Page 1

Unitat Municipal 9 www.um9.org um9@um9.org Tel. 93 896 08 01 Ribes C. Sant Pere, núm. 2 Les Roquetes C. Almogàvers, núm. 10-12

novembre de 2011

assemblea d’um9 el proper dia 27 de novembre

les ordenances municipals, una altra oportunitat perduda

La filosofia dels impostos (ingressos del municipi) és finançar col·lectivament els serveis bàsics que necessita la societat. Vivim en una societat, i tenim necessitats col·lectives, per tant s’ha de contribuir al seu finançament. La recaptació de tributs, juntament amb les transferències corrents i de capital, els ingressos patrimonials i les operacions de capital (deute públic) conformen les fonts de finançament de l’ajuntament I la seva gestió permet a l’ajuntament fixar algunes catacrèstiques importants i alhora proposar les bonificacions i exempcions que consideri.


Retallades

Ens neguen ara allò que fa menys d’un any havien signat i pel que l’ajuntament s’havia endeutat amb prop de 5 milions d’euros.

Des d’Um9 defensem el model de CUAP que inclou el servei d’urgències signat i acordat en el seu dia amb el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut i pel qual el nostre Ajuntament va haver d’endeutar-se amb prop de 5 milions d’euros. Deute que haurem d’assumir de totes maneres i que té un cost enorme en uns moments com els actuals.

La Generalitat retalla, un cop més, els serveis sanitaris al nostre municipi. En data 23 de novembre de 2010, el Govern de la Generalitat de Catalunya va autoritzar l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut (CatSalut) la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per a l’execució anticipada per part d’aquesta institució municipal de les obres de construcció del nou Centre de Salut de Ribes, per un import de 4.770.696,04 euros, quantitat que la Generalitat s’obligava a retornar a l’Ajuntament entre els exercicis 2011 i 2015, segons els termes que s’especifiquen en l’esmentat conveni, signat per ambdues parts l’1 de desembre de 2010 i aprovat pel Ple de la Corporació en data 15 de juny de 2010. En data 21 de setembre de 2011, el Servei Català de la Salut ha comunicat a aquest ajuntament mitjançant una carta signada pel Director de la Regió Sanitària de Barcelona, que el “programa funcional elaborat pel CatSalut no inclou el Centre d’Urgències d’Atenció Primària que estava inicialment previst” (sic) i en conseqüència, insta a l’ajuntament a “adaptar l’actual projecte per tal d’excloure aquest CUAP...amb les necessitats assistencials actuals” (sic). En el mateix escrit, el CatSalut ens comunica també, sense consulta prèvia de cap tipus, la “reordenació dels serveis d’atenció continuada i d’urgències” (sic), la qual cosa significa a la pràctica la supressió definitiva de l’atenció continuada de què els ciutadans i les ciutadanes de Ribes i les Roquetes gaudien fins aquest mateix estiu, la qual cosa implica, a banda d’un descens de la qualitat del servei, un augment a hores d’ara indeterminat dels usuaris que acudiran als hospitals de referència comarcals com són Sant Antoni Abat i Sant Camil per ser atesos. El Ple Municipal del mes d’octubre va aprovar (amb contra del Grup CIU/VIA) una moció de rebuig a la decisió presa unilateralment per la Generalitat de retallar els serveis del futur CAP de Ribes. El nostre Grup Municipal no solament va votar a favor de la moció sinó que va demanar al govern municipal una actitud ferma en la defensa dels interessos del nostre poble, vulnerats un cop més i de manera inacceptable en aquest cas pel Govern de la Generalitat. Des d’Um9 defensem el model de CUAP que inclou el servei d’urgències signat i acordat en el seu dia amb el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut (CatSalut) i pel qual el nostre Ajuntament va haver d’endeutar-se amb prop de 5 milions d’euros. Deute que haurem d’assumir de totes maneres i que té un cost enorme en uns moments com els actuals. I lamentem que CIU/VIA no hagi fet costat en la defensa dels nostres drets i justifiqui una acció de govern, que sigui del color que sigui, com a ribetans no podem pas acceptar.


Desnonaments

La llei del Desnonament Express i la nova norma d'agilització dels desnonaments vulnera les obligacions de l'Estat espanyol en matèria de drets humans. milers de famílies s'enfronten a una condemna financera per a tota la vida Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2007 i 2010 a l'Estat espanyol s'hauran produït prop de 300.000 execucions hipotecàries, 47.838 al Principat de Catalunya, i les previsions diuen que entre 2011 i 2012 es podria arribar a la xifra de 500.000. Quan això succeeix, les famílies no només s'enfronten a la pèrdua del seu habitatge sinó també a una condemna financera per a tota la vida: l'entitat bancària interposa una demanda i s'inicia el procés d'execució hipotecària que finalitza amb la subhasta de l'immoble. Si la subhasta queda deserta (cosa que en l'actual context de crisi succeeix en més del 90% dels casos), amb la llei vigent l'entitat bancària s'adjudica l'habitatge pel 50% del valor de taxació i segueix reclamant el pagament del deute restant, més els interessos i costos judicials, a les persones en situació d'insolvència, mitjançant l'embargament de nòmines, comptes, etcètera, així com embargaments als avaladors. És a dir , a més de perdre l'habitatge, milers de famílies s'enfronten a una condemna financera per a tota la vida que es tradueix en una condemna a l'exclusió social i l'economia submergida. Considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i democràtic de dret, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, en bona mesura responsables de l'actual crisi, rebin ajudes milionàries que surten dels impostos, sense haver d'assumir cap responsabilitat, al mateix temps que segueixen generant milers de milions de beneficis anuals.

El Ple Municipal declara Sant Pere de Ribes municipi actiu en la prevenció dels desnonaments i la defensa del dret a l’habitatge Amb el vot favorable de tots els grups, el Ple Municipal va aprovar una moció presentada per Unitat Municipal 9 que proposava una bateria de propostes per lluitar contra els desnonaments i per defensar el dret a l’habitatge. La moció demana al govern de l’Estat que s’aprovi una modificació de la regularització hipotecària per incloure la figura de la dació en el pagament, responent a les demandes de moltes organitzacions socials com la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. En el marc municipal entre altres es van adoptar els següents acords: 1- Incloure el municipi en la Xarxa d’Habitatge Social de la Generalitat de Catalunya. 2- Establir un protocol d’actuació d’urgència per donar suport i acompanyar en tot allò que sigui possible a les famílies desnonades. 3- Reforçar la coordinació entre els serveis d’habitatge i els serveis socials de l’Ajuntament sobre les problemàtiques derivades de l’habitatge. 4- Ajudar i assessorar en matèria legal i mediació amb els bancs i caixes a través de l’Ofideute. 5- Avantatges fiscals per a persones en risc social en el pagament de les plusvàlues. 6- Col·laborar amb els jutjats de Vilanova i la Geltrú per disposar d’informació sobre casos de desnonaments. 7- Demanar al Govern de l’Estat i la Generalitat que dotin els Ajuntaments de recursos per fer front al fenomen dels desnonaments. 8-Incloure en el Registre de Sol·licitants d’habitatge social amb caràcter de preferència les persones afectades per desnonaments.


els comptes clars Malgrat que hi ha certa uniformitat, no tots els municipis es financen de la mateixa manera: hi ha cert marge perquè els ajuntaments recaptin més que d’altres, i també per a que recaptin de manera més o menys diferent. I en això les diferents opcions polítiques o grups municipals tenim posicionaments i propostes molt diferents a l’hora de determinar, qui i com contribuirà al desenvolupament de la vida municipal. I a qui i com beneficien. És voluntat d’Unitat Municipal 9 determinar la pressió fiscal amb una cultura de millora dels serveis i proveir-los de manera col·lectiva, aprofitant l’activitat econòmica perquè es vinculi al municipi finançant els seus serveis. Distribuir la càrrega fiscal segons criteris socials i de progressivitat, establir els marges de bonificacions, potenciant els efectes redistributius, els objectes socials i fins i tots el control urbanístic. Entenem que les polítiques públiques defensen les finalitats socials. I que malgrat l’obligatorietat d’establir les taxes, preus i contribucions pels serveis en què s’emplacen no tots els ciutadans tenen la mateixa renda i per tant la capacitat de poderles pagar si la seva quantia és elevada. i poder incidir en mesures com el respecte al medi ambient i control de la revalorització urbanística. El ple Municipal del nostre Ajuntament va rebutjar la proposta d’ordenances municipals (impostos i taxes) que presentava l’equip de govern. La proposta no va rebre suport de cap dels grups municipals de l’oposició. El nostre grup, Unitat Municipal-9, va votar en contra per un seguit de raons que, explicades en el ple municipal i en l’acte públic previ fet el dia 20 d’octubre, ens agradaria que fossin conegudes per tothom Les Ordenances fiscals són l’nstrument de regulació dels recursos propis. Um9 entén les ordenances fiscals com una eina més per a la transformació social. La política fiscal que marca un ajuntament és una estratègia molt important de cara a la redistribució i socialització de la riquesa, però no només això, sinó que l’abast d’aquestes permeten marcar una política clara en temes claus per nosaltres com l’accés universal a la cultura, la lluita contra l’especulació urbanística i per un altre model d’urbanisme, com també l’ideal cap a una societat més sostenible.

Altres Ing. 0% Ing.Patrimoni 4% Transf. Corrents 29%

IBI 40%

Altres Taxes 7% Escombraries 7% IAE 1%

Vehicles 7% Plusvàlues 5%

La principal figura impositiva és l’IBI. Ocupa un 40% del ingressos del pressupost municipal i un 70% dels impostos i taxes que paga una família. La base imposable és el valor cadastral de l’immoble. Aquest no reflecteix la revalorització dels immobles, cosa que fa minvar la recaptació de l’IBI i la possibilitat de gravar la riquesa real i la utilització de l’habitatge com a mercaderia. El tipus impositiu ha d’estar comprès entre uns mínims i màxims: Immobles urbans: 0,4% - 1,1% Immobles rústics: 0,3% - 0,9%


els comptes clars ordenances i pressupostos 2012 Les propostes sobre ordenances municipals i pressupostos municipals per la seva importància, han de ser creïbles i entenedores. Parlar del que i com recollirem els diners, implica necessàriament saber en què i com pensem gastarlos. Per tant és necessari parlar d’ordenances i de pressupostos. Doncs, de res ens serviria ser molt curosos en els criteris socials i de progressivitat que poguéssim aplicar a les ordenances si després aquests criteris queden traïts per una acció de govern nefasta. Ens creiem encara que tot s’ha fet de meravella, com ens diu l’equip de govern? O comencem a posar com objecte de treball la consideració que tenim una pressió fiscal alta, una manca gran i evident de serveis municipals, una situació econòmica i taxa d’atur greu amb fortes tensions socials, un endeutament al qual haurem de fer front i que retalla la disponibilitat de despesa per temps, una maquinària funcionarial que no està en sintonia amb les noves realitats i necessitats i una manca d’actius econòmics importants. Ens deixem d’omplir la boca de mitges veritats, repetides promeses i falsos discursos? I tal com proposem des d’Um9, ens arremanguen les mànigues, ens posem a treballar, fotem fora els càrrecs de confiança, rebaixem les despeses de representació, revisem o cancel·lem aquells contractes i/o convenis inútils i costosos, rendibilitzem la xarxa social, fem apostes en activitats econòmiques de futur i generadores de llocs de treball, geixem i posem en ordre la màquina funcionarial, millorem els serveis i situem el municipi com cal en la comarca i el país.

DEUTE MUNICIPAL Mentre l’alcalde diu que no li preocupa, la veritat és que a partir de gener de 2012 pagarem cada dia en interessos prop de 4.000€ (650.000 ptes) pel deute de 21 milions d’euros que té l’ajuntament. PRESSIÓ FISCAL Al nostre municipi ja paguem molt i des de fa molts anys. Una comparativa amb altres municipis semblants, situa Sant Pere de Ribes a la banda alta pel que fa a pressió fiscal de 2011.

impost vehicles

impost plusvàlua

impost IBI

taxa combraries

tipus impositiu immobles urbans 0,91 habitatges agrupats 104,12 immobles rústics 0,93 habitatges unifamil. 121,53 ent.urbanístiques 104,12 immobles especials 1,12 residencial 0,91 magatzems 0,15

SANT PERE DE RIBES

segons cavalls 68,16 143,88 179,22 224,00

tipus impositiu segons anys 3,70 3,50 3,20 3,00 sobre un 30% (màxim permés)

VILAFRANCA PEND.

68,16 143,88 179,22 224,00

3,70 3,44 3,20 3,00 sobre un 28,50%

immobles urbans 0,74 immobles rústics 0,77 immobles especials 1,30 residencial 0,56 magatzems 0,82

VILANOVA GELTRÚ

68,16 143,88 179,22 224,00

3,10 2,80 2,70 2,70 quota 9,60%

immobles urbans 0,90 immobles rústics 0,30 immobles especials 1,30

MANRESA

68,16 143,88 179,22 224,00

3,64 3,42 3,15 3,00

SANT SADURNI

34,76 73,37 91,45 114,24

3,50 3,20 3,10 3,00

SITGES

64,41 135,97 170,22 224,00

3,70 3,50 3,20 3,00 sobre un 30% (màxim permés)

SANT BOI

68,16 143,88 179,22 224,00

2,68 2,51 2,16 2,08 sobre un 30% (mà xim

immobles urbans immobles rústics immobles especials residencial magatzems

0,68 0,47 1,30 0,68 0,82

immobles urbans 0,55 immobles rústics 0,75 residencial 0,55 industrial 0,60 immobles urbans immobles rústics immobles especials residencial oci i hosteleria

1,01 0,34 1,30 1,01 1,05

immobles urbans 0,54 mmobles rústics 0,98 immobles especials 1,30

habitatge 122,48

habitatge 84,30

categoria 1a. 94,80 categoria 2a. 64,10 categoria 3a. 44,60

solament en tenia per comerços


els comptes clars paguem molt i rebem poc En la conjuntura econòmica actual i davant un col·lapse financer a l’Ajuntament, producte d’un increment de l’endeutament que s’acompanya amb una cada vegada més evident dificultat de recaptació i una baixada important dels ingressos municipals, des d’Unitat Municipal 9 pensem que cal habilitar un conjunt de mesures de caràcter transitori i temporal (priorització d’equipaments, contenció i control de la despesa, desmantellament de la duplicitat de càrrecs i estructures i foment de l’ocupació) que ens permetin disposar d’un cert marge de maniobra política i fer viable una gestió municipal que es preveu que no serà gens fàcil. Apostem encara, com ha vingut proposant el PSC, en polítiques faraòniques d’alt cost i fort endeutament?

O ens posem a treballar per millorar uns serveis amb greus dèficits i alguns, com el Teatre de les Roquetes i el Local de Ribes tancats i en un estat deplorable d’abandó i deixadesa des de fa molts anys?

Pensem, com proposa el PP, que el que cal és invertir en 28 agents de policia més, incrementant encara més l’actual 10% que dediquem a Governació (més de 2 milions d’euros) ? O pel contrari recuperem el treball que hem deixat malmetre i fem el que ens pertoca des dels serveis socials, des dels educadors de carrer, des de les entitats, l’escola, des de la comunitat? Apostem per orientar els recursos municipals a l’atenció en temes i serveis socials que incideixen en la qualitat de vida de les persones: ensenyament, habitatge, polítiques socials i ocupacionals

Continuem gastant diners a omplir despatxos i depar-taments sense contingut ni objectius i amb fortes retallades de la seva activitat. Pagant i mantenint convenis amb empreses amigues de dubtosa rendibilitat, eficàcia i necessitat com són:CQ Consultors, Oficines Electròniques, Servei de Mediació, Oficines del Consumidor i altres?

detalls SERVEI DE MEDIACIÓ SOCIAL El seu cost anual és de 44.500,00€. Adjudicada a l’empresa Mediación y Convivencia, representada pel Sr. E. Helvio Garcia.

SERVEI INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR El seu cost anual és de 20.400,00€. Adjudicada per procediment públic a l’empresa Medición y Convivència, representada pel Sr. E. Helvio Garcia.

OFICINES ELECTRÒNIQUES Són les maquinetes que trobeu a l’entrada de l’Ajuntament. N’hi ha 6 al municipi i el seu cost anual és de 25.920,00€ . O ens prenem seriosament el tema, orientem l’Ajuntament cap a les noves necessitats i realitats municipals al servei de les persones i l’optimització dels recurços. Invertim en cultura i generació de treball, desencallant i millorant els projectes que han estat proposats i desenvolupats per Um9 al llarg de la seva actuació municipal i que ara estan en standbay.

APORTACIÓ MUNICIPAL A LA TVDIGITAL GARRAF El municipi de Sant Pere de Ribes aporta 193.000,00€ a l’any pel funcionament de la que hauria de ser la Tv comarcal.


Panorama municipal

La situació, la greu situació, que avui tenim és la d’una empresa municipal entrampada fins al coll

Després d’haver endeutat amb 6 milions l’ajuntament, l’equip de govern fa canvis en la gestió de l’empresa municipal encarregada de gestionar la promoció de pisos de vivenda social.

Garraf Promocions Municpals

Les dues promocions de vivenda fetes a partir de l’Ajuntament travessen per moments difícils. molt dramàtics. És cert, com sovint diu el govern municipal, que les coses haurien anat de manera diferent si s’hagués mantingut el mercat immobiliari com venia comportant-se els darrers anys. Però, també ho és, que l’equip de govern, responsable de l’operació ha actuat de manera poc seriosa en tot això i ha adquirit greus i grans responsabilitats polítiques Les coses clares Allò que va ser presentat en públic, en un acte de propaganda electoral, ara no pot ser presentat i amagat com una conseqüència de la crisi. Cal assumir les conseqüències de tot plegat i saber el que no s’ha fet bé. Perquè, no ens enganyem, les coses no totes s’han fet bé i algunes en aquest cas s’han fet molt malament.

Dissolen el consell executiu, nomenen conseller delegat el regidor socialista José García Hervás i suspenen la gestió que fins ara feia l’empresa Consultors CQ (empresa vinculada a una regidora socialista de l’ajuntament de Sitges) i la passen a tècnics municipals. Tot això sense comptar ni amb el concurs dels grups municipals ni el reconeixent de cap dels errors que durant la legislatura passada el nostre grup municipal, Um-9, els venia comentant. La proposta va tirar endavant en l’últim consell d’administració de l’empresa en contra del criteri dels representants d’Um9, els quals van manifestar la necessitat d’un debat previ davant un canvi tan significatiu en la gestió de la societat municipal.

En primer lloc l’empresa que assessora Garraf Promocions, CQ Consultors, no ha estat a l’alçada de les necessitats en cap moment, tot i cobrar uns bons honoraris per fer-ho (més 200.000 euros anuals).Fa temps que, des del la nostra participació en el consell d’administració de l’empresa municipal, hem demanat claredat en la gestió i manifestat reiteradament dubtes seriosos de com s’estaven portant les coses. Tant des de l’àmbit de direcció, consell executiu, com des de l’empresa CQ Consultors

encarregada de la gestió mai se’ns ha fet cas. Tot el contrari. Van aprovar-se els pressupostos, autoritzar les contractacions com si tot anés com una sceda, quan en realitat la cosa anava de mal a pitjor a mesura que passava el temps. En segon lloc se’ns va enganyar (no se’ns ha dit tota la veritat) en temes summament importants com: haver contractat l’obra per sobre de 5 milions d’euros, sense tenir un finançament ferm i clar. Van presentar-nos unes propostes de finançament basades en suposicions que després van resultar fallides. La situació avui La situació, la greu situació, que avui tenim és la d’una empresa municipal entrampada fins al coll amb una promoció de vivendes que ni ven ni podrà vendre. Amb un deute de prop de 8 milions i sense cap altra sortida que la de tancar portes o que l’Ajuntament se’n faci càrrec. Fer-se càrrec l’Ajuntament d’aquest deute és d’una gravetat alta, que pesa com una llosa sobre les finances municipals, lliga de peus i mans les finances municipals i col·loca la hisenda municipal al límit de l’eudeutament. Massa greuges perquè ningú n’assumeixi la responsabilitat (encara que sigui política) del que ha passat. Els canvis proposats no poden de cap manera amagar com s’han fet les coses.


participar, és clau en la nostra organització

ssemblea

Hem iniciat un nou curs polític marcat per una nova legislatura a l’ajuntament, la crisi del sistema, un gran retrocés de l’anomenada esquerra parlamentària o dita majoritària i un avenç important de l’independentisme social. Aquests fets configuren un marc en què es posarà de manifest un nou escenari polític des del qual haurem de treballar i saber donar resposta política als reptes plantejats. La nostra presència a l’Ajuntament i la nostra voluntat d’intervenció política i social exigeixen cada cop més un nivell de treball i d’organització molt important, que solament és possible d’assolir si es donen gran mostres de compromís per part de tothom. Unitat Municipal, amb totes les seves responsabilitats tant d’organització com de representació institucional no pot delegar les feines en un grupet de persones, li cal repartir les responsabilitats en un ampli ventall d’homes i dones que a partir del seu compromís donin resposta a les necessitats que tenim. La participació és clau en una organització com la nostra. Obrir el Local, mantenir la secretaria administrativa, fer i portar la Veu als domicilis, donar resposta a la representació institucional i popular, intervenir en els conflictes socials, coordinar-se amb els moviments socials, té un costos i unes necessitats que ens cal assumir entre totes i tots. I la millor manera de fer-ho és participant directament en àmbits concrets de treball i responsabilitat dins la permanent política o en aquells que s’han creat amb finalitats concretes

LaTira de compromissos

diumenge dia 27 de nov. a 2/4 d’11del matí a la sala d’actes de l’entitat Ger carrer del Pi, 25 Ribes . temes a tractar 1. Informe Polític 2. Document de debat 3. Elecció President i membres de la Permanent Política documents Podeu recollir-los al L9CAL de Ribes o bé enviant un mail a um9@um9.org

La Veu nov des 2011  

Unitat municipal 9

La Veu nov des 2011  

Unitat municipal 9