Page 1

Ta beina fatt! En overordnet mulighetsoppgave om turveier i den urbane delen av Sortland Blå og grønne strukturer i Sortland

7.

5.

1.

5.

2.

3.

6.

7.

1.

4. 2.

3.

Eksisterende vegnett og tilbud i Sortland

6. 8.

4.

8.

Vegtyper i Sortland 1. Riksvegen, hovedåre. Svært mye trafikk 2. Sentrumsnære veger. Enveiskjørt, trafikk 3. Sentrumsnære veger med noe biltrafikk 4. Adkomstveier til boligområder. Noe trafikk LAA 340 Blå og grønne strukturer i urbane strøk Ingunn Bårdseng Haug, høsten 2012


Turnett i det urbane Sortland Verdisetting av grønnstruktur

Ut på tur... ...Aldri sur

Rekreasjon

Natur

Få tankene over på noe annet Farger

Variasjon

Frisk luft

Gå tur med hunden

Aktivitet

Puls

Rekreasjon Godt humør

Opplevelser Roser i kinnene

Holde hånd

Kaffepause

Andpusten

Mosjon

Mål

Overskudd

Fokusgruppe: Alle Sortlands innbyggere,men målet har vært å tilrettelegge rutene på en trygg måte slik at både barn og eldre vil kunne benytte seg av stiene. Ved å spesielt tilrettelegge for disse gruppene vil også en større andel av Sortlands innbyggere kunne benytte seg av tilbudet. Mål: Bevare, styrke og bevisstgjøre de urørte og menneskeskapte kvalitetene i Sortland ved å anlegge et turtilbud i den urbane delen av Sortland. Strategi: Sammenheng: Skape et sammenhengende turnett som binder sentrum opp mot marka. Dekning: Tilgjengeligheten må være god for at flest finner dette tilbudet attraktivt. Variasjon: Variasjon i turnettet er viktig for varig aktiv bruk for flest mulig brukergrupper. Styrke blågrønne strukturer: Fremheve Sortlands viktige kvaliteter som bidrar til økt trivsel og ønske om å ferdes til beins i sentrumsområdene av Sortland.

Lekeapparater i god stand

Lekeapparater i dårlig stand

LAA 340 Blå og grønne strukturer i urbane strøk Ingunn Bårdseng Haug, høsten 2012


#1 På tur i Sortland sentrum Byruta: Ut på bytur, aldri sur! SÆRLIGE TILTAK: #1 Sterkt fokus på universell utforming #2 Belysning, både generell- og fasadebelysning #3 Siktlinjer og utsikt mot Sortlandssundet #4 Sterkt fokus på trafikksikkerhet #5 Ønske om å unngå “unødvendig bilbruk” og invitere til økt gange #6 Økt gange inviterer til mer liv i gatene! 4. 3.

5. 6.

2. 1.

LAA 340 Blå og grønne strukturer i urbane strøk Ingunn Bårdseng Haug, høsten 2012


#2 På tur i nærmiljøet Idrettsløypa: Noe for enhver smak! Blå Løype: Bamsestien for de minste Beregnet på barn i barnehagealderen. Ruten er enkel, kort, har lav helning og har mange spennende rastemuligheter på ruten. Enkel skilting ved hjelp av tegninger og piktogrammer gir barna oversikt over hvor de befinner seg i løypa. Gul løype: Reveløypa for de litt eldre Løypa er noe mer utfordrende, og har noe mer terreng samtidig som ruta er lengre. Egner seg likevel for barnevogner og rullestoler da den er universelt utformet og varierer fra å gå gjennom boligområder og skogarealer. Rød Løype: Ulveløypa for de tøffe Krevende løype, terrengmessig. Er også mye lengre enn de andre løypene i idrettsløypa. Fin oppvarmingsrute for de som holder på med idrett i Blåhallen eller på idrettsbanen. Løypa ligger også sentralt til slik at de omkringliggende skolene kan benytte ruten som en del av undervisningen eller som en trygg vei til og fra skolen.

SÆRLIGE TILTAK:

3. Marka/Lysløype Bruk hele året

# Sterkt fokus på universell utforming på deler av løypa # Belysning for bruk av løypa gjennom hele året #Ønske om variert bruk gjennom året og flerfunksjonalitet # Ulike vanskelighetsgrader uavhengig av alder og omfang av turen

2. Idrettsbane sommer Isbane vinter

1. Idrettshall Bruk hele året 4. Jorde Bruk hele året

Taktile skilt med tydelig skrift og piktogrammer forenkler den helhetlige forståelsen av ruta.

Sekkeløp på åpent areal på Sæteren gård, Bærums marka.

Bruk av tett skog til klatrepark er en spennende bruk av arealet og er en god motorisk øvelse for barn. Bildet er hentet fra Sæteren gård i

Islagt grusbane blir flott skøytebane om vinteren. Hentet fra Fauske området.

Bærumsmarka.

LAA 340 Blå og grønne strukturer i urbane strøk Ingunn Bårdseng Haug, høsten 2012


#3 På tur opp Skogsløypa: Fra sjø til fjell

Utsiktspunkter og kvaliteter 1. 1. 2.

SÆRLIGE TILTAK:

Selneselva #Opparbeiding av sti helt ned til fjæra.

3. 5.

# Opplevelse av landskapskvaliteter # Utarbeiding av gjennomgående skilting # Utsiktspunkter # Variasjon # Rekreasjon # Grønn korridor fra sentrum og opp til marka #Kobling til resten av det eksisterende turnettet i marka

4.

Lysløypa # Opparbeiding av bedre dekke som tåler mye hardt vær

2.

Lysløypa # Bedre og sammenhengende skilting

4.

Riksvegen # Opparbeiding av GS veg som ligger bedre i landskapet

3.

5.

Heiene # Opparbeiding av sittemuligheter ved utsiktspunktene

Heiene # Rydding av vegetasjon for å få frem utsiktspostene bedre LAA 340 Blå og grønne strukturer i urbane strøk Ingunn Bårdseng Haug, høsten 2012


Turnett i urbane omr책der av Sortland Illustrasjonsplan M 1: 5 000

LAA340-25  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you