Page 1

Календарне планування з інформатики для 5 класу

за програмою «Інформатика. 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів» (автори М.Жалдак, Н.Морзе, Г.Ломаківська, Г.Проценко, Й.Ривкінд, В.Шакотько)

Підручник: Інформатика. 5 клас, (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А.,

Шакотько В.В.)


1. Пояснювальна записка Календарно-тематичне планування зроблено на основі навчальної програми з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які до 5 класу не вивчали інформатики. Мета і завдання профільного навчання інформатики Метою навчання курсу «Інформатика» є формування і розвиток предметної ІКТкомпетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства. Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів здатностей, знань, умінь, навичок і способів діяльності: • проводити основні операції над інформаційними об’єктами, зокрема створювати та опрацьовувати інформаційні об’єкти в різних програмних середовищах; • здійснювати пошук необхідних інформаційних матеріалів (відомостей) з використанням пошукових систем, зокрема в Інтернеті; • алгоритмічно, логічно та критично мислити; • висувати нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру і перевіряти їх при розв’язуванні практичних задач з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ); • використовувати засоби ІКТ для обміну повідомленнями та організації співпраці при розв’язуванні навчальних, в тому числі які виникають при навчанні інших предметів, дослідницьких і практичних життєвих завдань; • планувати, організовувати та здійснювати індивідуальну і колективну діяльність в інформаційному середовищі; • безпечно працювати з інформаційними системами. Цей курс розглядається як необхідний інструмент, який в сучасному інформаційному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів, формуванню предметної і ключових компетентностей, всебічному розвитку дитини шкільного віку. ІКТ розглядаються в курсі як об’єкт, і як засоби навчання. Виконання учнями практичних завдань на комп’ютері є важливою складовою уроку інформатики. Їх мета може бути різною: формування позитивної мотивації та актуалізація знань; формування вмінь, навичок і здібностей; поточне оцінювання навчальних досягнень учнів тощо. Зміст таких завдань треба добирати так, щоб тривалість їх виконання не перевищувала 25 хвилин (згідно з санітарними нормами щодо тривалості безперервної роботи за комп’ютером учнів цієї вікової категорії). Практичні роботи, вказані в програмі, є обов’язковими для оцінювання всіх учнів класу. Учитель може самостійно визначати форму проведення цих робіт (лабораторні роботи, практикуми, навчальні проекти, колективна робота в Інтернеті тощо). Розподіл навчального часу на вивчення інформатики у 5-му класі слідуючий: 1 година на тиждень, у І семестрі – 16 годин, у ІІ семестрі – 19 годин, усього – 35 годин


2. Загальний тематичний план Розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми

№ 1. 2. 3. 4. 5.

Всього годин

Назва розділу Інформація, інформаційні процеси, системи, технології Комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних Створення та опрацювання графічних зображень Створення та опрацювання мультимедійних презентацій Резерв Всього

4 10 9 9 3 35

3. Вимоги до знань та вмінь учнів Зміст навчального матеріалу Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси (4 год) Поняття інформації. Повідомлення Способи подання повідомлень Інформаційні процеси: зберігання, опрацювання, передавання та пошук повідомлень Дані Пристрої, що використовуються для роботи з даними

Основи роботи з комп’ютером (10 год) Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (миша, клавіатура), зберігання (жорсткий магнітний диск, оптичний диск, флешпам’ять), виведення даних (монітор, принтер), їх призначення Види сучасних персональних комп’ютерів (стаціонарні, портативні, планшети, комунікатори) Правила поведінки і безпеки життєдіяльності в комп'ютерному класі Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером

Навчальні досягнення учнів Учень описує: взаємозв’язки між поняттями інформація, повідомлення, дані; способи подання повідомлень: текстовий, графічний, звуковий, відео, умовні жести та сигнали, комбінований; призначення різних пристроїв, що використовуються людиною для роботи з даними (комп’ютер, телефон, диктофон, факс, плеєр, калькулятор, фотокамера, кінокамера, ігрові приставки, навігатор та ін.); основні інформаційні процеси та пристрої для їх реалізації; наводить приклади: повідомлень, поданих різними способами; інформаційних процесів зі своєї навчальної діяльності і в світі; розрізняє: способи подання повідомлення; інформаційні процеси, що відбуваються під час навчальної діяльності, у повсякденному житті та при роботі з різними пристроями Учень має уявлення: про об’єкти та їх властивості; значення властивостей; класифікацію об’єктів; описує поняття: програма; файл; каталог (папка); пояснює призначення: персонального комп’ютера; основних складових комп’ютера; меню;


Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів Об’єкти. Властивості об’єктів, наводить приклади: значення властивостей. Об’єкти навколо об’єктів, властивостей об’єктів, значень властивостей нас. Класифікація об’єктів об’єктів; Робочий стіл. Меню, їх призначення. пристроїв введення, виведення, зберігання даних; Види меню. сучасних персональних комп’ютерів; Поняття про програму. Запуск програми на різних видів меню; виконання називає: Вікно програми, основні об‘єкти основні об’єкти вікна (рядок заголовка, кнопки управління, вікна. Завершення роботи з програмою робоча область); Операції над вікнами основні операції, які можна виконувати над вікнами; Поняття про файл і каталог (папку), знає та дотримується: їх імена. Перегляд списків імен файлів і правил поведінки та безпеки життєдіяльності під час папок роботи в комп’ютерному класі; Практична робота 1. Робота з вікнами та їх об’єктами знає: Практична робота 2. Робота з призначення основних клавіш клавіатури комп’ютера; клавіатурним тренажером уміє: класифікувати об’єкти за однією з властивостей; вмикати комп’ютер і коректно завершувати роботу з ним; запускати програму на виконання та коректно завершувати роботу з нею; змінювати розміри вікон та їх положення на екрані; згортати, розгортати і закривати вікна; відкривати потрібну папку, переглядати списки імен файлів і папок, закривати папку; виконувати операції над об’єктами з використанням миші: вибирати, перетягувати; виконувати операції над об’єктами з використанням меню, зокрема контекстного; вводити текст з використанням символів кирилиці та латиниці, чисел, розділових знаків у середовищі клавіатурного тренажера Графічний редактор (9 год) Учень Поняття графічного редактора, його пояснює призначення: призначення графічного редактора; Середовище растрового графічного буфера обміну; редактора описує: Відкривання збережених зображень послідовність дій для створення графічного зображення в у графічному редакторі. Графічні об’єкти середовищі визначеного графічного редактора; та їх властивості. Інструменти для складові середовища растрового графічного редактора створення графічних об’єктів. Палітра (робоче поле, інструменти роботи з графічними об’єктами, кольорів інструменти роботи з зображеннями); Діалогові вікна, їх об’єкти. призначення й спосіб використання основних інструментів Інформаційні вікна. для створення графічних об’єктів в середовищі графічного Збереження зображень. Розробка плану редактора; побудови зображення алгоритм виділення на зображеннях засобами графічного Створення зображень в середовищі редактора частин різних типів; графічного редактора за розробленим планом уміє: Поняття буфера обміну створювати, відкривати, змінювати й зберігати зображення Додавання тексту. Основні елементи в середовищі графічного редактора; формату символів: шрифт, накреслення, змінювати значення властивостей графічних об’єктів в колір, розмір середовищі графічного редактора; Практична робота 3. Опрацювання обирати колір малювання та колір фону на палітрі кольорів; зображень, створених раніше виділяти частини зображень за допомогою інструментів Практична робота 4. Створення різних типів; графічних зображень за поданим планом переміщувати, копіювати, обертати, зафарбовувати й вилучати виділені частини зображення; створювати текстові написи та добирати шрифт,


Зміст навчального матеріалу

Редактор презентацій (9 год) Поняття презентації. Комп’ютерна презентація, її об’єкти Середовище редактора презентацій. Відкривання презентації та її перегляд. Режими роботи в середовищі редактора презентацій. Текстові та графічні об’єкти слайдів Вставляння зображень. Змінення значень їх властивостей Введення та редагування тексту. Форматування текстових об’єктів Збереження презентацій Розробка плану створення презентації: визначення мети, сценарію та структури презентації Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на основі шаблону Практична робота 5. Створення презентації, зокрема фотоальбому Практична робота 6. Створення презентації на основі шаблону за наведеним планом

Резерв – 3 год

Навчальні досягнення учнів накреслення, колір, розмір тексту; переключати мовні режими роботи клавіатури; використовує: інструменти середовища графічного редактора для створення та зміни зображень за власним задумом; інструменти для малювання прямих і кривих ліній; інструменти для малювання геометричних фігур; інструменти для заливання замкнених частин зображень; інструменти для створення текстових написів; буфер обміну Учень пояснює призначення: комп‘ютерних презентацій; редактора презентацій; фотоальбому; шаблону презентації; описує: складові середовища редактора презентацій (робоче поле, інструменти роботи з об’єктами слайду, інструменти роботи зі слайдами, інструменти роботи з презентацією); основні складові комп’ютерної презентації; послідовність дій щодо створення презентацій засобами редактор презентацій; послідовність дій роботи з редактором комп’ютерних презентацій; наводить приклади: об’єктів слайда; використання презентацій у процесі навчання; розрізняє: текстові та графічні об’єкти слайду презентації; режими роботи в середовищі редактора презентацій; уміє: створювати та зберігати фотоальбом і презентації на основі шаблону; розробляти план створення презентації; здійснювати перегляд презентації та впорядкування слайдів;


4. Календарно-тематичний план № ур

1. 2. 3. 4.

5. 6.

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16.

17. 18.

Тема уроку

Практичні роботи

Тема 1. Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси (4 год) Техніка безпеки під час роботи за комп'ютером і правила поведінки в комп'ютерному класі. Поняття інформації. Повідомлення. Способи подання повідомлень. Інформаційні процеси: зберігання, опрацювання, передавання та пошук повідомлень. Дані. Пристрої, що використовуються для роботи з даними. Тематичне оцінювання Тема 2. Основи роботи з комп’ютером (10 год) Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (миша, клавіатура), зберігання (жорсткий магнітний диск, оптичний диск, флеш-пам’ять), виведення даних (монітор, принтер), їх призначення Види сучасних персональних комп’ютерів (стаціонарні, портативні, планшети, комунікатори). Правила поведінки і безпеки життєдіяльності в комп'ютерному класі Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером Об’єкти. Властивості об’єктів, значення властивостей. Об’єкти навколо нас. Класифікація об’єктів. Робочий стіл. Меню, їх призначення. Види меню. Поняття про програму. Запуск програми на виконання. Вікно програми, основні об‘єкти вікна. Завершення роботи з програмою. Операції над вікнами. Робота з вікнами та їх об’єктами. Практична робота №1. Робота з вікнами та їх об’єктами Поняття про файл і каталог (папку), їх імена. Перегляд списків імен файлів і папок. Робота з клавіатурним тренажером. Практична робота №2. Робота з клавіатурним тренажером Тема 3. Графічний редактор (9 год) Поняття графічного редактора, його призначення Середовище растрового графічного редактора. Відкривання збережених зображень у графічному редакторі. Графічні об’єкти та їх властивості. Інструменти для створення графічних об’єктів. Палітра кольорів. Опрацювання зображень, створених раніше. Практична робота №3. Опрацювання зображень, створених раніше Діалогові вікна, їх об’єкти. Інформаційні вікна. Збереження зображень. Розробка плану побудови

Дата


№ ур

19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

32.

Тема уроку

Практичні роботи

зображення. Створення зображень в середовищі графічного редактора за розробленим планом. Створення зображень в середовищі графічного редактора за розробленим планом. Поняття буфера обміну. Додавання тексту. Основні елементи формату символів: шрифт, накреслення, колір, розмір Створення графічних зображень за поданим планом. Практична робота №4. Створення графічних зображень за поданим планом Тема 4. Редактор презентацій (9 год) Поняття презентації. Комп’ютерна презентація, її об’єкти. Середовище редактора презентацій. Відкривання презентації та її перегляд. Режими роботи в середовищі редактора презентацій. Текстові та графічні об’єкти слайдів Вставляння зображень. Змінення значень їх властивостей. Введення та редагування тексту. Форматування текстових об’єктів. Збереження презентацій. Розробка плану створення презентації: визначення мети, сценарію та структури презентації. Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на основі шаблону. Створення презентацій на основі шаблону. Створення презентації, зокрема фотоальбому. Практична робота №5. Створення презентації, зокрема фотоальбому Створення презентації на основі шаблону за Практична робота №6. наведеним планом. Створення презентації на основі шаблону за наведеним планом Резерв – 3 год

33. 34. 35. Заключний урок

Дата


5. Критерії визначення рівня навчальних досягнень учнів У наведеній нижче таблиці вказано критерії, за якими визначається рівень навчальних досягнень учня та відповідний бал. Слід вважати, що знання, уміння та навички учня відповідають певному рівню навчальних досягнень, якщо вони відповідають критерію, вказаному для цього рівня, та критеріям для всіх попередніх рівнів. Рівні навчальних досягнень

Бали

1

І.Початковий

2

3

4

ІІ.Середній

5

6

ІІІ.Достатній 7

8

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики Учень: • розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі; • знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютерною технікою Учень: • розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та може фрагментарно відтворити знання про них Учень: • має фрагментарні знання незначного загального обсягу (менше половини навчального матеріалу) за відсутності сформованих умінь та навичок Учень: • має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального матеріалу може відтворити; • виконує елементарне навчальне завдання із допомогою вчителя; • має елементарні навички роботи на комп'ютері Учень: • має рівень знань вищий, ніж початковий; • може з допомогою вчителя відтворити значну частину навчального матеріалу; • має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп'ютері Учень: • пояснює основні поняття навчального матеріалу; • може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу; • вміє за зразком виконати просте навчальне завдання; • має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп'ютері Учень: • вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; • може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи, та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень; • вміє виконувати навчальні завдання передбачені програмою Учень вміє: • аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно застосовувати його на практиці; • контролювати власну діяльність; • самостійно виправляти вказані вчителем помилки; • самостійно визначати спосіб розв’язування навчальної задачі; • використовувати довідкові системи програмних засобів


Рівні навчальних досягнень

Бали

9

10

IV.Високий 11

12

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики Учень: • вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; • вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості; • самостійно знаходить і виправляє допущені помилки; • може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання; • використовує електронні засоби для пошуку потрібних відомостей Знання, вміння і навички учня відповідають вимогам державної програми у повному обсязі. Учень: • володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні етапи власної навчальної діяльності, аналізує нові факти, явища; • вміє самостійно знаходити додаткові відомості та використовує їх для реалізації поставлених перед ним навчальних завдань, судження його логічні і достатньо обґрунтовані; • має сформовані навички керування інформаційними системами Учень: • володіє узагальненими знаннями з предмета; • вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи; • вміє самостійно знаходити джерела даних і відомостей та використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності; • використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; • вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою; • має стійкі навички керування інформаційними системами Учень: • має стійкі системні знання та творчо їх використовує у процесі продуктивної діяльності; • вільно опановує та використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв’язування задач; • має стійкі навички керування інформаційними системами в нестандартних ситуаціях

Підручники та додаткова література.

Калплан 5інформатика  
Калплан 5інформатика  
Advertisement