Page 1

GOIGS ~EL

GLORlOS SANT ANTONI A8A T qlIe

's cantanenla IglesiadePP.delasEscolas PíasdeBarcelona

_--'o

Del mon é infern vencedor, portentós Antoni Abat: Pregueu á nostre Senyor: per qui 'us té per A:hocát. U-lustra 'us fa la noblesa que 'us han los Pares donát: pero mes vos ha exaltat deIs costums la gran puresa: ja desde noy lo Senyor per gran vos té destinát? Pregueu, etc. Qual Abraham, obedient apenas oiu la veu del Evangeli, veneu tots vostres bens diligent: ab ells del pobre '1 clamor acallá vostre pietat: Pregueu, etc. Apenas al mon entrau, coneixent ja 'ls precipicis á que 'ns arrastran los vicis, sas dulsuras renunciau. de l' austeritat l' amor \'os crida á la soledat: Pregueu, etc. Contra de Vos conjurada aquí l' infernal canalla en darvos combats traballa

t

ab rabia y furia ohstinada: pero Vos de son furor habeu St mpre triunfat: Pregdeu, etc. Es la oració vostre f'seut, vostre fort la pf'nitencia, ab cilicis v abstinencia al enemic'h heu batut: ab tals armas. del SeIl\'or conquistáreu l' amistat: Pregueu, etc. Vostra santetat pregona l' Orient, yostres fets proclam,l: y los promulga la fama desde Egipte ¡i Barcelona: per só allá un Embaixador desde aquí fol' enviat: Pregueu, etc. El qui esta ciutat regía vostl'e viarje !olicita: ylo cel que '1 facilita prodigiós cotxe 's envía; un núvol plé (}' esplendor~per aqueix fí ha destinát: Pregueu, etc, Gracia, salut, alegría, entra en lo p~laci ab Vos: d' ell ab éami portentós,

-

- --

fuig culpa, dol, malaJtía; de dons del Cel el tresor s' estén d' allí á la ciutat: Pregueu, etc. Desde aquell temps Catalunya vostre gran poder reclama, el cual sobre ella derrama tots bens, y tots mals allunya: y als qui 'us invocan de COI' otorgau la sanitat: pregueu. etc. Qui á \'os acut ab fé viva alcansa alivi en sos mals, fins als'mes vils animals la compassió vostra arriba; universal protector el Cel vos ha declarat: Prf'gueu, etc. Mes vostré COI'may s' inclina ab blasfemos y perjurs, als impíos, als impurs corruptors de la doctrina: no 'us tindrá per ,.aledor qui viu en tan mal estat, etc. Poderós Intercessor devant Deu, Antoni Abat: Pregueu á nostre Senyor per qui 'us te per advocat.

rj Ut dip;ni ejficiamurpromissionibus

Ora pro 11OUis)Beati Antoni.

Cristi.

OREMUS Intercessio

nos qUa?sumus, Domine, Beati A1'ltoni Abbatzs commendet;

ut quod nostns

valemus, f'jus patrocinio assequamur. Per Chrzstum Dominum nostrum. ~ Amen.

merz'tzs 110n :

-'/:'5'1..


~~;=~~

_o-

~ ANTONI-ABATI It GLORIOSSANtmL -

It...

I i t ! !

-

--

qlle'scutaJ!.011 la Iglllllie.dePP.dell111l11co1l111 P~ do:Bareelone.

I I

t

t\

I~

1"

i l I

i !

~

l~

1$'

!~ :I~

,

'

~

,I

~

1$1

I~l I

~

'i~° 1

1i 1

I~ 1

l

I~

l \~ f.! ~i

~

I

I~~'

vencedor,

portentós Antoni Abat: Pregueu A nostre 8enyor per qui 'ua té per Advocat. Il-lustre 'us fa la noblesa que 'us han los Pares donat; pero mes vps ha exaltat deIsdesde costums la 8enyor gran puresa: ja noy lo per gran vos té destinati: Preguéu, etc. Qual Abraham, obedient apenas oiu la veu del Evangeli, veneu tots vostres bens diligent:

.

1

it

en darvos combats traballa

;'-

r

1

I

l

~

:

I

r, Ora pro nobis, Beate Antoni.

I "

...

I~ ~' ~

I

I

~

t ~

"

I 1

11 ~ "°

11 I

i

,

d' ell ab cami portentós, ~

!

I'

,

I

~~ '

,

I

.. I~"~ 1 ,'11

1I

!~

I

t t

:

'f~

'

,

ab ells del pobre '1 clamor

acallA vostra Preguéu, etc. pietat: Apenas al mon entrau, coneixent ja 'ls precipicis A que 'ns arrastran los vicis, sas dulsuras renunciau: de l' austeritat l' amor vos crida A la soledat: Preguéu, etc. Contra de Vos conjurada. aquí l' infernal canalla

"

ab rabia y furia obstinada: fuig culpa, dol, m,alaltia; pero Vos de son furor de dons del Cel el tresor habeu sempre triunfat: s' estén d' alli A la ciutat: Preguéu, etc. Proguéu, etc. Es la oració vostre escut, Desde aquell temps Catalunya vostre fort la penitencia, vostre gran poder reclama, ab cilicis y abstinencia el cual sobre ella derrama al enemich heu batut: tots y tots mals de allunya: ab tal s armas, del 8enyor'[ alsbens, quí 'us invocan COl' conquistAreu l' amistat: otorgau la sanitat: Preguéu, etc. frj3guéu, etc.acut ab fé viva Vostra salltetat pregona Qui A Vos l' Orient, vos tres fets proclama; al cansa alivi en sos mals, y los promulga laarcelona: fama als mes vils animals lfins a compassió vostra arriba; desde Egipte A B per só allA un Embaixador universal protector desde aqui etc. fou enviat: el Cel vos etc. ha declarat: Preguéu, ~,Preguéu, El qui esta ciutat regia Mes vostre COI'may s' inclina vostre viatje solicita; ab blasfemos y perjurs, y lo Cel que '1 facilita aJs impios, als impurs prodigiós cotxe 'us envía; corruptor s de la doctrina: un núvol pIe d' e sPlendor no 'us tindrA per valedor per aqueix fí ha destinat: qui viu en tan mal estat, etc. Preguéu, etc. Podel'ós Intercessor Gracia, salut, alegría, devant Deu, Antoni Abat: entra en lo palaci ab Vos; PI'eguéu A nostre 8enyor

1

t I

'

Del mon é infern

per qui 'us te per advocat. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

11 '

OREMUS

I~ I~l~i ~

;, 11 I~r~

Intercessio nos quresumus, Domine, Beati Antoni Abbatis commendet; ut quod no.~tris meritis non valem us ' ejus patrocinio

as.~equarnur. Pero Christum Dominum

nostrum.

RJ Amen.

'

I~~

~~,~~~~~<m~-

,

1

~c;r("'\t"'~ I ,

.

40861Lib. Snc,deL. Ninbó.'

.

,

__ i.J'~!'

f ~

". -~

~

C;A'fALUtI'iA

~.~


GOIGS DEL

Gloriós Sant Antoni Abat #

que es canten en l'Esglesia de PP. de les Escoles Pies de Barcelona

I1 ..-.

.Del món i infern vencedor portenlós An/oni Abat, pregueu a Nos/re Senyor per qui us té per advocar. II-Ius/re us fa la noblesa que us han els pares donat, més pero vos ha exaltat deis costums la gran puresa. Ja des de noi el Senyor per gran vos té designat. Com Abraham obedien/ a penes o'iu la veu de I'Evangli, veneu to/s vos'res béns diligent. Amb ells del pobre el clamor emmudí v;)stra pie/at. A penes al món entreu, coneixen/ ja els precipicis a que 'ns emme en els vicis, a lIurs dolrrors renuncieu. De I'austeritat l'amor vos crida a la soletat. Contra de vós conj urada aquí I'infernal canalla en dar-vos comba/ treballa vi

deis dons del cel el tresor curulla nostra Ciuta/.

amb rabia i fúria obstinada. Pero vós de son furor haveu sempre triomfal.

Des de aquell temps Catalupya vostre gran poder reclama, per tal que creixi la flama de la fe que '1 mal allunya. A qui us invoca de cor atorgueu la sanitat.

Es l'oraci6 vostre escut, vostre for/la penitencia, i amb cilicis i abstinencia a I'enemic heu venrru/. Amb les armes del Senyor Ii guanyareu J'amistat. Vostra santedad pregona el nom voslre arrell proclamll, i prompte l'hll dut la filma des de Egip/e a Bllrcelona. Per rro alla un Embaixador, des de ad fou envia/.

Qui a vós acut amb fe viva ob/é I'alivi en sos mals, fins als humils lInimals la compassi6 vostra arriba. Universal protector el cel vos ha declarar.

Qui nostra Ciutat regia vostre via/ge solicita, i és el cel qui '1 facilita amb el cotxe que us envia: Un núyol pie de claror per aques/ fi ha des/inat.

Mes vostre cor mai s'inclina amb els blasfems.i perjurs, ni amb els inics i els impurs qui blasmen vostra doctrina. No sereu san/ vetlllldor del qui viu en mal es/al.

Gracia. salut i alegria entra amb v6s en el palau, i diuen I'adéu.siau pecat, dol i malaItia;

Poderós Inh:~rcessor davant Déu Antoni Abat, pregHeu a Nostre Senyor per qui us.té per advocat.

RI

Ora pro nobis, Beate Antoni.

UI digni efficiamur promissionibus

Christi.

OREMUS

I

Inlercessio

nos quresumus. Domine, Beate Antoni Abbatis commendet; ejus patrocinio assequamur. Per Christum Dominum

ut quod nostris merilis non valemus. nostramo RI Amen.

~~II!IIIIIIIIIIIIIIIIf", .~mlllllllllhill""

.

.Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.