Page 1

TERMI NOSYCONDI CI ONES Des c uent osv ál i dosennues t r ast i endasMet r odeLi maypr ov i nc i ass ól oel v i er nes13dedi c i embr edel 2013 y / ohas t aagot ars t oc kenel hor ar i ode6: 00pm a12: 00am.v ál i dos obr epr ec i osr egul ar es .St oc kmí ni mo di s poni bl e3undporpr oduc t o.Noac umul abl ec onot r aspr omoc i ones .Vál i dopar ac ual qui ermedi odepago. Nov ent aamay or i s t as . Apl i c anr es t r i c c i ones ,v i s i t a:www. met r o. com. pe.Nodi s poni bl eenTi endasMet r o Méx i c oLaVi c t or i a,Met r oLosHér oes SanJ uandeMi r af l or es ,Met r oBar r anc o,Met r oBel l av i s t a,Met r oRí mac , Met r oBr eña,Met r oBenav i desyMet r oMar t i nt o. CARNEDERESI MPORTADA,POLLOC/PAPAS,CONSERVASDEFRUTAS,CHOCOLATESP/ TAZA, FRUTASSECASENVASADAS,PANETONES :Ds c t osv ál i dosc onos i nT ar j et aBonus,apl i c ans obr e pr ec i osv i gent es,ac umul abl ec onot r aspr omoc i ones,s i nr es t r i c c i ónpar av ent aenuni dades ,v ent ac on c ual qui ermedi odepago.Noc heques .St oc kmí ni modi s poni bl e50und/k gporTdaohas t aagot ars t oc k . NAVI DAD:St oc kmí ni modi s poni bl e3undporpr oduc t o.Des c uent oKr eav ál i dos obr epr ec i osdeet i quet a.No v ál i dopar apapel es ,bol s as ,c aj asys t i c k er sder egal o.Noac umul abl ec onot r aspr omoc i ones . TEXTI L:St oc kmí ni modi s poni bl e3undporpr oduc t o.Noac umul abl ec onot r aspr omoc i ones . ELCTRO:St oc kmí ni modi s poni bl e3und.Cons umomáx i moporc l i ent e3undporpr oduc t o.Noapl i c apar a c onc es i onar i os( t el ef oní ani di s c osdemús i c a) .Noac umul abl ec onot r aspr omoc i ones . SCOOTERS:des c uent onov ál i dopar al amar c aMi c r o. JUGUETES:St oc kmí ni modi s poni bl e5undporpr oduc t oDes c uent osv ál i doss obr epr ec i osr egul ar es . Cons umomáx i mo3unddeunmi s mopr oduc t o.Nov ál i dopar av ent aamay or i s t as .Noac umul abl ec onot r as pr omoc i onesenc onj unt o. DESCUENTOSCONTARJETACENCOSUD:Pr omoc i ónv ál i das ól oenTi endasMet r os ol oel 13deDi c i embr ede2013de18: 00a00: 00hor as .Máx i mo1pr oduc t oporper s onadur ant et odoel per i ododel apr omoc i ón. Suj et aadi s poni bi l i daddepr oduc t osent i enda.Ex c l us i v apagandoal 100% c onT ar j et asdeCr édi t odel Banc o Cenc os udT . C. E. A( f i j as uj et aav ar i ac i ón)deBanc oCenc os udMi n. : 47. 48%,Max . :95. 83% Par amay or i nf or mac i óns obr el ast as as ,c omi s i onesygas t osc ons ul t aren:Cent r osdeT ar j et asySegur os ,Banc aT el ef óni c a 6107900( Li ma) ,080100420( pr ov i nc i as )o www. bancocencosud. com. pe.

Venta Nocturna Metro  
Venta Nocturna Metro  

Válido el viernes 13 de diciembre del 2013

Advertisement