Page 1

LtßdùLôsúYôm LôÑ TôolúTôm

CÚdÏm (Loop with Cross CmUôRm Sôm L«tßj ûRVûX ETúVô¡jÕ ùPn³ é®û] AXeL¬dL Stich). Ltßd ùLôsúYôm, CjûRVÛdÏl úRûYVô] ùTôÚhLs TdLj§úXúV 1, úRûYVô] A[Ü Õ¦ CWiPôYÕ 2, BeLo ûL Gm©Wônh¬ èpLs CXdLm 4-p 3, 6-m SmTo F£ Ïj§ ÁiÓm 4, Gm©Wônh¬ ¬e (@lúWm) CjûRVp TôolTRtÏj R¥U]ôLÜm, Lôm×, CûX, é B¡VYtû\d ûRVÛdÏ Øu× £±Õ Rs°d ùLh¥VôLÜm EÚiûPVôLÜm ùR¬ÙmT¥ ûRdL ETúVôLlTÓ¡u\Õ. Ï. úRYÏUô¬ 6-m SmTo F£«p êuß CûZ èûXd úLôojÕ CÚ Õ¦ûVÙm úNojÕ Ïj§ CXdLm 5-p F£ûV £ß Ø¥ úTôPÜm. GÓdLÜm. CúR úTôuß ùRôPokÕ ûRdLÜm. CjûRVp TôolTRtÏ L«ß Øßd¡VÕ úTôuß (TPm 3-p Es[Õ úTôX) CÚdÏm. Gu] NúLôR¬Lú[! CjûRVp

Au× NúLôR¬LÞdÏ!

Gm©WônP¬ L«tßj ûRVp (Rope Stitch)

16

TPm 1-p Lôh¥Ùs[Õ úTôuß CXdLm Ju±p F£ûVd ¸¯ÚkÕ Õ¦«u úUtTôLj§tÏd ùLôiÓ YWÜm. CXdLm 1-dÏl TdLj§úXúV £±Õ Rs° CXdLm 2-p Õ¦«p ¸r úSôd¡d Ïj§ ÁiÓm CXdLm 3-p F£ûV úUúX GÓdLÜm. CXdLm 1-p Es[ èûX F£dÏ úUúX ùLôiÓ YkÕ F£dÏ A¥«p ùLôÓjÕ GÓdLÜm. ClúTôÕ íl×Pu úNokR ÏßdÏj ûRVp úTôuß

1

3

2 LtßdùLôs[ CXÏYôL Es[Rô? ÁiÓm AÓjR CR¯p קVùRôÚ ûRVÛPu Nk§lúTôm, Su±.

4

29

_]Y¬

2007

Stitching and Embroidery  

Stitching and Embroidery

Stitching and Embroidery  

Stitching and Embroidery

Advertisement