Page 1

EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA „EUREKA”

KATALOG SZKOLEŃ OTWARTYCH DLA PRACOWNIKÓW I KADRY KIEROWNICZEJ URZĘDÓW PRACY

II PÓŁROCZE 2009 ROKU


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Spis treści: 1. Dlaczego EUREKA? …………………………………………………………… 5 2. Nasze usługi ………………………………………………………………..…… 6 2.1 Szkolenia dla Publicznych SłuŜb Zatrudnienia 2.2 Szkolenia dla członków Wojewódzkich i Powiatowych Rad Zatrudnienia 2.3 Szkolenia dla osób bezrobotnych i zagroŜonych utratą pracy 2.4 Spotkania integracyjne 2.5 Międzynarodowe wizyty studyjne w ramach wymiany dobrych praktyk Europejskich SłuŜb Zatrudnienia

3. NOWOŚCI 2009-2010 …………………………………………………………. 7 3.1 Szkolenia otwarte modułowe wspomagane metodami e-learningowymi 3.2 Usługi doradcze oraz coaching 3.3 Centrum Badań Statystycznych i Analiz Rynkowych Eureka 3.4 Projekty międzynarodowe w ramach programów Lifelong Learning (LLP) 3.5 Szkolenia Pokazowe 4. Szkolenia otwarte planowane na II półrocze 2009 ………………….………… 9 4.1 Półroczne cykle szkoleń modułowych ……………………….…………..… 9 4.2 Szkolenia otwarte - lipiec 2009 ………………………………………….… 11 4.3 Szkolenia otwarte - sierpień 2009 …………………………………….…… 13 4.4 Szkolenia otwarte – wrzesień 2009 ………………………….………….…. 15 4.5 Szkolenia otwarte - październik 2009 ……………………………….……. 24 4.6 Szkolenia otwarte - listopad 2009 …………………………….…………… 33 4.7 Szkolenia otwarte - grudzień 2009 ………………………………….…….. 41 5. Zamiast referencji …………………………………………..………………. 44 6. Umowa – zgłoszenie …………………………………………..……….……. 45

3


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

1. Dlaczego EUREKA? Podstawą działalności Europejskiego Centrum Kształcenia „Eureka” są usługi szkoleniowe i doradcze na rzecz administracji publicznej. Celem organizowanych przez nas szkoleń jest kształcenie umiejętności, przekazywanie wiedzy oraz zmiana nawyków i wzorców działania uczestniczących osób. Zapewniamy kompleksową usługę, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. O wysokiej jakości naszych usług decydują: • programy szkoleń w naturalny sposób wynikające z indywidualnych planów, celów i zasad działania naszych Klientów, • trenerzy, wykładowcy, osoby posiadające doświadczenie zawodowe, praktykę i umiejętności w swojej dziedzinie; współpracujemy tylko z najlepszymi, • dobra organizacja, miła i fachowa opieka organizatorów, • innowacyjność i kreatywność naszych usług, • doświadczenia wynikające z organizacji szkoleń międzynarodowych, • metody szkolenia - interaktywne, angaŜujące uczestników i ćwiczące praktyczne umiejętności. Uzyskujemy satysfakcjonujące rezultaty naszych szkoleń, poniewaŜ mają charakter: • intensywny - duŜo wiedzy przekazywanej w krótkim czasie z wykorzystaniem najnowszych technik prezentacyjnych, • skuteczny - przekazywane treści są dobrze zapamiętywane, poprzez wykorzystanie szerokiej gamy form ćwiczeniowych i prezentacyjnych, • efektywny - nabywanie konkretnych umiejętności przydatnych w pracy, poprzez rozwiązywanie realnych sytuacji zawodowych, • rozwijający poprzez e-learning - po szkoleniu ułatwiają uczestnikom dalszy rozwój własny, poprzez dostarczone materiały umoŜliwiające samokształcenie oraz wskazanie nowych kierunków działań, • powtarzalny - kolejne moduły, wprowadzając nowe treści, jednocześnie utrwalają wiedzę i umiejętności nabyte w modułach poprzednich, poprzez obecność ćwiczeń i tematów integrujących treści róŜnych modułów. Posiadane certyfikaty: EUREKA jest członkiem - załoŜycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS) od 24 kwietnia 2005 roku. W związku z przynaleŜnością do PIFS, Eureka stosuje Kodeks Dobrych Praktyk PIFS, aktywnie angaŜuje się w bieŜącą działalność Izby. Europejskie Centrum Kształcenia "Eureka" jest: • wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie pod numerem ewidencyjnym 2.06/00034/2004, • Placówką Kształcenia Ustawicznego działającą na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). Posiada wpis do ewidencji szkół i placówek Miasta Lublina pod nr ewidencyjnym 228/P/N (zaświadczenie nr OiW.I.4320/P-118/05 z 8.12.2005 r.), • Członkiem Lubelskiego Forum Pracodawców od 2006 roku.

5


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

2. Nasze usługi Szkolenia dla Publicznych SłuŜb Zatrudnienia Programy szkoleń w naturalny sposób wynikają z indywidualnych planów, celów i zasad działania poszczególnych urzędów. Programy szkoleń, coachingu oraz doradztwa są na kaŜdym etapie z Państwem konsultowane. Jesteśmy równieŜ zainteresowani współpracą z Państwem w charakterze partnerów bądź podwykonawców realizowanych przez Państwa projektów dla pracowników, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenia dla członków Wojewódzkich i Powiatowych Rad Zatrudnienia Powołanie nowych Powiatowych i Wojewódzkich Rad Zatrudnienia, w związku z upływem kadencji, wymaga zapoznania Członków z nałoŜonymi na nich zadaniami związanymi z realizacją polityki rynku pracy w samorządzie. Podczas szkoleń zapoznajemy uczestników z podstawą prawną działania rady zatrudnienia jako organu opiniodawczo doradczego dyrektora urzędu pracy oraz jej rolą i miejscem w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia. Szczególną uwagę poświęcamy zadaniom publicznych słuŜb zatrudnienia wynikającym z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Szkolenia dla osób bezrobotnych i zagroŜonych utratą pracy Jesteśmy przygotowani i mamy doświadczenie w organizacji szkoleń i kursów dla osób bezrobotnych oraz zagroŜonych utratą zatrudnienia. Więcej informacji o tematyce szkoleń znajdziecie Państwo na naszej stronie www.eureka.lublin.pl Spotkania integracyjne Polecamy sprawdzone, niekonwencjonalne podejście do nauki i szkolenia pracowników w formie spotkań integracyjnych. Celem kaŜdego spotkania jest zdobycie przez uczestników rzetelnej wiedzy i nowych umiejętności. Stworzyliśmy programy spotkań obejmujące zagadnienia z następujących bloków tematycznych: • budowanie zespołu, • trening interpersonalny, • kształtowanie umiejętności menedŜerskich. Międzynarodowe wizyty studyjne w ramach dobrych praktyk Europejskich SłuŜb Zatrudnienia Ideą wizyt studyjnych jest spotkanie z przedstawicielami europejskich instytucji rynku pracy w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. WaŜnym celem jest współpraca polskich i europejskich instytucji rynku pracy w wymianie pracowników. Ponadto uczestnicy wizyt mają okazję do zapoznania się z historycznym dziedzictwem kultury danego regionu. 6


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

3. NOWOŚCI 2009-2010 3.1 Szkolenia otwarte modułowe wspomagane metodami e-learningowymi Integralną częścią szkoleń jest wspomaganie słuchaczy poprzez platformę e-learningową. E-learning stanowi integralną część systemu szkolenia. Szkolenia modułowe są realizowane w oparciu o następujące załoŜenia: • kształcenie modułowe nawiązuje do idei „kompetencji zawodowych”, co oznacza, Ŝe zdobywający kwalifikacje musi być w stanie zademonstrować umiejętność wykonania zadania zgodnie ze standardami danego stanowiska pracy, • zapewniają samodzielność i kreatywność uczących się oraz dostosowane są do nauczania indywidualnego, • nauczanie odbywa się na zasadach stopniowego gromadzenia wiedzy, umiejętności i zmiany postaw, a przejście uczestnika do kolejnego poziomu następuje dopiero po osiągnięciu poziomu poprzedniego, • materiały dydaktyczne umoŜliwiają samokształcenie lub pracę pod kierunkiem trenera, z wykorzystaniem technologii informatycznych. Trener występuje w roli facylitatora, doradcy, partnera, który organizuje proces szkoleniowy i kieruje jego przebiegiem oraz dostarcza informacji zwrotnej o postępach słuchaczy. 3.2 Usługi doradcze oraz coaching Utrzymanie wysokiej jakości pracowników jest obecnie wyzwaniem kaŜdej organizacji, a osoba, którą tracimy wraz z jej kluczowymi kompetencjami kosztuje czas i pieniądze. Jednym z głównych powodów, dla których ludzie odchodzą z organizacji, jest brak właściwych relacji w ramach współpracy. Brak poprawnych stosunków między szefem a podwładnym jest wynikiem braku podstawowych kompetencji przywódczych, czyli świadomych i przewidywalnych zachowań kierownika, które dla pracownika są gwarancją jego rozwoju. Oferujemy coaching i doradztwo jako proces wykorzystania rozmowy skoncentrowanej na stworzeniu warunków, w których kaŜdy ma szansę na wzrost swoich indywidualnych i określonych na przyszłość działań, które w rezultacie zapewnią trwałą poprawę oraz rozwój. Coaching koncentruje się na rozwoju potencjału intelektualnego, poprawie relacji z otoczeniem i zwiększeniu wydajności. Eliminuje istniejące bariery rozwojowe i czyni cały proces realnym w odczuciu partnerów. Coaching indywidualny pomaga poszczególnym osobom uczestniczyć w pełnym procesie od momentu wyznaczania celu, poprzez identyfikację osobistych barier w jego osiąganiu, po wyznaczanie zadań coachingowych i budowanie precyzyjnego planu działania. Coaching grupowy realizowany jest z całym zespołem i koncentruje się na celach i obszarach istotnych z punktu widzenia całego zespołu, a nie z punktu widzenia poszczególnych osób tworzących ten zespół. 3.3 Centrum Badań Statystycznych i Analiz Rynkowych EUREKA Centrum Badań jest edukacyjno-badawczą jednostką organizacyjną ECK „Eureka”. Działania Centrum Badań skierowane są głównie na problematykę edukacji w kontekście uwarunkowań społeczno-gospodarczych, w tym: 7


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

potrzeby jednostek samorządowych oraz instytucji rynku pracy, a przez to kreowanie lokalnej polityki w zakresie edukacji i rynku pracy, • typowe badania dotyczące rynku pracy to pomiary preferencji zawodowych uczniów/absolwentów szkół zawodowych oraz oczekiwania pracodawców. Rekomendacje płynące z takich badań słuŜą określeniu grup docelowych, identyfikacji optymalnych sposobów komunikowania systemu edukacji z rynkiem pracy, • wspieranie szkół i placówek w tworzeniu i modyfikacji nauczycielskiego systemu kształcenia oraz wspieranie nauczycieli i uczniów w zakresie przygotowania do egzaminów zewnętrznych. Centrum Badań Statystycznych i Analiz Rynkowych EUREKA zapewnia prawidłową realizację prowadzonych badań poprzez właściwy dobór jednostek statystycznych oraz wystandaryzowanych narzędzi pomiaru. Prowadzone są zarówno badania pełne, jak i częściowe. Wśród stosowanych form badań częściowych preferowana jest metoda reprezentacyjna, monograficzna oraz ankietowa. Centrum Badań realizuje zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe. 3.4 Projekty międzynarodowe w ramach programów uczenia się przez całe Ŝycie Projekt CLEM – Model Uczenia się w Środowisku Klastrowym - ma za zadanie przenieść model środowiska nauczania w klastrach na rynek polski. Celem projektu jest wykorzystanie wyników badań dotyczących dynamiki tworzenia i funkcjonowania klastrów w Finlandii i Szkocji. Rezultatem projektu jest opracowanie innowacyjnego programu szkoleń e-learningowych w systemie „blended learning”. Projekt SME.net.pl – Wykorzystanie innowacyjnych metod „blended learning” dla zwiększenia wykorzystania Internetu przez MŚP w Polsce północno-wschodniej - ma na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w szybszym oraz efektywniejszym podejmowaniu działań e-biznesowych oraz korzystaniu z dostępnych narzędzi i modeli. To innowacyjne rozwiązanie nauczania na odległość pozwoli dostarczyć MŚP, równieŜ partnerom urzędów pracy z wybranych regionów Polski szkolenia w formie e-learningowej. Projekt Teval 2 – Innowacyjny Model Ewaluacji Kompetencji Trenerskich – proponuje aktywny sposób ewaluacji, którego zastosowanie przyczyni się do podniesienia jakości usług szkoleniowych. Na jego podstawie będzie moŜliwe zbudowanie modelu ewaluacji kompetencji polskich nauczycieli zawodu oraz trenerów zgodnego z wymogami Europejskich Ram Kwalifikacji Zawodowych (EVQ). Europejskie Centrum Kształcenia „Eureka” jest liderem w zakresie organizacji kursów w ramach europejskiego programu Grundtvig w Polsce. Realizujemy szkolenia dla edukatorów, trenerów, kadry zarządzającej jednostek edukacyjnych oraz osób pracujących w edukacji dorosłych z 27 krajów Unii Europejskiej oraz krajów EFTA. 3.5 Szkolenia Pokazowe Szkolenia Pokazowe są bezpłatną formą zaprezentowania Państwu metodologii prowadzenia wybranych szkoleń, poznania warsztatu trenerskiego oraz nowości tematycznych. Szkolenia odbywają się cyklicznie w nowoczesnej sali szkoleniowej ECK „Eureka” w Lublinie. Zapraszamy do udziału w tych szkoleniach, zwłaszcza osoby decydujące o kształtowaniu procesu edukacyjnego w urzędzie na podstawie pisemnych zgłoszeń (szczegóły na stronie www.eureka.lublin.pl). 8


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

4. Szkolenia otwarte planowane na II półrocze 2009* 4.1 Półroczne cykle szkoleń modułowych Uwzględniając zmiany organizacyjne w Państwa Urzędach związane z rotacją i nieodłącznym procesem kształcenia nowozatrudnionych pracowników oraz potrzebą stałego podnoszenia kwalifikacji obecnej kadry pracowniczej, przygotowaliśmy półroczne cykle modułowych szkoleń zawodowych dla pięciu grup pracowników – doradców zawodowych, liderów klubu pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalistów ds. projektów EFS oraz pośredników pracy. Mając świadomość konieczności planowania szkoleń ze znacznym wyprzedzeniem, a jednocześnie wyraŜając przekonanie, Ŝe będą Państwo korzystać właśnie ze szkoleń oferowanych przez Eurekę, poniŜej prezentujemy cykle szkoleń z podziałem na poszczególne moduły tematyczne. Grupa odbiorców

Moduły tematyczne

Doradcy zawodowi Moduł I. Usługi doradcze od A do Z – lipiec, wrzesień, grudzień. Moduł II. Poradnictwo indywidualne jako szczególna forma wsparcia dla osób bezrobotnych – listopad. Moduł III. Stosowanie wybranych metod i narzędzi przez doradcę zawodowego w poradnictwie grupowym – wrzesień. Moduł V. Obsługa i doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych – październik, grudzień. Moduł VI. Rola pośrednika pracy i doradcy zawodowego w procesie rekrutacji i selekcji pracowników – październik, listopad.

Grupa odbiorców

Moduły tematyczne

Grupa odbiorców

Moduły tematyczne

Liderzy Klubu Pracy Moduł I. Lider Klubu Pracy – wrzesień, listopad. Moduł II. Dokumentacja w pracy lidera klubu pracy – listopad. Moduł III. Metodyka prowadzenia warsztatów aktywizacyjnych przez lidera klubu pracy – wrzesień, listopad.

Specjaliści do spraw rozwoju zawodowego Moduł I. Planowanie szkoleń na 2010 rok - jak efektywnie zbadać potrzeby szkoleniowe w urzędzie pracy – listopad. Moduł III. Rynek usług szkoleniowych oraz kryteria wyboru instytucji szkoleniowej w świetle ustawy prawo zamówień publicznych – wrzesień, październik. Moduł IV. Organizacja szkoleń krok po kroku ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji szkoleniowej – październik.

9


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Grupa odbiorców

Moduły tematyczne

Specjaliści do spraw projektów EFS Moduł I. BudŜet zadaniowy a rozliczanie projektu finansowanego ze środków EFS – październik. Moduł II. Przygotowywanie i zarządzanie projektami współfinansowanymi z EFS – wrzesień. Moduł III. Audyt finansowy i merytoryczny, najczęściej popełniane błędy w projektach EFS – listopad.

Grupa odbiorców

Moduły tematyczne

Pośrednicy Pracy Moduł I. ABC profesjonalnego pośrednictwa pracy – lipiec, listopad. Moduł II. Pracodawca jako partner do współpracy czy trudny klient urzędu pracy – wrzesień, listopad. Moduł III. Promocja i reklama usług pośrednictwa pracy – październik, listopad. Moduł IV. Elastyczne formy zatrudnienia jako korzystna alternatywa dla pracodawców – wrzesień. Moduł V. Rola pośrednika pracy i doradcy zawodowego w procesie rekrutacji i selekcji pracowników – październik, listopad.

10


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

4.2 Szkolenia otwarte - LIPIEC 2009 Tytuł szkolenia

Usługi doradcze od A do Z

Termin i miejsce

4 dni, lipiec, Zakopane

Tematyka szkolenia

- Podstawy poradnictwa zawodowego. - Wybrane metody nauczania stosowane w pracy z grupą. - Charakterystyka procedur przeprowadzenia indywidualnej i grupowej porady. - Planowanie ścieŜek rozwoju zawodowego i strategii poszukiwania pracy. - Profil kompetencji i specyfika pracy doradcy zawodowego.

Uczestnicy

Nowozatrudnieni doradcy zawodowi

Prowadzący

Licencjonowany doradca zawodowy II stopnia od 6 lat związany z publicznymi słuŜbami zatrudnienia. Posiada uprawnienia do tworzenia Indywidualnych Planów Działań (IPD), a takŜe stosowania narzędzi dla celów poradnictwa zawodowego, m.in. takich jak: Miasteczko Zainteresowań Zawodowych (MZZ), Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych (KUP), Skala Motywacji Osiągnięć (SMO) czy Kwestionariusz Opisu Obszarów Pracy (KOOP). Absolwentka poradnictwa zawodowego Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkoły Trenerów MATRIK.

Cena

1590,00 zł

Tytuł szkolenia

ABC profesjonalnego pośrednictwa pracy

Termin i miejsce

4 dni, lipiec, Zakopane

Tematyka szkolenia

- Przyczyny i skutki bezrobocia. - Zakres i zasady współpracy z osobami bezrobotnymi. - Motywowanie osób bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy. - Organizacja pracy na stanowisku pośrednika pracy. - Formy i techniki spotkań.

Uczestnicy

Nowozatrudnieni pośrednicy pracy

Prowadzący

Przedstawiciel Publicznych SłuŜb Zatrudnienia, socjolog, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, posiada licencję zawodową pośrednika pracy I stopnia, wykładowca i trener. Od kilku lat opracowuje i realizuje strategie marketingowe urzędu, współpracuje z partnerami rynku pracy, organizuje giełdy, konferencje i targi pracy. Posiada praktykę we współpracy z pracodawcami, jak i osobami bezrobotnymi. Jako trener specjalizuje się w zagadnieniach rynku pracy i bezrobocia.

Cena

1590,00 zł

11


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Tytuł szkolenia

Organizowanie staŜy, prac interwencyjnych i prac społecznie uŜytecznych dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy

Termin i miejsce

3 dni, lipiec, Kołobrzeg

- Zasady kierowania na staŜ, prace interwencyjne i prace społeczne uŜyteczne osób zarejestrowanych w urzędzie pracy.

- Prawny i finansowy aspekt rozpatrywania i realizacji wniosków przyszłych Tematyka szkolenia

pracodawców.

- Współpraca pracowników urzędu pracy i pracodawców w aspekcie rekrutacji osób bezrobotnych.

- Dokumentacja merytoryczna obsługujących staŜe, prace interwencyjne i prace społeczne uŜyteczne. Uczestnicy

Pracownicy zajmujący się kierowaniem na staŜe, pracami interwencyjnymi i pracami społecznie uŜytecznymi

Prowadzący

Przedstawiciel Publicznych SłuŜb Zatrudnienia, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Zajmuje się współpracą z pracodawcami i osobami bezrobotnymi w zakresie przyznawania i rozliczania staŜy, przygotowań zawodowych. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla pracowników urzędów pracy na temat bezrobocia, instrumentów rynku pracy.

Cena

1320,00 zł

12


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

4.3 Szkolenia otwarte - SIERPIEŃ 2009 Tytuł szkolenia

Realizacja Indywidualnych Planów Działania w Powiatowych Urzędach Pracy w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia

Termin i miejsce

3 dni, sierpień, Karpacz

Tematyka szkolenia

- Zasady tworzenia IPD. - Opisy i schematy tworzenia IPD. - Sposoby wykorzystywania Indywidualnych Planów Działania. - Zasady i etapy postępowania w ramach IPD.

Uczestnicy

Pracownicy urzędów pracy

Prowadzący

Licencjonowany doradca zawodowy z doświadczeniem zawodowym w urzędzie pracy oraz instytucjach komercyjnych zajmujących się projektami współfinansowanymi z EFS. Absolwent studiów z zakresu pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie realizacji projektów doradczych i szkoleń dla pracowników publicznych słuŜb zatrudnienia. Długoletnia współpraca z instytucjami rynku pracy daje solidną podstawę do szkolenia praktyków publicznych słuŜb zatrudnienia.

Cena

1320,00 zł

Tytuł szkolenia Termin i miejsce

SłuŜba przygotowawcza dla pracowników urzędów pracy podejmujących po raz pierwszy pracę w administracji samorządowej 5 dni, sierpień, Karpacz

- Teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do naleŜytego wykonywania obowiązków słuŜbowych.

- WyposaŜenie nowych pracowników w niezbędną wiedzę z zakresu Tematyka szkolenia

materialnego jak i procesowego prawa administracyjnego.

- Przekazanie informacji na temat statusu pracownika samorządowego z elementami kodeksowego prawa pracy w zakresie podstawowym. - Wiadomości te zostaną poprzedzone wstępem do administracji publicznej. Uczestnicy

Pracownicy podejmujący po raz pierwszy pracę w administracji samorządowej

Prowadzący

Dr prawa, przedstawiciel administracji samorządowej, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w instytucjach publicznych. Posiada dobrą znajomość zagadnień związanych z szeroko rozumianą administracją publiczną, funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, zatrudnieniem w administracji, słuŜbą cywilną, prawem pracy, oceną pracowników. Posiada praktykę w prowadzeniu szkoleń dla pracowników administracji samorządowej

Cena

2290,00 zł

13


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Kontrola dotacji na działalność gospodarczą i refundacji na doposaŜenie stanowiska pracy

Tytuł szkolenia Termin i miejsce

2 dni, sierpień, Lublin

- Prawne aspekty rozpatrywania i realizacji wniosków o dotacje. - Kontrole prowadzone przez urzędy pracy w zakresie realizacji zawartych Tematyka szkolenia

umów.

- Umiejętność opracowywania dokumentów niezbędnych w procesie „dotacja” i „refundacja”. - Umowy.

Uczestnicy

Pracownicy zajmujący się kontrolą dotacji i refundacją na doposaŜenia stanowisk pracy

Prowadzący

Przedstawiciel Publicznych SłuŜb zatrudnienia, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, ukończone studia administracyjne i studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami i pozyskiwania funduszy unijnych, obecnie kierownik referatu Wspierania Przedsiębiorczości w urzędzie pracy, doświadczenia w pracy z grupą – prowadzenie spotkań informacyjnych. Ukończone szkolenie specjalistyczne w zakresie „skuteczny trener wewnętrzny”

Cena

980,00 zł

Tytuł szkolenia

Metody radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - jak pracować, Ŝeby się nie wypalić?

Termin i miejsce

3 dni, sierpień, Iwonicz Zdrój

Tematyka szkolenia

- Mechanizm działania stresu. - Funkcjonowanie człowieka w środowisku pracy. - Wypalenie zawodowe – zjawisko, symptomy, etapy rozwoju. - Pomoc w sytuacji zagroŜenia wypaleniem zawodowym. - Techniki relaksacyjne i aktywizujące.

Uczestnicy

Pracownicy urzędów pracy

Prowadzący

Psycholog, doświadczony trener współpracujący z przedsiębiorstwami w zakresie interpretacji testów psychologicznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji pracowników, w kręgu zainteresowań ma funkcjonowanie ośrodków wsparcia, poradnictwo i interwencje kryzysowe, badania i analizy sytuacji społecznej; przygotowuje i prowadzi prezentacje, wykłady z dziedziny komunikacji interpersonalnej, psychologii pracy z klientem, zarządzania sobą w czasie, wypalenia zawodowego.

Cena

1290,00 zł

14


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

4.4 Szkolenia otwarte - WRZESIEŃ 2009 Tytuł szkolenia

Organizowanie staŜy, prac interwencyjnych i prac społecznie uŜytecznych dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy

Termin i miejsce

3 dni, wrzesień, Krynica Zdrój

- Zasady kierowania osób zarejestrowanych w urzędzie pracy na staŜ, do prac interwencyjnych i prac społecznie uŜytecznych.

- Prawny i finansowy aspekt rozpatrywania i realizacji wniosków przyszłych Tematyka szkolenia

pracodawców.

- Współpraca pracowników urzędu pracy i pracodawców w aspekcie rekrutacji osób bezrobotnych. - Dokumentacja merytoryczna obsługujących staŜe, prace interwencyjne i prace społecznie uŜyteczne.

Uczestnicy

Pracownicy zajmujący się staŜami, pracami interwencyjnymi i pracami społecznie uŜytecznymi

Prowadzący

Przedstawiciel Publicznych SłuŜb Zatrudnienia, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Zajmuje się współpracą z pracodawcami i osobami bezrobotnymi w zakresie przyznawania i rozliczania staŜy, przygotowań zawodowych. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla pracowników urzędów pracy na temat bezrobocia, instrumentów rynku pracy.

Cena

1320,00 zł

Tytuł szkolenia

Wydawanie zezwoleń na prace dla cudzoziemców w Polsce w świetle obowiązujących aktów prawnych

Termin i miejsce

2 dni, wrzesień, Nałęczów

Tematyka szkolenia

- Typy zezwoleń na pracę. - Warunki udzielenia zezwolenia. - Tryb postępowania w sprawie zezwoleń na pracę . - Wzory dokumentów o wydanie lub przedłuŜenie zezwolenia na pracę. - Przepisy budzące wątpliwości interpretacyjne.

Uczestnicy

Pracownicy urzędu pracy zajmujące się usługami EURES

Prowadzący

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, legislator, prawnik. Posiada bogate doświadczenie w pracy w MPiPS, w sądzie, kancelarii radcowskiej. Od kilku lat prowadzi szkolenia dotyczące rynku pracy m.in. z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, procedury administracyjnej, standardów usług rynku pracy, koordynacji systemów zabezpieczenia, transferu świadczeń dla osób bezrobotnych, rejestracji i ewidencji. Osoba dynamiczna posiadająca bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i umiejętności interpersonalne.

Cena

995,00 zł

15


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Tytuł szkolenia

Termin i miejsce

Realizacja przygotowania zawodowego dorosłych oraz szkoleń w oparciu o znowelizowaną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisy wykonawcze 3 dni, wrzesień, Gdynia

- Zasady kierowania na przygotowanie zawodowe i szkolenia osób zarejestrowanych w urzędzie pracy.

- Prawny i finansowy aspekt rozpatrywania i realizacji wniosków przyszłych Tematyka szkolenia

pracodawców. - Współpraca pracowników urzędu pracy i pracodawców w aspekcie rekrutacji osób bezrobotnych. - Dokumentacja merytoryczna obsługujących przygotowanie zawodowe oraz szkolenia.

Uczestnicy

Pracownicy urzędów pracy, w szczególności pracownicy zajmujący się przygotowaniem zawodowym i szkoleniami

Prowadzący

Przedstawiciel Publicznych SłuŜb Zatrudnienia, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Zajmuje się współpracą z pracodawcami i osobami bezrobotnymi w zakresie przyznawania i rozliczania staŜy, przygotowań zawodowych. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla pracowników urzędów pracy na temat bezrobocia, instrumentów rynku pracy.

Cena

1320,00 zł

Tytuł szkolenia Termin i miejsce

Pomysł na biznes – biznesplan, jego znaczenie w zakładaniu własnej działalności gospodarczej 3 dni, wrzesień, Ciechocinek

- Obowiązujące przepisy prawne w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Tematyka szkolenia

- Zasady prowadzenia firmy. - Udzielanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. - Formy wsparcia dla osób chcących podjąć działalność gospodarczą.

Uczestnicy

Pracownicy urzędów pracy

Prowadzący

Licencjonowany doradca zawodowy z doświadczeniem zawodowym w urzędzie pracy oraz instytucjach komercyjnych zajmujących się projektami współfinansowanymi z EFS. Posiada bogate doświadczenie w zakresie realizacji projektów doradczych i szkoleń dla pracowników publicznych słuŜb zatrudnienia. Długoletnia współpraca z instytucjami rynku pracy daje solidną podstawę do szkolenia praktyków w zawodzie doradcy zawodowego.

Cena

1290,00 zł

16


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Tytuł szkolenia

Termin i miejsce

Zasady realizacji pomocy społecznej dla osób bezrobotnych, ich aktywizacja oraz zasady współpracy powiatowych urzędów pracy z ośrodkami pomocy społecznej 3 dni, wrzesień, Kazimierz Dolny

- Zmiany w przepisach wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawą o pomocy społecznej. Tematyka szkolenia

- Kontrakt socjalny, indywidualny program usamodzielniania, lokalny program pomocy społecznej, zatrudnienie socjalne. - Porozumienie zawierane przez powiatowy urząd pracy oraz ośrodek pomocy społecznej. - Zasady współpracy pomiędzy jednostkami obsługującymi bezrobotnych.

Uczestnicy

Pracownicy urzędów pracy

Prowadzący

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, legislator, prawnik. Posiada bogate doświadczenie w pracy w MPiPS, w sądzie, kancelarii radcowskiej. Od kilku lat prowadzi szkolenia dotyczące rynku pracy m.in. z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, procedury administracyjnej, standardów usług rynku pracy, koordynacji systemów zabezpieczenia, transferu świadczeń dla osób bezrobotnych, rejestracji i ewidencji.

Cena

1350,00 zł

Tytuł szkolenia Termin i miejsce

Doradztwo i pośrednictwo pracy – co nas łączy, co nas dzieli. Warsztaty dla doradców i pośredników pracy 3 dni, wrzesień, Krynica Zdrój

- Zapoznanie uczestników z zakresem obowiązków przypisanych do stanowiska pośrednika pracy oraz doradcy zawodowego.

- Procedury postępowania określone w standardach usług rynku pracy Tematyka szkolenia

pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy. - Wypracowanie modelu skutecznej współpracy pośredników i doradców w zakresie kompleksowej obsługi klientów urzędu pracy. - Przepływ dokumentacji między kluczowymi pracownikami urzędu pracy.

Uczestnicy

Pracownicy powiatowego urzędu pracy, pośrednicy pracy, doradcy zawodowi

Prowadzący

Przedstawiciel Publicznych SłuŜb Zatrudnienia, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, przewodnicząca komisji przetargowej. Od kilku lat prowadzi liczne szkolenia dla pracowników urzędów pracy, członków PRZ w zakresie organizacji pracy w urzędzie, standardów usług rynku pracy, nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pośrednictwa pracy, rejestracji, przyznawania świadczeń.

Cena

1350,00 zł

17


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Kontrola 5% wydatków. Kontrola zarządcza. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Tytuł szkolenia Termin i miejsce

2 dni, wrzesień, Kazimierz Dolny

- Kontrola przestrzegania, przez podległe i nadzorowane jednostki, realizacji

Tematyka szkolenia

procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, czyli tzw. kontroli 5 %. - Wzorcowe dokumenty robocze, a w szczególności końcowe sprawozdanie z kontroli. - Zakres podmiotowy i przedmiotowy planowanej do wprowadzenia w nowej ustawie o finansach publicznych tzw. kontroli zarządczej. - Naruszenia dyscypliny finansów publicznych. - Zasady odpowiedzialności, zagadnienia proceduralne oraz styk odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych z odpowiedzialnością pracowniczą, karną i cywilną.

Uczestnicy

Kadra kierownicza urzędów pracy, audytorzy wewnętrzni, kierownicy wydziałów organizacyjnych, główni księgowi, osoby zajmujące się zamówieniami publicznymi.

Prowadzący

Prawnik posiadający złoŜony z wynikiem pozytywnym egzamin prokuratorski, studia podyplomowe o kierunku „Kontrola i Audyt Wewnętrzny” prowadzone przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej oraz uprawnienia audytora wewnętrznego (zaświadczenie Ministra Finansów nr 962/2004). Specjalizuje się w prawie cywilnym i finansowym pracując w jednostce samorządowej na stanowisku audytora wewnętrznego, mając jednocześnie doświadczenie w obsłudze prawnej urzędu pracy. W obszarze swoich zainteresowań ma problematykę zabezpieczenia wierzytelności, prawne aspekty windykacji, prawo zamówień publicznych, naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Cena

980,00 zł

18


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Tytuł szkolenia

Usługi doradcze od A do Z

Termin i miejsce

4 dni, wrzesień, Toruń

Tematyka szkolenia

- Podstawy poradnictwa zawodowego. - Wybrane metody nauczania stosowane w pracy z grupą. - Charakterystyka procedur przeprowadzenia indywidualnej i grupowej porady. - Planowanie ścieŜek rozwoju zawodowego i strategii poszukiwania pracy. - Profil kompetencji i specyfika pracy doradcy zawodowego.

Uczestnicy

Nowozatrudnieni doradcy zawodowi

Prowadzący

Licencjonowany doradca zawodowy II stopnia od 6 lat związany z publicznymi słuŜbami zatrudnienia. Posiada uprawnienia do tworzenia Indywidualnych Planów Działań (IPD), a takŜe stosowania narzędzi dla celów poradnictwa zawodowego, m.in. takich jak: Miasteczko Zainteresowań Zawodowych (MZZ), Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych (KUP), Skala Motywacji Osiągnięć (SMO) czy Kwestionariusz Opisu Obszarów Pracy (KOOP). Absolwentka poradnictwa zawodowego Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkoły Trenerów MATRIK.

Cena

1620,00 zł

Tytuł szkolenia

Stosowanie wybranych metod i narzędzi przez doradcę zawodowego w poradnictwie grupowym

Termin i miejsce

3 dni, wrzesień, Zamość

Tematyka szkolenia

- Warunki do prowadzenia zajęć grupowych. - Wykorzystanie procesu grupowego w poradnictwie zawodowym. - Metody pracy grupowej. - Projektowanie autorskiego scenariusza zajęć.

Uczestnicy

Doradcy zawodowi

Prowadzący

Licencjonowany doradca zawodowy z doświadczeniem zawodowym w urzędzie pracy oraz instytucjach komercyjnych zajmujących się projektami współfinansowanymi z EFS. Absolwent studiów z zakresu pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie realizacji projektów doradczych i szkoleń dla pracowników publicznych słuŜb zatrudnienia. Długoletnia współpraca z instytucjami rynku pracy daje solidną podstawę do szkolenia praktyków w zawodzie doradcy zawodowego.

Cena

1350,00 zł

19


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Tytuł szkolenia

Rynek usług szkoleniowych oraz kryteria wyboru instytucji szkoleniowej w świetle ustawy prawo zamówień publicznych

Termin i miejsce

3 dni, wrzesień, Nałęczów

Tematyka szkolenia

- Pozyskanie informacji nt. rynku usług edukacyjnych, szkoleniowych. - Analiza rynku usług edukacyjnych, szkoleniowych. - Przygotowanie do wyboru instytucji szkoleniowej. - Warunki i zasady organizacji szkolenia. - Monitorowanie szkolenia i analiza dokumentacji.

Uczestnicy

Specjaliści ds. rozwoju zawodowego lub pracownicy zajmujący się organizacją szkoleń

Prowadzący

Przedstawiciel Publicznych SłuŜb Zatrudnienia, praktyk, posiada doświadczenie zawodowe w zakresie praktycznej organizacji szkoleń. Jest odpowiedzialna za określenie celów szkolenia, weryfikację uczestników, nadzór i kontrolę realizacji szkolenia, ewaluację oraz sporządzanie dokumentacji związanej ze szkoleniem. Doskonały praktyk potrafiący przekazać uczestnikom wiedzę merytoryczną i praktyczną. Zajęcia prowadzi aktywnymi metodami szkoleniowymi.

Cena

1350,00 zł

Tytuł szkolenia

Lider Klubu Pracy

Termin i miejsce

5 dni, wrzesień, Rabka Zdrój

Tematyka szkolenia

- Budowanie grupy, atmosfery wzajemnego zaufania. - Metodyka pracy zespołowej. - Reakcje na utratę pracy. Analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy. - Poszukiwanie i znajdowanie ofert pracy. Rozmowa kwalifikacyjna. - Nowa praca. Budowanie pozytywnego myślenia i samoakceptacji.

Uczestnicy

Nowozatrudnieni kandydaci na liderów klubu pracy nie posiadający uprawnień oraz osoby, których zakres obowiązków uległ zmianie w wyniku wdroŜenia standardów usług rynku pracy

Prowadzący

Psycholog, doradca zawodowy I stopnia, Lider Klubu Aktywnego Poszukiwania Pracy, certyfikowany trener posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć merytorycznych dla kadr urzędów pracy oraz partnerów rynku pracy. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów grupowych dla dorosłych, planujących zmianę przebiegu kariery zawodowej, podjęcie nowego zatrudnienia. Wykorzystuje metody psychometryczne przy diagnozie preferencji zawodowych i predyspozycji osobowych, posiada znajomość rynku pracy, doświadczenie w prowadzeniu programów indywidualnych dla pracowników zwalnianych grupowo z zakładów pracy. Wykazuje wysoki poziom empatii oraz dobre umiejętności interpersonalne. Posiada praktyczną umiejętność wypracowania z klientem konstruktywnych rozwiązań i przezwycięŜania kryzysu.

Cena

1850,00 zł

20


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Metodyka prowadzenia warsztatów aktywizacyjnych przez lidera klubu pracy

Tytuł szkolenia Termin i miejsce

3 dni, wrzesień, Ciechocinek

- Metodyka prowadzenia warsztatów aktywizacyjnych. - Prowadzenie zajęć z zakresu wybranych obszarów, np. analiza rynku pracy, Tematyka szkolenia

techniki rekrutacyjne, alternatywne formy zatrudnienia, konstruowanie dokumentów aplikacyjnych. - Zasady ewaluacji zajęć.

Uczestnicy

Liderzy klubu pracy

Prowadzący

Psycholog, doradca zawodowy I stopnia, Lider Klubu Aktywnego Poszukiwania Pracy, certyfikowany trener posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć merytorycznych dla kadr urzędów pracy oraz partnerów rynku pracy. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów grupowych dla dorosłych. Wykorzystuje metody psychometryczne przy diagnozie preferencji zawodowych i predyspozycji osobowych, posiada znajomość rynku pracy, doświadczenie w prowadzeniu programów indywidualnych dla pracowników zwalnianych grupowo z zakładów pracy. Wykazuje wysoki poziom empatii oraz dobre umiejętności interpersonalne. Posiada praktyczną umiejętność wypracowania z klientem konstruktywnych rozwiązań i przezwycięŜania kryzysu.

Cena

1350,00 zł

Tytuł szkolenia

Pracodawca jako partner do współpracy czy trudny klient urzędu pracy?

Termin i miejsce

3 dni, wrzesień, Kołobrzeg

Tematyka szkolenia

- Przygotowanie się do kontaktów z pracodawcami. - Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z lokalnymi pracodawcami . - Sposoby pozyskiwania ofert pracy. - Realizacja ofert pracy. - Negocjacje z pracodawcami.

Uczestnicy

Pośrednicy pracy

Prowadzący

Przedstawiciel Publicznych SłuŜb Zatrudnienia, socjolog, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, Posiada licencję zawodową pośrednika pracy I stopnia, wykładowca i trener. Od kilku lat opracowuje i realizuje strategie marketingowe urzędu, współpracuje z partnerami rynku pracy, organizuje giełdy, konferencje i targi pracy. Posiada praktykę w pracy z pracodawcami, jak i osobami bezrobotnymi. Jako trener specjalizuje się w zagadnieniach rynku pracy i bezrobocia.

Cena

1350,00 zł

21


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl Tytuł szkolenia Termin i miejsce

Elastyczne formy zatrudnienia jako korzystna alternatywa dla pracodawców 2 dni, wrzesień, Stare Jabłonki

- RóŜne formy świadczenia pracy, np. job-sharing, work-sharing, telepraca. - Wybrane aspekty nietypowego zatrudnienia, m.in. odpowiedzialność Tematyka szkolenia

pracowników, system pracy, wynagrodzenia. - Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w nowoczesnych formach zatrudnienia.

Uczestnicy

Pośrednicy pracy

Prowadzący

Doświadczona trenerka i specjalistka ds. szkoleń z zakresu prawnych i organizacyjnych aspektów zarządzania ludźmi. Od kilku lat zajmuje się szkoleniami dla róŜnych grup odbiorców, głównie dla przedsiębiorców i managerów ds. ZZL. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa personalnego – szczególnie w zakresie kształtowania wewnętrznej polityki zatrudnieniowej w oparciu o nowoczesne, uelastycznione systemy zatrudnienia. Członkini Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości i Polskiego Stowarzyszenia Zarządzających Kadrami. Od wielu lat współpracuje z przedsiębiorcami w charakterze eksperta i koordynatora projektów z zakresu elastycznych form zatrudnienia oraz międzynarodowych rozwiązań w tym zakresie. Pełniła rolę ogólnopolskiego eksperta w zakresie elastycznych form pracy i telepracy, biorąc udział w licznych konferencjach i wydarzeniach z tego zakresu; zabierała głos w dyskusjach eksperckich, równieŜ na forum mediów ogólnopolskich.

Cena

995,00 zł

Tytuł szkolenia Termin i miejsce

Przygotowanie i zarządzanie projektami współfinansowanymi z EFS 4 dni, wrzesień, Zakopane

- Wprowadzenie do tematyki przygotowania i zarządzania ryzykiem w projektach. Tematyka szkolenia

- Zasady przygotowywania projektów współfinansowanych z EFS. - Klasyfikacja ryzyka. - Struktura i techniki zarządzania ryzykiem. - Zarządzanie ryzykiem w kontekście wybranych obszarów.

Uczestnicy

Specjaliści ds. projektów EFS, koordynatorzy projektów

Prowadzący

Międzynarodowy Ekspert ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich i Rynku Pracy. Członek (zastępca) Komitetu Monitorującego PO KL 2007 – 2013, NPR 2004 – 2006. Występował jako ekspert w wielu projektach regionalnych. Akredytowany Trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego (KOSzEFS). Doradca ds. zarządzania projektami, współpracuje m.in. z instytucjami sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorstwami w zakresie przygotowania i zarządzania projektami oraz rozwoju zasobów ludzkich. Autor artykułów i publikacji m.in. w zakresie zarządzania projektami, audytu, ewaluacji projektów, absorpcji środków EFS w Polsce oraz kreowania Lokalnych Partnerstw na Rzecz Zatrudnienia.

Cena

1650,00 zł

22


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Tytuł szkolenia

Nowoczesne metody pracy z trudnym i wymagającym klientem urzędu pracy

Termin i miejsce

3 dni, wrzesień, Gdynia

Tematyka szkolenia

- Efektywna komunikacja interpersonalna w kontakcie z klientem. - Czynniki kształtujące zachowania ludzkie. - Wzajemne postrzeganie w kontaktach międzyludzkich. - Typy klientów. - Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z klientem. - Radzenia sobie ze stresem.

Uczestnicy

Pracownicy urzędów pracy

Prowadzący

Przedstawiciel Publicznych SłuŜb Zatrudnienia, socjolog, praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Posiada licencję zawodową pośrednika pracy I stopnia oraz uprawnienia Lidera Klubu Pracy do prowadzenia szkoleń dla bezrobotnych. Zajmuje się m.in. współpracą z pracodawcami, organizacją i uczestnictwem w konferencjach, targach pracy i innych imprezach organizowanych przez urzędy pracy i pozostałe instytucje rynku pracy. Zdobyta wiedza i doświadczenie zawodowe pozwalają jej na prowadzenie szkoleń, a cechy osobowościowe sprawiają, Ŝe potrafi szybko zjednać sobie ludzi i zintegrować grupę.

Cena

1350,00 zł

23


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

4.5 Szkolenia otwarte - PAŹDZIERNIK 2009 Tytuł szkolenia

Realizacja Indywidualnych Planów Działania w Powiatowych Urzędach Pracy w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia

Termin i miejsce

3 dni, październik, Gniezno

Tematyka szkolenia

- Sposoby wykorzystywania Indywidualnych Planów Działania. - Opisy i schematy tworzenia IPD. - Zasady i etapy postępowania w ramach IPD. - Zasady tworzenia IPD. - Wypracowanie dokumentów IPD.

Uczestnicy

Pracownicy powiatowego urzędu pracy

Prowadzący

Licencjonowany doradca zawodowy z doświadczeniem zawodowym w urzędzie pracy oraz instytucjach komercyjnych zajmujących się projektami współfinansowanymi z EFS. Absolwent studiów z zakresu pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie realizacji projektów doradczych i szkoleń dla pracowników publicznych słuŜb zatrudnienia. Długoletnia współpraca z instytucjami rynku pracy daje solidną podstawę do szkolenia praktyków w zawodzie doradcy zawodowego.

Cena

1320,00 zł

Tytuł szkolenia: Termin i miejsce

Pomoc publiczna w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i prawa wspólnotowego. 2 dni, październik, Olsztyn

- Przepisy prawa wspólnotowego regulujące kwestie pomocy na zatrudnienie, szkolenia oraz pomoc de mini mis. Tematyka szkolenia

- Procedury udzielania pomocy publicznej. - Interpretacje rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych. - Wykładnie przepisów dotyczących warunków udzielania pomocy publicznej przez powiatowe urzędy pracy.

Uczestnicy

Pracownicy urzędów pracy

Prowadzący

Przedstawiciel Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ekspert w zakresie tematyki związanej z pomocą publiczną, doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez powiatowe urzędy i inne jednostki samorządu terytorialnego, pomocy publicznej udzielanej w ramach funduszy strukturalnych oraz w specjalnych strefach ekonomicznych, prowadzący postępowania notyfikacyjne przed Komisją Europejską.

Cena

995,00 zł

24


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Tytuł szkolenia

Termin i miejsce

Realizacja przygotowania zawodowego dorosłych oraz szkoleń w oparciu o znowelizowaną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisy wykonawcze 3 dni, październik, Bochnia

- Zasady kierowania na przygotowanie zawodowe i szkolenia osób

Tematyka szkolenia

zarejestrowanych w urzędzie pracy. - Prawny i finansowy aspekt rozpatrywania i realizacji wniosków przyszłych pracodawców. - Współpraca pracowników urzędu pracy i pracodawców w aspekcie rekrutacji osób bezrobotnych. - Dokumentacja merytoryczna obsługujących przygotowanie zawodowe oraz szkolenia.

Uczestnicy

Pracownicy urzędów pracy, w szczególności pracownicy zajmujący się przygotowaniem zawodowym i szkoleniami

Prowadzący

Przedstawiciel Publicznych SłuŜb Zatrudnienia, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Studia wyŜsze ukończyła na Uniwersytecie Śląskim. Ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, integracji europejskiej, administracji i zarządzania, ukończona szkoła trenerów Matrik, wieloletni pracownik słuŜb zatrudnienia. Prowadzi liczne szkolenia dla pracowników Urzędów Pracy z KPA, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przygotowania zawodowego i staŜy oraz instrumentów rynku pracy.

Cena

1320,00 zł

Tytuł szkolenia Termin i miejsce

Doradztwo i pośrednictwo pracy – co nas łączy co nas dzieli. Warsztaty doradcze dla doradców i pośredników pracy 3 dni, październik, Gdynia

- Zapoznanie uczestników z zakresem obowiązków przypisanych Tematyka szkolenia

do stanowisk pracy pośrednika pracy oraz doradcy zawodowego. - Procedury postępowania określone w standardach usług rynku pracy pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy. - Wypracowanie modelu skutecznej współpracy pośredników i doradców w zakresie kompleksowej obsługi klientów urzędu pracy. - Przepływ dokumentacji między kluczowymi pracownikami urzędu pracy.

Uczestnicy

Pracownicy powiatowego urzędu pracy

Prowadzący

Przedstawiciel Publicznych SłuŜb Zatrudnienia, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, przewodnicząca komisji przetargowej. Od kilku lat prowadzi liczne szkolenia dla pracowników urzędów pracy, członków PRZ w zakresie organizacji pracy w urzędzie, standardów usług rynku pracy, nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pośrednictwa pracy, rejestracji, przyznawania świadczeń.

Cena

1350,00 zł

25


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Tytuł szkolenia Termin i miejsce

Stosowanie Prawa zamówień publicznych przez pracowników powiatowych urzędów pracy 2 dni, październik, Kazimierz Dolny

- Regulacje prawne wprowadzone nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Tematyka szkolenia

Publicznych. - Organizacja i modele pracy oraz zakres zadań poszczególnych członków komisji przetargowej. - Skutki prawne ciąŜące na pracownikach z powodu naruszeń przepisów ustawy. - Sposoby zapobiegania powstawaniu naruszeń.

Uczestnicy

Pracownicy urzędów pracy zajmujący się procedurą zamówień publicznych, członkowie komisji przetargowych

Prowadzący

Prawnik posiadający złoŜony z wynikiem pozytywnym egzamin prokuratorski, studia podyplomowe o kierunku „Kontrola i Audyt Wewnętrzny” prowadzone przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej oraz uprawnienia audytora wewnętrznego (zaświadczenie Ministra Finansów nr 962/2004). Specjalizuje się w prawie cywilnym i finansowym pracując w jednostce samorządowej na stanowisku audytora wewnętrznego, mając jednocześnie doświadczenie w obsłudze prawnej urzędu pracy. W obszarze swoich zainteresowań ma problematykę zabezpieczenia wierzytelności, prawne aspekty windykacji, prawo zamówień publicznych, naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Cena

990,00 zł

Tytuł szkolenia

Obsługa i doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Termin i miejsce

3 dni, październik, Serock

Tematyka szkolenia

- Wprowadzenie do problematyki niepełnosprawności. - Nawiązywanie kontaktu z osobą niepełnosprawną. - Bariery w komunikacji z klientem niepełnosprawnym. - Opracowywanie indywidualnego planu działania. - Realna ocena kompetencji.

Uczestnicy

Doradcy zawodowi

Prowadzący

Trener, psycholog. Absolwentka Szkoły Szkoły WyŜszej Psychologii Społecznej oraz absolwentka Wydziału Zarządzania. W trakcie certyfikacji trenerskiej w Akademii TROP. Praktyk w zakresie HR. Prowadziła projekty rekrutacyjne na stanowiska średniego i wyŜszego szczebla menadŜerskiego. Prowadzi szkolenia z aktywizacji zawodowej, asertywności, radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, budowania zespołów oraz rozwiązywania konfliktów w grupie. Współautorka podręcznika „Program aktywizacji społecznej i zawodowej młodych osób niepełnosprawnych ruchowo”

Cena

1350,00 zł

26


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Tytuł szkolenia

Termin i miejsce

Zasady realizacji pomocy społecznej dla osób bezrobotnych, ich aktywizacja oraz zasady współpracy powiatowych urzędów pracy z ośrodkami pomocy społecznej 3 dni, październik, Toruń

- Zmiany w przepisach wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawą o pomocy społecznej. Tematyka szkolenia

- Kontrakt socjalny, indywidualny program usamodzielniania, lokalny program pomocy społecznej, zatrudnienie socjalne. - Porozumienie zawierane przez powiatowy urząd pracy oraz ośrodek pomocy społecznej. - Zasady współpracy pomiędzy jednostkami obsługującymi bezrobotnych.

Uczestnicy

Pracownicy urzędów pracy

Prowadzący

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, legislator, prawnik. Posiada bogate doświadczenie w pracy w MPiPS, w sądzie, kancelarii radcowskiej. Od kilku lat prowadzi szkolenia dotyczące rynku pracy m.in. z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, procedury administracyjnej, standardów usług rynku pracy, koordynacji systemów zabezpieczenia, transferu świadczeń dla osób bezrobotnych, rejestracji i ewidencji. Osoba dynamiczna posiadająca bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i umiejętności interpersonalne.

Cena

1350,00 zł

Tytuł szkolenia

Nawiązywanie i rozwiązywanie umownego stosunku pracy w praktyce i orzecznictwie sądowym

Termin i miejsce

2 dni, październik, Ciechocinek

Tematyka szkolenia

- Nawiązywanie i sposoby rozwiązywania umów o pracę. - Ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy. - Świadectwo pracy. - Orzecznictwo sądowe. - Wzory pism.

Uczestnicy

Pracownicy działów kadr, komórek personalnych lub organizacyjnych w urzędach pracy

Prowadzący

Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem. Doktor nauk prawnych w zakresie prawa pracy Jako specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych stale współpracuje z wydawnictwami prawniczymi. Doświadczony praktyk. Autorka kilkudziesięciu poradników z zakresu prawa pracy. Współpracuje w charakterze eksperta i wykładowcy z zakresu prawa pracy z pracodawcami, instytucjami publicznymi i związkami zawodowymi. Przygotowuje projekty zakładowych układów zbiorowych pracy, porozumień zbiorowych i regulaminów, prowadzi negocjacje pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami przy rozwiązywaniu sporów zakładowych i opracowywaniu zakładowych źródeł prawa pracy oraz opracowuje opinie prawne.

Cena

980,00 zł

27


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Tytuł szkolenia Termin i miejsce

Coaching, podnoszenie osobistej efektywności kadry zarządzającej 3 dni, październik, Kazimierz Dolny

- Najskuteczniejsze metody podnoszenia efektywności osób, których praca jest szczególnie istotna dla realizowania przez urząd stawianych celów.

Tematyka szkolenia

- Czym jest coaching?, style i techniki coachingu. - Ocena własnych kompetencji jako coacha . - Sposoby zawierania kontraktu na coaching i prowadzenia sesji. - Ustalanie celów coachingu i rodzajów wyznaczanych zadań. - Budowanie planu rozwoju dla podopiecznego. - Budowanie relacji i eliminowanie zachowań defensywnych. - Umiejętności komunikacyjne w coachingu. - Czynniki wzbudzania i utrzymywania motywacji wewnętrznej. - Sposoby monitorowania efektów, informacja zwrotna. - Działania i ćwiczenia - studia przypadków.

Uczestnicy

Osoby spełniające rolę lidera zespołu na kaŜdym poziomie - kierownicy średniego i wyŜszego szczebla, dyrektorzy, trenerzy

Prowadzący

Trener z wieloletnim doświadczeniem w działalności szkoleniowej dla kadry kierowniczej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętności kierowniczych. Absolwentka Studiów Podyplomowych Zarządzanie Personelem na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Uczestnik międzynarodowych staŜy w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w Hiszpanii i we Francji. Współorganizator i pierwszy prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami - Oddziału w Lublinie. Od 2003 r. audytor weryfikujący kandydatury firm przystępujących do ogólnopolskiego konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Twórca wielu projektów autorskich, m.in. rekrutacji i oceny pracowników. Obecnie konsultant i trener w Europejskim Centrum Kształcenia ”Eureka” oraz wykładowca w WSPiA.

Cena

1390,00 zł

28


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Tytuł szkolenia Termin i miejsce

Zadania urzędu pracy wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 2 dni, październik, Olsztyn

- Przyznawanie pracodawcom zwrotu kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu

Tematyka szkolenia

pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie. - Przyznawanie pracodawcom zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. - Przyznawanie pracodawcom zwrotu kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. - Przyznawanie pracodawcom zwrotu kosztów na szkolenie osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy

Pracownicy urzędów pracy

Prowadzący

Prawnik, były pracownik MPiPS, Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, obecnie legislator w RCL, wykładowca specjalizujący się w problematyce rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Autorka publikacji dotyczących uprawnień osób niepełnosprawnych oraz form wsparcia pracodawców z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Cena

990,00 zł

Tytuł szkolenia Termin i miejsce

Kodeks postępowania administracyjnego w realizacji zadań powiatowych urzędów pracy 3 dni, październik, Kraków

- Zasady ogólne procedury administracyjnej w kontekście ustawy o promocji Tematyka szkolenia

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. - Postępowanie administracyjne od momentu wszczęcia do wydania decyzji przez organ pierwszej instancji. - Specyfika stosowania procedury administracyjnej w postępowaniu przed urzędami pracy. - Akty administracyjne i środki zaskarŜenia.

Uczestnicy

Pracownicy urzędów pracy

Prowadzący

Przedstawiciel MF, były pracownik MPiPS, legislator, prawnik. Posiada bogate doświadczenie w pracy w MPiPS, w sądzie, kancelarii radcowskiej. Od kilku lat prowadzi szkolenia dotyczące rynku pracy m.in. z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, procedury administracyjnej, standardów usług rynku pracy, koordynacji systemów zabezpieczenia, transferu świadczeń dla osób bezrobotnych, rejestracji i ewidencji. Osoba dynamiczna posiadająca bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i umiejętności interpersonalne.

Cena

1380,00 zł

29


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Tytuł szkolenia

Rola pośrednika pracy i doradcy zawodowego w procesie rekrutacji i selekcji pracowników

Termin i miejsce

3 dni, październik, Szczyrk

Tematyka szkolenia

- Planowanie potrzeb w organizacji. - Opis stanowiska pracy. - Profil idealnego kandydata. - Ocena i wybór odpowiedniego kandydata.

Uczestnicy

Pośrednicy pracy i doradcy zawodowi

Prowadzący

Trener, psycholog. Absolwentka Szkoły WyŜszej Psychologii Społecznej oraz absolwentka Wydziału Zarządzania. W trakcie certyfikacji trenerskiej w Akademii TROP. Praktyk w zakresie HR. Prowadziła projekty rekrutacyjne na stanowiska średniego i wyŜszego szczebla menadŜerskiego. Prowadzi szkolenia z aktywizacji zawodowej, asertywności, radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, budowania zespołów oraz rozwiązywania konfliktów w grupie. Współautorka podręcznika „Program aktywizacji społecznej i zawodowej młodych osób niepełnosprawnych ruchowo”

Cena

1350,00 zł

Tytuł szkolenia Termin i miejsce

Tematyka szkolenia

Promocja i reklama usług pośrednictwa pracy 3 dni, październik, Toruń

- Analiza i identyfikacja potrzeb promocyjnych w warunkach lokalnych. - Techniki promocji i kanały dystrybucji działań promocyjnych. - Budowa i realizacja strategii promocyjnej. - Projektowanie materiałów promocyjnych pisanych. - Wykorzystywanie technik interpersonalnych w promocji usług pośrednictwa pracy.

Uczestnicy

Pośrednicy pracy

Prowadzący

Przedstawiciel Publicznych SłuŜb Zatrudnienia, socjolog, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, Posiada licencję zawodową pośrednika pracy I stopnia, wykładowca i trener. Od kilku lat opracowuje i realizuje strategie marketingowe urzędu, współpracuje z partnerami rynku pracy, organizuje giełdy, konferencje i targi pracy. Posiada praktykę w pracy z pracodawcami, jak i osobami bezrobotnymi. Jako trener specjalizuje się w zagadnieniach rynku pracy i bezrobocia.

Cena

1290,00 zł

30


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Tytuł szkolenia

Rynek usług szkoleniowych oraz kryteria wyboru instytucji szkoleniowej w świetle ustawy prawo zamówień publicznych

Termin i miejsce

3 dni, październik, Toruń

Tematyka szkolenia

- Pozyskanie informacji nt. rynku usług edukacyjnych, szkoleniowych. - Analiza rynku usług edukacyjnych, szkoleniowych. - Przygotowanie do wyboru instytucji szkoleniowej. - Warunki i zasady organizacji szkolenia. - Monitorowanie szkolenia i analiza dokumentacji.

Uczestnicy

Specjaliści ds. rozwoju zawodowego lub pracownicy zajmujący się organizacją szkoleń

Prowadzący

Przedstawiciel Publicznych SłuŜb Zatrudnienia, praktyk, posiada doświadczenie zawodowe w zakresie praktycznej organizacji szkoleń. Jest odpowiedzialna za określenie celów szkolenia, weryfikację uczestników, nadzór i kontrolę realizacji szkolenia, ewaluację oraz sporządzanie dokumentacji związanej ze szkoleniem. Doskonały praktyk potrafiący przekazać uczestnikom wiedzę merytoryczną i praktyczną. Zajęcia prowadzi aktywnymi metodami szkoleniowymi.

Cena

1350,00 zł

Tytuł szkolenia Termin i miejsce

Organizacja szkoleń krok po kroku ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji szkoleniowej 3 dni, październik, Zakopane

- Organizacja szkoleń bezrobotnych w świetle przepisów prawnych. - Diagnozowanie zapotrzebowania na szkolenia. - Przygotowywanie dokumentacji oraz postępowanie o zamówienie publiczne Tematyka szkolenia

na organizację szkoleń.

- Konstruowanie programów szkoleniowych. - Rodzaje i zasady sporządzania dokumentów związanych z planowaniem i organizacją szkoleń.

- Badanie efektywności szkoleń. Uczestnicy

Specjaliści ds. rozwoju zawodowego lub pracownicy zajmujący się organizacją szkoleń

Prowadzący

Certyfikowany doradca zawodowy i akredytowany przez PARP trener EFS na lata 2007 – 2013. Absolwentka pedagogiki UAM i Podyplomowego Studium Zarządzania Kadrami oraz Podyplomowego Studium Doradztwa Zawodowego, Posiada 10 - letnie doświadczenie jako trener i doradca w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, wspierania aktywizacji zawodowej kobiet oraz w obszarze funduszy z UE. Obecnie specjalizuje się w przygotowywaniu, koordynacji oraz wykonawstwie projektów szkoleniowych i doradczych współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Prowadzi szkolenia i doradztwo zawodowe dla przedsiębiorców i ich pracowników, osób bezrobotnych, pracowników słuŜby cywilnej oraz pracowników urzędów pracy.

Cena

1380,00 zł

31


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

BudŜet zadaniowy a rozliczanie projektu finansowanego ze środków EFS

Tytuł szkolenia Termin i miejsce

2 dni, październik, Lublin

Tematyka szkolenia

- Tworzenie budŜetu zadaniowego. - Kwalifikowalność kosztów i kategorie budŜetowe. - Weryfikacja budŜetu i harmonogramu projektu. - Wniosek o płatność. - Podatkowe aspekty rozliczania projektu.

Uczestnicy

Specjaliści ds. projektów EFS, koordynatorzy projektów

Prowadzący

Międzynarodowy Ekspert ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich i Rynku Pracy. Członek (zastępca) Komitetu Monitorującego PO KL 2007 – 2013, NPR 2004 – 2006. Występował jako ekspert w wielu projektach regionalnych. Akredytowany Trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego (KOSzEFS). Doradca ds. zarządzania projektami, współpracuje m.in. z instytucjami sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorstwami w zakresie przygotowania i zarządzania projektami oraz rozwoju zasobów ludzkich. Autor artykułów i publikacji m.in. w zakresie zarządzania projektami, audytu, ewaluacji projektów, absorpcji środków EFS w Polsce oraz kreowania Lokalnych Partnerstw na Rzecz Zatrudnienia.

Cena

995,00 zł

32


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

4.6 Szkolenia otwarte - LISTOPAD 2009 Tytuł szkolenia Termin i miejsce

„Okno rejestracji” – niedoceniana rola pracowników rejestracji i ewidencji w świetle obowiązujących standardów usług rynku pracy 2 dni, listopad, Katowice

- Obowiązujące procedury rejestracji i ewidencji bezrobotnych. - Dokumenty wymienione w przepisach prawnych niezbędne do rejestracji Tematyka szkolenia

osób bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy. - Rola i kluczowe kompetencje pracownika rejestracji. - Obsługa klienta w oknie rejestracji. - Dokumentacja na stanowisku rejestratora według standardów usług rynku pracy.

Uczestnicy

Pracownicy działu rejestracji, ewidencji i świadczeń, pośrednicy pracy

Prowadzący

Przedstawiciel Publicznych SłuŜb Zatrudnienia, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, przewodnicząca komisji przetargowej. Od kilku lat prowadzi liczne szkolenia dla pracowników urzędów pracy, członków PRZ w zakresie organizacji pracy w urzędzie, standardów usług rynku pracy, nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rejestracji, przyznawania świadczeń.

Cena

980,00 zł

Tytuł szkolenia Termin i miejsce

Tematyka szkolenia

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w praktyce publicznych słuŜb zatrudnienia 2 dni, listopad, Lublin

- Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy. - Elementy obligatoryjne i fakultatywne umów o pracę. - Prawidłowe naliczanie wymiaru urlopu, staŜu pracy i czasu pracy. - Dokumentacja związana ze stosunkiem pracy niezbędna dla pracowników urzędu pracy mających bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi.

- Obowiązujące zasady dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych. Uczestnicy

Pracownicy urzędów pracy, w szczególności rejestratorzy, pracownicy ewidencji i świadczeń, pośrednicy pracy, doradcy zawodowi

Prowadzący

Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem. Doktor nauk prawnych w zakresie prawa pracy Jako specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych stale współpracuje z wydawnictwami prawniczymi. Doświadczony praktyk. Autorka kilkudziesięciu poradników z zakresu prawa pracy. Współpracuje w charakterze eksperta i wykładowcy z zakresu prawa pracy z pracodawcami, instytucjami publicznymi i związkami zawodowymi. Przygotowuje projekty zakładowych układów zbiorowych pracy, porozumień zbiorowych i regulaminów, prowadzi negocjacje pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami przy rozwiązywaniu sporów zakładowych i opracowywaniu zakładowych źródeł prawa pracy oraz opracowuje opinie prawne.

Cena

980,00 zł

33


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Tytuł szkolenia Termin i miejsce

Tematyka szkolenia

Skuteczna komunikacja z wykorzystaniem asertywności w strategii obsługi klienta urzędu pracy 3 dni, listopad, Kazimierz Dolny

- Komunikacja i strategia obsługi klienta urzędu pracy. - Narzędzia konstruktywnego komunikowania się. - Bariery w komunikacji. - Manipulacje i techniki wpływu. - Sposoby radzenia sobie z róŜnymi typami klientów. - Asertywne reakcje na sytuacje trudne w kontakcie z osobami bezrobotnymi. - Prowadzenie skutecznych negocjacji z pracodawcami oraz potencjalnymi wykonawcami usług.

- Profesjonalny wizerunek urzędnika. Uczestnicy

Pracownicy urzędu pracy

Prowadzący

Członek Akademii Ekspertów Public Relations, trener wewnętrzny SłuŜby Cywilnej współpracujący z wieloma instytucjami publicznymi m.in. Kancelarią Prezesa RM a takŜe uczelniami i firmami szkoleniowymi. Specjalizuje się w szkoleniach obejmujących zagadnienia związane z szeroko rozumianym public relations, budową wizerunku, autoprezentacją, wystąpieniami publicznymi komunikacją interpersonalną a takŜe zarządzaniem w administracji, dziennikarz „Gazety Wyborczej” zajmujący się tematyką gospodarczą, edukacyjną, kieruje wieloosobowym stanowiskiem ds. komunikacji i jakości obsługi.

Cena

1350,00 zł

Tytuł szkolenia Termin i miejsce

SłuŜba przygotowawcza dla pracowników urzędów pracy podejmujących po raz pierwszy pracę w administracji samorządowej 5 dni, listopad, Miłomłyn

- Teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do naleŜytego Tematyka szkolenia

wykonywania obowiązków słuŜbowych. - WyposaŜenie nowych pracowników w niezbędną wiedzę z zakresu tak materialnego jak i procesowego prawa administracyjnego. - Przekazanie informacji na temat statusu pracownika samorządowego z elementami kodeksowego prawa pracy w zakresie podstawowym. - Wiadomości te zostaną poprzedzone wstępem do administracji publicznej.

Uczestnicy

Pracownicy podejmujący po raz pierwszy pracę w administracji samorządowej

Prowadzący

Dr prawa, przedstawiciel administracji samorządowej, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w instytucjach publicznych. Posiada dobrą znajomość zagadnień związanych z szeroko rozumianą administracją publiczną, funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, zatrudnieniem w administracji, słuŜbą cywilną, prawem pracy, oceną pracowników. Posiada praktykę w prowadzeniu szkoleń dla pracowników administracji samorządowej

Cena

2290,00 zł

34


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Tytuł szkolenia Miejsce:

Transfer świadczeń z tytułu bezrobocia w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej 2 dni, listopad, Wrocław

- Charakterystyka polskiego systemu zabezpieczenia społecznego. - Rozwiązania organizacyjne i prawne z zakresu koordynacji systemów Tematyka szkolenia:

zabezpieczenia społecznego.

- Znaczenie orzecznictwa ETS. - Decyzje w sprawie świadczeń z tytułu bezrobocia przyznawanych na zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Uczestnicy:

Pracownicy urzędów pracy

Prowadzący:

Przedstawiciel MF, były pracownik MPiPS, legislator, prawnik. Posiada bogate doświadczenie w pracy w MPiPS, w sądzie, kancelarii radcowskiej. Od kilku lat prowadzi szkolenia dotyczące rynku pracy m.in. z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, procedury administracyjnej, standardów usług rynku pracy, koordynacji systemów zabezpieczenia, transferu świadczeń dla osób bezrobotnych, rejestracji i ewidencji. Osoba dynamiczna posiadająca bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i umiejętności interpersonalne.

Cena:

995,00 zł

Zwrot i egzekucja nienaleŜnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne

Tytuł szkolenia Termin i miejsce

2 dni, listopad, Kraków

- Zasady przyznawania świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy. - Regulacje prawne związane z dochodzeniem roszczeń i windykacją naleŜności urzędów pracy. Tematyka szkolenia

- Zwrot nienaleŜnie pobranych świadczeń i tryb ich dochodzenia. - Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. - Odroczenia, umorzenia, przedawnienia. - Droga sądowa i egzekucja sądowa. - Droga administracyjna i egzekucja administracyjna. - Księgowanie. Zabezpieczanie umów.

Uczestnicy

Pracownicy zajmujący się przyznawaniem świadczeń, finansami i księgowością

Prowadzący

Praktyk Publicznych SłuŜb Zatrudnienia. Radca prawny w duŜym urzędzie pracy. Od 1993 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Od 1990 roku wykładowca Podyplomowych Europejskich Studiów Samorządowych w dziedzinie prawa pracy i współpracy w obrocie gospodarczym UE. Od 1994 roku prowadzi szkolenia z zakresu windykacji i zabezpieczenia prawnego, naleŜności cywilnoprawnych dla instytucji samorządowych, a w szczególności dla urzędów pracy.

Cena

980,00 zł

35


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Tytuł szkolenia

Poradnictwo indywidualne jako szczególna forma wsparcia dla osób bezrobotnych

Termin i miejsce

3 dni, listopad, Toruń

Tematyka szkolenia

- Zakres i zadania poradnictwa indywidualnego. - Metody i techniki wspierające indywidualne poradnictwo zawodowe. - Charakterystyka etapów rozmowy doradczej. - Diagnoza sytuacji klienta. - Opracowanie indywidualnego planu działania.

Uczestnicy

Doradcy zawodowi

Prowadzący

Psycholog, trener, doradca zawodowy i konsultant z duŜym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla wieli firm i instytucji m.in. z zakresu: komunikacji interpersonalnej, analizy transakcyjnej, inteligencji emocjonalnej; psychologii, motywacji, radzenia sobie z syndromem wypalenia zawodowego, psychologii twórczości; strategii wywierania wpływu społecznego; technik negocjacji i PR, obsługi klienta, technik radzenia sobie ze stresem, strategii personalnych (procesy rekrutacji i doboru kadr), usług EURES. Ukończył kilkanaście szkoleń specjalistycznych i studia podyplomowe z PR. Posiada bogaty i róŜnorodny warsztat pracy.

Cena

1350,00 zł

Rola pośrednika pracy i doradcy zawodowego w procesie rekrutacji i selekcji pracowników

Tytuł szkolenia Termin i miejsce

3 dni, listopad, Stare Jabłonki

Tematyka szkolenia

- Planowanie potrzeb w organizacji. - Opis stanowiska pracy. - Profil idealnego kandydata. - Ocena i wybór odpowiedniego kandydata .

Uczestnicy

Pośrednicy pracy i doradcy zawodowi

Prowadzący

Trener, psycholog. Absolwentka Szkoły WyŜszej Psychologii Społecznej oraz absolwentka Wydziału Zarządzania. W trakcie certyfikacji trenerskiej w Akademii TROP. Praktyk w zakresie HR. Prowadziła projekty rekrutacyjne na stanowiska średniego i wyŜszego szczebla menadŜerskiego. Prowadzi szkolenia z aktywizacji zawodowej, asertywności, radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, budowania zespołów oraz rozwiązywania konfliktów w grupie. Współautorka podręcznika „Program aktywizacji społecznej i zawodowej młodych osób niepełnosprawnych ruchowo”

Cena

1350,00 zł

36


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Tytuł szkolenia

Lider Klubu Pracy

Termin i miejsce

5 dni, listopad, Miłomłyn

Tematyka szkolenia

- Budowanie grupy, atmosfery wzajemnego zaufania. - Metodyka pracy zespołowej. - Reakcje na utratę pracy. Analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy. - Poszukiwanie i znajdowanie ofert pracy. Rozmowa kwalifikacyjna. - Nowa praca. Budowanie pozytywnego myślenia i samoakceptacji.

Uczestnicy

Nowozatrudnieni kandydaci na liderów klubu pracy nie posiadający uprawnień oraz osoby, których zakres obowiązków uległ zmianie w wyniku wdroŜenia standardów usług rynku pracy

Prowadzący

Psycholog, doradca zawodowy I stopnia, Lider Klubu Aktywnego Poszukiwania Pracy, certyfikowany trener posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć merytorycznych dla kadr urzędów pracy oraz partnerów rynku pracy. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów dla dorosłych Wykorzystuje metody psychometryczne przy diagnozie preferencji zawodowych i predyspozycji osobowych, doświadczenie w prowadzeniu programów indywidualnych dla pracowników zwalnianych grupowo z zakładów pracy. Posiada praktyczną umiejętność wypracowania z klientem konstruktywnych rozwiązań i przezwycięŜania kryzysu.

Cena

1850,00 zł

Tytuł szkolenia

Dokumentacja w pracy lidera klubu pracy

Termin i miejsce

2 dni, listopad, Kazimierz Dolny

Tematyka szkolenia

- Identyfikacja usług aktywizacyjnych na rzecz osób bezrobotnych. - Analiza i opracowywanie stosowanej dokumentacji lidera klubu pracy. - Zastosowanie dokumentacji prowadzonej przez lidera klubu pracy.

Uczestnicy

Liderzy klubu pracy

Prowadzący

Psycholog, doradca zawodowy I stopnia, Lider Klubu Aktywnego Poszukiwania Pracy, certyfikowany trener posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć merytorycznych dla kadr urzędów pracy oraz partnerów rynku pracy. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów dla dorosłych, planujących zmianę przebiegu kariery zawodowej, podjęcie nowego zatrudnienia. Wykorzystuje metody psychometryczne przy diagnozie preferencji zawodowych i predyspozycji osobowych, posiada znajomość rynku pracy, doświadczenie w prowadzeniu programów indywidualnych dla pracowników zwalnianych grupowo z zakładów pracy. Wykazuje wysoki poziom empatii oraz dobre umiejętności interpersonalne. Posiada praktyczną umiejętność wypracowania z klientem konstruktywnych rozwiązań i przezwycięŜania kryzysu.

Cena

980,00 zł

37


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Metodyka prowadzenia warsztatów aktywizacyjnych przez lidera klubu pracy

Tytuł szkolenia Termin i miejsce

3 dni, listopad, Kraków

- Metodyka prowadzenia warsztatów aktywizacyjnych. - Prowadzenie zajęć z zakresu wybranych obszarów, np. analiza rynku pracy, Tematyka szkolenia

techniki rekrutacyjne, alternatywne formy zatrudnienia, konstruowanie dokumentów aplikacyjnych. - Zasady ewaluacji zajęć.

Uczestnicy

Liderzy klubu pracy

Prowadzący

Psycholog, doradca zawodowy I stopnia, Lider Klubu Aktywnego Poszukiwania Pracy, certyfikowany trener posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć merytorycznych dla kadr urzędów pracy oraz partnerów rynku pracy. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów grupowych dla dorosłych. Wykorzystuje metody psychometryczne przy diagnozie preferencji zawodowych i predyspozycji osobowych, posiada znajomość rynku pracy, doświadczenie w prowadzeniu programów indywidualnych dla pracowników zwalnianych grupowo z zakładów pracy. Wykazuje wysoki poziom empatii oraz dobre umiejętności interpersonalne. Posiada praktyczną umiejętność wypracowania z klientem konstruktywnych rozwiązań i przezwycięŜania kryzysu.

Cena

1350,00 zł

Tytuł szkolenia

ABC profesjonalnego pośrednictwa pracy

Termin i miejsce

4 dni, listopad, Toruń

Tematyka szkolenia

- Przyczyny i skutki bezrobocia. - Zakres i zasady współpracy z osobami bezrobotnymi. - Motywowanie osób bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy. - Organizacja pracy na stanowisku pośrednika pracy. - Formy i techniki spotkań.

Uczestnicy

Nowozatrudnieni pośrednicy pracy

Prowadzący

Przedstawiciel Publicznych SłuŜb Zatrudnienia, socjolog, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, Posiada licencję zawodową pośrednika pracy I stopnia, wykładowca i trener. Od kilku lat opracowuje i realizuje strategie marketingowe urzędu, współpracuje z partnerami rynku pracy, organizuje giełdy, konferencje i targi pracy. Posiada praktykę w pracy z pracodawcami, jak i osobami bezrobotnymi. Jako trener specjalizuje się w zagadnieniach rynku pracy i bezrobocia.

Cena

1620,00 zł

38


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Tytuł szkolenia

Pracodawca – partner do współpracy czy trudny klient urzędu pracy?

Termin i miejsce

3 dni, listopad, Wrocław

Tematyka szkolenia

- Przygotowanie się do kontaktów z pracodawcami. - Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z lokalnymi pracodawcami. - Sposoby pozyskiwania ofert pracy. - Realizacja ofert pracy. - Negocjacje z pracodawcami.

Uczestnicy

Pośrednicy pracy

Prowadzący

Przedstawiciel Publicznych SłuŜb Zatrudnienia, socjolog, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, Posiada licencję zawodową pośrednika pracy I stopnia, wykładowca i trener. Od kilku lat opracowuje i realizuje strategie marketingowe urzędu, współpracuje z partnerami rynku pracy, organizuje giełdy, konferencje i targi pracy. Posiada praktykę w pracy z pracodawcami, jak i osobami bezrobotnymi. Jako trener specjalizuje się w zagadnieniach rynku pracy i bezrobocia.

Cena

1380,00 zł

Tytuł szkolenia Termin i miejsce

Tematyka szkolenia

Planowanie szkoleń na 2010 rok - jak efektywnie zbadać potrzeby szkoleniowe w urzędzie pracy? 2 dni, listopad, Konstancin Jeziorna

- Metodologia rozpoznania potrzeb szkoleniowych. - Praktyczne narzędzia do analizy potrzeb szkoleniowych. - Formułowanie celów szkoleniowych i projektowanie podstaw programowych szkoleń.

Uczestnicy

Pracownicy zajmujący się organizacją szkoleń, specjaliści ds. rozwoju zawodowego

Prowadzący

Certyfikowany doradca zawodowy i akredytowany przez PARP trener EFS, absolwentka pedagogiki specjalnej. Od ponad 10 lat trener i doradca w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, wspierania aktywizacji zawodowej kobiet oraz w obszarze funduszy z UE. Prowadzi szkolenia i doradztwo zawodowe dla przedsiębiorców i ich pracowników, osób bezrobotnych oraz pracowników słuŜby cywilnej. Współpracuje z wieloma instytucjami szkoleniowymi i publicznymi na terenie Polski.

Cena

980,00 zł

39


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Tytuł szkolenia Termin i miejsce

Audyt finansowy i merytoryczny, najczęściej popełniane błędy w projektach EFS 3 dni, listopad, Stare Jabłonki

- Kwalifikowalność wydatków i budŜet projektu w kontekście zarządzania projektem. Tematyka szkolenia

- Audyt finansowy i ewaluacja projektu. - Zakres, obszary, technika i metody audytu finansowego. - Zakres i rodzaje dokumentacji z audytu.

Uczestnicy

Specjaliści ds. projektów EFS, koordynatorzy projektów

Prowadzący

Członek (zastępca) Komitetu Monitorującego PO KL 2007 – 2013, NPR 2004 – 2006. Występował jako ekspert w wielu projektach regionalnych. Akredytowany Trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego (KOSzEFS). Doradca ds. zarządzania projektami, współpracuje m.in. z instytucjami sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorstwami w zakresie przygotowania i zarządzania projektami oraz rozwoju zasobów ludzkich. Autor artykułów i publikacji m.in. w zakresie zarządzania projektami, audytu, ewaluacji projektów, absorpcji środków EFS w Polsce.

Cena

1350,00 zł

40


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

4.7 Szkolenia otwarte - GRUDZIEŃ 2009 Nowoczesne metody pracy z trudnym i wymagającym klientem urzędu pracy

Tytuł szkolenia Termin i miejsce

3 dni, grudzień, Zakopane

Tematyka szkolenia

- Efektywna komunikacja interpersonalna w kontakcie z klientem. - Czynniki kształtujące zachowanie ludzkie. - Wzajemne postrzeganie w kontaktach międzyludzkich. - Typy klientów. - Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z klientami. - Radzenia sobie ze stresem.

Uczestnicy

Pracownicy urzędów pracy

Prowadzący

Przedstawiciel Publicznych SłuŜb Zatrudnienia, socjolog, praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Posiada licencję zawodową pośrednika pracy I stopnia oraz uprawnienia Lidera Klubu Pracy do prowadzenia szkoleń dla bezrobotnych. Zajmuje się m.in. współpracą z pracodawcami, organizacją i uczestnictwem w konferencjach, targach pracy i innych imprezach organizowanych przez urzędy pracy i pozostałe instytucje rynku pracy. Zdobyta wiedza i doświadczenie zawodowe pozwalają jej na prowadzenie szkoleń, a cechy osobowościowe sprawiają, Ŝe potrafi szybko zjednać sobie ludzi i zintegrować grupę.

Cena

1350,00 zł

Tytuł szkolenia

Klasyfikacja zawodów i specjalności, jak prawidłowo ustalić wykształcenie osoby bezrobotnej?

Termin i miejsce

3 dni, grudzień, Krynica Zdrój

Tematyka szkolenia

- Struktura Klasyfikacji zawodów i specjalności. - Zakres i obszary stosowania Klasyfikacji zawodów i specjalności. - Zasady prawidłowego klasyfikowania zawodów i specjalności. - Kodowanie ofert pracy, bezrobotnych, absolwentów, kursów i szkoleń.

Uczestnicy

Pracownicy urzędów pracy

Prowadzący

Pracownik IPiPS, główny ekspert w dziedzinie zawodoznawstwa. Brał udział m. in.: w takich projektach jak: opracowanie nowej Klasyfikacji zawodów i specjalności, przygotowanie metody tworzenia klasyfikacji zawodów i specjalności w warunkach europejskiego rynku pracy, opracowanie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych, analiza i weryfikacja oraz przygotowanie brakujących opisów zawodów szkolnych ujętych w Klasyfikacji zawodów i specjalności, przygotowanie propozycji wprowadzenia nowych zawodów do Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego. Współautor liczących się publikacji z zakresu zawodoznawstwa. Prowadzi liczne kursy z zakresu zawodoznawstwa.

Cena

1320,00 zł

41


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Kontrola 5% wydatków. Kontrola zarządcza. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Tytuł szkolenia Termin i miejsce

2 dni, grudzień, Wrocław

- Kontrola przestrzegania, przez podległe i nadzorowane jednostki, realizacji

Tematyka szkolenia

procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, czyli tzw. kontroli 5 %. - Wzorcowe dokumenty robocze, a w szczególności końcowe sprawozdanie z kontroli. - Zakres podmiotowy i przedmiotowy planowanej do wprowadzenia w nowej ustawie o finansach publicznych tzw. kontroli zarządczej. - Naruszenia dyscypliny finansów publicznych. - Zasady odpowiedzialności, zagadnienia proceduralne oraz styk odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych z odpowiedzialnością pracowniczą, karną i cywilną .

Uczestnicy

Kadra kierownicza urzędów pracy, audytorzy wewnętrzni, kierownicy wydziałów organizacyjnych, główni księgowi, osoby zajmujące się zamówieniami publicznymi

Prowadzący

Prawnik posiadający złoŜony egzamin prokuratorski, studia podyplomowe o kierunku „Kontrola i Audyt Wewnętrzny” prowadzone przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej oraz uprawnienia audytora wewnętrznego (zaświadczenie Ministra Finansów nr 962/2004). Specjalizuje się w prawie cywilnym i finansowym pracując w jednostce samorządowej na stanowisku audytora wewnętrznego, mając jednocześnie doświadczenie w obsłudze prawnej urzędu pracy. W obszarze swoich zainteresowań ma problematykę zabezpieczenia wierzytelności, prawne aspekty windykacji, prawo zamówień publicznych, naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Cena

990,00 zł

Tytuł szkolenia Termin i miejsce

Tematyka szkolenia

Funkcjonowanie sekretariatu i archiwum w powiatowym urzędzie pracy 3 dni, grudzień, Nałęczów

- Zasady funkcjonowania sekretariatu. - Instrukcje kancelaryjne. - Porządkowanie i przechowywanie dokumentacji w urzędzie pracy. - Prowadzenie archiwum w urzędzie pracy. - Zastosowanie przepisów w sprawie postępowania z dokumentacją, zasadami jej klasyfikowania, przekazywania materiałów do archiwów państwowych.

Uczestnicy

Pracownicy archiwum, sekretariatu, kancelarii, kadr

Prowadzący

Prawnik z 25-letnim doświadczeniem w administracji publicznej, obecnie kierownik archiwum. Trener i doradca z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie archiwistyki, kancelarii i sekretariatu, konsultant w sprawie wydawania koncesji na prowadzenie archiwów prywatnych.

Cena

1290,00 zł

42


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

Tytuł szkolenia

Usługi doradcze od A do Z

Termin i miejsce

4 dni, grudzień, Krynica Zdrój

Tematyka szkolenia

- Podstawy poradnictwa zawodowego. - Wybrane metody nauczania stosowane w pracy z grupą. - Charakterystyka procedur przeprowadzenia indywidualnej i grupowej porady. - Planowanie ścieŜek rozwoju zawodowego i strategii poszukiwania pracy. - Profil kompetencji i specyfika pracy doradcy zawodowego.

Uczestnicy

Nowozatrudnieni doradcy zawodowi

Prowadzący

Licencjonowany doradca zawodowy II stopnia od 6 lat związany z publicznymi słuŜbami zatrudnienia. Posiada uprawnienia do tworzenia Indywidualnych Planów Działań (IPD), a takŜe stosowania narzędzi dla celów poradnictwa zawodowego, m.in. takich jak: Miasteczko Zainteresowań Zawodowych (MZZ), Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych (KUP), Skala Motywacji Osiągnięć (SMO) czy Kwestionariusz Opisu Obszarów Pracy (KOOP). Absolwentka poradnictwa zawodowego Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkoły Trenerów MATRIK.

Cena

1590,00 zł

Tytuł szkolenia

Obsługa i doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Termin i miejsce

3 dni, grudzień, Nałęczów

Tematyka szkolenia

- Wprowadzenie do problematyki niepełnosprawności. - Nawiązywanie kontaktu z osobą niepełnosprawną. - Bariery w komunikacji z klientem niepełnosprawnym. - Opracowywanie indywidualnego planu działania. - Realna ocena kompetencji.

Uczestnicy

Doradcy zawodowi

Prowadzący

Trener, psycholog. Absolwentka Szkoły WyŜszej Psychologii Społecznej oraz absolwentka Wydziału Zarządzania. W trakcie certyfikacji trenerskiej w Akademii TROP. Praktyk w zakresie HR. Prowadziła projekty rekrutacyjne na stanowiska średniego i wyŜszego szczebla menadŜerskiego. Prowadzi szkolenia z aktywizacji zawodowej, asertywności, radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, budowania zespołów oraz rozwiązywania konfliktów w grupie. Współautorka podręcznika „Program aktywizacji społecznej i zawodowej młodych osób niepełnosprawnych ruchowo”

Cena

1350,00 zł

*Zastrzegamy moŜliwość wprowadzania zmian w zakresie tematyki, wykładowców i terminów. Jednocześnie informujemy, Ŝe będzie moŜliwość organizacji szkoleń nie zamieszczonych w niniejszym katalogu, np. w związku z opublikowaniem nowych uregulowań prawnych. 43


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

5. Zamiast referencji „Szkolenie zrealizowane przez Europejskie Centrum Kształcenia „Eureka” cechowało się wysokim poziomem merytorycznym, aktywizującą formą zajęć dostosowaną do naszych oczekiwań oraz dobrą atmosferą sprzyjającą rozwojowi zawodowemu i osobistemu uczestników. Rzetelne, ciekawe materiały oraz profesjonalizm i zaangaŜowanie prowadzącego, zasługują na wysoką ocenę”. Warszawa, 2008. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „W trakcie dotychczasowej współpracy Europejskie Centrum Kształcenia „Eureka” dało się poznać jako partner rzetelnie wypełniający warunki zawieranych umów”. Zamość, 2005-2009. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu „Szkolenie zostało wysoko ocenione przez naszych pracowników, co świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym wykładowców i organizacyjnym ECK „Eureka”. Lublin, 2007. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa „Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą „Eureka”, poniewaŜ ich usługi szkoleniowe są profesjonalne, solidne i innowacyjne, dlatego bez obaw polecamy ją wszystkim firmom”. Lublin, 2004-2009. Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich „RAZEM” „Szkolenia kontynuowane są w ramach długoterminowego i wielostopniowego programu szkoleniowego dedykowanego branŜowo... Podczas zajęć stosowane są aktywne metody kształcenia, takie jak gry komunikacyjne, symulacje, analizy, burza mózgów, odgrywanie scenek przed kamerą video”. Lublin, 2004-2008. TEZET GAZ MOVEMENT S.A. "Doskonale przygotowane materiały, jak równieŜ ćwiczenia i przykłady były dodatkowymi atutami przeprowadzonego szkolenia". Lublin, 2007. Perła - Browary Lubelski S.A. „MoŜemy poświadczyć, Ŝe ECK „Eureka” szkolenie przeprowadziła profesjonalnie i na wysokim poziomie oraz zgodnie z warunkami umowy”. Powiatowy urząd Pracy w Olecku „Polecam Europejskie centrum Kształcenia „Eureka” jako rzetelnego dobrego partnera w realizacji programów szkoleniowych na bardzo wysokim poziomie”. Toruń, 2007-2008. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu „MoŜemy z pełnym przekonaniem zarekomendować Europejskie Centrum Kształcenia „Eureka” w Lublinie jako solidną instytucję szkoleniową, gwarantującą wysoki poziom oferowanych usług szkoleniowych”. Lublin, 2005-2009. Lubelski Urząd Wojewódzki

44


E U R O PE J S KI E C E N T R U M K S ZT A Ł C E N I A „E U R E K A ” 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 G-H, tel. 081 748 94 34; fax 081 464 34 24 szkolenia@eureka.lublin.pl; www.eureka.lublin.pl

UMOWA – ZGŁOSZENIE PROSIMY WYPEŁNIĆ I ODESŁAĆ FAXEM na nr (0-81) 464-34-24 lub (0-81) 748-00-35

Temat szkolenia: Termin i miejsce szkolenia:

Cena szkolenia od osoby

Zamawiający: (nazwa i adres) NIP: Osoba do kontaktu:

tel.:

fax.: e-mail:

Zamawiamy udział w szkoleniu następujących osób: Dodatkowy nocleg przed szkoleniem*

Uczestnicy

Pokój 1 os.**

Data i miejsce urodzenia, woj. miejsca urodzenia

_________________________________________________ (imię i nazwisko - stanowisko) _________________________________________________ (imię i nazwisko - stanowisko) _________________________________________________ (imię i nazwisko - stanowisko)

* – Koszt dodatkowego noclegu w pokoju 2-osobowym z kolacją oraz śniadaniem dnia następnego –…….… zł/os. ** – Dopłata do pokoju 1 os. – …………………zł/os./doba

Łączna wartość zamówienia – kwota do zapłaty: ……………………….…… zł. Pytania do trenera:

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 1. Organizatorem szkolenia jest Europejskie Centrum Kształcenia „Eureka” Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie. 2. Umowa-Zgłoszenie jest prawnie wiąŜącą umową zawartą pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym na warunkach określonych w Umowie-Zgłoszeniu. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, o czym niezwłocznie powiadomi Zamawiającego drogą mailową lub faxem, zgodnie z danymi podanymi w Umowie-Zgłoszeniu. 4. Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niŜ 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub nieobecność zgłoszonego uczestnika na szkoleniu nie zwalnia od zapłaty naleŜności w pełnej wysokości. 5. Zgodnie z Art. 2 ust. 3. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.) nie jest wymagana zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów szkoleniowych. 6. Płatność za szkolenie zostanie przekazana przez Zamawiającego w formie przelewu na konto organizatora w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. 7. Organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa na 7 dni przed szkoleniem na adres mailowy lub fax podany w UmowieZgłoszeniu!

OŚWIADCZENIE 1. Akceptuję powyŜsze warunki uczestnictwa zgłoszonych osób na szkoleniu. 2. Oświadczam, jestem upowaŜniona / upowaŜniony do reprezentacji Zamawiającego.

Miejscowość, data

Podpis osoby upowaŜnionej

45

Pieczęć Zamawiającego

Eureka Katalog Szkoleń 2009 II półrocze  

Katalog szkoleń