Page 1

DZĪVOJAMĀS MĀJAS KOPĪPAŠUMA DAĻAS PĀRVALDĪŠANAS UN PIESAISTĪTĀ ZEMES GABALA APSAIMNIEKOŠANAS LĪGUMS Nr. LNA-14/__ Rīgā, 2014. gada 00. ________ Dzīvojamās mājas________________, dzīvokļa Nr.__ Īpašnieks ____________, personas kods _____________, turpmāk tekstā saukts Īpašnieks, no vienas puses, un SIA “Labo Namu Aģentūra”, vienotais reģistrācijas Nr.40003716230, turpmāk tekstā saukts Pārvaldnieks, tās valdes priekšsēdētājas Ingrīdas Belinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtiem, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk tekstā saukti Puses, bez viltus, maldiem un spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo LR likumdošanu, noslēdza šo Dzīvojamās mājas kopīpašuma daļas pārvaldīšanas un piesaistītā zemes gabala apsaimniekošanas līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums. LĪGUMA DEFINĪCIJAS 1. Īpašnieks – Vārds, Uzvārds, personas kods, deklarētā adrese- ___________________. 2. Pārvaldnieks - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labo Namu Aģentūra”, vienotais reģistrācijas numurs 40003716230, juridiskā adrese: Bērzaunes ielā 11a, Rīgā, LV-1039.: 3. Māja – _________________________________________________________. 4. Dzīvokļa īpašums (Dzīvoklis) -Mājā esoša un no pārējās mājas daļas nošķirta dzīvošanai paredzēta telpa vai telpu komplekss, kas kā dzīvoklis ir iezīmēts mājas inventarizācijas plānā un kam ir piederīgas tā sienas, iekšējās starpsienas, griesti, grīdas, to apdare, logi, durvis, caurules, sildelementi, dūmvadi, vadu daļas un citu ar mājas ekspluatāciju funkcionāli nedalāmi saistītu elementu daļas, balkoni, terases, visi uzlabojumi, kas atrodas telpas vai telpu kompleksa robežās, un kas sastāv no atsevišķā īpašuma un kopīpašuma domājamās daļas. Dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma domājamā daļa nav nodalāma reālā daļā un nav atdalāma no atsevišķā īpašuma. Dzīvokļa īpašuma kadastra numurs________________. Dzīvokļa kopējā platība ___m2. Dzīvokļa platība bez balkoniem un terasēm___m2. 5. Kopīpašums - Mājas daļa, kas sastāv no ārsienām, dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu atdalošām sienām, jumta, bēniņiem, kāpņu telpām, pagrabtelpām, kā arī logiem, durvīm, komunikācijām, iekārtām un citiem ar mājas ekspluatāciju funkcionāli nedalāmi saistītiem elementiem, kas nepieder pie Dzīvokļa, un kas ir visu Mājas esošo Dzīvokļu īpašnieku kopējs īpašums. 6. Līgums – dzīvojamās Mājas Kopīpašuma daļas un piesaistītā Zemes gabala pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgums, kas noslēgts starp Pārvaldnieku un Īpašnieku. 7. Apsaimniekošanas maksa – maksa par Mājas Kopīpašuma daļas un Mājai piesaistītā Zemes gabala pārvaldīšanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu un kura ir atrunāta Līgumā. 8. Pakalpojumi – komunālie un citi pakalpojumi, kurus Pārvaldnieks sniedz Īpašniekam, saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 9. Papildus pakalpojumi – pakalpojumi, kurus Pārvaldnieks sniedz Īpašniekam, par ko Puses atsevišķi vienojās. 10. Rēķins – Pārvaldnieka sagatavots un Īpašniekam piestādīts rēķins par Īpašniekam sniegtajiem pakalpojumiem. 11. Līgumsods – naudas sods, kas atrunāts Līgumā par Līgumā paredzēto savstarpējo saistību nepildīšanu. 12. Zemes gabals – pie Mājas pieguļošais Zemes gabals, kas ir piesaistīts Kopīpašumam. 13. Uzkrājumu fonds – Mājas ikmēneša atskaitījumi Kopīpašuma un piesaistītā Zemes gabala uzturēšanai € ____________ apmērā par katru kvadrātmetru Īpašniekam piederošā Dzīvokļa īpašuma kopējā platībā (tai skaitā arī lodžiju un terašu platībā).

1


1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 1.1. Pārvaldnieks apņemas pārvaldīt un apsaimniekot Īpašnieka īpašumā esošās dzīvojamās Mājas Kopīpašuma 0000/00000 domājamās daļas, kā arī mājai piesaistīto Zemes gabalu, savukārt Īpašnieks apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā segt Pārvaldniekam visus Līgumā noteiktos izdevumus, kas saistīti ar dzīvojamās Mājas un piesaistītā Zemes gabala pārvaldīšanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu. 2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 2.1. Puses labprātīgi vienojas, ka šis Līgums stājas spēkā ar Īpašuma reģistrācijas zemesgrāmatā brīdi vai ar pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. 3. LĪGUMA IZBEIGŠANA, GROZĪŠANA UN PAPILDINĀŠANA 3.1. Šis Līgums var tikt grozīts vai papildināts līgumslēdzēju Pusēm rakstiski vienojoties saskaņā ar spēkā esošās LR likumdošanas nosacījumiem. 3.2. Šī Līguma grozīšana vai papildināšana tiek noformēta kā vienošanās pie šī Līguma un kas tiek pievienota šim Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa. 3.3. Šo Līgumu var izbeigt LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, rakstiski par to brīdinot otru Pusi vismaz 2 (divus) mēnešus iepriekš. 3.4. Līguma izbeigšanās gadījumā Puses veic savstarpējos norēķinus. 4. MAKSĀJUMI 4.1. Ikmēneša maksa par Mājas Kopīpašuma un Mājai piesaistītā Zemes gabala uzturēšanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu sastāda € 0.00 (000 eiro un 00 centi) mēnesī par vienu kvadrātmetru no Īpašniekam piederošā Dzīvokļa platības bez/ ar balkoniem un terasēm. 4.2. Papildus Īpašnieks apmaksā Pārvaldniekam, bet Pārvaldnieks nodrošina zemāk uzskaitītos pakalpojumus: • atkritumu izvešana, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja tarifiem. Kopējās mēneša izmaksas tiek sadalītas proporcionāli Mājā esošajam dzīvokļu skaitam; • elektrība koplietošanas vajadzībām, saskaņā ar A/S „Latvenergo” tarifiem un koplietošanas elektroenerģijas skaitītāju rādījumiem. Kopējās mēneša izmaksas tiek sadalītas proporcionāli Mājā esošajam dzīvokļu skaitam; • siltumenerģija Dzīvoklī, saskaņā ar Īpašnieka Dzīvokļa siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem un pakalpojuma sniedzēja tarifiem; / siltumenerģija Dzīvoklī, saskaņā pakalpojuma sniedzēja tarifiem un Mājas silumenerģijas skaitītāja rādījumiem. Kopējās mēneša izmaksas tiek sadalītas proporcionāli dzīvokļa platībai bez balkoniem un terasēm. • koplietošanas telpu siltumenerģija, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja tarifiem un pamatojoties uz starpību starp Mājas kopējā siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem un visu Dzīvokļu siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem. Kopējās mēneša izmaksas tiek sadalītas proporcionāli Mājā esošajam dzīvokļu skaitam; • karstā ūdens cirkulācija, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja tarifiem (10% no 1 MWH cenas.); • ūdens uzsildīšana, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja tarifiem un Īpašnieka Dzīvokļa karstā ūdens skaitītāja rādījumiem; • ūdensapgāde un kanalizācija, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja tarifiem un Īpašnieka Dzīvokļa aukstā ūdens skaitītāja rādījumiem; • ūdens koplietošanas vajadzībām, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja tarifiem un pamatojoties uz starpību starp Mājas kopējo ūdens skaitītāju un individuālajiem Dzīvokļu skaitītājiem. Kopējās mēneša izmaksas tiek sadalītas proporcionāli Mājā esošajam dzīvokļu skaitam; 4.3. Papildus Pārvaldnieks, pēc rakstiskas vienošanās ar Īpašnieku, nodrošina Īpašniekam Papildus pakalpojumus, bet Īpašnieks apņemas tos savlaicīgi apmaksāt. 4.4. Pēc dzīvokļu Īpašnieku kopības lēmuma veic kopīpašuma apdrošināšanu, par ko dzīvokļu Īpašnieki maksā papildus. 4.5. Saskaņā ar šī Līguma 4.1. un 4.2. punktu noteikumiem Pārvaldnieks katru mēnesi izraksta Īpašniekam Rēķinu. 2


4.6. Pārvaldnieks apņemas izrakstīt un iesniegt Īpašniekam Rēķinu ne vēlāk kā līdz katra mēneša 15. datumam, norādot Rēķinā samaksas termiņu. 4.7. Pārvaldnieks ir tiesīgs izrakstīt Rēķinu elektroniski un nosūtīt Īpašniekam uz tā norādīto e-pasta adresi. Īpašniekam elektroniski nosūtītais rēķins ir saistošs. 4.8. Īpašnieks apmaksā Rēķinu norādītajā termiņā, iemaksājot naudas līdzekļus Pārvaldnieka izrakstītajā rēķinā norādītajā bankas kontā. 4.9. Rēķinu apmaksas kavējumu gadījumos Pārvaldnieks ir tiesīgs pieprasīt un Īpašniekam ir pienākums nomaksāt Līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kopējās parādu summas par katru kavējuma dienu. Rēķina pēdējais apmaksas termiņš ir kārtējā mēneša pēdējās kalendārās dienas datums. 4.10. Maksa par šī Līgumā 4.1. un 4.2. punktos minētājiem pakalpojumiem var tikt mainīta: 4.10.1. saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem; 4.10.2. saskaņā ar pakalpojumu piegādātāju apstiprinātiem tarifiem; 4.11. Ja tiek izmainīti nodokļi un tarifi, Pusēm, neatkarīgi no Līguma nosacījumiem, jāievēro likumi un citi normatīvie akti.

5. PĀRVALDNIEKA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 5.1. Mājas Kopīpašuma daļas un Mājai piesaistītā Zemes gabala pārvaldīšanā, uzturēšanā un apsaimniekošanā Pārvaldnieks godprātīgi veic šādus pienākumus: 5.1.1. izpilda viņam doto uzdevumu ar vislielāko rūpību, ņemot vērā saimniecisko izdevīgumu, saskaņā ar šo Līgumu un spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem; 5.1.2. nepārsniedz ar šo Līgumu piešķirtās pilnvaras un uzdevuma robežas; 5.1.3. nodrošina Mājas Kopīpašumā esošās daļas pienācīgu un savlaicīgu uzkopšanu saskaņā ar līguma Pielikumu Nr.1; 5.1.4. organizē Mājas Kopīpašuma daļas kārtējos un ārkārtas remontus un nepieciešamības gadījumā veic dzīvokļu Īpašnieku aptaujas; 5.1.5. nodrošina dzīvojamās Mājas atbilstību noteiktajām ugunsdrošības prasībām; 5.1.6. iekasē maksājumus no Īpašnieka atbilstoši šī Līguma nosacījumiem; 5.1.7. savlaicīgi norēķinās ar komunālo un citu pakalpojumu sniedzējiem, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem pie nosacījuma, ja Īpašnieks par minētajiem pakalpojumiem ir samaksājis Pārvaldniekam; 5.1.8. veic pienācīgu saņemto maksājumu uzskaiti un ved grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem; 5.1.9. Sniedz Īpašniekam finanšu atskaiti par saimniecības gadu viena mēneša laikā no gada pārskata apstiprināšanas dienas; 5.1.10. Pēc Īpašnieka pieprasījuma sniedz viņam informāciju par parādu esamību un īpašnieka veiktajiem maksājumiem, kas Pārvaldniekam jāsniedz saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu; 5.1.11. 30 kalendāro dienu laikā pirms derīguma termiņa izbeigšanās brīdina Īpašnieku par ūdens skaitītāju un apkures skaitītāju verifikācijas vai nomaiņas nepieciešamību; 5.1.12. Sniedz konsultācijas, kas saistītas ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; 5.1.13. Pārvaldnieks katru saimniecisko gadu apdrošina savu civiltiesisko atbildību; 5.1.14. Veic regulāru debitoru kontroli un nesamaksāto maksājumu piedziņu, vienlaicīgi informējot dzīvokļu īpašniekus par debitoru parādiem. 5.2. Pārvaldnieka tiesības: 5.2.1. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par dzīvojamās Mājas Kopīpašuma daļas un Majai piesaistīta Zemes gabala apsaimniekošanu; 5.2.2. slēgt līgumus ar komunālo un citu pakalpojumu piegādātājiem; 5.2.3. rīkoties ar ikmēneša maksājumiem atbilstoši Līguma nosacījumiem; 5.2.4. pēc nepieciešamības veikt Īpašnieka Dzīvokļa īpašuma apskati, pārbaudīt komunikāciju un ierīču funkcionēšanu un skaitītāju rādījumus ar Īpašnieku saskaņotā laikā, veikt skaitītāju un to rādījumu vizuālo fiksāciju (fotografēšanu);

3


5.2.5. dot norādījumus Īpašniekam sanitāri tehnisko, ugunsdrošības, sabiedrības kārtības noteikumu un drošības tehnikas prasību nodrošināšanai; 5.2.6. piedzīt no Īpašnieka zaudējumus tīšus vai netīšus, kurus radījis viņš vai kopā ar viņu dzīvojošās personas pret Mājas Kopīpašumu; 5.2.7. ja Īpašnieks bez Pārvaldnieka rakstiskas atļaujas noņēmis plombas no ūdens skaitītājiem, tad Pārvaldnieks tiesīgs aprēķināt apmaksu par patērēto ūdens daudzumu par laika periodu no pēdējās pārbaudes, piemērojot tarifu trīskāršā apmērā; 5.2.8. uzsākt apkures sezonu, ja vidējā diennakts āra gaisa temperatūra trīs dienas pēc kārtas ir zemāka par +8 grādiem pēc Celsija; 5.2.9.beigt apkures sezonu nākamajā dienā pēc tam, kad vidējā diennakts āra gaisa temperatūra trīs dienas pēc kārtas ir augstāka par +8 grādiem pēc Celsija; 5.2.10. uzsākt vai beigt apkures sezonu ātrāk vai vēlāk, nekā norādīts šī Līguma 5.2.8. un 5.2.9. punktos, ja par to rakstiski izteikušies ne mazāk kā 51% no Mājas Dzīvokļu īpašnieku;

6. ĪPAŠNIEKA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 6.1. Saskaņā ar šī Līguma noteikumiem Īpašnieks apņemas: 6.1.1. apmaksāt Pārvaldnieka izrakstītos Rēķinus; 6.1.2. atzīt sev par saistošu Pārvaldnieka rīcību, kas veikta saskaņā ar šo Līgumu un LR normatīvajiem aktiem; 6.1.3. ievērot LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos dzīvojamo telpu izmantošanas noteikumus, sanitārās normas un ugunsdrošības noteikumus; 6.1.4. ievērot mājas iekšējās kārtības noteikumus, saskaņā ar Pielikumu Nr. 2. 6.1.5. nebojāt Dzīvokļa īpašumā esošās komunikācijas un citas funkcionāli neatdalāmās daļas, kas saistītas ar Mājas ekspluatāciju; 6.1.6. pēc iespējas ātrāk nodrošināt Pārvaldniekam iespēju novērst avārijas sekas un veikt remontdarbus, lai nodrošinātu komunikāciju un citu funkcionāli neatdalāmo daļu normālu darbību, ja notiek avārija kādā no Dzīvokļa īpašuma esošo komunikāciju daļām vai citās funkcionāli neatdalāmās daļās, kas saistītas ar Mājas ekspluatāciju; 6.1.7. LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā atlīdzināt Pārvaldniekam tiešos zaudējumus, kas Īpašnieka vai kopā ar viņu dzīvojošo personu vainas dēļ radušies Kopīpašumam; 6.1.8. ugunsgrēka gadījumā ziņot par to ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112 un Pārvaldniekam, kā arī iespēju robežās censties likvidēt ugunsgrēka avotu; 6.1.9. līdz katra mēneša 30. datumam ierakstīt Pārvaldnieka speciāli sagatavotās formās karstā, aukstā ūdens un siltumenerģijas skaitītāju rādījumus un ievietot tos pasta kastītē ar uzrakstu Pārvaldnieks, vai arī paziņot elektroniski uz e-pastu LNA@LNAGENTURA.LV; 6.1.10. regulāri iepazīties ar Pārvaldnieka sniegto informāciju (mājas ziņojuma dēlis, dzīvokļa pasta kastīte, e-pasts); 6.1.11. pēc Pārvaldnieka rakstiska brīdinājuma, saskaņojot ar Pārvaldnieku, LR tiesību aktos noteiktajos termiņos nomainīt vai verificēt ūdens un siltumenerģijas skaitītājus; 6.1.12. avārijas situācijas gadījumā ielaist Pārvaldnieku savā Dzīvoklī; 6.1.13. piedalīties Pārvaldnieka rīkotajās sapulcēs, kā arī aizpildīt un iesniegt aptaujas anketas norādītajā termiņā; 6.1.14. pakļauties jebkuram Mājas Dzīvokļu īpašnieku tiesiski pamatotam lēmumam, kas pieņemts atbilstoši spēkā esošās likumdošanas nosacījumiem; 6.1.15. nodot Pārvaldniekam jaunā īpašnieka koordinātes vismaz 10 (desmit) darba dienas pēc Pirkuma līguma noslēgšanas; 6.1.16. rakstveidā pieteikt Pārvaldniekam lielgabarīta celtniecības materiālu piegādes. Gadījumā, ja, piegādājot materiālus vai veicot remontdarbus, tiek bojāts Kopīpašums vai piesaistītais Zemes gabals, Īpašnieks apņemas segt Kopīpašuma radītos zaudejumus saskaņā ar Pārvaldnieka sagatavo aktu; 6.1.17. pēc veiktajiem remontadarbiem izvest celtniecības gružus un sakārtot koplietošanas telpas; 4


6.1.18. paziņot Pārvaldniekam par savu prombūtni (ilgak par vienu mēnesi), norādot kontaktpersonu, ar ko sazināties nepieciešamības gadījumā; 6.2. Saskaņā ar šā Līguma noteikumiem, Īpašniekam ir tiesības: 6.2.1. brīvi, bez jebkādiem ierobežojumiem izmantot savu Dzīvokli saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem; 6.2.2. pieprasīt no Pārvaldnieka savlaicīgu un godprātīgu savu saistību izpildi saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem; 6.2.3. slēgt un lauzt līgumus par pakalpojumu piegādi, kuri nav minēti šī Līguma nosacījumos; 6.2.4. pēc saviem ieskatiem veikt Dzīvokļa kārtējo un kosmētisko remontu, ievērojot LR normatīvo aktu, pašvaldības un majas iekšējas kartības noteikumu prasības; 6.2.5. iesniegt priekšlikumus un sūdzības Pārvaldniekam sakarā ar dzīvojamās Mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; 6.2.6. turēt savā Dzīvoklī mājdzīvniekus, ievērojot sanitāros noteikumus; 6.2.7. iemaksāt naudas depozītu par Pārvaldnieka sniegtiem pakalpojumiem, atstājot Dzīvokli uz ilgu laiku. Pārvaldnieks tiesīgs izmantot depozītu tikai Rēķinu apmaksai.

7. AIZLIEGUMI 7.1. Īpašniekam, kopā ar viņu dzīvojošam personām, viesiem, aizliegts smēķēt Mājas Koplietošanas telpās; 7.2. Īpašniekam aizliegts noņemt plombas no ūdens skaitītājiem, kā arī pašam pārplombēt tos; 7.3. Īpašniekam aizliegts novietot Koplietošanas telpās jebkādus priekšmetus; 7.4. Īpašniekam aizliegts bez rakstveida saskaņojuma ar Pārvaldnieku mainīt savā Dzīvoklī apkures sistēmas sildķermeņus; 7.5. Īpašniekam aizliegts bez rakstveida saskaņojuma ar Pārvaldnieku veikt sava Dzīvokļa pārplānojumu un pārbūvi; 7.6. Īpašniekam aizliegts glabāt balkonā īpaši viegli uzliesmojušus, viegli uzliesmojošus vai uzliesmojošus šķidrumus; 7.7. Īpašniekam aizliegts izmantot sadzīves atkritumu konteinerus būvgružu vai celtniecības atkritumu, mēbeļu un to sastāvdaļu, vannu, izlietņu un podu izmešanai, u.c. 7.8. Īpašniekam aizliegts izvadāt mājdzīvniekus Mājas pieguļošā teritorijā, nesakopjot aiz tiem teritoriju. 7.8.1. Ja sētnieks konstatēs 7.8. punkta pārkāpumu, tad Pārvaldniekam ir tiesības sodīt Īpašnieku € 14.23 (četrpadsmit eiro un 23 centi) jeb LVL 10.00 (desmit Lati) apmērā, ja tas ir izdarīts atkārtoti, tad € 71.14 (septiņdesmit viens eiro un 14 centi) jeb LVL 50.00 (piecdesmit Lati) apmērā. 7.9. Īpašniekam aizliegts uz Mājas fasādes, balkona vai tā daļām uzstādīt jebkādas ierīces, baseinus vai ūdens rezervuārus, antenas un citus aprīkojumus. 7.10. Īpašniekam aizliegts uzstādīt jebkādas komunikācijas vai ierīces uz Mājas jumta, to rakstveidā nesaskaņojot ar Pārvaldnieku.

8. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA 8.1. Strīdi, domstarpības un pretrunas, kas radušās starp Pusēm, izpildot šī Līguma noteikumus, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja Puses 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no strīda rašanās brīža neatrisina to pārrunu ceļā, tad strīds tiek izskatīts vai izšķirts LR tiesā. 8.2. Puses par šajā Līgumā uzlikto pienākumu izpildi ir atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.

5


9. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 9.1. Šis Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ar to ir iepazinušās un piekrīt visiem tā punktiem, ko apstiprina, parakstot katru Līguma eksemplāru. 9.2. Šis Līgums ir sastādīts uz 6 (sešām) lapām divos eksemplāros, ir cauršūts, valsts valodā. Katra Puse saņem pa vienam Līguma eksemplāram. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 9.3. Visi šī Līguma pielikumi un vienošanās tiek sastādīti 2 (divos) eksemplāros, Puses tos paraksta, tie tiek pievienoti šim Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa. 9.4. Jautājumos, kas nav paredzēti šī Līguma noteikumos, Puses vadās pēc spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem. 9.5. Šis Līgums ir saistošs līgumslēdzējiem, Īpašnieka ģimenes locekļiem, dzīvoklī dzīvojošajām personām, juridiskajiem tiesībpārņēmējiem, trešajām personām. 9.6. Ja mainās kādas Puses rekvizīti, attiecīgajai Pusei ir pienākums par to paziņot otrai Pusei rakstveidā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šādu izmaiņu rašanās. 9.7. Šī Līguma nosacījumi uzliek saistības un dod ieguvumu abām Pusēm. 9.8. Puses vienojas, ka elektroniskai komunikācijai, izmantojot Pušu e-pasta adreses, ir juridisks spēks. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI ĪPAŠNIEKS

Mob. ____________

E-pasts:__________

PĀRVALDNIEKS SIA “Labo Namu Aģentūra” Vienotais reģistrācijas Nr. 40003716230 Juridiskā adrese: Rīgā, LV-1039, Bērzaunes ielā 11a A/S Swedbank kods HABALV22 kontsLV24HABA0551011220739 Tālrunis: 67032533; 67032527 Fakss: 67032563 E-pasts: lna@lnagentura.lv www.lnagentura.lv

ĪPAŠNIEKS

PĀRVALDNIEKS

____________

Ingrīda Belinska______________

6

Lna projekts