Page 1


Volleybalvereniging LABYELLOV Zevenaar 35e jaargang 2008/2009

nr. 5

BESTUUR

INFO

Voorzitter: Kees Arts Tel.: 0316 - 52 73 80 Grootmaat 64 6903 XD Zevenaar Secretaris: Eddy Brekoo Tel.: 0316 - 52 79 35 De Gasperistraat 25 6904 LV Zevenaar E-mail: eddy.brekoo@xs4all.nl Penningmeester: Hens Sikkes Tel.: 0316 - 33 38 14 Oude Doesburgseweg 6 6901 HK Zevenaar Wedstrijdzaken-Arbitrage: Vacature Recreatieve zaken: Rikus Lamberts Tel.: 0316 - 34 18 80 Bugel 5 6904 PL Zevenaar Technische zaken: Theo van Uem, Tel.: 0316 - 52 42 10 Zonegge 11-16 6903 GB Zevenaar PR-zaken: Bé Iemhoff Tel.: 0316 - 52 48 69 Biezenweide 6 6903 VC Zevenaar Jeugdcommissie: (jee cee) Anita Geurts (wnd) Tel. 0316 - 528 651 Doesburgseweg 47 6902 PN Zevenaar Speelzaal: Sporthal Lentemorgen Lentemorgen 3 6903 CT Zevenaar Tel.: 0316 - 52 54 20 Trainingsavonden: maandag, donderdag en vrijdag. Sportcafé Lentemorgen : Hennie & Louise Tel.: 0316 – 52 99 54

juni 2009

Contributie: Senior: geb. voor 01-10-1989 Junior: geb. na 01-10-1989 Aspirant: geb. na 01-10-1991 Pupil: geb. na 01-10-1995 Recreant: Inschrijfgeld nieuwe leden:

€ 150,€ 110,€ 110,€ 80,€ 105,€ 5,-

Betaling contributie in 2 termijnen (oktober en februari) via automatische incasso. inlichtingen bij de penningmeester. Giro 29 83 209 Rabobank 37 48 63 482 De competitie spelende leden betalen nog een aparte contributie voor de NeVoBo. Van € 21,- voor pupillen tot € 43,- voor senioren. De betaling hiervoor wordt aan het begin van het seizoen via automatische incasso geïnd.

Opzegging lidmaatschap: Schriftelijk aan het secretariaat Opzegtermijn: 6 maanden Redactie ‘t Labje: Rikus Lamberts Tel.: 0316 - 34 18 80 Bugel 5 6904 PL Zevenaar E- mail: rikus.lamberts@upcmail.nl Hens Sikkes Tel.: 0316 - 33 38 14 Oude Doesburgseweg 6 6901HK Zevenaar E mail: h.sikkes1@upcmail.nl Advertenties: Bé Iemhoff Hens Sikkes

Tel.: 0316 – 52 48 69 Tel.: 0316 – 33 38 14

Bezorging 't Labje: Tel.: 0316 - 33 38 14

Kopij inleveren vóór 2 oktober 2009 E-mail: labyellov@hotmail.com

website www.labyellov.nl 3


Van de Bestuurstafel Nog even het jubileum. In het vorige Labje, de jubileumuitgave, is speciale aandacht gevraagd voor de jubileumactiviteiten en met name voor de feestavond op 9 mei. Het zal niemand ontgaan zijn dat het feest een geweldig succes was. Persoonlijk heb ik alleen maar positieve reacties gehoord. “Zo’n feestavond aan het eind van het seizoen zou een jaarlijks evenement moeten zijn”, heb ik enkele malen gehoord. Het totaal van alle lustrumactiviteiten is een groot succes geworden op alle onderdelen en dat is een grote verdienste van de jubileumcommissie die op 5 juni haar laatste bijeenkomst had in een wat meer ontspannen sfeer. Eén onderdeel is nog niet gerealiseerd, het oorspronkelijk geplande beachtoernooi. Het doet mij veel plezier dat inmiddels een groep enthousiastelingen druk bezig is het alsnog te organiseren. En dan wat ons het afgelopen seizoen zo bezig hield: de vacatures bij het kader van de vereniging. Het doet mij plezier hier te kunnen melden dat de sectie wedstrijdzaken en arbitrage versterking heeft gekregen in de persoon van Max Wolters. Dat ontlast Bé van zijn toch al drukke bezigheden voor de club. Wij wensen Max veel succes en vooral ook plezier met zijn werkzaamheden. Een ander nijpend probleem is het aantal regioscheidsrechters. Wij hebben er volgend jaar slechts één. Dus moet er één bijkomen. Anders kan ons H1-team niet in de promotieklasse spelen! Daar moet nog een oplossing voor komen. Bij dezen vraag ik de positieve medewerking van allen die een steentje bij kunnen dragen aan de oplossing van dit probleem. En dan de resultaten van het afgelopen jaar. In het algemeen zijn die redelijk te noemen met positieve uitschieters naar boven zoals het kampioenschap van MA1 en het handhaven van H1 in de promotieklasse. Ook het gecombineerde JA-team heeft goed gepresteerd. Wat nog ontbreekt is een damesteam in de eerste klasse. Ik heb begrepen dat er hard aan gewerkt wordt om dit in het komende jaar te realiseren. Rest mij om iedereen een goede vakantie toe te wensen en veel inspiratie aan e het begin van weer een nieuw seizoen, het 41 van Labyellov. Kees Arts Voorzitter

4


PELGROM FIETSPLUS KERKSTRAAT 44 6901 AD ZEVENAAR TEL: (0316-) 523296 WWW.PELGROMFIETSPLUS.NL

5


6


Van de Redactie Ook de laatste uitgave van het Labje van het seizoen 2008/2009 heeft opnieuw voldoende kopij opgeleverd. Voor de rubriek “De Labyellov pen…” wordt verwezen naar de bijdrage van Gracé Theunissen. Voor de volgende bijdrage doet Gracé een beroep op Bert Sweers. Succes Bert. Je hebt in ieder geval voldoende tijd om een stukje voor te bereiden. In dit Labje wordt via verschillende bijdragen teruggeblikt op de festiviteiten naar aanleiding van het 40-jarig jubileum van Labyellov. Ook de redactie heeft uitsluitend positieve reacties mogen ontvangen over de verschillende activiteiten. De lustrumcommissie heeft goed werk geleverd. Met name de contacten met de pers heeft veel reclame en goodwill voor Labyellov opgeleverd. De baddoeken met de tekst “40 jaar Labyellov” waren voor velen een grote verrassing. (Opm.: de baddoeken dienen 3x separaat te worden gewassen (zie de label). Een van de hoogtepunten was de koninklijke onderscheiding die Bé Iemhoff ten deel viel. Bé nogmaals gefeliciteerd. De redactie verwijst verder naar de website van Labyellov waar veel foto’s van het 40-jarig jubileum staan. In dit Labje zijn enkele verslagen van de secties opgenomen. Het is echter de bedoeling dat de (jaar)verslagen van de verschillende secties naar Eddy Brekoo worden gemaild. Eddy zorgt dan dat de verslagen op de website van Labyellov worden geplaatst. Zeker de moeite waard om de verslagen te lezen. Het ligt in de bedoeling om medio juli het infolabje te versturen. De redactie vraagt de gegevens tijdig aan te leveren. Tot slot wenst de redactie alle leden, sponsors en adverteerders een prettige vakantie toe en dankt iedereen voor hun bijdrage in het labje. Veel leesplezier. En u weet het: uw redactie is graag in voor wensen, suggesties enz.. De redactie. Slogan van de maand: “Geluk is niet krijgen wat je wilt, maar willen wat je krijgt” Let op: ► het seizoen 2009/2010 start op maandag 31 augustus 2009 ► 23 september 2009 algemene ledenvergadering

7


UITNODIGING Algemene ledenvergadering 23 september 2009 AAN DE LEDEN Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering, welke zal worden gehouden op woensdag 23 september in Sporthal Lentemorgen, aanvang 19.30 uur. Op deze vergadering zal het bestuur ondermeer rekenschap afleggen over het gevoerde beleid van het afgelopen seizoen. Mocht bij de opening niet het vereiste minimum aantal leden aanwezig zijn om geldige besluiten te kunnen nemen als ledenvergadering, dan zal de vergadering worden gesloten en opnieuw worden vastgesteld op woensdag 23 september, aanvang 19.45 uur. De vergadering is dan gerechtigd besluiten te nemen bij meerderheid van stemmen van de dan ter vergadering aanwezige leden.

AGENDA 1. 2. 3. 4.

5.

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Opening Ingekomen stukken en mededelingen Verslag van de algemene ledenvergadering van woensdag 24 september 2008 Jaarverslagen a secretariaat b sectie technische zaken c sectie arbitrage en wedstrijdzaken d sectie recreatieve zaken e sectie redactie / PR aangelegenheden f sectie jeugdzaken FinanciĂŤle overzichten : resultaat seizoen 2008/2009 : verslag kascommissie : benoeming nieuw kascommissie : behandeling begroting 2009-2010 : vaststelling contributie Huldiging Jubilarissen en uitreiking LABYELLOV-WISSEL-TROFEE PAUZE Bestuurssamenstelling / verkiezing Vacatures kaderfuncties Mededelingen / Samenstelling secties Rondvraag Sluiting. De bij de vergadering behorende stukken zijn op de vergadering in te zien

Zevenaar, juni 2009

8

Bestuur LABYELLOV


Uit eten duur? Bij ons niet! Vrijdag, zaterdag en zondag serveren wij vanaf 17.30 tot 21.30 een 3-GANGENKEUZEMENU voor maar â‚Ź 13,00

Iets te vieren? Elke 1e zondag van de maand en vanaf 10 personen zelfs elke zondag: BRUNCHBUFFET. Onbeperkt genieten voor maar â‚Ź 16,00

Hotel & Restaurant Campanile Zevenaar Claudia & Eric Wortelboer en Team Hunneveldweg 2a 6903ZM Zevenaar zevenaar@campanile.com Tel. 0316 528 111

9


10


De begroting 2009/2010 ligt ter inzage In het verleden werd jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering in juni de begroting voor het komend seizoen alsmede een overzicht van het voorlopig resultaat van het lopend seizoen ter goedkeuring aan de ledenvergadering voorgelegd.Tijdens de algemene ledenvergadering (juni) en de financiële vergadering (december) is de opkomst/belangstelling van de leden zeer minimaal. In de bestuursvergadering van 14 december 1999 is besloten, dat vanaf het seizoen 2000/2001 de financiële jaarvergadering weer gelijk zal vallen met de algemene ledenvergadering. Deze zal voortaan in september of oktober van het volgend seizoen plaatsvinden. In het Labje van januari 2000 is door de voorzitter van dit bestuursbesluit melding gemaakt. De leden die zich met dit besluit niet konden verenigen hadden de mogelijkheid om voor 1 maart 2000 schriftelijk te reageren. Van deze mogelijkheid is destijds geen gebruik gemaakt. Jaarlijks zullen de leden via het Labje vernemen vanaf wanneer ze in de gelegenheid worden gesteld de begroting in te zien. Overigens wordt de begroting wel als agendapunt op de eerstvolgende algemene ledenvergadering in september of oktober opgevoerd. De begroting voor het seizoen 2009/20010 ligt voor de leden vanaf 15 juni 2009 bij de penningmeester ter inzage. De begrotingen, zoals die door de verschillende secties oorspronkelijk zijn aangereikt resulteerden in eerste instantie tot een onaanvaardbaar nadelig saldo. Enkele secties zijn gevraagd de oorspronkelijk ingediende begroting te herzien. Met name de door Theo Boekhorst in het boekjaar 2006/2007 aangegeven toekomstvisie heeft ook voor het seizoen 2009/2010 gevolgen voor de begroting van de sectie technische commissie (TC). Het bestuur is van mening dat de aangepaste begroting voldoende ruimte biedt voor voortzetting van het nieuwe beleid. Na intensief overleg met de verschillende secties en rekening houdend met het feit, dat teveel eigen vermogen voor de gemeente Zevenaar aanleiding is de gemeentelijke subsidie te verlagen heeft het bestuur besloten in te teren op het eigen vermogen. De begroting is dan ook vastgesteld met een tekort van € 2.800. Volgens die begroting zal dus het vermogen van Labyellov met ongeveer € 2.800 afnemen. Het bestuur acht dit aanvaardbaar. In de begroting is in principe rekening gehouden met een contributieverhoging overeenkomstig de hoogte van de inflatie en de gestegen kosten. Het bestuur heeft tijdens de bestuursvergadering van 13 mei 2009 besloten vanaf het seizoen 2009/2010 de contributie variabel te verhogen. De verhoging van de contributie wordt dan onder andere gebaseerd op het aantal trainingsuren (zaalhuur) en kosten trainers. Tijdens de algemene ledenvergadering op woensdag 23 september 2009 zal dit gewijzigde beleid nader worden toegelicht en kunnen de aanwezigen zich uitspreken over de nieuwe contributiefilosofie. De aangepaste contributiebedragen zullen in het infolabje worden vermeld. Mocht u naar aanleiding van dit artikel willen reageren, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. Namens het bestuur, Hens Sikkes (Penningmeester) (Tel. 0316 – 333 814)

11


De vacaturebank van Labyellov Sectie:

Vacature:

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is een leuke energieke groep van jong en wat ouder, die het hele seizoen door allerlei activiteiten organiseren voor de kids van Labyellov. De jeugdcommissie is op zoek naar enthousiaste/creatieve mensen. Voel je je aangesproken en lijkt het je leuk wat voor deze sectie te betekenen en wil je ook even weten wat het allemaal inhoud? Neem dan contact op met Anita Geurts. Tel. 0316 – 528 651 Email: mts.geurts@agroconnect.nl (Ook ouders van jeugdleden zijn welkom).

Technische commissie

De TC is op zoek naar uitbreiding. Momenteel is er dringend behoefte aan een commissielid voor de afdeling heren. Wie wil ons helpen. Voor informatie kun je contact opnemen met een van de leden van de TC (Theo Boekhorst, Guido van Loenhout,Theo van Uem, Jolanda Goedhart, Riet Kreuze, Maria Bomers of Inge Cornelissen).

Organisatie scholentoernooi

Volleybalvereniging Labyellov heeft al 12 jaar onder de bezielende leiding van Riet Kreuze een scholentoernooi georganiseerd. Het is een jaarlijks evenement en altijd een erg leuke happening. Verder levert dit toernooi veelal nieuwe jeugdleden op voor Labyellov. De eerste jaren deed Riet het helemaal alleen met op de toernooidag veel hulp van andere leden. Later gingen Gerard Lammertink en Peter Gerritsen helpen met de programma’s, de standen bijhouden etc. Ook deden Ruud, Nathan en Alice dit jaar mee met de organisatie als een opdracht van hun school. Na 12 jaar vindt Riet het tijd om te stoppen met de organisatie. Daarom deze oproep: “Wie wil het volgend jaar (februari 2010) het scholentoernooi organiseren?” Riet is bereid de eerste keer de helpende hand toe te steken. Op de toernooidag zelf is voldoende hulp voorhanden. Wie durft die uitdaging aan……? Voor meer informatie: Riet Kreuze. Tel. 0316 – 525559 Email: riet.kreuze@hetnet.nl

Spelregels vacaturebank: Elke sectie mag per Labje maximaal 2 vacatures aanmelden en na 2 Labjes eventueel herhalen.

12


Technische zaken beleidsplan seizoen 2009/2010 Aan het einde van het seizoen maakt de TC de balans op of de beoogde doelen behaald zijn en hoe verder. Seizoen 2008/2009 Dameslijn: De indeling van Dames 1 en meisjes A heeft geleid tot een opbouw van de dameslijn naar de toekomst. Dames 1 heeft zich meer dan uitstekend e gehandhaafd in de 2 klasse en de meisjes A werden kampioen, maar kwamen tekort in de finales om de beker en het algemeen kampioenschap. Individueel hebben de speelsters zich goed ontwikkeld en veel ervaring opgedaan. D2 en D3 handhaven zich in hun klasse, D4 is jammer genoeg gedegradeerd. Herenlijn: Heren 1 heeft zich, ondanks vele blessures, gehandhaafd in de promotieklasse. Helaas is de aansluiting van Heren 2 naar Heren 1 niet door allerhande zaken voldoende gerealiseerd. H2 en H3 en H4 handhaven zich in hun klasse Seizoen 2009/2010 Dameslijn: De damesselectie bestaat uit 19 meisjes en dames van 23 jaar en jonger. Na selectietrainingen zijn er twee teams naar niveau en op volleybalontwikkeling samengesteld. Twee goede teams, die beloftevol voor de toekomst zijn. D1 gaat e in de tweede klasse strijd leveren voor promotie naar de 1 klasse. Het andere team (D3), met meer jeugdige speelsters, speelt in de derde klasse en gaat voor promotie naar de tweede klasse. Beide teams krijgen dezelfde aandacht en het is de wens van de TC om op deze manier prestatief een stap hoger te maken. De overige teams blijven in dezelfde samenstelling of aangevuld met andere speelsters competitie in hun klasse spelen. Herenlijn: Heren 1 heeft een smalle selectie, maar heeft als doelstelling opnieuw handhaven in de promotieklasse. Uit H2, H3 en H4 worden nieuwe teams samengesteld om in hun klasse competitie te spelen. Door terugloop van spelers is het niet eenvoudig om de teams samen te stellen. Daarnaast is het combinatieteam van jongens A met Pajodos opgeheven. Evenals bij andere verenigingen is de geringe belangstelling van jongens om te volleyballen zorgelijk, zodat de aanvoer naar seniorenteams stagneert. Dit geldt ook voor Labyellov.

13


Jeugdlijn De mini’s vormen de basis voor de vereniging. Mede door het scholenvolleybaltoernooi is de aanwas van jeugdleden goed. Door het CMV (circulatievolleybal) kan het volleybal speels worden aangeboden. Ook hier is de deelname van jongens helaas onvoldoende. Het verenigingsbeleid is gericht op het investeren bij de jeugd. Goede begeleiding en kundige trainers zijn belangrijk. Helaas is het aanbod van trainers, gezien de vroege trainingstijd, zeer gering. Dit jaar is het gelukt om een geschoolde technisch begeleider voor de jeugd en jeugdtrainers aan te trekken. Dit is Rob Giesen uit Didam, een ervaren jeugd- en senioren trainer. Zijn taak zal vooral bestaan uit het begeleiden van de jeugdtrainers op maandag en vrijdag m.b.t tot de uitvoering van de training. Daarnaast zal hij een extra training voor de jeugdspelers uit de prestatielijn gaan verzorgen, waarbij aandacht aan specifieke volleybalzaken wordt besteed. Samen met de TC jeugd zal hij contacten met ouders en coaches onderhouden. Op deze manier hoopt de TC meer structuur en continuïteit te bereiken. Ten slotte: Ieder jaar wordt er weer een dringend beroep op de leden en ouders gedaan vooral te helpen bij de coaching van de teams. Afgelopen seizoen is het weer niet echt gelukt om op ieder team een vaste coach te krijgen. Met kunst en vliegwerk is het vooral de TC zelf, die de gaten vult. Nogmaals een verzoek aan een ieder: geef je op als coach van een team, mogelijk met tweetallen, zodat de zaterdagen verdeeld kunnen worden. Info bij TC jeugd : Guido van Loenhout tel: 526400. Dank aan allen, die als trainer, coach, ouder of andere wijze geholpen hebben om de trainingen en het spelen van wedstrijden zo goed mogelijk te laten verlopen. De TC rekent het nieuwe seizoen weer op U. Prettige vakantie ! Technische commissie Labyellov.

Arbitrage/wedstrijdzaken Het volleybalseizoen zit er weer op. Een korte terugblik op het afgelopen seizoen voor wat betreft arbitrage/wedstrijdzaken. Het competitiegebeuren is het in het algemeen goed verlopen.Voor zover ik weet zijn er bij geen enkele wedstrijd echt problemen geweest. Helaas hadden enkele teams moeite met hun zaaldiensten. In het nieuwe seizoen zal dit anders worden geregeld. In het infolabje voor het nieuwe seizoen wordt hierop teruggekomen. De opkomst van de scheidsrechters was goed en bij de enkele keren van verhindering werd vervanging goed geregeld. De bezetting van de regioscheidsrechters blijft zorgelijk. Er zullen in de toekomst beslist enkele mensen bereid moeten zijn als regioscheidsrechter op te treden. Voor een

14


SERVICEGROEP Het adres voor:

• • • • •

verkoop gasapparaten onderhoud gastoestellen 24-uurs storingsdienst vakkundig installeren objectieve beoordeling installaties

Postbus 5241 6802 EE Arnhem tel: 0900 – 42 77 378

15


16


e

team in de 1 klasse moet er minimaal één en voor een team in de promotieklasse minimaal 2 regioscheidsrechter van de vereniging beschikbaar zijn. Wie helpt Labyellov? We hebben de volgende nieuwe scheidsrechters kunnen begroeten: Linda Kersten, Marion van Meines en Pim Stoopendaal, terwijl Ciska Jenkins en ook Henk Midden de fluit weer ter hand hebben genomen. In het nieuwe seizoen komen er mogelijk nog enkele nieuwe scheidsrechters bij. Namens Labyellov bedank ik alle scheidsrechters en de leden van de sectie arbitrage/wedstrijdzaken voor hun inzet in het afgelopen seizoen. Als iedereen haar of zijn steentje bijdraagt moet het in het nieuwe seizoen weer lukken alles in goede banen te leiden. Met ingang van het nieuwe seizoen zal Max Wolters optreden als scheidsrechtercoördinator van Labyellov. Verder nog het volgende. Door een landelijke beslissing van de Nevobo worden met ingang van het nieuwe seizoen alle scheidsrechtercodes één verlaagd. Dus code 1.0 wordt 2.0, 2.0 wordt 3.0 etc. De bevoegdheden veranderen niet, dus wat de scheidsrechters nu mogen leiden als hoogste klasse blijft hetzelfde. Deze wijziging wordt o.m. doorgevoerd om landelijk in alle regio’s dezelfde codes met bijbehorende bevoegdheden te krijgen. In het infolabje van het nieuwe seizoen zal nog een nadere toelichting worden vermeld. Bé Iemhoff

Bekerfinales perfect verlopen! De door Labyellov in het kader van het 40-jarig jubileum op 2 mei j.l. georganiseerde bekerfinales van de Regio Oost van de NeVoBo zijn perfect verlopen. In de sporthal waren er rond het middelste veld tribunes geplaatst, waardoor alle toeschouwers een prima zicht hadden op de teams. Van diverse kanten ontvingen we complimenten voor de opstelling van de hal en de totale organisatie. Er was veel sfeer in de hal met bovendien prachtige wedstrijden. Door Kees Arts en Bé Iemhoff werden de teams voorgesteld aan het publiek. e Ons aller Harrie Caerteling had de eer de meisjesfinale als 1 scheidsrechter te leiden. Al met al een geweldig verlopen evenement in het kader van ons 40-jarig jubileum. De sectie arbitrage/wedstrijdzaken van Labyellov verdient hiervoor een compliment! De uitslagen zijn als volgt: Meisjes Jongens Heren Dames

Kerkemeijer-Gemini DOC STAP ORION Favorita DVO

– – – -

Set Up’65 Set Up’65 Twente’05 Set Up ’65

3-1 3-0 3-0 3-0

17


Mini nieuws Het is alweer bijna vakantie en daarom nog even wat belangrijke zaken die je voor de vakantie wel moet weten. Op maandag 25 mei was er geen trainen i.v.m. de avondvierdaagse, uit voorgaande jaren is wel gebleken dat er dan niemand komt trainen. Ook op 2e Pinksterdag was er natuurlijk geen trainen. Op 8 en 15 juni is er nog wel trainen en daarna is het VAKANTIE! De eerste training na de vakantie is op 31 augustus. De indeling van de groepen na de vakantie is als volgt: 15.45 uur: Niveau 1/2: Rick Arisse Chayenne Lubbers

Lara Geurts Pernille Lubbers

Renée de Groot Marina Mensink

Hanife Kesentas Ilse Sales.

15.45 uur: Niveau 4/5: Luca Dorigo Niels Nillisen

Gabriel Karapetian Danique Schipper

Wouter Lemstra Laura Teller

Julia van Minnen

17.00 uur: Niveau 5/6: Marchery Aalders Joya Dors Evelina Karapetian Verena Lucassen Jasmin Shakiba

Rachel Arentz Lisa Bomers Milou de la Combé Lisa Dreyling Fleur van Ingen Linda Janssen Paulien Koster Rick van Loenhout Rosaly de Lorijn Merlijn Prein Noa Overmars Hanneke Ravenhorst Carlijn Theunissen Michelle Vreeken

Kim van Marwijk en Lesley Deij gaan naar de C-jeugd net zoals Bryan van Uem, Liam Rougoor, Sander Harlé, Bas Coops en Alarick Steusel. De groepen worden hopelijk weer getraind door Birgen Kotterman en Anne Mooren. Gracé Theunissen heeft al aangegeven dat ze om 5 uur wil helpen (hartstikke bedankt!). Elders in dit Labje staat een bericht over een circulatievolleybaltrainerscursus, een aanrader ook voor ouders en coaches! De kinderen van niveau 4/5 willen we de eerste toernooien nog even niveau 4 laten spelen omdat de overgang voor sommige kinderen van 3 naar 5 wel erg groot is. In januari kunnen ze dan in Keppel in niveau 5 instromen. De meisjes die afgelopen seizoen niveau 5 gevorderden speelden laten we de eerste helft ook nog 5 gevorderden spelen omdat het erg belangrijk is dat ze goed in drieën leren spelen. In januari kunnen ze dan naar niveau 6. De laatste tijd zijn er heel wat nieuwe kinderen bijgekomen. Wij verwelkomen Julia, Marina, Kim, Lesley, Alarick, Chayenne, Pernille, Hanife en Rick. Veel plezier bij onze club! In de vakantie (plm., half juli) komt er een INFOLABJE uit. Bewaar dit labje goed want hierin staan alle belangrijke zaken voor onze club in. Kijk ook naar de

18


trainingstijden (vooral de kinderen die naar de C gaan) en wanneer de eerste training na de vakantie is. Er kan nl. soms nog wel eens wat veranderen. De kinderen hebben op 9 mei een prachtig feest in Lentemorgen gehad voor het 40-jarig bestaan van de club, jammer dat er best veel kinderen niet waren, Labje niet gelezen of gewoon vergeten (kinderen hebben een brief mee gehad). Rest mij iedereen ook namens alle trainers een fijne vakantie te wensen, veel plezier met mooi buitenspeelweer en tot 31 augustus! Riet

Jarige Mini’s We hebben in mei, juni, juli en augustus weer heel wat jarigen: 2 4 13 18 5 5 6 7 16 20 30 31 6 10 20

mei mei juni juni juli juli juli juli juli juli juli juli aug. aug. aug.

Luca Dorigo Rick Arisse Merlijn Prein Liam Rougoor Rosaly de Lorijn Joya Dors Chayenne Lubbers Evelina Karapetian Kim van Marwijk Carlijn Theunissen Alarick Steusel Renée de Groot Rachel Arentz Lesley Deij Gabriël Karapetian

werd werd wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt

10 8 9 12 11 12 8 11 13 11 12 7 11 12 10

jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar

Dat worden dus heel wat feestjes, heel veel plezier allemaal en HARTELIJK GEFELICITEERD!

Circulatievolleybal Trainerscursus In het vorige Labje stond vermeld dat er in Lochem een c.m.v.-trainers-cursus zou worden gehouden. Dit is nog steeds zo maar nu blijkt dat er op 4 en 11 oktober in Wehl een cursus wordt georganiseerd, dat is wel even een stukje dichterbij! Het zijn 2 bijeenkomsten van 10.00 - 13.00 uur, dus zoveel tijd gaat dat niet kosten. Eén aanmelding heb ik al, wie volgt? De kosten van de cursus worden door Labyellov betaald, iedere deelnemer krijgt een reader met oefenstof. Ook voor ouders of coaches in het minivolleybal is dit een leuke cursus. Aanmelden kan via Riet Kreuze, tel. 525559, riet.kreuze@hetnet.nl Doen dus!!!!!!!!!!!!!!!!!

19


Jubileumviering voor de mini’s In een helaas niet feestelijke ingerichte sporthal gaan we met veel enthousiasme aan de slag om er toch een leuke ochtend van te maken. Er worden vlaggetjes opgehangen, muziek wordt aangezet en het springkussen en het levend voetbalspel worden geïnstalleerd. Langzaam druppelen de kinderen binnen. Er is tijd om lekker te springen, hossen en het voetbalspel te spelen. Er wordt tussen door nog een drankje gedronken. De sfeer is helemaal top. In de loop van de ochtend is er een heuse clinic voor de jongste van de club. “Onze” eigen Wim (je weet wel die van de heren en meisjes A1 selectie) verzorgt met enkele spelers van Heren 1 een fantastische clinic waarin er op een spelende wijs met volleybal werd getraind. Daarna nog even tijd voor de jeugd om te spelen. Als dat gedaan is gaan we aan de frieten. Een leuke afsluiting van een gezellige ochtend. Namens de Jee Cee wil ik iedereen bedanken voor de hulp en inzet! Tot een volgend jubileum…….

20


Jubileumfeest geslaagd! Het 40-jarig jubileum van Labyellov werd zaterdag 9 mei jl. gevierd in sporthal en sportcafé Lentemorgen. Eerst waren er s’ morgens voor de jongste leden diverse activiteiten in de sporthal. Er vonden diverse spelletjes plaats, er waren luchtkussens en een jeugd-volleybalclinic verzorgd door hoofdtrainer Wim Thewissen, zoon Jurriaan en enkele spelers van heren 1 en heren 2. Vooral de clinic was een groot succes. Het feest werd afgesloten met frietjes voor de deelnemers. Een compliment aan de jeugdcommissie voor de organisatie. Vervolgens vond van 15.00 tot 16.30 uur de officiële receptie plaats. Er waren diverse volleybalverenigingen uit De Liemers aanwezig, enkele sponsoren, wethouder Nico Wiendels van de gemeente Zevenaar en Jan Maurits, wnd. voorzitter van De Regio Oost van de NeVoBo en een aantal oud-leden. In zijn toespraak benadrukte Nico Wiendels het belang van sportverenigingen in het algemeen en van Labyellov in het bijzonder. Hij overhandigde naast een aandenken van de gemeente Zevenaar een persoonlijk kado, een volleybal met de handtekening van oud-volleyballer Bas van der Goor. Jan Maurits feliciteerde Labyellov met het jubileum namens de Regio Oost en had een grote verrassing in petto. Hij reikte de NeVoBo-speld in brons uit aan Hens Sikkes die al ruim 16 jaar penningmeester van Labyellov is. Vanaf 17.00 uur werden de leden ontvangen met een drankje, waarna de barbecue kon beginnen. Er waren ruim 130 leden en oud-leden aanwezig die allen genoten van het eten, maar vooral ook van de gezelligheid. We zagen oprichter Jaap Spaans, de ereleden Tine van Wageningen, Elly Rijksen en Marinus van Noort, verder oud-trainer Ton Nova een uiteraard veel leden. Om 20.00 uur begon het avondfeest met weer een grote verassing. Een totaal overdonderde Bé Iemhoff ontving te midden van zijn familie en vrienden uit handen van burgemeester Jan de Ruiter van Zevenaar een koninklijke onderscheiding, lid in de orde van Oranje Nassau. Dit voor zijn inzet voor Labyellov gedurende vele jaren. Zelden hebben we iemand zo verrast en verbaasd gezien. Maar het kon niet op. Eerst maakte voorzitter Kees Arts bekend dat alle leden een fraaie jubileum handdoek ontvangen en vervolgens ontvingen vier leden een fraaie zilveren Labyellov-speld met oorkonde. George Nijholt, Gerard Heyneman en Bé Iemhoff voor 40 jaar onafgebroken lidmaatschap van Labyellov en Eddy Brekoo voor meer dan 25 jaar secretaris van de vereniging. Daarna kon het avondfeest echt beginnen o.m. met een optreden van Marco vdAa, de zanger uit Brabant. Al met al een zéér geslaagde jubileumdag met dank aan de jubileumcommissie voor de prima organisatie. In het weekend van 16 en 17 mei organiseerde de jeudcommissie nog een jeugdkamp op de Nevelhorst in Didam. Zie voor een verslag elders in ’t Labje.

21


Foto’s Jubileum

(zie de website www.labyellov.nl voor meer foto’s)

Bedankt! Ja, daar sta je dan plotsklaps en volkomen onverwacht te midden van je familie met een koninklijke onderscheiding op je borst. Zelden ben ik zo verrast als op die zaterdagavond 9 mei. Ik had echt niets in de gaten. Het was voor mij een onvergetelijke en ook emotionele avond. Je vraagt je af waar je de onderscheiding aan te danken hebt, maar daar hebben anderen over beslist, hoor ik dan. En daarbij ook nog de zilveren speld van Labyellov, mooi was en is het wel! Langs deze weg wil ik diegenen bedanken die zich hebben ingespannen mij deze onderscheiding te bezorgen. Bé Iemhoff

22


Volleybalweekend Komt dat zien, zegt het voort…… Zon, zee en strand. Lekkere opzwepende muziek, acrobatisch dansende en schaars geklede Jee Cee leden, de nieuwste trends in lifestyle. Jawel, het volleybal weekend van Labyellov op z’n mooist staat garant voor één groot feest. Voor dag en dauw staan de leden van de Jee Cee klaar om te beginnen. Vrijdagmiddag 15 mei was er al de nodige eetvoorraad gebracht, maar nu, zaterdagochtend gaat het gebeuren! Met een aanhanger vol zeskamp spullen gaat de Jee Cee aan de slag om het prachtige terrein van de scouting Didam om te toveren tot een heus zeskamp terrein met daarnaast twee grote tenten waar geslapen kan worden, en een mooi stenen gebouw waarin kantine, douches, toiletten en ook nog eens een ruimte om te kunnen slapen. Na het opbouwen alles klaarzetten voor ontvangst van zowel de leden evenals de ouders. Rond de klok van tienen arriveert iedereen. Het zonnetje schijnt, de koffie staat klaar, koekje erbij? Kortom alle ingrediënten voor een mooie dag komen ons tegemoet. Na het oude vertrouwde clublied zwaaien we met z’n allen de ouders uit. Tijd om kwartier te maken. Iedereen krijgt zijn plekje. Dank diegene die de compressor heeft uitgevonden want anders was het veel blazen geweest. Als iedereen gesetteld is, gaan we over tot de orde van de dag; we gaan t-shirts, gesponsord door A&G, met eigen naam versieren. Op die manier weten we wie wie is! Dan is er nog tijd om te oefenen voor de bonte avond op deze dag. Als ieder dit op zijn of haar manier heeft gedaan gaan we aan tafel. De catering, ook daar met hier en daar wat sponsoring, was weer als vanouds en helemaal top. Na de dis even vrije tijd. De middag is voor de zeskamp. Onder een heerlijk zonnetje worden er diverse spelletjes gedaan. Er was een zwembad met paal waar men elkaar af moest zien te spelen, een zeephelling, touwtrekken, een rupsband waarin je met team moest lopen, het vliegend tapijt etc. etc. Het was heerlijk om te zien dat de teams, verschillend van samenstelling, het zo goed met elkaar konden vinden. Een heerlijke middag onder een zonovergoten hemel! Na de zeskamp nog even vrije tijd, en daarna frietjes. Ook hier werd heerlijk van gesmuld. Nauwelijks tijd om bij te komen en we gaan alweer op weg naar het volgende onderdeel namelijk de speurtocht. Met een mooie route om de Nevelhorts met diverse opdrachten kwam uiteindelijk iedereen moe maar voldaan weer naar onze thuisbasis. Enkele gingen nog oefenen voor de bonte avond, anderen dronken wat, weer anderen gingen volleyballen en weer anderen gingen zich opfrissen. Uiteindelijk was iedereen weer present voor de bonte avond. Met liedjes, dansjes, een persiflage op de lama’s, een heuse quiz en natuurlijk ons nationale volkslied kregen we een leuke en amusante avond voorgeschoteld. Helemaal top, en iedereen had enorm zijn best gedaan. Een compliment voor iedereen! Toen we waren bekomen van alle indrukken was het tijd voor het kampvuur met “onze” brandmeester Henny. Ook dit verliep zonder incidenten. Een mooie plek waar in de loop van de avond iedereen kwam

23


buurten. Met een hapje en een drankje was het bijzonder gezellig. Een avond en nacht waarin de niet iedereen aan voldoende slaap kwam, maar die als zeer geslaagd beschouwd mag worden. De volgende dag iedereen wat langer laten slapen omdat het weer ons toen toch in de steek liet. Het regende, en de Jee Cee vond het niet verantwoord om een volleybal toernooi te starten. Bang voor glijpartijen en eventuele blessures. Na het wekken mocht iedereen wel meedoen aan de ochtendgymnastiek. Met het nodige morren deed iedereen uiteindelijk mee. Daarna tijd om te ontbijten en op te schrijven wat iedereen van het kamp vond. Het was samengevat voor iedereen in een woord; Geweldig! Daarna alle spullen weer opruimen en de spullen pakken. Ontvangst van ouders en iedereen weer uitzwaaien. De Jee Cee kijkt terug op een meer dan geslaagd weekend en wil iedereen, zeker de mensen die ons zaterdag en zondag hebben geholpen, bedanken voor de hulp. Zonder jullie was het niet het weekend geworden zoals we het ons nu mogen herinneren. Hartelijk dank daarvoor! Ook wil de Jee Cee alle deelnemers danken voor de medewerking en ook voor het goede humeur dat iedereen liet zien. Top hoor! Sportieve spanning in een jasje (of liefst bij mooi weer een t-shirt) van hoogwaardig entertainment, met daaromheen volop ruimte voor ontspanning. Dat is het volleybal weekend van Labeyllov. Zegt het voort, want wie nog geen kennis heeft gemaakt met dit fenomeen die heeft tot nu toe absoluut iets gemist. Tot het volgende volleybalweekend‌ De Jee Cee

24


25


Auto Bleekstein

OfficiĂŤle dealer van Opel en Chevrolet en Opel Rent auto verhuur Onze wasstraat staat 24 uur per dag tot uw beschikking Auto Bleekstein James Wattstraat 20 Zevenaar tel. 0316-331941 e-mail: info@autobleekstein.nl www.autobleekstein.nl

26


Van de Technische Commissie Heren 2. H2 (Chris, Niels, Joris, Pim, Mike, Buddy, Stefan en Micha) is dit seizoen gestart als jong team met een gemiddelde leeftijd net onder de 20 jaar! De bedoeling van dit belofteteam was om aansluiting te vinden bij H1. Trainer was Marinus e Wouterse. In de 2 klasse hebben ze vaak gespeeld tegen tegenstanders die meestal 2x zo oud waren als zijzelf. Dat was overigens wel grappig om te zien: een slank H2 tegen mensen met bierbuiken! Dat hield uiteindelijk in dat onze H2 regelmatig dik wonnen, maar dat sommige tegenstanders toch erg taai bleken te zijn dat er sets verloren werden en soms ook de wedstrijd. Per saldo heeft H2 prima gepresteerd en heeft men dit seizoen e 44 punten behaald en is in de ranglijst op de 5 plaats ge-eindigd. Heren 3. H 3 is dit seizoen gestart met een samenstelling uit het voormalige Heren 2 en Heren 3. Na veel wikken en wegen werden Frans, Richard, Rick, Bert M., Bert S., Paul, Arthur, Guido, Tom, Johan en Fred één team. Natuurlijk heeft dit consequenties in je spel want in het begin is dat even aftasten. Gelukkig werd de vorm snel gevonden en liep dit team op rolletjes. Regelmatig werd gewonnen van de hoger staande tegenstanders maar werd helaas ook wel eens verloren van tegenstanders in de onderste regionen. De training werd verzorgd door Richard Ecoma en de verdienste van deze trainer is dat dit team een stuk scherper is gaan spelen. Ondanks de zware poule waarin Heren 3 was beland, e heeft dit team toch 49 punten weten te behalen en dit was goed voor een 7 plaats in de ranking. Heren 4. e e H 4, uitkomend in de 3 /4 -klasse bestaat op papier uit 10 personen: Eddy, Jenne, Rob, Bé, Peter, Gerard, Chris en vanuit oud Heren 2 kwamen daar Jos en Theo bij. Later in het seizoen is Michiel ook nog toegevoegd. Onder leiding van Pim Stoopendaal werd een behoorlijk trainingsprogramma afgewerkt. In de praktijk kwam dit team wel eens mensen tekort en dan was Niels meestal wel bereid om vader Peter + team uit de brand te helpen. Dit seizoen heeft Heren 4 20 punten behaald en zijn hiermee helaas op de laatste plaats geeindigd. JA1. Aan het begin van dit seizoen is Labyellov een samenwerking aangegaan met Pajodos. Zowel wij als zij hadden te kampen met een tekort aan spelers om zelf een team te kunnen vormen. In dit samenwerkingsverband hebben beide clubs e spelers ingebracht en zij werden JA1. In de 1 helft van de competitie heeft dit e team onder de naam Labyellov competitie gespeeld en in de 2 helft onder de naam Pajodos.Zij kwamen uit in de topklasse b en het heeft er een tijd naar uitgezien dat zij best wel eens kampioen zouden kunnen worden. Helaas is dit e niet gelukt maar zijn zij 2 geworden in de competitie met 67 punten. Een pracht van een prestatie!

27


JC1. Dit gemengde team bestaande uit Kevin, Yentl, Anouk, Lars, Annelous, Pernille, Kelly, Pam en Kiki is een gezellig team en ze zijn bloedje fanatiek. Onder leiding van Arthur wordt er 2 x per week hard gewerkt in de training en aangezien de trainer ook de coach is, wordt het geleerde in de training direct toegepast e tijdens de wedstrijd. Het team speelt in de 1 klasse en heeft zich tijdens het e seizoen prima staande weten te houden. Het team heeft in de 2 helft van de e competitie 23 punten behaald en zijn hiermee geëindigd op de 3 plaats. Ook hier is een felicitatie op zijn plaats. MA2. Dit team bestaat uit Merel, Manon, Marleen, Michelle, Karin, Anne, Ilse, Lisette, e Emma, Rosa, Francisca en Xanne. Het team komt uit in de 1 klasse. Karin is helaas halverwege het seizoen gestopt en Francisca en Xanne zijn tussentijds overgestapt naar Dames 4. Ruud was verantwoordelijk voor de training en als Ruud niet kon, had hij Nathan achter de hand. Coaching werd verzorgd door Louise. Ondanks deze fanatieke dames is het hen niet gelukt het spel te spelen e dat zij graag willen. Het team behaalde 16 punten en eindigde hiermee op de 9 plaats. MB1. Dit team bestaat uit Vera Brouwer, Dayenne, Tessa, Femke, Anne, Vera e Bramel, Deborah, Lotte en Lisanne. Zij spelen 2 klasse. Het team traint zowel op maandag als op vrijdag en dan gaat het er flink aan toe. Een stijgende lijn in de prestatie is derhalve een logisch gevolg. De trainingsopkomst is goed te noemen maar dat mag ook wel want ze zijn allemaal even fanatiek. Tijdens de competitie heeft dit team regelmatig een 4-0 overwinning behaald maar het heeft e ook onnodig punten laten liggen. Uiteindelijk heeft de MB1 in de 2 helft van de e competitie 30 punten weten te behalen en zijn ze op de 4 plaats geëindigd terwijl de nummer 3 slechts 1 puntje meer heeft! Al met al toch een prima prestatie. MB2. De MB2 bestaat uit Nina, Yasemin, Anne Q., Maaike, Lonneke, Anne H., e Frederieke en Sabine. Zij komen uit in de 3 klasse. Micha en Niels hebben de training voor hun rekening genomen. De coaching van dit team voor wat betreft de uit-wedstrijden werd vaak verzorgd door een van de ouders die met veel e fanatisme het team er doorheen sleepte. In de 2 helft van deze competitie heeft e het team 21 punten behaald en is op de 6 plaats geëindigd. MC1. Dit team bestaat uit Eileen, Femke, Duygy, Tanja, Lisa, Jenny, Larissa en Mandy. e Zij spelen in de 3 klasse. Op maandag werden zij getraind door Micha en op vrijdag stond Alice voor deze groep. Het is een team met toch een boel fanatieke meiden die graag willen volleyballen. In de competitie heeft men 12 e punten behaald en zijn ze in de ranking op de 10 plaats geëindigd.

28


Voor alle jeugdteams een woord van dank voor jullie behaalde prestaties. Het blijkt dat volleyballen wat meer gaat leven gezien de hoeveelheid publiek die bij de thuiswedstrijden te zien is. We spreken de hoop uit dat het niveau van jullie spel zal toenemen waardoor het voor iedereen alleen maar leuker wordt om te spelen maar ook om naar te kijken. Alle teams veel suc6 toegewenst voor het komende seizoen maar eerst een fijne zomervakantie!

De Labyellov Pen Beste lezers van het labje, Ik kreeg de pen door van Janine Schipper (en bedankt). Als Rode draad door mijn volleyballoopbaan ben ik begonnen bij Flamingo’s in Gennep, (waar ik e e vandaan kom). Daar ben ik op mijn 17 pas begonnen in de 3 klasse. Later toen we verhuisden naar Arnhem-Zuid heb ik bij Arnhemia gevolleybald. Daar speelde ik in een gemengd recreantenteam en speelden we de midweekcompetitie in Valkenhuizen. Vanaf 1990 wonen we in Zevenaar en kwam ik bij Labyellov te spelen in Dames 9. Later ben ik opgeklommen tot dames 2, totdat ik last kreeg van een springersknie. Eén seizoen heb ik toen bij de recreanten op de donderdagavond laat gespeeld. Dit was hartstikke leuk en gezellig, maar ik miste het competitie-gebeuren. Vandaar dat ik daarna (tot heden) weer competitie speel, en wel bij dames 3 op de donderdagavond competitie wat ik nog steeds met veel plezier doe en nog graag mee door wil gaan. Helaas stopten dit seizoen vier van onze speelsters en hebben we eigenlijk nog een tekort van enkele mensen voor dit team in de derde klasse. Maar Frans Kersten heeft zich bereid gevonden om ons volgend seizoen te gaan trainen wat we allemaal zeer waarderen. En samen met ons fanatisme en ons gezellige team komen we er wel dit seizoen. Verder speelt mijn dochter Carlijn bij de mini’s in niveau 5 en ben ik coach van haar team. En om haar te ondersteunen en daarmee ook Labyellov, heb ik besloten dat ik volgend seizoen ook mee ga helpen met het trainen van de mini’s en ook een trainerscursus ga volgen. Dus meiden, we gaan er volgend jaar flink tegenaan, maar ook met veel plezier natuurlijk. Misschien dat jullie allemaal alvast wat aan jullie conditie kunnen gaan doen tijdens de zomervakantie !!!!! Zo, nou heb ik genoeg over mezelf gezegd. Dan geef ik nu de pen door aan één van mijn teamgenoten van het familietoernooi en wel Bert Sweers. Ik wens iedereen een fijne zomervakantie en veel volleybalplezier het komende seizoen. Gracé Theunissen.

29


Ons 40 jarig bestaan hebben we uitbundig gevierd en tot volle tevredenheid. Een dikke pluim voor de jubileumcommissie, het bestuur maar ook voor de (oud)leden van Labyellov. Het was weer ouderwets massaal en gezellig met voor een ieder een aansprekende activiteit voor jong en oud, heel mooi!! Dat we ook nog de burgemeester op bezoek kregen en dat Bé onderscheiden werd was helemaal geweldig. Naast veel oud-leden waren de jeugd maar vooral veel recreanten met partner aanwezig en zorgden zo voor een vertrouwde Labyellovsfeer. Feestvieren doen we niet al te vaak bij de club maar als we het doen dan doen we het goed!! Daarna werden we nog blij verrast met een degelijke Labyellovhanddoek en zo kunnen we weer jaren vooruit. Er volgt in september nog een beach-toernooi op de parkeerplaats naast de sporthal, een passende afsluiting van de jubileumviering en mooie start van het nieuwe seizoen voor jong en oud, heel mooi!! Tegenwoordig zijn we als Labyellov niet meer uit de Gelderlander en andere media weg te denken : meisjes-A kampioen, 40jarig jubileum, Bé een lintje, de jeugd met een bus vol naar Ahoy in Rotterdam en het jeugdkamp op de Nevelhorst in Didam enz. enz. Bovendien is Heren 1 in de promotieklasse gebleven, dus straks weer elke maandag Labyellov in de krant.Dit alles heeft zeker een positieve uitstraling en misschien helpt het nieuwe leden om zich bij Labyellov aan te melden. Deze rubriek Varia is bestemd voor alle leden van Labyellov en dient dus ook door leden van de club gevuld te worden. Misschien lukt het nieuwe seizoen wel en wordt de redactie overstroomd met reacties van jullie en komt het Labje automatisch vol, het zou geweldig zijn en bijdragen aan de sfeer bij onze club, denk hier eens over na in de vakantie!!

Recrea – Labbertjes Het is weer de tijd van toernooien voor onze recreanten. Het Durevo-toernooi in Duiven, Toons recreantentoernooi van Actief 81 in Westervoort, het grote internationale buiten-toernooi in Millingen met overnachting in tenten en heel veel feesten en tot slot het mooie beach-toernooi op de Waay in Westervoort ook van Actief 81, allemaal evenementen waar Labyellov aanwezig is met recreanten-teams. Het is overal gezellig en soms vallen we ook nog eens in de prijzen, of niet Martine? Wellicht zal onze sectie ook eens een toernooi organiseren voor andere clubs, zo kunnen we anderen eens terug vragen. Het spelen van toernooien is bij onze recreanten erg gewild en dat naast de Nevobo- en Wijken-competitie in Pannerden en Duiven. Het éénmaal in de week spelen in Lentemorgen is voor velen niet voldoende en zo zijn deze toernooien een mooie uitkomst. Dat je daarnaast veel recreanten tegen komt op onze eigen toernooien zoals het Nivotola, Bedrijven- en Familietoernooi en dat ze dan ook nog in de prijzen vallen, dat zal niemand meer verbazen!

30


31


32


Dat er jammer genoeg geen oud-competitie speelsters/spelers overstappen naar ons, is verbazingwekkend en haast niet voor te stellen. Ze weten niet wat ze missen en bekorten zo hun verblijf bij Labyellov, eeuwig zonde!! Er is nog steeds ruimte bij diverse groepen op maandag en donderdag. Kijk deze zomer om je heen en breng in het nieuwe seizoen eens iemand mee en laat de mensen zien hoe je lekker ontspannen ballen kunt bij de recreanten van Labyellov. In Lentemorgen kun je bij ons spelen vanaf eind augustus tot half juni en het is nog gezellig ook in de hal en na afloop in het sportcafe. In deze moderne tijd is de sportschool een uitkomst, maar helaas heb je daar geen teamsporten en valt er in je eentje weinig te lachen, dus kom bij Labyellov want dan ontwikkel je al je (lach)spieren.........................

Wijkenvolleybal Toernooi 2008/2009 Dit seizoen deden 3 teams van Labyellov, Lentemorgen, de Labjes en Klaas Vaak, met wisselend succes mee. Team Subenhara is na een jaar afgehaakt en Klaas Vaak gaf er vlak voor de finale-avond de brui aan en doet volgend seizoen ook niet meer mee. De Labjes, jawel weer met Martine Gerritsen, werden winnaar van poule B (verliezers) en gingen met een mooi aandenken naar huis. Na afloop was er een gezellig samenzijn en de schalen met bitterballen kwamen goed door. Lentemorgen en de Labjes gaven zich die avond meteen op voor volgend seizoen. Het wijkentoernooi Duiven wordt georganiseerd, sinds de jaren 80, door een stichting die de sociale samenhang in de wijken moest bevorderen. In die jaren groeide Duiven als kool en was er weinig te doen voor de nieuwe bewoners, vandaar. Eerst had men ook nog andere sporten in het pakket en alleen volleybal is over gebleven. Op verschillende avonden wordt er in de Spelleward van half 8 tot half 11 gespeeld. In totaal wordt er 7/8 keer gebald en op de finaleavond wordt er om een beker gespeeld. Deelname is niet gratis maar voor 65 euro zo vaak spelen is wel een koopje, vind ik. In het komende seizoen is er nog plaats voor nieuwe teams. Wie mee wil doen, wel altijd met minimaal 2 dames in het veld, kan zich via mij aanmelden. Het maakt niet uit wie er meedoet, buren, collega’s, vrienden, familie of wie dan ook, iedereen is welkom. Wie neemt deze uitdaging aan in het nieuwe seizoen 2009/2010, ben erg benieuwd!! Antoon de Nijs Eindstand seizoen 2008/2009

Poule A (winnaars 1 Vergertniet 2 7-Peren 3 Hunneschansallee 4 de Woerd 5 Kershagen 6 Lentemorgen 7 Westerduifjes

Poule B (verliezers) 1 de Labjes 2 Kloosterkampjes 3 Zuidappels 4 Durevo-allee 5 Brederode 6 Rubensstraat 7 (Klaas Vaak)

33


Niet te geloven, toch? Ja leuk…. We doen weer mee met het familietoernooi! Met “we” bedoel ik: Oleg, Hellen, Lidi, Gerrit, Henny, Willem, Conni en ik. Dan denk je toch dat je op papier genoeg spelers hebt om een leuke wedstrijd te spelen! Onder de naam Tafel 13 zouden wij wel eens even de grote beker mee naar huis nemen! Maar dan gebeurt het, de een na de andere moest verstek laten gaan, om allerlei verschillende redenen. ( Pijn in de rug, vakantie, bloedneus, etc )! Uiteindelijk bleven alleen Conni en ik over…. Gerrit kwam nog wel als supporter, inclusief rollator. Dankzij de inzet van Conni kregen we toch een mooi team bij elkaar. Via Schoon en Zo kregen 4 spelers te leen en tot onze grote verbazing speelden (vooral de geleende spelers) erg sterk! Zo hebben we de eerste 3 sets gewonnen. De wedstrijden erna moesten ook zij spelen en gingen we op zoek naar vers bloed. Deze hebben we gevonden bij Wenters - de Groot en tot onze (nog) grotere verbazing wonnen we ook nu weer….. inclusief de finale!!! Niet te geloven toch?? Natuurlijk hebben we dit de ”afzeggers” wel even laten weten, dat de naam Tafel 13 nu vereeuwigd staat in DE grote beker!! Volgende wedstrijd: stratentoernooi in Duiven. Ook nu dacht ik een leuk team te hebben, onder de naam “de Labjes “ Maar ook nu allerlei afzeggingen om allerlei verschillende redenen. Weer lenen en ook nu weer met succes! Bij Elly kun je goed terecht, aangezien zij 2 zonen heeft die goed kunnen spelen. Micha kon wel meespelen en hij nam Joris mee, gelukkig kwam Elly zelf ook mee en zo vloog de ene “ma” na de andere “ma” het veld over, waardoor ik mij afvroeg: hoeveel kinderen heb je nu eigenlijk?? Samen met Hans, Elly, Micha, Joris, Rikus en ikzelf hebben we (weer) de finale gewonnen. Wederom: niet te geloven….. toch?? Na een gezellige afsluiting met hapjes en drankjes mocht ik de beker mee naar huis nemen. Nadeel is nu wel dat we er volgend jaar hard tegen aan moeten om onze”titels” te verdedigen. Ach, maakt niet uit, als de sfeer maar goed en sportief is en dan ben ik uiterst tevreden! Via deze weg wil meteen laten weten dat Conni Moen mijn taak over gaat nemen als “teamcaptain” van de donderdagavond groep. Veel plezier, Conni, ik ben er van overtuigd dat je het goed zal doen. Groetjes vanuit Bemmel, Martine

34


35


36


Baddoeken Labyellov 40 jaar te koop Het gebaar van het bestuur om in het kader van het 40-jarig jubileum van Labyellov alle leden/donateurs gratis een baddoek aan te bieden is met groot enthousiasme ontvangen. Bij de aanschaf is gebruik gemaakt van kwantumkorting. Momenteel zijn nog een 25tal baddoeken in voorraad. Het bestuur stelt de leden in de gelegenheid om een extra baddoek aan te schaffen voor slechts ₏ 10. Gegevens : 70 x 140 cm (450 gr/m2); Kleur : zwart met oranje; Tekst : Labyellov 40 jaar; Uitvoering : badstof/katoen. Als je belangstelling hebt neem dan contact op met de penningmeester. (Hens Sikkes, Tel. 0316 – 333814). Kadotip: Een leuk kado voor familieleden die in het verleden lid zijn geweest van Labyellov. Algemene opmerking: De baddoeken dienen 3x separaat te worden gewassen. Zie de label.

37


Dames 2e Klasse G Volga 1 Alfun/Focus 2 Labyellov 1 Volga 2 Reflex 2 Pajodos 1 Longa ’59 5 Victoria 2 Smash ’68-SCM 2 Sparta Zelhem 2 Wevoc 3 ROHDA 1

22 - 99 K 22 - 95 22 - 70 22 - 56 22 - 55 22 - 55 22 - 54 22 - 48 22 - 47 22 - 37 22 - 35 D 22 - 09 D

Dames 2e Klasse F Smash '68-SCM 1 BOVO 2 Gemini 2 Tornax 1 Labyellov 2 WIVOC 2 KSV 1 Dash 4 ORION 5 Blok'71/S en O Volga 3 Favorita 4

22 - 88 K 22 - 80 22 - 78 22 - 63 22 - 61 22 - 58 22 - 57 22 - 47 22 - 41 22 - 40 D 22 - 24 D 22 - 23 D

Dames 3e Klasse L ORION 6 Victoria 4 DES 3 Actief ‘81 Alfun/Focus 4 Pajodos 2 Givo ’92 2 ’t Peeske 2 Labyellov 3 V.IJ.V. 3 Reflex 3 Side Out 4

22 - 83 K 22 - 73 22 - 61 22 - 60 22 - 57 22 - 56 22 - 51 22 - 50 22 - 47 22 – 46 22 - 43 D 22 - 33 D

Dames 3e Klasse J Sparta Zelhem 3 Pajodos 3 Reflex 4 ORION 7 Smash ’68-SCM 4 SV Loil Volga 4 Wilskracht 1 ASV 1 Halley 4 Favorita 5 Labyellov 4

22 - 99 K 22 - 98 22 - 73 22 - 65 22 - 59 22 - 53 22 - 44 22- 41 22 - 41 22 - 35 H 22 - 30 D 22 - 22 D

Meisjes A1 poule MATB2 Labyellov MA1 10 - 41 Longa ’59 MA1 10 - 31 Sparta Zelh. MA1 10 - 26 Tornado La. MA1 10 - 25 Tornax MA1 10 - 18 Brevolk MA1 10 - 09

38

Eindstanden seizoen 2008/2009 Heren Promotieklasse B Dijkman/WSV 1 22 - 97 K Rivo Rijssen 2 22 - 88 Victoria 1 22 - 78 Gemini 1 22 - 74 BVC ’73 22 - 57 ORION 2 22 - 52 BOVO 2 22 - 48 Volga 1 22 - 48 Labyellov 1 22 - 36 D.V.O. 1 22 - 32 D V.C.V. 1 22 - 23 D Vollverijs 2 22 - 22 D e

Heren 2 Klasse E Sparta Zelhem BVC ’73 2 Reflex 2 ASV 1 Labyellov 2 ORION 5 Wevoc 4 BOVO 5 Victoria 2 MEVO

18 - 81 K 18 - 63 18 - 59 18 - 49 18 - 44 18 - 37 18 - 36 18 - 32 18 - 25 18 - 24 H

e

Heren 2 Klasse D BOVO 4 Boemerang WIK Steenderen VIOS Beltrum Tornado Laren VIOS Eefde 2 Labyellov 3 V.C.V. 2 GEKOMO Rivo 1 D.V.O. 2 BAS/WIVOC 2

20 - 92 K 20 - 66 20 - 62 20 - 54 20 - 53 20 - 50 20 - 49 20 - 45 20 - 32 20 - 31H 20 - 16 D

Heren 3e Klasse H Victoria 3 SV Loil 1 V.IJ.V. 1 Reflex 4 Pajodos 2 Dash 3 Volga 4 D.V.O. 5 Labyellov 4

20 - 82 K 20 - 73 20 - 67 20 - 67 20 - 58 20 - 29 20 - 27 20 - 22 20 - 20

Jongens A1 poule JAHB V.C.V. JA1 19 - 87 K Pajodos/Lab. JA1 19 - 67 ORION JA1 19 - 52 Reflex JA1 19 - 51 DES JA1 19 - 49 VIOS Eefde JA1 19 - 31 WSV JA1 11 - 15 BVC ’73 JA1 19 - 08

Meisjes A2 poule MA1C2 Marvo ‘76 MA1 09 - 39 DES MA1 09 - 34 S.V.Halle MA1 09 - 26 Rivo MA1 09 - 24 BOVO MA1 09 - 24 Pajodos MA1 09 - 20 VIOS Beltr. 09 - 19 WIVOC MA1 09 - 17 Labyellov MA2 09 - 16 Gemini MA1 09 - 01 Meisjes B1 poule MB2D2 Smash – SCM MB1 09 - 41 SV Loil MB1 09 - 40 WSV MB4 09 - 31 Labyellov MB1 09 - 30 Blok /S en O MB1 09 - 24 WIK MB2 09 - 22 Vollverijs MB1 09 - 17 Pajodos MB1 09 - 08 Victoria MB2 09 - 06 ‘t Peeske MB1 09 - 06

Meisjes B2 poule MB3D2 The Phantoms MB1 08 - 33 Reflex MB2 08 - 28 ORION MB3 08 - 25 Halley MB5 08 - 22 Givo ’92 MB1 08 - 21 Labyellov MB2 08 - 21 Vollverijs MB2 08 - 16 SV Loil MB2 08 - 08 Blok / S en O MB2 08 - 06

Jongens C1 poule JC1A2 Volga JC1 10 - 40 Sparta Zelh. JC1 10 - 35 Labyellov JC1 10 - 23 Vollverijs JC1 10 - 23 Halley JC1 10 - 22 Tornax JC1 10 - 07

Meisjsjes C1 poule ORION MC6 ROHDA MC1 Volga MC1 Givo ‘92 MC1 Victoria NC1 ORION MC8 Favorita MC2 WSV MC4 Reflex MC 2 Labyellov MC1 ’t Peeske MC1 K = Kampioen D = Degradatie H = Handhaven G.L. april 09

MC3G2 10 - 47 10 - 37 10 - 33 10 - 31 10 - 25 10 - 24 10 - 20 10 - 19 10 - 16 10 - 12 10 - 06


39


40

labyellov clubblad  

labje van juni

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you