Jaarverslag LAD 2019

Page 1

Jaarverslag 2019

In dit jaarverslag Verenigingszaken Collectieve belangenbehartiging Individuele belangenbehartiging Ontwikkeling pensioenen

3 7 16 17


Voorwoord

Voorwoord De problemen in de zorg lagen in 2019 onder een vergrootglas. Je kon geen krant openen of er stond wel een artikel in over de hoge werkdruk, op­lopen­ de personeelstekorten, instellingen in financieel zwaar weer en moeizame fusies. Artsen in dienst­ verband kunnen in deze roerige tijden rekenen op de LAD om op te komen voor hun belangen. Wij ontzorgen dokters zodat zij kunnen doen waar ze goed in zijn: goede zorg leveren. In deze omstandigheden lukte het om zeven caoakkoorden te sluiten, die voor bijna een miljoen werknemers gelden. Dat ging niet in alle geval­ len zonder slag of stoot. Stuk voor stuk gaven werkgeversorganisaties bij aanvang van de onder­­handelingen aan niet of nauwelijks ruimte te hebben voor verbetering van de arbeids­voor­ waar­den en -omstandigheden. De meest in het oog springende onderhandelingen waren die voor de Cao Ziekenhuizen. Al snel na de start van de onder­handelingen werd het ons en de collega-vakbonden duidelijk dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) onvoldoende oog had voor de hoge werkdruk en de per­soneels­tekorten. Acties waren onvermijdelijk. Werk­nemers in ziekenhuizen door heel het land organiseerden na de zomer zondagsdiensten. Toen de NVZ niet over de brug kwam, werden de acties opgeschaald en werd op 20 november een landelijke zondags­ dienst gehouden bij 83 ziekenhuislocaties, 32 poliklinieken en 4 revalidatiecentra. Uiteindelijk stelde voormalig minister Bruins van Medische Zorg een verkenner aan om de impasse te door­ breken. Met resultaat: in de vroege ochtend van 14 december volgde het zevende en laatste caoakkoord van 2019.

2 | LAD Jaarverslag 2018 2019

Op het gebied van gezond en veilig werken en positionering – onze twee belangrijkste speer­ punten – hebben we dit jaar ook stappen gemaakt. Zo is een langgekoesterde wens van de LAD in vervulling gegaan: inspraak voor medisch specia­ listen in de ggz is een feit. Ook hebben we project­ manager Romy Steenbeek aangetrokken, om onze ambities op het gebied van gezond en veilig werken naar een hoger plan te tillen via con­crete projecten en programma’s. Verder behandelde het Kennis- en dienst­ver­ lenings­centrum maar liefst 2.064 dos­siers. Naar volle tevredenheid: leden beoor­deelden de dienst­verlening gemiddeld met een 8,4 en wisten de weg naar onze juristen goed te vinden. Al met al kijk ik tevreden terug op mijn eerste voor­zittersjaar. Ik ben trots op het feit dat we ondanks de moeilijke cao-onderhandelingen goede afspraken hebben kunnen maken en dat we onze leden kunnen ondersteunen in lastige individuele omstandigheden, zoals een arbeids­ conflict of lastig re-integratietraject. Ik hoop dat we deze mooie resultaten dit jaar kunnen eve­ naren, ondanks de enorme uitdagingen waar we in 2020 voor staan in verband met COVID-19. Suzanne Booij Voorzitter LAD


Verenigingszaken Een nieuw bestuurslid en een nieuwe voorzitter, vijf nieuwe leden­ raadsleden, veel trainingen en workshops en 1.000 nieuwe leden: op verenigingsgebied was 2019 weer een dynamisch jaar voor de LAD. We zetten de meest in het oog springende zaken op een rij.

Ledenraad

Evaluatie Ledenraad

De zittingstermijn van een aantal leden­raadsleden liep eind 2018 af. Een aantal van hen stelde zich herkiesbaar en werd herbenoemd voor een periode van vier jaar. Het gaat om Anneke Westermann en Ine Klijn (kiesgroep ‘Medisch specialist in een umc’), Paul de Vries (kiesgroep ‘Medisch specialist in een ggz-instelling), Arthur de Meijer (kiesgroep ‘Medisch specialist in een algemeen zieken­huis’) en Hetty van Noortwijk (kies­groep ‘Huis­ arts in een gezondheids­centrum’). Daarnaast werden in 2019 vijf nieuwe leden verwelkomd:

De LAD-ledenraad werd in 2015 ingesteld om ervoor te zorgen dat alle leden­groepen via kiesgroepen konden ‘meepraten’ over het LAD-beleid. In totaal zijn er 18 kies­ groepen. Omdat eind 2019 de eerste vier­ jaarlijkse zittingstermijn van de ledenraad afliep, is een evaluatie gehouden om te kijken of de ledenraad naar wens functio­ neert.

• Hidha Arjen Greijdanus nam begin 2019 plaats in de ledenraad. In de kiesgroep Hidha’s bestond al langere tijd een vacature. • Martha de Groot, aios huisarts­genees kunde, nam het stokje over van Jannes Sipkens. • Kinderarts Léon Winkel nam plaats in de kiesgroep ‘Medisch specialisten in een algemeen ziekenhuis’, nadat een vacature was ontstaan vanwege het vertrek van Suzanne Booij, die intussen LAD-voorzitter is. • Coassistent Wies Bontje werd geïnstalleerd na het vertrek van Dianne Bosch, die wel in de ledenraad bleef maar dan in een andere kiesgroep (Basisartsen). • Tot slot nam Danielle Peet, arts voor verstandelijk gehandicapten, plaats in de ledenraad, die deze functie over­ nam van Arnoud Blankert (specia­list ouderengeneeskunde).

• Cluster 1: medisch specialisten, SEH-artsen, anios, arts-onder­zoekers en overige artsen in perifere ziekenhuizen, umc’s of ggz-instellingen 7 ZETELS

• Cluster 2: huisartsen, artsen verstandelijk ge­han­dicapten en specialisten ouderen­­ genees­kunde werkzaam in de eerste lijn, VVT en gehandicaptenzorg 3 ZETELS

• Cluster 5: alle artsen in opleiding 4 ZETELS

Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat de indeling in kiesgroepen qua organisatie omslachtig is. Bij vacatures is het soms

• Cluster 3: sociaal domein: bedrijfsartsen, ver­zekeringsartsen, artsen M&G (inclusief jeugdartsen), overige sociaal genees­ kundigen en artsen werkzaam in het sociaal domein 3 ZETELS

moeilijk om nieuwe leden te vinden bin­ nen een specifieke ledengroep. Door de aansluiting van nieuwe ledengroepen bij de LAD is de samenstelling van de kies­groepen bovendien steeds aan verandering onderhevig. Daarom is besloten de in­ deling in kies­groepen los te laten en de ledenraadsleden in te delen in 7 clusters, zodat we flexibeler zijn in de samenstel­ ling, zonder dat dit ten koste gaat van een re­presentatieve afspiegeling van de verschillende ledengroepen:

Cluster 4:

verwante beroeps­groepen. Onder dit cluster vallen ziekenhuis­apothekers, klinisch fysici, klinisch chemici en klinisch technologen 2 ZETELS

• Cluster 6: basisartsen werkzaam in de overige sectoren. Hieronder vallen alle artsen die geen ver­volg­opleiding volgen en die nu werkzaam zijn in bijvoorbeeld zelfstandige/private klinieken, ministeries, inspectie, etc. 2 ZETELS • Cluster 7: coassistenten 1 ZETELS

LAD Jaarverslag 2019 3


Leden

Bestuur

In 2019 verwelkomden we ruim 1.000 nieuwe leden, waardoor ons ledenaantal aan het eind van het jaar bijna 35.000 bedroeg. Door die groei staan we steeds sterker in cao-onderhandelingen.

Suzanne Booij startte op 1 januari 2019 als voorzitter van de LAD, nadat de leden­raad op 22 november 2018 met haar benoeming had ingestemd. Zij heeft het stokje overgenomen van Christiaan Keijzer. Booij is neuroloog in het Canisius Wilhel­ mina Ziekenhuis.

1.000

Bureau Bij het bureau van de LAD werkten in 2019 in totaal 33 medewerkers, waar­ onder 1 directeur, 9 medewerkers bij het Team Onderhandelaars Arbeids­ voor­­waarden, 8 mede­werkers bij het Kennis- en dienst­verleningscentrum (in totaal werken op deze afdeling 17 mede­werkers; de overige 9 mede­­­ werkers zijn in dienst van de Federatie Medisch Specia­listen), 6 staf­mede­ werkers (beleid en com­­­muni­catie), 7 ondersteunende mede­werkers (secre­tariaat, ledenbeheer, finan­ciële administratie), 1 ambte­lijk secre­taris voor De Jonge Specialist en 1 ambte­ lijk secretaris voor De Genees­­kunde­ student. Aan de staf­­mede­werkers werd een nieuwe functie toe­ge­voegd: een project­leider gezond & veilig werken. Met de aan­stelling van deze projectleider wil de LAD haar am­bities op het gebied van gezond en veilig werken naar een hoger plan tillen.

Halverwege 2019 ontstond een vacature in het LAD-bestuur, omdat Jurriaan Penders de rol van werkgever kreeg. Geïnteres­ seerde LAD-leden konden zich kan­di­­daat stellen waarna een be­noe­mings­­­­­­comis­­sie met iedere kandi­daat een ge­­­sprek voerde. De keus viel uiteindelijk op Marjolein Bastiaanssen, bedrijfsarts en instituuts­ opleider en curriculum­coördina­tor bij de vervolgopleiding voor bedrijfs­artsen

(SGBO) in het Radboudumc. Volgens de benoemings­commissie past ze goed in het bestuursteam vanwege haar be­stuurlijke ervaring, haar uitge­breide netwerk en haar kennis/ervaring op het gebied van gezond en veilig wer­ken, die een aanvulling vormt op de exper­ tise van de overige bestuursleden. De leden­raad stemde op 21 november 2019 met haar benoeming in. Het LAD-bestuur bestond met deze wijzig­in­gen eind 2019 uit voorzitter Suzanne Booij (neuroloog) en be­stuurs­leden Donné Pans (klinisch fysicus-audio­loog; porte­ feuille financiën), Janneke de Wal (specia­ list ouderen­geneeskunde) en Marjolein Bastiaanssen (bedrijfsarts).

Communicatie en PR • In 2019 verschenen vier LAD-magazines. • Leden ontvingen iedere twee à drie weken een digitale nieuwsbrief. Daar­naast wer­den circa 100 gerichte mailings aan bepaalde ledengroepen ver­stuurd, zoals over caoresultaten, medezeggen­schaps­vacatures, sociaal plannen en trainingen. • De LAD-site trok zo’n 110.000 bezoekers. Vooral de nieuws­be­richten, cao-pagina’s en het KDC-gedeelte werden goed gelezen. • In 2019 is de LAD zich behalve op Twitter nadrukkelijker gaan profileren op LinkedIn. Met Twitter bereikten we 292.000 weer­ gaven (aantal keren dat een gebruiker de tweet heeft gezien). Met een LinkedIn post bereiken we gemiddeld tussen de 500 en 4.500 gebruikers.

Magazine sult van Patiëntcon reëel? 10 minuten

nist: Nieuwe colum hani Doa Shaik

Parttime opkomst

arts in

nt coassiste Gezocht:nge adem met la

2019 vereniging 26 - Juli Landelijke Nummer ne van de Kwartaalmagazi

van Artsen

rband (LAD)

in Dienstve

• De LAD leverde redactionele bijdragen aan Arts in Spe en Medisch Contact, en genereerde regelmatig aan­dacht in de media. Zo was er op 22 augus­tus veel aandacht voor de succes­volle actie van LAD en De Geneeskunde­student: #breekeenlans­voordeco. Ook werd voorzitter Suzanne Booij op Radio 1 geinterviewd over de acties voor een betere Cao Ziekenhuizen en de achterliggende problematiek.


Christiaan Keijzer werd benoemd als erelid van de LAD

Bijeenkomsten en trainingen • Op 19 januari was de LAD samen met de KNMG aanwezig bij het symposium Talking Medicine van De Genees­kunde­student. Om de arts van de toekomst nu al te wijzen op het belang om goed voor zichzelf te zorgen, konden de circa 300 deelnemers in de LAD-/KNMG-stand 5 minuten in een massagestoel plaats­nemen. • Op 14 februari organiseerde de LAD een symposium in verband met het vertrek van Christiaan Keijzer als voorzitter. Bij aanvang van het congres werden de deel­nemers verrast met een theater­ bij­­drage van PodiumT. Deze begon als een serieuze panel­discus­ sie maar al gauw werd duide­lijk dat de zogenaamde ‘sprekers’ acteurs bleken die een aan­tal LAD-thema’s op de hak namen. Vervolgens volgde een bijdrage van filo­soof en trendwatcher Ruud Veltenaar, die een inkijkje gaf in de toekomst van de zorg en het artsenvak. Keijzer werd tijdens het symposium benoemd als erelid van de LAD. • De LAD was op 13 april aanwezig bij de TiiM (Technical Innovations in Medicine) Conference, het jaarlijkse congres van de NVvTG. Onderhandelaar Rob Koster verzorgde een drukbezochte workshop over onderhandelen voor zo’n 40 tech­nisch geneeskundigen. • De LAD verzorgde bij diverse bijeenkomsten van De Genees­kundestudent de workshop ‘Van bul naar baan’, bedoeld om coassistenten te attenderen op de ‘do’s en don’ts’ bij het aan­ gaan van hun eerste arbeidscontract. • De LAD was op 27 september mede­organisator van het DJS Congres, het jaar­­lijkse congres van De Jonge Specialist. LADmede­werkers verzorgden meer­dere work­shops, onder andere over onder­handelen. • Op 19 oktober gaf onderhandelaar Jan Willem Le Febre de workshop ‘Cao voor dummies’ aan zo’n 30 studenten ge­nees­ kunde/coassistenten tijdens het congres van IMS (Interfacultair Medisch Studenten­overleg).

• Op 30 november organiseerden we samen met VvAA de Kennis- en inspi­ratie­dag voor (aankomend) huisartsen, die dit jaar voor het eerst ook voor star­tende huisartsen werd open­­ ge­steld en door circa 80 deelnemers werd bezocht. Jurist Anne Marie Hopmans verzorgde tijdens deze dag de workshop ‘Werken in dienstverband: wat betekent dat?’. • De LAD stond samen met De Jonge Specialist op 5 oktober op de KNMG Carrièrebeurs, met als doel het lidmaat­schap voor startende basisartsen te pro­moten. Tijdens de dag werden 70 nieuwe leden geworven. • Op 15 november verzorgde de LAD een bijdrage op de AJN-dag over de positio­nering van jeugdartsen. • Ruim 40 LAD-leden volgden de training Beter in beeld en 16 leden de ver­diep­ingstraining Beter in onder­han­delen. De LAD heeft deze trainingen in 2013 samen met VvAA opgezet, om artsen te helpen inzicht te krijgen in hun kernkwaliteiten, zodat ze hun invloeds­­sfeer kunnen ver­groten. Beide trainingen werden met een 8,5 gewaardeerd.

Anne Marie Hopmans tijdens de jaarlijkse dag voor aios huisartsgeneeskunde

LAD Jaarverslag 2019 5


Samenwerking met partners

Kèren Zaccai (voorzitter De Jonge Specialist), Thomas Schok (aios chirurgie en bestuurslid vereniging VvAA) en Charlotte Vreede (voorzitter LOVAH) geven het startsein voor Zin in Zorg

Zin in Zorg Op 20 november 2019 vond de kickoff plaats van Zin in Zorg, de nieuwe beweging van jonge dokters die De Jonge Specialist, de LAD, LOVAH en VvAA lanceerden. De beweging wordt gesteund door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en heeft tot doel om het werkplezier onder jonge dokters te bevorderen, zodat ze mentaal fit blijven en méér tijd creëren voor de patiënt. Onder leiding van Kiki Lombarts (hoogleraar Professional Performance) en Antoinette de Bont (bijzonder hoogleraar Sociologie van

6 | LAD Jaarverslag 2019

Innovaties in Zorg) gingen de ruim 80 deelnemers – jonge artsen uit alle disciplines –met elkaar in gesprek over vier domeinen: persoonlijke veerkracht, organisatie van zorg, cultuur & welzijn en zingeving. Het leverde nuttige input op, die duidelijk maakte op welke terreinen iets moet gebeuren. Vooral het ‘niet jezelf kunnen zijn’, het ‘loskomen van je werk’ (‘uittunen’), ‘het gebrek aan tijd voor de patiënt’ en de ‘wens voor meer autonomie’ werden veel genoemd. De beweging krijgt in 2020 verder vorm.

• We trokken nauw op met onze samenwerkingspartners (De Geneeskunde­ student, De Jonge Specialist, Fede­ratie Medisch Specialisten, NVAVG, NVKC, NVKF, NVvTG en NVZA), maar ook met KAMG, Verenso, AJN, KNMP en VvAA. • In 2019 besloten de LAD en de NVSHA, de vereniging van SEH-artsen, inten­ siever te gaan samenwerken. Dat re­sul­­ teerde uiteindelijk in een voorstel voor een dubbellidmaatschap tussen beide verenigingen, waarmee de leden van de NVSHA in juni instemden tijdens de ALV. In 2019 werd het dub­bel­lidmaatschap voorbereid dat in 2020 van kracht wordt. • De LAD is een van de acht federatie partners van KNMG. • De LAD is voor een deel van de collectieve belangenbehartiging op caoniveau aangesloten bij FBZ, het Ambtenarencentrum en CMHF. • De LAD is partner van het Platform Zó Werkt de Zorg, een initiatief van 18 orga­­nisaties om het zorg­stelsel in­zich­te­­ lijker te maken. In 2019 werd het boek Zó werkt de geneesmiddelenzorg ge­ publiceerd. De LAD verlootte van dit boek een aantal exemplaren onder haar leden. • De LAD zit in de adviesraad van het project van Stichting IZZ om de werk­ druk onder SEH-artsen en -verpleeg­ kundigen te verminderen. • De LAD is op internationaal gebied lid van: - de Fédération Européenne des Médecins Salariés (FEMS), de koepel van organisaties die de belangen van artsen in dienstverband vertegen woordigen in 15 Europese landen. - de Permanent Working Group van European Junior Doctors (EJD), een organisatie die de belangen be hartigt van meer dan 300.000 aios in 22 Europese landen. - het Comité Permanent des Médecins Européens (CPME), waarin we via de KNMG-delegatie zijn vertegen woordigd. Deze organisatie bestaat uit artsenorganisaties uit 28 Europese landen. De CPME heeft daarnaast geassocieerde leden, zoals Turkije en EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security).


Collectieve belangenbehartiging De LAD behartigt de rechtspositie van haar leden. Dit gebeurt rechtstreeks aan caoonder­handelingstafels, maar ook indirect via FBZ en het Ambtenarencentrum (AC), waar­bij de LAD is aangesloten. De LAD is betrokken bij dertien cao’s en drie arbeids­ voor­­waardenregelingen. De negen onderhandelaars van het Team Onderhandelaars Arbeidsvoorwaarden onderhandelen behalve over cao’s ook over sociaal plannen, bijvoor­ beeld bij reorganisaties en fusies. In 2019 werden akkoorden gesloten voor zeven cao’s en kwamen zo’n veertig sociaal plannen tot stand. Daarnaast werd ondersteuning geboden bij OR-verkiezingen in GGD’en en academische centra.

Speerpunten 2019 Primaire arbeidsvoorwaarden

• We zetten in op een looneis van 4%, rekening houdend met de omstandigheden in de betreffende deelsector. • We pleiten voor een vergoeding voor gemaakte beroepskosten, waaronder ook scholing en persoonlijke ontwikkeling. • Bij aanvulling van de WW-uitkering moet het salaris het uitgangspunt zijn en niet het maximum dagloon. • We willen een stagevergoeding en een volledige reiskosten vergoeding voor coassistenten in alle sectoren. • We willen dat werkgevers de contributies voor beroeps verenigingen en vakbonden vergoeden. • Verdere aantasting van de pensioenopbouw is onwenselijk; wanneer dit toch gebeurt, moet het werkgeversvoordeel worden uitbetaald aan werknemers.

Arbeidsomstandigheden

• We willen dat artsen een stevigere positie krijgen binnen hun organisatie. Ze moeten betrokken worden bij strategische en tactische beslissingen (zoals onderhandelingen met financiers) en tijd krijgen om zich hiermee bezig te houden. • Om leden te ondersteunen in het pakken van hun rol, worden de trainingen ‘Beter in beeld’ en de verdiepingstraining ‘Beter in onderhandelen’ aangeboden. • We pleiten voor een integraal levensfasebewust personeels beleid, met aandacht voor levenslang leren, het faciliteren van een goede balans tussen werk en privé, zeggenschap over de manier waarop, waar en wanneer gewerkt wordt, goed in- en doorstroombeleid en het bevorderen van mobiliteit. • We zetten in op concrete afspraken over gezond en veilig

werken, waarbij psychische en fysieke werkdruk moet worden vermeden en implementatie en naleving van gemaakte af­ spraken (onder meer in arbocatalogi en in het programma Veilige zorg en Veilige publieke taak) moeten worden gemonitord. Daarnaast reiken we handvatten aan door het faciliteren van cursussen Time- en stressmanagement. We blijven gezond en veilig werken agenderen om werkgevers en werknemers te stimuleren er op instellingsniveau voortdurend aandacht aan te geven. Ook het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is onderdeel van onze gesprekken met werkgevers. • We willen dat onze leden werken volgens de in de sector geldende werkweken en dat het Arbeidstijdenbesluit correct wordt toegepast. We zetten in op verantwoord roosteren en een verantwoorde hersteltijd na diensten, en stellen de ‘veelurencultuur’ aan de orde. Daarnaast maken we werk­ nemers en studenten bewust van hun rechten en werken we aan het versterken van hun positie om die rechten te claimen.

Arbeidsmarkt

• De instroom van studenten voor de studie geneeskunde moet worden beperkt, zodat deze beter aansluit bij de behoefte op de arbeidsmarkt en wachttijden voor coschappen vermeden worden. • We bevorderen de instroom bij specialismen met tekorten. • We zetten in op behoud van werkgelegenheid en op werk naar-werk-trajecten bij het opstellen van een sociaal plan. • We willen dat externe flexibele arbeidsrelaties worden beperkt en dat interne flexibliteit wordt bevorderd. LAD Jaarverslag 2019 7


Cao Arbo Unie: patstelling • In 2019 werden de onderhandelingen gestart voor een nieuwe Cao Arbo Unie. Na zes intensieve overleggen lukte het niet om tot een akkoord te komen. Arbo Unie zit in een lastige financiële positie en heeft een eindbod gedaan, met een salarisverhoging van 1,9% per 1 oktober 2019 en van 1,6% per 1 juli 2020. Dat ligt onder de inzet uit het Arbeidsvoorwaardenbeleid en is bovendien lager dan recent afgesloten vergelijkbare akkoorden, zoals voor de Cao Zorg van de Zaak en de Cao ArboNed. • De LAD heeft begrip voor de financiële situatie van Arbo Unie, maar besloot zich eind 2019 samen met de andere werknemersorganisaties te beraden op vervolgstappen en te kijken hoe groot de actiebereidheid onder de leden is.

Cao Apothekers in dienstverband: einde samenwerking KNMP • In 2019 lukte het niet om tot een nieuwe Cao Apothekers in dienstverband te komen. De onderhandelingen, die in 2018 plaatsvonden, verliepen zeer moeizaam en begin 2019 werd de LAD onaangenaam verrast toen werkgeversvereniging VZA een eenzijdige loonsverhoging aankondigde van 2,25% per 1 maart 2019. • Terwijl de onderhandelingen werden stopgezet, gingen de LAD en KNMP met elkaar in overleg. Beide organisaties spraken het belang van een sectorbrede cao uit, maar daar­voor is het belangrijk dat meer apotheken lid worden van VZA en meer openbaar apothekers lid worden van de LAD. Om apo­thekers met de LAD (en breder: het belang van de cao) bekend te maken, werden diverse activiteiten in gang gezet. Zo stond de LAD op het voorjaarscongres van de KNMP, is een leden­wervingsactie gestart (‘Maak een collega LAD-lid en maak kans op een weekendje weg’) en verstuurde de KNMP naar al haar leden een mailing. Ook de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) werd hierbij betrokken. De VJA maakte onder meer animatie­­filmpjes om jonge apothekers op het belang van het LAD-lidmaatschap te wijzen. • Ondanks alle inspanningen leidden de activiteiten niet tot een ledengroei. In de zomer besloten de KNMP en de LAD daarom hun samenwerkingsovereenkomst op te zeggen. Beide organisaties constateren dat er onvoldoende draagvlak is voor een cao onder werkgevers en werknemers. Onvoldoende organisatiegraad betekent onvoldoende draagvlak om een nieuwe cao af te dwingen. Er komt daarom geen nieuwe cao meer. De LAD blijft wel de individuele belangen van openbaar apothekers behartigen.

De LAD en KNMP zijn voorstander van een sectorbrede cao, maar ervaren onvoldoende draagvlak onder werkgevers en werknemers

8 | LAD Jaarverslag 2019


Cao Hidha: akkoord voor nieuwe cao

Cao Gehandicaptenzorg: meer invloed zorgprofessionals

• De LHV en LAD onderhandelden vanaf begin 2019 over een nieuwe cao, wat op 21 mei tot een principeakkoord leidde. De nieuw cao loopt van 1 maart 2019 tot en met 28 februari 2021. Afgesproken is onder meer dat het salaris van Hidha’s zowel in 2019 als in 2020 met 3% wordt verhoogd. • In de nieuwe cao is afgesproken dat structureel overwerken wordt aangepakt. Als een parttime Hidha gedurende een periode van 13 weken structureel meer dan 10% overwerk verricht (diensten uitgezonderd), kan hij zijn werkgever verzoeken het dienstverband uit te breiden. Dit was in de vorige cao 26 weken. • LHV en LAD vinden de vergoeding voor het verrichten van diensten op de Huisartsen Diensten Structuur niet brancheconform. Daarom willen ze gezamenlijk optrekken richting de NZa om de vergoeding te verhogen. • Het maximum budget voor persoonlijke kosten wordt ver hoogd van € 4.292,68 naar € 4.358,36. • De LHV en LAD gaan gedurende de looptijd van de cao concrete afspraken maken om Hidha’s duurzaam en op een gezonde manier hun AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen laten bereiken. • Tot slot hebben de LHV en LAD een gezamenlijke werkgroep ingesteld om onder andere te komen tot een functie­be­ schrijving voor de functie van de Hidha en te inventariseren/ beschrijven welke taken een Hidha nog meer verricht dan de patiëntgebonden taken.

• De onderhandelingen voor een nieuwe cao verliepen vanaf februari 2019 meteen moeizaam. Werkgeversvereniging VGN bleef hardnekkig vasthouden aan een bod van gemiddeld 2,25%. VGN wilde alleen maar bewegen als de cao op andere fronten werd verslechterd. Onacceptabel volgens werknemersorganisaties. Gezien de hoge werkdruk en het oplopende ziekteverzuim was het volgens LAD juist nu tijd om te investeren in werknemers. In juni liep het overleg vast en gingen de werknemersorganisaties zich beraden op vervolgstappen. Tot acties is het niet gekomen: na een aantal moeilijke overleggen kwam er in september toch een onderhandelaarsakkoord tussen de bonden en VGN. • De nieuwe cao heeft een looptijd van 2,5 jaar. De werknemers krijgen in 2020 een structurele loonsverhoging van 3,4% en in 2021 van 3,15%. Vanaf december 2019 wordt de einde­ jaarsuitkering verhoogd met 1,28%, waarmee het structureel een volledige dertiende maand wordt. Gedurende de looptijd van de cao volgt verder een serie eenmalige uitkeringen van in totaal ruim 4 procent. Naast materiële afspraken zijn er ook afspraken gemaakt over het terugdringen van werkdruk. Zo is er expliciet opgenomen dat werknemers op een vrije dag het recht hebben onbereikbaar te zijn voor werk. • In de cao is ook opgenomen dat organisaties in hun scholingsplan ruimte moeten reserveren voor scholingskosten die voortvloeien uit (kwaliteits)registraties zoals de BIG registratie en registratie in het specialistenregister van de RGS. • Het onderhandelaarsakkoord bevat ook een pleidooi voor het vastleggen van de invloed van zorgprofessionals op het zorginhoudelijk beleid van een organisatie. Hiertoe wordt het professioneel statuut van de NVAVG beschikbaar gesteld via de cao-app.

Werknemers hebben tijdens vrije dagen het recht op onbereikbaarheid

LAD Jaarverslag 2019 9


Cao GGZ: inspraak medisch specialisten een feit

Cao Gezondheidscentra/AHG: einde cao

• De onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ gingen op 23 mei niet bepaald vliegend van start. In de inzetbrief van GGZ Nederland werd een aantal verslechteringen voorgesteld die haaks stonden op de ambitie van de vier werknemersorganisaties. • Uiteindelijk lukte het na vier onderhandelingsrondes om in de nacht van 5 op 6 juli een akkoord te bereiken, waarbij de eerder voorgestelde verslechteringen van tafel zijn gegaan. In het akkoord is onder andere afgesproken dat het salaris van werknemers gedurende de looptijd in totaal met 8,3% wordt verhoogd. Daarnaast werden afspraken gemaakt over registratie­­kosten. Aios (incl. aios die de Master in Addiction Medicine volgen) krijgen de kosten voor inschrijving in het RGS vergoed en verslavingsartsen krijgen de kosten ver­bon­ den aan registratie in het KNMG-register vergoed. Boven­dien krijgt een werknemer die over een registratie beschikt die ook vereist is in de vacaturetekst van de instel­ling, de gemaakte registratiekosten door de werkgever vergoed. • Een langgekoesterde wens van psychiaters ging ook in vervulling: iedere ggz-instelling die gespecialiseerde ggz levert moet voortaan inspraak van medisch specialisten organiseren via een medische staf. De LAD gaat medisch specialisten hierbij ondersteunen samen met de Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). • In de Cao GGZ 2019-2021 is verder afgesproken dat het arbeidsmarktfonds O&O-fonds GGZ gedurende de looptijd twee onderzoeken gaat doen: een onderzoek naar gezonde roosters en belastende diensten en een onderzoek naar preventie.

• Werkgeversvereniging InEen heeft de Cao Gezondheidscentra/ Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheids­ centra (AHG) per 1 maart 2019 opgezegd, omdat ze een eigen cao voor gezondheidscentra niet langer toekomstbestendig vindt. De arbeidsvoorwaarden van sommige disciplines zouden volgens InEen niet meer aansluiten bij de tarieven die voor de beroepsgroepen in gezondheidscentra ge­ hanteerd worden door zorgverzekeraars. • De LAD/FBZ is van meet af aan tegen de ontmanteling van de cao geweest en probeerde tot het laatst toe InEen ervan te overtuigen dat de cao moet blijven. Het specifieke profiel van gezondheidscentra, dat gestoeld is op samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals en disciplines, vraagt volgens de LAD om een eigen cao. Helaas zette InEen haar plannen door. • De LAD communiceerde in het voorjaar veelvuldig met de leden die onder de cao/AHG vallen en informeerde hen onder andere over de ‘nawerking’ van de cao: alle rechten en plichten uit de cao blijven dus van kracht, zolang werk­ nemers hun huidige arbeidscontract houden. Dit geldt niet voor nieuwe werknemers die vanaf 1 maart 2019 in dienst (zijn ge)komen. • Het streven van InEen is om alle functiegroepen onder te brengen bij aanpalende cao’s. In het voorjaar 2019 is een akkoord bereikt om physician assistants onder te brengen bij de Cao Huisartsenzorg; voor de andere zorgprofessionals, zoals fysiotherapeuten, is er eind 2019 nog steeds geen zicht op een oplossing, omdat zij niet onder een aanpalende cao zijn onder te brengen. Voor de huisartsen is de LAD met InEen in overleg over de toekomst van de arbeidsvoor­ waarden per 1 maart 2019. Streven is een pakket arbeids­ voorwaarden te ontwikkelen dat recht doet aan de werk­zaam­heden, verantwoordelijkheden en positie van huis­artsen in gezondheidscentra. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van alle ontwikkelingen in het veld en alle arbeids­ voorwaardelijke mogelijkheden, is ook de LHV hierbij betrok­­ken en heeft medio november een over­leg plaats­gevonden tussen InEen, de LAD en LHV. Uitgangs­punt is dat er een ver­volg komt op de ‘AHG’ die geen ver­slechtering van de af­spraken uit de laatste cao/AHG mag betekenen, maar juist toekomstgericht moet zijn. InEen en de LHV zijn van mening dat met het oog op de toekomst een harmonisatie van arbeids­voor­waarden voor alle huisartsen in loondienst wense­lijk is. • Vanuit de Stichting Sociaal Fonds Gezondheidscentra (SSFG), het arbeidsmarktfonds voor gezondheidscentra, wordt in oktober de campagne ‘Werken in het gezondheidscentrum’ gestart. Doel is (aankomende) huisartsen in dienstverband te attenderen op de aantrekkelijke aspecten van het werken in loondienst in een gezondheidscentrum, naast bij­voor­beeld het starten van een eigen praktijk of waarnemer worden.

10 | LAD Jaarverslag 2019


Cao Zorg van de Zaak: tweede cao een feit

Cao Jeugdzorg: cao-akkoord na complex traject

• De LAD, De Unie en de werknemersvereniging van Zorg van de Zaak hebben op 28 juni een onderhandelaarsakkoord met Zorg van de Zaak bereikt over een nieuwe cao. De cao loopt van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2020. • Per 1 oktober 2019 krijgen werknemers een salarisverhoging van 1,25%. Per 1 januari 2020 wordt het salaris nog eens met 2,5% verhoogd (beide afspraken gelden voor medewerkers met een salaris van of beneden 115 RSP). Werknemers krijgen in december 2020 een eenmalige netto-uitkering van € 300 (bij parttimers naar rato). • Afgesproken is dat Zorg van de Zaak het belang van (bij)scholing nadrukkelijk onder de aandacht gaat brengen bij werknemers. Daarnaast komen er middelen beschikbaar voor de borging van de kwaliteit van werknemers en hun ontwikkeling en mobiliteit. Om het opleidingsbeleid te versterken, wordt een opleidingscoördinator aangetrokken. • Wie als vader na de geboorte verlof opneemt, krijgt nu een wettelijke uitkering van 70% van het salaris. Zorg van de Zaak heeft besloten die uitkering tot 100% aan te vullen in de Regeling Aanvullend Geboorteverlof, die op 1 juli 2020 van kracht wordt. • Het normleasebedrag gaat gelden vanaf een dienstverband van 80% (32 uur). Vanaf begin 2020 worden alternatieven en/of verbeteringen van het mobiliteitsbeleid onderzocht. • De RSP-tabel die wordt toegepast bij beoordelingen wordt aangevuld, zodat werknemers met een RSP boven de 100 een salarisstijging krijgen bij een goede beoordeling. • Tijdens de looptijd van de cao wordt een enquête uitgezet bij de werknemers om de behoefte in beeld te brengen rondom het privaat verzekeren van de reparatie WW/WGA. • De mogelijkheid voor medewerkers om een vertrouwens persoon in te schakelen wordt expliciet in de cao opgenomen.

• De onderhandelingen voor een nieuwe cao gingen moeizaam van start. Bij het eerste overleg gaven de werkgevers aan weinig tot geen financiële ruimte te hebben voor ver­ betering van het salaris en van de werkomstandigheden. Aan­trekkelijke arbeidsvoorwaarden zijn echter van cruciaal belang om de werkdruk en het ziekteverzuim terug te dringen. De gezamenlijke bonden drongen er daarom bij de werkgevers op aan met een actieplan te komen. Dit behoort immers primair tot de verantwoordelijkheid van de werkgevers. Het cao-overleg lag langdurig stil omdat er geen financiële oplossingen voorhanden waren. Wel trok het kabinet intussen meer geld uit voor de aanpak van de problemen in de sector, maar dit biedt geen garanties van verbetering van arbeidsvoorwaarden. In augustus drong LAD/FBZ er bij Jeugdzorg Nederland op aan goed werkgeverschap te tonen en alles op alles te zetten om tot een goede cao te komen. Cao-partijen kwamen vervolgens weer bijeen om te praten over de cao. Na een intensief en complex traject kwam er uiteindelijk op 30 september 2019 een akkoord tot stand. • De cao loopt van 1 april 2019 tot en met 31 december 2020. Per 1 januari 2020 ontvangen medewerkers 4% salarisverhoging. Tevens ontvangen medewerkers in totaal € 1.000 euro aan eenmalige uitkeringen. • Er werd in 2019 ook afgesproken om middels de arbeids­ markttafel jeugdzorg een deel van de knelpunten in deze sector aan te pakken.

LAD Jaarverslag 2019 11


GGD’en: nog geen eigen cao • De arbeidsvoorwaarden bij de GGD’en zijn gebaseerd op de rechtspositieregeling van de gemeenten (CAR, Collectieve arbeidsvoorwaardenRegeling). Daarnaast worden per GGD in het Georganiseerd Overleg (GO) afspraken gemaakt over lokale uitvoeringsregelingen. Bij iedere GGD waarbij de LAD betrokken is, maken LAD-leden deel uit van het GO. Zij worden ondersteund door een adviseur (onderhandelaar) van het LAD-bureau die zo nodig ook de vergadering van het GO bijwoont. • Per 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht. In 2017 is de LAD al gestart met het in kaart brengen van de gevolgen van deze wet voor haar leden. Omdat alle rechtspositieregelingen worden omgezet in cao’s, is de vraag of er voor de GGD’en een eigen cao komt of dat zij blijven vallen onder een cao voor Nederlandse gemeenten. De LAD volgt de ontwikkelingen nauwgezet. • In het GO zijn de afspraken uit een nieuwe cao formeel omgezet naar de eigen rechtspositie van de betreffende gemeente/GGD. Daarnaast wordt er bij verschillende GGD’en regelmatig gesproken over het vernieuwen van een sociaal statuut, het opstellen van een sociaal plan, het aanpassen van afspraken over reis- en verblijfkosten en het beloningsbeleid. • De Cao Gemeenten, waarbij de LAD geen partij is, geldt voor circa 180.000 ambtenaren. Hieronder vallen ook de medewerkers die een dienstverband hebben bij een GGD. • In 2019 zijn bij een aantal GGD’en afspraken gemaakt en vastgelegd in de sociaal plannen.

Cao SBOH: overgang naar ander pensioenfonds • De LAD en de SBOH hebben in februari 2019 een aantal aanvullende afspraken gemaakt voor aios M&G die het profiel jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, medische milieukunde of foren­ sische geneeskunde volgen. De afspraken sluiten aan op de overeenkomst die in 2018 werd gesloten en betreffen het pensioen en de arbeidsongeschiktheidsverzekering. • De LAD heeft met werkgever SBOH in december een intentie­overeenkomst gesloten over de pensioenovergang van aios huisartsgeneeskunde naar pensioenfonds SPH (Stichting Pensioenfonds Huisartsen) vanaf 2021. De overgang is nood­ zakelijk omdat Pensioenfonds HAIO, het huidige pensioen­ fonds van aios huisartsgeneeskunde, wordt opge­heven. De aios gaan er door deze overgang op vooruit: ze gaan bij SPH meer pensioen opbouwen, maar blijven dezelfde premie betalen

Het pensioen van aios huisartsgeneeskunde gaat in 2021 over naar een ander pensioenfonds

12 | LAD Jaarverslag 2019


Cao Universitair Medische Centra: kader generatiebeleid

Cao Nederlandse Universiteiten: aangepast aan de Wnra

• In de Cao UMC, die in het najaar van 2018 werd ondertekend, is afgesproken dat de cao-partijen zouden inventariseren hoe generatiebeleid handen en voeten kan krijgen in umc’s. • De cao-partijen gingen daarover eind 2018 en begin 2019 in gesprek en kwamen op 8 maart 2019 een kader overeen dat vijf uitgangspunten bevat: het generatiebeleid moet zich richten op alle generaties, umc’s kunnen zelf aanvullend beleid/afspraken maken, het bestaande instrumentarium moet worden benut, generatiebeleid moet een duidelijke relatie hebben met duurzame inzetbaarheid en werkdruk, en vitaal aan het werk blijven is een gezamenlijke verant­ woordelijkheid van werkgever en werknemer. Doel van het generatiebeleid is zorgen dat iedere werknemer gezond en vitaal blijft werken gedurende zijn gehele loopbaan. • In 2019 is op lokaal niveau met een aantal umc’s onderhandeld over generatiebeleid. Bij het UMCG weigerden AC/FBZ en CMHF het document te tekenen omdat de regeling op een aantal punten niet overeenkomt met het Kader Generatie­beleid. In het Radboudumc is een generatiebeleid over­een­gekomen dat prima model kan staan voor andere umc’s. • Ook werd er in 2019 verder onderhandeld in de LOAZ-werkgroep Ziekenhuisapothekers/Klinisch chemici/Klinisch fysici over de cao-afspraak om een aangepaste salarisstructuur te ont­ wikkelen voor deze drie beroepsgroepen. Deze cao-af­spraak stamt uit 2015 en werd eind 2017 opgepakt. Helaas liggen de standpunten tussen NFU en de LAD nog ver uiteen. In 2020 wordt verder gesproken over dit onderwerp. • Aangezien de Wet Normering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 is ingegaan, werd in 2019 de gehele cao-tekst herzien en Wnra-proof gemaakt. Per 1 januari 2020 zijn de medewerkers van Amsterdam UMC locatie AMC, Erasmus MC, LUMC, UMCG, UMCU en Maastricht UMC+ geen ambtenaar meer. De medewerkers van Amsterdam UMC locatie VUmc en het Radboudumc waren al geen ambtenaar. • Van 2017 tot en met 2019 deed IZZ in opdracht van SoFoKleS (het arbeidsmarktfonds voor de umc’s, universiteiten en onder­zoekinstellingen) en de Stichting Arbeidsmarkt Zieken­ huizen onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting op de spoedeisende hulp en hoe umc’s en ziekenhuizen de werk­druk op de SEH kunnen verminderen. Conclusie is dat ruim 40% van de werknemers zich emotioneel uitgeput voelt en dat 14% slaapproblemen ervaart. Daarnaast geeft 33% aan binnen drie jaar een baan buiten het umc/ziekenhuis te willen zoeken. Veelgenoemde knelpunten zijn de hoge werkdruk, de lage personele bezetting, de vele agressieen conflictsituaties en het gebrek aan autonomie. Meer weten? Kijk op www.sofokles.nl.

• De cao-partijen werkten in 2019 aan het aanpassen van de cao op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die per 1 januari 2020 in is gegaan. Eind 2019 werd een nieuwe tekst vastgesteld. De nieuwe cao-tekst betreft enkel een technische vertaling van de cao en bevat geen inhoudelijke vernieuwingen. De cao is geldig tot en met 31 december 2020. Cao-partijen onderhandelen ondertussen over een nieuwe cao met nieuwe afspraken.

Uitgangspunten generatiebeleid • voor álle generaties • aanvullend beleid mogelijk • benutting bestaand instrumentarium • duidelijke relatie met inzetbaarheid en werkdruk • gezamenlijke verantwoordelijkheid werkgever en werknemer

LAD Jaarverslag 2019 13


Cao VVT: akkoord vol nieuwe regelingen • De Cao VVT 2019-2021 kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Werkgevers gaven aan nog veel onzekerheid te hebben over de uitwerking van het pensioenakkoord op hun totale loonkosten, waardoor ze weinig loonruimte kunnen bieden. • De financiële zorgen bij met name aanbieders van wijk­verpleging en huishoudelijk hulp bleven sterk aanwezig. Dat laatste resulteerde er zelfs in dat werkgeversorganisatie Zorgthuisnl op het allerlaatst besloot de cao-onderhande­ lingen te verlaten en daardoor niet aanwezig was voor het sluiten van het onderhandelingsresultaat. Toch heeft Zorgthuisnl op een later moment, met mandaat van de achterban, gekozen om zich alsnog aan te sluiten bij de huidige cao. • Uiteindelijk lukte het op 10 oktober om een onderhandelingsresultaat te bereiken. Ondanks de moeizame start van de onderhandelingen gaat het om een gedurfde cao vol nieuwe regelingen voor de ruim 420.000 werknemers in de verpleeghuis- en thuiszorg. Zo wordt het voor werknemers straks mogelijk om tijd te sparen om (tijdelijk) minder of niet te werken. Daarnaast kunnen werknemers in aanloop tot hun pensioen minder gaan werken en krijgen ze het recht om na 45 jaar helemaal te stoppen met werken. Hiermee geven sociale partners, als eerste sector in Nederland, uitvoering aan het pensioenakkoord. • De cao-partijen zijn overeengekomen om de flexibilisering van de sector in te perken. Werkgevers committeren zich eraan om zich in te zetten om tot 90% vaste contracten voor onbepaalde tijd te komen. • Er zijn afspraken gemaakt over een loonsverhoging van 3,5% per 1 juni 2020 en 3% per 1 juli 2021. De verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,93% is een jaar vervroegd: werknemers in de VVT ontvangen over 2019 een volledige dertiende maand. • De Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid VVT (A+O VVT) ontwikkelde in 2019 een vernieuwde Arbocatalogus VVT die ook geschikt is voor medewerkers. Werknemers krijgen op de website praktische tips bij thema’s als werkdruk, ongewenst gedrag van collega’s en cliënten en werken met gevaarlijke stoffen. Meer weten? Kijk op www.aovvt.nl.

14 | LAD Jaarverslag 2019

Het Jaarbeursplein in Utrecht stond op 20 november 2019 in het teken van de landelijke zondagsdienst


Cao Ziekenhuizen: akkoord na historische acties • In het voorjaar van 2019 werden de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen gestart. Vanaf het begin verliep dat zeer moeizaam. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) had volgens de werk­nemersorganisaties onvoldoende oog voor de hoge werkdruk, personeels­tekorten en het ‘continu beschikbaar moeten zijn’. In juni was de maat voor werknemersorganisaties vol. Er werd een actietraject gestart, waarbij in diverse ziekenhuizen zondagsdiensten werden gehouden. Daarna volgde op 20 november een landelijke ziekenhuisstaking op 83 ziekenhuislocaties, 32 poliklinieken en 4 revalidatiecentra. • De actiedag bleef niet zonder effect: voormalig minister Bruins van Medische Zorg schoof op 21 november verkenner Wim Kooijman naar voren om de impasse te doorbreken. Dat leidde uiteindelijk tot een resultaat in de vroege ochtend van 14 december. Een ruime meerderheid van de LAD-leden stemde met dit resultaat in. • In de nieuwe cao zijn vergaande afspraken gemaakt om de werk-privé-balans bij werknemers te verbeteren. Zo krijgen werknemers na nachtdiensten en bereikbaarheidsdiensten meer rusttijd, krijgen werknemers een vergoeding voor last-minute diensten en gaat de onregelmatigheidstoeslag omhoog. • De salarissen worden per 1 januari 2020 verhoogd met 5%. Daarbij geldt dat de salarissen vanaf functiegroep 55, trede 9 (komt overeen met ip-nr. 37) met 4% worden verhoogd plus 37 euro per maand. In 2021 worden de salarissen nog eens met 3% verhoogd; voor salarissen vanaf functiegroep 55, trede 9

(komt overeen met ip-nr. 37) geldt een structurele verhoging van 116 euro bruto per maand (3% van het bruto maandbedrag van ip-nr. 37). Ook krijgen alle werknemers in 2019 een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto (voor parttimers is dit bedrag naar rato van de omvang van hun dienstverband). Dat de salarisverhoging niet voor alle werknemers gelijk is, druist in tegen de cao-systematiek waarin is gedefinieerd hoe functies worden gewaardeerd en zich tot elkaar verhouden. Dat is dus tegen onze principes, maar materieel gezien is het akkoord acceptabel, de meeste LAD-leden krijgen nog steeds een salarisverhoging van tussen de 5,7 en 7,5%. • Coassistenten die coschappen lopen in een perifeer zieken­huis kunnen vanaf 2020 onkosten (alle kosten in relatie tot coschappen/studie, zoals studiematerialen, kleding/ schoeisel, maaltijden) declareren tot maximaal 100 euro per maand. Daarnaast krijgen ze een reiskostenvergoeding. • In de cao is afgesproken dat er een onderzoek wordt gestart naar de vergoeding voor onregelmatig werken door profiel­ artsen (zoals SEH- en ziekenhuisartsen) en aan medisch specialisten gelijkgestelde beroepsbeoefenaars (zoals klinisch chemici, klinisch fysici en ziekenhuisapothekers). • Relevante onderzoekservaring in geneeskundig weten­schap­pelijk onderzoek vóór het artsexamen wordt meegenomen bij de salarisinschaling van basisartsen en aios. Bij inschaling van werknemers die een opleiding volgen tot zieken­huis­ apotheker, klinisch chemicus of klinisch fysicus telt relevante werkervaring van na het behalen van een master­opleiding volledig mee.

#breekeenlansvoordeco groot succes Honderden geneeskundestudenten, artsen en zorgprofes­sio­ nals hebben op 22 augustus 2019 één ding duidelijk gemaakt: er moet een tegemoetkoming komen voor álle coassistenten. Op Facebook, Instagram en Twitter werden massaal foto’s en filmpjes gedeeld waarin een mondspatel werd gebroken: een symbolisch gebaar om een lans te breken voor de co. De hashtag #breekeenlansvoordeco was lange tijd trending topic op Twitter. Doel van de actiedag was om de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen duidelijk te maken dat ook co­ assistenten in algemene ziekenhuizen een tegemoetkoming moeten krijgen. De actie was een coproductie van de LAD en De Geneeskundestudent. Bekende dokters zoals Marcel Levi, Wanda de Kanter, Sander de Hosson, KNMG-voorzitter René Héman en Bertho Nieboer steunden de actie. Uiteindelijk is in het cao-akkoord opgenomen dat coassistenten vanaf 2020 maximaal 100 euro onkosten per maand kunnen declareren.

LAD Jaarverslag 2019 15


Een 8,4 voor juridische dienstverlening De juridische dienstverlening van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD werd in 2019 met gemiddeld een 8,4 beoordeeld. In totaal behandelden de juristen en medewerkers van het Kennis- en dienstverleningscentrum 2.056 vragen en dossiers.

8,4 51% Medisch specialisten 14% Aios 22% Specialisten ouderengeneeskunde, AVG’s, artsen M&G en andere LAD-leden 4% Basisartsen 3% Huisartsen 5% Overig Het merendeel van de vragen (70%) ging over arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals arbeidsconflicten, ontslagzaken, op­ leidings­geschillen en re-integratie­trajecten. Ook kwamen er veel vragen binnen over de onderhandelingen en het actie­­traject in het kader van een nieuwe Cao Ziekenhuizen. Ruim de helft van de vragen kwam van me­ disch specialisten, waarvan psychiaters, kinderartsen en psychiaters, net als in voor­ gaande jaren en in lijn met de omvang van deze beroepsgroepen, de meeste vragen stelden. Daarnaast kregen de juristen relatief veel vragen van aios (13%), basis­ artsen (4%) en huisartsen (3%). De overige vragen kwamen van andere LAD-leden en van de wetenschappelijke verenigingen die zijn aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten. Naast de individuele dienstverlening kregen ook groepen artsen in dienstverband onder­ 16 | LAD Jaarverslag 2019

steuning, onder meer bij het oprichten van een Vereniging Medisch Specialisten in Dienst­verband (VMSD) in algemene ziekenhuizen of een medische staf in ggzinstellingen. Campagne ‘Juridische vragen?’ Het Kennis- en dienstverleningscentrum is een samenwerking tussen de Federatie Medisch Specialisten en de LAD. LAD-leden kunnen per jaar kosteloos 20 uur juridische ondersteuning krijgen. Om LAD-leden en aangeslotenen bij de Federatie bekender te maken met de dienstverlening, werd in 2019 de campagne ‘Juridische vragen?’ gestart. Via (onder andere) advertorials, social media-posts en een nieuwe websiteindeling werd duidelijk gemaakt met wat voor soort vragen artsen en aanverwante beroepsgroepen bij de Federatie en de LAD terecht kunnen.

Opvallende onderwerpen in 2019 • advies bij onderhandelingen en acties voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen • vervolg project Gezond & veilig werken • oprichting/positionering van medische staf in ggz-instellingen


Ontwikkeling pensioenen Het jaar 2019 gaat de geschiedenisboeken in als jaar waarin politiek, werknemers- en werk­geversorganisaties tot het pensioen­ akkoord kwamen. Dit akkoord kwam zeer moeizaam tot stand met landelijke acties vanuit de werknemers. LAD/FBZ steunt het pensioenakkoord. Een moeilijk punt hierin is wel het feit dat sommige leeftijdsgroepen onevenredig worden getroffen door de af­schaffing van de zogeheten doorsnee­syste­matiek. Hiervoor moet per pensioen­ fonds een compensatieregeling worden getroffen. LAD/FBZ zal erop toezien dat dit in de pensioenfondsen waar wij bestuurlijk bij betrokken zijn (PFZW en ABP) op een eerlijke en evenwichtige manier gebeurt. De LAD/FBZ maakt zich aan cao-tafels en via de pensioenfondsen sterk voor een goed pensioen voor alle generaties. Bij het grootste pensioenfonds in de zorgsector PFZW is de LAD via FBZ vertegen­woordigd in het bestuur, de pensioenraad en

pensioencommissie+. Via het Ambtenaren­ centrum maakt de LAD/FBZ deel uit van het ABP-bestuur en het verantwoordingsorgaan. Hierdoor is de LAD direct betrokken bij de besluitvorming over het pensioen en de uit­voering van de pensioenregelingen voor een groot deel van haar achterban. Aan de meeste cao-tafels in de zorg beperkt de directe invloed op het pensioen zich tot het vast­stellen van de bijdragepercentages in de pensioenpremieverdeling tussen werk­ gever en werknemer. Pensioenpremie 2020 Het grootste deel van onze achterban bouwt pensioen op bij pensioenfonds PFZW of ABP. In 2020 daalt bij PFZW de pensioen­ premie naar 20,6 % (was 23,5% in 2019). De premie bij het ABP blijft gelijk op 24,9%. Beide fondsen indexeren net als de voor­ gaande jaren niet.

LAD Jaarverslag 2019 17


www.lad.nl

Colofon Dit jaarverslag is uitgegeven door de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). Mercatorlaan 1200 Postbus 20058 3502 LB Utrecht T 088 - 13 44 100 E bureau@lad.nl I www.lad.nl