Page 7

• El reconeixement del dret als diferents tipus de famílies, unions i rituals. - La protecció a la infància en risc. • Millora del sistema de protecció a la infància en situació de risc social. • Revisar els mecanismes de protecció a la infància, reforçant el paper de l’Ajuntament en el sistema de protecció. • Impulsar serveis d’educació familiar que actuïn com a instrument preventiu de conflictes familiars, maltractaments infantils, problemes de conducta adolescents, etc. • Combatre la pobresa infantil, donant suport a les famílies i als entorns comunitaris. • Potenciar l’acolliment dels infants desemparats, tant d’urgència com de forma estable, amb un canvi de metodologia d’acolliment i de relació de l’administració amb els infants i les famílies. - Les persones grans i el seu dret a una vida autònoma i digna. • L’oferta de serveis a domicili, cures personals, ajudes a la llar, etc., ha de garantir el seu ús per a tothom sense cap tipus de discriminació. • Impulsar la creació d’un mapa de serveis socials on s’acordi la implantació territorial partint de criteris d’equilibri i equitat. • Ajuts econòmics als arranjaments de la llar, perquè les persones grans que hi viuen puguin desenvolupar-se lliurement. • Acolliment residencial per a les persones que optin o necessitin aquests centres. Donant prioritat a l’oferta pública, i en cas de centres concertats, han de tenir els mateixos drets i obligacions. • Participació activa de la gent gran: ▪ En els òrgans de participació del seu poble i ciutat. ▪ En les activitats de caràcter lúdic, cultural, social, polític… ▪ Impulsar l’intercanvi intergeneracional entre la gent gran i la població jove.

9

Programa de la Coalició d'Esquerres (ICV-EUiA-EPM)  

Amb tu, és possible: Programa electoral de la Coalició d'Esquerres

Advertisement