Page 1


Weekend Issue 61 Trip

Guide

Museum

Interview

Travel

Roaming Around

Editor Note

Content

เชือ่ ว่าหลายท่านคงได้ทราบข่าวดีกนั ไปแล้วเกีย่ วกับเรือ่ งการไปเทีย่ วญีป่ นุ่ ... ทางรัฐบาลญีป่ นุ่ ได้อนุมตั กิ ารยกเว้นวีซา่ เข้าประเทศญีป่ นุ่ ให้กบั คนไทย ทีจ่ ะเดินทาง เข้าประเทศญีป่ นุ่ ในระยะสัน้ เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ดังนัน้ จึงไม่ตอ้ งห่วงในเรือ่ งของการ กรอกวีซ่า และนั่งลุ้นรอผลอนุมัติว่าจะไปเที่ยวได้หรือเปล่า แต่ถึงแม้ว่าทางรัฐบาล ญีป่ นุ่ จะยกเว้นวีซา่ แล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเราคนไทยจะทำ�ตัวอิสระได้นะคะ ขอให้ทำ�ตามกฎระเบียบที่เคร่งครัดของเขาด้วยเช่นกัน เพื่อความสัมพันธ์ที่ดี ในระยะยาว... สำ�หรับเล่มนีเ้ ราขอพูดถึงเรือ่ งของการ “หนีรอ้ นไปเทีย่ วเย็น”... ประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะมีหลายฤดูก็ตาม แต่ในความคิดเห็นส่วนตัวแล้ว ยังไงซะก็มีฤดูร้อน มากกว่าฤดูอื่นอยู่ดี เพราะถึงแม้ก่อนฝนจะเทลงมาชุดใหญ่ อากาศบ้านเราก็ต้อง ร้อนระอุจนสามารถจุดไฟติดได้ทุกที่สิน่า งานนี้จึงอยากแนะนำ�สถานที่ท่องเที่ยว สำ�หรับผู้ที่อยากหลบอากาศร้อนๆ ไปหาแหล่งท่องเที่ยวเย็นๆ กันบ้าง ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดทางภาคเหนือ น้ำ�ตก ลำ�ธาร รวมถึงต่างประเทศอย่าง Hokkaido รับรอง ว่าเย็นสบายอุรา เหมาะแก่การหนีร้อนไปพึ่งเย็นจริงๆ...

Calendar 06 Interview : การมีชวี ติ อยู่ นัน่ คือความสวยงาม [GENE:Mahasmut] 10 Museum : พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เรื่องราวที่ไม่มีวันจบ... 12 Restaurant : More Happiness... 14 Guide : หนีร้อนไปเที่ยวเย็น... 15 Hotel 20 Let’s Go on A Budget : หนีร้อนเข้าป่า (ไปหาเห็ดโคน) 24 JULY Special 26 Travel : ใบไม้เปลี่ยนสีที่ Hokkaido 28 Trip 32 Roaming Around : Finale in Finland 34 Shopping : Less is More 36 Smart life 38 Happening 40 Traveling Society 41 Fortune 42

ต้องตา คงคาเขตร

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ดุจเดือน เหตระกูล • บรรณาธิการบริหาร ต้องตา คงคาเขตร • กองบรรณาธิการ สุดารัตน์ วิชญวิศษิ ฏ์ชล, กรณ์แก้ว ช้างศิร,ิ เกรียงศักดิ์ บึงสิรถิ าวร, ปริญญาวรรณ จันทร์อรุณ • อาร์ตไดเร็กเตอร์ ประเสริฐศักดิ์ งามเจริญ • ฝ่ายภาพ เสกสรร หวังใจสุข • นรากรณ์ สุธรรมมา• พิสูจน์อักษร นิศาชล คงมา, วิลาวัณย์ อ่อนสมบูรณ์ , ปูชิกา เยาวกุลเจริญ • ผู้จัดการฝ่ายการผลิต ศุภฤกษ์ กาญจนพันธ์ • แผนกโฆษณา ธัญรัศม์ ธนะเดช, สุดธิดา มหิโคต, วัชราภรณ์ ส่งศิริ, ยุพิน จารุกานต์ประเสริฐ

ประธานกรรมการ ปรีดา เหตระกูล • กรรมการผูจ้ ดั การ/รองประธานกรรมการสายการเงิน เหมือนจันทร์ เหตระกูล • ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายการตลาด ดุจเดือน เหตระกูล • ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พงศ์สริ ิ เหตระกูล • สำ�นักงาน 16051607 หมูบ่ า้ นทาวน์อนิ ทาวน์ (ซ.5) ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 • โทรศัพท์์ 0-2530-7345-9 • แฟกซ์ 0-2559-3283 • E-mail webmaster@weekend-magazine.com • Website www.weekend-magazine.com, www.facebook.com/weekend.mag • พิมพ์ท่ี โรงพิมพ์ บริษทั แม่บ้าน จำ�กัด • จัดจำ�หน่ายโดย แผนกจัดจำ�หน่าย บริษัท แม่บ้าน จำ�กัด

Where to find us

ร้านกาแฟและร้านอาหาร | S&P, 94' Coffee, A&W, ทรู เออร์แบน พาร์ค, ทรู แอท , ทรูคอฟฟี่ , ทรูมฟ ู , ทรูไลฟ์, COFFEE WORLD, Viet Cuissine, Whittard, After U, Coffee Bean, Gloria Jean's Coffees, มิสเตอร์ โดนัท, Chaho Shop, Au Bon Pain, Ka-Nom, NARA THAI CUISINE, Mama Do, กาแฟวาวี | ห้องรับรอง / เคาน์เตอร์ต่างๆ | AIS Shop, AIS Serenade Club, AIS Serenade room, DTAC, True Move Shop, True Shop, KTC, Citi M Visa counter service, Airport link, สายการบินไชน่า แอร์ไลน์, BKK Airway Lounge (บางกอกแอร์เวย์) | ห้องรับรองการบินไทย | ห้องรับรองพิเศษโดยสารธุรกิจ, ห้องรับรองบุคคลทัว่ ไป | ร้านอาหารตามห้างสรรพสินค้า | เอ็มโพเรีย่ ม : The Oriental, Nippon Kai | เกษรพลาซ่า : บ.เซนเซส จก., Provence, BAR ITALIA BY GIE GIE | พารากอน : Kabuki, Le Norte, 9th cafe’, Tony's Roma, The Oriental, The Oriental, Amici, Buono gelato italiano, B Natural, Buddhi | เซ็นทรัลเวิลด์ : เลอ คาสบาย์, On the table, Cookie Crust, Manhattan Fish Market, Crepe and Co., Lee Cafe’, กับข้าวกับปลา | อัมรินทร์ : Absolute Yoga | เอราวัณ : Lee Cafe’, TEA ROOM | เพนนินซูลา่ : Provence | สยามเซ็นเตอร์ : Mr. Shake, BODY SHAPE | เอสพลานาด : Miss Saigon, Paula Pop, Red Mango, Gelatoni, Lee Cafe’, The Mad About Juice menu | เซ็นทรัล ลาดพร้าว : Beard Papa's, ตะลิงปลิง, Cinnabon | อารีนา่ 10 : ร้านแซบอีล,่ี Melt Me, ราเมน แชมเปีย้ น | เค วิลเลจ : SHABU SEN, ร้านเล่นเส้น, Tessa Homemade Cuisine | เมเจอร์ รัชโยธิน : Red Mango, Party Ice | Parklane เอกมัย : OMU Rice, Yamagoya | ร้านอาหารทัว่ ไป | โซนสุขมุ วิท / ทองหล่อ / เอกมัย | Bekku, บาซิลโิ ก พิซเซอเรีย, Cassia, Fat Fish Seafood Bistro, Spring Summer, Bankara ramen, Big Knit, Vanilla Garden, ร้านราเมง Yamagoya, Cake Walk, บ้านไร่กาแฟ, EAT 72 | โซนเพลินจิต / ราชดำ�ร /ิ สาธร/ สีลม | ห้องอาหารสีฟา้ , ร้าน RYU RESTAURANT, ร้าน Wake-Up, ร้าน กาแฟดอยตุง, ตลาดต้นสน 99, Ramen tei, ร้าน Pandanus, ร้านอาหาร ซาร่าเจน, Anaa&charlie's cafe’ | โซนอืน่ ๆ | ฮองมิน, Cafe’ De Tu SCB ปาร์ค, To Sit, Iberry, Polka Dot, Risa Lamo | เอเจนซีโ่ ฆษณา | Dentsu Media Palette, Zenith Optimedia, PHD, Carat Media, OMD, FCB Worldwide, Mediaedge : Cia, Mind Share, Initiative (IM) + McCann, Brand Connections, Mediacom, Media Interlligence, SC Matchbox, Starcom Media, Maxus, AMEX Team, Creative Juice Bangkok | อื่นๆ | AUA, บจก. เค เค. พับลิชชิ่ง, บริติชเคานซิล | BTS | ช่องนนทรีย์, ศาลาแดง, อโศก, สยาม, อารีย์ | Emporium | Customer service ชั้น 5, จุดฝากของ ชั้น 5, Information ชั้น 1, แพลตินั่ม คลับ ชั้น G | Paragon | Customer service ชั้น G, ชั้นหนังสือ 1,2,3 แพลตินั่ม คลับ ชั้น M | PTT : Cafe’ Amazon


Calendar

{ Text : Saowapa }

45 YEARS OF JENNIFER KIM Steve Vai Live in Bangkok วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ เซ็นทรัล เวิลด์ ไลฟ์ ชั้น 8 เซ็นทรัล เวิลด์ บัตรราคา 2,490 บาท / 1,490 บาท ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com โทร. 0-2262-3456 Steve Vai เทพเจ้าแห่งมือกีต้าร์ ที่มีความ สามารถหลากหลายทั้งเป็นมือกีต้าร์ร็อค นักแต่ง เพลง และโปรดิวเซอร์ มีผลงานเพลงบรรเลงฮิตอย่าง For The Love of God และ Tender Surrender คราวนี้เขากลับมาระเบิดความมันส์กันถึงไทยอีกครั้ง กับคอนเสิร์ต Steve Vai Live in Bangkok ในวันที่ 6 สิงหาคมนี้ แล้วงานนี้คอร็อคอย่างคุณ จะพลาดได้อย่างไร

วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ บัตรราคา 3,000 บาท / 2,500 บาท / 2,000 บาท / 1,500 บาท / 1,200 บาท ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.atimemedia.com, www.atimeshowbiz.com,www.thaiticketmajor.com โทร.0-2262-3456 คอนเสิร์ตครบรอบ 45 ปี กับน้ำ�เสียงอัน ไพเราะจาก Diva ฝีปากกล้าของเมืองไทย พร้อม ถ่ายทอดบทเพลงทีเ่ พราะทีส่ ดุ ในชีวติ การร้องเพลง ของเธอ เจนนิเฟอร์ คิ้ม กับคอนเสิร์ตสุดท้ายก่อน วัยทอง ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

So Cool 0 องศา บร๊ะมหาชาบูคอนเสิร์ต วันที่ 3 สิงหาคม 2556 ณ เซ็นทรัล เวิลด์ ไลฟ์ กรุงเทพฯ บัตรราคา 1,000 บาท ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com โทร. 0-2262-3456 So Cool 0 องศา บร๊ะมหาชาบูคอนเสิร์ต ครั้งแรกในพื้นพิภพ So Cool World Tour ครั้งนี้ แฟนเพลงชาวไทยเตรียมตัวให้พร้อมกับการแสดง บร๊ะลานุภาพ เต็มรูปแบบจาก So Cool และบรรดา แขกรับเชิญสุดเว่อร์ที่จะยกขบวนกันมาสร้างความ เร้าใจอย่าง ขอนแก่นและพิษณุโลก กับศิรพ ิ ร อำ�ไพพงษ์, บางแก้ว และ แจ๊ส ชวนชื่น รวมด้วยศิลปินอีก มากมายที่จะมาช่วยสร้าง ความมันส์ บ้า เว่อร์ เยอะ จนน้ำ�ตาไหลพราก

คอนเสิร์ต มือขวาสามัคคี REUNION วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2556 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธาน์ บัตรราคา 4,000 บาท / 3,500 บาท / 3,000 บาท / 2,500 บาท / 2,000 บาท / 1,500 บาท / 1,000 บาท ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gmmlive.com, www.thaiticketmajor.com โทร. 0-2262-3456 จีเอ็มเอ็ม ไลฟ์ จัดโปรเจ็กต์ใหญ่ ฉลอง 30 ปี แกรมมีฯ่ ด้วยคอนเสิรต์ “มือขวาสามัคคี รียเู นีย่ น” ให้พลังมือขวาได้กลับมากระหึ่มอีกครั้ง กับตำ�นาน “ร็อคมือขวา” อำ�พล , MICRO แหวน ,MAI , BILLY, NUVO หลังห่างหายกันไปนานกว่า 20 ปี ในคอนเสิรต์ มือขวาสามัคคี รียูเนี่ยน

06

Weekend 61 : 07 : 13

Sonic Bang The Ultimate International Music Festival วันที่ 24 สิงหาคม 2556 ณ อิมแพค อารีน่าและอิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 1-4 เมืองทองธานี บัตรราคา 5,000 บาท / 4,000 บาท ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.facebook.com/SonicBang.Bectero, www.thaiticketmajor.com โทร. 0-2262-3456 กลับมาอีกแล้วกับเทศกาลดนตรีนานาชาติ ครัง้ ยิง่ ใหญ่ ทีอ่ ดั ไปด้วยวงดนตรีระดับโลกกว่า 30 วง เสริมทัพด้วยศิลปินเอเชียและไทยชั้นแนวหน้า บน 6 เวที สุดอลังการ ในบรรยากาศเย็นสบาย มันส์กันให้สุดเหวี่ยง เที่ยงวันยันเที่ยงคืน ไม่ว่าจะ เป็น เจสัน มราซ (Jason Mraz), มิยาบิ (Miyavi), โต๋ ศักดิ์สิทธิ์, กระแต-ใบเตย อาร์สยาม อีกทั้ง ดีเจ เจ มณฑล, ดีเจ โอโน่ คงไม่ตอ้ งบอกว่าเทศกาล ดนตรีครั้งนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหน

GRAMMY HAPPY-FACE-TIVAL ตอน PARTY REUNION CONCERT วันที่ 31 สิงหาคม 2556 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี บัตรราคา 3,500 บาท / 3,000 บาท / 2,500 บาท / 2,000 บาท / 1,500 บาท / 1,000 บาท ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com โทร. 0-2262-3456 สุดยอดการฉลองครบรอบ 30 ปี ของแกรมมี่ กับคอนเสิร์ต “GRAMMY HAPPY  FACE TIVAL” ตอน  “PARTY REUNION CONCERT” ที่รวมพล เหล่าศิลปิน POP IDOL GRAMMY อาทิ มอส, นาวิน ต้าร์, ไบรโอนี่, 5 สาว จาก 2002 ราตรี กับ 2005 ทิวา ฮูลา ฮูล่า, ซาซ่า, คูณสามซูเปอร์แก๊งค์ และลีโอ พุฒ มาร้องมาเต้นให้หายคิดถึงกันแบบสุดๆ ปิดท้ายเดือนสิงหาคมนี้


พระธาตุอินทร์แขวน

พระธาตุอินทร์แขวน

Toyota Hilux Vigo Champ

The Spirit of Champ for AEC : Part 1 การเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป... โดยเฉพาะเพื่อนบ้านที่อยู่ติดเขตชายแดนอย่าง ประเทศ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีนตอนใต้ รวมไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วย เช่นกัน และคราวนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เราได้มีโอกาสเข้าร่วมเดินทาง ไปกับขบวนคาราวานมิตรภาพอาเซียน โดยมีปลายทางที่สหภาพ พม่าภายใต้ชื่อ ASEAN Friendship Caravan to Myanmar : The Spirit of Champ for AEC ได้รับการสนับสนุนหลักจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด ที่สนับสนุนรถกระบะ Toyota Hilux Vigo Champ Double Cab ทีเ่ ปีย่ มด้วยสมรรถนะ ทั้งเครื่องยนต์ D4D พันธุ์อึด บวก VN Turbo ประหยัดน้ำ�มันสุดๆ ช่วงล่างทีห่ นึบแน่นแต่นมุ่ นวลด้วยระบบ DTS (Diamond TechSuspension) ร่วมเดินทางไป 9 คัน กับคณะสือ่ มวลชนอีก 26 ชีวติ ทัง้ นีม้ สี มาชิกสือ่ มวลชนจากประเทศมาเลเซีย, สิงคโปร์, และเวียดนาม เข้าร่วมด้วย... จากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าไปที่อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก... ข้ามแดนที่สะพาน มิตรภาพไทย-พม่า เข้าสู่เมืองเมียวดี มุ่งหน้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน เมืองเนปีดอว์ ทะเลสาบอินเล เมืองมัณฑเลย์ เมืองพุกาม เมืองย่างกุง้ เมืองหงสาวดี เมืองเมาะละแหม่ง และวนกลับออกทางเดิมรวมระยะทางไกลกว่า 3,000 กิโลเมตร โดยวัน แรกเริ่มกันที่ ก้อนหินแห่งศรัทธา พระธาตุอินทร์แขวน หรือไจ้ก์ทิโย (Kyaikhtiyo)

หินขนาดน้�ำ หนักกว่า 600 ตัน ก้อนนีต้ ง้ั อยูท่ เ่ี มืองไจ้กโ์ ถ่ อำ�เภอสะเทิม เขตรัฐมอญ ของประเทศพม่า บนยอดเขา Paung Laung ลักษณะเด่นของพระธาตุอินทร์แขวน คือ มีลักษณะเป็น ก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลก โดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อ พระธาตุอนิ ทร์แขวนนับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ช่ี าวพม่าต้องไป สักการะ และตามล้านนาเชื่อว่าเป็นพระธาตุประจำ�ปีเกิดปีจอ (ปีหมา) ดังนั้น คนที่เกิดปีนี้ควรต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิต… ตามตำ�นานเล่าว่าในสมัยพุทธกาลมี ฤาษีติสสะ เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับพระเกศา จากพระพุทธเจ้า ที่ได้ทรงมอบให้ไว้เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ให้ประชาชน สักการะ เมือ่ ครัน้ ได้มาแสดงธรรมเทศนา ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบพระเกศา ต่างก็นำ�ไปบรรจุในสถูปเจดีย์ ส่วนฤๅษีติสสะกลับนำ�ไปซ่อนไว้ในมวยผม เมื่อเวลา ล่วงเลยถึงคราวที่ฤๅษีติสสะจะต้องละสังขารเต็มที เขาตั้งใจไว้ว่าจะนำ�พระเกศาไป บรรจุไว้ในก้อนหิน ที่มีรูปร่างคล้ายกับศีรษะของเขา ท้าวสักกเทวราช (พระอินทร์) จึงช่วยเสาะหาก้อนหินดังกล่าวจากใต้ท้องมหาสมุทร และนำ�มาวางหรือแขวนไว้ บนภูเขาหิน บางตำ�นานก็เล่าว่า มีฤๅษีองค์หนึง่ ซ่อนพระเกศาที่ได้รบั มาจากพระพุทธเจ้า เมือ่ ครัน้ มาโปรดสัตว์ในถ้�ำ ไว้ในมวยผมมาเป็นเวลานาน เมือ่ ใกล้ถงึ วาระทีจ่ ะต้องละ สังขารจึงตัดสินใจมอบพระเกศาให้กับพระเจ้าติสสะ กษัตริย์ผู้ครองนครแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบุตรของลูกศิษย์ที่นำ�มาฝากให้ฤๅษีช่วยเลี้ยงดูตั้งแต่เล็ก แต่ก่อนอื่นพระเจ้า ติสสะต้องหาก้อนหินที่มีลักษณะคล้ายศีรษะของฤๅษี โดยมีพระอินทร์เป็นผู้ช่วย ค้นหาจากใต้สมุทรนำ�มาวางไว้ที่หน้าผา…


กรุงเนปีดอว์

มหาเจดีย์อุปปตศานติ

มหาเจดีย์อุปปตศานติ ปางช้างเผือก

วันใหม่กับบรรยากาศยามเช้าที่สดใส... อากาศที่นี่บริสุทธิ์มาก อีกทั้ง ยังมีใบไม้สีเขียวให้ดูตลอดสองข้างทาง วันนี้เราจะเดินทางไปยังเมืองหลวงแห่ง ใหม่ของพม่ากัน ถ้าเอ่ยถึงเมืองหลวงของพม่า หลายท่านยังคงเข้าใจว่า ย่างกุ้ง คือเมืองหลวง แต่จริงๆ แล้วทางการพม่าได้ย้ายเมืองหลวงออกไปจากย่างกุ้งมา มากกว่า 6 ปีแล้ว กรุงเนปีดอว์ อยู่ห่างจากพระธาตุอินทร์แขวน 400 กิโลเมตร ถึงแม้ว่าระยะทางอาจดูไม่มากเท่าไหร่นัก แต่ต้องใช้เวลาเดินทางถึง 8 ชั่วโมง เลยทีเดียว เนื่องจากถนนหนทางยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นัก และที่ตั้งของ กรุงเนปีดอว์ก็ตั้งอยู่ในหุบเขาลึก ซึ่งแน่นอนว่าการเดินทางของเราก็ผ่านไปได้ ด้วยดี เพราะช่วงล่างของรถได้รับการออกแบบมาอย่างสุดยอด ด้วยระบบ DTS (Dimond Tech Suspension) ทีล่ ยุ ได้ทกุ เส้นทาง ช่วงล่างโครงสร้างเหล็กชิน้ เดียว ตลอดคัน เสริมด้วยแชสซีส์แข็งแกร่งพิเศษ ระบบกันสะเทือนหน้าแบบปีกนกคู่ ช่วยปรับองศาให้เอียงตัวตามพื้นขณะเลี้ยว ให้การทรงตัวที่นิ่มนวล เกาะถนน ได้ดีมาก และคอยล์สปริงยังปรับจูนใหม่ในระดับที่เหมาะสม จึงไม่เพียงแค่หนึบ ติดถนน แต่ยังขับขี่ได้นุ่มทุกเส้นทาง ชุดแหนบเหนือเพลาช่วยเพิ่มความสูงของ ตัวถังจากพื้น เพื่อการฟันฝ่าอุปสรรค ฉะนั้นถึงแม้ว่าเส้นทางจะยากลำ�บากยังไง ขบวนการเดินทางของเราก็ไม่เคยหวั่น... สำ�หรับผังเมืองของกรุงเนปีดอว์ แบ่งออกเป็น 4 โซนหลักคือ โซนราชการ โซนโรงแรม โซนอุตสาหกรรม และโซนทหาร ซึ่งปัจจุบันมีประชากรย้ายเข้าไป ยังกรุงเนปีดอว์กว่า 9 แสนคน แต่โซนที่เป็นที่สุดคือโซนทหาร เนื่องจากเป็นคลัง อาวุธเพื่อใช้ป้องกันประเทศ มีศูนย์ราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย สิ่งที่เหนือ

อื่นใดในเนปีดอว์ คือที่ทำ�การรัฐสภาของเมียนมาร์ ที่สร้างได้อย่างอลังการงาน สร้างสุดๆ บนพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ สวยงามเป็นที่สุด ที่สำ�คัญทางการพม่าได้สร้าง ถนนใหญ่โตขนาด 18 เลน ว่ากันว่าเครื่องบิน Air Force One เคยมาร่อนลงจอด ที่นี่แล้วครั้งที่ประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า แห่งสหรัฐอเมริกาได้มาเยือน สถาน ที่เที่ยวน่าสนใจได้แก่ มหาเจดีย์อุปปตศานติ เป็นเจดีย์ใหญ่ตั้งตระหง่านใจกลาง เมืองเนปีดอว์ โดยจำ�ลองแบบมาจากมหาเจดีย์ชเวดากอง เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ ทางพุทธศาสนา ให้ผู้คนที่มาได้เคารพบูชาและกราบไหว้ตามคติความเชื่อ ไม่ไกล จากเจดีย์จะเป็นที่ตั้งของปางช้างเผือก สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่าที่สำ�คัญ มีลักษณะของช้างเผือกชัดเจน เช่น สีผิวจะอมชมพู หรือสีหม้อดินใหม่ สีตาเป็นสี ไข่มุก ใบหูใหญ่ งวงยาวจรดพื้น หนังตาเป็นสีชมพู ขนตาขนตัวและปลายหางขาว หลังดังใบกล้วยคว่ำ� หางทอดตรง อวัยวะเพศขาว กลีบนิ้วเป็นสีชมพู เล็บเท้าข้าง ละ 4 เล็บ ลักษณะเช่นนี้นี่เองนับช้างเผือกที่ถูกต้องตามหลัก “คชลักษณะ” หาก มาเมืองเนปีดอว์ก็อย่าลืมแวะไปชมกัน... จบไปอีกวันกับความสวยงามของประเทศเพื่อนบ้านที่เราคุ้นเคย... ฉบับ หน้าเราจะมาต่อกับทริปเด็ดๆ ที่เมืองพม่ากันอีก ว่าแต่จะเป็นที่ไหนคงต้องรอ ติดตามไปพร้อมกับเรา The Spirit of Champ for AEC...


Interview

{ Text : KronSiri }

Gene : Mahasmut Bunyaraksh การมีชีวิตอยู่ นั่นคือความสวยงาม... ผู้ชายคนนี้มักถ่ายทอดบทเพลงความหมายเหงาๆ ผ่านเสียงร้อง เบาๆ ในจังหวะดนตรีอคูสติกแนวโฟล์คนุ่มๆ และกีต้าร์หนึ่งตัว ซึ่งล่าสุด เพิ่งปล่อยอัลบั้ม “ Whitening EP “ มาให้เราได้ฟังกัน กับผู้ชายที่มี มุมมองเรียบง่ายคนนี้ “ จีน-มหาสมุทร บุณยรักษ์ “

Mahasmut

Gen Bunyarak e sh

ความเป็นตัวตนของ จีน มหาสมุทร

สไตล์การท่องเที่ยวในแบบฉบับ จีน มหาสมุทร

“ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่ง ที่เหมือนกับทุกคน”

“สำ�หรับผมต้องเที่ยวแบบแบ็คแพ็คผจญภัย ออกแนวมันส์ ลุย จะสนุกกว่าเที่ยวแบบไม่มีลุ้นอะไรเลย และต้องไม่มีไกด์ทัวร์มานำ�เที่ยว ตามโปรแกรมด้วย ไม่จำ�เป็นต้องวางแผนไว้ก่อนว่าจะไปไหนบ้าง ซึ่งเป็นการคาดหวังไว้ตั้งแต่ก่อนไป พอไปถึงแล้วไม่เป็นอย่างที่คิด อาจรู้สึกแย่ได้ บางครั้งแค่ไปในที่ที่พอใจ โดยไม่ต้องกะเกณฑ์ไว้ล่วงหน้า ก็อาจทำ�ให้ได้พบอะไรแปลกใหม่ที่ดูสวยในมุมมองของเรา เพราะสถานที่ ที่ทำ�ให้เราประทับใจอาจไม่ใช่สถานที่หรูหราที่ต้องเสียเงินแพงๆ เพื่อเข้าไป ไม่แน่ที่เที่ยวธรรมดาที่หนึ่งอาจมีสิ่งพิเศษซ่อนอยู่ก็ได้”

ตอนนี้เวลาขึ้นคอนเสิร์ตยังตื่นเต้นอยู่ไหม “ยังตื่นเต้นอยู่ครับ บางครั้งก็หวาดเสียว เพราะไม่ค่อยมีเวลาซ้อม ก่อนขึ้นแสดงเท่าไรนัก”

ความฝันขั้นต่อไป “อยากใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และมีครอบครัวที่มีความสุขในทุกวัน”

แรงบันดาลใจกับข้อคิดในการทำ�งาน “มาจากทุกอย่างรอบตัว ไม่ว่าครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือสิ่งที่เรา สัมผัสได้ด้วยความรู้สึก โดยยึดหลักทำ�เท่าที่ทำ�ได้ และให้ค่อยๆ ทำ� ไม่ต้องรีบร้อน เมื่อเวลาผ่านไปเราอาจพบเจออะไรมากขึ้น ก็ให้ใช้สิ่งนั้น เป็นบทเรียน เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว จากประสบการณ์”

อะไรที่ทำ�ให้หลงใหลและชอบมากๆ “สิ่งสวยงามบนโลกใบนี้มีมากมาย การที่เรายังมีชีวิตอยู่เพื่อสัมผัส สิ่งที่สวยงามเหล่านี้เป็นอะไรที่น่าหลงใหลที่สุดแล้ว แม้โลกจะมี ทั้งด้านสว่างและด้านมืดปะปนอยู่ด้วยกัน และบางครั้งเราอาจ หลงไปกับมันก็ตาม”

10

Weekend 61 : 07 : 13

ประสบการณ์สนุกๆ ระหว่างท่องเที่ยวที่ไม่มีวันลืม “ตอนไปเที่ยวอินเดียครั้งแรก ก่อนไปมีคนเตือนให้ระวังเจอโศกนาฏกรรม ก็กลัวไปเลย แต่พอไปถึงมันก็ตื่นเต้นมากๆ ครับ เห็นอะไรก็ขำ�ไปหมด ทุกอย่างคล้ายบ้านเราแต่รุนแรงกว่า ผมเองโดนหลอกไปเยอะ เรียกว่า เป็นการผจญภัยที่สนุก โชคดีที่รอดกลับมาได้ (หัวเราะ)”

ร้อนๆ อย่างนี้ ถ้าให้หาที่หลบร้อนไปพึ่งเย็น อยากจะไปเที่ยวที่ไหน “คงคิดถึงสถานที่ที่สามารถโดดน้ำ�เล่นได้เป็นอย่างแรก เช่น น้ำ�ตก แม่น้ำ� หรือว่าเป็นทะเลครับ”

อยากฝากอะไรถึงคนที่หลงรักคุณ “ขอให้ทุกคนสมหวังในสิ่งที่อยากทำ� และฝาก Facebook.com/LittleFoxMusic ด้วยนะครับ” 


Museum

Text : คาปู / Photo : Kronsiri

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เรื่องราวที่ไม่มีวันจบ...

ถ้าย้อนกลับไปสัก 80-90 ปี ที่แล้ว ในยุคที่ยังไม่มีทีวี ไม่มีคอมพิวเตอร์ และไม่มีอินเทอร์เน็ต ในยุคที่เรายังต้องใช้พิมพ์ดีด ฟังเพลง จากแผ่นเสียง ชมละครจากวิทยุทรานซิสเตอร์ ดูหนังกลางแปลง และกล้องก็ยังเป็นฟิล์มขาว-ดำ�อยู่ เชื่อว่าการจะทำ�อะไรสักอย่างคงไม่ง่าย และรวดเร็วเท่ายุคเทคโนโลยีลิซ่ึมแบบเดี๋ยวนี้ ที่สะดวกสบายจนน่าเหลือเชื่อ แล้วเคยสงสัยมั้ยว่าการถ่ายหนังสมัยนี้ต่างกับสมัยก่อนอย่างไร เราจึงออกเดินทางเพื่อหาคำ�ตอบ ณ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย หรือที่หลายคนรู้จักกันในนาม หอภาพยนตร์ สถานที่อันเก็บรวบรวม เรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยไว้มากมาย...

นานมากแล้วที่เคยคิดอยากมาเยือนหอภาพยนตร์ ให้ได้สกั ครัง้ เพียงเพือ่ มานัง่ ดูหนังสักเรือ่ ง ในบรรยากาศ แบบเก่าๆ แต่คลาสสิค ซึ่งก็ไม่ผิดหวังกับหนังไทยที่มี โปรแกรมฉายทุกวัน จะเก่าแค่ไหนเขามีหมด ที่พิเศษ เราสามารถย้อนเวลาตีตว๋ั เข้าไปดูหนังทีฉ่ ายด้วยเครือ่ งฉาย แบบมือหมุน พร้อมซาวด์เอฟเฟคสดๆ ในโรงหนังอลังการ ของ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ที่จำ�ลองมาจากโรงถ่าย ภาพยนตร์เสียงขนาดย่อส่วนของ ศรีกรุง ซึ่งเคยรุ่งเรือง และได้ชื่อว่าฮอลลีวูดแห่งสยาม กับอาคารสีเหลืองสดใส ที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ประกอบฉาก ไม่ว่าจะของที่ใช้แสดง ในหนัง พร็อพ เสื้อผ้า สเลท (Slate) ถ้าใครเคยดูหนัง ก็คงจะเดาได้ไม่ยากว่ามาจากเรื่องอะไรบ้าง เรือนแม่นาค ก็มีนะคะ ทีถ่ กู อกถูกใจมากสุดต้องยกให้ เมจิก แลนเทิรน์ และโคมเวียน เครื่องฉายภาพขึ้นจอยุคแรกๆ ลองคิดดู หากคุณได้อยูท่ า่ มกลางภาพเงาทีห่ มุนวนบอกเรือ่ งอยูร่ อบตัว

12

Weekend 61 : 07 : 13

ใหญ่บ้างเล็กบ้างตามจังหวะการเคลื่อนไหว จะรู้สึกดี แค่ไหน เดินลึกเข้าไปอีกนิดก็จะเจอ โถงเกียรติยศของ รัตน์ เปสตันยี บุคคลสำ�คัญแห่งวงการภาพยนตร์กับฉาก สวรรค์มืดและโรงแรมนรก หนังที่คนไทยควรดูก่อนตาย สำ�หรับใครที่อยากรู้ว่าขั้นตอนในการทำ�ภาพยนตร์เป็น อย่างไรคงต้องถูกใจโซนกระบวนการถ่ายทำ� เพราะมี ตั้งแต่ก่อนการผลิต ขั้นตอนถ่ายทำ� และขั้นตอนหลัง ถ่ายทำ�ที่ยกมาให้เราเห็นทั้งโต๊ะทีเดียว แค่ได้สัมผัสก็ ทำ�ให้นึกภาพความมุ่งมั่นในงานที่รักของแต่ละคนได้ ไม่ยาก อย่างการ์ตนู เอนิเมชันเรือ่ งยาวเรือ่ งแรก สุดสาคร ที่อยู่สภาพเดียวกับตอนผู้สร้างเสียชีวิต นอกจากนั้นยังมีแผ่นเสียงในสมัยก่อน กล้อง และฟิล์มแบบต่างๆ รางวัลตุ๊กตาทองคู่แรก เครื่องฉาย หนังแบบพกพา แว่นส่องภาพ สมุดดีด โปสเตอร์วาด ด้วยมือ ฉากการแสดงสุดท้ายของมิตร ชัยบัญชา หรือ แม้แต่ แบล็คมารีอา โรงถ่ายแห่งแรกของโลกที่จำ�ลอง

มาได้เหมือนมาก (เข้าไปเล่นละครคนกินกล้วยก็ได้) และรถไฟสายภาพยนตร์ สถานีศีนิมา ที่จะพาคุณผ่าน ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยสู่เมืองมายา และหากคุณ เดินอ้อมพิพธิ ภัณฑ์ไปอีกหน่อยก็จะเจอกับ โรงภาพยนตร์ ศรีศาลายา และ ลานดารา ที่เหล่าผู้คนในวงการบันเทิง จะมาประทับรอยมือและรอยเท้าเอาไว้ ณ ที่แห่งนี้ จะมี ใครบ้างคุณคงต้องไปดูเอง... สถานที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย 94 หมู่ 3 พุทธมณฑล สาย 5 จังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑ์จะอยู่เลยมหาวิทยาลัยมหิดลไปไม่ไกล และอยู่ติดกับ มทร.รัตนโกสินทร์ เปิดให้เข้าชมฟรี ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 3 รอบ ได้แก่ 10.00 น. 13.00 น. และ 15.00 น. โทร.0-2482-2013-14 www.fapot.org หรือ www.facebook.com/thaifilmarchivepage 


Restaurant

Text : KronSiri / Photo : Narakorn

More Happiness...

คิดเหมือนกันมั้ยว่าเวลาได้กินขนมหรืออาหารอร่อยนั่นแหละคือ ช่วงเวลาแห่งความสุข...สุขที่ได้กิน สุขที่ได้สัมผัส และสุขที่ได้นั่งละเลียดของที่ชอบท่ามกลางบรรยากาศที่ถูกใจ...

Think Cafe ไอเดียแห่งความอร่อย... แค่เห็นชื่อก็คิดถึงดีกรีความครีเอทแล้ว สำ�หรับ Think Cafe ร้านเค้กที่ความพิเศษอยู่ตรงการสร้างด้วยตู้คอนเทนเนอร์สีขาวตัดกับสนามหญ้าเขียวขจีถึง 3 ตู้ เลือกเมนู ที่ถูกใจแล้วเลือกมุมนั่งละเลียดขนมให้สบายอารมณ์ หากอยากได้วิวดีๆ มุมโปร่งโล่งชั้นบนก็มีที่นั่งชมวิวจากมุมสูง หรือหากต้องการความเป็นส่วนตัวอีกนิดก็ตู้คอนเทนเนอร์ ที่ 2 เลย มีมุมหวานๆ กับโซฟานุ่มๆ พร้อมเจ้าหมีตัวใหญ่น่าฟัดไว้คอยท่า ที่นี่โดดเด่นตรงเมนูของหวานในสไตล์เบเกอรี่ญี่ปุ่น ที่ใครเห็นก็ต้องหลงรัก เชียร์สุดตัวกับเมนูนี้ Think Chocolate Signature ช็อกโกแลตเย็นเข้มข้นสูตรพิเศษ ของทางร้าน โรยหน้าด้วยวิปครีมหวานมัน และช็อกโกแลตสดที่ทำ�เอง เมนูต่อมาเหมาะกับคนชอบช็อกโกแลต Teddy Chocolate Cake เค้กหมีน้อยน่ารักที่ข้างในเป็นเนื้อเค้ก ตัดกับมูสช็อกโกแลต ซึ่งถูกจัดมาในจานไม้ทรงกลม เข้ากันได้ดีกับรสหวานของไอศกรีมวานิลลาลูกโต และรสเปรี้ยวของสตรอว์เบอร์รี ส่วนคนชอบชาเขียวต้องสั่ง Mini Matcha ไอศกรีมชาเขียวแบบเข้มข้น เคลือบช็อกโกแลตฟองดูว์ที่มาพร้อมความหอม เมื่อตักแล้วจะรู้เลยว่ามันนิ่มทั้งแท่ง หากคิดว่าจานนี้รสเข้มไปก็มีบราวนี่ และไอศกรีมชาเขียวอีกลูก ที่รสอ่อนกว่ามาเบรก และหากใครชอบชีสต้องลอง Cheddar Cheese Cotton ชีสเค้กเนื้อนวลเนียนชวนสัมผัส ซึ่งก็ไม่ผิดหวังกับความรู้สึกนุ่ม เบา แทบละลายยามลิ้มลอง เข้ากันได้ดีกับซอสส้ม เชดดาร์ชีส และที่ขาดไม่ได้วิปครีม สังเกตว่าจะมีอยู่เกือบทุกเมนู แค่นี้ก็คงพอทำ�ให้เราหาเหตุผลชวนกันไปนั่งเล่นปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้อย่าง สบายอารมณ์ได้แล้วล่ะ โครงการ The Bloc อยู่เยื้องกับ The Circle ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-20.30 น. โทร.08-5357-5315 www.facebook.com/ThinkinSideTheBloc

เผ่งอิ้ว สัมผัสแห่งความสุข... "เผ่งอิ้ว" เป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว แปลว่า เพื่อน จึงไม่แปลกที่ร้านนี้จะเต็มไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น น่ารัก และเป็นกันเอง ในสไตล์ย้อนยุค สบายๆ ในโทนพาสเทล ที่ทำ�ให้ ผู้มาเยือนนึกถึงยุคคุณพ่อคุณแม่ยังหนุ่มสาว ซึ่งเน้น All-Day-Breakfast อาหารเช้าที่กินได้ทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นอาหารจีน ไทย หรืออเมริกัน เมื่อไปถึงอย่างแรกเราต้องสั่งอาหาร ที่เคาน์เตอร์ก่อนจะไปนั่งรออาหารมาเสิร์ฟแบบชิลล์ๆ เอกลักษณ์ของที่นี่อยู่ที่ โจ๊ก และปาท่องโก๋ยักษ์ ยาวกว่าหนึ่งฟุตที่ได้ใจเราไปเต็มๆ ต้องบอกว่ากรอบนอกนุ่มใน เนื้อแน่นมากๆ จะจิ้มกับนมหรือสังขยาก็ได้ ได้รสชาติยิ่ง ขึ้นเมื่อกินคู่กับโจ๊กร้อนๆ อย่าง โจ๊กแห้งทรงเครื่อง โจ๊กสไตล์ฮ่องกง ใส่หมูเด้งชิ้นโต ไข่ต้มยางมะตูม กินคู่กับปาท่องโก๋จิ๋ว แต่โจ๊กที่นี่ไม่เหมือนใคร เพราะรสจัดจ้านด้วยน้ำ�พริกเผา สูตรพิเศษของทางร้าน เมนูนี้ทำ�ให้นึกถึงสมัยเด็กๆ ที่ตื่นเช้ามาพ่อกับแม่มักพาไปนั่งกินโจ๊กก่อนไปโรงเรียน ชอบสุดๆ คือเมนู ไข่สองหน้า ไข่กระทะรสกลมกล่อม ผสมผสานกับ หมูรวนไชโป๊ และท้อปปิ้งให้เลือกอีกสองอย่าง คือ แฮม เบคอน ไส้กรอก และกุนเชียง เสิร์ฟคู่กับขนมปังปิ้งหัวกะโหลก ปิดท้ายด้วย เฉาก๊วยน้ำ�เต้าหู้ เมนูที่แปลกแต่เข้ากันได้ อย่างประหลาด กับรสหวานมันของน้ำ�เต้าหู้ที่อยู่ด้านล่างและเฉาก๊วยเนื้อนุ่มที่แทบจะล้นแก้ว โครงการพิมาน 49 ตรงข้าม Starbucks และ Villa Supermarket ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00-20.00 น. โทร.0-2662-6169 www.facebook.com/PengYouChineseCafe 

14

Weekend 61 : 07 : 13


Guide

{ Text : Tongta / Photo : เสกสรร }

หนีร้อนไปเที่ยวเย็น... หลังจากที่นอนอ่านหนังสือกองโต นอนดูหนังหมดไปหนึ่งตั้ง และกินบะหมี่ สำ�เร็จรูปหมดไปหลายห่อ... ฉันก็ครุ่นคิดได้ ว่าต้องหาอะไรทำ�เป็นการด่วน เพื่อให้ตัวเอง ไม่เวิ่นเว้อไปกว่านี้ การได้ออกไปนอกบ้าน เป็นเรื่องที่ดี แต่คงไม่ดีเท่าไหร่นักที่ต้องออก ไปนั่งติดแหง็กบนท้องถนน อีกทั้งยังมีไอร้อน ระอุปกคลุมไปทั่วเมือง ฉันจึงตัดสินใจใหม่ อีกครั้งก่อนที่จะหันไปเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋า ใบย่อมๆ แล้วขับรถคันเก่งออกจากบ้าน...

“โหลๆ... อยู่ไหน ไปเที่ยวกันป่าว” เสียงจากปลายสายงุนงงเล็กน้อย ก่อนจะถามกลับว่า “ไปไหนล่ะ...” ฉันยิ้มกริ่มเล็กน้อยแล้วตอบไปว่า “ลำ�ปาง หนาวมาก”... หลายคนอาจสงสัยว่าทำ�ไมฉันถึงเลือกมาเที่ยวไกลถึงลำ�ปาง จังหวัดนี้แลดูเงียบสงบค่ะ เหมาะกับการพักผ่อน เป็นเมืองเล็กน่าอยู่อีกเมืองหนึ่ง ในความรู้สึกของฉัน อากาศที่นี่เย็นนิดๆ ซึ่งฉันว่ากำ�ลังเหมาะทีเดียวกับการหนีร้อน ไปเที่ยวเย็น ผู้คนที่นี่เป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส บวกกับมีเสียงอู้คำ�เมืองเพราะๆ ช้าๆ ให้ได้ฟังกันตลอดทั้งวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันคิดว่าไม่เคยเปลี่ยนไปเลยจริงของลำ�ปาง พวกเรามาถึงนครลำ�ปางในช่วงค่ำ�ของวันเดินทาง หลังจากที่ฝนพรำ�ตกเกือบตลอด ในช่วงบ่าย ทำ�ให้การเดินทางครั้งนี้ค่อนข้างโหดพอควรกับสาว (สูงวัย) 2 คน คืนนี้พวกเราจึงหลับกันเป็นตายทันทีที่หัวถึงหมอน...


วัดพระธาตุลำ�ปางหลวง

วัดพระธาตุลำ�ปางหลวง เงาพระธาตุกลับหัว

ซุ้มพระบาท

วัดพระธาตุลำ�ปางหลวง

แสงแดดยามเช้าส่องเข้าห้องมาแบบกระมิดกระเมีย้ น... ฉันตืน่ นอนคนแรกแล้ว แฝงกายเข้าไปรับความสดชื่นด้วยการอาบน้ำ�คนแรก ไม่นานนักพวกเราก็ออกจากห้อง แล้วหาของรองท้องก่อนไปเทีย่ วชมสถานทีต่ า่ งๆ เริม่ ต้นจาก วัดพระธาตุล�ำ ปางหลวง ตั้งอยู่ในเขตตำ�บลลำ�ปางหลวง อำ�เภอเกาะคา จังหวัดลำ�ปาง อยู่ห่างจากตัวเมือง ลำ�ปางประมาณ 18 กิโลเมตร เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำ�ปางมาแต่โบราณ ตามตำ�นาน กล่าวว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลาย เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย เป็นพระธาตุประจำ�ปีเกิด ของคนปีฉลู

ภายในวัดมีขนาดใหญ่โต และมีผู้มากราบไหว้สักการะอยู่ไม่ขาดสาย สิง่ ทีม่ องเห็นเด่น ชัดคือความงามของตัวพระธาตุที่เป็นทรงกลมแบบล้านนา ภายนอกบุด้วยทองจังโก ยอดฉัตรทำ�ด้วยทองคำ� มีลายสลักดุนเป็นลวดลายประจำ�ยามแบบต่างๆ แต่จุดเด่น ที่หลายท่านมาเยือนวัดนี้คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดจากแสงหักเห “เงาพระธาตุกลับหัว” เงาพระธาตุสามารถมองได้จาก 2 แห่งคือด้านใน วิหารพระพุทธ ไม่ปรากฏว่าสร้าง เมื่อใด และใครเป็นผู้สร้าง แต่ประมาณอายุไม่ต�ำ่ กว่า 700 ปี มีอยูม่ มุ หนึง่ ของวิหาร สามารถมองเห็นเงาพระธาตุ (แบบไม่กลับหัว) โดยผ่านแสงที่ลอดผ่านช่องเล็กๆ แล้ว ทอดยาวมาบนเบาะสีขาว สำ�หรับวิหารแห่งนีผ้ หู้ ญิงสามารถเข้าไปชมได้คะ่ แต่ที่ตื่นตา ตื่นใจคงเป็น ซุ้มพระบาท ที่ถูกสร้างครอบพระพุทธบาทไว้ ฐานก่อขึ้นเป็นชั้นคล้าย ฐานเจดีย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 1992 ภายในมองเห็นแสงหักเห ปรากฏเป็นเงาพระธาตุ และพระวิหารในด้านมุมกลับแบบชัดเจน แต่มีข้อห้ามไม่ให้ผู้หญิงขึ้นไปข้างบนค่ะ หลังจากที่ชมวัดพระธาตุลำ�ปางหลวงเรียบร้อยแล้ว แนะนำ�ให้นั่งรถม้าเล่นๆ สักหนึ่ง รอบ เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน และอย่าลืมแวะซื้อเมี่ยงคำ�กันด้วยนะคะ แม่ค้าที่นี่ อัธยาศัยดีมากๆ เลย... จากนั้นก็ขอเข้าไปเยือนเมืองลำ�ปางสักหน่อย... นั่งรถม้าเล่นเย็นใจรอบนคร ลำ�ปาง รถม้านับเป็นจุดขายอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดนี้ ชาวเมืองเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อน

รถม้าก็เปรียบเหมือนแท็กซี่ มีหน้าที่คอยรับผู้โดยสารจากสถานีรถไฟเข้าสู่ตัว เมืองนครลำ�ปาง ทั้งไปรับพัสดุภัณฑ์จากสถานีรถไฟมาส่งที่ทำ�การไปรษณีย์ เป็นรถรับส่งนักเรียน ขนของให้พอ่ ค้าแม่คา้ เรือ่ ยไปจนถึงพาคนเจ็บไปโรงพยาบาล

แต่ปัจจุบันมีรถม้าเหลืออยู่ไว้เพื่อการบริการนักท่องเที่ยวเท่านั้น โดยทางจังหวัด

16

Weekend 61 : 07 : 13

นั่งรถม้ารอบนครลำ�ปาง

ได้จัดเส้นทางสำ�หรับรถม้าโดยเฉพาะเลาะเลียบแม่น้ำ�วัง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชม ทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง สำ�หรับราคานั้นอยู่ที่ 150-300 บาท แล้วแต่ระยะทาง ค่ะ การนั่งรถม้านับว่าได้บรรยากาศที่แปลกออกไป ลมเย็นๆ ที่โบกมาโดนหน้าสร้าง ความชุ่มฉ่ำ�แบบเมืองเหนือ รอยยิ้มของผู้คนเพิ่มความเป็นมิตรให้เมืองนี้ดูน่ารักมาก ยิ่งขึ้น อีกทั้งความอึกทึกครึกโครมที่เราเคยเจอในเมืองใหญ่ก็แทบไม่มีให้เห็นในนคร ลำ�ปางแห่งนี้... แวะเข้าไปดูหนังสือทางเลือกของเมืองลำ�ปางกันหน่อย... เอกาลิเต้ เป็นร้าน หนังสือ “พื้นที่ใหม่” ในเมืองลำ�ปาง ร้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในอาคารเก่าสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2474 บนถนนทิพย์ช้างตัดกับถนนไปรษณีย์ ภายในร้านจัดตกแต่งแบบง่ายๆ มีโต๊ะ นั่งเล็กๆ ให้ลูกค้าได้นั่งอ่านหนังสือ มีมุมกาแฟขนาดพอเหมาะกับร้าน และมีหนังสือที่ หาไม่ได้ในร้านใหญ่ๆ เพียบ ถึงแม้ว่าหนังสือในร้านนี้จะไม่ออกแนวบันเทิงมากนัก


กาดกองต้า

ร้านเอกาลิเต้

ลูกชิ้นเขียง กาดกองต้า

กาดกองต้า

ร้านเอกาลิเต้

กาดกองต้า

ร้านเอกาลิเต้

กาดกองต้า

แต่ฉันเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ล่ะจะช่วยลับสมองของคนอ่านให้เฉียบคมได้ นอกจากนั้น ยังมี Photo Book ผลงานการถ่ายภาพของช่างภาพระดับโลกหลายเล่มเช่นกัน

เรียกว่าเป็นร้านที่รวมหนังสือหายากร้านหนึ่งที่น่าสนใจ งานนี้ฉันเลือกหนังสือสองสาม เล่มติดมือก่อนกลับบ้าน หวังว่าหนังสือเหล่านี้จะช่วยลับสมองของฉันให้คมขึ้นค่ะ... ปิดท้ายค่ำ�คืนนี้ที่ กาดกองต้า ถนนคนเดินลำ�ปาง… หรือ “ตลาดจีน” ที่ชาวบ้านเรียกติดปาก เป็นย่านตลาดเก่าตั้งอยู่ขนานกับลำ�น้ำ�วัง มีอาคารโบราณ อายุเหยียบร้อยปีที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างยุโรป จีน และพม่า ให้ได้เห็นกัน ชุมชนกาดกองต้าถือเป็นถนนสายเศรษฐกิจ ที่มีความเป็นมาที่เก่าแก่ และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากในอดีตเคยเป็นตลาดที่มีความเจริญ รุ่งเรืองมากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เพราะเมืองลำ�ปางเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้า ของภาคเหนือ ย่านการค้าส่วนมากมักเกิดขึ้นริมฝั่งแม่น้ำ�สายใหญ่ ทำ�ให้เกิดชุมชน ที่เข้ามาทำ�ธุรกิจ เช่น อังกฤษ พม่า และจีน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้ามาทำ�การค้ามากที่สุด จนกลายเป็นชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ สำ�หรับวันธรรมดาตลาดแห่งนี้เป็นเพียงชุมชน เล็กๆ แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางเมืองลำ�ปาง แต่ถ้าถึงวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเย็นถึงดึกๆ ตลาดแห่งนี้จะกลายร่างเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ อัดแน่นไปด้วยร้านรวงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้า ของที่ระลึก ไปจนถึงอาหารที่หารับประทานได้ที่นี่เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น ลูกชิ้นเขียง ขนาดบิ๊กบึ้ม ไม้ละ 10 บาท จัดมาสองลูกโตๆ พร้อมด้วย เขียงอันเล็กๆ ให้ลูกค้าได้เลือกหั่นตามชอบ ข้าวปั้นโบราณ หน้าตาคล้ายกับ ขนมจุยก๊วย แต่ใส่ในถ้วยตะไลขนาดใหญ่กว่า รับประทานพร้อมกับกระเทียมเจียว ไชโป๊หวานซอยละเอียด และราดด้วยน้ำ�อ้อย การเดินชมกาดกองต้าให้ครบถ้วน

ฟาร์มแกะ Hug You

ต้องเริ่มจากหัวถนน บริเวณเชิงสะพานรัษฏา ระยะทางแลดูเหมือนจะไกล แต่พอเดิน เข้าจริงแล้วกลับไม่รู้สึกเหนื่อยเลยสักนิด เพราะมีอะไรให้ดูตลอดทางค่ะ... เช้านี้อากาศบริสุทธิ์มาพร้อมกับกลิ่นฝนจางๆ ที่ตกหนักมาเกือบทั้งคืน... พวกเราตื่นมาพร้อมความสดใส แล้วก้าวออกจากที่พักแบบสุขใจ หลังจากที่ตระเวน

www.facebook.com/weekend.mag

17


โปสการ์ด ฟาร์มแกะ Hug You

ฟาร์มแกะ Hug You

นมแกะอัดเม็ด ฟาร์มแกะ Hug You

รอบเมืองกันอีกครั้งเพื่อหาอะไรรองท้องก็ถึงเวลาต้องโบกมือลา เมืองเงียบสงบแห่งนี้ ขับรถออกมาจากตัวเมืองมาสักพักก็พบกับ สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่ง ฟาร์มแกะ Hug You ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก วัดพระธาตุลำ�ปางหลวง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด ลำ�ปาง ด้านในเป็นฟาร์มแกะที่ตกแต่งเต็มสูบ ด้วยสีสันที่ปนความ สนุกสนาน บริเวณด้านในมีร้านขายของที่ระลึกหลายอย่าง อาทิ พวงกุญแจน่ารักๆ กระเป๋า เสื้อ รวมถึงของกินเล่นหลายอย่าง และเนื่องจากที่นี่เขามีแกะเป็นจุดขาย ดังนั้นเขาจึงมีผลิตภัณฑ์ เกีย่ วกับแกะจำ�หน่ายด้วยเช่นกัน ทัง้ สบูแ่ กะ ครีมแกะ นมแกะอัดเม็ด ข้าวแต๋นนมแกะ ส่วนบริเวณด้านในเข้าไปมีร้านกาแฟเล็กๆ ที่มีนม แกะสดๆ และไอศกรีมนมแกะให้เลือกชิมด้วย...

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำ�ปาง วัดพระธาตุลำ�ปางหลวง

ก่อนกลับฉันหยิบขนมติดไม้ติดมือกลับมาด้วย... เป็นของ ฝากประจำ�ถิ่นลำ�ปาง นั่นก็คือ “ข้าวแต๋น” มีให้เลือกหลายขนาด หลายรสชาติ เป็นขนมรับประทานเล่นๆ เคี้ยวเพลินค่ะ แล้วทริปนี้ ก็จบลงเป็นสบายอุรา ด้วยการหนีอากาศร้อนจัดในเมืองหลวง แล้วแอบมารับไอเย็นจากสายฝนที่ลำ�ปาง อยากจะบอกว่าเพลิน จนลืมบ้านกันเลยทีเดียวค่ะ... 

เปิดบริการวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 17.00 - 22.00 น.

เปิดบริการเวลา 07.30-17.00 น.

การเดินทางไปวัดพระธาตุลำ�ปางหลวง...

วัดพระธาตุลำ�ปางหลวงตั้งอยู่ที่ ตำ�บลลำ�ปางหลวง ห่างจากตัวเมืองลำ�ปางประมาณ 18 กิโลเมตร ตามทางหลวงสายลำ�ปาง-เถิน ถึงหลักกิโลเมตร ที่ 686 เลี้ยวเข้าไปจนถึงที่ว่าการอำ�เภอเกาะคา จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าไปอีก 2 กิโลเมตร ถึงทางแยก เข้าอีก 1 กิโลเมตร กาดกองต้า

การเดินทางไปกาดกองต้า...

ต้องหาที่จอดรถในบริเวณใกล้ๆ แล้วเดินมาอีกที มีลาน จอดรถเสียค่าบริการ 20 บาท อยู่แถวๆ นั้น ฟาร์มแกะ Hug You ลำ�ปาง

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30-19:00 น. และวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 8:00-19:00 น. การเดินทางไปฟาร์มแกะ Hug you…

จากทางกรุงเทพฯ ให้ไปทางที่มุ่งหน้าไปทาง ลำ�ปาง-เชียงใหม่ ขับไปเรื่อยๆ พอเข้าเขต จังหวัดลำ�ปางแล้ว ให้ขับเลย อ.เกาะคา มาก่อน เมื่อถึง ต.วังพร้าว หรือบ้านพร้าว ให้สังเกตหลักกิโล ที่เขียนว่า อีก 23 กิโลเมตร ถึง อ.เมืองลำ�ปาง ชิดรถ ด้านขวาเตรียม U-Turn ด้านขวาจะเห็น ฟาร์มแกะ Hug you

จากตัวเมืองลำ�ปางขับรถมายังเส้นถนนรัษฎาข้าม สะพานรัษฎาเลีย้ วซ้ายเข้าถนน เส้นชุมชนเก่ากาดกองต้า หากต้องการมาเที่ยวถนนคนเดินกาดกองต้าจะปิดไม่ให้ รถเข้ามาสัญจรตั้งแต่ 4 โมงเย็นเป็นต้นไปเพราะฉะนั้น

FOOD... ข้าวซอย อิสลาม ลำ�ปางหนา

เมนูแนะนำ� : ข้าวซอยเนื้อ, ข้าวซอยไก่, สะเต๊ะเนื้อ, สะเต๊ะไก่ ที่ตั้ง : 3 ถ.ปงสนุก ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52000 โทรศัพท์ : 0-5422-7826

ร้านอาหาร แม่แห

เมนูแนะนำ� : แกงฮังเล, น้ำ�พริกหนุ่ม+ข้าวนึ่ง, ไส้อั่ว, แกงเห็ดเผาะ ที่ตั้ง : 1017-1017/1 ถ.อุปราช ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52000 โทรศัพท์ : 0-5422-1904, 08-1025-6763 

18

Weekend 61 : 07 : 13


Enjoy Eating by

Hang Out กลางกรุงฯ กับร้านเท่ๆ Pastel & Monochrome

จากนัน้ คุณเป๊กก็ขอตัวไปต้อนรับลูกค้ากลุม่ ใหญ่ ที่กำ�ลังเข้าร้าน... แล้วปล่อยให้พวกเราลุยอาหารตรงหน้า กันต่อ บรรยากาศในร้านตอนนีห้ นาแน่นไปด้วยผูค้ น เสียง เพลงเปิดคลอเบาๆ ให้ชื่นฉ่ำ�หัวใจ เครื่องดื่มถูกจัดเสิร์ฟ ไม่ขาดสาย เสียงหัวเราะร่วนของหมูส่ าวๆ เริม่ ดังขึน้ พร้อมกับ ลีลาการโยกตัวตามเสียงเพลง อืมมม... มันช่างเป็นวันศุกร์ (สุข) สนุกสนานของสาววัยทำ�งานอย่างพวกเราจริงๆ ค่ะ... URI RD PHETB

SUKHUMWIT 55

.

J-AVENUE

25

BTS THONGLOR

SOI. THONGLOR

Pastel & Monochrome

RD.

มีคนแนะนำ�ร้านอาหารสไตล์ฟวิ ชันย่านทองหล่อ Pastel & Monochrome... ไม่รอช้าขับรถไปรอตั้งแต่ไก่โห่ (เพราะแอบแว๊บงานออกมา) เพื่อจัดเตรียมที่นั่งเหมาะๆ สำ�หรับเดอะแกง๊ในค่ำ�คืนนี้ บรรยากาศในร้านถูกแบ่งออก เป็น 3-4 โซน ฉันเลือกส่วนที่ดูลับตาคนที่สุด เพราะไม่ อยากรบกวนโต๊ะอื่นเวลาที่พวกเราคุยกัน ฉันแอบสัง่ กาแฟ อุน่ ๆ มาดืม่ ให้ชมุ่ ปอดในระหว่างทีร่ อสาวๆ กาแฟลาเต้รอ้ น รสเข้มแทรกมาพร้อมกับความหอมมันจากฟองนม ตอนนี้ บรรยากาศด้านนอกเริม่ มืดครึม้ เล็กน้อย สายฝนค่อยๆ โปรย ปรายลงมา ส่งผลให้ความชุ่มฉ่ำ�เข้ามาเยือนทั่วทั้งร้าน...

เมนูจานแรกถูกจัดเสิรฟ์ ... Seafood “Som Tam” ส้มตำ�ทะเลรสชาติไทยๆ แต่เน้นหนักเครื่องเคราซีฟู้ดครบ ครัน ทางร้านเลือกใช้กุ้ง ปลาหมึก หอย สดๆ ตัวโตโดนใจ รสชาติจัดจ้านกำ�ลังเหมาะ ทั้งเปรี้ยว เผ็ด เค็ม หวาน กลมกล่อมลงตัว ต่อที่ Chicken Stuffed Mango Served สเต๊กไก่อบสอดไส้มะม่วง เสิร์ฟพร้อมด้วยซอสเห็ดรสเค็ม หน่อยๆ เข้ากันดีกบั เนือ้ ไก่ และมะม่วงรสเปรีย้ วนิดๆ นับเป็น เมนูอม่ิ ท้องทีอ่ ร่อยจนต้องสัง่ เพิม่ ปิดท้ายด้วย Angel Hair Black Ink Vongole เส้นแองเจลแฮร์หมึกดำ�หอยตลับ สปาเกตตีเส้นสีด�ำ ตัดสีกบั หอยตลับสีขาว สร้างสีสนั ให้ชวน รับประทาน มาพร้อมกับกลิน่ หอมแบบท้องทะเล และรสชาติ เผ็ดนิดหน่อยช่วยป้องกันความเลีย่ น โรยเกลืออีกหน่อยก่อน รับประทานช่วยเพิ่มให้รสเข้มขึ้นค่ะ...

SUKHUMWIT

หลังจากที่เหนื่อยเหน็ดกับการทำ �งาน มาตลอดสัปดาห์... ก็คงถึงเวลาต้องสะบัดความ เมือ่ ยล้าออกไปจากร่างกายเสียที แต่ขอเลือกเป็น ร้านนั่งสบายๆ ออกแนวส่วนตัวนิดหนึ่ง เพราะ อยากเม้าท์มอยกับกลุ่มเพื่อนสาวกับเรื่องส่วน ตั๊วส่วนตัว...

คุณเป๊ก เจ้าของร้าน Pastel & Monochrome

S&P

(THONGLOR)

จากที่ดูทางร้านเน้นเรื่องของการเลือกวัตถุดิบ... คุณเป๊ก (เจ้าของร้าน) ได้บอกเล่าเรือ่ งราวให้ฟงั คร่าวๆ ว่า ที่ตั้ง : ทองหล่อ 25 ถ.สุขุมวิท 55 เขตวัฒนา “ที่เปิดร้านนี้เพราะเป็นคนชอบดื่ม ชอบรับประทาน เลย กรุงเทพมหานคร 10110 ต้องการเปิดร้านเป็นของตัวเองทีด่ งู า่ ยๆ สบายๆ เหมาะให้ โทร. 0-2713-5949, 08-0089-6996 เป็นสถานที่ Hang Out ของคนเมืองรวมถึงเพื่อนฝูงของ ผมเองด้วย ส่วนวัตถุดิบในร้านผมตั้งใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุด เพราะต้องการให้ลกู ค้าได้รบั ประทานของดี ของอร่อย อย่าง น้�ำ ตาลผมก็เลือกใช้ น้�ำ ตาลมิตรผล เป็นน้�ำ ตาลทีผ่ มนึกถึง เป็นยีห่ อ้ แรก ทีส่ �ำ คัญคือ ผมเลือกใช้เพราะมัน่ ใจในคุณภาพ”


Hotel

Text : Weekend Team

โรงแรมลำ�ปาง ริเวอร์ ลอดจ์ (Lampang River Lodge Hotel) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ�วัง ล้อมรอบด้วยป่าไม้ ซึ่งเป็นสวรรค์ของคนรัก ธรรมชาติ ภายในโรงแรมเป็นรูปแบบล้านนา อีกทั้งยังมีสวนสวยไว้คอยบริการ สำ�หรับท่านที่ต้องการพักผ่อนแบบธรรมชาติ ห้องพักขนาดกว้างกับเฟอร์นิเจอร์ ไม้ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย มีบริเวณนั่งเล่นที่แยกออกมาต่างหาก หมู่บ้านที่อยู่ ใกล้โรงแรมก็ทำ�ให้คุณได้ซึมซับวิถีชีวิตของชาวบ้านแบบดั้งเดิมพร้อมวิวของทุ่งนา และยังมีภัตตาคารสองแห่งในโรงแรม พร้อมปรุงอาหารรสเลิศให้คุณได้ชิม

เดอะ ริเวอร์ ไซด์ เกสท์ เฮ้าส์ (The Riverside Guest House) ตั้งอยู่ในตัวเมืองลำ�ปาง และเป็นสถานที่พักอันเหมาะเจาะลงตัวสำ�หรับผู้ที่ต้องการเที่ยวชม ลำ�ปาง และแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง ช่วยให้ผู้เข้าพักเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ใน เมืองได้อย่างรวดเร็ว โรงแรมประกอบด้วยห้องพักที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม 18 ห้อง ภายใน แต่ละห้องยังมี พื้นที่นั่งเล่น, อินเทอร์เน็ตไร้สาย, พัดลม, ฝักบัว, ห้องปลอดบุหรี่ ไว้บริการอีกด้วย 

20

Weekend 61 : 07 : 13


สุขใจกับปั๊มเจ๋งๆ ในเมืองลำ�ปาง...

“หนึ่ง สอง สาม... ครบหรือเปล่าลองนับกันหน่อย” เสียงคุณนายแม่เจื้อยแจ้วขณะที่พวกเราเตรียมข้าวของ ขึ้นรถ งานนี้มากันครบทั้งครอบครัว รวมถึงน้องหมาที่บ้าน ด้วย ดังนั้นจึงดูวุ่นวายไปซะทุกอย่าง ก็ไม่ให้ยุ่งได้ยังไงล่ะ รวมเบ็ดเสร็จ 6 คน กับอีก 4 ตัว นับเป็นการเที่ยวที่สนุก สุดๆ แต่ขอบอกว่าเหนื่อยเอาการทีเดียว... ลำ�ปางหนาวมาก... เป็นคำ�พูดติดปากที่ฉันจำ�ได้ตั้งแต่ตอนไป ดูเดี่ยวไมโครโฟนครั้งแรก นับเป็นคำ�พูดยอดฮิตที่ทำ�ให้ลำ�ปางเป็นที่ รู้จักของหมู่วัยรุ่นกันเลยทีเดียว เมืองนี้สวยค่ะ อีกทั้งยังเงียบสงบดี เช่นกัน สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีให้เห็นมากพอตัว อีกทั้งอากาศก็ ไม่ร้อนจัดมาก (ถ้าคุณมาช่วงนี้นะ) พวกเราเที่ยวกันแบบอิ่มเอมจนถึง วันสุดท้ายของการเดินทาง และเมื่อทุกอย่างถูกขนขึ้นรถจนหมด เราก็โบกมือลาเมืองลำ�ปาง เพื่อเข้าไปสู่โลกแห่งความจริงที่ใครๆ ว่า ศิวิไลซ์... ก่อนออกจากเมืองลำ�ปางคุณนายแม่สง่ั จอดรถเพือ่ เติมน้�ำ มัน... สถานีบริการที่เราแวะครั้งนี้ชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ถาวรชัยลำ�ปาง ด้านในมีร้านค้าบริการพอตัวค่ะ เริ่มจากร้านขายเสื้อ ร้านขายขนม ขายลูกชิ้น รวมถึงร้านขายของฝากที่พวกเราเข้าไปเดินช้อปปิ้งกัน สนุกสนาน ปิดท้ายด้วยการเดินมาตบกาแฟกันคนละแก้วที่ CafeAmazon คุณนายแม่สั่งสตรอว์เบอร์รีปั่นให้ฉันหนึ่งแก้ว จากนั้นท่าน ก็นั่งดื่มกาแฟร้อนกับขนมชิ้นเล็กๆ เพื่อรอให้ฉันพาน้องหมาไปเข้า ห้องน้ำ� อ่านไม่ผิดหรอกค่ะ เข้าห้องน้ำ�จริงๆ เพราะที่นี่เขามีโซนห้องน้ำ� สำ�หรับน้องหมาโดยเฉพาะ จัดไว้ซะน่ารักมากมาย ปิดท้ายด้วยการ ไปเห็นไอเดียเจ๋งๆ บริเวณหน้าห้องน้ำ�ชาย มีป้ายติดไว้ว่า “ห้องน้ำ�ไม่ สะอาดกรุณาเคาะระฆัง” ไม่รอช้าค่ะ เดินปรี่เข้าไปดูห้องน้ำ�ทันที บอกได้คำ�เดียวว่า “เยี่ยม” สะอาดมากเลยแอบลองถามพี่คนทำ� ความสะอาดว่ามีคนมาเคาะระฆังเยอะมั้ย เธอยิ้มและตอบปนขำ�ว่า “ไม่มีหรอกค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆ มาเคาะเล่นกันมากกว่า” หลังจากทำ�ธุระเรียบร้อยทั้งคนทั้งน้องหมาแล้วพวกเราก็ขึ้น รถกันอีกครั้ง... “หนึ่ง สอง สาม... ครบหรือเปล่าลองนับกันหน่อย” คุณนายแม่เริ่มนับอีกครั้งก่อนขึ้นรถ เสียงประตูรถปิดดังปั้ง ล้อเริ่ม เคลื่อนตัว และเบรคหัวเกือบทิ่มในทันที “เบรคทำ�ไมล่ะแม่” ฉันถาม เสียงหลง “แม่ลืมชามตราไก่ไว้ที่ร้านของฝากนะซิ” โอ้... แม่ฉัน ซื้อของได้ทุกที่จริงๆ...

ถน

11

นพ หล

โยธ

ิน

11

11

ห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด ถาวรชัยลำ�ปาง

ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ถาวรชัยลำ�ปาง

PTT Life Station iPhone App “ดาวน์โหลดฟรี! ผ่าน Apple App Store”

ที่ตั้ง : 345 ซุปเปอร์ไฮเวย์ อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52000 โทรศัพท์ : 0-5422-2460-1,โทรสาร : 0-5422-6893


Blue Destination (เชียงคาน – เลย) เข้าช่วงหน้าฝนกันแบบเต็มๆ งานนี้ขอหลบไปพักกันไกลถึง เชียงคานกันเลยแล้วกัน... เชียงคาน ตั้งอยู่ที่จังหวัดเลยค่ะ นับเป็น สถานที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของคนเมือง เนื่องจากอากาศเย็นสบาย และยังมีวิวสวยๆ ไว้ให้ถ่ายภาพกันด้วย ที่สำ�คัญคือเขามีที่พักเก๋ๆ ให้ เราเลือกพักด้วย แล้วที่ไหนจะโดนใจชาว Blue Destination กันบ้าง ล่ะเนี่ย...

Suneta Hostel

Bullock Steak @ Poonsawas…

คาดไว้ไม่มีผิดเพี้ยนสำ�หรับที่พักสุดฮิต... Suneta Hostel ที่พัก สไตล์ร่วมสมัย เปิดมานานหลายปี ด้วยทำ�เลที่ตั้งอันเหมาะเจาะ บนถนน สายหลักของเมืองเชียงคาน พร้อมสิ่งอำ�นวยความสะดวก และบริการ ครบครัน ถึงแม้ว่าจะไม่หรูหราเหมือนกับโรงแรมดังๆ แต่รับรองว่ามา พักทีน่ แ่ี ล้วจะได้สมั ผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง บรรยากาศของ สุเนต์ตา โฮสเทล สะท้อนออกมาในห้องพักทุกห้อง นอกจากนี้ โรงแรมยังเตรียม กิจกรรมนันทนาการหลากหลายไว้รองรับการเข้าพักของคุณ พบการ ผสมผสานที่ลงตัวจากบริการแบบมืออาชีพ และสิ่งอำ�นวยความสะดวก มากมายกับที่พักอบอุ่นแห่งนี้...

ร้านอาหารยอดนิยมยกยอดให้ Bullock Steak @ Poonsawas… ร้านอาหารของบ้านพักพูลสวัสดิ์ ที่ขนอาหารมาต้อนรับ นักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็น สปาเกตตี สเต๊ก สลัด แซนด์วิช ข้าวผัด เรียกว่าไปกี่ครั้งคุณสามารถรับประทานอาหาร ได้ไม่ซ้ำ�เมนูเลยล่ะ อีกทั้งราคายังเบาแสนเบา เหมาะกับนักท่อง เที่ยวทุกระดับจริงๆ สำ�หรับของเดือนหน้าขอกระโดดขึ้นไปเยี่ยม สายหมอกตอนเช้ากันหน่อยที่ แม่ริม เชียงใหม่ อยากจะบอกว่า อากาศกำ�ลังเหมาะแก่การเที่ยว และการพอดรักจริงๆ เลยค่ะ... สามารถ เข้าไปร่วมโหวต และอ่านรายละเอ ได้ที่ http://wwียwด. facebook.com/ W ee ke n d . mag

Next Station

Maerim-Chiangmai บ้านคันนา คันทรี รีสอร์ท (Baan Canna Country Resort)

พราวพรูฟ้า โฮเต็ล (Proud Phu Fah Hotel)

โฮวีส์ โฮมสเตย์ (Howie's HomeStay)

พาโนรามา เรสเตอรองท์ (Panorama Restaurant)

ศาลาแม่ริม (Sala Mae Rim )

บ้านม่อนม่วน (Baan Mon Muan)

Blue Destination โครงการค้นหาสุดยอดโรงแรมและ ร้านอาหารที่โดนใจนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ มากที่สุด จัดโดย บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) และ Weekend Magazine นิตยสารท่องเที่ยว Free Copy ที่มียอดแจกสูงสุดในประเทศ ในแต่ละเดือนทางทีมงานจะคัดสรร โรงแรม/ร้านอาหาร ที่ดีที่สุดมาประเภทละ 3 แห่ง ..ให้แฟน ๆ ได้ร่วมโหวต ลุ้นรางวัลกัน สถานทีใ่ ดได้คะแนนโหวตสูงสุด รับรางวัลจากเราไปเลย 6 รางวัล (hotel-3, restaurant-3) (ติดตามรางวัลได้จาก http://www.facebook .com/weekend.mag)


Let's Go on A Budget

Text : แก้มป่อง / Photo : Narakorn & แก้มป่อง

24

Weekend 61 : 07 : 13


หนีร้อนเข้าป่า (ไปหาเห็ดโคน)

เห็ดโคนป่า เป็นราชาแห่งเห็ดที่หาทานได้แค่หน้าฝนเท่านั้น เกิดเองตามธรรมชาติในสภาวะ อากาศชื้นแฉะ(ไม่สามารถเพาะปลูกได้) ราคากิโลกรัมละ 200 บาทขึ้นไป ช่วงที่หายากหน่อย กิโลกรัมละ 500 บาทเลยก็มี เห็ดโคนดอกสีขาวปรุงสุกแล้วรสชาติออกหวาน เนื้อสัมผัสหนุบน่าเคี้ยว จะเอามาต้มยำ�รสจัดๆ หรือลาบเน้นพริกคั่วกับมะนาวน้ำ�ปลา ใส่ผักชีฝรั่ง ก็อร่อย ง่ายที่สุดคือ ย่างให้สุกแล้วจิ้มน้ำ�ปลาพริก เนื้อเห็ดจะหอมควันไฟได้รสชาติ อีกอย่างที่นา่ สนใจในป่าคือ ยอดหวาย ลอกเปลือกออกให้เหลือแต่ยอดอ่อนๆ แล้วนำ�มาแกงกับหน่อไม้ พริกขีห้ นูกระเทียมตะไคร้ต� ำ ปรุงรสด้วยน้ำ�ปลาร้า ก่อนตักใส่ชามโรยใบย่านางสักนิด เชื่อไหมว่าเขียนไปกลืนน้ำ�ลายดังเอื๊อกของกินมากมาย

เริ่มต้นเดินทางกันตั้งแต่ หกโมงเช้า จากลาดพร้าววนไปขึ้นทางด่วนตรง รามอินทรา วิ่งยาวออกมาทางปทุมธานี เข้าองครักษ์ แล้วผ่านเข้าสระบุรี เมื่อตัด ออกถนนมิตรภาพ บริเวณบริษัทปูนซีเมนต์ไทย เลี้ยวขวาเข้าทางไป น้ำ�ตกเจ็ดคด อีกประมาณ 20 กิโลเมตร ถึงโป่งก้อนเส้าตอนประมาณ เก้าโมง ผมกับเพื่อนมากันสองคนว่าจะมาหากิจกรรมลุยๆ ทำ�กันเสียหน่อย สัมภาระ มีกล้องขาตั้งและเสื้อผ้าเปลี่ยนคนละชุด เสบียงนิดหน่อย ปรึกษาเจ้าหน้าที่ดูแลป่า เลยสรุปกันว่าจะเดินไปตามแนวน้ำ�ตกเจ็ดคดเหนือ กลาง และจนถึง เจ็ดคดใหญ่ อันเป็นจุดที่สวยที่สุดของน้ำ�ตกสายนี้ ระหว่างทางเราจะหาเห็ดโคนไปด้วย เริ่มต้นเราเดินผ่านสวนป่า ย่านนี้มีหวายขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น เวลาเดินผ่าน ต้องระวังหนามมันให้ดี เกี่ยวข้อเท้าผมได้เลือดซิบๆ มาแล้ว แซมด้วยต้นไผ่ หน่อไม้ อ่อนๆ กำ�ลังงอกขึน้ สดๆ ใหม่ๆ ต้อนรับหน้าฝน ป่านีย้ งั เป็นบริเวณขอบๆ ทีป่ ลูกขึน้ ใหม่ ทดแทนกับที่ชาวบ้านเข้ามาบุกรุก จึงไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่มากมายนัก รู้หรือไม่ว่าการ ปลูกป่าทดแทนใช้เวลามากกว่า 20 ปี และหากจะให้ต้นไม้ใหญ่เท่าเดิมอาจต้องใช้ เวลาเท่ากับชั่วชีวิตของคนๆ หนึ่งเลยทีเดียว หนทางบุกบ่าเล็กน้อยในตอนต้น แต่ด้วยใจตื่นเต้นและอากาศสดชื่นทำ�ให้ ผมกับเพื่อนไม่เหนื่อยมากนัก จุดแรกที่แวะพักคือ น้ำ�ตกเจ็ดคดเหนือ ชอบใจที่ความ เป็นธรรมชาติ ปลาเล็กปลาน้อยว่ายเล่น มอส และเฟิร์นขึ้นตามขอนไม้และโขดหิน แมลงปอน้ำ�บินฉวัดเฉวียน จ้ิงหรีดและแมลงบางชนิดส่งเสียงขับกล่อม รอบกายผม คือสิ่งที่เรียกได้ว่าป่าอย่างแท้จริง แต่เตือนไว้เลยสำ�หรับผู้ที่มาเที่ยว ทางเดินเส้นนี้ ไม่ได้ตัดเป็นถนนชัดเจน บางช่วงขึ้นไปแนวป่า บ้างลุยลงน้ำ� โอกาสหลงสูงมาก หากไม่มีผู้รู้นำ�ทาง พี่เชต (เจ้าหน้าที่ป่าไม้) เล่าว่าที่นี่ยังคงมีสัตว์ป่าชุกชุมเพราะพื้นที่ติดกับ ป่าเขาใหญ่ ไม่นานนักก็มาถึงเจ็ดคดกลาง ทีน่ เ่ี ล็กกว่าเจ็ดคดเหนือเล็กน้อย แต่น�ำ้ ตก ไหลมาจากมุมสูงกว่า กระเซ็นเป็นฝอยสวยงาม บริเวณนีม้ เี ห็ดขอนไม้ขน้ึ อยูท่ ว่ั ผมเฝ้า หาเห็ดโคนแต่ไม่พบ ส่วนเพือ่ นอีกคนหาเห็ดแชมเปญ เห็นมันว่าดอกเห็ดมีสสี วยเลย เป็นที่นิยมของช่างภาพมาถ่ายวัดฝีมือกัน กินไม่ได้นะครับ พี่เชตหัวเราะแล้วบอกว่า รออีกหน่อยฝนตกชุกกว่านี้มันถึงจะขึ้น ส่วนเห็ดโคน เมื่อวานมีพวกชาวบ้านเข้ามา เก็บ อาจจะหายากเสียหน่อย

เหงื่อเริ่มซึมกันล่ะทีนี้ เรามาได้เพียงไม่เกินสองกิโลเมตรเท่านั้น แต่ใช้เวลา ไปถึงสามชั่วโมงด้วยกัน (รวมพักและถ่ายรูป) ทางในป่าไม่เหมือนทางในเมืองเพราะ ต้องบุกฝ่าและขึน้ เนิน เราเดินเลาะคูม่ ากับสายน้� ำ จนมาถึงเจ็ดคดใหญ่จนได้ เบือ้ งหน้า เป็นเหวสูงประมาณ 8-10 เมตรเห็นจะได้ ทัศนียภาพสวยงามเพราะอยู่บนมุมสูง เห็นเป็นเวิ้งกลมๆ ขนาดใหญ่ ที่มีน้ำ�ตกลงไป เล่นน้ำ�ได้ แต่ระวังนิดหนึ่งเพราะน้ำ� ค่อนข้างลึก ระหว่างที่ไต่ลงมาเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งปีนสวนขึ้นมาเพื่อกระโดดน้ำ�ตก ดูนา่ สนุก ต่างผลัดกันกระโดดในท่าต่างๆ เห็นผมถ่ายรูปอยู่ เลยโพสต์โชว์กนั ใหญ่ ผมต้อง ขอบคุณที่ทำ�ให้ได้ภาพสวยๆ สรุปทริปนี้เหนื่อยพอสมควรเพราะร่างกายฟิตไม่พอ ระยะทางรวมไปกลับ 4 กิโลเมตรในป่า แถมขากลับยังต้องเดินขึ้นเขาโดยตลอด แทบเป็นลม ผมแนะนำ�คน ที่มาเที่ยวว่าให้เลือกว่าอยากเดินป่า หรือเล่นน้ำ�ตก เขามีหลายเส้นทางให้เลือก ตั้งแต่ 1-2 กิโลเมตร ผ่านน้ำ�ตกหนึ่งแห่ง ถ้ารอบใหญ่ผ่านสามที่เลยก็ 4 กิโลเมตรเท่าที่ผม กับเพื่อนไป แต่หากมาเพื่อเล่นน้ำ�ตกให้ไปเข้าทางเจ็ดคดใหญ่ ใกล้กว่ากันเยอะ ทิ้งท้ายไว้เรื่องเห็ดโคน คนพื้นที่มีความชำ�นาญในการเดินป่าและหาเห็ดแบบ ที่เราๆ ไม่อาจเทียบได้ ให้ติดต่อไปก่อน หรือไม่ก็จ้างวานให้พวกเขาไปหามาแล้วเรา ซื้อเอาอีกทอดจะสะดวกกว่า รับรองว่าราคาถูกกว่าท้องตลาดมากแน่ๆ กรกฎาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม เป็นฤดูของมันเลยล่ะ

ค่าใช้จ่าย  จากกรุงเทพ - สระบุรี เข้าถึงโป่งก้อนเส้า ค่าน้�ำ มันรถ ไป-กลับ ไม่เกิน 800 บาท  ค่าใช้จา่ ยเจ้าหน้าที่ในการนำ�ทาง รอบใหญ่ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง 400 บาท แต่ที่นี่มีกิจกรรมให้เลือกทั้งปั่นจักรยานเที่ยวตามเส้นทาง (คนละทาง กับเดินป่า) และเดินป่ารอบ เล็ก - กลาง - และรอบใหญ่ ค่าใช้จ่ายต่างกัน  ค่าที่พัก มีให้เลือกตั้งแต่เป็นห้องพักไปจนถึงบ้านทั้งหลัง ราคา 800-1,200 บาท ส่วนเช่าเต็นท์ 2 คน 250 บาท 3 คน 350 บาท เอาเต็นท์ไปเอง เสียค่าพืน้ ทีต่ ามจิต ศรัทธา (ผมเอาเต็นท์ไปเอง เสียค่าพื้นที่ไป 100 บาท)  บริเวณที่พักมีห้องอาหาร ฝีมือยอดเยี่ยมแต่ราคาชาวบ้าน แถมโหวตล่วงหน้าได้ ด้วยว่าอยากทานอะไร แน่นอนว่าฤดูนี้ผมสั่งเห็ดโคน 

สรุปรวมค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1,500 บาท บวกลบนิดหน่อย

www.facebook.com/weekend.mag

25


JULY Special

Text : KronSiri

ประเพณีใส่บาตรเทียน วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ วัดบุญยืน พระอารามหลวง ตำ�บลกลางเวียง อำ�เภอเวียงสา จังหวัดน่าน ร่วมใส่บาตรเทียนแห่งเดียวในประเทศไทย ที่อยู่คู่ อำ�เภอเวียงสามาช้านาน วัฒนธรรมเก่าแก่ของจังหวัดน่าน ที่พระสงฆ์และฆราวาสจะมาใส่บาตรร่วมกัน ซึ่งในงานจะมี การเตรียมเทียน น้ำ�ส้มป่อย ถวายอาหารเพล และตักบาตร บนผ้าอาบน้ำ�ฝน เหล่าสาธุชนผู้ศรัทธาจะร่วมใจใส่บาตรเทียน เวียนรอบโต๊ะ ประเพณีที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้อย่างนี้ หากไม่ได้ไปคงเสียดายไม่น้อย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่... วัดบุญยืน พระอารามหลวง โทร. 0-5578-1872 และ การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ (ททท.สำ�นักงาน จังหวัดแพร่) โทร. 0-5452-1127, 0-5452-1118

เทศกาลงานเที่ยวหอยหิน กินลำ�ไย ไหว้หลวงปู่ขาว วันที่ 2-4 สิงหาคม 2556 ณ ลานอเนกประสงค์พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี อำ�เภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำ�ภู ชมแหล่งอารยธรรมทางธรรมชาติ ซากหอย ดึกดำ�บรรพ์ยุคจูราสสิก อายุกว่า 140-150 ล้านปี ซึ่งยังอยู่ใน สภาพที่สมบูรณ์ ไหว้หลวงปู่ขาว ประกวดธิดาลำ�ไย การประกวด มิสฟอสซิล (สาวประเภทสอง) การแข่งขันมินิมาราธอน แข่งขัน จักรยานเสือภูเขา การประกวดลำ�ไยพันธุ์ดี และการแข่งขันกิน ลำ�ไย รวมถึงการออกร้านแสดงสินค้าโอท็อป นิทรรศการอาหาร แปรรูป และการปฏิบัติธรรมรำ�ลึกถึงหลวงปู่ขาว อนาลโย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่... องค์การบริหารส่วนตำ�บลโนนทัน โทร. 0-4200-0048 ต่อ 11

เทศกาลล่องแก่งหินเพิง วันที่ 10-22 กรกฎาคม 2556 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9 (ชญ.9) อำ�เภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมล่องแพแก่งหินเพิงที่มีเป็น ประจำ�ทุกปี ตะลุยผ่านแก่งสุดท้าทายกันถึง 6 แก่ง ไม่ว่าจะเป็น แก่งหินเพิง แก่งวังหนามล้อม แก่งวังบอน แก่งลูกเสือ แก่งวังไทร และแก่งงูเห่า แค่ชื่อก็น่าสนุกแล้ว นอกจากนี้ยังมีการแสดง มหรสพ รวมถึงการจำ�หน่ายสินค้า OTOP และการแข่งขันอื่นๆ อีกมากมายด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่... ชมรมผู้ประกอบการล่องแก่งหินเพิง โทร. 0-3745-1204 หรือ ททท.สำ�นักงานนครนายก โทร. 0-3731-2282, 0-3731-2284, 0-3731-5664

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ และถวายเทียนพรรษา วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2556 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำ�บลขุนโขลน อำ�เภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เข้าพรรษานี้เรามาเที่ยวงานตักบาตรดอกไม้ ประเพณี อันศักดิ์สิทธิ์และหนึ่งเดียวของไทยที่เมืองสระบุรีกันดีกว่า นำ� ดอกไม้เข้าพรรษาบูชารอยพระพุทธบาท ร่วมทำ�บุญตักบาตร ดอกไม้ ถวายเทียนพรรษา บวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จ พระเจ้าทรงธรรม และชมขบวนแห่รถบุปผาชาติอันตระการตา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่... วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร โทร. 0-3626-6658 หรือเทศบาลเมืองพระพุทธบาท โทร. 0-3627-1117

งานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2556 ณ ถนนหน้าเทศบาลกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เชิญชวนเที่ยวงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน พบกับขบวนแห่ย้อนอดีต ชุมชนกะทู้ การแสดง แสง สี เสียง อันยิ่งใหญ่ตระการตา และ นิทรรศการศิลปะจากศิลปินชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ที่สำ�คัญ งานนี้ยังมีการพาเที่ยวชุมชนเก่าแก่ที่อนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่กับเมือง กะทู้ด้วย งานดีๆ วัฒนธรรมเด่นๆ แบบนี้พลาดไม่ได้นะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่... เทศบาลเมืองกะทู้ โทร. 0-7632-1500 หรือ www.kathucity.go.th

26

Weekend 61 : 07 : 13

งานแห่เทียนพรรษา ทางน้ำ�ที่ลาดชะโด วันที่ 22 กรกฎาคม 2556 ณ คลองลาดชะโด อำ�เภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัสงานแห่เทียนทางน้ำ� ประเพณีประจำ�อำ�เภอผักไห่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ที่จะทำ�ให้คลองสายนี้เต็มไปด้วยขบวนแห่เทียนทอดยาวตลอด สาย ชมการจัดแสดงภาพถ่ายวิถีชีวิตชาวลาดชะโด ทั้งยังจำ�ลอง บรรยากาศตลาดน้ำ�ลาดชะโดให้เราได้ไปซึมซับวิถีชีวิตและ บรรยากาศของจริงอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่... สำ�นักงานเทศบาลตำ�บลลาดชะโด โทร. 0-3574-0263-4, 08-9489-5999 หรือ ททท.สำ�นักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 0-3524-6076


เที่ยวอย่างมีระบบ... สไตล์ กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง... บางครั้งการนั่งทำ�งานอยู่ หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ก็เป็นเรื่องน่าเบื่อเหมือนกัน... ดังนั้นคุณควรยืดเส้นยืดสายด้วย การขยับตัว อาจลุกเดินไปพูดคุยกับ เพื่อนต่างแผนก หรือเปิดอินเทอร์เน็ต เพื่อหาข่าวสารใหม่ๆ เข้าสมองบ้าง เพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นให้สมอง ไม่เครียดแล้ว ยังทำ�ให้เราฉลาดขึ้น อีกเป็นกอง แต่ทางที่ช่วยผ่อนคลาย ได้มากที่สุดคงหนีไม่พ้น “การท่องเที่ยว” แน่นอนค่ะ...

ครัง้ นีเ้ ราได้มาพูดคุยกับนักเทีย่ วตัวแม่... คุณต้อย กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ บริษั ท บัตรกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) เธอผู้นี้มาพร้อมกับความสดใสเสมอยามเมื่อได้ เจอ เหตุผลหลักๆ คือ เธอสนุกกับการทำ�งาน พักผ่อนเต็มที่ อีกทั้งยังหาเวลา ว่างออกเดินทางท่องเที่ยวสม่ำ�เสมอ เห็นร่างบางๆ อย่างนี้ใครจะเชื่อว่าเธอเที่ยว สมบุกสมบันมากๆ ไม่ว่าจะขึ้นเขา ลงห้วย หรือแม้กระทั่งไปยังจุดที่เที่ยวได้ยาก โดยเธอบอกกับเราว่า “เกิดมาสักครั้งในชีวิต ก็อยากเห็นโลกให้กว้างที่สุด” ด้วยหน้าที่การงานทำ�ให้ต้องเดินทางตลอด... “อันที่จริงก็ใช่นะคะ เพราะเราต้องคอยหาสถานที่ที่น่าสนใจเพื่อจัดกิจกรรมร่วมกับสื่อมวลชนเสมอๆ ดังนั้นจึงต้องเดินทางตลอด โดยเฉพาะในประเทศไทย ล่าสุดเพิ่งไป เชียงคาน อันนี้ไม่ได้ไปทำ�งานนะ (หัวเราะ) ไปทำ�บุญกับทีบ่ า้ นค่ะ เลยถือโอกาสไปเทีย่ วด้วย เลย เราเป็นคนชอบเทีย่ วแหล่งไม่พลุกพล่านมากนัก อย่างไปเชียงคานก็จะเลือก ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวไม่มาก จะได้เหมือนกับเราไปพักผ่อนจริงๆ” ลักษณะการเที่ยวในสไตล์ กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง... “ลุยค่ะ (ยิ้ม) ลุยจนเพื่อนๆ ที่ ไปทริปด้วยร้องกันเลย ส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบไปเที่ยวแหล่ง ช้อปปิ้ง และแทบไม่เคยไปเที่ยวโดยใช้ทัวร์เลยนะ คือเราสนุกกับการที่ ได้ จัดทริปเอง ได้เดินทางเอง เราสามารถควบคุมเวลาและค่าใช้จา่ ยได้ แต่กต็ อ้ งเตรียม ทุกอย่างให้ดีก่อนไป คือคิดว่าคนเราเกิดมาแล้วก็อยากเห็นโลกให้กว้างมากที่สุด อยากทีจ่ ะเรียนรูว้ ฒ ั นธรรมจากหลายๆ แห่ง และอยากทำ�ความรูจ้ กั กับสิง่ สวยงาม จากชาติอื่นๆ บ้าง” เตรียมพร้อมเพื่อการท่องเที่ยว... “ก่อนอื่นเราต้องสำ�รวจว่าสถานที่ ทีเ่ ราจะไปนัน้ ต้องเดินทางยังไง ศึกษาข้อมูลให้ละเอียด ทัง้ เรือ่ งของการเดินทาง ที่พัก อาหาร จากนั้นนำ�มาเปรียบเทียบกันว่า เดินทางแบบไหนสะดวกที่สุด

ประหยัดเวลาที่สุด และประหยัดเงินที่สุด เดี๋ยวนี้บัตรเครดิตมักจะมีดีล (Deal) ให้เลือกค่อนข้างเยอะค่ะ อย่างเช่นถ้าเราจองตั๋วเครื่องบินผ่านบัตรเครดิต เราก็ เลือกว่าอันไหนคุ้มกว่า เราใช้บัตรเครดิตสำ�หรับเดินทางตลอด เพื่อความสะดวก และเราก็ไม่ต้องพกเงินสดไปเยอะด้วย ส่วนเรื่องอื่นๆ ที่ต้องเตรียมก็คือเอกสาร ส่วนตัว แนะนำ�ให้ถ่ายเอกสารไว้สำ�รองเผื่อฉุกเฉิน ส่วนเรื่องเงินก็จะแบ่งเป็น ก้อนๆ ไม่เก็บในที่เดียวกัน รวมทั้งเอกสารสำ�คัญต่างๆ ด้วย เราไม่รู้หรอกว่า สถานที่นั้นมีขโมยหรือเปล่า ถ้าเงินเราหายหมดก็อดเที่ยว หมดสนุกกันเลย” ปิดท้ายและข้อแนะนำ�นักเที่ยวมือใหม่... “อยากแนะนำ�ให้ลองเที่ยว กันเอง มันสนุกไปอีกแบบ แต่ก็ควรศึกษาข้อมูลดีๆ ก่อนการเดินทาง ลองสอบถามจากผูท้ เ่ี คยไป หรือข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ลองจัดตารางเทีย่ ว คร่าวๆ ดูก่อน แล้วปรึกษากันในกลุ่มว่าโอเคมั้ย ครั้งแรกอาจจะลำ�บาก และยากไปสักหน่อย แต่เชือ่ เถอะค่ะว่าการเทีย่ วด้วยตัวเองนอกจากจะสร้าง ความสนุกให้กับคุณแล้ว ยังช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจในทริปต่อๆ ไปด้วย ขอให้ สนุกกับการเที่ยวค่ะ” 


Travel

Text : Sakura / Photo : เสกสรร

ใบไม้เปลี่ยนสีที่

Hokkaido

❝ ญี่ปุ่น... ประเทศที่ใครๆ ก็หลงรัก จากการ์ตูน ที่ลุ่มหลงมาตั้งแต่เด็ก ตามมาด้วยละครที่ถูกฉายในบ้านเรา ปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตต่างๆ ที่มาเปิดแสดงนับครั้งไม่ถ้วน ทำ�ให้ฉันตกหลุมญี่ปุ่นจนถอนตัวยาก และอยากเดินทางมา เยือนสักครั้งเพื่อเป็นกำ�ไรให้กับชีวิต... ❞

แต่มันไม่ใช่ครั้งเดียวอย่างที่คิดแล้วสิ... เพราะเมื่อได้มาครั้งแรกแล้ว มันก็ต้องมีครั้งที่ 2, 3, 4 และต่อไปอีกเรื่อยๆ (ใครว่าฉันบ้าก็ได้นะ) เก็บเงิน ได้ทีไรเอามาถลุงกับญี่ปุ่นจนหมด ฉันหลุดจากคำ�ว่าบ้ามาแล้วค่ะ แต่เปลี่ยนเป็น คำ�ว่าหลงรักซะมากกว่า ด้วยการดำ�เนินชีวิตเรียบง่าย บ้านเมืองก็แลดูสะอาดตา รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ก็ดูกระจุ๋มกระจิ๋มไปซะทุกอย่าง มันคือส่วนประกอบ ของชีวติ รอบตัวทีด่ งึ ดูดให้ฉนั กลับมาเยือนญีป่ นุ่ เรือ่ ยๆ แบบไม่รตู้ วั เหมือนดังเช่น ครั้งนี้ ฉันเลือกมาชมใบไม้เปลี่ยนสีใน Hokkaido แล้วดูวิถีชีวิตเรียบง่าย ซึ่งต่างออกไปจากเมืองหลวงที่วุ่นวายนามว่า Tokyo… Hokkaido อยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น... และเป็นจังหวัดที่ใหญ่ ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นด้วยเช่นกันค่ะ แต่กลับมีประชากรเพียงแค่ห้าล้านคน เท่านั้น ซึ่งทำ�ให้เมืองนี้ยังดูบริสุทธิ์ โปร่งสบาย เหมาะกับการมาท่องเที่ยวแบบ จริงจัง เดิม Hokkaido ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ แต่เป็นเกาะซึ่งเป็นที่อยู่ อาศัยของชาวพื้นเมือง (ชาวไอนุ) ชาวพื้นเมืองเหล่านี้อยู่กระจัดกระจายไปทั่ว เกาะ Hokkaido และทางตอนใต้ของรัสเซีย แต่ปัจจุบันหลงเหลืออยู่น้อย มาก และมีชีวิตเช่นชาวญี่ปุ่นทั่วไป อาชีพหลักของชาว Hokkaido คล้ายกับ บ้านเราค่ะ นั่นก็คือ เกษตร เราจึงเห็นว่าเมืองนี้มากไปด้วยทุ่งนา กับไร่ต่างๆ มากมาย และพวกเขาก็ยังฉลาดมากพอที่จะนำ�วัตถุดิบของเขามาเป็นส่วนช่วย เรื่องการท่องเที่ยว โดยให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือไปเก็บผลผลิตเอง ไม่ว่าจะเป็น เชอร์รี แคนตาลูป มันฝรัง่ ฯลฯ นอกจากนัน้ ด้วยความทีอ่ ยูเ่ หนือสุด ทำ�ให้อากาศ ของเมืองนีเ้ ย็นสบายตลอดทัง้ ปี และมีหมิ ะตกมากกว่าเมืองอืน่ ๆ ทีน่ จ่ี งึ มีกจิ กรรม เล่นสกีติดอันดับโลก ทั้งยังมีเทศกาลหิมะของ Sapporo ซึ่งถือว่าเป็นเทศกาล ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ฉันขอเริ่มจาก Sapporo ต่อที่ Niseko แล้วพุ่งไปยัง Biei ปิดท้ายด้วย แลดูครั้งนี้จะต้องไปกันแบบรวดเร็ว เพื่อให้เที่ยวได้ทั่วตามใจ ฝันกันล่ะค่ะ... Sapporo เป็นศูนย์กลางความเจริญของเกาะ... และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ เป็นหนึ่งในเมืองใหม่ที่สุดในญี่ปุ่น จุดท่องเที่ยวสำ�คัญที่ควรมาคือ ตึกแดง หรือ ทำ�เนียบรัฐบาลเก่า Hokkaido (Former Hokkaido Government Office Building) เป็นตึกอิฐสีแดง เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคาร

28

Weekend 61 : 07 : 13


ทำ�เนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นทีท่ �ำ การ รัฐบาล Hokkaido ตั้งแต่ปีพ.ศ.2429 แล้วใช้งานต่อเนื่องยาวนานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำ�การหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้น และด้วยความ สวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อาคารหลังนี้ จึงได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็นสมบัตทิ างวัฒนธรรมสำ�คัญของชาติเมือ่ ปี พ.ศ.2512 และสามารถเข้าไปเทีย่ วชมภายในได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยแต่อย่างใด อีกแห่งหนึง่ ที่น่าสนใจคือ ศาลเจ้า Hokkaido (Hokkaido Jingu Shrine) ถึงแม้ จะไม่ได้มปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นบั พันปี แต่กเ็ ป็นทีส่ �ำ หรับให้คนท้องถิน่ ได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันที่ ไปนั้นฉันได้เห็นพิธีแต่งงานของชาวญี่ปุ่นด้วย นับเป็นอะไรทีแ่ ปลกตา ทุกอย่างถูกจัดเรียบง่าย แต่เน้นความสวยงามตามประเพณี โบราณ รวมถึงยังมีเด็กๆ แต่งกายกันเต็มยศ แลดูนา่ รักน่าหยิกมากค่ะ ปิดท้าย ด้วยการมาเดินเล่นใน Maruyama Koen Park สวนสาธารณะที่สามารถ มองเห็นใบไม้เปลี่ยนสีได้ ภายในสวนแลดูชุ่มชื่น เพราะคนญี่ปุ่นให้ความสำ�คัญ กับพื้นที่สีเขียวค่ะ ดังนั้นแต่ละฤดูจะมีสีสันของต้นไม้ให้ดูต่างกันไป ลมเย็นๆ เริ่มปะทะบนใบหน้า พร้อมกับกลิ่นชื้นของต้นไม้ เมื่อแสงสีทองเริ่มทอดสาด ภาพสวยๆ จากสีสันของใบไม้จึงส่งผลให้เห็นงามอร่ามตา... เช้าวันนีข้ อทำ�ตัวย้อนยุคด้วยการขึน้ รถไฟหัวจักรไอน้�ำ ... JR Hokkaido SL เพื่อชมใบไม้เปลี่ยนสีใน Niseko รถไฟขบวนนี้น่ารักค่ะ เป็นแบบดั้งเดิม อีกทั้งยังมีไกด์สาวคอยบรรยายตลอดเส้นทาง รถไฟเริ่มต้นที่ Sapporo ถึง Rankoshi ผ่านภูเขาและป่าไม้ ระหว่างทางจะเห็นวิวสองข้างทางเป็นใบไม้ เปลีย่ นสีสวยงามมาก รวมทัง้ ยังได้เห็น Shiribeshi Yama ทีว่ า่ กันว่าเป็นฝาแฝด ของภูเขาฟูจดิ ว้ ยค่ะ ลงรถไฟเรียบร้อยก็ถงึ คราวทีเ่ ราต้องทำ�กิจกรรมในไร่กนั บ้าง อย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าเมืองนี้เป็นเมืองเกษตร ดังนั้นสิ่งที่นักท่องเที่ยว ไม่ควรพลาดก็คือ การได้มาเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยตัวเอง ครั้งนี้ฉันเลือกขุดมัน ฝรัง่ ลูกกลมๆ แล้วนำ�ไปต้มเพือ่ รับประทาน รสชาติของมันฝรัง่ หวานมาก อีกทัง้ ยังอร่อยกว่าที่เคยชิมเป็นไหนๆ รับประทานแล้วรู้สึกอุ่นในท้องขึ้นมาเลยค่ะ ต่อกันที่ อุทยานแห่งชาติใน Niseko (Shinsen Marsh Recreation Forest) และบ่อน้ำ�พุร้อน Niseko ภายในอุทยานฯ สามารถมองเห็นใบไม้ เปลี่ยนสีได้อย่างชัดเจนตลอดเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวของต้นสน สีเหลืองปน สีแดงของเมเปิ้ล รวมถึงสีสันของต้นไม้ชนิดอื่นๆ ที่มาพร้อมกับลมเย็นสะท้าน

www.facebook.com/weekend.mag

29


จากฝนแรกของวัน งานนี้ฉันจึงต้องขอหลบฝนเข้าไปหาของอร่อยๆ หม่ำ�กัน หน่อยแล้ว... อากาศใน Sapporo ค่อนข้างเย็น โดยเฉพาะช่วงกลางคืน... คงเป็น เพราะสายฝนที่กระหน่ำ�ตกเกือบทั้งคืน ทำ�ให้เช้าวันใหม่แลดูสดใสกว่าเคย แต่ ยังคงมีเกล็ดน้�ำ แข็งพอให้เห็นบ้างประปราย วันนีฉ้ นั เลือกขึน้ ไปชมความงามของ ใบไม้เปลี่ยนสีบน ยอดเขาคุโรดาเกะ (Kurodake) ที่สูงถึง 1,300 เมตร เหนือระดับน้ำ�ทะเล แต่เราไม่ต้องเดินขึ้นนะคะ เนื่องจากเขามีกระเช้าให้นั่ง อีกทัง้ กระเช้ายังเป็นแบบเปิดโล่ง สามารถมองความงามของสีสนั สลับสีของใบไม้ บนภูเขาได้ด้วย ใบไม้บนภูเขาคุโรดาเกะใช้เวลากว่า 1 เดือนในการเปลี่ยนสี เป็นสีแดง ไล่จากยอดเขาเรื่อยลงมาถึงจุดขึ้นกระเช้าตรงเชิงเขา นอกจากนั้น ยังมีแหล่งน้ำ�พุร้อนอยู่กว่า 10 แห่ง ให้ได้นอนแช่เล่นเพื่อคลายหนาวด้วย การเดินเล่นรอบเมืองเพื่อสำ�รวจความงามของธรรมชาติเป็นไปแบบเรียบง่าย ด้วยอากาศเย็นชืน้ เกือบทัง้ วันทำ�ให้ฉนั ต้องคว้าเสือ้ ตัวหนามาคลุมตัว พร้อมกับ ร่มคู่ใจอีกหนึ่งคัน รองเท้ากันฝนดีๆ ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ควรต้องเตรียมมา เนื่องจากญี่ปุ่นขึ้นชื่อมากเรื่องของอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น การเตรียมทุกอย่างให้พร้อมจึงเป็นเรื่องสำ�คัญเช่นกันค่ะ... ออกจาก Sapporo มาถึง Biei และ Furano... ด้วยรถไฟสาย Local สร้างความตื่นตาเกินคำ�บรรยาย บรรยากาศโดยรอบดูสวยงามสบาย ตา บวกกับอากาศที่เย็นกำ�ลังเหมาะ ทำ�ให้การเดินทางดูสนุกและสบายไปหมด Biei เป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ ผู้คนไม่พลุกพล่าน เสน่ห์ที่น่าดึงดูดและน่า หลงใหลคือฟาร์มพืชผักดอกไม้ต่างๆ ที่ปลูกขึ้นบนพื้นที่เนินสูงต่ำ� มองดูสะอาด เรียบร้อยสวยงามแบบไม่รกหูรกตา การเทีย่ วเมือง Biei ครัง้ นีจ้ ะพาไปดูสถานที่ เที่ยวใหม่ ซึ่งเปิดให้บริการมาเมื่อไม่กี่ปีนี้เอง Blue pond มีลักษณะเป็น หนองน้�ำ สีฟา้ เชือ่ กันว่าเกิดจากแร่ธาตุอลูมเิ นียมทีม่ อี ยูม่ ากในบริเวณนี้ ไม่ไกล จากนั้นคือ Shirahige Falls น้ำ�ตกสีฟ้าซึ่งคาดว่าเป็นน้ำ�สายเดียวกับ Blue pond ค่ะ ความสวยของน้ำ�ตกแห่งนี้อยู่ที่สีสันของใบไม้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นสีเหลือง สีแดง สีส้ม สีเขียว เข้ากันได้ดีเหลือเกินกับน้ำ�ตกสีฟ้าอ่อน เก็บภาพมามุมไหนก็ดูสวยไปซะหมด ฉันยืนชื่นชมอยู่กับความงามพอควร แล้วขอเข้าไปแอบลมหนาวใน Onsen แล้วชื่นชมกับธรรมชาติของใบไม้เปลี่ยนสี ในน้ำ�แร่อุ่นๆ มันช่างสบายตัวดีมากค่ะ...

30

Weekend 61 : 07 : 13


หลังจากตัวอุ่นได้ที่ก็ถึงเวลาออกมาเที่ยวชมเมือง Furano กันหน่อย... Furano กับ Biei อยูไ่ ม่ไกลกันค่ะ แค่นง่ั รถไม่กอ่ี ดึ ใจก็ถงึ Furano มาจาก ภาษาไอนุ ทีแ่ ปลว่า "เปลวไฟทีเ่ หม็น" หรือ "แหล่งทีเ่ หม็น" เดิมทีในหุบเขา นี้มีกลิ่นเหม็นจากกำ�มะถันจากยอดภูเขาไฟโทะกะชิ จึงทำ�ให้ตั้งชื่อนี้ขึ้นมา นักท่องเทีย่ วโดยส่วนใหญ่นยิ มมาชมความงามของ ทุง่ ดอกลาเวนเดอร์ ซึง่ มีมาก ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม นอกจากความงามที่เห็นตรงหน้า แล้ว ฉันยังได้กลิ่นหอมสดชื่นของเหล่าพรรณไม้ต่างๆ ด้วย อยากจะบอกว่ามัน หอมเหมือนเวลาที่เราใช้น้ำ�ยาปรับอากาศ แต่กลิ่นเบาละมุนกว่า อีกทั้งยังสดชื่น มากค่ะ เรียกว่าเป็นความสุขแบบครบเครือ่ งเลยล่ะ แต่ถา้ เป็นฤดูหนาว Furano จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกีฬาท้าทายอย่างสกีค่ะ...

จบทริปกันแบบสวยงามกับการได้ชมความงามของธรรมชาติที่เรียบ ง่าย... บางครั้งการได้ชื่นชมกับความงามของธรรมชาติก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกัน เพราะคนเรานั้นมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับการทำ�งานตลอด อยู่กับตึก อาคาร และ ถนนหนทางที่อัดแน่นไปด้วยรถรา ดังนั้นการชมและสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างก็ช่วย ทำ�ให้ร่างกายสดชื่นได้โดยไม่รู้ตัว... 

www.facebook.com/weekend.mag

31


Trip

{ Text : Saowapa }

Carry bag hot escape... บรรยากาศเมืองไทยช่างร้อนเหลือ ชวนกันหิ้วกระเป๋าหนีเที่ยวสถานที่เย็นๆ กันดีกว่าค่ะ จะดีสักแค่ไหนหากมีสถานที่ ที่พาคุณหลุดพ้นจากแดด และอากาศที่ร้อน แสนสาหัสนี้ไปได้ เราเลยหาสถานที่เย็นสะใจ 3 แห่งไว้ให้ เพื่อให้คุณได้เตรียมตัว หิ้วกระเป๋าออกเดินทางไปพร้อมกับเรา ไปสัมผัสบรรยากาศดีๆ จนลืมอากาศร้อนๆ ที่เมืองไทยไปเลยค่ะ... Varese Italy... หากอยากทานเจลาโต้ ที่อร่อยที่สุด ก็ต้อง ไปทานที่เมืองต้นตำ�รับของ เจลาโต้ อย่าง เมืองวาเรเซ่ เมืองแห่งแรกที่มีการทำ�เจลาโต้ ซึ่งเจ้าเจลาโต้นี้ เดิมเป็นไอศกรีมของคนชั้นสูงของประเทศ อิตาลี ให้รสชาติหอม เนื้อเหนียว อร่อย นุ่มลิ้น แต่ปัจจุบัน เจลาโต้นี้ถูกขายแพร่หลายไปทั่วโลก หลายคนคงเคย ทานเจ้าเจลาโต้นี้มาบ้างแล้วตามท้องตลาดทั่วไป ในเมืองไทย แต่จะดีแค่ไหนหากหน้าร้อนนี้จะมีโอกาส ได้หิ้วกระเป๋าออกเดินทางเพื่อไปชิมเจลาโต้แสนอร่อย ที่เมืองวาเรเซ่กันถึงที่

Ice Hotel Sweden... โรงแรมในฝันของคนชอบอากาศเย็น Ice Hotel ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน Jukkasjarvi ของประเทศ Sweden เป็นโรงแรมน้ำ�แข็งแห่งแรกของโลก ถูกสร้างขึ้นทุก เดือนธันวาคมและเดือนเมษายนของทุกปี เป็นโรงแรมที่ สร้างจากการแกะสลักหิมะ ให้กลายเป็นที่พัก มีทั้งห้อง นอน ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องน้ำ� เสมือนดั่งบ้านหลัง หนึ่งเลยทีเดียว Ice Hotel มีห้องพักทั้งหมดกว่า 100 ห้องในแต่ละห้องจะไม่เหมือนกัน และแต่ละปีจะถูก ออกแบบใหม่ทั้งหมด เชื่อได้ว่าหากไปทุกปีก็จะได้พักใน ห้องที่ได้บรรยากาศใหม่ทุกปี อย่างนี้ไปสัก 100 รอบก็ยังไหวค่ะ

Skradinski Buk Croatia... บรรยากาศร้อนๆ กับใจร้อนๆ แบบนี้เก็บ เสื้อผ้าใส่กระเป๋า แล้วไปกระโดดน้ำ� ให้เย็นสะใจกันที่ Skradinski Buk (สแกรดินสกี บัค) ประเทศโครเอเซีย กันดีกว่าค่ะ น้�ำ ตก Skradinski Buk (สแกรดินสกี บัค) นี้ติดอับดับ 1-2 ของน้ำ�ตกที่สวยที่สุดในโลก ที่คนสามารถลงเล่นได้ หากได้ไปสัมผัสคุณจะพบกับ บรรยากาศที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันสวยงาม ต้นไม้ใบหญ้าอันเขียวชอุ่ม หากได้มาเยือนสถานที่ แบบนี้คงทำ�ให้รู้สึกผ่อนคลาย และจิตใจเบิกบาน แจ่มใสแน่นอน 

32

Weekend 61 : 07 : 13


Roaming Around Text : Jenie

Finale Finale in in Finland Finland ชีวิตในเมืองมันวุ่นวายเสียจริง อยากจะหลบไปหมกตัวอยู่ในสถานที่สงบเย็น ปล่อยชีวิตไหลตามกระแสเวลาเรื่อยเฉื่อยสบายๆ ไม่ต้องทำ�อะไรมาก วันๆ ก็เดินเล่นถ่ายรูป ชมเมือง ดูสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างสไตล์ยุโรป แล้วสมมติตัวเองว่ากำ�ลังเดินเล่นอยู่ใน แดนมหัศจรรย์ที่ได้รับฉายาว่า “ดินแดนซานตาคลอสแห่งสแกนดิเนเวีย” หรือ “ฟินแลนด์” ฟินแลนด์เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรบอลติก มีเมืองหลวงชื่อ เฮลซิงกิ (Helsinki) ที่สวยงามถึงขนาดได้รับการขนานนามว่า “เทพธิดาแห่ง ทะเลบอลติก” เมืองแห่งนี้จึงเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเวลา ที่อยากจะ ดำ�ดิง่ ลงไปในความสงบนิง่ ของเมืองหลวง ทีอ่ ารมณ์เดียวกับเมืองตากอากาศ เพราะเขาจำ�กัดความสูงของตัวอาคาร ให้ไม่เกิน 4-5 ชั้น เพื่อให้กลมกลืน ไปกับธรรมชาติ แถมตึกทั้งหลายยังเรียงรายกว้างขวางไม่แออัด รู้สึกได้ถึง สเปซและพื้นที่ไว้ให้หายใจได้สะดวกๆ ซึ่งเมืองหลวงของฟินแลนด์นี้รายรอบ ไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ ถ้าหากไม่รู้จะเริ่มต้นไปดูอะไรที่ไหน ควรจะเริ่มจาก จัตุรัสกลางเมือง เซเนทสแควร์ (Senate Square) เป็นลานกว้างขนาดใหญ่ ไว้จัดกิจกรรมใหญ่ๆ บริเวณรอบๆ มีสถานที่สำ�คัญๆ ให้ชื่นชมความงาม ของสถาปัตยกรรมเก่าทั้ง ทำ�เนียบรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ พอเดิน พ้นจัตุรัสมาหน่อยไม่ไกลก็มี น้ำ�พุธดิ าแห่งทะเลบอลติก (Havis Amanda) ซึง่ เป็นรูปปัน้ หญิงสาวไว้เป็นสัญลักษณ์แทนเมืองเฮลซิงกินน่ั เอง นอกจาก สถาปัตยกรรมเก่าในเมืองนี้แล้ว ที่นี่ยังมี โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ (Temppeliaukion- Kirkk) เป็นโบสถ์หินสุดอลังการที่ใช้วิธีการสร้างโดย การขุดโพรงขนาดใหญ่ลงไปในหินแกรนิต ตกแต่งภายในแบบศิลปะร่วมสมัย

34

Weekend 61 : 07 : 13

นอกเหนือจากสถาปัตยกรรม ตึกรามบ้านเมืองที่งดงาม ฟินแลนด์ ยังเป็นประเทศที่อยู่ ใกล้ขั้วโลกเหนือเป็นอย่างมาก ทางตอนเหนือจึงมี อากาศค่อนข้างหนาวเย็นหากไปในช่วงเวลาที่เหมาะสมยังสามารถไปชื่นชม แสงเหนือ หรือออโรร่าได้ และถ้ารักการผจญภัยขึ้นมาอีกนิดก็ไม่ควร จะพลาดการล่องเรือตัดน้ำ�แข็ง ที่ล่องจาก เมืองเคมิ (Kemi) ล่องไปในท้อง ทะเลทีเ่ ย็นจัดจนกลายเป็นน้�ำ แข็ง สัมผัสความเย็นสุดขัว้ และความเวิ้งว้าง ของทะเลที่ทำ�ให้เรารู้สึกว่าตัวเราช่างเล็กจ้อยนัก นอกจากนี้ ฟินแลนด์ยงั เป็นอีกประเทศหนึง่ ทีจ่ ะได้พบกับพระอาทิตย์ เที่ยงคืนในฤดูร้อนที่ยาวนานถึง 70 กว่าวัน และพบกับพระจันทร์เที่ยงวัน ในฤดูหนาวที่กินระยะเวลา 50 กว่าวัน ที่เราจะไม่ได้แสงอาทิตย์อาบไล้ลง บนผิวหนังของเราเลย โดยรวมแล้วถือว่าฟินแลนด์เป็นประเทศเล็กๆ น่ารัก ที่ยังคงรักษาจังหวะการดำ�เนินชีวิตของตัวเองไว้ได้เป็นอย่างดี ไม่หลงวนไป กับกระแสการเวลาที่ไหลเชี่ยว แต่คอยประคับประคองประเทศไม่ให้ล้าหลัง แต่ยงั คงรักษาขนบวิถชี วี ติ พืน้ เพของตนเองไว้ได้อย่างเหนียวแน่น แล้วอย่างนี้ จะไม่ให้หลงรักฟินแลนด์ แล้วฟินไปกับหญิงงามแห่งทะเลบอลติกได้อย่างไรไหว 


Shopping Text : Sudarat

Less is more บางครั้งลวดลายหนักๆ เครื่องประดับชิ้นโต ก็ไม่ใช่คำ�ตอบ ให้จิตวิญญาณแห่งแฟชั่น

Jimmy choo

Rebel Crossbody Mini

Donna Karan

ราคา 41,500 บาท

Oversized stretch-cotton poplin shirt

กระเป๋าทรงเรียบเก๋ แม้ไม่หวือหวา แต่ต้องตาต้องใจเมื่อได้ยล

ราคาประมาณ 31,000 บาท

เสื้อเชิ้ต Oversized สีขาว Off White เพียงชิ้นเดียว ก็ใส่ได้ทุก โอกาสในฤดูกาลนี้

see by chloe

Satin-trimmed crepe shorts

Valentino

สอบถามราคาที่ร้าน

Silk-twill gown

กางเกงขาสั้นจับกลีบหน้า แต่งซาติน สีพาสเทลหวานๆ

สอบถามราคาที่ร้าน

ชุดราตรีกรอมเท้าเฉดสีอ่อนหวาน พร้อมคลัชประดับคริสตัลระยิบ ระยับสักใบ เสริมสง่าให้หญิงสาว ดูน่าหลงใหล

ZARA

Sarong trousers with drawstring waist ราคา 2,990 บาท

กางเกงทรงโสร่ง เอวรูด ใส่สบาย

HM

Satin-trimmed crepe shorts ราคา 999 บาท

่สบาย เสื้อถักคอกว้าง ทรงหลวมใส be to เข้าคู่กับสแลคได้ลุค Boy Topshop

Tapered Crepe Trousers By Boutique

twood Vivienne Wes Anglomania

Explorer silk jum้าpsน uit สอบถามราคาที่ร

่น จั๊มสูทผ้าไหมเนื้อบางเบา นุ่มลื ที่ไม่ทิ้งความเป็นผู้หญิง

ราคา 5,790 บาท

กางเกงสแลคทรงโคร่ง ไม่รัดรึง ให้อิสระในทุกการเคลื่อนไหว

JIMMY CHOO

Wheel glittered canvas slippers Alexander McQueen

Sequin skull-embellished suede slippers สอบถามราคาที่ร้าน

วันสบายๆ กับการแต่งตัวง่ายๆ พร้อม รองเท้าหนังกลับนุ่มๆ สักคู่ก็เอาอยู่แล้ว

36

Weekend 61 : 07 : 13

ราคาประมาณ 16,000 บาท

เพิ่มความสดใส ให้รองเท้าทรงเรียบหรูด้วยประกาย วิบวับจับตาบนพื้นผ้าแคนวาส ทั้งสวมใส่สบายและเจิดจ้า


Smart Life Text : P. Pakdeeyotin

The Cookoo Watch นาฬิกาสำ�หรับสาวกสมาร์ทโฟน

Touch กันอย่างสะใจกับ “โต๊ะ iPhone” จากกระแสความดังในโลกอินเทอร์เน็ต ลือกันว่าเจ้า Table Connect หรือ โต๊ะ iPhone เป็นโต๊ะที่สามารถเชื่อมต่อการใช้งานโทรศัพท์มือถือจากหน้าจอเล็กๆ ให้ขยายใหญ่ถึง 58 นิ้วกันเลยค่ะ ว้าว! ไม่ใช่เล่นๆ เลย การใช้งานก็ง่ายมาก เพียงเชื่อมสาย USB ระหว่างโทรศัพท์และเจ้า Table Connect เข้าด้วยกัน จากนั้น แอพพลิเคชัน จะทำ�การรันขึ้นบนพื้นผิวของเจ้า Table Connect เท่านี้คุณก็สามารถ ใช้มือในการแตะไอคอนโปรแกรม เลื่อนหน้าจอ เลือกแอพฯ หรือเปิดอัลบ้ัมรูปภาพ เพื่อเลือกดูภาพ ใช้มือขยาย หรือย่อภาพบน Table Connect ได้อย่าสนุกสนานแล้ว คาดว่าเร็วๆ นี้จะออกมาวางขายให้สาวก iPhone ได้ Touch กันอย่างสนุกมือแน่นอน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://iphonetable.blogspot.com/

เป็นที่จับตามองกันอย่างมากตั้งแต่ก่อนวางจำ�หน่ายแล้ว สำ�หรับเจ้า The Cookoo Watch มาดูสิ่งที่ผู้ผลิตใส่มาในเจ้าตัวนี้กันดีกว่า ว่าความสามารถ จะเล็กตามรูปร่างหรือเปล่า ภายในมีโหมดการทำ�งานแจ้งเตือนการโทรฯ ควบคุม การทำ�งานเครือ่ งเล่นเพลง แจ้งเตือนข้อความ หรือเช็คอิน Facebook ซึง่ ทัง้ หมดนี้ ทำ�งานโดยเชื่อมต่อกับ iPhone ผ่านแอพฯ Cookoo-Time To Connect และ สิง่ ทีพ่ เิ ศษกว่านัน้ คือ สามารถกันน้�ำ ได้ลกึ ถึง 40 เมตร ส่วนเรือ่ งแบตเตอรีก่ ็ไม่ตอ้ ง ห่วง ทางผู้ผลิตใส่แบตฯ มาให้ถึง 2 ก้อน เพื่อให้การทำ�งานในส่วนของนาฬิกา และ การเชื่อมต่อกับ iPhone แยกกันจึงไม่ต้องกังวลว่าหากแบตฯ หมดจะทำ�ให้นาฬิกา ดับไปด้วย ราคาอยูท่ ่ี 3,900 บาท ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี http://cookoowatch.com/ Product_features.html

MSI GX70 Notebook ในฝันของเหล่าคอเกม

จากที่ได้ลองปล่อย MSI GX60 ให้คอเกมสัมผัสความแรงกันไปแล้ว จึงรีบปล่อย เจ้า MSI GX70 มาตอกย้ำ�ความแรงด้วยการ์ดจอขั้นเทพ HD8970M ระบบประมวลผลรวดเร็ว ถึง AMD APU A10-5750M หรือ 2.5 GHz ฟิ้วว! ซึ่งแรงกว่า MSI GX60 ถึง 20% ทั้งอิ่มจุใจ กับหน้าจอที่กว้างถึง 17 นิ้ว ความละเอียดระดับ Full HD 1920x1080 พิกเซล บอกได้คำ�เดียว ว่า แร๊ง! ราคาอยู่ที่ 4x,xxx บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.msi.com/product/nb/ GE70-0ND.html

โค้งได้ งอได้ กับเจ้า Flexible Cell Phone

จากรูปร่างหน้าตาของเจ้า Flexible Cell Phone หลายคนคงสงสัย ว่าเจ้านี่คืออะไร? มันคือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของ Shirley A. Roberts ที่ได้ไอเดียมาจากกำ�ไลข้อมือ หรือนาฬิกา จนกลายมา เป็นเจ้า Flexible Cell Phone อย่างที่เห็น ความพิเศษคงหนีไม่พ้นเรื่องรูปร่าง ของมัน ตัวเครือ่ งทำ�มาจากวัสดุทม่ี คี วามยืดหยุน่ สูง สามารถโค้งงอได้ ยึดปลาย ทัง้ สองเข้าหากัน ใช้เป็นกำ�ไลข้อมือ พกพาได้สะดวกไม่ตอ้ งกลัวว่าจะไปวางลืมไว้ ที่ไหน อดใจรอกันสักหน่อยนะคะสำ�หรับหนุ่มสาวไอทีทั้งหลาย เจ้า Flexible Cell Phone ตัวนี้กำ�ลังอยู่ในช่วงพัฒนา คาดว่าเร็วๆ นี้จะออกมาให้จับจองเป็นจ้าของ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.yankodesign.com/2009/01/12/wrist-phonefor-troubled-times/

38

Weekend 61 : 07 : 13

ล้ำ�สุด SHIELD เครื่องเล่นเกมพกพา Nvidia ยักษ์ใหญ่วงการผลิตชิพ เปลี่ยนแนวมาลองของอย่าง “SHIELD” เครื่องเล่นเกมขนาดพกพา ซึ่งเจ้า “SHIELD” นี้มาพร้อม Joy Stick และจอภาพ หากใครยังนึกไม่ออกว่าหน้าตามันเป็นอย่างไร ให้ลองนึกถึงเครื่องเกมตระกูล Xbox ค่ะ คล้ายๆ กันเลย มาดูสเปค เครื่องที่เขาจับใส่มาให้เราได้เล่นกันดีกว่า หน้าจอขนาด 5 นิ้ว ความ ละเอียดถึง 1280x720 พิกเซล และหน้าจอยังสามารถตอบสนองการ สัมผัสได้ดีขึ้น โดยมีเจ้าเทคโนโลยีที่เรียกว่า Direct Touch และที่สำ�คัญ มันยังสามารถรองรับ Wifi ได้อีกด้วย ราคาอยู่ที่ 15,000 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://shield.nvidia.com/


Happening Text : Weekend Team

“ณเดชน์” และ “วีต้าเบอร์รี่”

นายอิสระ วงศ์รุ่ง ประธานกรรมการบริหาร ชวนหนุ่มสาวยุคดิจิตอลดูแลดวงตา... พร้อมเปิดตัวด้วย เทคโนโลยีสุดล้ำ�ด้วย Application ตามติดแบรี่ ด้วย AR Layar ที่สามารถฟังเพลง ดูคลิปโฆษณา เบื้องหลังการ ถ่ายทำ� หรือ Gallery ภาพเท่ๆ พร้อมติดตามโปรโมชั่น พิเศษจากแบรนด์วตี า้ ด้วยการสแกนที่ Ad. หรือ Product ติดตามรายละเอียดวิธกี ารเล่นได้ท่ี www.facebook.com/ BrandsVeta ช่วยเร่งให้ธุรกิจลีสซิ่งสดใสมากขึ้น

ดีแทคประกาศความสำ�เร็จ

แถลงผลประกอบการ ผู้ถือหุ้น S&P

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน

นางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) เป็นประธานใน ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจำ�ปี 2556 โดยมีนายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ โรงงานบางนา กม. 23.5

ฟอร์ดครองรางวัล “เครื่องยนต์ยอดเยี่ยม ระดับนานาชาติ” 2 ปีซ้อน

พร้อมประกาศเพิ่มปริมาณการผลิตเครื่องยนต์ อีโคบู๊สต์ 1.0 ลิตร ซึง่ เป็นเครือ่ งยนต์เบนซินทีท่ รงพลัง และ ประหยัดน้ำ�มันอย่างเหนือชั้นของฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ได้รับการยกย่องให้ครองรางวัล “เครื่องยนต์ยอดเยี่ยม ระดับนานาชาติ” ประจำ�ปี 2013 International Engine of the Year Award ซึง่ นับเป็นปีท่ี 2 ติดต่อกัน ทีเ่ ครือ่ งยนต์ แบบ 3 สูบของฟอร์ดได้รบั รางวัลอันทรงเกียรติน้ี

อีซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์ 2013

คุณไพบูลย์ ภู่เจริญ รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำ�กัด เป็นประธานใน พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน “อีซูซุไทยแลนด์ มาสเตอร์ 2013” ณ สนามอัลไพน์กอล์ฟคลับ จังหวัด ปทุมธานี พร้อมรับสิทธิ์ร่วมชิงชัยในการแข่งขันรอบ ชิงชนะเลิศ เพื่อลุ้นแพ็กเกจเล่นกอล์ฟที่ประเทศเวียดนาม

40

Weekend 61 : 07 : 13

ในการทำ�ธุรกิจร่วมกับดีเซอร์จากแอพพลิเคชัน ให้บริการเพลงออนไลน์ชั้นนำ�ของโลกด้วยยอดผู้ใช้บริการ ดีแทค ดีเซอร์ที่พุ่งสูงมากกว่า 300,000 ราย พร้อมเปิด ตัว dtac Deezer4Artists (D4A) แพลตฟอร์มอัจฉริยะ ล่าสุดที่ช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างเหล่าศิลปิน และแฟนเพลงทั่วโลกให้ใกล้ชิดกันยิ่งกว่าเดิม

ด้วยบริษัทไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) ร่วมด้วยกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน NGO ได้จัดพิธีมอบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การเรียนใน โครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน เพื่อเพิ่ม โอกาสให้แก่เด็กๆ ในการฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น และเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่าง รวดเร็ว

โตชิบาจัดประชุมตัวแทนจำ�หน่าย พร้อมปลูก ป่าชายเลน คืนสู่ธรรมชาติ

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธาน กรรมการบริหารบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำ�กัด นำ�ทีม ผู้บริหาร พนักงานและตัวแทนจำ�หน่าย ร่วมการประชุม ตัวแทนจำ�หน่ายสินค้า AV-IT ประจำ�ปี 2556 และร่วม ปลูกป่า-ปล่อยปู-สนุกกับสีสันจากธรรมชาติโดยปลูกป่า ชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี

ไทยเทพรสยกทัพสินค้าร่วมงาน THAIFEX 2013

นางสาววรัญญา วิญญรัตน์ และนายบัญชา วิญญรัตน์ สองผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำ�ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง อาหารระดับประเทศภายใต้ตราภูเขาทอง ศรีราชาพานิช และคินซัน ได้นำ�ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หลากหลายชนิด ร่วมออกบูธงานแสดงสินค้าอาหาร จากผู้ประกอบการทั้ง ในและต่างประเทศ 2556

อัพเกรดเป็น AIS 3G 2100 ด้วยตัวคุณเอง ได้แล้ว

ข้าวหอมมะลิไทย ค่าควร คู่ครัวโลก

“มูลนิธิข้าวไทยฯ” และ “ข้าวตราฉัตร” ชวนเด็ก ไทย เขียนเรียงความชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุน การศึกษากว่า 500,000 บาท การประกวดเขียนเรียง ความสำ�หรับเด็กชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 และชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 ทั่วประเทศ

"โออิชิ" คว้ารางวัล สุดยอดผู้ประกอบการ

ที่ประสบความสำ�เร็จในการนำ�ทรัพย์สินทาง ปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ประจำ�ปี 2556 ประเภทเครื่องหมายการค้า ประจำ�ปี 2556 จัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติ มอบรางวัล

เอไอเอส อำ�นวยความสะดวกให้ลูกค้า เปิดช่องทางสมัครอัพเกรดเป็น “AIS 3G 2100 MHz ตัวจริง มาตรฐานโลก” ได้ด้วยตนเองง่ายๆ แล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ AIS eService สะดวกยิ่งขึ้นสำ�หรับ สาวก Special Device โดยสามารถอัพเกรดได้ ภายใน 1 ชั่วโมง เพียงคลิกเข้าไปที่ www.ais.co.th/ eserviceประเทศไทย

แอลจีเปิดตัวเครื่องซักผ้าฝาหน้าใหญ่ที่สุดใน ตลาด

มร.ยอน โฮ (ไมเคิล) เจิง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เปิด ตัวเครื่องซักผ้าฝาหน้าขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดถึง 17 กิโลกรัม ตอกย้ำ�ความเป็นผู้นำ�อันดับหนึ่งตลาดเครื่อง ซักผ้าของประเทศไทยถึง 12 ปีซ้อน โดยมีแบรนด์แอมบาสซาเดอร์คู่รักสุดฮอต ชาคริต-วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์ แย้มนาม ร่วมงาน


Traveling Society Text : Weekend Team

บริติช แอร์เวย์มอบข้อเสนอ ยอดนิยมแก่นักเรียนไทย... โกลว์ อีลิกเซียร์ เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท... ขอเชิญท่านสัมผัสสวรรค์แห่งการพักผ่อน ผสมผสานเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมบน เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา เมื่อเข้าพักต่อเนื่องกัน 3 คืน ขึ้นไป รับส่วนลด 20% จากราคาห้องพัก บนเว็บไซต์ ในราคาเริ่มต้นเพียง 2,400 บาทสุทธิ ต่อคืน สำ�หรับห้องพักแบบซูพเี รีย วิลล่า พร้อม อาหารเช้า สำ�หรับ 2 ท่าน ราคาสุดพิเศษเริ่มแล้ว วันนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2556

เพิ่มน้ำ�หนักกระเป๋าเป็นสองเท่าสำ�หรับตั๋ว นักเรียนให้สิทธิ์น้ำ�หนักสัมภาระฟรีถึง 46 กิโลกรัม ด้วยสิทธิประโยชน์น้ี นักเรียนทีซ่ อ้ื ตัว๋ โดยสารนักเรียน แบบพิเศษของบริติช แอร์เวย์มีสิทธ์ิเช็คอินกระเป๋า ได้เพิ่มอีกหนึ่งใบ (น้ำ�หนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทำ�ให้ลูกค้าแต่ละคน สามารถนำ�สัมภาระขึ้นเครื่องได้มากถึง 46 กิโลกรัม

โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์...

ออนิกซ์ คว้า 16 รางวัลยอดเยี่ยม ประจำ�ปี 2556...

ฉลองครบรอบหนึ่งปีของโปรแกรมโซเชียล อาวเวอร์ และการเปิดตัวเชอราตัน โซเชียล อาวเวอร์ ทั่วโลกด้วยกิจกรรมดื่มอวยพรทั่วโลก “TOAST AROUND THE WORLD” ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อม ให้บริการที่โรงแรมในเครือมากกว่า 400 แห่งทั่ว โลกแล้ววันนี้

จากการประกาศรางวัลของเว็บท่องเที่ยว ระดับโลก ทริปแอดไวเซอร์ โดยรางวัลดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ยกย่องความเป็นเลิศของโครงการ ต่างๆ ในอุตสาหกรรมทีพ่ กั และการบริการ และมอบ ให้กับโครงการที่ได้รับการชมเชยอย่างต่อเนื่อง ในการให้บริการที่โดดเด่นจากนักท่องเที่ยว

สายการบินเอทิฮัดเปิดตัวเที่ยวบิน มุ่งหน้าสู่ประเทศบราซิล... เปิดตัวเที่ยวบินจากกรุงอาบูดาบีมุ่งหน้า สูเ่ มืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล ซึง่ นับเป็นการ เปิดเส้นทางสู่ภูมิภาคอเมริกาใต้ครั้งแรกของสาย การบินฯ ด้วยเครือ่ งบินโดยสารแอร์บสั เอ 340-500 สู่ท่าอากาศยานนานาชาติกัวรุลฮอส ในวันที่ 1 มิถุนายน เวลา 16.35 น. ณ เวลาท้องถิ่น เมืองเซาเปาโล

แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วสิ รุกเปิดโรงแรมแบรนด์ “อีสติน อีซ”่ี … นายโจนาธาน วิกลีย์ ประธานบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วสิ ประกาศเข้าบริหาร โรงแรมอีสติน อีซี่ ป่าตอง ภูเก็ต บริเวณหาดป่า ตอง-กะทู้ ให้บริการห้องพัก 55 ห้อง ซึ่งได้รับ การออกแบบตกแต่งอย่างทันสมัย พร้อมสิ่งอำ�นวย ความสะดวกครบครัน พร้อมเปิดให้บริการต้อนรับ นักท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 นี้

www.facebook.com/weekend.mag

41


Fortune

{ Text : อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ } ราศีเมษ 13 เมษายน-14 พฤษภาคม การงาน : ได้ทำ�งานช่วยเหลือสังคมได้คบหาสมาคมกับเพื่อนใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ การวิ่งเต้นติดต่อ เจรจาประสานงานประสบความสำ�เร็จ มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อนฝูงแนะนำ�งานใหม่เข้ามาให้ทำ� การเงิน : มีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลงานเก่าๆ หรือจากการเสี่ยงโชค มีเงินเหลือก็ควรเก็บออมไว้ ระมัดระวัง เรื่องการเงิน การลงทุนการใช้จ่ายเงินให้ดี ความรัก : ได้สิ่งของต้องใจที่หาได้ยากจากเพศตรงข้าม มีโอกาส ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านการเงินและมีผลประโยชน์ร่วมกัน ราศีพฤษภ 15 พฤษภาคม-14 มิถุนายน การงาน : ประสบความสำ�เร็จ มีผลงานเป็นที่นิยมชมชอบของประชาชน จะมีความสุขเพลิดเพลินอยู่กับการ ทำ�งาน ส่วนท่านที่ยังไม่ได้งานทำ�ก็จะได้งานที่พึงพอใจ การเงิน : เงินทองจะใช้จ่ายไปเกี่ยวกับการศึกษา การรักษาสุขภาพและการพักผ่อน การใช้จ่ายเงินไม่ควรฟุ่มเฟือย ควรรู้จักเก็บออมและระวังในการดำ�เนินชีวิต ให้มากขึ้น ความรัก : วุ่นวายอยู่กับความรัก มีการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันได้ทำ�ให้มีความใกล้ชิดสนิทสนม และเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ราศีเมถุน 15 มิถุนายน-15 กรกฎาคม การงาน : ท่านสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำ�อะไรสำ�เร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว มีโอกาสได้ศึกษาอบรม มีความรูเ้ พิม่ เติม มีโครงการใหม่ๆ เข้ามาให้ท� ำ มีโอกาสเดินทางไกล การเงิน : ผลงานเก่าๆ ทีท่ �ำ ไว้ มีโอกาสได้ ช่วยเหลือบุคคลอื่น ไม่ควรให้ใครกู้ยืมเงินโดยไม่มีหลักประกันที่มั่นคง การใช้จ่ายควรประหยัดและเก็บออมไว้ บ้าง ความรัก : คนโสดจะได้พบรักที่ถูกใจ แปลกใหม่ แตกต่างกันในหลายๆ ด้าน สำ�หรับท่านที่มีคู่แล้วจะ มีลาภสำ�คัญ ราศีกรกฎ 16 กรกฎาคม-16 สิงหาคม การงาน : ได้พบเพื่อนร่วมงานในอดีต ทำ�ให้ระลึกถึงเรื่องฝังใจเกี่ยวกับการทำ�งาน งานเก่าๆ ที่คั่งค้างอยู่ จะถูกสะสางลง ควรรักษาผลงานเก่าๆ เอาไว้ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงตามการยั่วยุของเพื่อนฝูงโดยไม่รู้แนวทาง อนาคต การเงิน : รายจ่ายส่วนมากจะเป็นค่าภาษีสังคมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การบริหารเงินทีถ่ กู ทีถ่ กู ทางทำ�ให้ทา่ นประสบความสำ�เร็จในชีวติ ได้ ความรัก : ความหวาดระแวง ความขี้หึงและอารมณ์ร้ายทำ�ให้ ความรักมีปัญหา ดังนั้น จึงควรเอาใจเขามาใส่ใจเราและยับยั้งชั่งใจให้ดี

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

ราศีสิงห์ 17 สิงหาคม-16 กันยายน การงาน : การพูดทีต่ รงไปตรงมาทำ�ให้สามารถแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับการทำ�งานให้ดขี น้ึ ได้ มีงานใหม่ๆ เข้ามา ให้ท� ำ การงานทีท่ �ำ อยูจ่ ะมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงให้ดขี น้ึ การเงิน : มีรายได้เข้า เงินทองส่วนใหญ่จะถูกนำ� ไปใช้เกี่ยวกับการงาน มักจะใช้จ่ายเงินหมดไปในระยะเวลาอันรวดเร็วกับการมาเป็นระยะๆ การรู้จักบริหาร เงินทองด้วยตนเอง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ความรัก : จะได้พบคนรักที่ถูกใจ จะมีเรื่องวุ่นวายในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ อยู่เสมอ พบคู่รักที่เชิดหน้าชูตา รักใหม่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว

Leo

ราศีกันย์ 17 กันยายน-16 ตุลาคม การงาน : งานเก่าที่คั่งค้างจะถูกสะสาง หุ้นส่วนและเพศตรงข้ามที่ดีจะเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ได้ท�ำ งานทีต่ รงกับความรูค้ วามสามารถและวุฒภิ าวะ ได้ท�ำ งานพิเศษด้านการให้บริการสังคม การเงิน : ทรัพย์สนิ เงินทองทีผ่ อู้ น่ื หยิบยืมไปแล้วยังไม่ได้คนื หรือสูญหายไปแล้วหากมีการทวงถามหรือค้นหาก็จะพบหรือได้กลับคืน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ความรัก : ความรักกำ�ลังหอมหวาน มีความสุขอยู่กับคนรัก คนรักเอาอก เอาใจท่านมากเป็นพิเศษและมีโอกาสดีได้อยูเ่ ป็นส่วนตัวกับคนรักมากกว่าช่วงใดๆ ควรลดอาการจู้จี้ ขี้บ่นลงไป บ้างก็จะทำ�ให้สถานการณ์ดีขึ้น

Virgo

ราศีตุลย์ 17 ตุลาคม-15 พฤศจิกายน การงาน : การงาน ความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน่ ควรสืบดูประวัตคิ วามเป็นมาให้ดี รูเ้ ขารูเ้ ราไว้เป็นดีทส่ี ดุ มีโอกาส ได้เดินทางเพราะตำ�แหน่งหน้าทีก่ ารงาน เป็นทีช่ น่ื ชมของผูใ้ หญ่และบุคคลทีส่ มั พันธ์ดว้ ย การเงิน : มีรายจ่ายมาก ขึน้ เงินทองที่ได้มาจะถูกนำ�ไปใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะ ทรัพย์สิน เงินทองที่ผู้อื่นหยิบยืมไปแล้วหากมีการทวงถามหรือค้นหาก็จะพบหรือได้กลับคืนมา ความรัก : ได้ของใหม่ๆ ได้บริวารใหม่ แรกรักจะนุ่มนวลอ่อนหวานเอาอกเอาใจทุกอย่าง ทำ�ให้เกิดความลุ่มหลงในความรัก มีการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีคนต่างถิ่นต่างแดนเข้ามาคบหาสมาคมด้วย

Libra

Scorpio

Sagittarius

Capricorn

Aquarius

Pisces

42

ราศีพิจิก 16 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม การงาน : มีโอกาสได้รว่ มงานสังคมหลายครัง้ มีความพึงพอใจในผลงานของตน จะได้ท�ำ งานชิน้ สำ�คัญ ทำ�ให้ได้ ตำ�แหน่งที่ดีและมีความก้าวหน้า การเงิน : มีรายได้เข้ามาหลายทาง หาเงินได้มากแต่เงินทองถูกใช้ไปหลาย ทาง จึงควรวางแผนทางการเงินไว้ให้เป็นระบบมีระเบียบเป็นขัน้ ตอน ความรัก : อาจเกิดอาการรักซ้อน ซ่อนรัก เกิดขึน้ ได้ เป็นรักทีแ่ ตกต่างกัน การทีเ่ ป็นคนอ่อนไหวต่อความรักจึงมีเรือ่ งวุน่ วายในเรือ่ งรักๆ ใคร่ๆ อยูเ่ สมอ ราศีธนู 16 ธันวาคม-14 มกราคม การงาน : มีการปรับปรุงการงานให้กา้ วหน้ายิง่ ขึน้ จะได้เพือ่ นทีถ่ กู ใจไว้คอยให้ค�ำ ปรึกษาหารือ การทำ�นิตกิ รรม สัญญาจะสำ�เร็จในไม่ชา้ จะมีรายได้จากผลงานเข้ามาเป็นระยะๆ จึงควรเก็บออมเป็นเงินสดไว การเงิน : ถูกนำ� ไปแก้ปัญหาที่คั่งค้าง มีผู้มาขอรบกวนเรื่องการเงินอยู่มิได้ขาด การเงินหามาได้มากก็ใช้ไปมาก จึงควรมีความ ระมัดระวังการใช้จ่ายให้ดี ความรัก : ความไม่เชื่อมั่นในตัวเอง ความหวาดระแวง ความขี้หึงและอารมณ์ร้าย อาจจะทำ�ให้ความรักมีปัญหาสลายลงไปได้ ควรเอาใจเขามาใส่ใจเราและยับยั้งชั่งใจให้ดี ราศีมังกร 15 มกราคม–12 กุมภาพันธ์ การงาน : มีโอกาสเดินทางไกลเพราะการงาน คนทีย่ งั ไม่มงี านทำ�ก็จะได้ท�ำ งานทีช่ อบและเหมาะสมกับวุฒภิ าวะ การเงิน : บุตรบริวารทำ�ให้ท่านมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น การที่ท่านมีความละเอียดถี่ถ้วนทำ�ให้สามารถควบคุมการใช้ จ่ายได้ มีโอกาสได้ซื้อหรือจัดหาที่อยู่อาศัย สำ�นักงาน ที่ดินและยวดยานพาหนะ ความรัก : ได้พบกับคนรักที่ ถูกใจ แต่ตอ้ งอาศัยคนอืน่ เป็นสือ่ ท่านจะมีความรักทีแ่ ปลกใหม่ สนใจของใหม่ๆ มีกจิ กรรมใหม่ๆ สำ�หรับท่านที่มี คู่แล้วจะมีลาภสำ�คัญและจะถูกทวงสิทธิ์ตามกฎหมายบางข้อจากคู่ครอง ราศีกุมภ์ 13 กุมภาพันธ์–14 มีนาคม การงาน : มีงานเข้ามาให้ทำ�หลายชิ้น มีผู้คอยสนับสนุนและช่วยเหลือ ผลงานที่ทำ�ไว้กลับปรากฏ มีโอกาสได้ ศึกษาวิชาการทีแ่ ปลกใหม่ ส่วนท่านทีย่ งั ไม่ได้งานทำ�ก็จะได้งานทำ�ทีพ่ งึ พอใจ การเงิน : ไม่ควรให้ใครยืมของรัก เพราะจะนำ�ความเดือดร้อนในภายหลัง เงินทองบางส่วนจะใช้จ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาและการพักผ่อน ของครอบครัว หาเงินเพือ่ คนอืน่ ได้ใช้ ความรัก : มีเสน่หต์ อ่ เพศตรงข้าม ข่าวลือเรือ่ งรักวุน่ ๆ เบาบางลง ความ คลางแคลงใจถูกขจัดออกไปจนหมดสิ้น เนื่องจากเป็นคนรักอิสระจึงไม่ค่อยจะหึงหวงหรือวิ่งตามตื้อใคร ราศีมีน 15 มีนาคม–12 เมษายน การงาน : มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อนฝูงแนะนำ�งานใหม่เข้ามา แต่ควรระมัดระวังเรื่องการคบเพื่อน เพราะอาจถูกหลอกลวงทำ�ให้เกิดความเสียหายได้้ การเงิน : ตนเองมักจะไม่ได้ใช้จา่ ยของตน แต่กลับถูกนำ�ไปใช้ เพื่อคนอื่น จะได้สมบัติที่หายาก การใจอ่อนและไม่รอบคอบจะเป็นเหตุทำ�ให้ต้องเสียเงินโดยไม่เกิดประโยชน์ ความรัก : มีเพศตรงข้ามเข้ามาสนใจหลายคนได้ของมีค่าจากเพศตรงข้าม ก่อนจะตกลงปลงใจกับใครควร เรียนรู้และสืบประวัติดูให้ดีเสียก่อน มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาหารือกัน

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกนิตยสาร

สมัครสมาชิก 1 ปี (12 ฉบับ) พิเศษเพียง 150 บาทเท่านั้น (พร้อมจัดส่งถึงบ้าน)

เริ่มตั้งแต่....................................เป็นฉบับแรก สมัครในหน่วยงานชื่อ................................................ สมัครเอง นาย นาง นางสาว ชื่อ......................................................................... นามสกุล.................................................................. อาชีพ.............. ........................................................ พนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ร้านอาหาร /โรงแรม/ท่องเที่ยว อื่นๆ.................... สถานที่จัดส่ง เลขที่................................. หมู่ที่................................... อาคาร/หมู่บ้าน.................... ชั้น................ห้อง............... ซอย.................................. ถนน................................... แขวง/ตำ�บล........................ เขต/อำ�เภอ.......................... จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย์....................... Tel.................................... Mobile............................... E-mail........................................................................ การชำ�ระเงิน ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.ลาดพร้าว มาที่... นายปรีดา เหตระกูล : 1605-1607 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ (ซ.5) ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 (กรุณาแนบใบสมัครลงในซองธนาณัติ เพื่อป้องกันการ ล่าช้าและสูญหาย) โอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี... บริษัท แม่บ้าน จำ�กัด : ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 57 บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 046-1-04998-2 (กรุณาส่งสลิปใบโอนเงินพร้อมแนบใบสมัครแฟกซ์มาที่เบอร์ 0-2559-3283 หรือทางอีเมล์ laksana@maeban.co.th รบกวนแจ้งที่คุณน้อย 0-2530-7345-9) (แบบฟอร์มนี้สามารถถ่ายสำ�เนาได้ หรือคัดลอกลงกระดาษ ขนาด A4 แล้วส่งมาตามรายละเอียดด้านบน)

ISSUE 60 Weekend 61 : 07 : 13

ISSUE 59

ISSUE 58


WEEKEND ISSUE 61/07/13  

WEEKEND ISSUE 61/07/13

WEEKEND ISSUE 61/07/13  

WEEKEND ISSUE 61/07/13

Advertisement