Page 11

- Garantir la qualitat dietètica i la seguretat dels aliments. • Controlant i reduir els factors de risc derivats de la contaminació del medi, dels aliments, de l’aigua i del sòl. • Potenciant serveis i bones pràctiques en la promoció d’un ús adient i mesurat dels aliments. • Fomentant els mecanismes d’autocontrol dels sistemes de producció de qualsevol producte. - Garantir l’abastament i la distribució d’aigua pel consum humà. • No només pel que fa a la potabilitat, també per les seves qualitats, tot minimitzant els seus continguts en substàncies químiques indesitjables. • Racionalitzar-ne l’ús per al consum de boca i per a altres necessitats menys exigents. 1.4. CIUTAT EDUCADORA La població és un element educador que ha de promoure un conjunt de valors, el primer de tots la cohesió social, i l’Ajuntament és administració educativa perquè desplega les seves funcions competencials de política educativa. Premià ha de disposar d’una visió global i estratègica en política educativa que marqui els elements fonamentals que la defineixen i uns programes concrets que la despleguin i la facin operativa. LES NOSTRES PROPOSTES - El servei públic educatiu local: la coresponsabilitat. • Mantenir l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), la qual hauria de vetllar per l’equitat en l’accés a tots els centres públics i concertats del municipi. • Repartiment equitatiu de l’alumnat.

13

Programa de la Coalició d'Esquerres (ICV-EUiA-EPM)  

Amb tu, és possible: Programa electoral de la Coalició d'Esquerres

Advertisement