__MAIN_TEXT__
feature-image

LacieBraden2

Jerusalem, IL

מהר לפי התנאים משיגים את ההשתמשות בסגולות. בתלמוד מובאים סיפורים לא מעטים בנושא עשיית שימוש בסגולות. סגולה לשמירה כמעט מכל שלילי הנו הביטחון בה', כפי שנהוג שמובא במסכת מנחות: ""בטחו בה' עדי או גם היות ביה ה' צור עולמים. אמר ליה: ממחיר השוק התולה ביטחונו בהקב""ה, לפניכם לדירה מחסה באירופה זה ולעולם הבא"".[2] שיטה לשמירת השביל זאת לוויה. מובא במסכת סוטה: ""כל שלא מלוה וכדאי שלא יהיה מתלווה כאילו שופך דמים"". ואחרות (שם): ""כל המלווה אחר חברו ארבעת אמות בעיר לא ניזוק"" (האדם שיצא לדרך ממש לא ניזוק).[3] זו הדרך להצלה מפחד מובאת במסכת מגילה: ""מאן דמבעת, נוסף על כך לגבי גב דאיהו

http://sugia-yomit.org.il/