Page 1

Telecomunicacions 3r ESO (OPTATIVA)

5 Sistemes de telecomunicació 5,4 Telèfon II >>> La comunicació per telèfon. Els abonats es comuniquen automáticament a travès d´un sistema de xarxes urbanes, interurbanes i internacionals. Cada abonat dispossa d´un codi numèric. La connexió Telef.nica amb els altres abonats es duu a terme de manera automàtica marcant el codi numèric corresponent, que es transmet mitjançant impulsos elèctrics; una sèrie de dispositius generalment electrònics i informàtics estableixen la connexió. >>> La Telefonia digital La veritable distinció entre els diversos sistemes telefònics rau en el tipus de transmissió; analògica o digital. La primera consisteix en la transmissió de senyals en forma d´ones modulades i la segona, en la transmissió de senyals codificats (zeros i uns). En l´aparell emisor d´un sistema digital hi ha un mecanisme que mesura la freqüència i l´amplitud sonores que s´hi produeixen i les tradueix en una seqüència de bits. El descodificador de l´aparell receptor llegueix aquesta informació i reprodueix la freqüència de la veu, que arriba a l´orella com un so continu. >>> La Telefonia mòbil Mentre que la telefonia fixa estableix la connexió a les llars mitjançant un cable, la telefonia mòbil l´estableix a travès de l´________. Aquest servei fa posible que un usuari pugui trucar o rebre trucades des de qualsevol punt mitjançant un ________ mòbil. La zona geogràfica que es pretén cobrir telefonicament es divideix en petites arees o cel.les. Cada cel.la té la seva pròpia ________________ i un conjunt de freqüències, que són les que faran servir els __________ a l´hora de telefonar dins d´aquesta àrea; aquestes mateixes _____________ poden ser assigandes de nou a cel.les prou allunyades de la primera. Les ____________ estan comunicades a través de repetidors, i de vegades, a través de la xarxa general de telecomunicacions. Quan l´usuari telefona i surt de l´abast d´un cel.la, es comunica a través de l´___________. ESO>> Educació Visual i Plàstica Noemí Pérez Arenilla


Hi ha diferents empreses que cobreixen les diferents àrees de ______________ mòbil, que poden tenir sistemes de transmissió diferents. Aquestes empreses estan coordinades i dispossen de la tecnologia necessària per permetre la correcta intercomunicació entre usuaris. Igualment, les ________________ fetes amb un telèfon mòbil poden ser de llarg abast o intercontinentals; la comunicació passa, a leshores, per la xarxa general de telecomunicacions. La telefonia móbil actual és ________________. >>> La Telefonia per Internte. Skype. Paral.lemament a la telefonia convencional (fixa o mòbil), comencen a estendre´s els sistemes de telefonia per Internet. Aquests sistemes permetren conversar, en temps real, amb persones que són a l´altra punta del món, amn el mateix cost que té una trucada local. Un exemple de telefonia per Internet, i video- trucada es el programa Skype, el qual també permet trucar d´ordinador a telèfon fixe o mòbil. >>> Còpia l´ESQUEMA MITJANS DE CONNEXIÓ TELEFÒNICA.

ESO>> Educació Visual i Plàstica Noemí Pérez Arenilla

U5_5.TELEFON_2  

U5_5.TELEFON_2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you