Page 1

Na osnovu članova 12., 14., i 18. Zakona o udruženjima i fondacijama („SI. novine Federacije BiH“ br.45/02 ), Skupština Udruženja Lovačko društvo „Bjelašnica 1954“, na Osnivačkoj skupštini održanoj 8.11.2013. godine u Hadžićima donijela je:

S T A

T

U

T

UDRUŽENJA LOVAČKOG DRUŠTVA “BJELAŠNICA 1954 ”

I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Statut Udruženja Lovačkog društva “Bjelašnica 1954” iz Hadžića / u daljem tekstu Društvo/ je najviši normativni akt Drušva koji odredjuje cilj i zadatke Društva, njegovu unutrašnju organizaciju, osnovna prava i dužnosti članstva, kao radne i druge unutrašnje odnose u Društvu. Ovaj Statut definiše i sadrži: II III IV V VI VII

VIII IX X XI XII XIII XIV XV

Naziv i sjedište Društva; Ciljeve i djelatnost Društva; Zastupanje i predstavljanje Društva; Oblik i sadržaj pečata Društva; Oblik i sadržaj znaka Društva; Organe Društva, njihove ovlasti, način imenovanja i opoziva, trajanje mandata, kvorum i pravila glasanja, uključujući i pitanja o kojima se odlučuje kvalificiranom većinom, funkciju lica ovlaštenog da saziva Skupštinu; Sticanje i raspolaganje imovinom Društva; Način donošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu Društva; Postupak za donošenje Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih općih akata Društva; Uvjete i način učlanjenja, prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornost članova Društva; Uvjete i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju Društva; Prestanak rada Društva; Pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada Društva; Prelazne i završne odredbe.

1


Statutom se mogu urediti i druga pitanja od značaja za ciljeve i djelatnost Društva. II

NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA Član 2.

Puni naziv Društva je: LOVAČKO DRUŠTVO „BJELAŠNICA 1954“ Skraćeni naziv Društva je: L.D.“Bjelašnica 1954“ (u daljem tekstu Društvo) Član 3. Sjedište Društva je u Hadžićima, ul.Anđelka Lažetića broj 10. Član 4. Društvo je sportsko-lovačka, vanstranačka, neprofitna i nepolitička organizacija osnovana od strane građana Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Ustavom i Zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje dobiti. Društvo djeluje na području Kantona Sarajevo. U svom organizacijskom sastavu Društvo može imati više sekcija prema potrebama članova. Sekcije nemaju status pravnog lica. Član 5. Društvo ima svojstvo pravnog lica, a stiče se danom upisa u Registar kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo. III

CILJEVE I DJELATNOST DRUŠTVA Član 6.

Ciljevi Društva su: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Da omogući što širem krugu građana boravak u prirodi radi odmora, rekreacije, unapredjenja zdravstvenog stanja i fizičke spreme-kondicije; Da radi na uzogoju i povećanju broja divljači u lovištima sa kojim gazduj; Da uništava štetoćine,spriječava krivolov i u tom cilju razvija saradnju sa drugim lovačkim organizacijama; Da izradjuje i sprovodi godišnje i dugoročne planove i programe gazdovanja lovištem; Da radi na edukaciji svojih članova, razvijajući kod njih uzajamno poštovanje,disciplinu i navike na kolektivni rad i život; Vrši propagandu lovstva kroz priredjivanje izložbi, smotri, predavanjem, štampom, lovnim streljaštvom i dr.; 2


7. 8. IV

Saradjuje sa organima općine, JP “Sarajevo Šume”, MUP-om i drugim organizacijama ćiji je cilj zaštita prirode; Izvršava i druge zadatke odredjene ovim Statutom i drugim normativnim aktima i zakonskim propisima. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA Član 7.

Lice za zastupanje i predstavljanje Društva u zemlji i inostranstvu, prema fizičkim i stranim licima, bez ograničenja je Predsjednik Društva. Mandat lice za zastupanje i predstavljanje je 4 godine sa pravom reizbora. V

OBLIK I SADRŽAJ PEČATA DRUŠTVA; Član 8.

LD ima svoj pečat i štambilj. Pečat Društva je okruglog oblika prečnika 30 mm sa ispisanim nazivom u gornjoj polovini je pisani tekst latinicom Lovačko društvo “Bjelašnica 1954”, sjedištem i grafički stiliziranom glavom srndaća sa rogovljem u sredini pečata, sa dva koncentrična kruga po rubu pečata. Štambilj Društva je pravougaonog oblika sa ispisanim nazivom i sjedištem Društva, brojem, datumom i crticama za upisivanje broja i datuma. VI

OBLIK I SADRŽAJ ZNAKA DRUŠTVA Član 9.

Znak Društva je „Glava srndaća“ ispod koje je naziv društva „Lovačko društvo Bjelašnica 1954“. Zastava Društva je bijele boje, odnos širine i dužine je 3:5, na kojoj se nalazi znak Društva iz predhodnog stava ispisan latinicom. VII

ORGANI DRUŠTVA Član 10.

Društvom upravljaju svi članovi Društva neposredno i preko svojih izabranih delegata u sekcijama, odnosno organa Društva posredno. U cilju izvršavanja postavljenih obaveza i zadataka organi Društva donose zaključke, odluke i preporuke. Zaključci iz stava 1. ovog člana su obavezni za sve sekcije, odnosno članove Društva. Član 11. Organi Društva su: 3


1. 2. 3. 4.

Skupština Izvršni odbor Nadzorni odbor Disciplinski sud a) Skupština Društva Član 12.

Skupština Društva je najviši organ Društva, a sačinjavaju je svi članovi Društva (u daljem tekstu Delegati). Skupština može biti redovna i vanredna. Odluke i zaključci Skupštine su obavezni za sve članove i organe Društva, sekcije Društva i njene organe. Rad skupštine je javan. Član 13. Za punovažno odlučivanje na sjednici Skupštine potrebno je više od polovine Delegata. Odluke i drugi akti donose se nadpolovičnom većinom prisutnih Delegata, koji se izjašnjavaju Za, Protiv ili Uzdržan, što se konstatuje zapisnički. Način rada i odlučivanja Skupštine i drugih organa Društva preciznije će se definisati Poslovnikom o radu. Član 14. Predsjednik Skupštine Društva se bira iz reda delegata Skupštine sa mandatom od 4 godine, s tim da može biti izabran najviše dva puta uzastopno. U slučaju njegove odsutnosti zamjenjuje ga prisutni Delegat sa najdužim lovačkim stažom. Dužnost predsjednika Skupštine Društva je počasna i za nju ne prima nikakvu nadoknadu. Redovna Skupština se održava svake godine najkasnije do kraja aprila. Redovnu Skupštinu saziva predsjednik Skupštine Društva koji predlaže i dnevni red, a utvrdjuje ga Skupština. Skupština može odlučiti da se na dnevni red stave i pitanja koja nisu predložena. Skupštinom rukovodi radno predsjedništo koje čine predsjednik Skupštine društva koji vodi rad skupštine i tri člana radnog Izvršnog odbora iz reda delegata Skupštine. Predsjednik Skupštine Društva je dužan najkasnije 10 /deset/ dana prije održavanja Skupštine obavijestiti pismenim putem /pozivima/ sve delegate koji sačinjavaju Skupštinu o datumu, mjestu i vremenu održavanja Skupštine. Član 15.

4


Vanredna Skupština održava se prema ukazanoj potrebi, a saziva je Predsjednik Skupštine Društva. Predsjednik Skupštine Društva je dužan sazvati vanrednu Skupštinu ako to zatraže dvije trečine 2/3 delegata, Nadzorni odbor ili Izvršni odbor Društva. Zahtjev za sazivanje vanredne Skupštine podnosi se Izvršnom odboru sa prijedlogom i obrazloženjem dnevnog reda. Predsjednik je dužan da sazove i održi vanrednu Skupštinu u roku od 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva. Na vanrednoj Skupštini može se raspravljati samo o onim pitanjima radi kojih je Skupština sazvana. Član 16. Vanrednom Skupštinom rukovodi predsjednik Skupštine Društva i dva člana iz redova delegata. O radu Skupštine vodi se zapisnik kojeg ovjeravaju dva ovjerivača zapisnika koji se biraju zajedno sa radnim predsjedništvom. Član 17. Skupština bira verifikacionu komisiju od /2/ dva člana, a po potrebi i kandidacionu komisiju od /3/ tri člana i izbornu komisiju od /3/ tri člana. Član 18. Glasanjem rukovodi radno predsjedništvo, a glasanje se obavlja javno /aklamacijom/ i objavljuje njegove rezultate, a može se odlučivati i tajnim glasanjem ako to Skupština glasanjem odobri. Član 19. U nadležnosti Skupštine spadaju ovi poslovi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 8. 10.

Utvrdjuje stavove i smjernice Društva po osnovama perspektivnog razvoja lovstva i izrade lovno-privredne osnove Društva ; Utvrdjuje naredne zadatke i plan rada te donosi finansijski plan prihoda i rashoda, usvaja završni račun za proteklu kalendarsku godinu. Donosi Odluke i Rješenja iz svoje nadležnosti; Vrši izbor predsjednika Društva, članove Izvršnog odbora, članove Nadzornog odbora i članova Disciplinskog suda i lovovođu Društva; Donosi, mijenja i dopunjava Statut Društva; Donosi Poslovnik o radu Skupštine Društva; Odredjuje visinu upisnine i članarine Društva; Daje smjernice za rad Izvršnom odboru Društva; Vrši izbor delegata za Skupštinu Saveza lovačkih organizacija u BiH; Donosi u skladu sa Zakonom o lovstvu Federacije BiH godišnji plan gospodarenja i Pravilnik o načinu izvršenja lova, korišćenja lovišta i divljači prema planu odstrela, kako za redovne članove tako i za goste-lovce i turiste; 5


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Odlučuje o naćinu organizovanja lovočuvarske službe; Donosi Pravilnik o disciplinskom postupku ; Proglašava počasne članove Društva ; Donosi Odluku o izdvajanju lovišta za uzgojni rezervat ; Donosi Odluku o udruživanju u Savez lovačkih organizacija u BiH, kao i druge srodne Saveze; Donosi normativna akta i Pravilnik za članove Društva koji su u stalnom radnom odnosu ; Donosi i sva druga normativna akta, odlučuje po svim pitanjima od interesa za lovstvo, a odnose se na Društvo i na njegove organe upravljanja.

Bliže odredbe o radu Skupštine Društva utvrđuju se Poslovnikom o radu Skupštine. b) Izvršni odbor Društva Član 20. Izvršni odbor Društva je izvršni organ koji sprovodi zaključke, preporuke i smjernice Skupštine Društva i upravlja imovinom Društva. Izvršni odbor Društva rukovodi svim poslovima Društva izmedju zasjedanja Skupštine, a za svoj rad odgovara Skupštini Društva. Izvršni odbor Društva vodi opći nadzor nad radom sekcija i članova Društva. Član 21. U djelokrug rada Izvršnog odbora spadaju svi poslovi izuzev onih koji su ovim Statutom stavljeni u nadležnost Skupštini Društva. Izvršni odbor može donijeti Odluke iz nadležnosti Skupštine ako to zahtjevaju interesi Društva, s tim da se te Odluke predoće na prvom zasjedanju Skupštine Društva, radi njihovog odobrenja. Zaključci Izvršnog odbora su obavezujući za sve članove Društva. Član 22. Izvršni odbor Društva ima 11 članova, a čiji mandat traje 4 godine. Predsjednik Društva je po automatizmu ujedno i predjsednik Izvršnog odbora Društva. Kod svakog novog izbora članova Izvršnog odbora Društva treba voditi računa da najmanje 1/3 /jedna trećina/ članova ranijeg Izvršnog odbora bude ponovo izabrana. Član 23. U nadležnosti izvršnog odbora društva spadaju ovi poslovi: 1. Priprema sjednice skupštine Društva; 2. Priprema i predlaže nacrt izmjena Statuta i drugih akata koje donosi Skupština ; 6


3. Provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština Društva; 4. Upravlja imovinom Društva; 5. Podnosi godišnje ili periodične izvještaje o svom radu Skupštini na usvajanje; 6. Donosi Odluke čije donošenje je važno izmedju zasjedanja Skupštine ; 7. Putem sekcija Društva održava pravilan odnos lovaca prema lovu i unapredjenju njihove medjusobne odnose ; 8. Organizuje i koordinira lovočuvarsku službu u skladu sa Pravilnikom o lovočuvarskoj službi ; 9. Bira sekretara Društva, Kinološkog referent, Komisiju za unapređenje lovstva i Komisiju za odlikovanja i priznanja ; 10. Na prijedlog sekcija utvrdjuje prijedlog za dodjelu odlikovanja i priznanja te ih dostavlja Komisiji za odlikovanja i priznanja, a zatim Savezu lovačkih organizaciju u BiH; 11. Podnosi zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka ; 12. Rješava prijem novih članova po primljenim molbama uz preporuku sekcija ; 13. Vodi računa o redovnim ostvarivanju prihoda Društva, kao i izvršavanju obaveza Društva prema drugim licima ; 14. Putem sekcija Društva organizuje seminare, kurseve, predavanja kao i i smotre lovačkih kerova ; 15. Vrši i druge poslove određene Statutom. Član 24. Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik Izvršnog odbora, a ista se održava po potrebi. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika za tu sjednicu ga zamjenjuje lovovođa Društva. Član 25. Izvršni odbor donosi zaključke na sjednicama na kojima se vodi zapisnik koji potpisuje predsjednik i zapisničar. Izvršni odbor rješava punovažno, ako je na sjednici prisutno više od jedne polovine njegovih članova, a Odluke se donose večinom glasova prisutnih članova Izvršnog odbora. Prije prelaska na dnevni red sjednice Izvršnog odbora, obavezno se čita zapisnik sa prethodne sjednice. c) nadzorni odbor Član 26. Organ za nadzor i društvenu kontrolu je Nadzorni odbor Društva koji vrši nadzor nad pravilnim korišćenjem sredstava Društva, kao i urednost u radu organa i radnika Društva. Za svoj rad Nadzorni odbor je odgovoran Skupštini Društva. 7


Član 27. Nadzorni odbor Društva se sastoje od 3 /tri/ člana i /3/ tri zamjenika članova, koji izmedju sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora. Mandat članova i zamjenika Nadzornog odbora je 4 /četiri/ godine uz mogućnost reizbora. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti birani u ostale organe Društva. Član 28. Nadzorni odbor Društva sastaje se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, a mogu i dva člana Nadzornog odbora. Nadzorni odbor punovažno radi ako sjednici prisustvuje najmanje dva člana Nadzornog odbora. Član 29. Predsjednik Izvršnog odbora Društva po pravilu na prvu sjednicu Izvršnog odbora Društva poslije izbora, poziva i članove Nadzornog odbora radi njegovog konstituisanja. Član 30. U slučaju da Nadzorni odbor utvrdi teže nepravilnosti u radu Društva ili sekcije, može zahtijevati sazivanje vanredne Skupštine Društva. Zahtjev se podnosi predsjedniku Skupštine Društva. d) disciplinski sud Član 31. Disciplinski sud je organ Društva nadležan da kao prvostepeni organ vodi postupak, izriče disciplinske mjere protiv članova Društva. Disciplinski sud bira Skupština Društva. Član 32. Članovi Lovačkog društva odgovaraće disciplinski ako se ogriješe o odredbe pozitivnih propisa o lovstvu, odredaba ovoga Statuta, Saveza lovačkih organizacija u BiH, kao i drugih normativnih akata Društva. Član 33. Disciplinski sud ima /3/ tri člana i /3/ tri zamjenika koji izmedju sebe biraju predsjednika Disciplinskog suda.

8


Mandat članova i zamjenika Disciplinskog sud je 4 /četiri/ godine uz mogućnost reizbora Disciplinski sud za svaki postupak ima zapisničara kojeg odredjuje Izvršni odbor Društva. Članovi Disciplinskog suda ne mogu biti birani u ostale organe Društva. Član 34. Raspravom rukovodi predsjednik Disciplinskog suda. Postupak pred Disciplinskim sudom je hitan i javan. Član 35. Disciplinski sud je dužan kako u toku postupka, tako i na samoj raspravi da utvrdi stvarno stanje te da na osnovu toga donosi svoju Odluku. Disciplinski sud je dužan Odluku o disciplinskoj mjeri kao i oslobađajuću odluku dostaviti članu na kojeg se odnosi kao i Izvršnom odboru Društva. Član 36. Disciplinski postupak vodi i izriče disciplinske mjere po odredbama Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti članova Društva, Pravilnika o načinu vršenja lova i korištenju ulova. Disciplinski sud kao prvostepeni organ može izreči slijedeće kazne: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pismeni ukor ; Smjenjivanje sa izborne funkcije izabranog lica ; Zabranom vršenja lova od 1 mjesec do 1 godine; Opomena pred isključenje iz Društva; Isključenjem iz Društva od 1 do 3 godine i Trajno isključenje.

Sve odluke Disciplinskog suda moraju sadržavati: uvod /propis na koji se odluka poziva/, dispozitiv, sadržaj kazne ili klauzula oslobadjanja od kazne, obrazloženje odluke sa uputem na pravo žalbe. Član 37. Protiv odluke Disciplinskog suda pravo žalbe ima član na kojeg se odnosi kao i Izvršni odbor Društva. Žalbe se podnose u roku od 15 dana od dana prijema odluke ili rješenja i to Skupštini Društva kao drugostepenom organu samo u slučaju isključenja iz Društva. Žalba se podnosi preko Izvršnog odbora Društva. Odluka Skupštine Društva je konačna. Član 38.

9


Pokretanje disciplinskog postupka pred Disciplinskim sudom vrši se preko Izvršnog odbora Društva i Nadzornog odbora. Prijavu iz prethodnog stava mogu podnijeti i druga fizička i pravna lica.

Član 39. Izvršni odbor Društva donijet će Odluku o suspenziji, odnosno zabrani lova članu protiv kojeg je pokrenut postupak kada utvrdi da je krivično djelo i prekršaj zasnovan na osnovanim dokazima da je dotični član izvršio nedozvoljenu radnju /djelo/ koje mu se stavlja na teret. Suspenzija iz prethodnog stava može trajati najviše 6 /šest/ mjeseci, u kojem roku je Disciplinski sud dužan donijeti svoju Odluku. Ako je Disciplinski sud donio odluku o suspenziji traje do pravosnažnosti Odluke prvostepenog organa, odnosno do isteka žalbenog roka ako se član žalio drugostepenom organu tj.Skupštini Društva. Član 40. Ako je kažnjivo djelo teže prirode i sadrži elemente krivičnog djela, Izvršni odbor je obavezan protiv takvog člana podnijeti prijavu nadležnom državnom organu radi krivičnog ili prekršajnog gonjenja. Neovisno od prethodnog stava Disciplinski sud Društva protiv tog člana vodi disciplinski postupak. Lovovođa Društva Član 41. Lovovođu Društva bira Skupština Društva iz reda delegata Skupštine Društva. Lovovođa je po svojoj funkciji član Izvršnog odbora Društva. Mandat lovovođe traje 4 godine, uz mogućnost reizbora. O svome radu lovovođa Društva podnosi izvještaj Skupštini Društva. Član 42. Dužnosti lovovođe Društva 1. 2. 3. 4. 5.

Da se dobro upozna sa zadacima iz lovno-privredne osnove i katastrom lovnog podrućja ; Da na osnovu lovno-privredne osnove sastavlja godišnje planove gospodarenja i programe aktivnosti za razvoj Društva ; Predlaže godišnje planove odstrela i akcija na smanjenju broja štetočina. Vodi evidenciju na izdavanju dozvola za odstrel visoke divljači ; Pravi planove na izradi novih hranilišta i solila, kao i drugih tehničkih objekata u lovištu, kao i blagovremenog razmještaja hrane i soli u lovištu ;

10


6. 7.

Vodi nadzor nad opravkom starih hranilišta i solila, čiščenju vrela, prokresivanju lovačkih puteva /staza/ ; Vodi nadzor nad radom lovovodja u sekcijama koji ga aktivno pomažu u njegovom radu.

Predsjednik Društva Član 43. Predsjednika Društva bira Skupština Društva na mandat od 4 /četiri/ godine uz mogučnost reizbora iz redova delegata Skupštine. Predsjednika Društva je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora, a za svoj rad ne prima nikakvu novčanu nadoknadu. Član 44. Predsjednik Društva je naredbodavac za sve materijalne izdatke Društva. Ovo svoje pravo može prenijeti na jednog od članova Izvršnog odbora. Prijenos prava naredbodavca mora biti u pismenoj formi. Član 45. Predsjednika Društva predstavlja i zastupa Društvo pred vlastima, državnim organima i organizacijama, kao i trećim licima. U odsutnosti predsjednika ili njegove spriječenosti da prisustvuje sjednici, zamjenjuje ga lovovođa Društva. Član 46. Predsjednik Društva sa sekretarom potpisuje sva važna akta Društva, a ako je u tome spriječen zamjenjuje ga ovlašteni član Izvršnog odbora, kojeg pismeno ovlasti Predsjednik. Blagajnička dokumenta potpisuje Predsjednik Društva. Član 47. Predsjednik Društva se stara za rad Društva i njegovih organa da se odvijaju prema odredbama ovog statuta i drugih normativnih akata Društva kao i Statut Saveza lovačkih organizacija u BiH. Predsjednik Društva, za svoj rad odgovara Skupštini Društva. Član 48. Izbor Predsjednika Društva u jednom licu može biti najviše u dva mandata. 11


Sekretar Društva Član 49. Sekretara Društva bira Izvršni odbor Društva. Mandat sekretara traje 4 /četiri/ godine. Po svome položaju sekretar Društva je član Izvršnog odbora Društva. Član 50. Sekretar Društva se stara o sprovodjenju ovog Statuta, zaključaka, odluka i svih drugih akata Društva, kao i Saveza lovačkih organizacija u BiH u kojem smislu predlaže odredjene smjernice za rad Društva. Za svoj rad sekretar je odgovoran Izvršnom odboru Društva i Skupštini po čijim smjernicama i uputstvima i radi. Sekretar pomaže predsjedniku u njegovom radu. Član 51. Sekretar Društva radi i obavlja sve administrativne poslove Društva. Radi obavljanja administrativnih poslova Društva, Izvršni odbor može odobriti odredjenu novčanu naknadu. Član 52. U slučaju odsutnosti sekretara, Izvršni odbor iz svojih redova odredjuje člana koji će ga zamjenjivati. Član 53. Za obavljanje finansijskih, administrativnih i lovno-stručnih poslova koja se ne mogu obavljati po izbornim organima Društva Izvršni odbor može angažovati stalne ili povremene radnike. Odluke iz prethodnog stava odobrava Skupština Društva. Radnici iz stava 1. Ovog člana za svoj rad odgovaraju Izvršnom odboru Društva. Sekcije Društva Član 54. Prilagođavajući svoj rad i djelovanje na unapređenju lovstva, rekreaciji članova, pravima i dužnostima, učestvovanja u svim sferama društvenog organizovanja gdje članovi žive i djeluju, čije postavke i jesu osnovni zaokret za dalju aktivnost lovačke organizacije i njenih članova u cjelini, Društvo svoju aktivnost bazira na sekcijama kao osnovnim čelijama Društva. U vezi prethodnog stava, a na osnovu člana 2. Stav 2. Ovog Statuta u Društvu se formiraju sekcije prema lovnim područjima i potrebama članstva. 12


Član 55. Ciljevi sekcije su da svojim radom doprinose unapredjenju odnosa u lovstvu, angažujući pri tome sve članove sekcije.

Član 56. Zadaci sekcije su da što pravilnije, operativnije i svrsishodnije provodi jednistvenu lovnu politiku utvrdjenu na nivou Lovačkog društva i Saveza lovačkih organizacija u BiH. Organi sekcije Član 57. Skupština sekcije, koju sačinjavaju svi članovi sekcije. Izvršni odbor sekcije od 3 do 5 članova na čijem čelu je predsjednik sekcije, a bira ga Skupština sekcije, na mandat od /4/ četiri godine. Skupštini sekcije iz redova svojih članova, bira Predsjednika, sekretara i lovovodju sekcije sa mandatom od /4/ četiri godine, koji su po automatizmu i članovi Izvršnog odbora sekcije. Član 58. Skupština sekcije se održava po potrebi, a najmanje jednom godišnje i to prije Skupštine Društva. Skupština sekcije može punovažno da radi ako joj je prisutno nadpolovična večina članova. Skupštinu sekcije priprema Izvršni odbor sekcije, a saziva je predsjednik koji i rukovodi njenim radom. Član 59. Skupština sekcije razmatra sve prijedloge i zadatke na planu lovstva, donešene na Skupštini Društva i Saveza lovačkih organizacija u BiH i o njima se izjašnjava. Svi članovi sekcije podjednako su odgovorni za stanje i rad u sekciji pa u tom smislu imaju pravo inicijative na unapredjenju odnosa u sekciji i Društvu, na unapredjenju lovstva, pravo da biraju i da budu birani u sve organe sekcije, odnosno Društva. Član 60. U izvršavanju zadataka, Odluka i zaključaka, te ostalih normativnih akata, Skupština sekcije je dužna da se pridržava načina i metoda rada Lovačkog društva

13


i da iznalazi najpogodnije forme za njihovo izvršavanje, vodeći računa da angažuje sve svoje članove. Sve odluke i zaključke Skupštine sekcije donose sa večinom glasova prisutnih članova. Član 61. Predsjednik sekcije je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora sekcije i predstavlja sekciju pred organima Društva i pred svim ostalim organima i organizacijama na podrućju djelovanja sekcije. Član 62. Predsjednik Izvršnog odbora sekcije je po svojoj funkciji i član Izvršnog odbora Društva. Predsjednik Izvršnog odbora sekcije na zahtjev večeg broja članova Izvršnog odbora sekcije ili Izvršnog odbora Društva, saziva Skupštinu sekcije, odnosno sastanak delegata iz te sekcije i Skupštini Društva, ako se za to ukaže potreba.

Član 63. Dužnost predsjednika Izvršnog odbora sekcije je počasna i za svoj rad ne prima nikakve naknade. Član 64. Delegati sekcije u Skupštini Društva na osnovu člana 12. ovog Statuta, zastupaju i predstavljaju sekciju u radu Skupštine Društva i oni su u ravnopravnom položaju sa delegatima drugih sekcija bez obzira na broj delegata. Član 65. Delegati su dužni da stavove Skupštine sekcije iznose pred Skupštinu Društva. Član 66. Izvršni odbor sekcije vrši sve operativne poslove na realizaciji stavova i zaključaka Skupštine sekcije i organa Društva. Član 67. Sekcija kao osnovna jedinica Lovačkog društva ima sva prava i obaveze predviđene ovim Statutom. Svaki član sekcije ostvaruje pojedinačno svoja prava i obaveze radi čega je odgovoran za stanje lovstva u sekciji. Svoja prava član ostvaruje aktivnim učešćem u radu sekcije i njenih organa izvršavajući na taj način osnovne članske obaveze u lovačkoj organizaciji. 14


Član 68. Svaka sekcija Društva je u Skupštini Društva sa jednakim pravima i obavezama bez obzira na broj delegata u Skupštini.

Član 69. Sekcija Društva svoj rad temelji na donešenim i usvojenim Odlukama, zaključcima i stavovima na Skupštini Društva i u okviru njih poduzima konkretne mjere i pokreče akcije po pitanju lovstva. Član 70. Bez obzira na veličinu lovnog podrućja, broja članova i utvrđene granice, sekcija ne može biti samostalno lovačko društvo, nego je integralni dio lovačke organizacije koja je formirala i utvrdila razlog za stvaranje sekcije. Shodno prethodnom stavu, sekcija je samostalna jedinica u sastavu lovačkog društva i dotičnog podrućja i njene granice nisu granice samo za njene članove radi lovljenja, nego je utvrdjena cjelina radi uvodjenja reda i discipline prilikom izvršavanja lova lovačkog društva. Član 71. Svaki član Društva ima pravo da izvršava lov u sekciji kojoj ne pripada, ali pod uslovom prethodne najave i ako u svojoj sekciji uredno i disciplinovano izvršava sve zadatke koji proističu iz normativnih akata Društva. Član 72. Bliže propise o načinu rada i djelovanja sekcija, pravima i dužnostima članova u sekcijama, odnosno sekcije i Društva, kao i sve ostalo u vezi rada na delegatskom principu, regulisani su ovim Statutom, kao i drugim normativnim aktima Društva. Komisije Izvršnog odbora Društva a) Komisija za unapređenje lovstva Član 73. Komisija za unapređenje lovstva i lovnu etiku ima /3/ tri člana.

15


Predsjednik komisije je po funkciji lovovođa Društva, ostale članove bira Izvršni odbor Društva na mandat od /4/ četiri godine, uz mogućnost reizbora. Član 74. Komisija vrši sljedeće poslove: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Provodi odredbe lovno - privredne osnove i predlaže godišnje planove rada; Predlaže plan gazdovanja lovištem (godišnje planove odstrela divljači); Prati izvršenje godišnjeg plana gazdovanja lovištima; Organizira i provodi mjere zaštite, prehrane i uzgoja plemenite divljači; Organizira i provodi skupne lovove plemenite divljači; Organizira akcije na smanjenju broja štetočina u lovištu; Predlaže eventualne izmjene u izvršavanju ostalih obaveza i poslova u lovištu

b) Komisija za kinologiju Član 75. Komisija za konologiju broji /3/ tri člana koji na prvoj sjednici komisije biraju predsjednika. Članovi komisije bira izvršni odbor Društva na mandat od /4/ četiri godine, uz mogućnost reizbora. Član 76. Komisija za kinologiju stara se o uzgoju rasnih lovačkih pasa, a naročito vrši sljedeće poslove: 1. Vodi matičnu knjigu za sve vrste lovačkih pasa na području Društva; 2. Vrši odabiranje i podnosi prijave mladih lovačkih pasa; 3. Daje stručnu pomoć članovima na odabiranju vrste lovačkog psa (pasmina, starost i si.); 4. Radi na organiziranju izložbi lovačkih pasa; 5. Saraduje sa Kinološkim Savezima kantona, države Bosne i Hercegovine i šire; Radi sve druge poslove iz oblasti kinologije i na osposobljavanju članova Društva na uzgoju rasnih lovačkih pasa. c) Komisija za ocjenjivanje lovačkih trofeja Član 77. Komisija za ocjenjivanje lovačkih trofeja broi /3/ tri člana, koji na prvoj sjednici biraju predsjednika. Mandat Komisije je /4/ četiri godine uz mogućnost reizbora.

16


Član 78. Komisija se stara o sprovođenju propisa iz ove oblasti i shodno Pravilniku vodi evidenicje o izdatim trofejnim listovima.

Sticanje i raspolaganje imovinom Društva

VIII

Član 79. Izvori sredstava Društva su: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Članarina, upisnina i drugi doprinosi; Donacije i dobrovoljni prilozi za rad; Budžetski prihodi; Doprinosi članova; Odstrelna taksa; Drugi prihodi stečeni u skladu sa Zakonom. Član 80.

Visina prihoda i rashoda utvrdjuje se godišnjim finansijskim planom Društva. Imovinom Društva upravlja Izvršni odbor Društva. Član 81. Putni troškovi po putnom nalogu padaju na teret Društva. Materijalni troškovi za koje je izdao nalog predsjednik Izvršnog odbora padaju na teret Društva. Član 82. Društvo se finansira od upisnine i članarine članova Društva kao i namjenskim sredstvima dobivenim od uže Društveno-političke zajednice. Član 83. Visinu upisnine i članarine za svaku godinu odredjuje Skupština Društva ukoliko to nije drugačije regulisano na nivou Saveza lovačkih organizacija u BiH. Član 84.

17


Član Društva koji bude upućen na izvršenje nekog zadatka izvan područja općine , ima pravo na putne troškove i dnevnice u visini koje utvrdi Izvršni odbor Društva Kao mjerilo za te naknade, služiće visina naknade u organima Općine , odnosno utvrđena visina za područje općine.

IX

NAČIN DONOŠENJA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA I IZVJEŠTAJA O RADU DRUŠTVA; Član 85.

Skupština Društva nadpolovičnom većinom prisutnih na prijedlog Izvršnog odbora Društva donosi finansijski Plan za svaku kalendarsku godinu kojim se osiguravaju sredstva za izvršenje zadataka Društva, u skladu sa odredbama ovog Statuta i prihvaćenog Plana rada. Po isteku svake kalendarske godine Predsjedništvo Društva podonosi finansijski izvještaj i izvještaj o radu Skupštini Društva. X

POSTUPAK ZA DONOŠENJE STATUTA, IZMJENA I DOPUNA STATUTA I DRUGIH OPĆIH AKATA DRUŠTVA; Član 86.

Kada se utvrdi da postoje opravdani razlozi, Skupštini Društva može se podnijeti zahtjev za donošenje novog Statuta ili izmjene i dopune postojećeg Statuta. Inicijativu mogu podnijeti: -

1/3 članova Društva; Izvršni odbor Društva; Nadzorni odbor Društva

Inicijativa se dostavlja Predsjedniku Skupštine. Član 87. Izmjene i dopune Statuta i drugih normativnih akata Društva donosi i usvaja Skupština Društva na prijedlog Izvršnog odbora. Prijedlozi za izmjenu i dopunu Statuta i drugih normativnih akata Društva, moraju biti u pismenoj formi izloženi u društvenim prostorijama najmanje /15/ petnaest dana prije održavanja Skupštine. Član 88.

18


Izmjene i dopune odredjenih normativnih akata, smatraju se usvojenim ako su za njih glasali najmanje 2/3 /dvije trečine/ prisutnih delegata na Skupštini sa pravom glasa. XI

UVJETE I NAČIN UČLANJENJA, PRESTANAK ČLANSTVA, KAO I PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOST ČLANOVA DRUŠTVA; Član 89.

Član Društva može postati svaki gradjanin BiH i strani državljanin koji ima stalno mjesto boravka na teritoriji BiH, pod predpostavkom da ispunjava sljedeće uslove: -da je napunio 18 godina života, odnosno da je punoljetan ; -da nema zakonskih smetnji za učlanjenje u Društvo ; -da posjeduje ljudske, moralne i druge kvalitete koji potvrdjuju da će kvalitetno i na vrijeme obavljati postavljene zadatke i biti svjestan nosilac i korisnik lovačkog oružja ; -da se primi u članstvo na osnovu Pravilnika, usvojenih kriterija godišnjeg plana prijema i odluke o prijemu članova-pripravnika. Na redovnoj godišnjoj skupštini Društva donosi se odluka o broju prijema pripravnika za narednu godinu. Član 90. Članstvo u društvu može biti: 1. redovno članstvo ; 2. počasno članstvo ; 3. članovi pripravnici; 4. pomažući članovi ; 5. podmladak. Član 91. Redovnim članom Društva može postati svako lice koje ispunjava uslove iz člana 89. ovog Statuta te da ispunjava sljedeće uslove: -ako uredno plati upisninu, članarinu i ostale obaveze prema Društvu; -ako prihvata Statut i ostale odluke organa Društva, o čemu daje pismenu izjavu; -ako sa uspjehom položi lovački ispit ili ima več položen lovački ispit. Član 92. Članovi pripravnici su oni gradjani koji su primljeni kao redovni članovi Društva, ali nisu još položili lovački ispit. Članovi pripravnici nemaju pravo lova divljači dok ne polože lovački ispit. Pripravnički staž za polaganje lovačkog isipita regulisan je Pravilnikom o polaganju lovačkih ispita kojeg donosi Savez lovačkih organizacija BiH.

19


Član pripravnik ima ista prava i obaveze kao i redovan član, osim što za vrijeme pripravničkog staža nema pravo lova divljači i nemože biti biran u organe upravljanja Društva. Član 93. Lice koje želi postati članom Društva, dužno je da podnese zahtjev, na za to određenom obrascu, u kojem daje potrebne podatke o sebi, preporuku dvojice starijih članova Društva i preporuke područne Sekcije, a o prijemu u članstvo rješava Izvršni odbor Društva. Licu koje bude primljeno u Društvo izdaje se članska karta koja je jednoobrazna za sve članove. Danom odluke Izvršnog odbora, a nakon uplate upisnine, podnosilac zahtjeva za prijem, postaje član - pripravnik. Pripravnički staž traje 1 (jednu) godinu, nakon čega pripravnik stiče pravo polaganje lovačkog ispita. Ako je član - prpravnik ranije učestvovao u radu Društva ili bio član podmlatka, i ako se osjeća sposobnim da polaže lovački ispit, na njegov zahtjev i prijedlog Sekcije može pristupiti ispitu i nakon 6 (šest) mjeseci pripravničkog staža, o čemu odlučuje Izvršni odbor Društva Redovan član drugog lovačkog Društva koji prelazi u ovo Društvo obavezan je, uz pismeni zahtjev priložiti kopiju lovačke knjižice i lične karte. Licu koje ne bude primljeno, izdaje se rješenje sa obrazloženjem radi čega nije primljen, na koje isti ima pravo žalbe Skupštini Društva u roku od 15 dana od prijema rješenja Odluka Skupštine je konačna. Član 94. Počasnim članom Društva mogu se proglasiti članovi koji imaju najmanje 30 /trideset/ godina neprekidnog lovačkog članstva i koji su svojim radom i zalaganjem ispunili uvjete Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima Saveza lovačkih organizacija u BiH. Prijedlog za proglašenje počasnog člana pokreće Izvršni odbor Društva, a proglašenje obavlja Skupština Društva. Počasni član ne plaća nikakve obaveze prema Društvu, kao ni prema Saveza lovačkih organizacija u BiH, a članske markice obezbjeđuju se iz sredstava Društva. Član 95. Proglašenom počasnom članu, Skupština Društva može oduzeti zvanje i priznanje “počasnog člana” ako se isti svojim ponašanjem grubo ogriješio o lovačku etiku i pozitivne pravne norme. Odluka se donosi nadpolovičnom većinom peisutnih delegata. Član 96.

20


Pomažući član može postati svako fizičko i pravno lice koje svojim radom i ponašanjem pomaže rad Društva, a ne bavi se aktivno lovom, te ispunjava ostale uslove predvidjene ovim Statutom. Član 97. U podmladak Društva može se učlaniti svako lice mladje od 16 godina koje se ne može aktivno baviti lovom, a prihvata sve odredbe ovog Statuta.

Član 98. Članstvo u Društvu prestaje: 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

Samovoljnim istupanjem iz Društva; Ako je član osudjen na kaznu za učinjeno krivično djelo koje šteti ugledu Društva; Ako ne ispunjava obaveze koje proističu iz zakonskih propisa o lovu, normativnih akata Društva i sekcije i Odluka Saveza lovačkih organizacija u BiH; Isključenjem iz Društva; Neplačanjem članarine i neizvršavanjem drugih obaveza u roku koji odredi Skupština ili Izvršni odbor Društva; Ako član-pripravnik u odredjenom roku od 2 /dvije/ godine ne položi lovački ispit; Smrču člana Društva; Prestankom postojanja i rada Društva;

Član Društva kojem je prestalo članstvo po tački 1.,3.,4., 5. i 6. predhodnog stava, može biti ponovo primljen u Društvo pod uslovima predviđenim ovim Statutom uz plaćanje upisnine. Član 99. Prava redovnih članova Društva: 1. 2. 3. 4. 5.

Da preko svojih izabranih delegata u sekciji ili kao delegati aktivno učestvuje u radu Skupštine Društva sa pravom odlučivanja ; Da bira i da bude biran za delegata sekcije, a time i u sve organe Društva ; Da preko svojih delegata sekcije ili njen delegat pokreće pitanja za koje je zainteresovan pred svim organima Društva ; Da putem svojih delegata sekcije ili njen delegat bude obaviješten o radu svih organa Društva ; Da se koristi uslugama Društva i njegovih organa; 21


6. 7.

Da u svojoj sekciji učestvuje u svim akcijama koje organizuje Društvo ili sekcija; Da koristi lovište Društva pod uslovom odredjenim zakonskim propisima, ovim Statutom, Pravilnikom i izvršenju lova i Pravilnikom o radu sekcije. Član 100

Dužnost redovnih članova Društva: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Da poštuje zakonske propise o lovu ; Da poštuje i sprovodi odredbe ovog Statuta i Statuta Saveza lovačkih organizacija u BiH ; Da poštuje i sprovodi Odluke organa Društva i sekcije ; Da uredno i na vrijeme plaća članarinu i da izvršava i sve druge obaveze prema Društvu ; Da vodi uredno evidenciju ulovljene divljači i o tome podnosi tačne podatke odgovarajućem organu Društva ; Da čuva ugled Društva i učvršćuje medjuljudske odnose među članovima Društva ; Da poštuje i unapredjuje lovačku etiku ; Da učestvuje u društvenoj lovočuvarskoj službi ; Da aktivno učestvuje u radu svoje sekcije. Član 101.

Za zasluge i uspjehe u unapređenju lovstva i u lovačkom društvenom radu, Društva dodjeljuju se pojedincima i kolektivima priznanja za rad i uspjehe. Član 102. Društvena priznanja za rad i uspjehe iz prethodnog člana su sljedeća: Zahvalnica za rad u lovstvu, Diploma za zasluge u lovstvu, Član 103. Za naročite zasluge i uspjehe na unapređenju lovstva i u lovačkom društvenom radu Izvršni odbor Društva, po prethodno pribavljanim mišljenjima Sekcija, predlaže pojedince za dodjelu priznanja i odlikovanja SLO BiH. Postupak oko dodjele priznanja i odlikovanja vrši se na osnovu Pravilnika o dodjeli priznanja i odlikovanja SLO BiH. XII

UVJETE I POSTUPAK ZA TRANSFORMACIJU DRUŠTVA.

PRIPAJANJE,

Član 104. 22

RAZDVAJANJE

I


Skupština udruženja odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama udruženja. Odluke iz ovog člana donose se 2/3 dvotrećinskom većinom prisutnih Delegata. Član 105. Društvo se udružuje u Savez Lovačkih organizacija u BiH, kao i druge srodne Saveze po načelima demokratskih i solidarnih međusobnih odnosa i saradnje i to na širem polju akcionog i investicionog udruživanja u cilju unapređenja lovstva, lovišta i privrede. Prava i dužnosti iz ovoga članstva se regulišu posebnim aktima koje propisuje pozitivno zakonodavstvo. Član 106. U cilju ostvarivanja zajedničkih interesa na polju unapredjenja lovstva i sprovodjenja odredjene lovne politike, Društvo se može udruživati i sa drugim susjednim društvima bez materijalnih obaveza za takvo udruživanje osim ako se udruživaći drugačije ne sporazume. Član 107. U Društvo se mogu kolektivno udruživati streljačke, planinarske, izvidjačke i ribarske organizacije ukoliko to odgovara obostranim interesima. Članarinu iz prethodnog stava ovog člana odredjuje Skupština Društva. XIII PRESTANAK RADA DRUŠTVA Član 108. Društvo prestaje sa radom: 1. Odlukom Skupštine; 2. Po sili zakona; Odlukom Skupštine, Društvo prestaje sa radom kada Skupština Društva donese odluku o prestanku rada Društva. Odluku o prestanku rada Društva donosi Skupština na način i po postupku određenom za donošenje Statuta Društva. U slučaju dobrovoljnog prestanka rada odlukom Skupštine, Skupština Društva usvaja plan likvidacije u skladu sa zakonom. Član 109. Po sili zakona Društvo prestaje sa radom kada nadležno Ministarstvo donese takvu odluku. Raspodjela imovine Društva, u slučaju prestanka rada Društva odlukom nadležnog 23


Ministarstva, reguliše se odlukom tog Ministarstva. XIV PRAVILA ZA RASPODJELU PREOSTALE IMOVINE U SLUČAJU PRESTANKA RADA DRUŠTVA Član 110. U slučaju prestanka sa radom Društva i njegovog raspuštanja, nakon izmirenja obaveza, preostalu imovinu i sredstva, Društvo će podjeliti registrovanom Društvu od Javnog interesa koje ima iste ili slične ciljeve u skladu sa čl. 46. Zakona o udruženjima i fondacijama. XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 111. Tumačenje odredaba ovog Statuta izmedju zasjedanja Skupštine Društva, daje Izvršni odbor Društva. Član 112. Ovaj Statut stupa na snagu danom ovjere kod nadelžnog Ministarstva. Sve odredbe koje nisu obuhvaćene ovim Statutom podliježu zakonskim propisima iz ove oblasti.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE ______________________ Dr.vet.med. Zlatan Mesihović

24

Statut Lovackog drustva "Bjelasnica 1954" Hadzici  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you