Page 1

LAB – Zerbitzu Publikoen Federazioa KOMUNIKAZIOA HOBETUZ inkestaren emaitzak


Ikuspegi orokorra eta kontutan eduki beharrekoak

Inkestaren helburua komunikazioan balizko akatsak detektatzea, eta iradokizunak jasotzea izan da. Hauekin LABeko Zerbitzu Publikoetako Federazioaren aurrera begirako planteamenduak findu ahal izango ditugu, beraz guztiok elkarri eskertzeko moduko ahalegintxoa izan da. Kanpaina afiliatuen artean emailez egin da batez ere, eta hasieran sare sozialetan bultzatu zen pixka bat. Beraz: ●

● ●

Oso erantzun zabala jaso dugu. Kontutan eduki prekarietatearen galdetegia langile guztien artean landu zela, baita papereko formatuan ere buruz-buruko harremanekin. Kontran, ez da jasotzen tresna informatikoak ohituraz erabiltzen ez dituzten langileen iritzia. Hauek paper bidezko eta aurrez aurreko komunikazioaren aldekoagoak direla suposatzen da. Beraz galdetegiaren irakurketa Federazioaren komunikazioaren osotasunarena baino, zehatzagoa da Federazioaren komunikazio elektronikora mugatzen bagara.

726 galdetegi erantzun dira, ekainaren 26tik irailaren 19ra bitartean. Lagin baliagarria da beraz. Hurrengo pantailetan erantzunak banan banan aztertuko dira, bai sektoreka, baita orokorrean sexuaren eta adinaren arabera ere.


1. eta 2. galderak Zein lantokian eta sektorean lan egiten duzu?

Aipagarria da Irakaskuntzaren eta Soziokomunitarioaren arteko aldea. Tresna informatikoak eta sare sozialak batez ere Irakaskuntzan erabiltzen direla dirudi, eta Zerbitzu Soziokomunitarioetan komunikazio teknologiek ez dirudite komunikazio tresna egokiena direnik.


3. galdera Adin-tartea

Azpimarragarria da 30 urtetik beherakoen parte hartze txikia, batez ere kontutan edukita adin tarte hori dela tresna telematikoak gehien erabiltzen dena. Zerikusi handiagoa du lan merkatura iristeko zailtasunekin, batez ere publikoan, dituzten zailtasunekin. ADINA

GUZTIRA

IRA

ADM

UF

OSA

ZSK

<30

32

%4

%6

%1

%3

%1

%16

31-45

288

%40

%45

%32

%37

%33

%49

>46

406

%56

%50

%67

%60

%66

%35

Leienda: IRA = Irakaskuntza - OSA = Osasungintza - ADM = Administrazioak - UF = Udal eta Foru adm - ZSK = Zerbitzu Soziokomunitarioak


4. galdera Sexua

Eman ditugun bi aukeren artean hauxe da erantzunen banaketa. Adin araberakoen banaketan bezala, Federazioaren afiliazioaren portzentajeekin nahiko bat dator emaitza orokorrean.

SEXUA

GUZTIRA

IRA

ADM

UF

OSA

ZSK

Emakumezkoa

442

%61

%61

%61

%44

%70

%74

Gizonezkoa

284

%39

%39

%39

%56

%30

%26

Leienda: IRA = Irakaskuntza - OSA = Osasungintza - ADM = Administrazioak - UF = Udal eta Foru adm - ZSK = Zerbitzu Soziokomunitarioak


5. galdera Batez ere, NON irakurtzen dituzu posta zerrendaz banatzen ditugun emailak? ●

Egia esan, galderak ez zuen hirugarren erantzunerako aukera handirik zabaltzen. Horrela, jaso diren erantzun zehatzen artean “mugikorrean, kalean, metroan, nonahi...” gailendu dira. Sexuaren arabera, etxean emakumezkoen %58a eta lanean %37a; gizonezkoek %48 eta %46a hurrenez hurren. Adinaren arabera ere ez dago aldaera handirik datu orokorrekiko. Bestalde, tokiko zein administrazio autonomikoetan joera handiagoa dago informazio elektronikoa lantokian (hautetarik %75ak goizez) irakurtzeko. Orokorrean nahiko parekatuta gelditzen da bestela. Kontuan hartu behar da ere galdera honetan erantzun anitzak emateko aukera egon dela. NON

GUZTIRA

IRA

ADM

U-F

OSA

ZSK

Etxean

447

%54

%62

%37

%37

%52

%80

Lanean

339

%41

%32

%59

%60

%40

%17

Besterik

46

%6

%6

%5

%3

%9

%2

Leienda: IRA = Irakaskuntza - OSA = Osasungintza - ADM = Administrazioak - UF = Udal eta Foru adm - ZSK = Zerbitzu Soziokomunitarioak


6. galdera Batez ere, NOIZ irakurtzen dituzu posta zerrendaz banatzen ditugun emailak? Galdera honekin informazioak emailez banatzeko noiz den unerik egokiena bilatzen ari ginen, eta argi gelditzen da astean zehar banatzea dela egokiena. Ez dago alde handiegirik astean zehar goizez ala arratsaldez eginez gero. Akaso gizonezkoek emakumezkoek baino gehiago irakurtzen dituzte goizez (%54 eta %45a hurrenez hurren), baita 30 urtetik beherakoek ere. NOIZ

GUZTIRA

IRA

ADM

U-F

OSA

ZSK

Goizetan

425

%49

%40

%59

%65

%50

%45

Arratsaldeetan

359

%41

%48

%34

%30

%39

%39

Asteburuetan

90

%10

%12

%7

%5

%11

%16

Leienda: IRA = Irakaskuntza - OSA = Osasungintza - ADM = Administrazioak - UF = Udal eta Foru adm - ZSK = Zerbitzu Soziokomunitarioak


7. galdera TWITTER erabiltzen baduzu, noiz erabiltzen duzu gehien? Inkesta bete dutenen artean 206k (%28) erabiltzen du 140 karaktereko sare soziala. Txioak batez ere arratsaldeetan eta asteburuetan begiratzen dira, zerbitzu soziokomunitarioetan izan ezik. Gizonezkoen %29a eta emakumezkoen %20a goizez; %41 eta %53a arratsaldez. 31-45 urte bitartean %54ak arratsaldez nahiago du. GUZTIRA

IRA

ADM

U-F

OSA

ZSK

Goizetan

42

%20

%12

%29

%26

%19

%50

Arratsaldeetan

97

%47

%56

%36

%49

%35

%29

Asteburuetan

67

%33

%32

%36

%26

%46

%21

Leienda: IRA = Irakaskuntza - OSA = Osasungintza - ADM = Administrazioak - UF = Udal eta Foru adm - ZSK = Zerbitzu Soziokomunitarioak


8. galdera FACEBOOK erabiltzen baduzu, noiz erabiltzen duzu gehien? ●

Facebook galdetuen 372k (%51) erabiltzen du, eta badirudi astean zehar arratsaldez dagoela ohitura gehiago «Anaia Nagusiaren» sarera jotzeko, berdin sexua edo adina zein duen. Igartzen zaigunez, Federazioan komunikatzeko ez gara Facebook sustatzeko zaleak, baina ez ditugu baztertzerik jendeak komunikatzeko aukeratzen dituen tresnak. GUZTIRA

IRA

ADM

U-F

OSA

ZSK

Goizetan

78

%21

%16

%20

%28

%22

%30

Arratsaldeetan

199

%53

%58

%49

%52

%51

%47

Asteburuetan

95

%26

%26

%31

%20

%27

%23

Leienda: IRA = Irakaskuntza - OSA = Osasungintza - ADM = Administrazioak - UF = Udal eta Foru adm - ZSK = Zerbitzu Soziokomunitarioak


9. galdera Bestelako sare sozialik ere erabiltzea nahiko zenuke? Zein? ●

Erantzun dutenen artean sare sozial ezagunenak gehiago erabiltzen direla ikusten da. Ez da horrela gertatzen gainontzeko sare sozialekin. Halere, TELEGRAM bidezko labzpf kanala ere dagoeneko martxan dugu. Galdetegia abiatu genuenean ez zegoen oraindik sortuta eta ondorioz honen inguruko iritzirik ez dugu jaso. Bakarrik aipatzea urriaren hasieran 123 kide zeudela kanalean. Erabiltzen duenak software libre honen onurak ezagutzen dituela dirudi. WHATSAPP baino TELEGRAM gomendatzen badugu ere, oso erabilia dela ez dago ukatzerik, eta honek sor ditzakeen aukerak probesten ahaleginduko gara. Halere, komunikaziorako tresna azkarra bada ere, oraingoz ez da oso malgua talde handiekin aritzeko.


10. galdera Astero egiten dugun bidalketaren maiztasunari egoki deritzozu? Maiztasunarekin bete-betean asmatu dugula dirudi. Halere, aurreko galderan ondorioztatu bezala, egokiago dirudi astean zehar irakurtzeko aukera ematea. GUZTIRA

IRA

ADM

U-F

OSA

ZSK

Ondo dago

659

%91

%91

%96

%93

%89

%79

Maizago

19

%3

%1

%0

%2

%6

%12

Gutxiagotan

48

%7

%8

%4

%5

%6

%9

Leienda: IRA = Irakaskuntza - OSA = Osasungintza - ADM = Administrazioak - UF = Udal eta Foru adm - ZSK = Zerbitzu Soziokomunitarioak


11. galdera Baloratu asteroko emailen banaketan, gaien araberako interes maila ●

Langileen interes maila handiagoa da informazioa euren errealitatera edo sektorera hurbiltzen den neurrian. Halere perspektiba ematen diguten zerbitzu publikoetako gaiek eta gai konfederal orokorragoek ere ondo edo oso ondo baloratuta daude (goiko irudia). Sexuak edota adinak ez dirudi ere kasu honetan eraginik duenik. “Oso gutxi” eta “Oso ondo” bitarteko bost maila eskaintzen genuen baloratzeko garaian, eta horietatik 0-10 bitarteko nota atera dugu gai bakoitzerako (koadroan eta gainontzeko bi grafikoetan azalduta).

Leienda: KONF: Gai konfederalak edo sindikatuaren orokorrak – FED: Zerbitzu Publikoetako Federazioarenak – SEKT: Norberaren sektorearenak Leienda: IRA = Irakaskuntza - OSA = Osasungintza - ADM = Administrazioak - UF = Udal eta Foru adm - ZSK = Zerbitzu Soziokomunitarioak


11 galderak berriz (1) Genero eta adinaren ikuspegitik aztertuta

Esan bezala, sexuak eta adinak ez du alde handirik erakusten galdera ezberdinetan. Hona hemen berriro galdera guztiak emaitza zehatzekin. Datu aipagarririk dagoenean nabarmendurik agertzen da. 5. Non irakurtzen dituzu emailak? GUZTIRA

Emak

Giz

<=30

31-45

>=46

Etxean

%54

58%

48%

50%

55%

53%

Lanean

%41

37%

46%

37%

38%

43%

Besterik

%6

5%

6%

13%

7%

4%

6. Noiz irakurtzen dituzu emailak? GUZTIRA

Emak

Giz

<=30

31-45

>=46

Goizetan

%49

45%

54%

58%

48%

48%

Arratsaldeetan

%41

42%

40%

37%

40%

43%

Asteburuetan

%10

13%

6%

5%

12%

9%

7. Twitter erabiltzen baduzu, noiz erabiltzen duzu gehien? GUZTIRA

Emak

Giz

<=30

31-45

>=46

Goizetan

%20

%12

%29

%23

%20

%20

Arratsaldeetan

%47

%53

%41

%45

%54

%41

Asteburuetan

%33

%34

%31

%32

%26

%39


11 galderak berriz (2) Genero eta adinaren ikuspegitik aztertuta

8. Facebook erabiltzen baduzu, noiz erabiltzen duzu gehien? GUZTIRA

Emak

Giz

<=30

31-45

>=46

Goizetan

%21

%18

%24

%21

%20

%22

Arratsaldeetan

%53

%55

%51

%58

%54

%52

Asteburuetan

%26

%26

%24

%21

%26

%25

10. Astero egiten dugun bidalketaren maiztasunari egoki deritzozu? GUZTIRA

Emak

Giz

<=30

31-45

>=46

Bai

%91

%90

%93

%91

%91

%91

Maizago nahiago

%3

%3

%2

%0

%2

%3

Gutxiagotan hobe

%7

%7

%5

%9

%7

%6

11. Baloratu asteroko emailen banaketan, gaien araberako interes maila OROK

Emak

Giz

<=30

31-45

>=46

Konfederalak

7,32

7,2

7,48

7,12

7,3

7,3

Federazioa

7,8

7,76

7,92

7,88

7,8

7,76

Sektorea

8,62

8,58

8,66

8,14

8,7

8,56


12. galdera Baloratu LAB-Zerbitzu Publikoen komunikazio zerbitzu hauek Oro har ondo baloratuta daude erabiltzen ditugun zerbitzuak, batez ere asteroko email banaketak eta premiaren arabera banatzen diren uneko emailak. Bestelako irakurketarik gabe, hona hemen lehen koadroan galdera bakoitzari erantzun dion langile kopurua sektoreka eta orokorrean, eta bigarrenean zerbitzu bakoitzari esleitutako batez besteko notak. ERANTZUN KOPURUA Asteroko emailak

Twitter

Facebook

web

Aldika emailak

INFOak

Kartelak

APPa

Bideoak whatsapp

Federazioa

205

45

47

144

192

171

175

56

77

Irakaskuntza

108

23

26

74

99

85

89

27

32

Administrazioak

22

8

9

17

20

20

20

10

13

Udal-Foru

40

9

6

31

40

37

36

12

13

Osasungintza

23

3

4

16

22

20

20

5

6

Soziokomunitarioa

12

2

2

6

11

9

8

2

3

NOTA Asterokoak

Twitter

Facebook

web

Aldika emailak

INFOak

Kartelak

APPa

Bideoak whatsapp

Federazioa

8,34

7,28

7,26

7,78

8,66

7,56

7,66

7,26

7,28

Irakaskuntza

8,26

7,32

7,34

7,7

8,62

7,34

7,34

7,38

7,2

Administrazioak

8,14

7,58

7,4

8

8,58

7,82

7,84

7,42

7,34

Udal-Foru

8,34

7

7,1

7,74

8,46

7,5

7,58

7,14

7,12

Osasungintza

8,36

6,7

6,9

7,84

8,64

8,48

8,02

6,52

7,32

Soziokomunitarioa

6,54

7,7

7,4

7,8

8,18

8,16

7,68

7,6

6,54


13. galdera Iradokizunak, kritikak, bestelakoak...


LAB ZPF - KOMUNIKAZIOA Txostena 2016  

LABeko Zerbitzu Publikoen Federazioak 2016an afiliazioaren artean komunikazioa hobetzeko asmoarekin egindako inkesta telematikoa. Jasotako 7...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you