Page 1

รายงานเรื่ อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร


เสนอ อาจารย์ สุ ธิดา ชูเกียรติ


จัดทำาโดย นางสาว ลัดดาวัลย์ ยุนกระโทก นางสาว สายสุ นีย ์ เนตรลา นางสาว ธิดาพร เพลินไพรเย็น นางสาว สุ จิดา จันทวี


เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กำำเนิดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร มนุษย์เป็ นสัตว์สงั คมที่มีกำรตังถิ ้ ่นฐำนอยูก่ นั เป็ นหมู่เหล่ำตังแต่ ้ โบรำณกำล มำแล้ ว หน่วยเล็กที่สดุ ของสังคมคือครอบครัวขนำดใหญ่ขึ ้นมำเป็ นหมูบ่ ้ ำน ตำำบล อำำเภอ จนในที่สดุ เป็ นเมือง และเป็ นประเทศตำมลำำดับ มนุษย์แต่ละ หมู่เหล่ำมีกำรติดต่อสื่อสำรพบปะกัน เพื่อแลกเปลีย่ นอำหำร สิง่ ของเครื่ องใช้ ยำรักษำโรคที่ชมุ ชนของตนไม่สำมำรถผลิตได้ หรื อผลิตได้ ไม่เพียงพอ ฯลฯ จนเกิดเป็ นกำรค้ ำขำยระหว่ำงหมู่บ้ำน ตำำบล เมือง และประเทศขึ ้น กำร ติดต่อในยุคแรก ๆ เป็ นกำรบอกกันปำกต่อปำก ต่อมำมีกำรสื่อสำรกันด้ วย ตัวอักษรที่จำรึกบนวัสดุตำ่ ง ๆ ซึง่ กลำยมำเป็ นกำรส่งจดหมำยถึงกัน


ประวัติโดยย่อของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ยุคของคอมพิวเตอร์ ยุคที่หนึ่ง (First Generation Computer) พ.ศ. 2489-2501 ยุคที่สอง (Second Generation Computer) พ.ศ. 2502-2506 ยุคที่สาม (Third Generation Computer) พ.ศ. 2507-2512 ยุคที่สี่ (Fourth Generation Computer) พ.ศ. 2513-2532 ยุคที่หา้ (Fifth Generation Computer) พ.ศ. 2533 จนถึงปั จจุบนั


ยุคที่หนึ่ง (First Generation Computer) พ.ศ. 2489-2501

เป็ นการประดิษฐ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่มิใช่เครื่ องคำานวณ โดยเมาช์ ลีและเอ็กเคอร์ต ได้นาำ แนวความคิดนั้นมาประดิษฐ์เป็ นเครื่ อง คอมพิวเตอร์ที่มีประสิ ทธิภาพมากเครื่ องหนึ่งเรี ยกว่า ENIAC ซึ่ งต่อมา ได้ทาำ การปรับปรุ งการทำางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิ ทธิภาพดี ยิง่ ขึ้น และได้ประดิษฐ์เครื่ อง UNIVAC ขึ้นเพื่อใช้ในการสำารวจ สำามะโนประชากรประจำาปี


ยุคทีส่ อง (Second Generation Computer) พ.ศ. 2502-2506 มี กำรนำำทรำนซิสเตอร์ มำใช้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ จงึ ทำำให้ เครื่ อง มีขนำดเล็กลง และสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำำงำนให้ มีควำม รวดเร็วและแม่นยำำมำกยิ่งขึ ้น นอกจำกนี ้ ในยุคนี ้ยังได้ มีกำรคิดภำษำ เพื่อใช้ กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ เช่น ภำษำฟอร์ แทนจึงทำำให้ งำ่ ยต่อกำร เขียนโปรแกรมสำำหรับใช้ กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์


ยุคทีส่ าม (Third Generation Computer) พ.ศ. 2507-2512

คอมพิวเตอร์ในยุคนี้ เริ่ มต้นภายหลังจากการใช้ทรานซิ สเตอร์ได้ เพียง 5 ปี เนื่องจากได้มีการประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับวงจรรวม (Integrated-Circuit) หรื อเรี ยกกันย่อๆ ว่า "ไอซี " (IC) ซึ่งไอซี น้ ีทาำ ให้ ส่ วนประกอบและวงจรต่างๆ สามารถวางลงได้บนแผ่นชิป (chip) เล็กๆ เพียงแผ่นเดียว จึงมีการนำาเอาแผ่นชิปมาใช้แทนทรานซิ สเตอร์ทาำ ให้ ประหยัดเนื้ อที่ได้มาก


ยุคที่สี่ (Fourth Generation Computer) พ.ศ. 2513-2532

เป็ นยุคที่นำำสำรกึง่ ตัวนำำมำสร้ ำงเป็ นวงจรรวมควำมจุสงู มำก ซึง่ สำมำรถย่อส่วนไอซีธรรมดำหลำยๆ วงจรเข้ ำมำในวงจรเดียวกัน และมี กำรประดิษฐ์ ไมโครโพรเซสเซอร์ ขึ ้น ทำำให้ เครื่ องมีขนำดเล็ก รำคำถูก ลง และมีควำมสำมำรถในกำรทำำงำนสูงและรวดเร็วมำก จึงทำำให้ มี คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลถือกำำเนิดขึ ้นมำในยุคนี ้


ยุคทีห่ ้ า (Fifth Generation Computer) พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน ในยุคนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการทำางานของระบบ คอมพิวเตอร์และความสะดวกสบายในการใช้งานอย่างชัดเจนมีการ พัฒนาสร้างเครื่ องคอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก ขึ้ นใช้งานในยุคนี้ โครงการพัฒนาอุปกรณ์ ให้ใช้งานง่ายและมีความสามารถสู งขึ้นรวมทั้ง โครงการวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ เป็ นหัวใจของการ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ โดยหวังให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถ วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลตามลักษณะของโปรแกรม


องค์ประกอบของระบบปัญญาประดิษฐ์ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ 1) ระบบหุ่นยนต์ หรื อแขนกล 2) ระบบประมวลภำษำพูด 3)ระบบกำรรู้จำำเสียงพูด 4) ระบบผู้เชี่ยวชำญ


ความหมายและความสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ควำมหมำยของเทคโนโลยีสำรสนเทศคำำว่ำ เทคโนโลยี สำรสนเทศ ประกอดด้ วยคำำ 2 ได้ แก่ เทคโนโลยีและสำรสนเทศ ซึง่ แต้ ละคำำมีควำมหมำยดังนี ้ เทคโนโลยี เป็ นคำำที่มำจำกรำกศัพท์ภำษำละตินว่ำ Texere มีควำมหมำยตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ to weave แปลว่ำ สำน เรี ยบเรี ยง ถักทอ ปะติดปะต่อ และ construct แปลว่ำสร้ ำง ผูก เรื่ อง ควำมรู้สกึ นึกคิดที่ก่อให้ เกิด ส่วนเทคโนโลยี ในรำกศัพท์กรี ก มำจำกคำำว่ำ Technologia แปลว่ำกำรทำำงำนอย่ำงเป็ นระบบ


ทัศนะเกีย่ วกับเทคโนโลยี แบ่งออก 2 ทัศนะคือ 1.ทัศนะด้ ำนวิทยำศำสตร์ กำยภำพ (Science Technology) มุง่ เน้ นกำรพัฒนำวัสดุอปุ กรณ์ให้ เจริญก้ ำวหน้ ำด้ วนควำมรู้ด้ำน วิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ เพื่อสำมำรถนำำมำประยุกต์ใช้ กบั กำร ดำำเนินงำนสำขำต่ำงๆ 2. ทัศนะด้ ำนพฤติกรรมศำสตร์ (Behavioral Technology) เป็ นเทคโนโลยีที่มงุ่ เน้ นกระบวนกำรคิดและกำรทำำงำนอย่ำงเป็ นระบบ โดยอำศัยกำรผสมผสำนควำมรู้จำกศำสตร์ หลำยๆด้ ำนเข้ ำด้ วยกัน


เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน ในสังคมปั จจุบนั ไม่วำ่ ใครจะอยูท่ ี่ใดแม้ ในเมืองหรื อชนบทก็ตำมย่อมมีกำร ติดต่อสื่อสำรกับบุคคลหรื อสังคมอื่นอยู่เสมอไม่ทำงใดก็ทำงหนึง่ เพื่อแลกเปลี่ยน ควำมรู้ควำมคิดเห็นหรื อกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรในชีวิตประจำำวันด้ วยสื่อต่ำงๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสำร ล้ วนเป็ นกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศทังสิ ้ ้น นอกจำกนี ้ยังใช้ เทคโนโลยีเครื่ องมือหรื อกลไกเพื่อ อำำนวยควำมสะดวก


กระแสโลกาภิวตั น์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่ อสาร กระแสโลกำภิวตั น์ของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรใน ปั จจุบนั ช่วยให้ ควำมเป็ นอยูใ่ นชีวิตประจำำวันของเรำสะดวกสบำยมำก ขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับยุคก่อน กำรเดินทำงและติดต่อสือ่ สำรระหว่ำงกัน สำมำรถทำำได้ ง่ำยขึ ้นมีกำรนำำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ ำมำใช้ งำนใน ทุกสำขำอำชีพ


จบแล้วค่ ะ

Information technology  

Information technology