Page 1

nyhet Välkommen till vår nya djungel FYRA SPÅR FLACKARP-ARLÖV • UNDERVISNING PÅ JÄRNVÄGSSKOLAN• VISION REGION SKÅNE NOBELTORGET GESTALTNING • MASTERPLAN LUND C • PLANTERINGEN PROJEKTERING I HELSINGBORG • BULLER I PLANERING • BJEREDSPARKEN GESTALTNING OCH PROJEKTERING • VÄG 1137 VÄGUTREDNING • PARKERINGS- OCH HANDELSUTREDNING I KRISTIANSTAD • ÖPPET HUS I MALMÖ

Plan Design Enable


du komm


mer väl

på öppet hus? 24 maj från kl 16

Malmö C

Stortorget Lilla torg

Gustav Adolfs torg

Atkins nya kontor Lilla nygatan 7 Anna P-hus

Davidshallstorg

VÄLKOMMEN TILL ATKINS DJUNGEL! Tag med en kollega och kom till vårt öppna hus den 24 maj från kl 16.00 då vi firar våra nya lokaler på Lilla Nygatan 7. Vi bjuder på dryck och tilltugg på vår underbara takterrass med utsikt över kanalen! För vår planering OSA gärna! atkins.malmo@atkinsglobal.com


Nobeltorget make it VISIBLE


KARLSK-

FOLKETS

PARK

Utländsk bakgru rätter 6 %

nd 31

%

Ägande

29

tad srä tte r

8

45 +

22

1

%

B os

år

0 - 18

%

4 + boende 5% 3 boende 7%

1 boende 62 %

2 boende 25 %

%

62

19 - 44 år

S TO

RG

Fasaderna runt torget ligger långt ifrån själva torgytan och i vårt förslag valde vi därför att behålla befintliga nivåskillnader och arbeta med att utformningen av en tydlig kant. Kanter är ett naturligt sätt för människor att orientera sig och definierar torgets utbredning. Kanten blir en zon som fylls med olika aktiviteter; lek,

ST KNUT

Nobeltorget är idag osynligt, en icke-plats, och rörelserna sker längs med torgets kanter. Atkins vill i sitt förslag stärka Nobeltorget utifrån dess historia och kontext och göra Nobeltorget till en plats som är behaglig och intressant att både passera och besöka. Vi vill på nytt göra Nobeltorget till ett torg och en mötesplats där vi själva väljer att mötas.

Atkins var ett av tre företag som Malmö Stad bjöd in att göra ett skissförslag för Nobeltorget i Malmö. Uppdraget omfattade gestaltning av den centrala torgytan och det nya hållplatsläget för den planerade superbusslinjen. Det framtida Nobeltorget ska fungera som en målpunkt och mötesplats. Torget ska tillgodose de funktionella krav hållplatsen skapar men också ge förutsättningar till ett utökat stadsliv på och kring torget. Gestaltningen av torget ska bidra till att minska barriäreffekterna av Nobelvägen, Amiralsgatan och Lantmannavägen genom att vara ett stadsrum med dragningskraft och tydlighet.

Analys av oss som bor här!

spel, sport, ljud och möte, men också vila, vatten och grönska. Kanten bärs upp av ett inre golv av asfalt som bearbetas genom infällda material, ljusare och mörkare nyanser och genom ett mönster skapas över ytan. Utanför kanten består golvet av platsgjuten betong. I anslutning till kanten bevaras de befintliga träden längs torgets ena sida och vi ger också utrymme för mer välbehövlig grönska i form av både nya träd, blommande buskar och ytor med perennplanteringar. I förslaget är också ett fritt flöde över torget viktigt för att människor lättare ska kunna röra sig över och till torget. På så sätt kopplas bostadshusen och Nobeltorgetgatan tydligt ihop med torget och hållplatsläget. Hela torget blir mer tillgängligt och ett brett och starkt stråk för rörelser inom närområdet. Förslaget fick mycket beröm i utvärderingen av skissförslagen och Malmö stad har nu valt att gå vidare med att låta Atkins göra en förprojektering. Detta ger oss möjlighet till ytterligare fördjupning i utform- ningen av Nobeltorget med bearbetning av bland annat torgets och den nya kantens former, material- och växtval. Detta är under arbete och kommer att ligga till grund för en framtida upphandling av detaljprojektering av Nobeltorget. Uppdragsledare: Fredrik K Karlsson


E

A

E

T

T

A E

E

A

T

E

A E

T

E

A

T

A

E E T

T A E

A

E

E

T

A E

A

T

T

A

E

A

E

E

A

T

T

E

A

E

T

E T

E

A T

E

E

A

T

A

T

T

A

T

A

E

E A

T A

T

A

T A

T

E E

A

T

A

A

E

T E

T

A

T

A

E

E

A

T

T

E

T

A

E A

A

T E

T

E

T

A

T

A

A

hela S K Ă… N E ska leva


E

Rapporten visar också hur viktigt det är att fokusera på att lyfta vissa orter som på sikt kan får roller som tillväxtmotorer och därmed medverka till att sprida utvecklingen och skapa större regional balans.

Uppdragsledare: Sinna Broberg

Tillväxtmotorer

attraktivt boende omland cykelvägnät parker och grönområden tätt effektivt stationsnära specialisering bytespunkter sport kultur service

Sekundära tillväxtmotorer

E

A

Regionala känor och kommuncentra Inom 30 min & längre än 30 min

E

T

E

lokal kollektivtrafik

bytespunkter småskalighet service effektivt

T

A

arbetsplatser

attraktivt boende arbetsplatser

T

A

E

kulturarv

tillgängligt

A

T

E

service parker

bytespunkter kultur sport arkitektur av världsklass

T

AT

Lokalcentra Inom 30 min & längre än 30 min

natur

tätt

rekreation

stationsnära cykelvägnät rekreation

effektivitet

kultur

omland

radhus

livskvalitet

attraktivt promenera rekreation lugn naturnära tillgänglighet

kollektivtrafik

Produkten presenterar tydliga utvecklingsstrategier för Skånes respektive ortskategorier på ett inspirerande sätt, samt illustrerar hur Skåne kan se ut om 25 år.

rekreation omland

tillgänglighet

Hela Skåne ska leva! visar hur en region kan ta tillvara och utveckla alla delar av helheten genom att dra nytta av diversitet och samarbete. Generellt handlar utvecklingsarbetet om att växa effektivt, stärka tillgängligheten samt att skapa attraktiva miljöer. Alla delar är viktiga men olika orter eller kommuner bör fokusera på delarna i varierande omfattning. I de större städerna, tillväxtmotorerna, är effektivitet ett nyckelord, medan mindre städer och orter i mer perifera lägen i högre grad måste fokusera på attraktivitet och tillgänglighet.

stationsnära offentliga rum lokaltrafik tillgängligt effektivt tätt arbetsplatser

A

E

boende

kulturarv

E T A

Resultatet blev Hela Skåne ska leva! En unik och utvecklingsbar produkt som lyfter och illustrerar mervärdet av att samverka kring planeringsfrågor genom att arbeta lokalt med en regional agenda.

megaprojekt attraktivt

Som en del av Region Skånes arbete med Strukturbild 2.0 fick Atkins i uppdrag att ta fram förslag till strategi eller gemensam agenda inför Skånes framtida utveckling avseende regionens fysiska strukturer.

specialisering

T

hållplats beroende

villa

småskaligt

strukturbild för Skåne


FLACKARP-ARLÖV FLACKARP-ARLÖV, FYRA SPÅR är ett av Sveriges viktigaste järnvägsprojekt. Södra stambanan ska byggas ut från två till fyra spår mellan Flackarp (söder om Lund) och Arlöv (norr om Malmö). Utbyggnaden beräknas ta fem år och påverkar de boende i orterna Hjärup, Åkarp, Arlöv och resenärer (trafiken). Idag är järnvägssträckan Sveriges näst mest trafikerade linje och maximalt utnyttjad under rusningstrafik. Detta gör sträckan extremt störningskänslig. Tågförseningarna som uppstår här påverkar både lokaltrafiken, regionaltrafiken och den nationella och internationella tågtrafiken. Projektet skapar förutsättningar för fler tåg och ökad punktlighet. Samtidigt ska bullret minska genom att järnvägen grävs ner genom Hjärup och Åkarp. De nedsänkta plattformarna på dessa orter skapar förutsättningar för nya centrumbildningar, attraktivare och mer tillgängliga stationer samt nya passager över järnvägen. Sveriges mest nedfällda järnvägsbommar finns i Åkarp och dessa försvinner för gott med utbyggnaden! I Arlöv ersätts dagens lokaltågsstation med en pendlarstation, vilket innebär att även regionaltågen gör uppehåll på orten. Stationen blir större, mer attraktiv och tillgänglighetsanpassad. Utbyggnaden av stationen ger kommunen möjlighet att förnya och försköna närområdet. Projektet FLACKARP-ARLÖV, FYRA SPÅR kostar cirka 3,5 miljarder och plan- skedet pågår under 2011-2013. Atkins medverkar här med samordnare och projekteringsledare för både systemhandling och järnvägsplan.

Fy

Fyra Sp

Uppdragsledare: Christer Wennbom

Foto: Christina Granér


yra Sp책rFyra Sp

p책r


Bjeredsparken i Lund anlades i slutet av 40-talet efter att området legat som skyddsområde mellan järnvägen och bostadsbebyggelsen. Den gestaltades av dåvarande stadsträdgårdsmästare Oscar Ahlström. Utgångspunkten vid utformningen var barn och parken delades därför in i olika delar för barnens olika åldrar med bl a lek, barnamfiteater, bollplan och öppna gräsfält, kullar och grusgropar. Parken representerar funktionalismens funktionsuppdelning men samtidigt en omsorg kring människans behov och detaljutformning. I samband med exploateringen av det angränsande Sockerbruksområdet och Kristallen ges nu möjlighet till en omfattande upprustning av Bjeredsparken, som kommer att utgöra stadsdelspark för boende och verksamma i stadsdelen. På uppdrag av Park- och naturkontoret i Lund arbetar nu Atkins med gestaltning och detaljprojektering av Bjeredsparken. Ett koncept för parkens vegetationsuppbyggnad har tagits fram, där parkbesökaren får möta en variation av karaktärer i sin vandring genom parken. I utvecklingen av parken får funktionalismens ideal leva vidare genom att den befintliga funktionsuppdelningen behålls och utvecklas. I den nya parken ska motion främjas genom att en motionsslinga i gummimaterial får slingra sig genom hela parken. Till slingan kopplas ett par träningsstationer som utformas av Moritzform. En ny plan för olika

bollsporter anläggs i den södra delen av parken tillsammans med en Pannaarena. En påkostad lekplats med interaktion som tema anläggs i norra delen av parken. Här kommer också en ny pulkabacke att anläggas. Den befintliga amfiteatern, som utgör ett stycke kulturhistoria från Oscar Ahlströms tid, kommer att rustas upp och ges en striktare utformning.Nya entréer till parken anläggs i söder i anslutning till Västra Stationstorget och i norr i anslutning till Bryggaregatan. I norra delen av parken anläggs en kontemplativ plats med planteringar av robusta perenner och inslag av vatten. För hela parken tas ett helhetsgrepp när det gäller belysning. Konventionell belysning med stolparmatur kommer att kanta den nya gång- och cykelvägen som löper i en båge längs hela parkens östra sida. Övrig belysning i parken kommer att utgöras av effektbelysning i form av bland annat markstrålkastare och spotlights. Bilderna är från tidigt skisskede. Uppdragsledare: Susanna Sonesson

Nu är det dags för

BJ


JEREDSPARKEN


ca 250 P-platser Handelsbesökande hänvisas, med anledning av Östra Centrums ombyggnad, till P8 samt Norra Kasern (P7) där kapacitet finns under helg. Samtliga P-platser i centrum regleras till 2 timmar för ökad kapacitet.

185 P-platser Handelsbesökande hänvisas, med anledning av Kristiandstadslänkens byggnad, återigen till P5 och P6 där kapacitet finns under helg.

Etapp 1

t

use

dh

ÖC Etapp 1

Östra centrum etapp 1 påbörjas. 570 P-platser tas i anspråk.

Etapp 1 Öppen för fordonstrafik

Parkerings- & handelsutredning i Kristianstad

Kristianstadslänken etapp 1 påbörjas. Ca 150 P-platser tas i anspråk.

På uppdrag av Kristianstad kommun tog Atkins och Niras under våren 2011 fram en parkerings- och handelsutredning för centrala Kristianstad. Uppdraget genomfördes inför tre större ombyggnationer i Kristianstad centrum som bland annat medför att ett antal parkeringsplatser tillfälligt eller permanent tas i anspråk under åren 20112014. Atkins roll var att utreda Kristianstads parkeringssituation för att komma med förslag till åtgärder som kan kompensera för parkeringsbortfallet under byggtiden. Vidare togs en parkeringsstrategi för tiden efter de tre projektens färdigställande fram. Stort fokus lades vid att hitta metoder för effektivare utnyttjande av befintliga

2000

Föreslå att fastighetsägaren av södra kasern reglerar de 150 allmänna P-platserna inom kvarteret till 2 timmar.

parkeringsplatser samt identifiera ytor tänkbara för etablering av nya permanenta eller tillfälliga parkeringsplatser. Ett av de projekt som låg till grund för utredningen var det planerade kollektivtrafikstråket genom Kristianstad centrum, Kristianstadslänken. Atkins utredde i samarbete med Niras Kristianstadslänkens påverkan på handel och fastigheter i centrala Kristianstad med inriktning på parkeringsbortfall samt stadsmiljö och miljö. Uppdragsledare: Björn Eresund


På uppdrag av Helsingborgs stad arbetar Atkins med detaljprojektering och upprättande av förfrågningsunderlag för förnyelse av de centrala delarna av området Planteringen i Helsingborg.

Planteringen

Gatusektionen kommer att justeras och smalas av, för flera av gatorna inom området och nya planteringar ska anläggas för att ge ett mjukare intryck och en mer mänsklig skala. Planteringen, som till största delen består av bostäder, skall få en ansiktslyftning genom ett flertal åtgärder. Wienertorget centralt i området kommer att moderniseras och den intilliggande parken kommer att rustas upp och få en ny lekplats. Inom området kommer även projektering för ledningssanering att utföras. Uppdragsledare: Erik Widmark

Illustration Sweco, från förstudie. Montage Atkins


Atkins har tillsammans med Malmö stad arbetat fram en tillämpningsskrift om hur trafikbuller ska hanteras vid byggande av bostäder i bullerexponerade lägen. Tillämpningen utgår från Boverkets allmänna råd 2008:1 om buller i planeringen, som visar på att förtätning – och därmed avsteg från riksdagens riktvärden – är möjligt. Förhoppningen är att skriften ska underlätta den praktiska handläggningen genom att klargöra de olika begrepp och planeringssituationer som vållat bekymmer och istället medverka till en attraktiv och hälsosam förtätning av Malmö. Nu ska tillämpningen behandlas politiskt, förhoppningsvis innan sommaren. Magnus Hillberg är uppdragsledare för projektet och har haft rollen som processledare och tekniskt/juridiskt sakkunnig: - För att skapa goda ljudmiljöer tar vi bokstavligt talat ett kliv framåt, mot gatan, och ger stadsrummet och bebyggelsen tydliga funktioner, i motsats till tidigare planering som retirerade bort från trafikbullret och därigenom skapade diffusa och oanvändbara ytor utan att egentligen förbättra bullersituationen. Trafikbullret kan inte byggas bort men däremot kan störningsupp- levelsen minskas väsentligt genom välplanerade bostäder och väldefinierade bostadsgårdar. Uppdragsledare: Magnus Hillberg

Vi utbildar på Järnvägsskolan

Tystare STAD

Foto: Flickr Vanderbilt University

Barnverket Järnvägsskolan i Ängelholm är Sveriges största utbildare inom järnvägsbranchen. Järnvägsskolan startades på 1950-talet av dåvarande SJ för att tillgodose järnvägens behov av lokförare och personal för att upprätthålla/utveckla järnvägsinfrastrukturen. Uppgiften är än idag att tillgodose marknadens behov av framförallt olika tekniker som skall upprätthålla bana och de tillhörande tekniska systemen. Atkins har under flera år hjälpt Järnvägsskolan med utbildningskompetens och har idag flera uppdrag åt dem. Vi uppgraderar tillsammans utbildningen för de tekniker som skall säkerställa så att tekniken för att leda tågtrafiken fungerar. Detta för att anpassa utbildningen till den senaste tekniken. Samtidigt så ställer vi upp med resurser för att genomföra denna utbildning. Vi ställer upp med resurser för att hjälpa till med genomförandet av deras 3-åriga högskoleutbildning järnvägsingenjör. Denna utbildning skapade de tillsammans med Lunds universitet i mitten på 2000-talet, som i ett led i att utbilda studenter föe järnvägsbranchen, järnvägsindustri och för samhällsplanering. Vi ställer upp med resurser för utbildning inom elsäkerhet. Uppdragsledare: Emil Axelsson


Vägutredning

med tillhörande MKB

för väg 1137 i Kävlinge

Kävlin

g Vä

7 113

Hög

Löddeköpinge Under höst/vinter 2011-2012 har Atkins på uppdrag av Trafikverket genomfört en vägutredning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för väg 1137 mellan Löddeköpinge och Kävlinge i Kävlinge kommun. Flera tidigare utredningar har visat på ett behov av en ny sträckning för väg 1137. En förstudie från 2007 resulterade i tre alternativa korridorer. Vägutredningen, som utgör nästa steg i vägplaneringsprocessen, ska fungera som underlag för val av alternativ och trafikteknisk standard genom att klargöra behov av och förutsättningar för åtgärder.

pekade mot att en ny väg kan bli svår att motivera med hänsyn till såväl landskapsbild och kulturmiljö som markanspråk och buller. Vidare bedömdes andelen trafik som kan flyttas över till den nya vägen bli relativt liten. Miljökonsekvensbeskrivningen godkändes av Länsstyrelsen i mars och lovordades som ett mycket bra exempel, med tydlig redovisning av rätt aspekter på en lagom detaljerad nivå.

Alternativ 1 (Samtliga korridorer)

Uppdragsledare: Sinna Broberg Inom ramen för vägutredningen ingick bland annat trafikanalyser, naturvärdesinventering, samhällsekonomisk kalkyl och riskanalys. Utredningen

0 100200

400

600

800 1 000 Me


I

IV

Livsmedelshandel med bostäder på toppen

Vatten och is

Bistro

Bostäder

Cykelväg Bostäder

VI

Malmö Lilla Nygatan 7 211 38 Malmö 040-6501250 Helsingborg Strömgränden 3 252 20 Helsingborg 040-6501240

Bostäder

Gemensamhets-, föreningslokal

Garage

VI Infart

Utfart

VI

Bostäder

VI Bostäder

VI

Medborgarförslag nr 1 Fotbollsplan

Teamet blev utvalda av kommunen att fortsätta med framtagningen av en syntes av idéuppdragens resultat och har nu fått uppdraget att utreda och konsekvensbeskriva flera alternativ för området kring resecentrumet. Syftet med det senaste uppdraget är att utgöra beslutsunderlag för Lunds Kommun och dess samarbetspartners Jernhusen, Trafikverket och Skånetrafiken för inriktningen av Planprogram för Lund C. Parametrar som utredas och beskrivas är stadsmiljö, snabba och smidiga byten mellan trafikslag, attraktivt resecentrum, etappindelning, ekonomi och anpassning till framtida förläggning av järnvägen helt eller delvis under mark.

Gradänger

Ett golv

Pocketpark med lekplats Kafé Paviljonger

I

Ingång till passage

I IV

Kiss ´n ride

Kongress

III

Cykelparkering Medborgarförslag nr 2 Hängställe

Fler möbler och plats för paus

Klosterkyrkan är åter knuten till sin gata

Kongressbron

Passagen Utevänt Medborgarförslag nr 3 Parkour

Grundidén i förslaget är att vidareutveckla och förstärka de kvalitéer som finns i Lund C:s närområde. Den västra sidans nuvarande karaktär av gröna och luftiga rum med stort inslag av bostäder utvecklas och grönskan letar sig in och formar rum och stråk. De nya tilläggen av bebyggelse stöttar och präglas av vegetationen. Bjerredsparken kommer gradvis få nya funktioner i takt med att medborgarsamverkan mynnar i nya tillägg och förändringar. Cykelparkeringen tillåts ta plats och mittbron blir en fin plats att invänta sitt tåg - ömsom inne ömsom ute.

Uppdragsledare: Tom Billingham

Uteservering

I

Restaurang

Samlingspunkt

I

Uppgång cykelparkering

I Utevänt

entré cykeltaket

Busstation Velobro

Uppgång cykelparkering

Velobro

Busstation

II

IV

Butiker och biljett

VI

Takterrass

Lundarum

Hållplats Lundalänken

Utökad yta för uteservering

Nya publika verksamheter

Söderläge

Torghandel

Bänkar under lövtaket

Evenemangsyta

Kiss n ride

VIII

Takterrass

LUND C masterplan

VIII

Hotell

Atkins har lett arbetet med att tillsammans med Yellon, Niras och Deloitte tagit fram en vision och idéförslag för Lund C:s utveckling. Området runt Lund C står inför flera utmaningar och förändringar framöver, exempelvis ökad tåg-, buss- och cykeltrafik, ny spårvagnsdragning samt behovet av nya stora anläggningar såsom resecentrum, bostäder, hotell, kongress och tingsrätt.

Nyhet 201205  

Nyhetsblad från Atkins