Page 9

- Fer un esforç de rehabilitació dels casc antic, dels barris més densificats i dels edificis amb patologies. • Actuar contra la degradació física i la pèrdua de cohesió social a través d’aquestes àrees. • Promoure la instal—lació d’ascensors i l’eliminació de barreres arquitectòniques. - Defensar la funció social de l’habitatge. • Aprofitar tots els mecanismes adreçats a reduir la desocupació, la sobreocupació i el mal manteniment de l’habitatge. • L’adjudicació d’habitatge ha de ser transparent i eficaç. • Acostar la informació i la gestió als ciutadans. 1.3. UNA SANITAT PÚBLICA PROPERA La salut és un dret fonamental de les persones. És una condició bàsica del benestar i la qualitat de vida. L’Ajuntament ha de treballar en una planificació de la ciutat i de la seva organització urbana que possibiliti la millor qualitat de vida i de salut per a tothom. L’Ajuntament ha de promoure l’autonomia personal, la responsabilitat individual de cada persona i la participació dels diferents col—lectius i grups de la ciutat en la millora de la seva salut. LES NOSTRES PROPOSTES - Promoure entorns sans i segurs. • Crear entorns més amables, tant físicament com socialment. • Informar i educar per prevenir els accidents domèstics, molt especialment entre el jovent, la gent gran i la gent que viu sola. • Ajudar la gent gran a envellir amb bona salut i qualitat de vida, creant i promovent espais i serveis per a l’activitat psíquica i l’exercici físic, tot intervenint directament o indirecta en la millora de les

11

Programa de la Coalició d'Esquerres (ICV-EUiA-EPM)  

Amb tu, és possible: Programa electoral de la Coalició d'Esquerres

Advertisement