Page 1

Volume-1

Issue : 9

December 2012 RNI No. TNBIL/2012/46449 Printed Matter

To

Book Post


10 kò¦JC ¨KDA Jâ| ç\BÝ][ ¶|Ý> ýï_ JC GANESAN HOSPITAL (Centre of Excellence for Orthopedics)

Ûªkö 2013 x>_ ØÄB_Ã|þÅm c^ ‡Øk¹ ¼åVBV¹ ¸ö¡ ‡Lab - Pharmacy - Physio - 300ma Xray - C-ARM ¨KDA Jâ| EþßçÄÂz EÅ©A ¶®çk í¦D ‡sÃÝm ïVB í¦D \塚î ¸ö¡ ‡å«D¸B_ ¸ö¡ ‡Îòºþçª Í> \òÝmk\çª Äì¼kBì ïVéM, ¶wïì ¼ïVl_ ¼«V|, \mç«- 7, 98427 03579


10 kò¦JC ¨KDA Jâ| ç\BÝ][ ¶|Ý> ýï_ JC GANESAN HOSPITAL (Centre of Excellence for Orthopedics)

Ûªkö 2013 x>_ ØÄB_Ã|þÅm c^ ‡Øk¹ ¼åVBV¹ ¸ö¡ ‡Lab - Pharmacy - Physio - 300ma Xray - C-ARM ¨KDA Jâ| EþßçÄÂz EÅ©A ¶®çk í¦D ‡sÃÝm ïVB í¦D \塚î ¸ö¡ ‡å«D¸B_ ¸ö¡ ‡Îòºþçª Í> \òÝmk\çª Äì¼kBì ïVéM, ¶wïì ¼ïVl_ ¼«V|, \mç«- 7, 98427 03579


Volume-1

Issue : 9

December 2012 RNI No. TNBIL/2012/46449 Printed Matter

To

Book Post

LB_Dec_2012  

LB_Dec_2012

LB_Dec_2012  

LB_Dec_2012

Advertisement