Page 1

!"#$%&'(((((!"#$)%&' ?(5=(<3(5+( <3./(+<(+,( 83<8=+2.30( @ABC(4/5/D

A #4 Raons els concerts i actuacions no s贸n nom茅s de venir, actuar, cobrar i marxar. Provem de canviar les relacions amb els artistes. Pots descObrir el que hi ha darrere del #4Raons visitant el blog:

,/8/45/9326:";2/3<5 Dibuixos i textos de

.=<./(>=</

!"# $%&'()"#* +,-%&"

*(+,(-+,./0(,1/+23432.0(+,(4/55/.(/62783,/999


!"#$!#$%&'(!)!!*

!"#$%%% &$'(

@',AB1($+",4",*+,;!"#0=(',!+,3*C,801!8,7!,;!1, 84",51$5!1(,'(,1!'(-0D,7!'",8E"0-",(8),!',''$-, $+,#$3*!+%,FG(+/,5(""(#,'!",1!*+0$+",?01(=!+, !+#$1+,7G*+,#!8(,84",5$'H#0-,0,(3*!"#,(+/,=I1!8, 7!-0701,3*!,"!10!+,J,51$5$"#!",7!,1*#(%

Uns quants pratencs ens trobem per primer cop amb els germans cubero a la sala de reunions del céntric.

P3*!"#!",#(1#(+!",'!",5$1Q #(=!+,8$'#",-$5",'!",7$+!",$, !'",+!+",3*(+,&(=0!+,7!,=!+01, (',R1(#%,P',51(#,&0,)(0O(=!+,5!1, )*"-(1,!',8!#?!,$,!'",70!" 7!,;!"#(%%%

#$#,(0OL,&$,?*(17!8,5!13*C, -1!0!8,3*!,#!+08,(3*!"#, 7!*1!,(8),!',5(""(#,7!',51(#,0, #(8)4,5!1,!=0#(1,3*!,!",5!170+, (3*!"#!",!0+!",0,-(11$"

)*!+(",+$-&!"

K(',-$8,!"#I,!',"0"#!8(,!'",8E"0-",!"#(+, $)'0?(#",(,;!1,*+,51$7*-#!,0,=!+71!G',!+, ;$18(,7!,70"-,$,7!,-$+-!1#"%,@',AB1($+",4", *+,-(85,7!,51$=!"2,+$,"()!8,3*!,!+,"$1#01I, 5!1L,!',70(,7!',-$+-!1#,(3*!"#(,M70"#I+-0(N, "!1I,70;!1!+#% 0,(3*!"# (+/,'(,#0+#( ;0+(,!+,;(1I, !',1!?0"#1!,

un cop vist el Delta, visitem l’exposició del prat agrícola amb molta emoció.

.0+"#1*8!+#$,8*"0-(',+$,?*(17:0", +0+?*+$6,"!?*1$,3*!,(3*H,!+,!',51(#, ('?*+$,#!+71H(0",$,('?*+(,-(+-0D+, 7!,'()$12,('?$,("H% -'(1$

./,"0,+$,"!, +$#(,!+,!', -$+-0!1#$2,3*4, 5("(6

)*!+$2,+(7( 5!1$,8!9$1,"0,"!,+$#(%%%

allà l’antic pagès ens va explicant com el prat ha anat canviant.

'!",+$0!",7G(3*H,(', 51(((#,3*(+, =!*!+,*+,5(?C",+$,'0, 70*!+,1!",5!13*C,=(+, 8*7((7!!!!"

=$'!+,*+, "!+/$1!#,3*!, 5$1#0,)(11!# ,0,"()(#( ,,,,,,)(0O(( ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

!+,1!('07(72,+$"$#1$",/(,!"#(8$",(-$"#*8)1($", (,!"$%,!+,!',-01-*0#$,;$'<,!+,!',3*!,+$",8$=!8$", !",8*/,+$18('%%%,"!,#1(#(,7!,;!"#0=('!",5!3*!>$", !+,5*!)'$",5!3*!>$",/,"0!851!,(-()(",-$80!+7$,$, )!)0!+7$,-$+,'(,?!+#!,3*!,=(,(,01,(,!"-*-&(1#!%

&(-!7'$,-$8$,3*!1:0", 5!1$,3*!,"!,+$#!

Els músics però, troben a faltar algun instrument que es fes sonar al prat antigament.

i s’acaba aquesta auca amb la troballa que ens ensenya una iaia tot cantant una rondalla.


!"#!$#!%&'!$($$)

AUCA DEL tomb pel delta, els límits de l’aeroport i EL “prat agrícola” QUE ELS GERMANS CUBERO HAN REALITZAT.

(>#FAMA;KC<#IJ :# <R:H#:E# ;:A>KNAN#:H#JE KN<# A>CAQ<\#:HB<EN A# N; K: #F EA :E#J MA#:EH#:HC[# =A>>AEC#:># CKDDKEP888

6:;<#=<>?#:@ABCAD:EC:# CADF<B<#GAB:D<H888#F<;IJ:# H<D<H#E<H<C;<H#DKHD<H# ><H#IJ:#B<DF<E:D<H#>AH# BAEBK<E:H888

!GABLKH#M<CAH# FA;A#D<N:;E<HO

MA#MA E<H<C;<H#E<#IJ:;0AD<H# PJHCA;#A#><H#D<N:;E<H F:;<888#IJ:#H:#>:#QA#A# GAB:;8888

!HAU:KH#N:#IJ:#QA#>A# B<EHFK;AE<KA#N:#><H# BG:DC;AK>H/#

Y>A#U<C:>>A#N:#AE0HO El grup tot esperant que els cubero vagin arribant, amb la panxa dels avions està flipant.

(H<#IJ:#FA;:B:E# EAQ:H#N:#$CA;#]A;H# H<E#>AH#P;JAH#N:#>A# ADF>KABKSE#N:>#FJ:;C<# BGKE<#

Els de fora del prat (clar) veuen els camins molt naturals i cuidats però els veïns els recordem que del delta tan sols veuen bocins.

R#:EC<EB:H#N:H#N:#AIJ0# B<EC;<>AUAE#C<N<#:># B<EC;AUAEN<

YFJ:H# :H<O

<R:#IJ:#CADF<B<# :H#IJ:#BAEC:D<H#M<CAH# F<;IJ:#H08#:HC<#QK:E:#N:# JEA#N:BKHKSE#IJ:#C<DAT D<H#BJAEN<#N:MAD<H#N:# C<BA;#><H#:HCK><H#IJ:# E<H#PJHCAUAE#DJBG<#R# IJKHKD<H#C<BA;#A>P< #IJ:#=J:;A#VEJ:HC;<# ##N:#Q:;NANWX#><#IJ:# ###Q:0AD<H#:E#BAHA ######FA;A#=K:HCAH R#:H<88

!"#$%&$#'()*+,%$#-(#.()-+-/ $01#$0

:H:#:H#:># :HF0;KCJ# ;:A>D:EC:8#6<;# :H<#C<BAD<H# :E#ABZHCKB<1# B<D<#><#GAB0A# EJ:HC;<#AUJ:><# :E#EAQKNAN MAMAM#

F:;<#H:#DJ;K:;<E# C<N<H#F<;#>A#DA>A;KA AIJ0#GAR#DJBG<# D<HIJKC<8

Nota d’acta:

+230#,%# '(*# .&,435#+# 6+)7+)#-(7# -(75+/ al mirador de ca l’arana, mirem el riu i el port des de la barana.

durant la visita del semàfor, els acompanyants expliquem als germans com vivien els habitants.

+'#$&1#$&888#.+# 9%*(,9(*888

després d’ aquesta intervenció, ha començat una llarga llista de virtuts i greuges del territori pratenc que els germans Cubero han aguantat estoicament. Per no haver de repetir-los tots en aquesta publicació avorrint els lectors pratencs (que coneixen de sobres aquestes problemàtiques) m’he pres la llicència de substituir tota la conversa per 5 personatges que representen els fantasmes i les identitats que anaven posseint els assistents a la xerrada alternativament...


IEGD

DJPE

el delta putejat: Som en un dels territoris més rics en l’àmbit geològic i ecològic de Catalunya però també és el més maltractat i humanitzat. Del delta no en queda res, s’ha convertit en un petit port aventura natural...

la fama de barri perifèric vinguda a menys: abans era bastant normal que la gent et mirés amb respecte si deies que eres del prat perquè el tenien per un lloc chungo i pudent. Ara ja no és el mateix.

el fantasma de l’especulació: és el que es dedica a putejar al delta, al parc agrari, al prat... l’únic valor que coneix és el capital i el poder...

AB%CDEF%GH IJF%KLI

NEG%HADAN MJHFDAHO DAHADME CJFEKBEME

el pagès bipolar: És un personatge patidor, Segons l’educació o el sentiment de pertinença de vegades és l’encarregat de mantenir la memòria de la terra i de salvar-la de fantasmes com els de l’especulació o de aliar-s’hi a canvi de diners, molts diners. de vegades simplement no pot fer-hi res. És dur ser el pagès bipolar.

la identitat de reserva: Més que un fantasma es tracta d’un esperit que a voltes envaeix els pratencs insuflant-los un orgull desmesurat. Té els seus orígens en l’aïllament geogràfic del prat de la resta de poblacions properes i fagocitades per Barcelona.

ABH%QRA%HJR%S>EQRT%SA%FJFE%BE%MGSE%UJ%MAGAR%FJF% NJBF%IAVDA---%HRCJHJ%QRA%CADQRW%MER%LJIWGXAD% RI%CDEF%QRA%YJ%YE%IJ-%!ADZ1%)J%H[\% 4J%UA%MGIVRF%SA%KEDLABJIE%E%MGRDA%EQRT%]CAD% ENJD%YAYA1%HG%IJ%IJ%MAITE---%ENK%BE%^ENE%QRA% FAITAR_%G%K[1%AN%HANKBE%FJF%NADEMABB`H%G%H`L% N[H%CDJ=CDEF%QRA%ABH CDEFAILH-%.QRT FAIGR%ENKGAIF%SA CJKBA%LJNCEDEF%ENK% ABH%KEDDGH%SA%KEDIE%G% ABH%AHCEGH%IEFRDEBH--AHFaI%HRCAD%K[%CAD% EIED=UG%E%CEHHAYED1 AB%CDEF%NJBE%FGRHO%

AHCADAR1%AHCADAR1 F[%RIE%NGLE%SA%DE`-%+AH%SA% ^JDE%]YJ%FENCJL%H`L%SAB%CDEF_% HA%RH%MAR%ENK%RIE%GSAIFGFEF%NJBF% ^JDFE%QRA%LJIFDEHFE%ENK%EBFDAH% eJIAH%G%CJKBELGJIH%SA%BE% CADG^WDGE-%fBJH%SAB%CDEF%HJBJ% UEKBaGH%SAB%CDEFg#B%QRA%CEHE%[H%QRA%MGMTR%AI%RIE% LJIHFEIF%FAIHG`%AIFDA%ABH% MJHFDAH%GIFADAHHJH%NGLDJ%G%ABH% NELDJ%]ABH%SA%LEFEBRIPE1% AHCEIPE_-%G%[H%NJBF%SG^TLGB% EDDGKED%E%RI%AQRGBGKDG% SA%^JDLAH%AI%EQRAHF %HAIFGF---

/; +#,<#(=9'%!#2% .:",%5"#%$#>)$ 9.%7#*%('0*%*.2+ 4.%&')*,)".2#( .(/%*'*%.,<? +"2.)*%0.%2"*,00. !#0%+#0*.$#3"2%5"#%.00@ #0$%&"/#2'%9' #)*#)+2.)%*'* (,00'2---

:EBA%MEBA---% bIJ%AFH%SAB%CDEFc%bJGc dAHJ1%AHJO%

IJ--SJILH%LEBBE% QRA%IJ%HECH% DAH-

!"#$%&'('%#)%*'+'$ $,*,'$--#)%&./.),00.$1%)"#$*2' !"#/0'%+#%3".+.0.4.2. *#)#('$%!2'/0#(.$% !.2#&,+'$%!'25"#%$'('$ 62#.%+#%!#2,7#2,.%+#% (.+2,+%8%$#%9.%&'):#2*,+' #)%&,"+.+%+'2(,*'2,'9.8%!,$'$%8%!,$'$!'2%)'%9./0.2%+#%0.$% &#)*2.0#$%)"&0#.2#$---

NGDEO RI%EIGNEB`%SA% DGRO

[H%RIE AHCWLGA% GIMEHJDE---

!"#$%& '()*+,#"*-" .(/--(" 0(-1!*"2*"-*3" .*%+!(+3"#)4 *-3"5%4*.(666


IEGD

DJPE

el delta putejat: Som en un dels territoris més rics en l’àmbit geològic i ecològic de Catalunya però també és el més maltractat i humanitzat. Del delta no en queda res, s’ha convertit en un petit port aventura natural...

la fama de barri perifèric vinguda a menys: abans era bastant normal que la gent et mirés amb respecte si deies que eres del prat perquè el tenien per un lloc chungo i pudent. Ara ja no és el mateix.

el fantasma de l’especulació: és el que es dedica a putejar al delta, al parc agrari, al prat... l’únic valor que coneix és el capital i el poder...

AB%CDEF%GH IJF%KLI

NEG%HADAN MJHFDAHO DAHADME CJFEKBEME

el pagès bipolar: És un personatge patidor, Segons l’educació o el sentiment de pertinença de vegades és l’encarregat de mantenir la memòria de la terra i de salvar-la de fantasmes com els de l’especulació o de aliar-s’hi a canvi de diners, molts diners. de vegades simplement no pot fer-hi res. És dur ser el pagès bipolar.

la identitat de reserva: Més que un fantasma es tracta d’un esperit que a voltes envaeix els pratencs insuflant-los un orgull desmesurat. Té els seus orígens en l’aïllament geogràfic del prat de la resta de poblacions properes i fagocitades per Barcelona.

ABH%QRA%HJR%S>EQRT%SA%FJFE%BE%MGSE%UJ%MAGAR%FJF% NJBF%IAVDA---%HRCJHJ%QRA%CADQRW%MER%LJIWGXAD% RI%CDEF%QRA%YJ%YE%IJ-%!ADZ1%)J%H[\% 4J%UA%MGIVRF%SA%KEDLABJIE%E%MGRDA%EQRT%]CAD% ENJD%YAYA1%HG%IJ%IJ%MAITE---%ENK%BE%^ENE%QRA% FAITAR_%G%K[1%AN%HANKBE%FJF%NADEMABB`H%G%H`L% N[H%CDJ=CDEF%QRA%ABH CDEFAILH-%.QRT FAIGR%ENKGAIF%SA CJKBA%LJNCEDEF%ENK% ABH%KEDDGH%SA%KEDIE%G% ABH%AHCEGH%IEFRDEBH--AHFaI%HRCAD%K[%CAD% EIED=UG%E%CEHHAYED1 AB%CDEF%NJBE%FGRHO%

AHCADAR1%AHCADAR1 F[%RIE%NGLE%SA%DE`-%+AH%SA% ^JDE%]YJ%FENCJL%H`L%SAB%CDEF_% HA%RH%MAR%ENK%RIE%GSAIFGFEF%NJBF% ^JDFE%QRA%LJIFDEHFE%ENK%EBFDAH% eJIAH%G%CJKBELGJIH%SA%BE% CADG^WDGE-%fBJH%SAB%CDEF%HJBJ% UEKBaGH%SAB%CDEFg#B%QRA%CEHE%[H%QRA%MGMTR%AI%RIE% LJIHFEIF%FAIHG`%AIFDA%ABH% MJHFDAH%GIFADAHHJH%NGLDJ%G%ABH% NELDJ%]ABH%SA%LEFEBRIPE1% AHCEIPE_-%G%[H%NJBF%SG^TLGB% EDDGKED%E%RI%AQRGBGKDG% SA%^JDLAH%AI%EQRAHF %HAIFGF---

/; +#,<#(=9'%!#2% .:",%5"#%$#>)$ 9.%7#*%('0*%*.2+ 4.%&')*,)".2#( .(/%*'*%.,<? +"2.)*%0.%2"*,00. !#0%+#0*.$#3"2%5"#%.00@ #0$%&"/#2'%9' #)*#)+2.)%*'* (,00'2---

:EBA%MEBA---% bIJ%AFH%SAB%CDEFc%bJGc dAHJ1%AHJO%

IJ--SJILH%LEBBE% QRA%IJ%HECH% DAH-

!"#$%&'('%#)%*'+'$ $,*,'$--#)%&./.),00.$1%)"#$*2' !"#/0'%+#%3".+.0.4.2. *#)#('$%!2'/0#(.$% !.2#&,+'$%!'25"#%$'('$ 62#.%+#%!#2,7#2,.%+#% (.+2,+%8%$#%9.%&'):#2*,+' #)%&,"+.+%+'2(,*'2,'9.8%!,$'$%8%!,$'$!'2%)'%9./0.2%+#%0.$% &#)*2.0#$%)"&0#.2#$---

NGDEO RI%EIGNEB`%SA% DGRO

[H%RIE AHCWLGA% GIMEHJDE---

!"#$%& '()*+,#"*-" .(/--(" 0(-1!*"2*"-*3" .*%+!(+3"#)4 *-3"5%4*.(666


!"#!$#!%&'!$($$)

AUCA DEL tomb pel delta, els límits de l’aeroport i EL “prat agrícola” QUE ELS GERMANS CUBERO HAN REALITZAT.

(>#FAMA;KC<#IJ :# <R:H#:E# ;:A>KNAN#:H#JE KN<# A>CAQ<\#:HB<EN A# N; K: #F EA :E#J MA#:EH#:HC[# =A>>AEC#:># CKDDKEP888

6:;<#=<>?#:@ABCAD:EC:# CADF<B<#GAB:D<H888#F<;IJ:# H<D<H#E<H<C;<H#DKHD<H# ><H#IJ:#B<DF<E:D<H#>AH# BAEBK<E:H888

!GABLKH#M<CAH# FA;A#D<N:;E<HO

MA#MA E<H<C;<H#E<#IJ:;0AD<H# PJHCA;#A#><H#D<N:;E<H F:;<888#IJ:#H:#>:#QA#A# GAB:;8888

!HAU:KH#N:#IJ:#QA#>A# B<EHFK;AE<KA#N:#><H# BG:DC;AK>H/#

Y>A#U<C:>>A#N:#AE0HO El grup tot esperant que els cubero vagin arribant, amb la panxa dels avions està flipant.

(H<#IJ:#FA;:B:E# EAQ:H#N:#$CA;#]A;H# H<E#>AH#P;JAH#N:#>A# ADF>KABKSE#N:>#FJ:;C<# BGKE<#

Els de fora del prat (clar) veuen els camins molt naturals i cuidats però els veïns els recordem que del delta tan sols veuen bocins.

R#:EC<EB:H#N:H#N:#AIJ0# B<EC;<>AUAE#C<N<#:># B<EC;AUAEN<

YFJ:H# :H<O

<R:#IJ:#CADF<B<# :H#IJ:#BAEC:D<H#M<CAH# F<;IJ:#H08#:HC<#QK:E:#N:# JEA#N:BKHKSE#IJ:#C<DAT D<H#BJAEN<#N:MAD<H#N:# C<BA;#><H#:HCK><H#IJ:# E<H#PJHCAUAE#DJBG<#R# IJKHKD<H#C<BA;#A>P< #IJ:#=J:;A#VEJ:HC;<# ##N:#Q:;NANWX#><#IJ:# ###Q:0AD<H#:E#BAHA ######FA;A#=K:HCAH R#:H<88

!"#$%&$#'()*+,%$#-(#.()-+-/ $01#$0

:H:#:H#:># :HF0;KCJ# ;:A>D:EC:8#6<;# :H<#C<BAD<H# :E#ABZHCKB<1# B<D<#><#GAB0A# EJ:HC;<#AUJ:><# :E#EAQKNAN MAMAM#

F:;<#H:#DJ;K:;<E# C<N<H#F<;#>A#DA>A;KA AIJ0#GAR#DJBG<# D<HIJKC<8

Nota d’acta:

+230#,%# '(*# .&,435#+# 6+)7+)#-(7# -(75+/ al mirador de ca l’arana, mirem el riu i el port des de la barana.

durant la visita del semàfor, els acompanyants expliquem als germans com vivien els habitants.

+'#$&1#$&888#.+# 9%*(,9(*888

després d’ aquesta intervenció, ha començat una llarga llista de virtuts i greuges del territori pratenc que els germans Cubero han aguantat estoicament. Per no haver de repetir-los tots en aquesta publicació avorrint els lectors pratencs (que coneixen de sobres aquestes problemàtiques) m’he pres la llicència de substituir tota la conversa per 5 personatges que representen els fantasmes i les identitats que anaven posseint els assistents a la xerrada alternativament...


!"#$!#$%&'(!)!!*

+5.3999 E3,/

M,(!"2/3<5(C5(B<(>+5.=K/,(+<(ABN(G=2+G(-+(>+2( GC5(4234+2/(,/(2+,/8=O(-+,5(GP5=85(/GF(+,(,,38( 3<(.3AB+<9(Q1/<?(4/55/.(,+5(2+B<=3<5(6=2/K+<( +<.32<(-1B<(.+G/(GC5(43,7.=8(=(/AB+5.(/<?(KR2+G( -+8=-=2(AB+(5+2=+<(S(423435.+5(-+(2B./9

Uns quants pratencs ens trobem per primer cop amb els germans cubero a la sala de reunions del céntric.

$AB+5.+5(./2./<+5(,+5(432; ./K+<(G3,.5(8345(,+5(-3<+5(3( +,5(<+<5(AB/<(E/K=+<(-+(K+<=2( /,(Y2/.9($,(42/.(E=(F/=X/K+<(4+2( FB58/2(+,(G+.6+(3(+,5(-=+5 -+(>+5./999

.3.(/=XU(E3(6B/2-+G(4+2ABN( 82+=+G(AB+(.+<=G(/AB+5.( -+B2+(/GF(+,(4/55/.(-+,(42/.(=( ./GFC(4+2(+K=./2(AB+(+5(4+2-=<( /AB+5.+5(+=<+5(=(8/2235

FB+</5(<38E+5

T/,(83G(+5.R(+,(5=5.+G/(+,5(GP5=85(+5./<( 3F,=6/.5(/(>+2(B<(423-B8.+(=(K+<-2+1,(+<( >32G/(-+(-=58(3(-+(83<8+2.59(M,(!"2/3<5(C5( B<(8/G4(-+(423K+50(<3(5/F+G(AB+(+<(532.=2R( 4+2U(+,(-=/(-+,(83<8+2.(/AB+5./(V-=5.R<8=/W( 5+2R(-=>+2+<.9 =(/AB+5. /<?(,/(.=<./ >=</(+<(>/2R( +,(2+6=5.2+(

un cop vist el Delta, visitem l’exposició del prat agrícola amb molta emoció.

@=<5.2BG+<.3(GB5=8/,(<3(6B/2-I=5( <=<6B<3D(5+6B23(AB+(/AB7(+<(+,(42/.( /,6B<3(.+<-27/=5(3(/,6B</(8/<8=O<( -+(,/F320(/,63(/579 8,/23

@?(5=(<3(5+( <3./(+<(+,( 83<8=+2.30(ABC( 4/5/D

FB+<30(</-/ 4+23(G+H32(5=(5+(<3./999

allà l’antic pagès ens va explicant com el prat ha anat canviant.

,+5(<3=+5(-1/AB7(/,( 42///.(AB/<( K+B+<(B<(4/6N5(<3(,=( -=B+<(2+5(4+2ABN(K/<( GB-//-++++5

K3,+<(B<( 5+<?32+.(AB+( 432.=(F/22+. (=(5/F/./ ((((((F/=X// ((((((((((((((((((

+<(2+/,=-/-0(<353.235(?/(+5./G35(/835.BGF2/35( /(+539(+<(+,(8=28B=.3(>3,J(+<(+,(AB+(<35(G3K+G35( +5(GB?(<32G/,999(5+(.2/./(-+(>+5.=K/,+5(4+AB+L35( +<(4B+F,35(4+AB+L35(?(5=+G42+(/8/F/5(83G=+<-3(3( F+F=+<-3(83<(,/(6+<.+(AB+(K/(/(=2(/(+58B8E/2.+9

E/8+-,3(83G3(AB+2I=5( 4+23(AB+(5+(<3.+

Els músics però, troben a faltar algun instrument que es fes sonar al prat antigament.

i s’acaba aquesta auca amb la troballa que ens ensenya una iaia tot cantant una rondalla.


!"#$%&'(((((!"#$)%&' ?(5=(<3(5+( <3./(+<(+,( 83<8=+2.30( @ABC(4/5/D

A #4 Raons els concerts i actuacions no s贸n nom茅s de venir, actuar, cobrar i marxar. Provem de canviar les relacions amb els artistes. Pots descObrir el que hi ha darrere del #4Raons visitant el blog:

,/8/45/9326:";2/3<5 Dibuixos i textos de

.=<./(>=</

!"# $%&'()"#* +,-%&"

*(+,(-+,./0(,1/+23432.0(+,(4/55/.(/62783,/999

Cuberozine. #4Raons  

Fanzine que recull les aventures de Los Hermanos Cubero pel Prat pel #4Raons by @Tinta_Fina

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you