Veus

Page 1


Hani yaylam hani senin ezelin Güz gelende döker baglar gazelin Yayla senin heç gelmez mi güzelin Hani yaylam hani senin ezelin. Yaz gelende yayla seni gezerim Kalem alıp kasın gözün yazarim Ne hos olur o yaylanın güzelin Hani yaylam hani senin ezelin.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.