Page 32

• Aprovar mocions en favor de la resolució pacífica dels conflictes i donar suport a iniciatives ciutadanes adreçades a aquestes finalitats. • Treballar transversalment amb les altres àrees per tal d’incorporar a totes les activitats de l’Ajuntament els valors del foment de la pau i dels drets humans. • Vetllar perquè els mitjans de comunicació d’àmbit local s’impliquin en el foment de la pau i els drets humans. • No signar acords comercials amb aquelles institucions que no respectin el drets humans i utilitzin la guerra com a instrument per a la resolució de conflictes. Alhora tampoc establir acords comercials amb aquelles empreses que no respectin els drets humans i aprofitin les situacions de conflicte per a treure’n beneficis. - Incloure els valors de la Pau, la Cooperació i els drets humans en els projectes educatius del municipi. • Treballar per tal que les campanyes institucionals tinguin en compte els valors de foment de la pau i els drets humans independentment de llur objectiu. • Sensibilitzar la ciutadania per tal de fomentar una nova cultura de pau, entenent aquesta no solament com absència de violència, sinó fonamentada en els valors democràtics i de justícia social, en la distribució de la riquesa, en el respecte al medi ambient i la igualtat de gènere. • Despertar l’interès per a conèixer la realitat de les relacions Nord-Sud i els problemes estructurals que generen els conflictes bèl—lics. • Conscienciar sobre la necessitat del diàleg com a eina de resolució dels conflictes. • Treballar per tal d’implicar al màxim la ciutadania i la societat civil que treballa en la difusió, sensibilització, recerca i acció de temes de foment de la pau.

34

Programa de la Coalició d'Esquerres (ICV-EUiA-EPM)  

Amb tu, és possible: Programa electoral de la Coalició d'Esquerres