Page 1

Training studieloopbaanbegeleiding Hoe maken we onze interventies zo krachtig mogelijk in de nieuwe uitdagende leeromgeving Simulise?


Openen/delen 1.Wat weten we en doen we al?(diagnosestrategie)

Wat is feedback ?Hoe geef je feedback? http://padlet.com/wall/9h46v Wall Wisher – online brainstorming


Openen/delen 1.Wat weten we en doen we al?

Mondelinge feedback http://www.leraar24.nl/video/1367


• Schriftelijke feedback


Peerfeedback


Delen (place-mat) 2. Klopt het beeld van cursusleider? (diagnosecheck) • Welk doel/effect heeft feedback? dln 1

• Welk doel/effect heeft feedback ?dln 3

• Welk doel/effect heeft feedback ?dln 2

Bijdrage dln 1

Bijdrage dln 2

Bijdrage dln 3

Bijdrage dln 4

• Welk doel/effect heeft feedback? Dln.4


Rapporteren 2. Diagnosecheck

Korte plenaire uitwisseling a.h.v. place-mat. 1.Kom met je groep tot een samenvattend antwoord. 2.Wijs een persoon uit je groep aan die een toelichting geeft op de opbrengst in jullie groep.


Instructie /uitleg 3. Hulp op maat (aansluiten bij voorkennis)

Wat zeggen deskundigen? “Feedback is onontbeerlijk in leren omdat het betekenisvolle informatie kan opleveren voor de nieuwe leerperiode” ( Van der Vleuten, 2012) “De effectwaarde van het geven van feedback is bijna drie keer de waarde van het gemiddeld effect van handelen van een leerkracht”(Hattie, 2003)


Instructie/uitleg 3. Hulp op maat (aansluiten bij voorkennis) Wat zeggen deskundigen? “De zin van het werken met een ‘peerassessment’ en de feedback die daaruit voortvloeit is gebaseerd op de overtuiging van de kracht van samenwerkend leren die het leren kan verdiepen. Het werken met peerassessment/peerfeedback kan een bijdrage leveren aan de internalisering van criteria”. ( Dochy et al. ,2003) “Feedback is onmisbaar in het onderwijsleerproces. Maar het is tegenwoordig zo’n gemeenplaats geworden dat men de nadruk neigt te leggen op summatieve beoordelingen”.(Boud, 2000) “Feedback is the bread and butter to teaching and learning.” (Boud, 2000)


Waarop moet goede feedback zich richten?(Hattie en Timperley, 2007) • 1. Wat wil ik bereiken? Gerichtheid op betekenisvolle doelen ( feed up) • 2.Hoe doe ik het? Waar ben ik? Wat heb ik gedaan? Verwijzend naar de huidige kennis ( feedback) • 3. Hoe moet ik verder? Verwijzend naar relevante vervolgstappen om de leerdoelen te behalen (feed forward)


Feedback om leren te verbeteren kan betrekking hebben op 4 niveau’s (Hattie en Timperley, 2007)

• 1. Taakniveau • 2. Procesniveau • 3. Zelfregulatieniveau • 4. Zelfniveau


Feedback op taakniveau Hoe is de taak begrepen en uitgevoerd? Hoeveel antwoorden zijn er goed? Hoe zou een juist antwoord er uit moeten zien? Etc. De meest effectieve vorm van het geven van feedback op dit niveau richt zich op misconcepties, niet op het gebrek aan informatie. In 90% van de gevallen waarin feedback wordt gegeven blijkt het volgens Hattie en Timperley (2007) te gaan om feedback op taakniveau.


Feedback op procesniveau Hierbij richt de feedback zich op de aanpak van de student en het gebruik van effectieve strategieën. Procesniveau feedback gaat over het proces dat is voltooid om de taak uit te voeren. • Een voorbeeld is: "Om het juiste antwoord te vinden kun je de volgende strategie toepassen: ...". • Of : ‘Je moet je in het vervolg eerst breder oriënteren op een onderwerp, voordat je een hoofdvraag formuleert.’


Feedback op zelfregulatieniveau Deze feedback ondersteunt de leerling bij metacognitieve vaardigheden als plannen van activiteiten, het opstellen van een plan, het reguleren van motivatie en inzet en het controleren van uitvoeringsprocessen. Deze feedback is bedoeld om de leerling te laten reflecteren op zijn of haar leerproces en dit zo nodig te verbeteren. Een voorbeeld van feedback op regulatieniveau is: "Wat zijn de overeenkomsten tussen de huidige taak en taken die je in het verleden hebt opgelost?".


Feedback op zelfniveau Deze feedback heeft betrekking op persoonlijke evaluatie en aandacht voor de student. Feedback op dit niveau is niet gerelateerd aan de taak, maar is gericht op kenmerken van de student. Deze doorgaans positieve uitspraken bevatten weinig informatie over de uitgevoerde taak en eigenlijk gaat het hierbij niet om echte feedback. Het betreft uitspraken als: “Prima gedaan” of ”Wat ben je toch een slimme student!”


Doen 2. Diagnosecheck (nagaan of inschatting cursusgever klopt) http://m.socrative.com/lecturer/#lecturerLogin

Te beantwoorden vraag: Op welk niveau is de feedback het meest effectief?


Doen 2. Diagnosecheck (nagaan of inschatting cursusgever klopt) http://m.socrative.com/lecturer/#lecturerLogin

Te beantwoorden vraag: Op welk niveau is de feedback het minst effectief?


Instructie/uitleg 3. Hulp op maat, aansluiten bij verzamelde kennis

Uitkomsten van onderzoek • Met het oog op ‘diep leren’ zoals beschreven door Entwistle (2000), is feedback op procesniveau effectiever dan op taakniveau (Hattie en Timperley, 2007). • Feedback op zelfniveau leidt in veel gevallen niet tot een verbetering van de leerprestatie en kan, als het geen relatie heeft met de taak, zelfs een negatief effect sorteren. • Hattie en Timperley (2007) concluderen dat feedback op het niveau van het proces en de zelfregulatie de meest krachtige feedback met het oog op leren is. Dit wordt gevolgd door de feedback op taakniveau.


Verwerken 4. Nagaan begrip deelnemer Bekijk met je duo-partner de ontvangen feedbackverslagen. Markeer in het verslag plaatsen waarin feedback wordt gegeven Categoriseer de feedback naar niveaus ( T, P, ZR, Z) Noteer op de post-its wat je tegen komt. Plak het voorbeeld bij de posters in de ruimte.


Uitwisselen 4. nagaan begrip deelnemer Herken je niveaus? • Wat is lastig? • Waarover twijfel je? • Wat herken je onmiddellijk?

Wat zien we op de posters? • Op welke poster ‘’ is het druk’? • Wat is de minst gegeven feedback?


Samenvatten 4. Nagaan begrip Scaffolding / feedback op maat (Van der Pol, 2010) Cyclisch model interactie trainer/deelnemer of docent/student

1. Diagnosestrategie Reactie lerende 2. Diagnosecheck Reactie lerende 3. Hulp op maat Reactie lerende 4. Nagaan begrip Reactie lerende

Hulp op maat Feedback op taak Feedback op proces Feedback op zelfregulering Feedback op zelfniveau


1.DiagnoseStrategie Inschatting wat student weet.

R E A C T I E

2.Diagnose Check. Is het beeld van de docent juist?

S

S

R E A C T I E S

4.Nagaan begrip aangeven volgende stap (feed up)

R E A C T I E

R E A C T I E S

3.Hulp op Maat. Sluit aan bij niveau. Feedback T,P,ZR


Opdrachten voor training 2 • Bekijk dit webcollege over scaffolding van J.van de Pol. http://dl.dropbox.com/u/4663358/Webcollege%20Scaffolding.m4 v • Probeer voor jezelf samen te vatten wat scaffolding precies is https://dl.dropboxusercontent.com/u/4663358/Scaffolding.pptx • Spreek af welke persoon van het 4-tal waarmee je eerder werkte een opname van een begeleidingsgesprek gaat maken. • Analyseer een eigen beoordelingsverslag (b.v. werkplekbeoordeling) op niveaus van gegeven feedback (Hattie & Timperley)


Bronnen ter verdieping • Hattie, J.,& Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research,77, 81-112. • Schaaf, M. van der &Oosterbaan, A. (2009). Docentfeedback en reflectieactiviteiten door leerlingen in portfolioconversaties. Symposiumbijdrage Onderwijs Research Dagen, Leuven. • Pol van de J., Volman, M., Beishuizen, J. (2010) Scaffolding. Editional Psychology Review 22: 271-296


Training 2 Ophalen/delen • Ophalen van de kennis en uitwisseling over bekeken webcollege Aan de slag • Maak koppels en geef elkaar de analyse van feedback. Lees en bespreek wat je ziet. • In 4-tallen bekijken van gespreksopname Plenair • Kijken naar gegevens Slb eerste 10 weken


1.DiagnoseStrategie Inschatting wat student weet.

R E A C T I E

2.Diagnose Check. Is het beeld van de docent juist?

R E A C T I E S

S

Ophalen kennis R E A C T I E S

4.Nagaan begrip aangeven volgende stap (feed up)

R E A C T I E S

3.Hulp op Maat. Sluit aan bij niveau. Feedback T,P,ZR


Weten we dit nog? Scaffolding / feedback op maat (Van der Pol, 2010) Cyclisch model interactie trainer/deelnemer of docent/student

1. Diagnosestrategie Reactie lerende 2. Diagnosecheck Reactie lerende 3. Hulp op maat Reactie lerende 4. Nagaan begrip Reactie lerende

Hulp op maat Feedback op taak Feedback op proces Feedback op zelfregulering Feedback op zelfniveau


Aan de slag in koppels Bekijk de analyse van feedback van de collega. Kijkwijzer: • Klopt de rubricering? • Op welk niveau richt de feedback van de collega zich? • Is er een niveau dat volgens jou meer/minder aandacht krijgt


Aan de slag in het 4-tal Bekijk samen de gespreksopname van het feedbackgesprek van de collega. Kijkwijzer: Herken je stappen van scaffolding? Herken je niveaus in de gegeven feedback? Wat vind je krachtig? Wat zou de feedbackgesprek krachtiger maken?


Toepassing in studieloopbaanbegeleiding Leertaken Thema 1

Variabelen in beeld Begeleidingsvormen

Duur/omvang begeleiding

Je stemt je werkwijze af op gegevens omtrent je eigen leren.

EĂŠn groepsbijeenkomst 1 uur

Je maakt een complexe studieplanning

EĂŠn individueel gesprek

Je beoordeelt jezelf, toetst Digitaal portfolio voortgang door te kijken naar leerproces en leerproducten en onderneemt herstelactiviteiten. De student ontwikkelt, gebruik makend van feedback, alternatieven voor zijn handelen.

30 min. 2 keer tussentijdse feedback (formatief) 1 keer beoordeling (summatief)


Werken in de nieuwe Simuliseomgeving Bekijk welke eerste stappen worden gezet in de nieuwe omgeving. Hoe geven we feedback en wat is een badge?


Huiswerk!!Kijken naar de inhoud van de leertaken binnen Slb thema 1 1.Bekijk bijgaand document. met de leertaken. Kun je inschatten welke feedback je verwacht te gaan geven? Hoe wordt jouw aanpak in het individuele gesprek? Waarop richt je je met name op de blog? Houd je rekening met niveaus (Hattie) 2. Maak een opname van een begeleidingsgesprek

met een van je studenten. Probeer scaffolding (zie schema) toe te passen.


Training 3 • Ophalen/delen Even terug naar de stand van zaken. • Aan de slag 1.Bekijk nauwgezet in koppels de ‘huiswerkopdracht’. Welke feedback verwacht men gekoppeld aan de leertaken te gaan geven. 2. Kun je elkaar tips geven om de feedback rijker te maken?


Doen/verwerken

Noteer op de opgehangen posters de tips die worden gegeven om feedback rijker te maken.


Modelling • In viertallen bekijken we één opgenomen gesprek (kies wie toont) • Let op of je de stappen van scaffolding ziet. • Wat zijn tips en tops voor je collega?


Modelling Tonen van het goede voorbeeld Welke groep heeft een heel goed voorbeeld gezien?

Dat tonen we aan de hele groep.

Training feedback op maat def  
Training feedback op maat def  
Advertisement