Page 1


calendar event ..

นิทรรศการกลางแจ้ง ศิลปกรรม ภาพถ่ายอัดบนไวนีลและกระดาษ โดย : ราล์ฟ โทเทน

ตั้งแต่ : 1 พฤษภาคม 2556 ถึง : 30 กรกฎาคม 2556 สถานที่ : เถ้าฮงไถ่ หอศิลป์ดีคุ้นสท์ จ. ราชบุรี นิทรรศการ R.C.A. (Ratchaburi Construction Worker Open Air) คือผลงานต่อเนื่องของภาพถ่าย พอร์เทรทชุด A.W.C ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2553 โดยครั้งนี้ นักถ่ายภาพ ราล์ฟ โทเทน จับมือกับศิลปิน และภัณฑารักษ์ วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ พร้อมด้วย ความร่วมมือจากจังหวัดราชบุรี นำ�เสนอผลงานศิลปภาพถ่าย พอร์เทรทกรรมกรผู้ใช้แรงงานนับร้อยคนในจังหวัดราชบุรี นับเป็นโครงการที่แตกยอดออกมาสู่ภูมิภาคหรือท้องถิ่นแห่งหนึ่ง แห่งใดโดยเฉพาะ ทั้งในแง่มุมของพื้นที่ทำ�งานของนักถ่ายภาพ สถานที่ถ่ายภาพ และแนวทางนำ�เสนอ

นิทรรศการ ศิลปะผลิตภัณฑ์ปลอม โดย : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส แห่งประเทศไทยร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ตั้งแต่ : 2 เมษายน 2556 ถึง : 26 พฤษภาคม 2556 สถานที่ : หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร

(นิทรรศการศิลปะ ผลิตภัณฑ์ปลอม) เป็นนิทรรศการสัญจร ในภูมิภาค (กัมพูชา ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย) มีผลงานแสดงทั้งหมด 24 ชิ้น (รูปภาพ ประติมากรรม วิดีโอ) สูติบัตรงาน และการฉายภาพยนตร์สารคดี เกี่ยวกับยาปลอมในภูมิภาคลุ่มน้ำ�แม่โขง นอกจากนั้นยังมีการจัดสัมมนาสำ�หรับบุคคล ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลอมแปลง และทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นหนึ่งใน กิจกรรมของนิทรรศการ อีกส่วนหนึ่ง ของนิทรรศการนั้นนำ�เสนอเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ปลอมแปลงซึ่งยืมมาจาก พิพิธภัณฑ์สินค้าปลอมและเลียนแบบ ติลลิกีแอนด์กิบบิ้นส์ การระมัดระวังภัย จากการใช้ของปลอมแปลงในชีวิตประจำ�วัน เป็นสิ่งสำ�คัญจึงมีการแจกหนังสือเพื่ออธิบาย และให้ความรู้เป็นภาษาไทย Pharmacide Arts

08

facebook : playground magazine

นิทรรศการภาพถ่าย เเละภาพยนตร์สั้น โดย : ทิม เฮทเธอริงตัน

ตั้งแต่ : 4 เมษายน 2556 ถึง : 2 มิถุนายน 2556 สถานที่ : WTF Gallery

เเกลลอรี่ขอเชิญท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการ Infidel โดยทิม เฮทเธอริงตัน ซึ่งเป็นผลงานเเสดงภาพถ่ายจากประเทศอัฟกานิสถาน หนังสือ Infidel ผลงานวิดีโอ จัดวาง ภาพยนตร์สั้น เเละภาพยนตร์สารคดี ทิม เฮทเธอริงตัน เป็นช่างภาพชาวอังกฤษที่ มีผลงานภาพถ่ายเเละภาพยนตร์เข้าชิงออสการ์ ที่เป็นที่กล่าวขวัญถึงในอันดับต้นๆ ของ โลก ผลงานของเขาครอบคลุมถึงการถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์ การจัดวางโปสเตอร์ใน สถานที่สาธารณะ ภาพเคลื่อนไหว เเละภาพยนตร์สารคดี เป็นที่น่าเสียดายที่เขาได้เสีย ชีวิตลงเมื่ออายุ 40 ปี จากเหตุระเบิดในระหว่างถ่ายภาพทำ�ข่าวสงครามกลางเมือง มิซาราตา ประเทศลิเบีย เมื่อเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2011 WTF


สภาวะที่ไร้ซึ่งการดำ�รงอยู่ ได้ด้วยตัวมันเอง โดย : คามิน เลิศชัยประเสริฐ

ตั้งแต่ : 29 มีนาคม 2556 ถึง : 18 พฤษภาคม 2556 สถานที่ : หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำ�นักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชีวิตทุกชีวิตต่างเกื้อกูลกันและมีอิทธิพลต่อชีวิตรอบกาย ไม่มีชีวิตใดที่สามารถดำ�รงอยู่ได้โดยปราศจากชีวิตอื่น นี่คือที่มาของนิทรรศการ “สภาวะที่ไร้ซึ่งการดำ�รงอยู่ ได้ด้วยตัวมันเอง” โดยคามิน เลิศชัยประเสริฐ ศิลปิน ผู้นิยามศิลปะว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ชีวิตและ ธรรมชาติ และเปิดใจรับกระบวนการต่างๆ ที่ไม่ใช่แค่ การเขียนรูป สร้างประติมากรรม หรือศิลปะแขนงอื่นๆ ตามกรอบความคิดที่มีมาแต่เดิมว่าเป็นผลงานศิลปะ

รูปภาพในบ้านหลังที่หนึ่ง โดย : คามิน เลิศชัยประเสริฐ

ตั้งแต่ : 2 พฤษภาคม 2556 ถึง : 30 พฤษภาคม 2556 สถานที่ : หลังแรก บาร์

Bangkok Bike Expo 2013 “Riding Together”

ตั้งแต่ : 2 พฤษภาคม 2556 ถึง : 5 พฤษภาคม 2556 สถานที่ : Exhibition Hall 4 อิมแพค เมืองทองธานี

มหกรรมจักรยานของผู้มีใจรักการปั่น พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่ 10.00-20.00 น. ที่ Exhibition Hall 4 อิมแพค เมืองทองธานี งานนี้ใครที่นำ�จักรยานมาด้วยสามารถปั่นเข้าไป ในงานได้เลย หรือนำ�ไปจอดในลานจอดจักรยาน กลางงานกว่า 500 คัน ส่วนใครที่กำ�ลังหาเส้นทาง ท่องเที่ยวด้วยจักรยานโดยการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทยจัดทำ�ขึ้น ท้าทายความสามารถของ นักปั่นด้วย INDOOR BIKE PARK ขนาดใหญ่ โปรโมชั่นสุดคุ้ม ทั้งจักรยาน อุปกรณ์เสริม เสื้อผ้าสำ�หรับนักปั่นแบรนด์ดังกว่า 100 ร้าน และร่วมบริจาคจักรยานรีไซเคิล โดยสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยได้ในงาน 2-5

เป็นการแสดงผลงานจิตรกรรมอันหลากหลายที่แตกต่างทั้งในทางรูปแบบ เทคนิค และแนวความคิด หากแต่กลับเชื่อมโยงกันในด้านการติดตั้ง ซึ่งเป็นการจัดการ ที่มีบริบทของพื้นที่เป็นปัจจัยหลัก โดยแก้ปัญหาระหว่างพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ ของบ้านเก่า ที่เปิดเป็นร้านอาหาร กับการสมมติพื้นที่ทางศิลปะ จึงเป็นพื้นที่ๆ มีความพิเศษ และความไม่พิเศษในขณะเดียวกัน นั่นหมายถึงการลดอำ�นาจของพื้นที่ทางศิลปะ ไปสู่ความเป็นพื้นที่แห่งความแบ่งปันระหว่างการใช้สอยปัจจัยภายนอก และประสบการณ์ทางสุนทรียะ

facebook : playground magazine

09


play ground secret ..

Pygmepicks facebook.com/Pygmepicks

เอาใจแฟชัน่ ชาวร็อคด้วยสุดยอดปิก๊ กีตาร์ทอ่ี อกแบบและ ทำ�เองกับมือด้วยวัสดุพลาสติกชนิดพิเศษทีม่ คี วามแข็ง เหนียว ยืดหยุน่ และไม่สกึ ง่ายอย่างแน่นอน ลวดลายจะไม่เหมือนกัน แม้แต่ชน้ิ เดียว มีการออกแบบให้เข้ากับกีตาร์และเบสในแต่ละรุน่ โดยเฉพาะด้วยนะ จะสลักชือ่ หรือให้เป็นของขวัญ รับรองว่า น่า (ร๊อก) สุดๆ อ่ะ

MAZMOIZELLE facebook.com/mazmoizelleshop

ใครจะไปรู้ว่าเปลือกไม้โอ๊กที่เราเอามาทำ�จุกก๊อก ขวดไวน์นั้น ยังมาสร้างสรรค์เป็นไอเท็มเจ๋งๆ ได้อีกด้วย เสน่ห์อยู่ที่นำ�เอาวัสดุธรรมชาติอย่างไม้ก๊อกมาอบ แล้วทอบนผืนผ้า กลายเป็นกระเป๋าไม้ก๊อกที่สวยเก๋ จะใส่ iPad ใส่เอกสาร หรือเป็นกระเป๋าสะพายข้าง ของคุณผู้หญิง ทางร้านก็มีทุกไซส์เลยจ้า

Cuddle facebook.com/cuddlegang

เรามีไอเท็มเจ๋งๆ มาแนะนำ� นั่นคือหมอนเม็ดโฟม หมอนใยสังเคราะห์ จากผ้า Spendex นั่นเอง มีทั้ง หมอนเป็ด ปลาวาฬ แพนด้า สามารถกันฝุ่นได้ดี แถมยังลื่น นุ่มนิ่มน่ากอดอีกต่างหาก

010

facebook : playground magazine

A bird. facebook.com/A.bird.jewelry

เครื่องประดับอีกชิ้นที่สาวๆ เห็นแล้วจะต้องหลงรักอย่างแรง แหวนเก๋ๆ โดยมีแรงบันดาลใจจากนกตัวน้อย ดีไซน์ด้วยหิน และอัญมณีโดนใจ ใครชอบใจสีอะไร หินแบบไหนสามารถ สั่งทำ�ได้ด้วยนะจ๊ะ เป็นอีกพร็อพที่แฟชั่นนิสต้าตัวยง ไม่ควรพลาด!


Me and a Cup of Hot Chocolate facebook.com/Meandacupofhotchocolate

SHUBAGKER facebook.com/shubagker

เห็นสาวๆ หนุ่มๆ สมัยนี้ฮิตใส่รองเท้า หนังสไตล์คลาสสิคกันอย่างมากมาย แวะมาดูร้านรองเท้าหนังแท้ แฮนด์เมดกันซะหน่อย นอกจาก จะมีรองเท้าเป็นตัวชูโรงแล้ว ยังมี กระเป๋าหนังให้เลือกอีกมากโข เชื่อว่าต้องโดนใจทั้งสาววินเทจและ สาวชิคๆ ทั้งหลายอย่างแน่นอน

ไม่ว่าจะร้อน ฝน หนาว ผ้าพันคอ เป็นอีกเครื่องประดับที่อยู่กับเราได้ ทุกฤดูกาล ผ้าพันคอผืนใหญ่ดีไซน์ เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร จากปลาย พู่กันของนักวาดภาพประกอบตัว จริงเสียงจริง สามารถประยุกต์ใช้ ตั้งแต่คลุมไหล่ คลุมผมกันฝนก็ยังได้ หรือจะผูกหมวก ผูกกระเป๋า มิกซ์แอนด์แมทช์ได้อย่างลงตัวสุดๆ

Keng Paper Tape Print Noww facebook.com/printnoww

หลุดจากกรอบการสกรีนเสื้อแบบเดิมๆ เสื้อยืดและ กระเป๋าผ้าดิบที่พิมพ์จากแม่พิมพ์ไม้ โดยใช้เทคนิค แกะไม้ (Woodcut) มีลักษณะและเทคนิคเฉพาะตัว เป็นเสื้อยืดแนวใหม่ที่ละเลงลวดลายด้วยฝีมือล้วนๆ แถมยังแปลกตาไม่เหมือนใครอีกด้วย แม้จะเป็นแค่ สีพื้นๆ แต่รับรองว่าเท่ระเบิด

facebook.com/kengpapertape

สาวกงานฝีมือ D.I.Y. เห็นทีจะต้องมีเทป กระดาษม้วนนี้ติดบ้านไว้ซะแล้ว ไม่ว่าจะ ตกแต่งสมุดทำ�มือ ภาพถ่าย การ์ดอวยพร กล่องของขวัญ หรือแม้จะแปะผนังบ้าน เจ้าเทปนี้สามารถทำ�ได้ดั่งใจต้องการ ด้วยลวดลายแพทเทิร์นธรรมดา แต่มีสีสัน ที่ดูน่ารักซะเหลือเกิน

facebook : playground magazine

011


little things ..

Red Lipstick

“ปากแดงแดง ก็ ไว้ใจได้กา”

เป็ น เวลากว่ า 3,000 ปี ก่ อ นคริ ส ตศั ก ราชที่ ห ญิ ง สาว เลือกตกแต่งสีแดงเพื่อเพิ่มเฉดสีอันน่าดึงดูดแก่ริมฝีปาก ของตน เริ่มที่สาวๆ ชาวเมโสโปเตเมียที่บดพลอยสีแดง ให้ละเอียดแล้วนำ�มาละเลงบนริมฝีปาก ถัดมาที่ยุคอียิปต์ พระนางคลีโอพัตราเลือกแมลงเต่าทองสีแดงบดผสมกับ มดแดง เพิ่มเฉดสีแดงสดที่คู่ควรกับราชินีเช่นพระองค์ เข้า ยุคทองของอิสลาม ชาวอาหรับก็คิดค้นลิปสติกแบบแท่ง ขึ้ น มาอำ � นวยความสะดวกให้ ส าวๆ ตกแต่ ง ริ ม ฝี ป าก ได้สบายขึ้นแบบไม่ต้องเอาพลอยเอาแมลงมาตำ�ให้ยุ่งยาก แต่อนิจจา! พอเข้ายุคกลาง นักบวชกลับสั่งห้ามลิปสติก 012

facebook : playground magazine

สีแดงเรียบ เหตุเพราะเชื่อว่าสีแดงบนริมฝีปากนั้นเป็นอีก ภาคของปีศาจแถมยังเป็นสัญลักษณ์ของแบดเกิร์ลอีกด้วย ต่อมาประมาณปี 1930 โลกสมัยใหม่และยุคเฟื่องฟูของ ฮอลลีวู้ด ดาราสาวหลายคนรวมทั้งมาลิรีน มอนโร สาวงาม ผู้ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ความสมบู ร ณ์ แ บบของเพศหญิ ง นำ�ลิปสติกสีแดงกลับมาผงาดอีกครั้งพร้อมด้วยคำ�นิยาม ใหม่ของริมฝีปากแดงสด ที่แฝงไปด้วยเสน่หาเย้ายวนใจ ความสง่างามของสุภาพสตรี และความเป็นแฟชั่นนิสต้า ผู้นิยมชมชอบความงามแบบดั้งเดิม


สมัครดวนโทร. 081 734 4492 สำนักงาน 02 637 0352 www.arts-mania.com facebook : artsmania.thailand

facebook : playground magazine

013


in ten questions ..

Michelle Wongthongdee

Michelle มิชเชล วงษ์ทองดี ม.6 โรงเรียนสตรีวิทยา 2

in 10 questions ฉบับนี้ พูดคุยกับ มิชเชล เด็กสาวผู้หายใจเข้าออกเป็นแฟชั่น และเธอพกความมั่นใจในการก้าวตามความฝัน มาอย่างเต็มเปี่ยม!

ให้น้องมิชเชลแนะนำ�ตัวหน่อย

ชื่อมิชเชล วงศ์ทองดีค่ะ เป็นลูกครึ่งไทย-เยอรมัน อยู่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เรียนศิลป์-ภาษาจีนค่ะ

มิชเชลเป็นคนสนใจด้านแฟชั่นเอามากๆ เลยใช่มั้ย

ใช่ค่ะ จริงๆ ตอนแรกอยากเรียนไปทางภาษา เพราะว่า อยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะ ผ่านไปสักพักก็เริ่มสนใจด้าน แฟชั่นขึ้นมา พอดีไปหาพ่อที่พัทยาแล้วเห็นพ่อทำ�งาน เกี่ยวกับเย็บผ้า ดูสนุกดี เชลเลยไปช่วยพ่อทำ�ตลอดเลยค่ะ เริ่มคิดว่าอยากจะทำ�งานด้านนี้ ตอนนี้ก็เรียนพิเศษเพื่อ เตรียมจะสอบเข้ามหา’ลัยคณะเกี่ยวกับแฟชั่นน่ะค่ะ

ชอบอะไรที่สุดในงานแฟชั่นคะ

ชอบตัดเย็บค่ะ เพราะเคยลงมือมาบ้างแล้ว เคยช่วยพ่อ เย็บสูท เชลนั่งทำ�ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะ รู้สึกเพลิน มันสนุกมากเลย

คิดว่าตัวเองแต่งตัวแนวไหน

ได้ทกุ แนวค่ะ เปลีย่ นได้ตลอด เจออย่างนีช้ อบก็คอื จะใส่เลย ไม่ได้ฟิกว่าตอนนี้ต้องแนวนี้แนวนั้น หรือแบบเทรนด์นี้ กำ�ลังจะมา เชลแค่เลือกจากที่ตัวเองชอบ ก็จะเอามา มิกซ์เป็นแบบของเราค่ะ สวนกระแสก็ยังใส่ได้

014

facebook : playground magazine


ไอเท็มไหนที่มิชเชลเห็นแล้วต้องไม่พลาด

หมวกค่ะ เป็นคนชอบหมวกมาก..กกกกก! แต่ที่ชอบสุดๆ ก็ตอ้ งเป็นหมวกขีม่ า้ ค่ะ หนูมใี บนึง ชอบมาก จะใส่ตลอดเลย มันเป็นมือสองด้วยนะ จะร้อนจะหนาวไม่ได้แคร์เลย ต้อง ใส่ไว้ก่อน..ฮาฮา (หัวเราะ)

มีใครเป็นไอดอลด้านแฟชั่นของมิชเชลมั้ย

ไม่มคี ะ่ หนูไม่ชอบแต่งตามแฟชัน่ ก็มดี ๆู บ้าง แต่ไม่ได้ เอามาเป็นหลักขนาดนัน้ จะมีทช่ี อบดูบอ่ ยๆ จะเป็นของ McQueen ค่ะ เป็นแบรนด์เดียวที่เชลชอบที่สุดนะ

ถ้ามีแฟชั่นโชว์ของตัวเอง มิชเชลจะทำ�เป็นแบบไหน

เคยคิดเอาไว้เหมือนกันนะคะ เซ็ทเสือ้ ผ้านีไ่ ม่รู้ แต่อยากทำ� บันไดเลือ่ นในรถไฟใต้ดนิ เป็นแคทวอร์คกันไปเลย แบบบันไดเลือ่ นยาวๆ เสือ้ ผ้ายังไม่ได้คดิ ยังไม่ได้ออกแบบ เล้ย..ยยย! แต่หาเวทีได้ละ..ฮาฮา (หัวเราะ)

แฟชั่นสำ�คัญยังไงกับมิชเชลคะ

สำ�คัญมากเลยค่ะ ยิ่งตอนนี้ เพราะว่าต้องเอาไปใช้ จริงจังในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปกติหนูไม่ค่อย จริงจังกับอะไรเลยนะ ไม่ค่อยเรียนด้วย สอบวิชาอื่นๆ

facebook : playground magazine

015


016

facebook : playground magazine


แค่ผ่านก็โอเค รู้ว่าตัวเองไม่เก่งด้านวิชาการอยู่แล้ว เลยมาจริงจังกับงานด้านที่ตัวเองชอบให้มากดีกว่า เชลก็ตั้งใจกับมันมากเลยค่ะ

ปกติชอบช้อปปิ้งที่ ไหน

ยูเนี่ยนมอลล์ และก็ตลาดนัดรถไฟค่ะ

เวลาว่างชอบทำ�อะไรอย่างอื่นอีกมั้ยคะ

ตอนนี้ที่ทำ�อยู่ก็จะมีสองอย่างนั่งดูพวกแฟชั่นโชว์ กับเลี้ยงหลานค่ะ..ฮาฮา (หัวเราะ) จริงๆ เชลว่าเลี้ยงเด็ก สนุกดีนะ แต่เลี้ยงหลานตัวเองเนี่ย.. มันดูจะไม่ค่อยสนุก เท่าไร..ฮาฮา (หัวเราะ) มันดื้ออ่ะ!!!!

มิชเชลคิดว่าตัวเองเป็นตัวแม่ด้านแฟชั่นมั้ย

ไม่นะ เชลว่ามันไม่ถึงขนาดนั้น ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะไปถึง ขนาดนั้น เพราะตัวเองไม่ได้ตามแฟชั่นอะไรมากมาย เชลชอบแฟชั่น เชลชอบด้านนี้ แค่คิดว่าอยากจะทำ�งาน ในวงการแฟชั่น หรืองานที่เกี่ยวกับแฟชั่นเท่านั้นเอง

อยากเป็นนางแบบบ้างมั้ย

ไม่เลยค่ะ.. ไม่เคยคิดเลย..ฮาฮา (หัวเราะ) ตอนแรกยังอยาก เป็นแอร์โฮสเตสซะมากกว่า

เคยมีวันที่เราแต่งตัวบ้าๆ ออกจากบ้านบ้างหรือเปล่า

มีค่ะมี บางทีก็หยิบนั้นหยิบนี่มาใส่ โดยที่ไม่ได้แคร์อะไร เท่าไร..ฮาฮา (หัวเราะ) เชลเคยใส่เสื้อกล้ามกับบ๊อกเซอร์ ไปตลาดแถวบ้าน คือแบบโลตัสอ่ะค่ะ เนี่ยแหละ บ้าสุดแล้ว..ฮาฮา (หัวเราะ)

มิชเชลอยากทำ�ในส่วนไหนของงานแฟชั่นคะ

เชลอยากอยูเ่ บือ้ งหลังในการทำ�มากเลยค่ะ จริงๆ แล้วเชลไม่ได้ อยากออกแบบชุดเป็นของตัวเอง หรืออยากมีแบรนด์เป็นของ ตัวเองหรอกค่ะ อยากเย็บ อยากทำ�งานเบือ้ งหลังมากกว่า

facebook : playground magazine

017


11 Tips to Vanish Acne

healthy secret ..

11 เคล็ด ( ไม่ ) ลับกำ�ราบสิว

ใครว่าปัญหาสิวๆ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ก็ทั้งเจ้าสิวเสี้ยน สิวผด สิวอักเสบ สิวหัวช้าง ยกกันมาตั้งรกรากบนใบหน้าทั้งตระกูล กันแบบนี้ แถมทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้ดูต่างหน้าอีกต่างหาก จะไม่ให้กลุ้มใจยังไงไหว แต่ต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลใจกับปัญหาสิวๆ กันอีกแล้วแค่ปฏิบัติตาม 11 เคล็ด(ไม่)ลับกำ�ราบสิวอย่างเคร่งครัด รับรองว่าไม่มีสิวหน้าไหนกล้ามาย่างกรายอีกเลย!

01

06

ลดการรับประทานอาหารที่มีน้ำ�มัน หรือหวานจัด ไม่ว่าจะเป็น เฟรนซ์ฟรายส์สุดโปรดหรือครีมเค้ก แสนอร่อย นอกจากจะทำ�ให้อ้วนแล้ว พวกมันยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสิว ได้อย่างดี

สาเหตุของการเป็นสิวที่พบบ่อยคือ ความเครียด หาวิธีผ่อนคลายให้ สบายใจ เช่น ออกไปเรียนแต่งหน้า นั่งสมาธิ ดำ�น้ำ� ดูปะการัง ทำ�อาหาร นวดสปา ปลูกป่า ฯลฯ

02

04

พยายามอย่าเอามือไปป้วนเปี้ยน บริเวณใบหน้า นิ้วมือที่ผ่านการสัมผัส สิ่งต่างๆ ร้อยแปดนี่แหละที่ทำ�ให้เกิด สิวมาแล้วนักต่อนัก!

ปลอกหมอนน่ะ..เปลี่ยนซะบ้าง เพราะมันเป็นสวรรค์ของเหล่า แบคทีเรียและฝุ่นสกปรกเลยก็ว่าได้ ลองคิดดูว่าถ้าหน้าของเรา ต้องคลุกคลีกับมันทั้งคืน สิวผื่นจะไม่ถามหาได้อย่างไร!

03

05

หน้าของเราต้องเผชิญมลภาวะมาทั้งวัน นอนดึกก็เป็นตัวการทำ�ให้เกิดสิว ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย ดังนั้นล้างหน้าให้สะอาดหมดจด 7-8 ช.ม. ต่อวัน แค่นี้ก็หมดปัญหา และควรเลือกโฟมล้างหน้า สิวมากวนใจไปได้โข ทีเ่ หมาะกับสภาพผิวของตัวเอง

07

อ่านฉลากทุกผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับ ผิวหน้า ให้สังเกตป้ายที่มีคำ�ว่า “ไม่ก่อให้เกิดสิว

(Non-comedogenic)”

08

ดื่มน้ำ� 8-9 แก้วต่อวัน ช่วยทำ�ให้ ผิวหน้าไม่ขาดความชุ่มชื่น และไม่เร่ง ขับน้ำ�มันออกมาให้หน้าเยิ้ม พร้อมสิวบุกเป็นกองทัพ

09

ไม่ว่าจะใช้แต้มเฉพาะจุดหรือพอก ทั้งหน้า ผงพิเศษตราร่มชูชีพ ก็สามารถกำ�จัดสิวได้อยู่หมัด

10

สำ�หรับสาวๆ ที่เป็นสิวแต่รักการ แต่งหน้า ลองเปลี่ยนเครื่องสำ�อาง ให้เป็นแบบ oil free ดูนะ เพราะมันจะช่วยลดโอกาส อุดตันของสิวได้เป็นกอง

11

ใครเป็นสิวอักเสบฟังทางนี้ ใช้น้ำ�ว่านหาง จระเข้ มาแต้มบริเวณที่เป็นสิววันละ 1-2 ครั้ง มันจะค่อยๆ แห้งและยุบลง ในไม่ช้า

ทำ�ตามครบทุกข้อแล้วก็ออกไปเดินเฉิดฉายอวดหน้าสวยใสไร้สิวอย่างมั่นใจได้เลย! 018

facebook : playground magazine


สมัครดวนโทร. 081 734 4492 สำนักงาน 02 637 0352 www.arts-mania.com facebook : artsmania.thailand

facebook : playground magazine

019


snap ..

Fashionista แถ่น แทน แท๊น.. นี่คือโฉมหน้าของเหล่าแฟชั่นนิสต้าสุดแซ่บที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย! เก๋ไก๋หลากสไตล์อย่างนี้ ก็นอนรอรับของรางวัลจากเราได้เล้ย!! แล้วอย่าลืมติดตามหัวข้อถัดไปได้ที่ facebook : playground magazine เหมือนเดิมนะจ๊ะ

020

facebook : playground magazine


facebook : playground magazine

021


cover story ..

022

facebook : playground magazine


Irada ไอด้า - ไอรดา ศิริวุฒิ เห็นยุคนี้สาวๆ แต่งตัวกันแซ่บเสียเหลือเกิน ขอดึงตัว “ไอด้า” สาวแฟชั่นนิสต้าตัวยงแห่งยุคศตวรรษที่ 21 มาพูดคุย ถึงเรื่องราวแฟชั่นที่เธอหลงใหล แต่นอกจากงานถ่ายแบบ ที่เราได้เห็นหน้าไอด้าเป็นประจำ�แล้ว ยังมีธุรกิจ ที่เธอกำ�ลังแฮปปี้สุดๆ อีกด้วย ได้พูดคุยกับเธอครั้งนี้ ขอบอกว่าสไตล์เธออยู่เหนือเทรนด์จริงๆ ไม่แปลกใจเลยว่า ใครๆ ต่างก็ยกให้เธอเป็นไอคอนเด็กแนว ตอนนี้พี่ไอด้าทำ�อะไรอยู่บ้างเอ่ย ตอนนี้หลักๆ ก็เลี้ยงน้องค่ะ..ฮาฮา (หัวเราะ) แล้วตอนนี้ก็ ทำ�เป็นแบรนด์ R’are accessories กับเสื้อยืด I’m T-shirt ค่ะ ตอนแรกทำ�เป็นงานอดิเรก แต่ตอนนี้ทำ�เป็นงานหลักละ เพราะว่า อยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วมันว่างไง แล้วเราเป็นคนอยู่เฉยๆ ไม่ค่อยได้ กลับไปทำ�งานประจำ�ก็ยังไม่ค่อยพร้อม ก็เลยทำ�ได้แค่พวก event พวกถ่ายแบบชั่วคราวค่ะ แล้วจุดเริ่มต้นของการทำ�เสื้อผ้าของพี่ไอด้าล่ะคะ เราเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้ว แต่เวลาไปซื้ออะไรก็ไม่ถูกใจ ซักอย่าง ก็เลยชอบทำ�เอง พวกเครื่องประดับก็เหมือนกันนะ แทบจะไม่ซื้อเลยในชีวิต ซื้อน้อยมาก พอไม่ถูกใจก็เลยมาทำ�เอง เป็นหลัก ทีนว้ี นั นึงก็เลยมาคุยกับพีส่ าวแอมมีว่ า่ เรามาทำ�ขายกันมัย้ ทำ�แบบที่ตัวเองชอบค่ะ

facebook : playground magazine

023


ทำ�ไปทำ�มาแล้วถูกใจมั้ยคะ ชอบ.. คือมันสนุกนะ ด้วยความที่เราเป็นคนชอบอยู่แล้วมั้ง มันก็เลยสนุกมากเลย เวลานั่งทำ�แบบนี้เหนื่อยนะ มันเมื่อยมาก เพราะเราทำ�เอง เป็นแฮนด์เมดทุกชิ้น แต่มันก็เพลินดีนะ แล้วยิ่งต้องคิดแบบใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เรายิ่งชอบเลย เคยอยากเป็นแม่บ้านเลี้ยงน้องอย่างเดียวมั้ยคะ เราไม่คิดนะเพราะอย่างที่บอกว่าเป็นคนอยู่เฉยไม่ได้ แต่แอมมี่ อยากให้หยุดนะ อยากให้อยู่บ้านเฉยๆ ซึ่งมันก็อาจจะดีสำ�หรับ บางคน อยู่ใช้ตังค์อะไรแบบนี้ ..ฮาฮา (หัวเราะ) แต่เราไม่ชอบไง เพราะเราชอบเจอเพื่อน อยู่นิ่งไม่ได้ เป็นไฮเปอร์ ชื่อ “ไอรดา” มาจากไหนคะ.. แปลกดี พ่อเขาได้มาจากนางเอกหนังอินโดฯ หรืออะไรซักอย่าง บอกว่ามันแปลว่าหญิงสวย ผู้สูงศักดิ์ อะไรแบบนี้ค่ะ แต่ตรงข้ามเลยมั้ย ..ฮาฮา (หัวเราะ) ย้อนไปถึงตอนแรกที่เริ่มเข้าวงการ เป็นยังไงมายังไงคะ เล่าให้ฟังหน่อย เริ่มจากพี่ไปเจเจกับปะป๊า แล้วมีพี่ช่างภาพของ Cheeze มาเจอ เขาแอบถ่ายรูปเราไป แต่เขาก็ไม่รวู้ า่ เราเป็นใครเหมือนกัน ไม่ได้เข้ามาขอเบอร์อะไรด้วย ตอนนั้นรู้สึกจะอยู่ปี 1 ได้ และเราไปเรียนอยู่นครปฐมด้วย เขาก็ตามไม่เจอค่ะ มาเจออีกที ตอนปี 4 จะจบละ เหมือนกับเขาเอารูปออกมาดูว่าคนนี้ ยังตามไม่เจอ.. พอดีเพื่อนเขานั่งอยู่ด้วย บอกว่ารู้จักเรา เป็นรุ่นน้องที่ศิลปากร ก็เลยโทรมาว่าอยากให้มาลง Cheeze ได้มั้ย เลยเริ่มต้นจากลง Cheeze นี่แหละค่ะ ไม่ใช่ปกนะ เป็นข้างในเล็กๆ มันเขียนว่า Her name is Ida มีรูปเราด้วย แล้วคือมีคนพูดถึงเยอะมากว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง..ฮาฮา (หัวเราะ) เพราะตอนนั้นผมสั้นเลยมีคนคิดว่าเป็นตุ๊ดอะไรแบบนี้ ..ฮาฮา (หัวเราะ) จากนั้นก็มีงานเรื่อยๆ ได้มาเล่น MV เขาก็ชอบ คาแร็คเตอร์ที่แบบว่า Unisex..ฮาฮา (หัวเราะ) แล้วพี่ผู้กำ�กับ เขาก็ทำ� “รัก มัน ใหญ่ มาก” เนี่ยแหละ เขาเลยชวนไปเล่น พี่ไอด้าชอบงานในวงการบันเทิงมั้ยคะ ตอนนี้ชอบนะ เมื่อก่อนไม่ชอบเลย รู้สึกว่ามันยาก อย่างตอนแรกเล่น MV ก็ว่ายากแล้วนะ พอมาเล่นหนังปุ๊บ MV ง่ายไปเลย เขาสั่งให้ทำ�อะไรก็ทำ� สั่งให้ทำ�หน้าเศร้าก็ทำ� แต่หนังมันต้องจริงไง แล้วคือเราเล่นไม่ได้ ทั้งๆ ที่จริงๆ อยู่บ้านชอบเล่นละครนะ..ฮาฮา (หัวเราะ)

024

facebook : playground magazine


ยังไงคะเล่นละครที่บ้าน? ชอบเล่นนู่นเล่นนี้ เล่นได้ทุกบทเลยนะเวลาอยู่บ้าน แต่พอไปอยู่ในกองจริงๆ มันไม่ใช่อ่ะ จะชอบโดนแอมมี่ ว่าแบบ.. อยู่บ้านเล่นจังนะ..ฮาฮา (หัวเราะ) พอเจอกล้อง มันเกร็ง แล้วคนเยอะ คนที่เราไม่สนิทใครจะไปกล้า แต่หลังจากนั้นก็ดังมากเลยนะคะ แต่ไม่รู้ดังไปในทางที่ดีหรือเปล่านะ..ฮาฮา (หัวเราะ) ลุคก็ดูเปลี่ยนไปเลย เพราะเราต้องเล่นเป็นเด็กมัธยมขี้แย ง๊องแง๊งอะไรแบบนี้

พี่ไอด้าคิดว่าความยากของการถ่ายแบบคืออะไร จริงๆ การจะถ่ายแบบให้ดีคือต้องเข้าใจอารมณ์ สมมติหน้านิ่ง ก็จริง แต่คนที่ดูรูปเรา แล้วมองในตาเรา จะรู้ว่าเราคิดจริงอยู่ เพราะส่วนใหญ่สมัยนี้แค่จิกหน้าเฉยๆ หน้านิ่ง มันไร้ความรู้สึก แต่พี่ก็ยังทำ�ไม่ได้ขนาดนั้นนะ..ฮาฮา (หัวเราะ) มันก็ต้องฝึกอ่ะ ถ้าเราใส่ชุดเซ็กซี่ เราก็ต้องรู้สึกว่าเราเซ็กซี่ด้วย ซึ่งเราไม่ได้เซ็กซี่ มันก็ยาก.. หรือถ้าเซ็ตน่ารักมันก็ไม่ใช่แค่ทำ�ตาแบ๊ว คาแร็คเตอร์ เราต้องรู้สึกจริงๆ ว่าเราแบ๊วนะ ส่วนพิธีกรก็ถือว่าได้เป็นตัวเอง เราเป็นคนชอบพูดไง แต่แรกๆ ที่ทำ�พี่เป็นคนขี้อายอยู่ พูดไม่คล่อง พอตอนนี้ทำ�จนรู้สึกชอบแล้วนะ

เห็นพี่ไอด้าทำ�งานมาหลายอย่าง ชอบพาร์ทไหนมากที่สุดคะ พิธกี รก็ชอบนะ.. แต่ถา้ ทีส่ นุกทีส่ ดุ จะเป็นถ่ายแบบ หรือเพราะว่า มันทำ�มานานด้วยก็ไม่รู้นะ รู้สึกว่ามันชิลล์ที่สุด อย่างพิธีกร มันต้องฝึกฝนเหมือนกัน ถ้าเราพูดไม่คล่องมันก็ไม่ดี มันก็ ต้องดีขึ้นเรื่อยๆ อ่ะ ต้องดีจนถึงแบบไม่ต้องดูสคริปต์แล้ว

พูดถึงเสื้อผ้าบ้างค่ะ หลายคนมองพี่ไอด้าเป็นไอดอลเลยนะ! ก็ขอบคุณค่ะ.. (ยิ้มเขิน) คือเราก็ชอบอย่างนี้อยู่แล้ว มันก็อาจจะ มีคนที่ไม่ได้ชอบอย่างเรา มองว่าอีนี่บ้าเปล่า!! มันก็มีนะ อย่างเวลา ที่เราลงรูปก็จะมีคนเข้ามาคอมเม้นท์ “ชักจะบ้าไปกันใหญ่”.. ฮาฮา (หัวเราะ) อย่างชุดแต่งงานก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบนะ

facebook : playground magazine

025


เราจะชอบอะไรที่มันตรงกับตัวเองมากที่สุดไม่ใช่ไป มองตามแบบใคร คนจะชอบมาถามว่าตอนนี้อะไรฮิต เราเองก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาฮิตอะไรกัน

มันเป็นมือสอง พอดีชุดจริงเนี่ยมันพังก่อนวันงาน เพื่อนก็เลย พาไปหาใหม่ สรุปชอบมากกว่าชุดแรกอีก..ฮาฮา (หัวเราะ) แล้วตัวพี่ไอด้าเองมีไอคอนทางแฟชั่นมั้ยคะ ไม่มีอ่ะ เราเป็นคนขี้ติ นิสัยไม่ดีอย่างที่บอก..ฮาฮา (หัวเราะ) บางทีก็แบบว่าเกือบแล้วๆ เกือบชอบแล้ว แต่ก็ยัง.. เราก็ยัง ไม่เจอคนที่ชอบเด๊ะๆ เลย ยังมีบางชุดของคนๆ นี้ที่เราก็ ไม่ชอบ เราชอบดู แต่ไม่ได้ชอบเป็นพิเศษ เหมือนมันไม่เป๊ะ กับเราอ่ะ เราจะชอบอะไรที่มันตรงกับตัวเองมากที่สุดไม่ใช่ ไปมองตามแบบใคร คนจะชอบมาถามว่าตอนนี้อะไรฮิต เราเองก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาฮิตอะไรกัน บางทีเห็นคนนี้ใส่แล้ว สวยจัง เพื่อนบอกว่าเขาใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว แต่เราไม่เคยเห็นไง

พี่ไอด้าเริ่มแต่งตัวตั้งแต่ตอนไหนคะ สไตล์อะไร ไม่มีสไตล์อ่ะ มันชอบทุกอย่าง พี่ใส่ได้หมด ทุกอย่าง มันขึ้นอยู่กับความชอบและอารมณ์เป็นหลัก.. แบบวันนี้ ตื่นมาอยากใส่แบบนี้ เพราะบางทีคิดชุดไว้ตอนกลางคืน เช้ามาก็เปลี่ยน แต่ถ้าถามว่าเริ่มแต่งตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็ตั้งแต่เด็กๆ เลย เมื่อก่อนแม่เป็นดีไซเนอร์ เขาก็จะชอบ แต่งตัว แนวๆ นี้แหละ เซอร์ๆ เหมือนเราก็ซึมซับมาตั้งแต่เด็ก ป๊าเล่าว่าตอนเด็กๆ ถ้ากระโปรงไม่สน้ั ไม่ไปเรียน..ฮาฮา (หัวเราะ) ถุงเท้าก็ใส่ไม่เหมือนใคร คนอื่นใส่แบบนี้ เราต้องดึงอย่างนี้ ต้องมีพร็อพตลอดไม่งั้นไปเรียนไม่ได้ เราก็ไม่รู้ตัว จำ�ไม่ได้ไง แต่ป๊าบอกว่าเป็นแต่เด็กเลย เป็นคนเยอะตั้งแต่เด็ก หน้าหนาวก็ต้องจัดเต็ม..ฮาฮา (หัวเราะ) ตอนเด็กๆ พี่ไอด้าเป็นยังไงบ้างคะ เล่าให้ฟังหน่อย เป็นเด็กเจ้าอารมณ์ เอาแต่ใจตัวเองมาก เหมือนเป็นเด็ก นิสัยไม่ดีอ่ะ..ฮาฮา (หัวเราะ) คนจะกลัวๆ ไม่ค่อยมีใครกล้าคุย มีความฝันอยากเป็นอะไรมั้ยคะตอนนั้น ตอนเด็กฝันอยากเป็นอาจารย์ อยากสอนหนังสือ ชอบพูด หน้ากระจกอะไรอย่างนี้ ด้วยเราเป็นคนชอบเรียนไง เวลาติว ก็จะเป็นคนติวเพื่อนตลอด แต่ไม่ได้เกี่ยวกับที่ทำ�ตอนนี้เลย.. 026

facebook : playground magazine


ฮาฮา (หัวเราะ) ตอนแรกที่วางแผนเอาไว้ว่าจบปุ๊บ ต่อป.โท เป็นอาจารย์ แล้วมาทำ�เสื้อผ้า แต่เสื้อผ้าเนี่ยแยกออกมาต่างหากเพราะเราชอบ ส่วนตัว นอกนั้นก็ไม่ได้ใช้อะไรที่เรียนมาเลย.. เราเรียน Food Product and Development มันจะคล้าย Food Science แหละค่ะ แต่จะมี ภาคของ Engineer เข้ามาด้วย เป็นวิศวะโรงงาน ดูลุคพี่ไอด้าแล้ว ไม่น่าจะใช่คนเรียนวิศวะเลยนะคะ พอดีเราเป็นคนเรียนดี..ฮาฮา (หัวเราะ) ตอนเอ็นทรานซ์ ก็จะมี ให้เลือกเยอะ ตอนนั้นก็ยังไม่รู้จะเรียนอะไร เพราะไม่ได้ชอบอะไรเลย แล้วมานั่งดูคะแนนกับป๊า ป๊าก็บอกว่าชื่อนี้ดูดีนะ ดูมีอนาคต.. เหมือนเป็นสาขาเปิดใหม่ยังไม่ค่อยมีคนเรียน ก็เลยเอาอันนี้.. พี่จะเป็นคนเยอะตรงที่แบบทำ�อาหารไม่เป็น แล้วไม่กล้าจับเนื้อไก่สดๆ แต่ต้องมาทำ�เอง เบเกอรี่อะไร ต้องทำ�เป็นทุกอย่าง คือเราเป็นคนใจร้อน ทำ�พวกนี้มันต้องใจเย็น พอได้เรียนก็สนุกดีนะ แต่ปวดหัวเลย เพราะเราอยู่นิ่งไม่ได้ มันก็ได้ประสบการณ์มากเลยแหละ อย่างน้อย ได้ทำ�อะไรเป็นบ้าง มี accessories ชิ้นไหนที่พี่ไอด้าต้องใส่ติดตัวตลอดมั้ย เมื่อก่อนจะเป็นแหวน ชอบขนาดที่แบบว่าไปสอบแล้วลืมเอาแหวนไป ต้องวนกลับมาเอา แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใส่แล้ว เพราะไปทำ�งานมันต้อง ถอดตลอด มันก็ลำ�บากเรา ตอนนี้หลักๆ จะเป็นหมวก สะสมมานาน เหมือนกัน

มันกบฎอ่ะ.. เราใส่ทุกอย่างที่คนด่าว่าบ้า มันคือความชอบเป็นหลัก มิกซ์ ไปเรื่อย ยิ่งอะไรที่ ไม่เข้ากัน เรารู้สึกว่ามันเข้ากับเรานะ facebook : playground magazine

027


ตู้เสื้อผ้าพี่ไอด้าใหญ่เท่าไหนอ่ะ อยากรู้.. มันไม่ใหญ่แต่มันหลายตู้ เพราะมันเก็บไม่หมด แล้วก็มีในกระสอบ ในลัง ของมันเยอะจนไม่อยากทิ้ง เสื้อผ้าบางชุดถ้าชอบจริงๆ ก็จะ ใส่อยู่แค่นั้นนะ แต่ถ้าปกติจะไม่ค่อยใส่ซ้ำ�หรอก จะมิกซ์ไปเรื่อยๆ ให้พี่ไอด้าวิเคราะห์การแต่งตัวของตัวเองให้ฟังหน่อย มันกบฎอ่ะ.. เราใส่ทุกอย่างที่คนด่าว่าบ้า มันคือความชอบ เป็นหลัก มิกซ์ไปเรื่อย ยิ่งอะไรที่ไม่เข้ากัน เรารู้สึกว่ามันเข้า กับเรานะ..ฮาฮา (หัวเราะ) สะเปะสะปะได้ยิ่งดี รู้สึกว่าเป็นตัวเอง เสื้อผ้าชิ้นล่าสุดที่ซื้อมาแล้วชอบมาก.. เป็นหมวกสีเทา มันจะเหมือนมีคราบเลือดตรงปีกหมวก เป็นมือหนึ่งนะ แต่จริงๆ ไม่ใช่เลือด เป็นหมวกยี่ห้อนึงของอเมริกา เนี่ยแหละ ยี่ห้อดังด้วย และแพงมาก แต่ใบนี้คนขายเขาเอาไปวาง ทับกับที่นั่งแล้วฝนตก คราบสนิมเลยติด.. เขาเลยลดราคาเหลือ ใบละ 2,500 บาท พี่ไปเจอที่งานคาวบอย ชอบมาก.. คนก็ด่าไง ซื้อมาได้ไงมีตำ�หนิเบอเร่อ แต่เราชอบที่มันมีตำ�หนิไง..ฮาฮา (หัวเราะ) เลยเป็นใบโปรด 028

facebook : playground magazine

เวลาช้อปปิ้งเสื้อผ้าทีนึงซื้อเยอะมั้ยคะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเจอก็ซื้อ เพราะเราไปไหนมาไหนบ่อย แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปช้อปปิ้งที่ไหนบ่อยเท่าไหร่ ก็เลยกลายเป็นว่า ในเดือนนึงจะนัดแอมมี่ซัก 1 วัน วันนี้เป็นวันเสียเงินเลยนะ จะซื้อทุกอย่างในวันเดียว..ฮาฮา (หัวเราะ) แต่บางทีพอเรา ตั้งใจไปซื้อจะไม่มีอะไรที่เราชอบเท่าไหร่ ชีวิตหลังแต่งงานแล้วรู้สึกเหนื่อยมั้ย เหนื่อย.. ไม่ค่อยได้นอนด้วย เป็นไธรอยด์อยู่แล้ว มันยิ่งไปกันใหญ่ ถ้าถามว่าดีกว่าตอนก่อนแต่งมั้ย ดีกว่าเยอะเลยนะ เพราะมัน แฮปปี้กว่าเดิม ทั้งๆ ที่มันก็แค่เปลี่ยนคำ� พอมีคำ�ว่าสามีภรรยา รู้สึกว่ามันไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรแล้ว.. แล้วยิ่งเรื่องลูกมันเติมเต็ม เราอยากกลับบ้านมาเจอลูก เหนื่อยแบบมีความสุข พี่ไอด้าวางแผนอนาคตไว้ยังไงคะ ที่คุยกับแอมมี่ไว้ว่าก่อน 35 ปี เนี่ย เราจะต้องมีบ้านเป็นของตัวเอง ซื้อเองด้วยเงินตัวเอง ต้องมีออพชั่นทุกอย่างในการใช้ชีวิตครบ ต้องมีทุกอย่างให้ลูกพร้อม ส่งเรียนโรงเรียนที่ดี ปูพื้นฐานให้เขา


แฟชั่นเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละคน เป็นอะไรที่แสดงตัวตนของแต่ละคน

ทำ�กิจการให้ขายได้ดีจริงๆ อยู่มั่นคง ตอนนี้ทำ�ด้วยตัวเอง แต่สักพักเราจะเป็นแค่คนบริหารแล้ว เร็วๆ นี้ อาจจะมีแบรนด์ เสื้อผ้า อันนี้คงทำ�เอาความชอบตัวเองเป็นหลักไม่ได้เน้นขาย.. ฮาฮา (หัวเราะ) คนที่ชอบเราก็อาจจะซื้อไงถ้าไม่ชอบก็ไม่ซื้อ คำ�ว่าแฟชั่นสำ�หรับพี่ไอด้าคืออะไรคะ แฟชั่นเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละคน เป็นอะไรที่แสดงตัวตน ของแต่ละคน สำ�หรับบางคนถ้ายิ่งตาม คนอื่นก็จะมองว่าคนนี้ ไม่ได้เป็นตัวเอง แต่ถ้าเกิดคนนี้เป็นตัวเอง คนอื่นมองมาก็จะรู้เอง ว่าคนนี้เป็นแบบนี้แหละ ดูจากการแต่งตัวอะไรแบบนี้

เพลง Peter Paul & Mary Blowin’ in the wind

หนังสือ สวรรค์ลำ�น้ำ�แดง

ภาพยนตร์ City of god

facebook : playground magazine

029


my space ..

Madame Flamingo เจ้าของ : ภัณฑิลา พรหมฟัง ร้าน : Madame Flamingo จุดแรกเริ่มที่พี่เจเน็ทชอบรองเท้า มีที่มายังไงคะ คุณแม่เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆ ชอบเอารองเท้าส้นสูงของคุณแม่มาใส่เล่น เหมือนตัวเองเป็นคนชอบรองเท้า ชอบอะไรสวยๆ งามๆ ชอบงานดีไซน์ ตอนป.ตรีพี่เรียนศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษที่เอแบคค่ะ แต่ว่าสนใจเรื่อง แฟชั่น เลยไปเรียนทำ�รองเท้ากับดีไซน์รองเท้าที่ฟลอเรนซ์ อิตาลี ก่อนไป ก็ดตู ลาดด้วย เพราะตอนทีจ่ บใหม่ๆ กระแสแฟชัน่ ดีไซน์แรงมาก เราก็คดิ ว่า ถ้าไปเรียนแฟชั่นดีไซน์มาจะมีงานทำ�หรือเปล่า ก็เลยเลือกเจาะไปที่ รองเท้าเลยดีกว่า ตอนเรียนที่นั่นคิดว่าจะกลับมาจะทำ�ร้านรองเท้าเลยหรือเปล่าคะ คิดว่ากลับมาต้องมีแบรนด์เป็นของตัวเองแน่ๆ มีเป้าหมายว่าก่อนอายุ 25 ปี ต้องทำ�ธุรกิจอะไรก็ได้เป็นของตัวเอง พอกลับมาก็เริ่มทำ�แบรนด์รองเท้า แต่ก่อนก็มีไปฝึกงานสัก 2-3 ที่ ประมาณ 5 เดือน ก็ไม่ไหวแล้ว ต้องทำ� ตามความฝันของตัวเองซะที ก็เลยเปิดร้านเอง 032

facebook : playground magazine

งานดีไซน์รองเท้ามีแรงบันดาลใจจากอะไรคะ ได้จากความเป็น Feminine.. พยายามดึงความเป็นผู้หญิงออกมาให้ได้ มากที่สุดค่ะ เช่น การเล่นกับส่วนเว้า ส่วนโค้ง แต่ความเป็น Feminine ของเราจะไม่หวาน จะเป็นหญิงประมาณยุค 80’s วินเทจอะไรอย่างนี้ เราจะมีทั้งส้นเตี้ย ส้นสูงด้วย แต่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นส้นสูง ปีนึงจะมี 2 คอลเล็กชั่น Winter กับ Spring Summer และจะมีคอลเล็กชั่นแทรก ช่วงปลายปี อย่างคริสมาสต์อะไรอย่างนี้ค่ะ ทำ�ไมชื่อร้านถึงเป็น Madame Flamingo เวลานึกถึงนกฟลามิงโก้เนี่ย จะนึกถึงนกขายาวๆ สง่าๆ แล้วมารวมกับ คำ�ว่า Madame ซึ่งแสดงถึงความเป็น Feminine เวลาลูกค้าใส่จะรู้สึก ภูมิใจในความเป็นผู้หญิงของฉันนะ พี่ว่า Madame Flamingo จะเหมาะ กับสาวทีม่ ไี ลฟ์สไตล์ Urbanist เป็นคนในเมือง เป็นสาว Social ชอบแต่งตัว มีความมั่นใจในตัวเอง มีจุดเด่นต่างจากแบรนด์อื่นยังไงคะ นอกจากเรื่องดีไซน์และสีสันแล้ว จะมีเรื่องของทรงรองเท้า มีอยู่ 20 ทรงได้ ที่สำ�คัญรองเท้าเราเป็นแฮนด์เมดทั้งหมด พี่จะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเลย เราเปิดมาโดยใช้ช่างที่ทำ�รองเท้าไม่เป็นมาก่อน แล้วก็มาฝึกเองหมดทุกคน เหมือนเอาเขาเข้าโรงเรียนอนุบาล อยากฝึกเขาตั้งแต่เบสิค เพราะถ้าเบสิค แน่นก็สามารถพลิกแพลงอะไรได้ง่ายค่ะ

Madame Flamingo


facebook : playground magazine

033


my space ..

Sister Margaritta เจ้าของ : ธีรณี มุสิกไชย ร้าน : Sister Margaritta คอนเซ็ปต์ของร้าน Sister Margaritta เป็นยังไงคะ คอนเซ็ปต์จริงๆ คือ Modern Vintage ค่ะ พอดีว่าเราชอบแต่งตัวเรียบๆ แล้วมีอยู่วันหนึ่งก่อนจะเริ่มทำ�ร้านก็ไปดูของวินเทจ รู้สึกชอบขึ้นมา.. แต่ด้วยความที่มันเป็นของเก่าเนี่ยพอซื้อมาก็ไม่ค่อยกล้าใส่ค่ะ เลยเริ่มเอา ตัวที่ชอบมาลอง remake ดู เหมือนวินเทจที่ทำ�ขึ้นใหม่น่ะค่ะ ซื้อผ้าใหม่ มาลองทำ�ดูเลย หรือบางทีอาจจะเป็นทรงทีอ่ ยูใ่ นเทรนด์ตอนนี้ แต่เรารูส้ กึ ว่า มันดูโมเดิรน์ เกินไป ก็เลยไปซือ้ ผ้าทีม่ นั วินเทจนิดนึงมาลองตัดอะไรแบบนีค้ ะ่ พูดถึงชื่อร้านหน่อยค่ะ มีที่มาจากไหนคะ Sister Margaritta จริงๆ แล้วเป็นชือ ่ ของแม่ชคี ะ่ คือตัวเองเรียนคอนแวนต์ แล้วทีโ่ รงเรียนจะเรียก “มาเซอร์มาการ์เร็ท” บางคนจะนึกว่าแม่ชี ก็คอื แม่ชี นักบวชใส่ชุดขาวอะไรแบบนี้ แต่พอดีเรามีโอกาสไปสัมผัสอีกมุมนึงของเขา ซึ่งจริงๆ เขาก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละ นักบวชอาจจะต้องเคร่งในเรื่องที่ ต้องปฏิบตั ิ แต่ในใจแล้วเขาก็เหมือนเรา เขาก็อยากจะอินเทรนด์บา้ ง จนเรารูว้ า่ 034

facebook : playground magazine

จริงๆ แล้วมาเซอร์ก็เปรี้ยวเนอะ..ฮาฮา (หัวเราะ) ทำ�ให้รู้สึกว่า.. มันก็คล้ายๆ มาเซอร์นี่แหละ ข้างนอกเราอาจจะดูเรียบร้อย แต่ข้างในใจอาจจะอยาก เปรี้ยวก็ได้! พี่นูเป็นคนออกแบบสินค้าเองเลยรึเปล่าคะ จะมีรองเท้าที่ทำ�เองค่ะ มีดีไซเนอร์อีกคนนึงช่วยด้วยกัน ทำ�เองมาตลอดเลย ตั้งแต่เริ่ม เราต้องอยู่กับมันตั้งแต่วันที่เราคิดจนถึงวันที่ของลงร้านเลย ส่วน กระเป๋าเราเลือกมาวางขายเฉยๆ ค่ะ ลูกค้าของร้านส่วนใหญ่จะเป็นสาวๆ แบบไหน ด้วยความที่มันเรียบๆ กลุ่มเป้าหมายเราก็ไม่กว้างมาก ส่วนใหญ่ก็จะตั้งแต่ ม.ปลาย ไปจนถึงคนที่เริ่มต้นทำ�งาน (First Jobber) เป็นคนที่มีสไตล์ ชัดเจนนะ เพราะว่ามันไม่ได้ตามเทรนด์ แสดงว่าเขาต้องชอบในความเรียบหรู เรียบโก้ ความ functional ของเสือ้ ผ้าทีเ่ สือ้ ก็ใส่กบั กางเกงยีนส์กไ็ ด้ กระโปรง ก็ได้ ใส่ได้หมดค่ะ mix&match ไปด้วย เป้าหมายในอนาคตของร้าน Sister Margaritta คงต้องมีเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยกันบ้างค่ะ ทั้งเรื่องธุรกิจ เรื่องแฟชั่น แต่แน่นอนว่าเราต้องโตขึ้น ตอนนี้ก็มี 3 สาขาแล้วคือ สยามสแควร์ซอย 5 เทอร์มนิ อล 21 แล้วก็มที จี่ ตุจกั รโครงการ 2 แต่เดือนพฤษภาคมนีจ้ ะเปิดอีก สาขานึงที่ใต้โรงหนังลิโด้ค่ะ


facebook : playground magazine

035


dress up ..

036

facebook : playground magazine


Boots ไอเท็มคู่กาย สไตล์คาวเกิร์ล สมัยอินเดียนแดงครองอเมริกา รองเท้าบูท้ ทีท่ �ำ จากหนัง สัตว์นับเป็นหนึ่งในเครื่องแต่งกายมากคุณประโยชน์ ที่มาพร้อมๆ กับเอกลักษณ์อันโดดเด่นด้วย เผ่าต่างๆ จะสวมรองเท้าบู้ทที่ดีไซน์แตกต่างกันไปเพื่อแสดง อัตลักษณ์ของเผ่าที่ตนสังกัดอยู่ ด้วยความเป็นรองเท้า ที่ เ หมาะกั บ สภาพอากาศหลากหลายโดยเฉพาะ อากาศหนาว แถมยังสวมลุยพื้นหินดินทรายได้สบาย ภายใต้ คุ ณ สมบั ติ ถ นอมเท้ า อี ก ต่ า งหาก แม้ ผ่ า น ยุ ค อิ น เดี ย นแดงมาแล้ ว รองเท้ า บู้ ท ก็ ยั ง ครองใจ ชาวพืน้ เมืองอเมริกาอย่างกลุม่ ผูเ้ ลีย้ งวัวหรือ “คาวบอย” ตลอดมาจนเรียกได้ว่ากลายเป็นของคู่กันไปแล้ว ผู้ ค นสวมรองเท้ า บู้ ท หุ้ ม ข้ อ กั น ทั่ ว ไปในช่ ว งต้ น ศตวรรษที่ 19 เหตุผลไม่ได้เน้นหนักทางลุคเก๋และชิค แต่ อ ย่ า งใด หากแต่ ส วมเพื่ อ ป้ อ งกั น สิ่ ง สกปรก จากถนนกระเด็นมาเปรอะเรียวขาสะอาดๆ ของพวกเขา ต่างหาก แต่เมื่อถึงปีค.ศ. 1913 ที่ปารีสและนิวยอร์ก กลั บ มี ก ระแสการสวมรองเท้ า บู้ ท มาจากคุ ณ นาย เดนีส พัวเรต์ (Denise Poiret) ภรรยาของนาย ปอล พั ว เรต์ (Paul Poiret) นั ก ตั ด เย็ บ ชุ ด กู ตู ร์ (Couture) ที่สวมบู้ทตัดจากหนังโมร็อคโค (หนังแพะ ย้อมสีแดง) เรียกเสียงฮือฮาจากเหล่าดีไซเนอร์ได้มาก สาวๆ ก็พากันร้องกรี๊ดด้วยความอยากได้ นอกจากจะ สวยเปรี้ยวแล้ว คนสมัยนั้นเขายังมองว่าสาวคนใด ใส่บู้ทจัดว่าเป็น “สาวหัวสูงผู้ทันสมัย” และยังเป็น “business woman” อีกด้วย เมื่อการคมนาคมเป็นไปอย่างสะดวกสบายขึ้น ผู้คน ไม่จำ�เป็นต้องตะลุยกับฝุ่นผงและโคลนบนถนนมาก เหมือนสมัยก่อน ความนิยมในรองเท้าบูท้ ก็ซาลงไปมาก

จนมาถึงช่วงปีค.ศ. 1960 นักออกแบบชาวอเมริกัน เบธ เลวีน (Beth Levine) ก็ได้ฤกษ์พารองเท้าบู้ท ของตนเข้ า สู่ ว งการแฟชั่ น ชั้ น สู ง โดยการตั ด หนั ง ส่วนที่ทำ�ให้รองเท้าดูใหญ่เทอะทะออก คงเหลือไว้แต่ ส่วนที่เข้ารูปเท้าและน่องของผู้สวมใส่ เบธกลายเป็น คนแรกที่ได้รับเครดิตในการผลิตรองเท้าบู้ทแฟชั่น จากการทีน่ กั ร้องสาวสุดแรง แนนซี่ ซินาตร้า (Nancy Sinatra) สวมรองเท้าบู้ทของเบธขณะถ่ายทำ�มิวสิค วิดีโอเพลง “These Boots are Made For Walking” เท่านั้นแหละ รองเท้าบู้ททุกคู่ในอเมริกาก็ถูกจับจอง และขายหมดในเวลาอันรวดเร็ว เบธจึงเริ่มเปิดร้าน ขายรองเท้าบู้ทเป็นของตัวเองชื่อ “Beth’s Bootery” เมือ่ รองเท้าบูท้ หนังได้รบั ความนิยมในตลาดแฟชัน่ แล้ว นักออกแบบหลายรายเห็นช่องทางจึงริเริ่มประดิษฐ์ รองเท้าบู้ทที่ทำ�ด้วยวัสดุอื่นออกมามากมาย ทั้งย้อม ให้มีสีสันสดใสเหมาะกับกลุม่ แฟชัน่ นิสต้าวัยรุ่น หรือ ทำ�จากพลาสติกเพื่อเพิ่มความน่ารักใสๆ เหมาะกับ การสวมคู่กับมินิสเกิร์ตสั้นๆ ดูตัวอย่างนางแบบไซส์ จิ๋วแต่แจ๋ว ทวิกกี้ (Twiggy) ที่มักจะสวมมินิสเกิร์ต คู่กับรองเท้าบู้ทอยู่เสมอจนชินตา รองเท้าบู้ทได้รับความนิยมตลอดมานับแต่นั้น จนถึง ปัจจุบันรองเท้าบู้ทสุดชิคยังสามารถนำ�ออกมาสวมใส่ ได้ เ กื อ บทุ ก โอกาสโดยเฉพาะในฤดู ห นาวสาวๆ ยิ่ ง ใส่ ใจรองเท้ า บู้ ท เป็ น พิ เ ศษ ส่ ว นสาวไทยแม้ จ ะ ไม่ค่อยมีหน้าหนาวให้เราสัมผัส แต่อย่ากลัวที่จะเลือก รองเท้าบูท้ ทีเ่ หมาะกับตัวเองติดตูเ้ อาไว้สกั คู่ เชือ่ เถอะว่า สาวๆ จะสนุกกับการ mix & match เสื้อผ้ากันมาก ขึ้นเป็นกอง

facebook : playground magazine

037


top 6 ..

The Most Noticeable Faces of Fashion Industry

Victoria Beckhem

Tyra Banks

Audrey Hepburn

จากสาวแซ่บสู่สาวสวยมากสไตล์

นางแบบผู้ก้าวข้ามเส้นแบ่งสีผิว

ขวัญใจแฟชั่นนิสต้าทุกสมัยนิยม

เส้ น ทางกว่ า จะมาเป็ น สไตล์ ไ อคอนของ วิ ค ทอเรี ย ใช่ ว่ า จะง่ า ยดาย จากสาวน้ อ ย เกิ ร์ ล แบนด์ สุ ด แซ่ บ Spice Girls สู่ ส มาคม ภริ ย านั ก เตะฟุ ต บอลที ม อั ง กฤษ วิ ค ทอเรี ย เคยถูกตราหน้าว่าเป็นสาวที่แต่งตัวได้แย่บรม จากหมูน่ กั ข่าวแฟชัน่ แต่กเ็ คยเป็นทีป่ รึกษาด้าน แฟชั่ น ให้ กั บ ดาราฮอลลี วู้ ด มากหน้ า หลายตา ด้ ว ยรู ป ร่ า งหน้ า ตาของนางที่ เ หมาะกั บ อาชี พ นางแบบเป็นที่สุดทำ�ให้สวมใส่อะไรก็ขึ้นไปหมด ยิ่งระยะหลังวิคทอเรียเริ่มหันมาหยิบจับเสื้อผ้า ที่ เ หมาะกั บ ตั ว เองมากกว่ า วิ่ ง ตามแฟชั่ น เพียงอย่างเดียว จนถึงปัจจุบันเธอมีคอลเล็กชั่น เสื้ อ ผ้ า และแว่ น ตามากมายที่ ข ายหมดสต๊ อ ก เกลีย้ ง! แฟชัน่ นิสต้าเห็นแบบนีก้ พ็ ากันตบเข่าฉาด! ในที่สุดคุณเธอก็ค้นพบเส้นทางเจิดจรัสเสียที!

ไทร่ า เป็ น นางแบบผิ ว สี น างแรกที่ เข้ า มาเขย่ า วงการแฟชั่นโลกด้วยการขึ้นปกนิตยสารแฟชั่น ชั้นนำ�หลายฉบับ เป็นรุ่นพี่นางฟ้ารุ่นแรกของ แบรนด์ ใ นฝั น นางแบบวั ย กระเตาะหลายคน Victoria’s Secret ในยุคหนึ่งไทร่ายังนำ�เทรนด์ การแต่ ง ตั ว ด้ ว ยเสื้ อ ผ้ า สี สั น จั ด จ้ า นที่ เ ธอ นิยามว่าเป็นแฟชั่นสำ�หรับ “ผู้รักการใช้ชีวิต” ซึ่ ง แสดงถึ ง บุ ค ลิ ก สดใสสว่ า งตาของเธอได้ เป็ น อย่ า งดี ยั ง ไม่ นั บ รวมท่ า โพสต์ สุ ด ครี เ อท สะใจช่างภาพ เสน่ห์ดึงดูดลึกลับดุจมนต์สะกด และรายการที วี สุ ด ฮิ ต America’s Next Top Model ของนางเอง ที่พร้อมใจกันดันหลัง พร้ อ มโปรยสายรุ้ ง ให้ น างไทร่ า คนงามได้ รั บ มงกุ ฎ “แฟชั่ น ไอคอนขวั ญ ใจมหาชน”ไป ครอบครองอย่างไร้ข้อโต้แย้ง

คงไม่ มี ใ ครไม่ เ คยเห็ น ภาพสาวตาโต ผมม้ า สวมแว่นตา Wayferer กับสร้อยไข่มุก ดูสูงศักดิ์ สุ ด ๆ ด้ ว ยเสื้ อ ผ้ า จากแบรนด์ Givenchy ที่ ป ระทั บ รั ศ มี ส่ ง ให้ เ ธอกลายเป็ น แฟชั่ น ไอคอนยุค 70 ไปโดยปริยาย สาวออเดรย์แม้จะ ไม่ ไ ด้ มี ส่ ว นเว้ า โค้ ง เย้ า ยวนแบบดาราจอเงิ น ในยุคนั้น แต่ด้วยสัมผัสทางแฟชั่นที่เธอมีเหนือ กว่าใคร และการหยั่งรู้ข้อดีข้อเสียของรูปร่าง ตัวเอง บวกกับรอยยิม้ พิมพ์ใจไร้จริต ทำ�ให้ทุกชุด ที่เธอสวมขณะแสดงหนังได้รับคะแนนเต็มจาก แฟชั่ น ดี ไซเนอร์ ทั้ ง วงการ ออเดรย์ นั บ เป็ น หวานใจด้ า นแฟชั่ น ที่ ไ ม่ เ คยมี ด าราสาวคนใด ทำ�ได้มาก่อน ภาพลักษณ์ของเธอคงจะติดตรึง หัวใจแฟชัน่ นิสต้าและเหล่าดีไซเนอร์ไปตลอดกาล

038

facebook : playground magazine


Anna Wintour

Issey Miyake

Dame Viviene Westwood

บก.ผู้อยู่เหนือแฟชั่นทั้งสามโลก

ศิลปินผู้สร้างสรรค์เนื้อผ้า

สุดยอดสาวแสบผู้สร้างสไตล์ ใหม่

แฟชั่ น ดี ไซเนอร์ ห ลายคนได้ ยิ น ชื่ อ นี้ เ ป็ น ต้ อ ง ขนลุกวูบวาบด้วยความประหวัน่ พรัน่ พรึง เพราะ แอนนา วินทัวร์ บรรณาธิการนิตยสาร Vogue U.S. นางนี้สามารถทำ�ให้เส้นทางสายดีไซเนอร์ ของคุณดับวูบ หรือสว่างวาบได้ด้วยคำ�ตัดสิน เพี ย งคำ � เดี ย ว! แอนนาเริ่ ม ต้ น อาชี พ ของเธอ ที่ ก องบรรณาธิ ก ารบทความแฟชั่ น ตอนอายุ 21 ปี และไต่เต้าจนได้ตำ�แหน่งบก. ด้วยตัวเอง ประสบการณ์ อั น โชกโชนช่ ว ยขั ด เกลาสายตา ในการมองทะลุแฟชั่นของแอนนาให้เฉียบแหลม ดุ จ ตาเหยี่ ย ว เธอครองบั ล ลั ง ก์ บ ก. Vogue มาเป็นเวลากว่า 20 ปีและไม่มีท่าทีว่าขาเก้าอี้ จะผุ หลั ก ฐานคื อ การที่ แ ฟชั่ น นิ ส ต้ า ทั่ ว โลก สามั ค คี กั นเชิ ด ชู ใ ห้ Vogue เป็นตำ�ราแฟชั่น เล่มเดียวที่พวกหล่อนจะเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจ

เจ้าพ่อแห่งแฟชั่นญี่ปุ่น ผู้ดึงความแตกต่างของ วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกมาบรรจบกัน ได้ อ ย่ า งลงตั ว จากการออกแบบผ้ า และชุ ด ที่ ไ ด้ รั บ แรงบั น ดาลใจจากชุ ด ประจำ � ชาติ อย่างกิโมโนได้สวยงามไร้ทตี่ ิ ในตอนแรกมิยาเกะ กึง่ ๆ ว่าจะย่างเท้าเข้าไปในวงการ High Fashion ดี ไ หม แต่ ก็ เ ป็ น อั น หั น หลั ง กลั บ และตั ด สิ น ใจ ตัดเย็บในแบบของตัวเอง ที่เขานำ�เสนอในแบบ ที่ล้ำ�โลกและสร้างสรรค์สุดๆ ด้วยความพิถีพิถัน ในการเลือกวัสดุและวิธกี ารตัดเย็บ มิยาเกะยังคง พัฒนาเทคนิคแห่งศิลปะนีต้ อ่ ไปอย่างไม่หยุดหย่อน จนถึ ง ปั จ จุ บั น เขาได้ ถ ล่ ม ความแตกต่ า งทาง ด้านวัฒนธรรมแฟชัน่ สองฝัง่ โลก และแทนทีด่ ว้ ย อาณาจั ก รแฟชั่ น แบรนด์ ข องเขาเองที่ มี ก ว่ า 120 สาขาทั่วโลก

เจ้ า แม่ แ ฟชั่ น “นอกกรอบ” ผู้ บ ดขยี้ High Fashion เป็นผุยผงด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่น ของเธอ ที่มักจะงัดเอา “ด้านมืดของสังคม” มาสร้างเป็นผลงานสุดบรรเจิด พังค์ร็อก หนัง อีโรติก โซ่ หมุด หนังแก้ว คือวัตถุดิบชิ้นโปรด ในแฟชั่นเซ็ตของเธอ กูรูแฟชั่นแสดงความเห็น ตรงกันว่าวิเวียนเก่งกาจด้านการฉีกแพทเทิร์น ที่แบรนด์อื่นทำ�ตามๆ กันมาได้หมดจด เช่นการ ออกแบบเสื้อผ้าแบบ faux cul ที่เน้นความ งอนงามของบั้ น ท้ า ยสาวๆ ในขณะที่ เ สื้ อ ผ้ า แบรนด์อน่ื มัวแต่เน้นเนินอกดูมๆ นอกจากจะเป็น ขวัญใจสาวแฟชั่นนิสต้าหัวขบถแล้ว วิเวียนยัง เพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากราชินีอังกฤษให้เป็นถึง “คุณหญิง” เสียด้วย ขนาดราชินียังหลงรักเธอ แล้วทำ�ไมเราจะไม่เทใจให้เธออีกดวงล่ะ!

facebook : playground magazine

039


thinkable ..

ส้นสูงลดกัมมันตภาพรังสี Healing Fukushima (Nanohana Heels)

โดย : Masaya Kushino เพิ่งครบรอบ 1 ปีของเหตุการณ์โรง ไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะระเบิดที่ญี่ปุ่น ไปหมาดๆ นักออกแบบรองเท้าสุด ฉลาดก็สามารถทำ�ให้การสวมส้นสูง ช่วยลดปัญหาสารกัมมันตภาพรังสี รั่วไหลได้! รองเท้าคู่นี้พิเศษตรงที่ บริเวณส้นติดตั้งเครื่องสูบลมที่ สามารถพ่น เมล็ดเรพ ลงดินใน ทุกย่างก้าวของผู้สวมใส่ เมล็ดดังกล่าว มีคุณสมบัติช่วยดูดซับสาร กัมมันตภาพรังสี แถมสามารถแปรรูป เป็นน้ำ�มันไบโอดีเซลได้ด้วยนะ โดยมันถูกตั้งชื่อตรงตามจุดประสงค์ ที่สร้างว่า รองเท้าส้นสูงรักษ์ฟูกูชิมะ

บิกินี่สามมิติ N12: 3D Printed Bikini

โดย : Continuum Fashion ความล้ำ�โลกของบิกินี่สามมิติไม่ได้อยู่ที่ใส่แล้ว หน้าอกจะทะลุจอกว่าเดิม แต่อยู่ที่การผลิต บิกินี่ด้วยเทคโนโลยี 3D ชิ้นแรกของโลก! วัสดุที่ใช้พิมพ์คือผ้าไนล่อนรูปวงกลมหลายวง และเชื่อมต่อกัน ทำ�ให้เกิดความยืดหยุ่นและ งดงามกว่าเดิมหลายเท่าตัว โดยปราศจาก รอยเย็บแม้เพียงรอยเดียว! อีกทั้งเนื้อผ้า ยังแนบเนื้อไปกับผู้สวมใส่แบบเน้นส่วนเว้าโค้ง กันจะๆ ที่สำ�คัญสาวๆ ยังสามารถสวมใส่ ลงทะเลได้จริงอีกด้วย

เดรสอัพสเตตัส Twitter Dress

โดย : Microsoft ในโลกยุคที่โซเชี่ยลมีเดียมาแรงเหลือเกิน วงการแฟชั่นก็เกาะกระแสกับเขาบ้าง ขอหยิบเอา ทวิตเตอร์ มาทำ�เป็นลายกระโปรงให้รู้แล้วรู้รอด! งานนี้แฟชั่นเฮาส์ ในกรุงลอนดอนจับมือกับทีม Microsoft ผสานโลกแห่งแฟชั่นและเทคโนโลยีเข้า ด้วยกัน สร้างสรรค์ชุดที่สามารถแสดงหน้าจอทวิตเตอร์ได้แบบเรียลไทม์ โดย การนำ�นวัตกรรม Printing Dress มาใช้และฝังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อม เครื่องแสดงภาพขนาดจิ๋วลงในเดรส รับรองว่าถูกใจสาวโซเชี่ยลผู้หลงใหลใน แฟชั่นอย่างแน่นอน!

040

facebook : playground magazine


ชุดกระโปรงมีชีวิต Artfully Interactive Clothing

โดย : Ying Gao เดรสแห่งเทคโนโลยีความงามที่สวมใส่ได้ จริงของศิลปินและดีไซเนอร์ Ying Gao ตั้งแสดงอยู่ที่ Musée National des Beaux-arts du Québec ใน แคนาดา ใช้ผ้าที่ออกแบบมาเพื่อทำ� ปฏิกิริยากับผู้เข้าชม เช่น หากผู้เข้าชม เป่าลมใส่ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ ชุดจะ บวมพองราวกับหายใจได้ หากผู้ชมยิง แฟลชกล้องถ่ายรูปใส่ ชุดจะเบ่งบาน ประหนึ่งดอกไม้แรกแย้ม นับเป็นผลงาน สุดสร้างสรรค์ราวกับผู้ออกแบบสามารถ เสกให้เสื้อผ้ามีชีวิตขึ้นมาได้เลยทีเดียว

ซอฟแวร์พยากรณ์เทรนด์สีสุดฮิต Pimkie color forecast

โดย : Pedro Cruz คงจะดีไม่น้อยหากเรารู้เทรนด์สีเสื้อผ้า ของโลกก่อนจะแต่งตัวออกไปข้างนอก ศิลปินและโปรแกรมเมอร์หัวใส Pedro Cruz พัฒนาซอฟแวร์พยากรณ์สียอดนิยม โดยการติดตั้งกล้องไว้ตามหัวเมืองแฟชั่น ใหญ่ๆ ของโลกอย่างปารีสและมิลาน จาก นั้นโปรแกรมจะคำ�นวณสีจากเสื้อผ้าคนที่ เดินผ่านไปมาให้ออกมาเป็นกราฟสถิติ คราวนี้จะเลือกเสื้อผ้าแบบไหน สีอะไรก็ ไม่ต้องกลัวตกเทรนด์กันแล้ว

หุ่นลองเสื้อรู้ทุกไซส์ Fits.me Fitbot

โดย : Fits.me หุ่นยนต์ลองเสื้อที่มีให้เลือกทั้งเพศชายและเพศหญิง จะมาช่วยแบ่งเบาความหนักใจในการเลือก ซื้อเสื้อผ้าแบบออนไลน์ของนักช้อป โดยลูกค้าสามารถป้อนข้อมูลขนาดรูปร่างของตนให้ เจ้าหุ่นยนต์ลองเสื้อดังกล่าวกลายร่างเป็นหุ่นไซส์เท่าคุณเป๊ะๆ และลองเสื้อผ้าชุดที่คุณถูกใจ ให้ดูเป็นตัวอย่าง เท่านี้แฟชั่นนิสต้าขาช้อปทั้งหลายก็รู้ได้เลยว่าเสื้อผ้าชุดนั้นๆ เหมาะสมกับ หุ่นของตนเองมากน้อยแค่ไหน ตัดปัญหาเสียใจหลังเสียเงินไปได้เลย facebook : playground magazine

041


time machine ..

28

29

30

5

6

7

ค.ศ. 1835 สร้างทางรถไฟครั้งแรกในยุโรป โดยเปิดเส้นทางระหว่าง Brussels และ Mechelen ในเบลเยี่ยม

ค.ศ. 1954 โรเจอร์ แบนนิสเตอร์ นักศึกษามหาลัยฯ อ็อกซฟอร์ด สามารถวิ่งระยะทางหนึ่งไมล์ โดยใช้เวลาไม่ถึง 4 นาที

ค.ศ. 1994 ตำ�รวจได้ภาพ The Scream คืนหลังถูกขโมยไปจาก พิพิธภัณฑ์ศิลปะในกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์

12

13

14

MAY

พฤษภาคม

ค.ศ. 1991 ยารักษามะเร็งชนิดใหม่ ถูกค้นพบ ในต้นไม้หายาก ในภาคตะวันตกเฉียงหนือ ของแปซิฟิก

19

20

ค.ศ. 1916 เปลี่ยนมาใช้คำ�ว่า “จังหวัด” แทนคำ�ว่า “เมือง” ทั่วแผ่นดินสยาม

ค.ศ. 1873 Levi Strauss และ Jacob Davis ได้รับสิทธิบัตร ในการทำ�กางเกงยีนส์ โดยใช้กระดุมทองแดง

26

27

ค.ศ. 1998 วันขอโทษแห่งชาติ มีขึ้นครั้งแรก ที่ประเทศออสเตรเลีย

042

www.playground-mag.com

ค.ศ. 1848 ประเทศฟินแลนด์ มีเพลงชาติครั้งแรก

ค.ศ. 1937 สะพานโกลเด้นเกท เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

ค.ศ. 2012 นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ดคิดค้น “แก้วตาเทียม” สำ�เร็จ

21 ค.ศ.1920 วันเกิดของ Sonja de Lennart ดีไซน์เนอร์ชาวปรัสเซียผู้คิดค้น กางเกงยืดสามส่วน

28 ค.ศ. 1996 ธีโอ และ เวนน์ ฮาร์ท ได้สิทธิบัตรการรวบผม หางม้าแบบซ่อนปลาย


1 ค.ศ. 1840 The Penny Black แสตมป์กาวชุดแรกออก ในสหราชอณาจักร

8 ค.ศ. 1886 โคคา-โคล่า ออกจำ�หน่ายเป็นครั้งแรก

15 ค.ศ. 2010 เจสสิก้า วัตสัน กลายเป็นผู้มีอายุน้อยที่สุด ในการล่องเรือรอบโลก ตัวคนเดียวแบบไม่หยุดพัก

22 ค.ศ. 2012 โตเกียวสกายทรี แห่งใหม่และหอคอยสื่อสาร ที่สูงที่สุดในโลก เปิดบริการอย่าง เป็นทางการ

2 ค.ศ. 1955 วันเกิดของ Donatella Versace สาวอิตาเลียน โต้โผหลักของ แบรนด์ดังเวอร์ซาเช่

9 ค.ศ. 1962 วง Beatles เซ็นสัญญาครั้งแรก กับค่าย EMI Parlophone

16 ค.ศ. 1975 จุนโกะ ทาเบอิ เป็นผู้หญิงคนแรกที่พิชิต ยอดเขาเอเวอเรสต์สำ�เร็จ

23 ค.ศ.2010 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับรางวัลสุดยอด ห้างสรรพสินค้าระดับโลก ด้านการออกแบบและพัฒนา

29

30

ค.ศ. 1967 Paul McManus ชาวออสเตรเลีย สกีน้ำ�ด้วย เท้าเปล่าเป็นเวลากว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง

ค.ศ. 1896 เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ครั้งแรกของโลกที่รัฐนิวยอร์ค เฮนรี่ เวล ขับชนมอเตอร์ไซค์

3

4

ค.ศ.1979 มาร์กาเร็ต แท็ตเชอร์ ได้รับตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีหญิง คนแรกของประเทศอังกฤษ

10

11

ค.ศ. 1969 ยานอพอลโล่ 10 ถ่ายภาพสีของดาวโลก ได้เป็นภาพแรก

ค.ศ. 1811 วันเกิดของฝาแฝดอิน-จัน ต้นกำ�เนิดของคำ�ว่า “แฝดสยาม”

17

18

ค.ศ. 1980 Kumar Anandan สามารถทรงตัวบนขาข้างเดียว ได้ถึง 33 ชั่วโมง

24 ค.ศ. 1626 Peter Minuit ซื้อเกาะแมนฮัตตัน จากชนพื้นเมืองอเมริกัน

31

ค.ศ. 1932 Al Capone เจ้าพ่อมาเฟีย ถูกจับข้อหาหลีกเลี่ยงภาษี ถูกคุมขังที่เรือนจำ�แอตแลนต้า

ค.ศ. 1952 มีการวัดอายุของ Stonehenge พบว่ามีความเก่าแก่ กว่า 1,848 ปีก่อนคริสตกาล

25 ค.ศ. 1958 วันเกิดของ Paul Weller นักดนตรีร็อคชาวอังกฤษและ Style Icon แห่งวงการ

1

ค.ศ. 1927 ฟอร์ดสร้างรถยนต์รุ่น Model T เป็นคันสุดท้าย

facebook : playground magazine

043


bon appetit ..

044

www.playground-mag.com


french macaron ส่วนผสม อัลมอนด์บดละเอียด ¼ ถ้วย • น้ำ�ตาลไอซ์ซิ่ง 1¼ ถ้วย เกลือ ¼ ช้อนโต๊ะ • ไข่ขาว 4 ฟองใหญ่ • น้ำ�ตาลทราย ½ ถ้วย กลิ่นอัลมอนด์ ¼ ช้อนโต๊ะ • สีผสมอาหารตามใจชอบ วิธีทำ� 1 ร่อนน้ำ�ตาลไอซ์ซิ่งและอัลมอนด์บดลงในชามรอไว้ 2 ตีไข่ขาวโดยใช้ความเร็วสูงประมาณ 1-2 นาที จนขึ้นเป็นฟองเนียน 3 จากนั้นค่อยๆ เติมน้ำ�ตาลทรายและกลิ่นอัลมอนด์ แล้วใส่สีผสมอาหารลงไปเล็กน้อย 4 ตีต่อไปประมาณ 3-5 นาทีจนตั้งยอด 5 จากนั้นนำ�ส่วนผสมของไข่ขาวเทลงไปในชามน้ำ�ตาลไอซ์ซิ่ง และอัลมอนด์บดที่ร่อนเอาไว้ 6 ใช้พายยางตะล่อมส่วนผสมจนเข้ากันดี (ไม่ควรใช้เวลานานเกิน 30 วินาที) 7 เทส่วนผสมใส่ถุงบีบ แล้วบีบลงถาดที่มีกระดาษไขรอง โดยให้แต่ละชิ้น มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว และทิ้งระยะห่างประมาณ 1 นิ้วเช่นกัน 8 ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องปกติประมาณ 30 นาที เพื่อให้ผิวด้านหน้าเริ่มแห้ง จากนั้นนำ�เข้าเตาอบด้วยอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ประมาณ 14 นาที 9 เมื่อสุกดีแล้วนำ�ออกมาพักให้เย็น 10 เวลาเสิร์ฟให้นำ�มาการอง 2 ชิ้นมาประกบเข้าด้วยกัน พร้อมใส่ไส้ตรงกลาง อาจจะเป็นแยมผลไม้ต่างๆ ก็ได้

facebook : playground magazine

045


inspiration ..

Louis Vuitton พี่ซึ้งเจ้าของร้านชำ�แห่งห้องเช่าสะสมทรัพย์นอนไม่หลับ เมื่อคืนนี้ ท่าทางอิดโรยทำ�ให้เฟื้องที่เพิ่งเดินออกมาอดทักไม่ได้ “อรุณสวัสดิ์ครับพี่ซึ้ง กินข้าวหรือยังครับพี่” “กินแล้วครับ คุณเฟื้องล่ะ กินหรือยัง” ซึ้งถามกลับ “ไม่ครับ ไม่หิวเลยครับ ผมอิ่มใจมากวันนี้” เฟื้องว่า “แล้วนั่นจะไปไหนครับ แต่งตัวซะเต็มยศ” ซึ้งทัก “เอ่อ คือ ผมมีธุระนิดหน่อยครับ” เฟื้องท่าทางมีพิรุธ “มีเดทหรือไง ท่าทางเขินขนาดนั้น” ซึ้งพูดลอยๆ “แหม พี่ก็ พูดลอยๆ ใช่ไหมเนี่ย หยั่งกะหมอดูแน่ะ เดาถูกด้วย” “อ้าวถูกเหรอ มีเดทกับเขาด้วย น่าอิจฉาจิง” “ก็ ครับ ชีวิตผมตอนนี้น่าอิจฉามาก ผมยังอดอิจฉาตัวเอง ไม่ได้” เฟื้องประสานมือไว้ที่อก ดวงตาเป็นประกาย “เริ่มหมั่นไส้แล้วครับ ไปไหนก็ไปเถอะ ตอนนี้ผมหงุดหงิด ง่ายด้วย เมื่อคืนนอนไม่หลับเลย” ซึ้งกวาดร้านไปพลาง “ทำ�ใจให้สบายซิครับ การนอนมันไม่น่าจะยากนะ เพียงแค่พี่...” เฟื้องพยายามช่วย “คุณเฟื้องไม่รีบเหรอ เดี๋ยวตกเรือนะ จะเข้ากรุงทั้งที เชิญเถอะครับ” ซึ้งปฎิเสธกวนๆ “แหม พี่ก็ หงุดหงิดอะไรมาครับ บอกผมเถอะ ผมพร้อมรับฟัง บอกเถอะครับ นะๆ” เฟื้องดูใจเย็นมาก “ก็นอนไม่หลับไงโว้ย ไม่รู้อูฐตัวไหนมันเย็บผ้าทั้งคืน เสียงจักร ดังมาก เย็บอยู่นั่น เดินหาก็ไม่เจอ ถ้าเจอจะตบซักที” ซึ้งเสียงดังท่าทางเอาจริง “เอ่อ ไม่ใช่อูฐหรอกครับ คือ ผมเองครับ” เฟื้องยกเล็บตัวเองมากัดไปพลาง “อ้าวเหรอ ผมล้อเล่นน่ะ ไม่ตบหรอกครับ ใครจะไปป่าเถื่อนขนาดนั้น ว่าแต่มึง เอ๊ย คุณเฟื้องจะเย็บผ้าทำ�ไมครับ มุ้งขาดหรือไง” “โธ่พี่ มุ้งอะไร ไม่มีครับ ผมแค่เย็บกระเป๋าให้น้องฟ้าดี” “คุณเย็บเป็นด้วยเหรอ” ซึง้ หยุดกวาด “ไม่เป็นหรอกครับ ทำ�ตามหนังสือเขาน่ะ” เฟื้องหยิบผลงานออกมาให้ดู “โอ้โห สวยนะครับเนี่ย หยั่งกับหลุยส์วิตตอง” ซึ้งตื่นเต้น “แหมพี่ เขินนะ สวยจริงป่ะ พี่ว่าน้องฟ้าดีเขาจะชอบไหม” “ชอบดิ คนเราทำ�อะไรให้ มันมีคุณค่านะครับ ว่าแต่ทำ�ไม ตรงโลโก้มันแปลกๆ ครับเนี่ย ปกติของหลุยส์เขาเป็นตัวแอล กับตัววีนี่นา” ซึ้งพิจารณา

046

facebook : playground magazine


“อันนี้ผมทำ� ก็ต้องเป็นชื่อผมสิครับพี่ เอฟเอฟ เฟื้องกับฟ้าดีไง” เฟื้องหยิบกระเป๋าทำ�ท่ารีบร้อน “ไปก่อนละครับ เดี๋ยวตกเรือ” “ไม่ต้องซื้อของมาฝากนะครับ” ซึ้งตะโกนไล่หลังเฟื้องไป

เฟื้องยืนอยู่ท่าเรือท่าทางมีความสุข เขามองนาฬิกาของคนข้างๆ ไปสองทีแล้ว คนข้างๆ ก็งงเหมือนกัน แต่เฟื้องเหมือนไม่ได้อยู่ ในโลกใบนี้ เขาอยู่ในโลกใบเล็กของเขาเอง โลกที่มีแต่สีชมพู ประกายเพชร “สวัสดีค่ะ มานานแล้วเหรอ” เสียงฟ้าดีทักขึ้น ทำ�เอาเฟื้อง สะดุ้งพลางคว้านาฬิกาคนข้างๆ มาดูแบบงงๆ “ไม่นานครับ ฟ้าดีสบายดีไหม” เฟื้องตื่นเต้น “สบายดีค่ะ เฟื้องล่ะ ดูท่าทางไม่ค่อยสบาย” เฟื้องทำ�ตัวไม่ถูก มือไม้ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหน ทุกอย่างในร่างกายดูเกะกะไปหมด “ถ้าเฟื้องไม่สบาย เราไปกันวันหลังก็ได้นะ” “ไปวังหลังก็ดีครับ ไม่ได้ไปนานแล้ว เป็นไงบ้างก็ไม่รู้” “เอ่อ วันหลังน่ะ วันหลังๆๆ น่ะ” ฟ้าดีเน้น “เออ.... ก็ได้ เอ๊ย ไม่สิ วันนี้แหละครับ ผมไม่เป็นไร ตื่นเต้น นิดหน่อย คนไม่เคยมีเดทนี่ครับ เราไปกันเลยไหม นั่นเรือด่วน มาพอดี โบกเลยๆ” เฟื้องโบกสุดตัว “เอ่อ เฟื้อง อย่าโบก นั่น เอ่อ” ฟ้าดีห้ามช้าไป เพราะเรือที่ เฟื้องโบกนั่นคือ

“ลำ�ไย เงาะ ส้ม หวานๆ เลยจ้าาาาา เอาอะไรดีจ๊ะ” แม่ค้าร้องเสียงดัง ทำ�เอาคนที่รออยู่ที่ท่าเรือหันมามองกันยกใหญ่ “ลำ�ไย เงาะ ส้ม อย่างละโลจ้ะป้า” ฟ้าดีพูดแซงเฟื้องที่กำ�ลังหน้าแตก ละเอียดขึ้นเรื่อยๆ “กำ�ลังอยากกินพอดี อยากกินทั้งสามอย่างเลย พอดี เลยเนอะเฟื้อง” ฟ้าดียิ้มหวานกว่าลำ�ไย เงาะ ส้ม ให้เฟื้อง “งั้นผมเอาเงาะอีกครึ่งโล แยกถุงนะ” เฟื้องจำ�ได้ว่าตัวเองชอบกินเงาะ มากและอยากซื้อไปกินที่ห้องคนเดียว “กินกับกู เอ๊ย กับเรานี่แหละมึงคะ”ฟ้าดีส่งสายตาบอกเฟื้อง พร้อมยิ้มที่ ไม่หวานเท่าเดิม “เท่าไหร่คะป้า” พลางยื่นแบงค์ห้าร้อยให้ “ป้าไม่มีทอนหรอกจ้ะ ยังเช้าอยู่เลย” ป้าแบะกระเป๋าให้ดูและทำ�หน้าเบ้ ประกอบให้สมจริง “ไม่มีจริงๆ เอางี้ ตอนเย็นค่อยเอามาให้ก็ได้” “เฟื้องมีแบงค์ร้อยไหม ขอยืมหน่อยสิ” ฟ้าดีถาม “มีครับ นี่ๆ” เฟื้องควานหาแบงค์ในกระเป๋าสะพายใบใหญ่ แต่ก็นึกขึ้น ได้ว่าเขาแอบกระเป๋าใบจิ๋วที่ทำ�เป็นของขวัญให้ฟ้าดีเอาไว้นี่นา จะให้เธอ เห็นไม่ได้เด็ดขาด “นี่ครับ พอไหม” เฟื้องหยิบแบงค์ร้อยให้สองใบ “จ้ะๆ อ่ะนี่เงินทอนนะ” ทอนเสร็จแกก็พายเรือจากไป “ป้าแกคงรวยน่าดูนะ ใช้กระเป๋าหลุยส์วิตตองของแท้เลย” ฟ้าดีหันมา พูดกับเฟื้องที่พะรุงพะรังเก็บของใส่กระเป๋า “หลุยส์ วิตตอง ใครครับ ชื่อหยั่งกับรถยนต์”

facebook : playground magazine

047


หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ผู้ออกแบบและเจ้าของ แบรนด์กระเป๋าสุดหรู เกิดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ.1821 ที่เมืองอองเชย์ (Anchay) ณ หมู่บ้านเล็กๆ บนภูเขาทางภาค ตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส หลุยส์สืบเชื้อสายมาจาก ครอบครัวชนชั้นแรงงาน บรรพบุรุษของเขามีทั้งช่างไม้ ชาวนา และเจ้าของโรงโม่ พ่อของหลุยส์ นายแซเวียร์ วิตตอง (Xavier Vuitton) แต่งงานใหม่เมื่อแม่ของเขา นางโครอนน์ เกลยาร์ด (Coronne Gaillard) เสียชีวิตตอนที่หลุยส์ เพิ่งมีอายุได้ 10 ขวบ กล่าวกันว่าแม่เลี้ยงคนใหม่ ของหลุยส์นั้น มีนิสัยใจดำ�และโหดร้ายราวกับแม่เลี้ยง จากเทพนิยายเรื่องซินเดอเรลล่าเลยทีเดียว จึงไม่แปลกที่เด็กชายผู้ดื้อรั้นและหัวแข็งอย่างหลุยส์จะไม่ถูก กับแม่เลี้ยงเลยสักนิด ประกอบกับการที่หลุยส์ในวัย 13 ปี เริ่มเบื่อหน่ายชีวิตชานเมืองเต็มที วันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิ ปี ค.ศ.1835 หลุยส์จึงตัดสินใจหนีออกจากบ้าน มุ่งหน้าสู่ เมืองหลวงแดนศิวิไลซ์อย่างปารีส (Paris) หลุยส์ออกจากบ้าน มาตัวเปล่า รองเท้าสักข้างก็ตั้งใจจะไปหาเอาข้างหน้า หลุยส์น้อยใช้เวลากว่า 2 ปีกว่าจะเดินทางถึงกรุงปารีส ระหว่างเดินทางเขารับจ้างสารพัดไปตลอดทางเพื่อหาสตางค์ เลี้ยงปากท้อง ใช้ชีวิตแบบค่ำ�ไหนนอนนั่นอย่างแท้จริง หลุยส์เดินทางด้วยระยะทางทั้งหมดกว่า 292 ไมล์จากบ้านเกิด ของเขาที่เมืองอองเชย์สู่ปารีส เขาถึงจุดมุ่งหมายในฝัน เมื่อปี ค.ศ.1837 ตอนอายุ 16 ปี ซึ่งพอดีกับช่วงปฏิวัติ อุตสาหกรรมฝรั่งเศส ช่วงเวลาที่คนรวยดูถูกความยากไร้ ความเสื่อมโทรมแพร่ระบาดไปเรื่อย หลุยส์ในวัยหนุ่มโชคดีที่ ได้ทำ�งานกับช่างทำ�หีบและจัดเก็บสัมภาระชื่อคุณมาเรชาล (Monsieur Marechal) ซึ่งในศตวรรษที่ 19 ช่างทำ�หีบและ จัดเก็บสัมภาระได้รับความนับถือมากในสังคม งานประเภทนี้ ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นงานฝีมือชั้นผู้ดี ช่างทำ�หีบและจัดเก็บสัมภาระจะสร้างหีบที่สามารถจัดเก็บ สัมภาระของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างครบถ้วน หลุยส์ใช้เวลา

MOST IMPORTANT DESIGNER OF LOUIS VUITTON 048

facebook : playground magazine

หลุยส์ วิตตอง

(Louis Vuitton)

เป็นผู้ริเริ่มแบรนด์

Louis Vuitton

เขาคือบุคคลสำ�คัญ ที่ทำ�ให้หีบกลายเป็น สินค้าหรูหรา และขึ้นชื่อว่า เป็นผู้ออกแบบ กระเป๋าเดินทางยุคแรก


ไม่กี่ปีในการสร้างชื่อตัวเองให้ดังขจรไปในชนชั้นผู้ทันสมัยใน กรุงปารีสในฐานะช่างมือใหม่ที่สามารถประกอบหีบรุ่นใหม่ได้ เนี้ยบไม่แพ้ช่างทำ�หีบรุ่นเก่า ในวันที่ 2 ธันวาคม ปี ค.ศ.1852 หรือ 17 ปีหลังจากหลุยส์ เดินทางมาถึงกรุงปารีส หลุยส์ นโปเลียน โบนาปาร์ต (Louis Napolean Bonaparte) ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดี โดยใช้ชื่อว่า นโปเลียนที่ 3 และจากการปกครองของนโปเลียน นีเ้ อง ทีม่ อบผลประโยชน์อย่างมากแก่หลุยส์ วิตตอง เริ่มจากที่ ภรรยาของนโปเลียนคือ ยูจีนี่ เดอ มอนทีโฮ (Eugenie de Montijo) หญิงสูงศักดิ์ชาวสเปนได้ว่าจ้างหลุยส์ ให้เป็น ช่างทำ�หีบและจัดเก็บสัมภาระส่วนตัวของเธอเอง พระนาง ให้คำ�สั่งหลุยส์ว่า “จงจัดเก็บอาภรณ์อันงดงามของข้า ในวิธที ป่ี ระณีตทีส่ ดุ ” พระนางนำ�รสนิยมอันล�ำ้ เลิศพร้อมชือ่ ของ หลุยส์ วิตตอง ขึ้นสู่สังคมชั้นสูงและบรรดาผู้ลากมากดีทั้งหลาย ของฝรั่งเศส ซึ่งพวกเขากำ�ลังถวิลหาบริการชั้นเลิศในการจัดเก็บ สัมภาระของตัวเองอยู่พอดี สายลมบนเรือด่วนไม่หอมหวานเท่าลำ�ไยที่ทั้งสองแกะกิน แต่ในยามนี้ เฟื้องคงไม่อยากได้อะไรอีกแล้ว เพราะการกินลำ�ไย บนเรือด่วนในเดทแรกเป็นอะไรที่เหนือชั้นจริงๆ เขาคิดเช่นนั้น “ผมไม่เคยรู้เลยนะ ว่าหลุยส์วิตตองนี่คือคนจริงๆ ตุ๋ย!!” เสียงเฟื้องบ้วนเม็ดลำ�ไยลงมือ “ค่ะ ฉันก็ไม่เคยรู้เหมือนกัน ตุ๋ย” เสียงเดียวกันเด๊ะ!! “เอ่อ นี่มือผมนะครับ ทำ�ไมไม่บ้วนลงมือตัวเองล่ะ ตุ๋ย!!” “ก็เฟื้องมือเลอะแล้วนี่ ฝากหน่อยไม่ได้เหรอ ตุ๋ย!!” “ครับๆ ว่าแต่ทำ�ไมฟ้าดีถึงสนใจประวัติของ ตุ๋ย!!” “ใครคะ ตุ๋ย ไม่ทราบค่ะ ไม่ได้สนใจด้วย ตุ๋ย!!” “ไม่ใช่ครับ คือผมหมายถึง หลุยส์วิตตุ๋ย!!” เฟื้องสงสัยตัวเองว่า ทำ�ไมต้องบ้วนเม็ดลำ�ไยตอนนี้พอดี “หลุยส์ วิตตอง ค่ะ ไม่ใช่ วิตตุ๋ย ตุ๋ย!!” “ฟ้าดีครับ” เฟื้องหันหน้ามาจ้องตากับฟ้าดีราวจะบอกความนัย

จอร์จ วิตตอง

กาสตง หลุยส์ วิตตอง

มาร์ค เจคอบ

ออกแบบและจดลิขสิทธิ์ ลาย Monogram Canvas อันโด่งดัง อีกทั้งยังคิดค้น ตัวล็อคแบบ 5 สลัก ที่มีความแน่นหนามาก

ออกแบบกระเป๋าหลุยส์ สุดวินเทจและหายาก มีโลโก้ V ที่เขาออกแบบเอง อยู่ในสี่เหลี่ยมสีขาว น้ำ�เงิน แดง สุดคลาสสิค

ครีเอทีฟดีไซเนอร์ นอกตระกูลคนแรก ของแบรนด์นี้ ออกแบบทั้ง เครื่องประดับ เสื้อผ้า และ กระเป๋าได้สวยเนี้ยบ ไม่ผิดลายมาตั้งแต่ปี 1997 จนถึงปัจจุบัน

(George Vuitton)

(Gaston Louis Vuitton)

(Marc Jacobs)

facebook : playground magazine

049


“เราเลิกกินลำ�ไยกันก่อนเถอะนะ” เฟื้องพยักหน้า พลางใช้ลิ้น ดุนเม็ดลำ�ไยในปากให้ขบกับฟันบน ช่างเป็นภาพที่น่าประทับใจ ในสายตาของน้องฟ้าดีจริงๆ “ตุ๋ย!! เล่าต่อสิครับ คนดี” ฟ้าดีเริ่มกลัว แต่ก็คิดว่าเฟื้องบ้วนได้น่ารักไม่หยอก ปี ค.ศ.1854 อันเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายแหล่ ในชีวิตของหลุยส์ ปีนี้เองที่หลุยส์ได้พบกับสาวงามวัย 17 นามว่า คลีมองซ์ เอมิลี พาร์ริโอ (Clemence-Emilie Parriaux) เขาตกหลุมรักเธอ และได้แต่งงานกันในที่สุด หลุยส์ได้เปลี่ยนการสร้างหีบสำ�หรับใส่เสื้อผ้าธรรมดา ให้เป็นสมบัติล้ำ�ค่าของเหล่าราชนิกุล นับเป็นการเปลี่ยนแปลง ครั้งยอดเยี่ยมในประวัติศาสตร์แฟชั่น การคลุกคลีกับชนชั้นสูง ของหลุยส์ ไม่ได้นำ�มาเพียงแค่ชื่อเสียงและเงินทองเท่านั้น แต่ยังนำ�มาซึ่งทักษะและความรู้ด้านการตลาดอันเอกอุอีกด้วย ไม่กี่เดือนหลังจากหลุยส์และคลีมองซ์แต่งงานกัน หลุยส์ได้ แยกตัวออกมาจากร้านของคุณมาเรชาล และเปิดร้านสร้างหีบ และจัดเก็บสัมภาระของตนในกรุงปารีส เขาเขียนป้ายกำ�กับ ไว้หน้าร้านว่า “เราจัดเก็บสัมภาระที่บอบบางที่สุดได้ เชี่ยวชาญการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องประดับเป็นพิเศษ” ปี ค.ศ.1858 สี่ปีหลังจากเปิดร้านของตัวเองสำ�เร็จ หลุยส์เปิดตัวหีบรุ่นใหม่ล่าสุด แทนที่จะใช้หนังเหมือนปกติ หลุยส์เลือกผ้าใบสีเทาที่สว่างกว่า ทนทานกว่า อีกทั้งยังกันน้ำ� และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ ที่สำ�คัญกว่านั้นหลุยส์ออกแบบฝาหีบ ให้แบนราบและเป็นมุมฉาก จากเดิมที่เป็นฝาโค้งไม่สามารถ วางของซ้อนกันได้ การออกแบบฝาให้แบนราบ นอกจากจะ ทำ�ให้สามารถวางสัมภาระซ้อนทับกันขึ้นไปได้แล้ว ยังสะดวก ต่อการขนส่งด้วยรถไฟหรือเรืออีกด้วย กูรูแฟชั่นหลายท่าน สันนิษฐานว่าหีบแบบใหม่ของหลุยส์นี้เอง เป็นจุดกำ�เนิดของ กระเป๋าเดินทางยุคใหม่

THE MOST EXPENSIVE ITEM OF LOUIS VUITTON 050

facebook : playground magazine

LUXURY TRUNK $170,000 หีบใบยักษ์สไตล์ดั้งเดิม ของหลุยส์ วิตตอง สั่งทำ�เป็น พิเศษให้ไมเคิล คลาร์ค กัปตันทีมคริคเก็ตออสเตรเลีย

KUSAMA PUMPKIN MINAUDIERE JEWEL BAG $133,430 กระเป๋าทรงฟักทอง จากดีไซเนอร์ ยาโยย คุซาม่า กระเป๋าใบจิ๋วตัดเย็บสุดประณีต แบบนี้ มีเพียง 5 ใบเท่านั้น


หีบรุ่นใหม่ของหลุยส์ได้รับความนิยมไม่หยุดตั้งแต่นั้น ยิ่งในยุค ที่การคมนาคมกำ�ลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้คนนิยมไปพักผ่อน ต่างประเทศมากขึ้น หีบของ หลุยส์ วิตตอง ยิ่งมียอดการผลิต เพิ่มขึ้นไปอีก ปี ค.ศ.1859 เพื่อตอบสนองอุปสงค์ของผู้สั่งซื้อ หลุยส์เพิ่มสาขา ร้านของเขาที่หมู่บ้านอาสนิแยร์ (Asnieres) หมู่บ้านเล็กๆ นอกกรุงปารีส ธุรกิจของหลุยส์เฟื่องฟูมากและเริ่มรับออเดอร์ จากประชาชนคนธรรมดานอกเหนือจากราชนิกุล อีกทั้งยังได้รับ ออเดอร์จากต่างประเทศอีกด้วย จนถึงปี ค.ศ.1870 กิจการของหลุยส์ วิตตองต้องหยุดชะงัก ด้วยผลกระทบจากสงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย กรุงปารีสถูกล้อม ด้วยทหาร เกิดสงครามกลางเมืองเพื่อทำ�ลายจักรวรรดิฝรั่งเศส จวบจนกระทั่งสงครามสงบลงเมื่อประมาณต้นปี ค.ศ.1871 หลุยส์ วิตตอง กลับไปที่ร้านของเขาในหมู่บ้านอาสนิแยร์ ภาพเบื้องหน้าที่เขาเห็นคือกองซากที่ย่อยยับ ข้าวของในร้าน เสียหายทัง้ หมด วัสดุอปุ กรณ์ถกู ขโมยจนเกลีย้ ง แต่ หลุยส์ วิตตอง ผู้เดินเท้าเป็นระยะทางกว่า 292 ไมล์จากบ้านเกิดตัวเอง เพื่อสานฝันในกรุงปารีส คงไม่ยอมแพ้ง่ายๆ เป็นแน่ “หงึดๆ บุ๋ยๆ เงาะหวานมาก ซะหน่อยไหมฟ้าดี” เฟื้องว่า “อ้าวเฟื้อง ไหงมากินเงาะซะเองล่ะ ทีลำ�ไยไม่ยอมให้เค้ากิน” “ก็ ผมห้ามใจไม่ไหวนี่ครับ ดูสิ เงาะมันยั่วยวนมากนะฟ้าดี” “ไม่เอาล่ะ เราไม่อยากมือเลอะ เงาะมันกินยาก” ฟ้าดีหนีหน้า “ไม่ๆ นี่ กินเหมือนลำ�ไยเลย เปิดฝาแล้วกระดกเลย โพรดด!!” “เฟื้อง เม็ดลำ�ไยกับเงาะมันจะเต็มมือเฟื้องแล้วนะ” ฟ้าดีชี้ “ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราโยนทิ้งในคลองนี่แหละ” เฟื้องทำ�ท่า “บ้าเหรอ น้ำ�ก็เน่าสิเฟื้อง ดีไม่ดีอาจลอยไปเข้าเครื่องยนต์เรือ แล้วถ้าเรือเสียหลักพุ่งชนตอม่อสะพานตรงนั้นล่ะ เฟื้องคิดบ้าง ไหม แล้วถ้าในเรือนั้น เกิดเป็นนักการเมืองอาชีพนิสัยดีนั่งอยู่

COQUILLE D’OEUF MINAUDIERE $101,000

CAMPANAS MARACATU FURNITURE $51,500

TRIBUTE PATCHWORK WOMEN’S HANDBAG $45,000

กระเป๋าแนวกูตูร์ของคอลเล็กชั่น ฤดูใบไม้ผลิ - ฤดูร้อนปี 2012 ทำ�ขึ้นเป็นเกียรติแก่การร่วมงาน กันของแบรนด์หลุยส์ วิตตอง และมาร์ค จาคอบ

กระเป๋าเดินทางพับแล้วกลายเป็น เฟอร์นิเจอร์ใบนี้ เป็นไอเท็ม ที่แพงที่สุด ในซีรี่ส์ Objets Nomades ของหลุยส์ วิตตอง

กระเป๋าที่มีจำ�นวนจำ�กัดเพียง 24 ชิ้นเท่านั้น อีกทั้งยังรวบรวม กระเป๋าของหลุยส์ วิตตองไว้อีก กว่า 15 ใบในใบเดียว

facebook : playground magazine

051


เราจะทำ�ยังไง หรือถ้าเกิดมันลอยไปติด...” “เอาล่ะฟ้าดี เราเข้าใจแล้ว เดี๋ยวหาถุงมาทิ้งก็ได้” เฟื้องพยายามเข้าใจในจินตนาการของเธอ “นี่ไง ถุงที่แม่ค้าให้มาไง แล้วเฟื้องก็เอาลำ�ไย เงาะ ส้ม ไปใส่ไว้ ในกระเป๋าก่อนดีไหม” ฟ้าดีแนะ “ก็ได้ๆ แต่ฟ้าดีต้องช่วยเราหน่อย ฟ้าดีช่วยหยิบลำ�ไย เงาะ ส้ม ใส่กระเป๋าให้หน่อยสิ มือเราเลอะน่ะ” เฟื้องร้องขอ ฟ้าดีว่าง่ายเพราะเธอเป็นคนมีน้ำ�ใจ เธอพร้อมช่วยเฟื้องอยู่ แล้ว เดทแรกจะได้ราบรื่นหวานแหวว “เฟื้องขยับมาใกล้ๆ หน่อยสิ นี่ทำ�ไมของเยอะจัง ขนอะไรมาเนี่ย มันใส่ไม่ได้ เอาของออกมาก่อนไหม” ฟ้าดีพยายามอย่างหนัก ท่ามกลางสายตาของผู้โดยสารที่เริ่มสังเกตเห็นและเริ่ม กระอักกระอ่วนกับภารกิจของสองหนุ่มสาวผู้น่ารัก ทันใดนั้น เฟื้องก็นึกขี้นได้ว่า เขาซ่อนกระเป๋าใบน้อยใบนั้นไว้นี่นา จะให้ เธอเห็นไม่ได้เด็ดขาด “ฟ้าดี เราว่าเราโยนลงคลองเหอะ นักการเมืองอาชีพนิสัยดี ไม่น่ามาขึ้นเรือหรอก” เฟื้องทัดทาน

LOUIS VUITTON FACT 052

facebook : playground magazine

จำ�นวน การผลิตของ กระเป๋าหลุยส์ จะเท่ากับ ปริมาณ ที่ขายหมด เพื่อไม่ให้สินค้า เกลื่อนตลาด

หลุยส์ วิตตอง ไม่มีการ ลดราคา ไม่เคยมี และจะไม่มี ตลอดไป

หลุยส์ วิตตอง ไม่ตั้งราคา เป็นเศษ เช่น 199 บาท แต่จะตั้งราคา เป็นเลขกลมๆ


“ไม่ๆ เดี๋ยวๆ นี่ไง เจอถุงอะไรไม่รู้ นี่ๆ” ฟ้าดีดันหยิบกระเป๋า ใบน้อยขึน้ มาซะแล้ว “เอาเม็ดนั่น ใส่ในนี้ได้ไหม ได้ไหม จะได้ไม่ ต้องย้ายถุงให้มันยุ่งยาก ได๋ป่ะๆ” ฟ้าดีกระหน่ำ�ถาม “เอ่อ ก็ได้ นั่นถุงใส่เม็ดพอดี เราตั้งใจทำ�มาใส่เม็ดพอดีเด๊ะเลย เหอะๆ เหอ” เฟื้องน้ำ�ตาซึม แล้วเม็ดทั้งหมดก็ถูกบรรจุลงไปในถุงที่เขาเย็บด้วยความตั้งใจ น้ำ�ตาเฟื้องไหลรินด้วยความปิติ หากรู้สักนิด ว่ามันจะออกมา อีหรอบนี้ เขาคงไม่อดหลับอดนอนเพื่อมันเป็นแน่ แต่ใครจะรู้ เล่า หรือคุณผู้อ่านรู้ ไม่เอาน่า ไม่มีใครรู้แม้กระทั่งคนเขียน แล้วเหตุการณ์ชุลมุนก็คลี่คลายไปตามเกลียวคลื่น “เล่าต่อซิ ฟ้าดี หงึกๆ” เฟื้องสะอื้น หลุยส์อุทิศตัวเองให้การพัฒนาปรับปรุงร้านและธุรกิจอย่าง เต็มตัว ภายในหนึ่งเดือนหลุยส์สามารถเปิดร้านใหม่ใสกิ๊งได้ใน ทำ�เลใหม่เสียด้วยคือ เลขที่ 1 ถนนสคริบบ์ (1 Rue Scribe) ทำ�เลใหม่ของร้านยังมาพร้อมกับจุดเด่นคือความหรูหรา ด้วย พื้นที่บริเวณใจกลางกรุงปารีส ถนนสคริบบ์ยังเป็นที่ตั้งของ สมาคมจ็อกกี้อันทรงเกียรติ อีกทั้งยังให้ความรู้สึกหรูหราอู้ฟู่ ต่างจากทำ�เลเดิมของร้านลิบลับ ในปีค.ศ.1872 หลุยส์เปิดตัวหีบแบบใหม่ล่าสุดอีกครั้ง โดยเลือกผ้าใบสีเบจมีลายคาดสีแดง เรียบง่ายแต่เลิศ ดีไซน์ ใหม่นี้ปรากฏเป็นเทรนด์ใหม่ของปารีเซียงผู้หลงใหลความ หรูหราแบบทันสมัย กลายเป็นจุดกำ�เนิดอีกครั้งของแบรนด์ หลุยส์ วิตตองในฐานะหนึ่งในแบรนด์ที่หรูหราที่สุดในโลก ต่อจากนั้นอีกกว่า 20 ปีที่หลุยส์บริหารร้านหลุยส์ วิตตองที่ ถนนสคริบบ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ ดีขึ้นและหรูขึ้นไปอีกเรื่อยๆ จนกระทั่งเขาเสียชีวิตลงในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1892 เมื่ออายุ 70 ปี แต่ความเรียบหรู แบบหลุยส์ วิตตองไม่มีวันตายตามไปเป็นแน่ เพราะลูกหลาน ของหลุยส์สืบทอดธุรกิจของหลุยส์ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด และไม่มีทีท่าว่าจะด้อยลงเลย ลูกชายของหลุยส์ จอร์จ (Georges Vuitton) ต่อยอดสินค้าของแบรนด์ได้อย่างโดดเด่น

หลุยส์ วิตตอง ไม่ขายผ่าน ตัวแทนหรือ บริษัทใดๆ แต่จะมีร้าน ที่เป็นตัวแทน อย่างเป็น ทางการ

ชาวญี่ปุ่น 1 ใน 3 หรือกว่า 40% ครอบครอง กระเป๋า หลุยส์ วิตตอง

และประสบความสำ�เร็จที่สุดด้วยการคิดค้นลายโมโนแกรม (Monogram Canvas) และยังออกแบบกระเป๋าหลุยส์ วิตตอง ต่อไปอีกหลายรุ่น ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากระเป๋าหลุยส์ วิตตอง จะอยู่ยงคงกระพันในโลกแห่งความหรูหราไปตลอดกาล ยามเย็นที่ร้านชำ�ของพี่ซึ้งแห่งห้องเช่าสะสมทรัพย์ถูกย้อมไป ด้วยแสงสีส้มจี๊ดจ๊าด โลกสีชมพูประกายทองของคุณเฟื้อง พลันหายไปกับท่าทางสดชื่นเมื่อเช้านี้ “อ้าวกลับมาแล้วเหรอคุณเฟื้อง เป็นไงมั่ง สนุกไหม” พี่ซึ้งถาม อย่างอารมณ์ดี “ไม่ วันนี้มันอินดี้เกินไป ผมเซ็งมาก” เฟื้องบ่นหน้าเปื่อยๆ “อ้าวเหรอ แล้วน้องฟ้าดีเขาชอบกระเป๋าของคุณไหมล่ะ” เฟื้องหันมามองซึ้ง พลางยื่นกระเป๋าที่เขาทำ�ให้ซึ้งไป กระเป๋า เปียกๆ ที่ไม่ได้มีแค่เม็ดลำ�ไย เงาะ ส้ม แต่มันยังอุดมไปด้วย เปลือกส้ม เปลือกเงาะ ไม้หมูปิ้ง หมากฝรั่งและกระดูกไก่

กระเป๋า หลุยส์ วิตตอง จะไม่กลายเป็น ขยะ ถึงพัง ก็นำ�ไปซ่อมได้

กระเป๋าทุกใบ ของหลุยส์ วิตตอง นั้นเป็น Handmade จึงไม่แปลก ที่ราคาจะสูง ลิบลิ่ว

facebook : playground magazine

99% ของกระเป๋า หลุยส์ ที่เห็นคนเดิน ถือให้ว่อนนั้น เป็น “ของปลอม”

053


nontent ..

Most Bizarre Items in Fashion World! ไอเท็มแฟชั่นทั้งหลายล้วนเจิดจรัสดุจดาวฤกษ์เปล่งแสงในตัวเอง ดุจน้ำ�หอมชาแนลนัมเบอร์ไฟว์หอมละมุน แต่ยังมีไอเท็ม อีกจำ�นวนหนึ่งที่ทั้งสวยทั้งแปลกจริงถึงใจ แฟชั่นนิสต้าผู้นิยมของแปลกเตรียมกรี๊ดแล้วมาเลือกชมกันเลย!

เข็มกลัดหนูน้อย เข็มกลัดทีใ่ ช้วสั ดุจากหนูจริงๆ แนะนำ�ให้ใช้แล้วทิง้ ก่อนกลิน่ จะโชยนะจ๊ะ

กระเป๋าสะพายแมวตาย ไม่รู้ว่าการหิ้วกระเป๋าใบนี้เดินเฉิดฉาย จะทำ�ให้คุณดูฮอตขึ้นหรือโหดขึ้นกันแน่!

กำ�ไลข้อมือนักสะสมแมลง นักสะสมแมลงจะได้โชว์แมลงตัวโปรดของตัวเอง ผ่านกำ�ไลข้อมือใสแจ๋วที่มีแมลงกระดึ๊บอยู่ภายใน

เครื่องประดับน้ำ�แข็ง เอาไว้ให้สาวๆ ใส่ยามหน้าร้อนมาเยือน แต่อย่าเผลอหลับล่ะ ตื่นมาอีกทีน้ำ�อาจท่วมที่นอน

เดรสเต้านม ดีไซเนอร์เขากล่าวว่าสิ่งนี้แหละ คือสุดยอดงานศิลปะแห่งการโชว์เต้า

เล็บหนังงู คอนเฟิร์มเลยว่าจะได้สัมผัสหนังงูกันแบบเน้นๆ ราวกับว่าน้องงูมาเลื้อยอยู่บนตัวคุณเชียวล่ะ!

054

facebook : playground magazine

ผ้าพันคอดูมดูม นอกจากจะทำ�ให้คออุ่นแล้ว หน้าอกยังโดดเด้งได้ในพริบตา

บิกินี่หน้า นอกจากป้องกันรังสียูวีได้แล้ว ยังประยุกต์ ใช้เป็นอุปกรณ์ในการฉกชิงวิ่งราวได้อีกด้วย

ชุดสุขภัณฑ์ ชุดที่จะทำ�ให้คุณดูคล้ายโถปัสสาวะไม่มีผิด แต่ทำ�ไมเราจะต้องไปทำ�ตัวเหมือนโถส้วมด้วยเล่า!


ชุดเนื้อแดงของเลดี้กาก้า ขณะสวมใส่ควรหลีกเลีย่ งสถานทีเ่ สีย่ งอันตราย อย่างสวนสัตว์ โดยเฉพาะกรงสัตว์กนิ เนือ้

รองเท้าส้นสูงกลับด้าน เวลาสวมต้องย่อเข่านิดๆ เดินได้เร็วกว่า หอยทากหน่อยๆ แต่ความโดดเด่นเกินร้อย

กระเป๋าถือติดจอ หากการมีทีวีติดตัวไปทุกที่คือความฝันของคุณ โปรดอย่ามองข้ามกระเป๋าติดจอดีไซน์สุดเชยใบนี้

หูแมวอ่านใจ หูแมวที่เคลื่อนไหวตามอารมณ์ของเรา ถ้าโกรธ มากหูจะตั้ง เหมาะสำ�หรับคู่รักที่ไม่ค่อยเข้าใจกัน

เดรสทุเรียน วอนดีไซเนอร์เติมกลิ่นทุเรียนสังเคราะห์ ลงไปในชุดด้วยก็ดี จะได้จัดเต็มทั้งภาพทั้งกลิ่น

กระโปรงโต๊ะแยก มองเผินๆ เหมือนเธอคนนี้ปีนหลังคาเล่น แต่ดันพลาดหล่นพรวดลงมาทะลุโต๊ะกาแฟ

แปลกแต่ สร้างสรรค์แบบนี้ ลุงให้คะแนนความ ดันทุรงั เต็มร้อย!

บิกินี่จากเศษขวดวอดก้า เพิม่ ความท้าทายให้สาวผูร้ กั ความหวาดเสียว งานนี้ นางแบบแอบกระซิบมาว่าได้แผลหลายจุดทีเดียว!

ส้นสูงกีบเท้า ขณะใส่คงรู้สึกคล้ายแพะภูเขา ท่านใดอยากสัมผัส ประสบการณ์แปลกใหม่ไม่ควรพลาด! facebook : playground magazine

055


พี่รหัส ..

JOY ANANDA พี่รหัส 011 จอย อนันดา

056

facebook : playground magazine


ถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะทำ�แต่แฟชั่น ไม่ยอมรับอาชีพกราฟิกหรืออาร์ตไดฯ เราก็จะได้ดูแลแต่ส่วนสไตลิสต์ หรือแฟชั่นอย่างเดียว แต่ด้วยความที่เราสนใจ เราก็ทำ�ได้ พี่คิดว่ามันทำ�ให้เกิดรูปแบบงาน ที่เป็นตัวของเราเอง พี่รหัส 011 จอย อนันดา

playground ฉบับนี้พาคุณตะลุยโลกแห่งแฟชั่นโชว์ โดยมีไกด์เป็นสไตลิสต์สุดล้ำ� พี่รหัส 011 พี่จอย อนันดา ฉลาดเจริญ ที่จะพาคุณท่องไปในกาแล็คซี่แห่งแฟชั่นและสีสันของอาชีพ สไตลิสต์ ในแบบที่คุณไม่เคยพบมาก่อน

จุดเริ่มต้นของการเป็นสไตลิสต์ของพี่จอยคืออะไรคะ ตอนที่พี่เรียนยังไม่มีเกี่ยวกับสายแฟชั่นอะไรแบบตอนนี้นะคะ พี่เรียนศิลปกรรมศาสตร์ เอกศิลปศึกษา จะคล้ายๆ ครุ-อาร์ต แต่พี่สนใจด้านแฟชั่นอยู่แล้ว ตอนจบมาก็เลยทำ�แฟ้มผลงาน แฟชั่นน่ะค่ะ ทำ�เป็นแฟชั่นเซ็ทของตัวเองขึ้นมา แล้วก็เอาไปให้ ที่ Greyhound ดู เผอิญว่าเขาสนใจ เขาก็บอกว่ามันไม่ได้ดีมาก แต่ดตู ัง้ ใจทำ� ซึง่ ตอนนัน้ ตำ�แหน่งสไตลิสต์ ยังไม่วา่ ง มีแต่ต�ำ แหน่ง กราฟิ ก พี่ ก็ พ อมี พื้ น ฐานบ้ า ง ก็ เ ลยเริ่ ม ด้ ว ยตำ � แหน่ ง กราฟิ ก ที่ Greyhound ค่ ะ เราก็ ดี ใจที่ อ ย่ า งน้ อ ยมั น ก็ เ ป็ น กราฟิ ก ที่ เกี่ยวกับแฟชั่น พอทำ�ได้พักนึงก็ได้มาเป็น Art Director ดูแล เกือบทั้งหมดเลยตั้งแต่แฟชั่นเซ็ท lookbook โลโก้ ดิสเพลย์ ทำ�ที่ Greyhound ประมาณ 6-7 ปีค่ะ ถึงออกมาเป็นสไตลิสต์ ฟรีแลนซ์ อาชีพสไตลิสต์ต้องทำ�อะไรบ้างคะ มันจะมีหลายงานนะ ทั้งงานแฟชั่นเซ็ทในหนังสือนิตยสาร แฟชั่น โชว์ หรือจะเป็นงานโฆษณา อาชีพสไตลิสต์จริงๆ แล้วมันก็คือ ผู้ดูภาพรวมทั้งหมด เราต้องไปคุยกับลูกค้าก่อนว่า คอนเซ็ปต์ อะไร แล้วทำ� board ไปเสนอเขาว่าถ่ายยังไง จะใช้แบบกี่คน สถานที่จะถ่ายที่ไหน ควรจะถ่ายเป็น location (นอกสถานที่) หรือเป็น set (ในสตูดโิ อ) และดูนางแบบว่าคอลเล็กชัน่ นีเ้ หมาะกับ ผู้หญิงผมบลอนด์ หรือผมดำ� เรื่องสีผิวด้วยค่ะ ต้องคุยกับช่างภาพ ว่าโพสต์ออกมาเป็นยังไง จะทำ�หน้าผมยังไง ประมาณนี้ค่ะ

สไตลิสต์ไม่ใช่แค่การแต่งตัวให้นางแบบสิคะ ถ้าอย่างนั้นมันก็จะเรียกว่าฝ่ายคอสตูมนะคะ คือดูแลเสื้อผ้า แต่สไตลิสต์สำ�หรับพี่จอย พี่ว่าเราต้องดูแลทั้งหมด สไตล์การทำ�งานของพี่จอยเป็นยังไงคะ จริงๆ แล้วพี่ไม่เลือกงานเท่าไหร่ค่ะ ถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะทำ�แต่ แฟชั่น ไม่ยอมรับอาชีพกราฟิกหรืออาร์ตไดฯ เราก็จะได้ดูแลแต่ ส่วนสไตลิสต์หรือแฟชั่นอย่างเดียว แต่ด้วยความที่เราสนใจด้วยไง เราก็ทำ�ได้ พี่คิดว่ามันทำ�ให้เกิดรูปแบบงานที่เป็นตัวของเราเอง ด้วยนะ เราสามารถดู setting ได้ ดู layout รูปได้ คุมการรีทัช เองก็ได้ มันเหมือนเป็นงาน handmade เลยนะ ไม่ใช่วา่ จบหน้างาน เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าแค่นั้นพอ พี่จอยชอบงานแบบไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า พี่ชอบแฟชั่นเซ็ท.. มันคือภาพที่เราไปถ่ายลงนิตยสารต่างๆ อย่าง ELLE, ดิฉัน, Wallpaper พวกนี้ค่ะ แต่ว่าถ้าภาพพวกนั้นไปเป็น แคตตาล็อกแต่ละแบรนด์จะเรียกว่า lookbook แต่ส่วนใหญ่ชอบ มีคนมาให้ทำ�แฟชั่นโชว์มากกว่า ทำ�แฟชั่นเซ็ทน่าจะสนุกกว่าทำ�แฟชั่นโชว์รึเปล่าคะ แฟชั่นโชว์เหมือนเป็นโจทย์ที่ยากกว่าแฟชั่นเซ็ท มีรายละเอียด เยอะมาก.. อย่างล่าสุดพี่ทำ�ของ ELLE fashion week ต้องคุม นางแบบ 50 คน แล้วปกติแฟชั่นโชว์ใช้เวลาทำ�เป็นเดือน พี่ต้อง facebook : playground magazine

057


ดู เรื่ อ งแสงเองหมด ซึ่ ง จริ ง ๆ แล้ ว พี่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ มี ค วามรู้ อ ะไรเลย ก็ต้องศึกษาแล้วทำ�การบ้านค่ะ ส่วนแฟชั่นโชว์ของ Vickteerut พี่ก็ต้องเข้าไปศึกษาเรื่องเลเซอร์เลยนะ ซึ่งวันจริงออกมาอลังการ มาก! พี่เองก็ตกใจเหมือนกัน เล่าไม่ถูก..ฮาฮา (หัวเราะ) เหมือน เมืองนอกอาจจะมีแบ่งว่ามีคนนี้ออกแบบฉาก แต่เมืองไทยจะ เป็นสไตลิสต์คนเดียวไปเลย เรื่องเพลงเราก็ทำ�เองนะ.. เรื่องเพลงด้วยเหรอคะ! ทุกอย่างเลยค่ะ..ฮาฮา (หัวเราะ) จะมีทำ�ร่วมกับคนอื่นบ้าง เช่น เอาไปให้พี่ตุล อพาร์ทเม้นคุณป้า (พี่รหัส 001) ช่วยตัดให้พอ กับเวลา หรือบางเพลงพี่ตุลก็จะเป็นคนหามาให้ แต่เราก็ต้องเป็น คนเลือกมันอีกที เพราะเราอยู่กับมันมาแต่แรกไง เราก็จะรู้ว่า อันไหนพอดีไม่พอดี ให้พี่จอยเล่าขั้นตอนคร่าวๆ ของการทำ�แฟชั่นโชว์ให้ฟังหน่อย อย่าง Vickteerut เนี่ย ใช้นางแบบ 50 คน วันแรกเราก็มา fitting ลองชุดกัน วันที่สองคือ 50 คนนั้นจะใส่ชุดไหนเหมาะ บางคน ต้นขาใหญ่ ก็ต้องเป็นชุดที่ปิด บางคนไหล่ไม่สวย ก็ต้องเอามา ลองอย่างน้อยคนละ 5 ชุดค่ะ จะเป็นวันที่ใช้เวลาเยอะหน่อย พอได้ชุดแล้วเราก็ต้องทำ�บอร์ดออกมาอีกนะคะ ทรงผมก็ต้องคิด นะ ต้องดูแลทั้งเสื้อผ้าหน้าผม อย่างวัน fitting เราอยากได้ผม สีขาวแต่ยังไม่มี ก็ต้องวาดรูปไว้ก่อนแล้วค่อยไปหามา ต้องเทียบ ผม ต้องทำ�ชาร์ทผมด้วยค่ะ วัดเอาว่านางแบบนายแบบคนไหน สีผมแบบไหน แล้วค่อยเอาไปตัด พี่จะไม่ชอบเอาไปทำ�หน้างาน เพราะหนึ่ง.. มันจะลน สอง.. วุ่นวายและคุณภาพงานก็จะไม่ดี ฉะนั้นพี่จะทำ�ให้เสร็จไปตั้งแต่วัน fitting แล้วก็เก็บรายละเอียด ให้เรียบร้อยอีกทีค่ะ ขั้นตอนไหนที่พี่จอยรู้สึกชอบมากที่สุดคะ คงชอบตอนที่โชว์ออกมาค่ะ เพราะว่าทุกครั้งเราจะไม่ได้เห็นภาพ มั น ประกอบกั น เลย งานแฟชั่ น เซ็ ท ยั ง พอนึ ก ภาพออกใช่ ป่ ะ แต่แฟชั่นโชว์นี่มันแยกหมด มันเป็นงานที่ค่อนข้างเครียดมาก อย่าง Vickteerut ที่มีเลเซอร์มี theme เป็น “Metropolitan” ที่เป็นหนังที่เขาเอามา inspire พี่ก็ต้องเอามาตีโจทย์ research เกี่ ย วกั บ หนั ง เรื่ อ งนี้ เ ยอะมาก จนดนตรี ใ นหนั ง เรื่ อ งนี้ ติ ด หู พี่ ไปเลย..ฮาฮา (หัวเราะ) มันเป็นเสียงหุ่นยนต์ แล้วในเรื่องมีสายไฟ มีประกายไฟ พี่เลยเอาตรงนี้แหละมาทำ�โชว์ เราก็คิดว่าน่าจะยิง เลเซอร์นะ พอมีเลเซอร์ปุ๊บ ก็ต้องดูเรื่องของเงินอีก เลเซอร์ ทำ�อะไรได้บ้าง ก็ไม่รู้อีก! เลยต้องขอเข้าไปในบริษัทที่เขาทำ� ตรงนี้เลยว่ามีเครื่องอะไรบ้าง ทำ�อะไรได้บ้าง แล้วสิ่งที่จะทำ�ให้ เห็นเลเซอร์คือ smoke พวกควันๆ น่ะค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ใช้ smoke ด้วย ซึ่งมันตรงกับหนังเรื่องนี้พอดี ที่พูดเกี่ยวกับ โรงงานหุ่นยนต์และมี smoke ออกมาตลอดเวลา ซึ่งพี่ก็เลยเออ.. มันเข้าท่าเนอะ ทีนี้ตอนแรกพี่ตุลทำ�เพลงมาให้เป็นเพลงตื๊ดๆ

058

facebook : playground magazine


เต้นๆ หน่อย แต่พี่มองว่าพี่อยากหักมุมกว่านั้น ให้เป็นออเครสต้า ปรากฏว่าพอเราไปฟังดีๆ แล้วในหนังมันเป็นออเครสต้านะ ก็เลย ตรงกับเราพอดี มันเลยเป็นโชว์ทภ่ี มู ใิ จสุดๆ เพราะมันยากด้วยมัง้ คะ กว่าจะออกมาได้..ฮาฮา (หัวเราะ) คนดูเขาก็ดูตื่นเต้นกันนะ โชว์นั้นกลายเป็น Talk of the town ไปเลยว่า เฮ้ย.. จู่ๆ มันก็มี เลเซอร์ ตอน finale นี่สวยมาก.. เพราะตรงพื้นมันเป็นกระจก อะคริลิค พื้นมันก็จะเงาๆ มันเหมือนยานอวกาศเลยค่ะ มีโชว์ไหนที่แปลกสุดมั้ยคะ มีแบรนด์ Grey ของ Greyhound ค่ะ แต่ปิดตัวไปแล้ว อันนั้น เราทำ�คอนเซ็ปต์เป็นผี แต่ไม่ใช่ผีแบบน่ากลัวนะ ยังเป็นในเชิง แฟชั่นอยู่ มีผีเปรต ที่เราไปยืมขายาวๆ มาให้นายแบบใส่เดิน มีผีที่เสียบปาก ผีหิมะอะไรเยอะแยะมากมาย แล้วตอนจบผี ทุกตัวก็เดินเข้าไปอยู่ในกล่องเป็น Silhouette (ภาพโครงร่าง เงามืด) อันนี้แหละแปลกสุดและก็สนุกดีค่ะ แฟชั่นโชว์ครั้งแรกที่พี่จอยทำ�คืออะไรคะ ของ Greyhound ค่ ะ เป็ น หนึ่ ง ในงานของพี่ แ หละ ตอนนั้ น เราคิดว่า เฮ้ย.. นี่มันงานอะไร ทำ�ไมมันยุ่งยากจัง แต่พอดีมัน มีคำ�ว่า “แฟชั่น” ซึ่งเป็นสิ่งที่เรารัก เลยคิดว่าต้องพยายาม ลองทำ�ดูค่ะ

พูดถึงอุปสรรคของการทำ�แฟชั่นโชว์แต่ละครั้งหน่อยค่ะ ก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่อยๆ นะ อย่างล่าสุด อยู่ๆ ที่ location ในสระมี บั ว เต็ ม เลย ในรู ป วาดที่ ทุ ก คนให้ เรามามั น ไม่ มี บั ว ซึ่งวันโชว์เราพูดถึงอวกาศ มันไม่เข้ากันไง!! คืนนั้นต้องนั่งคิดว่า ทำ�ไงดี แล้วก็มีเงื่อนไขมาว่าโรงแรมห้ามแตะบัวอีก!! ก็เลยแบบ อ่ะ.. ไม่แตะบัว งั้นทำ�กระจกมาครอบสระบัวซะเลย เหมือนกล่อง ครอบรองเท้าอย่างนั้นแหละค่ะ คิดคืนนั้นตอกกันคืนนั้นเลย ต้อง แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันให้ได้ค่ะ อีก 10 ปีข้างหน้า พี่จอยจะยังเป็นสไตลิสต์อยู่รึเปล่า ยังนึกไม่ออกเลย (ยิ้ม) ไม่ได้คิดไว้เลยค่ะ อาจจะไปเป็นเชฟแล้ว พี่ชอบทำ�กับข้าว ชอบแต่งบ้าน ชอบปลูกต้นไม้ ของแต่งบ้าน พี่หาเองทุกชิ้น บางอันต้องมาใช้กับงาน แล้วแบบงบไม่พอ.. งั้นเราซื้อเองก็ได้ แล้วให้เขายืม..ฮาฮา (หัวเราะ) ทำ � งานด้ า นแฟชั่ น มานาน.. พี่ จ อยรู้ สึ ก ว่ า มั น เติ ม เต็ ม อะไร ในตัวเราแล้วรึยังคะ มันก็คงได้มาทำ�งานที่ชอบค่ะ อยู่กับอะไรที่เรารัก เหมือนคนขาย ต้นไม้ก็ชอบปลูกต้นไม้ คนชอบทำ�กับข้าวก็เป็นเชฟ ถามว่าเขา จะสนุกทุกวันไหม.. ก็ต้องมีวันที่ไม่สนุกบ้าง แต่ก็คือเป็นอาชีพ ที่เรารักค่ะ

facebook : playground magazine

059


คนที่จะเป็นสไตลิสต์ได้นี่ต้องเป็นคนแบบไหนคะ พื้นฐานเลยก็คงต้องเป็นคนชอบแฟชั่นนั่นแหละค่ะ ต้องอดทน แน่นอน เพราะพี่ว่าในกองแฟชั่นของเมืองไทย พี่ว่าสไตลิสต์ เหนื่อยสุดนะ กล้าพูดว่าเหนื่อยกว่าช่างภาพ..ฮาฮา (หัวเราะ) กองแฟชั่นมันเป็นกองเล็ก ทุกอย่างมันสเกลเล็ก งบอาจจะแค่ แสนกว่าบาท เพราะฉะนัน้ มันก็ไม่สามารถจะแยกเป็นโปรดิวเซอร์ เป็นนู่นเป็นนี่ สไตลิสต์ก็คือโปรดิวเซอร์ ข้าวกองสไตลิสต์ยังเป็น คนคิดเลย! รถตู้ต้องจองยังไง รถกี่คัน ทีมงานกี่คน ต้องนัดเจอ ที่ไหน แล้วต้องใจรักจริงๆ เพราะสุดท้ายแล้วเงินก็คือจ่ายค่า ผู้ช่วย พอจ่ายค่าอะไรหมดแล้ว จริงๆ ก็ไม่ได้เหลือเยอะเลย เชื่อว่าคนที่ทำ�คือชอบ พี่จอยมีไอดอลในดวงใจบ้างไหมคะ เจ้านายแหละค่ะ คุณภาณุ อิงคะวัต ที่ Greyhound เขาก็ไม่ได้ มาเน้นทางด้านแฟชั่นนะ เป็นระบบการทำ�งานมากกว่า เพราะ ว่าเราเริ่มงานตั้งแต่เด็กกับเขา ได้รับการปูทางที่ดี เขาพยายาม ให้เราจัดระเบียบหรืออะไรแบบนี้ค่ะ นิยามคำ�ว่า “แฟชั่นนิสต้า” สำ�หรับพี่จอยคืออะไรคะ ความหมายสำ�หรับพี่จอยก็น่าจะเป็นคนที่มีบุคลิกและการแต่ง ตัวที่น่าสนใจนะคะ ส่วนแฟชั่นในปัจจุบันก็ดูเปิดกว้างขึ้นนะ เพราะว่าสื่อเยอะขึ้น หนังสือมีหลายหัวมากขึ้น หัวต่างประเทศ เข้ า มา หนั ง สื อ ช่ ว งนี้ ก็ ดู น่ า สนุ ก ดี ตื่ น ตาตื่ น ใจดี ค่ ะ ..ฮาฮา (หัวเราะ) ถ้าให้พี่จอยสไตลิสต์แฟชั่นโชว์ของตัวเองแบบ 100% จะออก มาเป็นยังไงคะ เคยทำ�มาหมดแล้วนะ แต่ละโชว์ก็แอบหยอดความฝันของตัวเอง ลงไปทีละนิด เคยทำ�โชว์ให้ 4by4 ค่ะ เสื้อผ้าผู้ชาย ให้นายแบบ ทุกคนติดหนวด อันนั้นก็ชอบ สนุกดีค่ะ..ฮาฮา (หัวเราะ) พี่จอยฝากอะไรให้กับน้องๆ ที่สนใจในสายแฟชั่นหน่อยค่ะ ตอนนี้แฟชั่นก็ไม่ได้ไกลตัวมากเหมือนแต่ก่อน ก็คงต้องเลือกกัน ตั้ ง แต่ ต อนฝึ ก งานนะคะ ลองเล็ ง บริ ษั ท หรื อ บุ ค คลที่ น่ า จะมี แนวงานที่คุณชอบ แล้วก็ไปลองดูจริงๆ ว่าชอบรึเปล่า เพราะ ตอนฝึกงานเรามีโอกาสได้ลองผิดลองถูกเยอะ ว่าชอบหรือไม่ ชอบกันแน่ เป็นพื้นฐานที่ดีในการมาเริ่มเป็นอาชีพจริง แล้วก็คง เหมือนทุกอาชีพว่าคงต้องตั้งใจค่ะ พี่ว่า.. ถ้าตั้งใจอะไรก็ดีหมด

060

facebook : playground magazine


เหมือนคนขายต้นไม้ก็ชอบปลูกต้นไม้ คนชอบทำ�กับข้าวก็เป็นเชฟ ถามว่าเขาจะสนุกทุกวันไหม.. ก็ต้องมีวันที่ไม่สนุกบ้าง แต่ก็คือเป็นอาชีพที่เรารักค่ะ จอย อนันดา พี่รหัส 011

facebook : playground magazine

061


letter from Japan ..

01 kogal 02 渋谷

01

02

ファッション

Trendy Japanese ตอน แฟชั่นฮาราจุกุ จุ๊บุ..จุ๊บุ แฟชัน่ ญีป่ นุ่ เกิดขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 19 ในช่วงทีญ ่ ป่ี นุ่ เริม่ รับอิทธิพล จากตะวันตกมากขึ้น และพอเริ่มเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 แฟชั่นก็ยิ่ง เข้ามามีบทบาทในชีวิตของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นรุ่นใหม่ โดยจะเห็น ได้จากที่ผู้คนมักจะเริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตามที่ตัวเองชอบมาใส่เอง ในสมัยนี้แฟชั่นญี่ปุ่นมีหลากหลายซึ่งจะแตกต่างกันตามย่านต่างๆ ที่ชอบไปรวมตัวหรือช้อปปิ้งกัน โดยในคอลัมน์นี้ชินะจะยกตัวอย่าง แฟชั่นจากย่าน 渋谷 (ชิบยู ะ) 原宿 (ฮาราจุก)ุ และ 代官山 (ไดคัน ยาม่า) สามแหล่ ง แฟชั่ น ชื่ อ ดั ง ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ โ ดดเด่ น เฉพาะตั ว ที่ เห็นได้ชัดมากเลยค่ะ

04

05

facebook : playground magazine

03 mamba/yamamba

03

渋谷ファッション ชิบย ู ะแฟชัน่ เมื่อพูดถึงแฟชั่นชิบูยะ สิ่งแรกที่คนญี่ปุ่นจะนึกถึงเลย คือ แฟชั่น ギャル (gal) (แกล) จุดเด่นหลักๆ ที่บ่งบอกถึงการเป็น แกล คือจะ ทำ�ผมสีออกทองหรือน�ำ้ ตาล ม้วนผมแบบลอนใหญ่ๆ แต่งหน้าจัด ใส่บก๊ิ อาย ติดขนตาปลอมหลายชั้น และเสื้อผ้าที่มีสีสันเยอะๆ กระโปรงบานฟู เหมือนเจ้าหญิง แต่เน้นความเซ็กซี่ คอนเซปต์ชวี ติ ของชาวแกลส่วนใหญ่ ก็จะใชัชีวิตอย่างมีอิสระให้เต็มที่ที่สุด แต่นอกจากนี้ยังสามารถแบ่ง แกลได้อีกหลายประเภทเลยนะ เช่น kogal จะเป็นสาวแกลที่ยังอยู่ ในวัย ม.ต้นถึงม.ปลาย ซึ่งจะแต่งตัวใสๆ กว่าแกลธรรมดา และแกล ประเภท mamba หรือ yamamba ซึ่งจะเป็นแกลประเภทที่จะไปทำ�ตัว เป็นสีแทนเข้ม กรีดไอไลน์เนอร์หนาๆ และไฮไลท์รอบดวงตากับจมูก ให้เป็นสีขาว หรืออาจจะมีเครื่องสำ�อางสีนีออนต่างๆ มาตกแต่งใบหน้า เหมือนชาวเผ่าด้วย

แต่ตอนนี้นั้นจำ�นวนของสาวแกลได้ลดลงไปมากโดยสาเหตุที่แน่ชัดนั้น ยังไม่มีใครทราบ แต่คาดว่าน่าจะเป็นเพราะเศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นเริ่มแย่ ลงเรื่อยๆ และแกลที่เป็นวัยรุ่นสมัยยุค 90 ก็เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว จึงเริ่มปฏิวัติตัวเองกันเพราะมันเริ่มยากที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระไปวันๆ ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี ประกอบกับเสื้อผ้าแบรนด์ต่างประเทศอย่าง

06

04

062

(ชิบูยะ)

แฟชั่นโลลิต้า

05

ย่านไดคันยาม่า

06

แฟชั่นสไตล์กอธิค


07 原宿

07

08

forever21 หรือ H&M เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น วัยรุ่นจึงหันมา

ซื้ อ เสื้ อ ผ้ า จากร้ า นพวกนี้ แ ทนร้ า นเสื้ อ ผ้ า แกลของญี่ ปุ่ น ที่ มี ร าคา แพงกว่า 2-3 เท่าตัว

原宿ファッション ฮาราจุกแ ุ ฟชัน่ แฟชั่นสไตล์ฮาราจุกุนั้น หลายๆ คนก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้ว การแต่งตัว หลักๆ ที่พบเห็นได้ทั่วไปคือแนวพังค์รอ๊ ค กอธิค โลลิตา้ และเดโคร่า ซึ่งถ้าใครไม่มั่นใจและรักจริงนี่ใส่ไม่ได้เลยล่ะ ส่วนต้นกำ�เนิดของแฟชั่น สไตล์นี้เกิดขึ้นจากการที่ฮาราจุกุเคยเป็นย่านที่พักอาศัยของทหาร อเมริกันหลังจบสงครามโลกครั้งที่สอง ฮาราจุกุจึงเป็นสถานที่สำ�หรับ วัยรุ่นให้ไปทดลองรู้จักกับวัฒนธรรมใหม่ๆ ของตะวันตก เมื่อทหาร อเมริ กั น ย้ า ยทั พ กลั บ ไป อพาร์ ท เม้ น ท์ ต่ า งๆ ก็ เริ่ ม ถู ก จั บ จองด้ ว ย ดีไซเนอร์และสตูดิโอถ่ายรูปของคนสมัยใหม่ หลังจากนั้นฮาราจุกุจึง เริ่มเป็นสถานที่รวมตัวของวัยรุ่นที่ต้องการจะปลดปล่อยความเป็นตัว ของตั ว เองอย่ า งเต็ ม ที่ ม าเรื่ อ ยๆ โดยผู้ ค นที่ ห ลงรั ก ในแฟชั่ น แนว พั ง ค์ ร๊ อ ค โลลิ ต้ า และคอสเพลย์ นั้ น ส่ ว นใหญ่ จ ะรวมตั ว กั น อยู่ แ ถว 竹下通り(ย่านทาเคชิตะ) จริงๆ แล้วไม่อยากจะบอก แต่ชน ิ ะก็มชี ว่ งนึง ที่คลั่งไคล้แฟชั่นแนวพังค์ร๊อคเหมือนกันนะ ไปญี่ปุ่นช่วงปิดเทอมทีไร นี่ต้องไปเดินที่ย่านทาเคชิตะทุกทีเลย แค่เห็นของต่างๆ และผู้คนแต่ง

10

08

แฟชั่นแบบพังค์ร๊อค

09 代官山

(ไดคันยาม่า)

09

ตัวตามที่เราชอบก็ฟินมากแล้ว(ยิ้มเขินๆ) ส่วนด้านหลังของฮาราจุกุที่ คนญี่ปุ่นเรียกกันว่า ウラハラ(อุระฮาระ) จะเป็นแหล่งรวมตัวของ ผู้คนที่หลงรักแฟชั่นแนวสเก็ตกันค่ะ นอกจากนี้ฮาราจุกุยังถือว่าเป็น บ้ า นเกิ ด ของ นางแบบและนั ก ร้ อ งสาว きゃりーぱみゅぱみゅ (แครี่ ปอมปอม) ที่กำ�ลังมาแรงมากๆ ในขณะนี้ด้วยนะ! 代官山ファッション ไดคันยาม่าแฟชัน ่

ไดคันยาม่าเป็นย่านทีห่ า่ งออกมาจากชิบยู ะนิดหน่อย จะเป็นย่านช้อปปิง้ ของเหล่าศิลปินและคนที่แต่งตัวอาร์ตๆ ซึ่งจะแตกต่างจากชิบูยะและ ฮาราจุกอุ ย่างสิน้ เชิง โดยก่อนหน้านีไ้ ดคันยาม่าเป็นเพียงย่านที่พักอาศัย แต่หลังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี 1924 ตึกรามบ้านช่องแถวนั้น ก็ถูกรื้อออกมาหมดและสร้างใหม่ในปี 1967 ซึ่งเป็นสมัยที่ดีไซเนอร์ ทุนทรัพย์น้อยมารวมตัวกันเช่าบ้านในไดคันยาม่า ย่านนี้จึงกลายเป็น แหล่งรวมของเสื้อผ้าดีไซเนอร์ ของวินเทจและของมือสองนับแต่นั้น เป็นยังไงกันบ้างคะ มีแฟชั่นแนวไหนแอบตรงใจคุณผู้อ่านบ้างรึเปล่า ถึงแม้ว่าแฟชั่นบางอย่างของเขาจะดูแปลกตาไปบ้าง แต่ชินะว่าตอนนี้ ต้องมีคนอยากไปช้อปปิง้ เสือ้ ผ้าทีญ ่ ป่ี นุ่ แล้วแน่ๆ เลย ยังไงก็อย่าลืมถ่ายรูป มาอวดกันบ้างนะคะ แล้วเจอกันใหม่ฉบับหน้า บ๊ายบาย..

11

10

(ฮาราจุกุ)

ร้านหนังสือ Tsutaya ในไดคันยาม่า

12

11 原宿ファッション

(ฮาราจุกุแฟชั่น)

12 きゃりーぱみゅぱみゅ (แครี่

facebook : playground magazine

ปอมปอม) 063


D.I.Y. ..

D.I.Y.

2 MAKE UP STYLE FOR 2 SKIN GIRLS แต่งหน้า 2 สไตล์สำ�หรับ 2 สาว 2 สีผิว

064

facebook : playground magazine


เหล่าแฟชั่นนิสต้าทั้งหลาย นอกจากจะต้อง พิถีพิถันเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้ว อีกสิ่งที่ต้องให้ความสำ�คัญไม่แพ้กันก็คือ การแต่งหน้า D.I.Y. ฉบับนี้พาสาวๆ มาเรียนแต่งหน้าคอร์ส เร่งรัดกับพี่ภร ศศิณา พาณิชย์ปรีชากร ช่างแต่งหน้ามากความสามารถ ที่ผ่าน ประสบการณ์การแต่งหน้าอาชีพกว่า 7 ปี ขึ้นชื่อว่า playground ต้องไม่สอนแค่การ แต่งหน้าธรรมดาๆ แน่นอน ซึ่งโจทย์ของเรา ครั้งนี้คือ การแต่งหน้าให้สาว 2 ลุค 2 สไตล์ 2 สีผิว โดยได้ น้องโรส อมราวดี เศกปทาน ตัวแทนสาวผิวเข้มตาคม และ น้องไอซ์ พิชญาภา อินทร์วร ตัวแทนสาวหน้าใส ตาแบ๊วมาเป็นนางแบบให้ จะออกมา เป็นอย่างไรไปดูกัน!

อุปกรณ์ รองพื้น เลือกเบอร์ให้ใกล้เคียงกับผิวเรา มากที่สุด ไม่งั้นหน้าอาจจะวอก หรือหมองเกินไป อายแชโดว์พาเลท ซื้อครั้งเดียวจบ มีทุกเฉดสีหลากหลายโทน ลิปพาเลท ถ้ามีเป็นแบบแท่ง ต้องหาสีทองกับสีส้มนีออนมานะ ดินสอเขียนคิ้วและมาสคาร่าคิ้ว เลือกสีเดียวกับสีผมจะเวิร์คสุด มาสคาร่า เอาที่เพิ่มขนตายาวหนา 30 เท่า!! (เว่อร์ไป) ไฮไลท์ เฉดดิ้ง เพิ่มแสงเงาให้กับใบหน้า อายไลน์เนอร์สีดำ� ที่ดัดขนตา แปรงแต่งหน้าไซส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แปรงสำ�หรับลงแป้ง แปรงปัดแก้ม และแปรงเขียนคิ้ว ดินสอเขียนตาหลากสี เอาไว้วาดลาย เพิ่มดีเทลเก๋ๆ ให้กับใบหน้า

ติดตามผลงานพี่ภรได้ที่ Facebook : MakeUpYouSmile by Sasina

facebook : playground magazine

065


01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Finish น้องโรส 1. ก่อนอื่นกันคิ้วนางแบบให้ได้รูป นอกจากจะทำ�ให้หน้าคมขึ้น สวยขึ้นแล้วยังลดความดุของหน้าลงได้ด้วย 2. การลงรองพื้น พี่ภรบอกว่าจะไม่จิ้ม 5 จุดแบบ ที่เขานิยมทำ�กัน เพราะบางทีเราเกลี่ยไม่ทันทำ�ให้หน้าด่างได้เลยนะ 3. ใช้เฉดดิ้งลงที่บริเวณกราม วิธีนี้สามารถอำ�พรางให้หน้าเรียวขึ้นโดยไม่พึ่งศัลยกรรม! 4. ลงแป้งโดยใช้พัฟตบเบาๆ ให้ทั่วหน้า 5. เขียนคิ้ว ปัดมาสคาร่าคิ้วให้เป็นสีเดียวกับสีผม แถมช่วยจัดให้ขนคิ้วให้ไปในทิศทางเดียวกัน 6. ใช้ไฮไลท์ลงที่ สันจมูก และเฉดดิ้งลงข้างจมูกเพื่อให้จมูกดูสันเป็นคม 7. สาวผิวเข้มสามารถใช้เฉดดิ้งมาปัดแก้มได้เลย จะทำ�ให้สีแก้มดูบ่มแดดแบบสาวสุขภาพดี 8. สำ�หรับตา ใช้อายแชโดว์สีน้ำ�เงินเขียนแค่เส้นเล็กๆ พอ อายแชโดว์ทำ�ให้เส้นที่ได้ดูฟุ้งๆ ไม่แข็งเกินไปเพราะนางแบบของเราตาคมอยู่แล้ว 9. ใช้อายแชโดว์สีดำ�เขียนให้ชิดขอบ ตาบนมากที่สุด 10. ทำ�เช่นเดียวกันกับขอบตาล่าง แต่ให้เขียนเข้ามาแค่ครึ่งตาพอ 11. ด้วยความที่โรสขนตายาวสวยเป็นแพอยู่แล้วจึงไม่ต้องใช้ขนตาปลอม ให้มากเรื่อง เพียงแค่ดัดขนตาและปัดมาสคาร่าก็เด้งไปทั้งวัน 12. คราวนี้ถึงเวลามาเติมสีสันให้ใบหน้าดูมีดีเทลมากขึ้น โดยการใช้อายไลเนอร์สีดำ�วาดรูปดาว บนเปลือกตา แนะนำ�ให้ใช้อายไลเนอร์แบบเมจิกเพราะสามารถควบคุมได้ง่าย ไม่ไหลเลอะเทอะ 13. แค่ดาวอย่างเดียวยังธรรมดาไป ใช้ดินสอเขียนตาสีน้ำ�เงิน วาดลายเส้นเก๋ๆ เพิ่มเข้าไปอีกหน่อย 14. ขั้นตอนสุดท้ายคือการทาปาก เลือกสีทองประกายทาด้านนอก ด้านในทาด้วยกลอสสีส้มเป็นอันเสร็จพิธี

066

facebook : playground magazine


01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Finish น้องไอซ์ 1. เริ่มกันที่กันคิ้วเหมือนเดิม แค่แป๊บเดียวจากคิ้วรกๆ กลายเป็นคิ้วสวยได้รูปแล้ว 2. เตรียมผิวหน้าด้วยการลงไพรเมอร์เพื่อช่วยให้เครื่องสำ�อางติดทนผิวหน้า ยิ่งขึ้น 3. ลงรองพื้นให้ทั่ว จริงๆ จะใช้ฟองน้ำ�หรือจะแปรงเกลี่ยแทนก็ได้ แต่พี่ภรถนัดใช้นิ้วแต้มมากว่า เพราะพี่เขาบอกว่ามือคนมันมีอุณหภูมิทำ�ให้เกลี่ยได้ ง่ายขึ้น 4. ใช้เฉดดิ้งลงบริเวณกรอบหน้า หน้าจะเรียวยาวเป็นวีเชฟสวย 5. ลงแป้งโดยใช้พัฟตบเบาๆ ให้ทั่วหน้า 6. เขียนคิ้วด้วยสีน้ำ�ตาลอ่อน 7. มาถึงขั้นตอน การทาอายแชโดว์ ก่อนอื่นลงสีขาวให้ทั่วเปลือกตา 8. จากนั้นลงสีชมพูอ่อนทับบริเวณขอบตา แล้วเน้นสีชมพูเข้มที่หางตา 9. ทากลิตเตอร์สีขาวที่ขอบตาบน ครึ่งนึง ตาล่างก็ทำ�เช่นเดียวกัน การทำ�แบบนี้ช่วยให้ขับให้ดวงตาดูสดใสน่ามอง 10. ปัดแก้มด้วยสีชมพูอ่อนบริเวณพวงแก้ม ขั้นตอนนี้ลงให้เบาๆ มือพอนะจ๊ะ 11. ทาลิปสติกสีส้มนีออน เพิ่มความน่าดึงดูดให้กับเรียวปาก 12. น้องไอซ์ก็ไม่ต้องใช้ตัวช่วยอย่างขนตาปลอมเหมือนกัน หันมาดัดขนตาให้พร้อมแทน 13. ปัดมาสคาร่าซัก 3 รอบเพิ่มความยาวของขนตาให้งอนเด้ง 14. เติมลูกเล่นให้กับใบหน้าด้วยการเขียนรูปหัวใจ 2 ดวงบนแก้ม เลือกสีส้มสดเพื่อให้เข้ากับสีปาก

facebook : playground magazine

067


play ground ..

ว้าว แฟนให้ของขวัญวันเกิดกล่องใหญ่ เชียวแหละ คุณคิดว่าจะเปิดมาเจออะไร

ก. กล้องโลโม่รุ่น limited edition ข. น้ำ�หอมชาแนล No. 5 ค. ตุ๊กตาหมีน่าฟัดน่ากอด

อ่าน learning around มาหลายฉบับ อยากจะไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษ

Dress Your Style Up

ก. บรัซเซลล์ เบลเยี่ยม ข. มิลาน อิตาลี ค. ลาซา ธิเบต

สีโปรดที่บ่งบอกความเป็นคุณ

ก. สีสดจี๊ดร้อนแรง ข. สีพาสเทลหวานแหวว ค. สีเรียบง่ายคลุมโทน

คอนเสิร์ตแบบใดที่คุณอยากไปร่วมแจม

เป็นเรื่องไม่ง่ายเลยที่เราจะให้คำ�จำ�กัดความ ของคำ�ว่า “แฟชั่น” เพราะคำ�ๆ นี้ มีความหมายกว้างไกลเกิน กว่าจะให้นิยามในตัวของมันเอง

และลักษณะของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ก็แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย ซึ่งเราจะเรียกมันว่า สไตล์ (Style) สไตล์การแต่งตัวสามารถจำ�แนกได้ เป็นหลากหลายประเภทนับไม่ถ้วน

facebook : playground magazine

ก. คอนเสิร์ต Diva เน้นโชว์อลังการงานสร้าง ข. คอนเสิร์ตร็อกแด๊นซ์กระจายไม่อายคนข้างๆ ค. คอนเสิร์ตสุดชิลริมทะเล

ในบรรดาตัวแม่แฟชั่นจากคอลัมน์ Top6 ใครเป็นไอดอลของคุณ

แต่ถ้าจะอ้างอิงจากราชบัณฑิตยสถาน เขาก็ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “แฟชั่นคือสมัยนิยมหรือวิธีการที่นิยมกัน ทั่วไปชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น”

และแต่ละบุคคลก็มีมีสไตล์การแต่งตัว ที่ไม่เหมือนกันอีก วันนี้ playground เลยจะพามาดูแฟชั่นของสาว 3 สไตล์หลัก ที่พบเห็นทั่วไปในบ้านเรา แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นสาวสไตล์ ไหน ขอแนะนำ�ให้ลองทำ�แบบทดสอบด้านข้าง ดูสักหน่อย แล้วคุณอาจจะค้นพบตัวเองว่า เหมาะกับแฟชั่นแบบใดก็เป็นได้!

068

ก. วิเวียน เวสวู้ด ข. ออเดรย์ เฮปเบิร์น ค. แอนนา วินทัวร์

รองเท้าคู่เก่งของคุณเป็นแบบไหน ก. คัทชูมีส้นนิดหน่อย ข. ส้นสูงแหลมปรี๊ด ค. ผ้าใบลุยๆ

คุณชอบแต่งหน้าสไตล์ ไหน

ก. ขอสโมคกี้อายเต็มขั้น ข. แค่ลงบีบี ปัดบรัชออนเบาๆ ทากลอสก็พอ ค. ทาแป้งฝุ่นก็ออกจากบ้านได้แล้ว

ประเภทนิยายที่คุณชอบอ่าน

ก. นิยายแนวสืบสวนสอบสวน ข. นิยายรักโรแมนติก ค. นิยาย chic-lit แบบ”นางมารสวมปราด้า”


สักวันฉันต้องมีบ้านแบบนี้!

ก. บ้านสวนเล็กๆ มีมุมน้ำ�ชาหน้าบ้าน ข. บ้านออพชัน่ ครบ ทัง้ สระว่ายน�้ำ ทัง้ บาร์มาเต็ม ค. มีบ้านก็ดีใจแล้ว

คุณอยากมีสัตว์เลี้ยงประเภทไหน

ก. แมวเหมียวจอมขี้เกียจ ข. สุนัขตัวเล็กๆ เอาไว้พาออกงาน ค. กระต่ายน้อยขนปุยน่ารัก

ศิลปินในดวงใจ

ก. ดิว่าอย่างสาวบีหรือมาดอนน่า ข. ศิลปินหน้าไหนฟังหมดขอแค่เพลงดีก็พอ ค. เกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีแบบเกิร์ลเจนเนอเรชั่น

หนุ่มคนนี้เดินผ่าน คุณต้องเหลียวมองแน่ๆ

ก. หนุ่มตัวสูงสามารถพึ่งพาได้ ข. หนุ่มเสื้อยืดกางเกงยีนส์ หุ่นเฟิร์มเท่บาดใจ ค. หนุ่มภูมิฐาน แต่งตัวดี

คุณทำ�อะไรเป็นสิ่งสุดท้ายก่อนนอน

ก. อาบน้ำ�เสร็จก็พุ่งตัวเข้าที่นอนให้เร็วที่สุด และหลับในทันที ข. หรี่ไฟเบาๆ หลับไปพร้อมกับเสียงเพลงโปรด จากกล่องดนตรี ค. ทาไนท์ครีมแปดชนิดเพื่อการฟื้นบำ�รุงผิว ยามหลับใหล

ตายละ! เพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามีนัดเดท ตอนเช้าตรู่ คุณจะทำ�อย่างไร

ก. ไหนจะอาบน้ำ�แต่งหน้าทำ�ผม ไม่ทันแน่นอน แคนเซิลไปเลย ข. กระวนกระวายเล็กน้อย เลือกกระโปรง ตัวโปรดแล้วไปเลทนิดหน่อยคงไม่เป็นไร ค. ออกจากบ้านได้ในครึ่งชั่วโมง ไปทันเวลานัดอีกต่างหาก

คำ�คมไหนที่คุณชอบที่สุด

ก. Pink isn't just a color, it's an attitude!

ข. Fashions fade, style is eternal.

ค. You are in your car an hour each day;

Miley Cyrus

หากระดาษกับปากกามาจดคะแนนตามนี้เลย .ค 1 .ค 1 .ค 1 .ค 5 .ค 1 .ค 1 .ค 5 .ค 1 .ค 3 .ค 3 .ค 5 .ค 5 .ค 1 .ค 5 .ค 3

5 . ข 5 . ข 3 . ข 3 . ข 3 . ข 5 . ข 3 . ข 3 . ข 5 . ข 5 . ข 1 . ข 1 . ข 3 . ข 3 . ข 1 . ข

1 . ก 1 3 . ก 2 5 . ก 3 5 . ก 4 1 . ก 5 3 . ก 6 5 .ก 7 1 . ก 8 3 . ก 9 1 . ก 01 5 . ก 11 3 . ก 21 1 . ก 31 5 . ก 41 3 . ก 51

คราวนี้มาดูเฉลยกันเลยดีกว่า!

นนแะค 57-65

รากบักะามหเ่ีทน่ัมวาสน็ปเณุคา่วงดสแ มผา้นหา้ผอ้ืสเา่ว้ดไกยีรเ คิชดุสวัตง่ตแ า้ทเยาลปดรจวัห่ตแง้ัตะ๊ปเงอ้ต ้ีน์ลตไสวาสบัรห�ำสน่ัชฟแูดามมาต !ยลเ่ีนปไดัถา้นหนในัก

น น แ ะ ค 5 5 6 3 รากบักะามหเ่ีทนาวหวาสน็ปเณุคา่วงดสแ

สรดเดุชน็ปเน้นเ ุขกิคกัรา่นบบแวัตง่ตแ ดยีอเะลยารู้รกายอา้ถ สใดสีสงรปโะรกอืรห 27 า้นห่ีทามกิลพญิชเ มิตเม่ิพเ

น น แ ะ ค 5 3 5 1 รากบักะามหเ่ีท์รอซเวาสน็ปเณุคา่วงดสแ

กันกามรไะอนัถิพีถิพ่มไ ๆยาบสวัตง่ตแ า่วกกามงอเวัตจใมาตวัตง่ตแะจ่ีทบอชะลแ ้ีนา่ทเบจ่มไงัยงอ่ืรเ.. น่ัชฟแมาต บยีพเกีออ่ตีม 47 า้นห่ีท

Yves Saint Laurent

you are in your clothes from morning

till night. Spend accordingly. Esquire facebook : playground magazine

069


สาวมั่น ในที่นี้ขอรวมถึงสาวเปรี้ยว สาวชิคและสาวจิ๊กกี๋..... เอ่อ อันสุดท้ายไม่น่าจะเกี่ยว คงปฎิเสธไม่ได้ว่า แฟชั่นที่กำ�ลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ต้องยกให้ ดิสโก้ แพ้นท์ (disco pants) กางเกงสุดฟิตสำ�หรับสาวหุ่นเปรี๊ยะ จริงๆ กางเกง ทรงนี้ เ คยฮิ ต มาตั้ ง แต่ ส มั ย คุ ณ แม่ ยั ง แซ่ บ คาดว่ า จุ ด เริ่ ม ต้ น กระแส ความแรงของมันน่าจะมาจากหนังเรื่อง Grease ที่ลงโรงฉายในปี 1978 โดยนางเอกสาว โอลิเวีย นิวตัน จอห์น (Olivia Newton-John) ปรากฏ โฉมด้วยการสวมกางเกงสุดฟิตแบบดิสโก้ในฉากหนึ่งของหนังจนทำ�ให้ สาวๆ ยุคนั้นแห่ใส่ตามกันทั้งบ้านทั้งเมือง และในที่สุดดิสโก้แพ้นท์ ก็กลับมาระบาดอีกครั้ง แต่อาจจะต่างกันตรงวิวัฒนาการของความฟิต และดีไซน์ที่มีดีเทลแรงๆ มากขึ้นอีกหลายเสต็บ ที่จริงแล้ว ดิสโก้แพ้นท์ ก็ ไ ม่ ต่ า งอะไรจากกางเกงเลกกิ้ ง หรอก เพี ย งแค่ เ นื้ อ ผ้ า มี ค วามหนา เงาและมันเลือ่ มมากกว่าก็เท่านัน้ ส่วนท่อนบนทีเ่ ขานิยมใส่คกู่ นั ก็ตอ้ งเป็น เสื้อครอปสั้นเก๋ๆ ที่ฮอตฮิตตามมาติดๆ ไหนๆ ก็มั่นใจในหุ่นสวยเซี๊ยะ ทั้งที ใส่เสื้อสั้นโชว์พุงขาวเนียนกันไปเลย แต่ขอย้ำ�ว่าให้ใส่อย่างถูกที่ถูก เวลาถูกกาลเทศะด้วยนะจ๊ะ มาดูเรื่องเทรนด์สีกันบ้าง สาวมั่นอย่างเราก็ต้องถูกโฉลกกับสีจี๊ดจ๊าด จัดจ้านอยู่แล้ว และปีนี้ขอบอกว่าสีนีออนเรืองแสงกับสีเมทัลลิควิบวับ มาแรงม๊าก! เพราะสีเจิด ๆ พวกนี้แหละที่จะช่วยให้คุณเด่นสะดุดตา จนคนต้องมองกันเหลียวหลังไปตามๆ กัน เชื่อว่าสาวมั่นต้องมีสีสันพวก นี้อยู่ในครอบครองซักตัวสองตัวแน่นอน! สำ � หรั บ กระเป๋ า ที่ กำ � ลั ง ได้ รั บ ความนิ ย มในเวลานี้ ก็ คื อ กระเป๋ า แบบ อะคริลิกใส เทรนด์นี้เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วและดูท่าจะแรงจนฉุดไม่อยู่ กว่าเดิม ที่สาว ๆ หันมาใช้กระเป๋าอะคริลิกใสกันให้ควั่ก เพราะมัน เข้ า ได้ กั บ เสื้ อ ผ้ า หลากหลายสไตล์ แ ละสามารถเพิ่ ม ความเซ็ ก ซี่ อย่างมีคลาสให้กับลุคเรียบๆ เบาๆ ของสาวมั่นที่กล้าเปิดเผยตัวตนได้ เป็นอย่างดี ซึ่งตอนนี้ลามไปใสถึงรองเท้าแล้วด้วยนะ พูดถึงรองเท้าสำ�หรับสาวมั่นก็คงหนีไม่พ้นส้นสูงแหลมปรี๊ด ส่วนที่ยัง ฮอตอยู่อย่างต่อเนื่องเห็นจะเป็นส้นสูงที่มีสายรัดข้อเท้า ไปที่ไหนก็เห็น สาวๆ ใส่เดินกันเฉิดฉายอยู่เต็มไปหมด ไม่ว่าจะสูงมากสูงน้อย แต่ขอให้ มีสายรัดข้อเท้าเป็นพอ เยอะขนาดนี้ไม่ฮอตก็ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงแล้ว!

070

facebook : playground magazine


facebook : playground magazine

071


สาวหวาน ทั้งหวานแบ๊วแบบญี่ปุ่น หรือหวานใสแบบเกาหลี ก็รวมอยู่สไตล์นี้นะจ๊ะ ก่ อ นอื่ น มาดู สี ที่ เ หมาะสำ � หรั บ สาวหวานกั น ก่ อ น เชื่ อ ว่ า สาวหวาน ทั้งหลายคงมีเสื้อผ้าสีพาสเทลอยู่เต็มตู้ แล้วรู้หรือไม่ว่าความหมายจริงๆ ของสีพาสเทลคืออะไร? สีพาสเทลคือสีที่ลดลงจากความเข้มของสีในระดับ 100% เหลือเพียง พูดง่ายๆ ก็คือเป็นแม่สีที่ใช้สีขาวผสมลงไปเพื่อลดความเข้ม ของสี ทำ�ให้สีทีได้ดูซอฟท์และดูอ่อนหวานนั่นเอง พอสวมใส่เสื้อผ้า สีพาสเทลก็จะให้ความรู้สึกว่าเบาๆ (เวลามอง) แถมได้ลุคเลดี้น่ารักๆ น่าทะนุถนอม ส่วนสีพาสเทลที่เขาฮิตกันก็มี Lavender, Pale Yellow Baby Pink, Mint Green และ Soft lilac 10-50%

มาต่อกันด้วยเรื่องเสื้อผ้า ซึ่งแน่นอนว่า เดรสลายดอก จะติดโผมาเป็น อันดับหนึ่ง เพราะถือเป็นแฟชั่นที่เกิดมาอยู่คู่กับสาวหวานทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะตอนนี้ ลายพริ น ต์ ด อกไม้ ด อกใหญ่ ที่ ใช้ สี พ าสเทลเข้ า มา ผสมผสานกำ�ลังอินสุดๆ หรือจะเพิ่มความเป็นผู้หญิ๊งผู้หญิง ด้วยการใส่ เครื่องแต่งกายแบบจับจีบก็เป็นไอเดียที่ไม่เลวอยู่เหมือนกัน ทั้งเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง ถ้าเจอเทคนิคนี้เข้าไปล่ะก็ ต้องออกมาหวานแหวว สวยงามขึ้นเป็นกอง โดยเทคนิคนี้สามารถตัดต่อเข้าไปได้กับทุกไอเท็ม ไม่ว่าคุณจะเป็นสาวหวานประเภทไหนก็ตาม เทรนด์นี้จะช่วยให้คุณ ดูเป็นสาวหวานแบบทันสมัยไม่มีเอาท์! การใช้ผ้าออร์แกนซ่า(ผ้ามุ้ง) หรือผ้าแก้ว ก็ถือว่าเป็นเทรนด์ของสาว หวานที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน ยิ่งแบบที่เล่นกับเลเยอร์ให้ดูพองฟู มีดีเทลแบบเจ้าหญิง สาวหวานยิ่งเลิฟเลยแหละ มิกซ์แอนด์แมชเข้ากับ รองเท้าแฟลตส้นเตี้ยหรืออยากจะอัพส่วนสูงด้วยรองเท้าส้นเตารีดสกรีน ลายเล็ ก ๆ ก็ ส ามารถทำ � ให้ ส าวหวานออกไปเดิ น อวดโฉมแบบน่ า รั ก ทุกกระเบียดนิ้วแล้วล่ะ

072

facebook : playground magazine


facebook : playground magazine

073


สาวเซอร์ สปอร์ตเกิร์ล หรือว่าจะเป็นสาวอินดี้ มารวมอยู่ในหมวดนี้ สำ�หรับเสื้อผ้าของสาวเซอร์คงไม่ต้องพูดอะไรให้มากความ แค่เสื้อยืด กางเกงยีนส์รองเท้าผ้าใบก็สามารถใส่ออกไปนอกบ้านได้แล้ว แต่แฟชั่น อีกทางเลือกหนึ่งที่กำ�ลังอินเทรนด์สำ�หรับสาวลุคนี้ก็คงจะเป็นเสื้อผ้า ลายทางหนาๆ ที่เลือกใส่คู่กับเดนิมสีน้ำ�เงินเข้มหรือกรมท่าก็จะให้ลุค กะลาสีเท่ๆ แต่ถ้าสาวไหนที่แนวพอจะสวมเสื้อผ้าลายเส้นหนาทั้งชุด ก็จะโดดเด่นแปลกตาน่าดูชม ส่วนเครื่องแต่งกายอีกอย่างที่จะไม่พูดถึง ไม่ได้ก็คือแฟชั่นลายชนเผ่าที่ดูจะฮิตเสียเหลือเกิน เพราะเห็นมันไป ปรากฏอยู่ในทุกสิ่งอย่าง ตั้งแต่เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ยันผ้าพันคอ และถ้าใส่เครื่องประดับแนวขนนกเป็นออพชั่นเสริมล่ะก็ จะได้ฟิลสาว ชนเผ่าเพิ่มขึ้นอีกเป็นกอง แล้วใครว่าสาวเซอร์จะใส่กระโปรงบ้างไม่ได้ แค่เลือกเดรสทรงยาวตรงสีคุมโทนเสียหน่อย หาเชิ้ตเดนิมมาใส่ทับ ข้างนอก แค่นี้ก็สามารถใส่เดรสแต่ยังคงลุคเซอร์ได้แล้ว สำ�หรับรองเท้า เราเคยพา สนีกเกอร์ (sneaker) มาให้ชาว playground รู้จักกันแล้วจากคอลัมน์ play around ในฉบับที่ 6 แต่เราขอมาสรุป ให้ฟังสั้นๆ อีกทีเผื่อใครมีความจำ�ปลาทอง สนีกเกอร์แต่เดิมเป็นเพียง รองเท้าผ้าใบพื้นยางธรรมดาที่ใส่เล่นเทนนิสกันเท่านั้น โดยถูกพัฒนา สีสันและรูปทรงพร้อมเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็น สนีกเกอร์ ซึ่งอย่างหนึ่ง ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของสนีกเกอร์ไปเลยก็คือ ความสูงของรองเท้า ที่หุ้มมาถึงข้อเท้า ที่ไม่ว่าจะจับไปใส่กับชุดไหนๆ ก็สามารถอัพความเท่ แบบลุยๆ ขึ้นมาทันที อีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยสำ�หรับสาวมาดเซอร์ก็คือแฟชั่นหมวกแก๊ปที่ฮอต มาตั้งแต่ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ทหารเรือ สไตล์เกิร์ลลี่เกาหลี หรือ สไตล์ชิคๆ ประดับด้วยหมุด ปีนี้มาตอกย้ำ�ลุคสปอร์ตเกิร์ลกันอีกนิดด้วย หมวกแก๊ปสไตล์เบสบอล ยิ่งถ้าใส่กับแจคเก็ตเท่ๆ อีกตัว คุณจะกลาย เป็นสาวสปอร์ตเกิร์ลเต็มขั้นเลยล่ะ!

074

facebook : playground magazine


facebook : playground magazine

075


สมัยนิยม ..

สาวแฟชั่นนิสต้าช่วงยุค 70-80s นิยมทำ�ผมหยิกฟูฟ่อง ใส่ต่างหูวงใหญ่ เน้นเครื่องแต่งกายสีสันจี๊ดจ๊าด เสื้อแขนยาวลายจุดกับโบว์อันเบิ้ม กางเกงดิสโก้แพนท์แบบขาบาน สวมคู่กับรองเท้าส้นตึกสีแซ่บ แค่นี้ก็พร้อมออกไปแด๊นซ์กระจายกลางฟลอร์แล้วล่ะ 076

facebook : playground magazine


สาวแฟชั่นนิสต้าสมัยนี้ ฮิตกางเกงดิสโก้แพนท์เหมือนกัน แต่เป็นแบบทรงขาลีบเน้นทรวดทรง ส่วนท่อนบนเป็นเสื้อครอปสั้นสีเรียบ ใส่สร้อยเก๋ๆ เพิ่มสักเส้น พร้อมเสื้อแจ็คเก็ตหนังไม่ก็แจ็คเก็ตยีนส์ พร้อมสวมรองเท้าบู้ทหุ้มข้อ ให้ลุคสาวเปรี้ยวที่แอบเท่เล็กๆ facebook : playground magazine

077


learning around ..

Milan Italy

“มิลาน” เมืองของแฟชั่นนิสต้า

078

facebook : playground magazine

มิ ล าน (Milan) ดิ น แดนที่ เ ต็ ม เปี่ ย มไปด้ ว ยมนต์ ข ลั ง อั น น่ า ตื่นตะลึงในหลายด้ า น ถ้ า จะประชั น กั น ในเรื่ อ งแฟชั่ น ก็ ต้ อ ง บอกว่ามิลานจัดเป็นกระดูกเบอร์เดียวกันกับปารีส อบอวลไปด้วย สุนทรีย์แห่งศิลปะไม่ด้อยไปกว่าฟลอเรนซ์ และมีเสน่ห์ไม่แพ้ เมืองใดๆ ในแผนที่โลกเลยก็ว่าได้ อาจเพราะมิลานตั้งอยู่บริเวณที่ร าบลอมบาร์ดี (Lombardy) จึงเป็นเหตุให้ได้ที่นี่ถูกตั้งชื่อ มิลาน ซึ่งมาจากคำ�ว่า “Mid-lan” ในภาษาเคลติกของกลุ่มชนเคลต์ อันหมายถึงอยู่กลางที่ราบ มิลานเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองของอิตาลีรองจากกรุงโรม และ เป็นเมืองสำ�คัญทางภาคเหนือของประเทศ ถึงแม้มิลานจะไม่ใช่ เมืองหลวง แต่ก็นับได้ว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของอิตาลี ดั ง นั้ น ในแต่ ล ะปี จึ ง มี ผู้ ค นที่ ค ลั่ ง ไคล้ แ ฟชั่ น แห่ แ หนกั น มา จากทั่วทุกสารทิศ โดยเฉพาะในฤดูลดราคาของมิลานที่มีขึ้น


ปีละ 2 ครัง้ นัน่ ก็คอื ช่วงฤดูรอ้ นในวันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคม ไปจนถึงสิงหาคม และช่วงฤดูหนาวในวันเสาร์แรกของเดือน มกราคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ สาวๆ ทราบแล้วรีบหา ไฟลท์ จองตั๋วล่วงหน้าโดยด่วน ถ้าพลาดขอบอกเลยว่าต้องนอน กอดหมอนร้องไห้ไปอีกหลายคืน เพราะเขาจะลดกระหน�ำ่ ซัมเมอร์ วินเทอร์เซลส์กันทั้งเมืองเลยนะเอ้อ! แต่ก่อนที่จะย่ำ�เท้าเข้าสู่ถนนแห่งโลกแฟชั่น เราขอพาไปรู้จักกับ สถานที่คู่บ้านคู่เมืองของเขากันเสียหน่อย ฟันธงว่าน้อยคนนัก ที่จะไม่อ้าปากค้างถ้าได้เห็นภาพของดูโอโม (Duomo) แห่งมิลาน มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งกว่าวิหารแห่งนี้จะ สร้างเสร็จสมบูรณ์ก็ใช้เวลาปาไปเกือบ 6 ศตวรรษ จนกลายเป็น คำ�พูดติดปากของคนมิลานเวลากล่าวถึงการทำ�อะไรที่ยาวนาน ว่า “นานเหมือนสร้างดูโอโมยังไงยังงัน้ ” แต่ถ้าไปเยือนเมืองอื่น แล้วเจอะวิหารชื่อเดียวกันก็ไม่ต้องแปลกใจ เพราะดูโอโมแปล ตรงตั ว ว่ า มหาวิ ห าร ดั ง นั้ น เลยยั ง มี อี ก หลายดู โ อโมในเมื อ ง สำ � คั ญ ๆ ของอิ ต าลี ส่ ว นดู โ อโมแห่ ง มิ ล านนี้ มี ค วามโดดเด่ น ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นยอดแหลมประดับรูปปั้น 135 ยอด ที่สูงเสียดแทงผืนฟ้า รวมถึงบันไดที่พาไปสู่จุดชมวิวบนหลังคา กว่า 150 ขั้น แต่สำ�หรับคนที่เคยพิชิตบันไดดอยสุเทพมาแล้ว เจอบันไดของทีนี่คงเป็นเรื่องขี้ประติ๋ว และใครที่อยากชมตับไต ไส้พุงของมิลานจากมุมนี้ต้องเสียค่าขึ้นชม 5 ยูโร แต่เหล่าญาติ ผู้ ใ หญ่ วั ย เก๋ า ที่ ข้ อ เข่ าไม่ดีเขาก็มีลิฟต์ไว้ใ ห้บ ริการแต่ต้องจ่าย เพิ่มอีกคนละ 2 ยูโรนะจ๊ะ ไต่ ล งจากหลั ง คาพามาดู ล านข้ า งล่ า งกั น บ้ า ง ซึ่ ง มุ ม ไหนก็ ไ ม่ ครึกครืน้ เท่าปิอาซซ่า เดล ดูโอโม (Piazza del Duomo) ลานกว้าง หน้ า มหาวิ ห าร ที่ ไ ม่ ว่ า เข็ ม สั้ น และเข็ ม ยาวจะควบไปหยุ ด อยู่ ตรงไหนก็ไม่เคยปราศจากรอยเท้าของนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ที่ มาลงหลั ก ปั ก ฐานทำ � มาหากิ น อย่ า งฝู ง นกพิ ร าบเจ้ า ถิ่ น และ เหล่าบรรดามิจฉาชีพทั้งหลาย แต่มีชายผู้หนึ่งที่ไม่เคยหนีหน้า หายจากดูโอโมไปที่ใด เขาก็คือ พระเจ้าวิกเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2

facebook : playground magazine

079


ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรอิตาลี ที่ขี่ม้าอย่างสง่าผ่าเผยอยู่ตรงอนุสาวรีย์กลางลานนั่นเอง

(Vittorio Emanuelle II)

อย่าเพิ่งรีบบอกลาปิอาซซ่า เดล ดูโอโมไปไหน เพราะรอบด้าน ของลานกว้างแห่งนี้คือแหล่งช้อปปิ้งที่จะทำ�ให้คุณลืมภาพของ มหาวิหารอันวิจิตรตระการตาไปชั่วขณะ แค่ออกจากดูโอโมแล้ว เลี้ยวขวาเข้าไปในแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 (Galleria Vittorio Emanuelle II) ก็ทำ�ให้หัวใจของสิงห์นักช้อปเริ่มเต้น ไม่เป็นจังหวะ ยิ่งใครที่เป็นสาวกลัทธิบูชาแบรนด์เนมด้วยแล้ว เชื่อเถอะว่าคุณจะมีอาการอย่างที่ว่าแน่นอน แกลเลอเรียจัดเป็น อาเขตช้อปปิ้งที่เก่าแก่และงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ภายใต้ โดมแก้วโปร่งแสงที่เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าเครื่องประดับ ยังมี ร้านกาแฟที่เรียกกันว่าไซด์วอล์คคาเฟ่ เราสามารถนั่งจิบคาปูชิโน นั่ ง ดู ห นุ่ ม สาวแต่ ง กายด้ ว ยเสื้ อ ผ้ า อย่ า งกั บ หลุ ด ออกมาจาก แคทวอร์คได้จนอิม่ ตา ก่อนกลับอย่าลืมมาบริเวณกลางลานด้านใน ตรงพื้นที่มีรอยบุ๋มลงไปบนหินอ่อนขนาดเท่าส้นเท้าคนตัวใหญ่ๆ เขาว่ากันว่าให้เอาส้นเท้าวางลงไปแล้วหมุนวนตามเข็มนาฬิกา สามรอบนัยว่าเพื่อให้โชคดี ส่วนใครจะขอพรมากกว่านี้ก็ไม่ว่ากัน แต่จะสำ�เร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยนะ

080

facebook : playground magazine

อุน่ เครือ่ งช้อปจากแกลเลอเรียกันแล้วถ้ารูส้ กึ ว่ากระเป๋ายังฟีบไม่พอ ต้องมาที่นี่เลย มอนเตนาโปเลโอเน (Montenapoleone) ย่านที่ รวบรวมแบรนด์ไฮคลาสจากทั่วทุกมุมโลก ละแวกนี้นี่แหละที่จะ ทำ�ให้ผู้หลงใหลแฟชั่น(และเงินหนา)ขลุกอยู่ได้เป็นวัน แต่สำ�หรับ สาวทุนทรัพย์นอ้ ยคงได้แต่มองตาปริบๆ เกาะกระจกร้านทอดอาวรณ์ กับป้ายบอกราคาที่แพงหูฉี่ แพงขนาดนอนตีพุงในโฮสเทลของ มิลานได้เป็นเดือนๆ เมือ่ เดินทะลุแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอมานูเอล2 ออกมาอีกด้านหนึง่ จะเจอกับลา สกาล่า(Teatro alla Scala) โรงอุปรากรที่หลายๆ ประเทศเอาชื่อมาตั้งเป็นชื่อโรงภาพยนต์บ้าง ชื่อโรงละครบ้าง บ้านเราก็เช่นกัน โรงอุปรากรแห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1776 -1778 และเคยได้ รั บ ความนิ ย มสู ง สุ ด ในช่ ว งศตวรรษที่ 19 ภายในตกแต่งด้วยสีแดงและทองให้ความรู้สึกสวยงามอลังการ แต่หากใครที่ไม่ได้พิสมัยการดูโอเปร่าเท่าใดนัก ก็สามารถเข้าไป เดิ น สำ � รวจพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ข องโรงอุ ป รากรก่ อ นได้ โดยภายใน พิพิธภัณฑ์นี้จะมีประวัติของลา สกาลาและเรื่องราวของอุปรากร ต่างๆ ทีเ่ คยแสดงทีน่ ใ่ี ห้ชมเรียกน�ำ้ ย่อย ไม่แน่บางคนอาจเปลีย่ นใจ เข้าไปตีตั๋วดูสักเรื่องก็เป็นได้


ข้ า มมาอี ก ฝากถนนหนึ่ ง จะพบกั บ รู ป ปั้ น ศิ ล ปิ น ชื่ อ ก้ อ งโลก ลีโอนาร์โด ดาวินชี (Leonardo da Vinci) ยืนครุ่นคิดอะไร บางอย่าง พร้อมๆ กับเหล่าศิลปินดังอีก 4 คนจับกลุ่มล้อมวง อยู่ใต้ฐานรูปปั้น ถึงที่นี่จะไม่ใช่บ้านเกิดของเขา แต่ดาวินชีเคย ถูกเจ้าเมืองมิลานจ้างให้มาสร้างสรรค์ผลงานให้กับเมืองแห่งนี้ นั่ น เป็ น เหตุ ผ ลที่ มิ ล านรั ก ดาวิ น ชี่ แ ละมี เ ดอะ ลาสซั ป เปอร์ (The Last Supper) อยูใ่ นครอบครอง ภาพวาดภาพนีเ้ ป็นผลงาน ชิ้นโบว์แดงของดาวินชี่ที่แฟนหนังสือรหัสลับดาวินชี่ (Davinci ั ตา Code) ต้องรู้จักเป็นอย่างดี โดยมันถูกเก็บรักษาไว้ที่โบสถ์ซน มาเรีย เดลลา กราเชีย (Santa Maria delle Grazie) ดั่งเป็น สมบัติล้ำ�ค่า แต่ถ้าใครอยากจะตามรอยศาสตราจารย์โรเบิร์ต แลงดอนไปค้ น หาว่ า เดอะ ลาสซั ป เปอร์ มี ป ริ ศ นาจริ ง หรื อ ไม่ ต้องจองคิวล่วงหน้ากันนานหน่อยนะ แถมเขามีเวลาให้สัมผัส ด้วยตาได้ไม่เกินคนละ 15 นาทีเท่านั้น! หลังจากสุขสมอารมณ์ศิลป์กันแล้ว ก่อนจะกลับขอออกมาเดิน เตร็ดเตร่ในย่านชุมชนเสียหน่อย แล้วเราก็ได้พบกับทัพกองเชียร์ ของทีมฟุตบอลอินเตอร์และเอซีมลิ านกลุม่ ใหญ่เคลือ่ นผ่านหน้าไป นั่นสะกิดให้คิดว่าชาวมิลานไม่ได้หายใจเข้าเป็นแฟชั่นเพียงอย่าง เดียว หากแต่หายใจออกเป็นฟุตบอลควบคู่กันด้วย สัญลักษณ์ สำ�คัญที่บ่งบอกได้ชัดเจนที่สุดเห็นจะเป็นสนามฟุตบอล ซานซีโร หรือ สตาดีโอ จูเซปเป เมอัซซา (San Siro, Stadio Giuseppe Meazza) สนามเหย้าร่วมของอินเตอร์และเอซี มิลาน สโมสร ฟุตบอลที่ชาวมิลานภาคภูมิใจ แต่ถ้าถามถึงเจ้าของดั้งเดิมจริงๆ ก็ ต้ อ งยกให้ ที ม เอซี มิ ล านเพราะเขามี อ ายุ ข วบปี ม ากกว่ า จนกระทั่งอินเตอร์มาขอแจมใช้สนามด้วยในปี 1947 และทั้ง สองทีมก็ใช้สนามเดียวกันมาตัง้ แต่บดั นัน้ ด้วยความจุกว่า 8 หมืน่ ที่ นั่ ง ประกอบกั บการตกแต่งที่ห รูห ราพร้อมสิ่งอำ�นวยความ สะดวกครบครัน เรียกได้วา่ โคลอสเซียมลูกหนังแห่งแดนรองเท้าบูท้ แห่ ง นี้ มี ห้ อ งแต่ ง ตั ว และสนามที่ไ ฮโซมากกว่าสังเวีย นทั้งหมด ในเมืองมะกะโรนีเลยทีเดียว มิลาน เมืองสวรรค์ของเหล่าผู้หลงใหลในแฟชั่นและศิลปะ เมืองที่ ทิ้งร่องรอยอารยธรรมที่ผสานสถาปัตยกรรมอันตระการตาไว้ให้ เสพอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งสิ่งนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นสุนทรียะที่มิลาน หยิบยื่นให้อย่างไม่อั้น จนใครต่อใครก็อดคิดถึงมิลานไม่ได้แม้จะ จากลามานาน ว่าแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าไปลงสยาม เข้าไปดูหนังใน สกาล่ า ซั ก รอบ เผื่ อ จะสามารถจินตนาการถึงกลิ่นอายมิลาน ขึ้นมาได้บ้าง

facebook : playground magazine

081


ไทยประดิษฐ์ ..

ผงพิเศษตราร่มชูชีพ เชื่อว่าหนึ่งในสารพัดสารพันสูตรหน้าใสไร้สิวต้องมีชื่อของ ผงพิเศษตราร่มชูชีพ อยู่ในลิสต์ด้วยแน่นอน ตำ�นานอมตะ แบรนด์ซองสีส้มแปะโลโก้ร่มชูชีพนี้ ถูกผลิตคิดค้นโดย คุณสมเกียรติ ศุภโกวิท อดีตข้าราชการกรมป่าไม้ที่ผันตัว มาขายยา เพราะคิ ด ว่ า เป็ น อาชี พ ที่ ส งบและเป็ น กุ ศ ล คุณสมเกียรติพยายามพัฒนาสูตรยาอยู่นานจนได้ยาผง ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ใช้รักษาสิวและฝีหนองมาบรรจุซองขาย เป็นผลสำ�เร็จ ปรากฎว่าขายดีเป็นเทน้�ำ เทท่า คุณสมเกียรติ เลยคิ ด หาชื่ อ แซ่ ม าให้ เรี ย กอยู่ ม าวั น หนึ่ ง เกิ ด นึ ก ครึ้ ม ใจ ไปนอนพักอยู่ใต้ต้นประดู่หลังวัดเทพศิรินทราวาส เห็น ทหารมากมายโดดร่มชูชพี ลงมาจากเครือ่ งบิน เป็นภาพทีต่ ดิ ตา 082

www.playground-mag.com

ตรึงใจถึงขนาดทำ�ให้เอาร่มชูชีพมาใช้เป็นเครือ่ งหมายการค้า และตั้ ง ชื่ อ ตำ � รั บ ยาว่ า ผงวิ เ ศษ ส่ ว นรู ป ชายใส่ แว่ น ที่ อ ยู่ บนซองไม่ใช่ใครที่ไหน นั่นคือโฉมหน้าของคุณสมเกียรติ นี่เอง ผงวิเศษตราร่มชูชีพออกจำ�หน่ายอย่างเป็นทางการ เมื่อวัน ที่ 19 สิงหาคม 2493 แต่แล้วเมื่อพ.ศ. 2505 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฏหมายให้เปลี่ยนชื่อยาที่มีชื่อ ฟังแล้วเป็นการอวดอ้างสรรพคุณในการรักษาผงวิเศษตรา ร่มชูชีพ เลยเปลี่ยนสรรพนามเป็น ผงพิเศษตราร่มชูชีพ จวบจนปัจจุบนั ถึงเวลาจะผ่านล่วงมากว่าครึง่ ศตวรรษ แต่ยา ตำ�รับโบราณนีย้ งั คงรูปลักษณ์ของบรรจุภณ ั ฑ์ไว้ไม่เปลีย่ นแปลง เช่นเดียวกับสรรพคุณรักษาบรรดาสิวที่ไม่เคยเปลี่ยนไป


Issue 15  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you