Page 1

www.kyriakos-2009.gr

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗ 2004-2009

Πολιτικό Γραφείο: Χαλκοκονδύλη 9 (5ος όροφος) 106 77 Αθήνα, τηλ.: 210 7256700, φαξ: 210 7256704

Περιεχόµενα

Α. Πρωτοβουλίες στη Βουλή και την Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος 1. Κλιµατική Αλλαγή 2. ∆ασική Πολιτική 3. ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων 4. ∆ιαχείριση Απορριµµάτων 5. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 6. Πράσινη Ανάπτυξη και Φορολογία 7. Πετρελαιοκίνηση στα αστικά κέντρα 8. Περιβαλλοντική Συνείδηση και Εκπαίδευση 9. Θεσµική Αναβάθµιση της Επιτροπής Περιβάλλοντος 10. Ενηµέρωση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια 11. Αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγµατος

Β. Πρωτοβουλίες στη Β΄ Αθηνών 1. Ανάπλαση και αξιοποίηση ελεύθερων χώρων 2. Προστασία των περιαστικών δασών και των ορεινών όγκων του λεκανοπεδίου 3. ∆ιαχείριση Απορριµµάτων και Ανακύκλωση 4. Προστασία και ανάπλαση ποταµών και ρεµάτων

Γ. Επισκέψεις σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές της Ελλάδας 1. Επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές του νοµού Ηλείας 2. Επίσκεψη στο ενεργειακό κέντρο του νοµού Κοζάνης 3. Επίσκεψη στους βιοτόπους του νοµού Έβρου 4. Επίσκεψη στους βιοτόπους του νοµού Αιτωλοακαρνανίας 5. Επίσκεψη στην περιοχή του ποταµού Ασωπού 6. Επίσκεψη στον Όλυµπο 7. Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριµµάτων της Αττικής 8. Επίσκεψη στην πυρόπληκτη Πάρνηθα, το Τατόι και το Ποικίλο Όρος 9. Επίσκεψη στις µοίρες πυροσβεστικών αεροσκαφών στην 112 ΠΜ Ελευσίνας

∆. ∆ιεθνής ∆ραστηριότητα 1. ∆ιάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιµατική Αλλαγή στο Μπαλί 2. ∆ιάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιµατική Αλλαγή στο Πόζναν 3. ∆ιάσκεψη του ΕΛΚ για την Κλιµατική Αλλαγή στη Μαδρίτη 4. Ο Sir Nicholas Stern στην Αθήνα και την Επιτροπή Περιβάλλοντος

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι αδιαπραγµάτευτη πολιτική προτεραιότητά µου Το περιβάλλον επί σειρά ετών αντιµετωπιζόταν ως ζήτηµα µικρής πολιτικής «προστιθέµενης αξίας». Για µένα το περιβάλλον δεν είναι µια ευκαιριακή πολιτική επιλογή µε εύκολο περιεχόµενο και στείρα οικολογική συνθηµατολογία. Στο θέµα του περιβάλλοντος ελέγχονται η παιδεία και ο πολιτισµός µας, διακυβεύεται η πολιτική υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, δοκιµάζεται η βιωσιµότητα του µοντέλου οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας µας. Είναι µείζον εθνικό θέµα που πρέπει να διεκδικεί την πρώτη θέση στην πολιτική ατζέντα και στο δηµόσιο διάλογο. Έχουµε την ηθική υποχρέωση απέναντι στις επόµενες γενιές να προστατεύσουµε την απαράµιλλη φυσική οµορφιά της χώρας µας. Ένα αξιόλογο µέρος της κοινωνίας δείχνει αυξηµένη ευαισθησία στο θέµα του περιβάλλοντος και ο πολιτικός κόσµος οφείλει να υπερβεί τις αγκυλώσεις του και να επανεξετάσει τις ιεραρχήσεις του κοιτώντας µακριά. Η Β΄ Αθηνών, η εκλογική περιφέρεια στην οποία εκλέγοµαι, αντιµετωπίζει πολλά περιβαλλοντικά προβλήµατα που άπτονται της καθηµερινότητας όλων µας. Ποιος αλήθεια πιστεύει ότι η άνοδος της θερµοκρασίας στην πόλη, η συστηµατική καταστροφή των περιαστικών δασών του λεκανοπεδίου, η απουσία ελεύθερων χώρων πρασίνου, ο αφανισµός ποταµών και ρεµάτων της Αττικής δεν επηρεάζουν καθόλου τη ζωή µας σήµερα ή στο µέλλον; Ποιος µπορεί να εγγυηθεί στα παιδιά µας ότι η ζωή και το µέλλον τους θα είναι βιώσιµο χωρίς να χρειάζεται να προχωρήσουµε στις πολιτικές πρωτοβουλίες που απαιτούν οι περιστάσεις; Γι’ αυτό επιλέγω να είµαι κοντά στα περιβαλλοντικά προβλήµατα του λεκανοπεδίου και της Β΄ Αθηνών µε συνέπεια και επιµονή. Η αξιοποίηση ελεύθερων χώρων, η προστασία των περιαστικών δασών, η ανάδειξη ορεινών όγκων του λεκανοπεδίου, η ανάπλαση ποταµών και ρεµάτων της Αττικής και η οικολογική µετακίνηση είναι ορισµένα από τα κεντρικά ζητήµατα τα οποία απασχολούν το κοινοβουλευτικό µου έργο και την πολιτική µου δραστηριότητα. Για µένα η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων συναρτάται άµεσα µε τη βιωσιµότητα εξαιρετικά κρίσιµων τοµέων της οικονοµικής δραστηριότητας στη χώρα µας όπως η γεωργία, ο τουρισµός, η παραγωγή ενέργειας. Οι αναγκαίες πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος ανοίγουν ταυτόχρονα εξαιρετικές προοπτικές για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης. Ο τοµέας του περιβάλλοντος και οι σχετικές τεχνολογίες του προσφέρουν σηµαντικές ευκαιρίες που µπορούν να τονώσουν την εθνική οικονοµία και την απασχόληση σε τοµείς όπως οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η διαχείριση υδάτων και απορριµµάτων, η εξοικονόµηση ενέργειας. Ο φυσικός πλούτος της Ελλάδας αποτελεί και το συγκριτικό µας πλεονέκτηµα που δεν έχουµε περιθώρια να το αφήσουµε αναξιοποίητο. Η πράσινη ανάπτυξη είναι κρίσιµης σηµασίας εθνικό στοίχηµα για τα επόµενα χρόνια και δεν αποτελεί µονοπώλιο ή αποκλειστικότητα κανενός κόµµατος. Είναι ένας ορατός στόχος, είναι µία µεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα του 2020 που για να τον εκπληρώσουµε χρειαζόµαστε συγκεκριµένες πολιτικές και µετρήσιµα αποτελέσµατα. Ανέλαβα την προεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής σε µία κρίσιµη περίοδο κατά την οποία οι πολίτες απαίτησαν περισσότερες πολιτικές πρωτοβουλίες για το περιβάλλον. Στα δύο χρόνια της θητείας µου πιστεύω ότι καταφέραµε να ανταποκριθούµε στις προσδοκίες των πολιτών, να αναδείξουµε κεντρικά περιβαλλοντικά προβλήµατα µε τις επισκέψεις µας σε πολλές περιοχές της χώρας, να εξετάσουµε σε βάθος τα θέµατα και να προτείνουµε συγκεκριµένες λύσεις συχνά µε διακοµµατική συναίνεση. Τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις της Επιτροπής για τη δασική πολιτική, την κλιµατική αλλαγή, την διαχείριση απορριµµάτων, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την πράσινη οικονοµία και φορολογία, την βιοποικιλότητα, τη διαχείριση υδατικών πόρων κ.λπ. παρατίθενται συνοπτικά παρακάτω και αναλυτικά στην ιστοσελίδα µου http://www.kmitsotakis.gr Για όλους τους παραπάνω λόγους έχω επιλέξει να αναγάγω την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιµη ανάπτυξη στην προτεραιότητα των πολιτικών µου πρωτοβουλιών. Ο Πράσινος Απολογισµός που κρατάτε στα χέρια σας συγκεντρώνει τις σηµαντικότερες από αυτές. Στόχος µου ήταν και θα παραµείνει να είµαι κοντά στα περιβαλλοντικά προβλήµατα της χώρας και της Β΄ Αθηνών και να κοιτάω µακριά για την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης. Κυριάκος Μητσοτάκης Σεπτέµβριος 2009

Α. Πρωτοβουλίες στη Βουλή και την Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος

1.Κλιµατική Αλλαγή Η κλιµατική αλλαγή είναι µία από τις σηµαντικότερες περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει ολόκληρος ο κόσµος και φυσικά και η χώρα µας. Γι’ αυτό πήρα την πρωτοβουλία να συζητηθεί το θέµα εκτενώς στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής µε τη συµµετοχή ειδικών επιστηµόνων, µη κυβερνητικών οργανώσεων, εκπροσώπων της κυβέρνησης και του Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Ε.Ε. κ. Σταύρου ∆ήµα. Καταλήξαµε σε συµπεράσµατα και συγκεκριµένες προτάσεις για την αντιµετώπιση των συνεπειών του φαινοµένου και την προσαρµογή της χώρας µας η οποία, σύµφωνα µε τις επιστηµονικές εκτιµήσεις, θα επηρεαστεί περισσότερο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ανάµεσα στα άλλα, η Ελλάδα οφείλει να τηρήσει απαρέγκλιτα τις διεθνείς και ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις για µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, να ιδρύσει ενιαίο επιστηµονικό φορέα για την παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινοµένου, να ποσοτικοποιήσει τις πιθανές συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής στο περιβάλλον και την οικονοµία και να υλοποιήσει µακροπρόθεσµες πολιτικές για την προσαρµογή µας στο φαινόµενο µε έµφαση στους τοµείς της εξοικονόµησης ενέργειας και της προώθησης των ανανεώσιµων πηγών. Η κλιµατική αλλαγή είναι ένα διεθνές πρόβληµα που θα επηρεάσει όχι µόνο το περιβάλλον αλλά και τοµείς της παραγωγικής µας δραστηριότητας γι’ αυτό και είναι ανάγκη η αντιµετώπισή του να αποτελέσει µία από τις κεντρικές πολιτικές µας προτεραιότητες τα επόµενα χρόνια.

2. ∆ασική Πολιτική Οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών, κατέδειξαν τις παθογένειες του συστήµατος δασοπροστασίας. Μία από τις βασικότερες προτεραιότητες που έθεσα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής ήταν η συζήτηση για την αναµόρφωση της δασικής πολιτικής της χώρας µας. Επισκεφθήκαµε τις πυρόπληκτες περιοχές της Ηλείας και την Πάρνηθα, αφιερώσαµε 3 µαραθώνιες συνεδριάσεις στη Βουλή µε τη συµµετοχή δεκάδων ειδικών και αρµοδίων και προέκυψαν 250 σελίδες πρακτικών. Στα διακοµµατικά συµπεράσµατά µας προτείναµε πολύ συγκεκριµένες θεσµικές παρεµβάσεις και πρακτικές αλλαγές που θα βελτίωναν το σύστηµα δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης. Οι βασικότερες προτάσεις µας προς αυτήν την κατεύθυνση µεταξύ άλλων είναι: Η δηµιουργία Ενιαίου Φορέα ∆ασοπροστασίας, που σήµερα δεν υφίσταται και που θα µπορούσε να συντονίσει τις δεκάδες συναρµόδιες υπηρεσίες και φορείς και να αντιµετωπίσει την ασύλληπτη πολυδιάσπαση των επιµέρους τοµέων δράσης για την προστασία των δασών. Η ενίσχυση των ∆ασικών Υπηρεσιών µε το απαραίτητο προσωπικό, καθώς περίπου το 60% των προβλεπόµενων θέσεων παραµένουν κενές και την ενεργότερη συµµετοχή της ∆ασικής Υπηρεσίας όχι µόνο στην διαδικασία πρόληψης αλλά και σε αυτήν της καταστολής από κοινού µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Τονίσαµε επίσης την ανάγκη ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών και του δασολογίου καθώς και την εκπόνηση ειδικού σχεδίου αντιµετώπισης των περιαστικών πυρκαγιών που απειλούν τους ορεινούς όγκους του Λεκανοπεδίου. Προτείναµε επίσης γενναίες παρεµβάσεις όσον αφορά στις χρήσεις γης για τα περιαστικά δάση και βουνά της Αττικής. Προτείναµε την ενίσχυση της εποπτείας και της αστυνόµευσης των δασών µε σύγχρονα τεχνολογικά µέσα που χρησιµοποιούνται µε επιτυχία σε άλλες χώρες, καθώς και τον καλύτερο συντονισµό σε επιχειρησιακό επίπεδο. Η προστασία των δασών είναι µείζον ζήτηµα µε πολλές προεκτάσεις και είναι ανάγκη να αποτελέσει εθνική προτεραιότητα ώστε να µην συνεχίσουµε να χάνουµε χιλιάδες στρέµµατα δασικού πλούτου.

3. ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων Η θεσµοθέτηση, για πρώτη φορά, της υποεπιτροπής υδατικών πόρων του Κοινοβουλίου αποτέλεσε µία σηµαντική πρωτοβουλία µε ουσιαστικό και συµβολικό περιεχόµενο. Ανέλαβα την προεδρία της νεοσυσταθείσας επιτροπής µε σκοπό να εξεταστεί η κατάσταση ενός από τους πολυτιµότερους φυσικούς πόρους της χώρας µας και να αναζητηθούν πολιτικές και µέθοδοι προστασίας της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων. Η διαχείριση των υδατικών πόρων είναι ένα σύνθετο ζήτηµα που απασχολεί συνολικά την Ευρώπη. Η οδηγία πλαίσιο 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενσωµατώθηκε στο εθνικό µας δίκαιο πριν λίγα χρόνια, καθορίζει τις κεντρικές ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων. Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία θέτει, εποµένως, τις βασικές κατευθύνσεις και συνεπάγεται συγκεκριµένες υποχρεώσεις για τη χώρα µας για την υλοποίηση µίας ορθολογικής υδατικής πολιτικής. Πέραν αυτού όµως, η Ελλάδα οφείλει να λάβει υπόψιν της ειδικά χαρακτηριστικά όπως τις γεωγραφικές ανισότητες στην κατανοµή και στη ζήτηση υδατικών πόρων, τη γεωγραφική µορφολογία και τα πολλά µικρά και µε ελάχιστους υδατικούς πόρους νησιά προκειµένου να εφαρµόσει µέτρα που επηρεάζουν µια µακρόπνοη εθνική υδατική πολιτική. Τα προβλήµατα στον τοµέα διαχείρισης των υδάτινων πόρων τα οποία είναι ανάγκη να αντιµετωπιστούν, µπορούν γενικά να συνοψιστούν στην σπατάλη υδατικών πόρων ως συνέπεια οικονοµικών δραστηριοτήτων όπως η γεωργία, στο απαρχαιωµένο αρδευτικό και υδρευτικό δίκτυο, στη ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, στην στρεβλή τιµολογιακή πολιτική και στο χαµηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης των πολιτών όσον αφορά την εξοικονόµηση νερού. Ειδικά για την εξοικονόµηση νερού πρότεινα στη Βουλή τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων λυµάτων ώστε να αξιοποιούνται για άρδευση κοινόχρηστων χώρων.

5. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας Η δυναµική προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στη χώρα µας αποτελεί έναν από τους κεντρικούς άξονες µιας συνεπούς πολιτικής για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και ευκαιρία για την εθνική µας οικονοµία. Η αντιµετώπιση των γραφειοκρατικών δυσχερειών που συναντούν πολλές επενδύσεις ΑΠΕ, η υπεύθυνη ενηµέρωση της κοινής γνώµης ώστε να αποκρουστούν οι συχνά αδικαιολόγητες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών καθώς και η εξάλειψη των πολεοδοµικών και χωροταξικών αβεβαιοτήτων, πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητες για την δυναµική προώθησή τους στη χώρα µας. Εάν θέλουµε να φτάσουµε τον εθνικό στόχο του 18% ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ έως το 2020 και να δώσουµε ώθηση σε αυτόν τον εξαιρετικά δυναµικό κλάδο της πράσινης οικονοµίας, οφείλουµε να προχωρήσουµε σε βαθιές τοµές. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει θετικά βήµατα σε αυτόν τον τοµέα κυρίως σε επίπεδο νοµικού πλαισίου και χρηµατοδότησης επενδύσεων. Είναι ανάγκη να επιτύχουµε πιο γρήγορους ρυθµούς στη διείσδυση των ΑΠΕ ώστε και να µειώσουµε τις εκποµπές ρύπων και να προσελκύσουµε πράσινες επενδύσεις τις οποίες έχουµε ανάγκη. Το ζήτηµα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας συζητήθηκε στην Επιτροπή παράλληλα όµως ανέλαβα και περαιτέρω πρωτοβουλίες στη Βουλή. Πρότεινα τη θέσπιση πρόσθετων κινήτρων για την βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος για εγκαταστάσεις πράσινων επενδύσεων στη χώρα µας. Εισηγήθηκα φορολοική έκπτωση 20% στις οικιακές ηλιοθερµικές και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, πρόταση που έγινε δεκτή και ενσωµατώθηκε στη φορολογική νοµοθεσία. Με Ερώτησή µου στη Βουλή έθεσα επίσης το ζήτηµα των πολεοδοµικών ρυθµίσεων για τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σταθµών σε εκτός σχεδίου περιοχές και την ανάγκη επίσπευσης της σχετικής νοµοθετικής ρύθµισης προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα προσκόµµατα σε πολλές επενδύσεις.

4. ∆ιαχείριση απορριµµάτων Όταν έθεσα προς συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος το θέµα της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αστικών απορριµµάτων στο λεκανοπέδιο, το ζήτηµα αυτό δεν βρισκόταν τότε στην ατζέντα της πολιτικής επικαιρότητας. Πρόκειται όµως για ένα δοµικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόβληµα που εάν δεν αντιµετωπιστεί µε τη δέουσα σοβαρότητα οι συνέπειες για τους πολίτες της Αττικής µπορεί να είναι ανυπολόγιστες. Μετά από µαραθώνιες συνεδριάσεις µε τη συµµετοχή δεκάδων ειδικών και αρµοδίων, καταλήξαµε στο κεντρικό συµπέρασµα ότι η στασιµότητα που παρατηρείται σε αυτόν τον τοµέα και οι καθυστέρηση υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασµού (ΠΕΣ∆Α) αποτελούν µία ωρολογιακή βόµβα στα θεµέλια ενός συστήµατος που χαρακτηρίζεται ξεπερασµένο µε βάση τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά προτείναµε, ανάµεσα στα άλλα, την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του ΠΕΣ∆Α στο σύνολό του δηλαδή και των ΧΥΤΑ αλλά και των εργοστασίων επεξεργασίας απορριµµάτων που προβλέπονται, την έναρξη διαλόγου για τον επόµενο σχεδιασµό, την αλλαγή του πολιτικού και διοικητικού µοντέλου διαχείρισης του προβλήµατος και υλοποίησης των απαιτούµενων υποδοµών, τη µετατόπιση της ευθύνης από περιφερειακό σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο και την υιοθέτηση του τρίπτυχου µείωση παραγωγής απορριµµάτων - ανακύκλωση – επεξεργασία µε έµφαση τις σύγχρονες µεθόδους και την ταφή υπολειµµάτων. Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουµε το οριακό σηµείο στο οποίο βρίσκεται η διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική και να ταράξουµε τα λιµνάζοντα ύδατα σε ένα θέµα που, όσο το κρύβουµε κάτω από το χαλί, θα το βρούµε µπροστά µας και τότε δεν θα έχουµε καµία δικαιολογία απέναντι στους πολίτες του λεκανοπέδιου.

6. Πράσινη Ανάπτυξη και Φορολογία Με οµιλίες και παρεµβάσεις µου εντός και εκτός Βουλής έχω επισηµάνει τη σηµασία της πράσινης ανάπτυξης για το µέλλον της χώρας µας. Η πράσινη ανάπτυξη δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται ούτε συνθηµατικά ούτε ως µονοπώλιο από κανένα κόµµα. Χρειάζονται συγκεκριµένες προτάσεις και πρακτικές λύσεις προκειµένου να αξιοποιήσει η χώρα µας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που συνδέονται µε τους φυσικούς της πόρους. Η οικονοµία µας πρέπει να γίνει πιο αποδοτική ενεργειακά και να δώσουµε έµφαση στους τοµείς της πράσινης έρευνας και καινοτοµίας που σε πολλές χώρες του κόσµου ήδη αποδίδει καρπούς. Ο ενεργειακός τοµέας, ο τουρισµός, η γεωργία και οι κατασκευές αποτελούν για µένα τους βασικούς, αν και όχι τους µοναδικούς, κλάδους στους οποίους µπορούν να εφαρµοστούν πράσινες πρακτικές µε σηµαντικά οφέλη για την εθνική οικονοµία και την απασχόληση. Σε αυτό το πλαίσιο συζητήσαµε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και το ζήτηµα της πράσινης φορολογίας ως έναν από τους παράγοντες που µπορούν να κινητοποιήσουν την νέα περιβαλλοντική οικονοµία στη χώρα µας. Πράσινη φορολογία δεν σηµαίνει επιπρόσθετη φορολογία. Είναι καινοτόµο σύστηµα υπολογισµού και κατανοµής της φορολογίας µε βάση περιβαλλοντικά κριτήρια. Η πράσινη φορολογική µεταρρύθµιση συνίσταται στη φορολόγηση των φυσικών πόρων, της ενέργειας και των ρύπων και αφορά στην κατανοµή των φορολογικών βαρών συνυπολογίζοντας τις επιπτώσεις κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στο περιβάλλον. Είναι καιρός να αρχίσουµε να εξετάσουµε και στη χώρα µας το ζήτηµα της αναµόρφωσης του φορολογικού συστήµατος προς πιο πράσινες κατευθύνσεις έτσι ώστε να αντιµετωπιστεί η σπατάλη φυσικών πόρων, να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον και να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα.

7. Πετρελαιοκίνηση στα αστικά κέντρα Στο πλαίσιο ενός κύκλου συνεδριάσεων για την οικολογική µετακίνηση στα αστικά κέντρα έθεσα προς συζήτηση στην Επιτροπή το ζήτηµα της πετρελαιοκίνησης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Σκοπός ήταν η εξέταση των νέων δεδοµένων όσον αφορά την πετρελαιοκίνηση στις δύο µεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας και η συζήτηση για την ανάγκη ή µη παράτασης ισχύος της σχετικής απαγόρευσης που χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Είναι σαφές ότι η πετρελαιοκίνηση έχει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Σίγουρα όµως τα δεδοµένα σήµερα σε σχέση µε πριν από 20 χρόνια είναι πια αρκετά διαφορετικά. Οι πετρελαιοκινητήρες είναι οικονοµικότεροι, πιο εξελιγµένοι τεχνολογικά, πιο φιλικοί στο περιβάλλον, εκπέµπουν λιγότερους ρύπους ενώ και η ευρωπαϊκή νοµοθεσία είναι πλέον αυστηρότερη. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα ανοικτό ζήτηµα µε τις εκποµπές µικροσωµατιδίων από τους κινητήρες diesel όπως και µε την έλλειψη µηχανισµών ελέγχου της ποιότητας των καυσίµων. Πρόκειται για ένα πολύπλευρο ζήτηµα που δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται µε προκαταλήψεις και στερεότυπα. Έχει έρθει η ώρα να συζητήσουµε σοβαρά και αντικειµενικά το θέµα και να το εξετάσουµε από όλες τις πλευρές πριν λάβουµε ως Πολιτεία οποιαδήποτε απόφαση. Η ενδεχόµενη άρση της απαγόρευσης πάντως µπορεί να συµβάλλει στην αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά από µόνη της δεν θα λύσει το πρόβληµα. Ένα τέτοιο µέτρο θα ήταν αποδοτικό σε συνδυασµό και µε άλλες πρωτοβουλίες όπως τη σταδιακή αντικατάσταση του στόλου των παλαιών πετρελαιοκίνητων οχηµάτων όπως ταξί και φορτηγών, τη βελτίωση των δηµόσιων µέσων µεταφοράς και την επέκταση των µέσων σταθερής τροχίας.


9. Θεσµική Αναβάθµιση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Η ανάγκη αναβάθµισης του θεσµικού ρόλου της Επιτροπής υπήρξε καθολικό αίτηµα των µελών της.Η σχετική συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος έλαβε τη µορφή συγκεκριµένης εισήγησης προς τον Πρόεδρο της Βουλής. Η ενίσχυση των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής και συνακόλουθα της παρεµβατικότητάς της στον κοινοβουλευτικό διάλογο υπαγορεύεται αφενός από την προϋπάρχουσα τετραετή εµπειρία λειτουργίας της και αφετέρου από την ανάγκη ουσιαστικότερης συµβολής της στην αντιµετώπιση σηµαντικών περιβαλλοντικών προβληµάτων που απασχολούν την χώρα. Η συµµετοχή της Επιτροπής Περιβάλλοντος, για πρώτη φορά, στη συζήτηση και την επεξεργασία νοµοθετηµάτων µε περιβαλλοντικό περιεχόµενο, υπήρξε ένα σηµαντικό βήµα για την θεσµική αναβάθµιση και την ουσιαστικότερη παρέµβασή της. Πέραν αυτού όµως προτείναµε το µεγαλύτερο άνοιγµα της Επιτροπής προς την κοινωνία των πολιτών µε ακροάσεις στο Κοινοβούλιο αλλά και τη µόνιµη συµµετοχή της στη διαδικασία επεξεργασίας νοµοσχεδίων µε περιβαλλοντικό περιεχόµενο. Εκείνο το οποίο είναι ανάγκη να τονιστεί είναι ότι η αναβάθµιση της Επιτροπής θα µπορεί να έχει απτό αποτέλεσµα εφόσον αποτελέσει µέρος µίας συνολικής πολιτικής πρωτοβουλίας αναµόρφωσης του διοικητικού µοντέλου περιβαλλοντικής διακυβέρνησης στη χώρα µας.

8. Περιβαλλοντική Συνείδηση και Εκπαίδευση

10. Ενηµέρωση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η ενεργός συµµετοχή τους στην προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί κεντρικό πυλώνα για την επιτυχία µιας συντεταγµένης περιβαλλοντικής πολιτικής. Για το σκοπό αυτό πήρα την πρωτοβουλία αφενός να συζητήσουµε στην Επιτροπή για τα επιστηµονικά δεδοµένα και για τις τάσεις της κοινής γνώµης σχετικά µε αυτό το θέµα και αφετέρου να αναδείξουµε σηµαντικές προσπάθειες µαθητών και των καθηγητών τους που αποδεικνύουν έµπρακτα την περιβαλλοντική τους ευαισθησία. Για το σκοπό αυτό, παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή τα αποτελέσµατα της έρευνας κοινής γνώµης της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς για την περιβαλλοντική συνείδηση των Ελλήνων, ενώ είχαµε τη χαρά να φιλοξενήσουµε στην Επιτροπή το 3ο Ενιαίο Λύκειο Άρτας και το Eco Funs Junior Club που παρουσίασαν εξαιρετικές εργασίες για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Το Μάιο του 2008 είχα τη χαρά και την ιδιαίτερη τιµή να συναντηθώ µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια και να τον ενηµερώσω για τις δραστηριότητες και το έργο της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Είχα µία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση µαζί του για τα σηµαντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα και διαπίστωσα το µεγάλο ενδιαφέρον και την εξειδικευµένη γνώση του για τα ζητήµατα περιβάλλοντος. Η προσπάθεια για να έλθουν τα περιβαλλοντικά ζητήµατα στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας είναι εξαιρετικά σηµαντική και πιστεύω ότι ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας αποδεικνύει ότι συµβάλλει αποφασιστικά προς αυτήν την κατεύθυνση.

Με παρεµβάσεις µου στη Βουλή έθεσα επίσης το ζήτηµα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία της χώρας µας που διαµορφώνει σε µεγάλο βαθµό και την περιβαλλοντική συνείδηση της κοινωνίας. Είναι ανάγκη να αναµορφωθεί εκ βάθρων το πρόγραµµα εκπαίδευσης που αφορά στο περιβάλλον στα πλαίσια µίας συνολικής εθνικής στρατηγικής για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ανάµεσα στα άλλα πρότεινα την αξιολόγηση του ισχύοντος συστήµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, την επέκταση της διδασκαλίας του µαθήµατος για το περιβάλλον και σε άλλες τάξεις της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, και την πραγµατοποίηση µιας έρευνας µεταξύ των µαθητών που θα µας δώσει µια εικόνα του βαθµού ευαισθητοποίησης, των απόψεων αλλά και της γνώσης τους για το φυσικό περιβάλλον.

Στην πρόσφατη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγµατος διαφώνησα µε την πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 24 που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Πιστεύω ότι το άρθρο 24 οφείλει να είναι εναρµονισµένο µε τα πραγµατικά περιβαλλοντικά προβλήµατα και τις αυξηµένες περιβαλλοντικές ανησυχίες της εποχής. Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα της χώρας δεν είναι άλλωστε µόνο συνταγµατικό αλλά κατεξοχήν πολιτικό ζήτηµα. Για το λόγο αυτό κατέθεσα στη Βουλή τη δική µου πρόταση προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του άρθρου 24 όπου, µεταξύ άλλων, πρότεινα διατάξεις για την βιώσιµη ανάπτυξη, την κλιµατική αλλαγή, τη δασική πολιτική, την προστασία της βιοποικιλότητας, την αντιµετώπιση της αυθαίρετης δόµησης κάθως και την απαγόρευση αλλαγής προορισµού εκτάσεων η οποίες την 1η Ιανουαρίου 1960 ήταν δάση ή δασικές εκτάσεις.

11. Αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγµατος

Β. Πρωτοβουλίες στη Β΄ Αθηνών 1. Ανάπλαση και αξιοποίηση ελεύθερων χώρων. Αξιοποίηση της έκτασης των πρώην στρατοπέδων ΚΕΒΟΠ-ΚΕ∆Β στο Χαϊδάρι Τα 3.500 στρέµµατα των πρώην στρατοπέδων αποτελούν έναν από τους τελευταίους ελεύθερους χώρους στη δυτική Αττική, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί έντονη περιβαλλοντική υποβάθµιση. Η αξιοποίηση του χώρου µπορεί να βελτιώσει την καθηµερινότητα των πολιτών και να αµβλύνει τις χρόνιες ανισότητες που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, προς όφελος των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Με ερώτησή µου στη Βουλή έθεσα προς το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης το θέµα της αξιοποίησης του χώρου, το οποίο και δεσµεύτηκε να προχωρήσει, σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς, στην ανάπλαση της έκτασης. Η κυβερνητική εξαγγελία για τη δηµιουργία πάρκου 170 στρεµµάτων στο στρατόπεδο Καραϊσκάκη, είναι ένα πολύ σηµαντικό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση που µπορεί να εφαρµοστεί και σε µεγαλύτερο µέρος της έκτασης. Η αποµάκρυνση του στρατοπέδου 301 ΣΕΒ και η αξιοποίηση και απόδοσή του στους πολίτες των Αγ. Αναργύρων. Τα 220 στρέµµατα του 301 Στρατοπέδου Εργοστασίου Βάσης στους Αγίους Αναργύρους καταλαµβάνουν ένα σηµαντικό τµήµα της έκτασης του ∆ήµου, επιβαρύνοντας την καθηµερινότητα των κατοίκων και υποβαθµίζοντας την ποιότητα ζωής τους και το περιβάλλον. Με ερώτησή µου στη Βουλή, έθεσα προς το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης το θέµα της αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων του στρατοπέδου 301 ΣΕΒ, της αξιοποίησης και της απόδοσης του χώρου στους πολίτες των Αγίων Αναργύρων. Η πολιτική του Υπουργείου τα τελευταία χρόνια για την απόδοση των χώρων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, που βρίσκονται µέσα σε κατοικηµένες περιοχές, στις τοπικές κοινωνίες µπορεί να βρει εφαρµογή στη συγκεκριµένη περίπτωση, καθώς είναι απαραίτητο για τους πολίτες της δυτικής Αθήνας. Η αξιοποίηση του χώρου αεροδροµίου του Ελληνικού Η αξιοποίηση των περίπου 5.500 στρεµµάτων του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού είναι µια µοναδική ευκαιρία για συνολική πολεοδοµική παρέµβαση στον αστικό ιστό του λεκανοπεδίου της Αττικής. Μια τέτοια παρέµβαση θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη, ειδικά για τους κατοίκους των ∆ήµων που γειτνιάζουν µε το χώρο, καθώς οι δυνατότητες αξιοποίησης του χώρου του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού είναι τόσες όσες και οι σχετικές απόψεις που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί. Με την ιδιότητά µου ως Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, συνάντησα τους ∆ηµάρχους Αλίµου, Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Ελληνικού, µε τους οποίους συζήτησα το ζήτηµα του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού. Παράλληλα, µε ερωτήσεις και δηµόσιες παρεµβάσεις µου, έθεσα το θέµα της προστασίας και της αξιοποίησης της έκτασης προς όφελος των πολιτών όχι µόνο της περιοχής αλλά και ευρύτερα του λεκανοπεδίου. Η αξιοποίηση του Κτήµατος Πραπόπουλου στο Χαλάνδρι Τα τέσσερα στρέµµατα του Κτήµατος Πραπόπουλου και η µεγάλης αρχιτεκτονικής αξίας µεσοπολεµική του έπαυλη, είναι ένας από τους τελευταίους ελεύθερους χώρους του Χαλανδρίου. Αν και το οίκηµα έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο και η έκταση απαλλοτριωτέα, δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για τη διευθέτηση του ζητήµατος. Με ερώτησή µου στη Βουλή, ζήτησα από τον Υπουργό Πολιτισµού την αξιοποίηση του κτήµατος, ενός ελεύθερου χώρου µεγάλης πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αξίας για την πόλη. Η αξιοποίηση του Κτήµατος Ιόλα στην Αγία Παρασκευή Όταν η Αθήνα ανήκει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες µε την µικρότερη αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο, δεν έχουµε την πολυτέλεια να αφήσουµε καµία ευκαιρία αναξιοποίητη. Το Κτήµα Ιόλα στη Αγία Παρασκευή, όπως και το Κτήµα Πραπόπουλου, είναι ανάγκη να διασωθούν και να αποδοθούν στους πολίτες. Οι κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής και των περισσότερων δήµων της Αττικής, υποφέρουν καθηµερινά από την έντονη αστικοποίηση και την έλλειψη ελεύθερων χώρων. Για το ζήτηµα της αξιοποίησης του χώρου και της απόδοσής του στους πολίτες, έθεσα ερώτησή µου προς τον Υπουργό Πολιτισµού, που δεσµεύτηκε να εξασφαλίσει την απαιτούµενη χρηµατοδότηση και να πραγµατοποιήσει τις απαιτούµενες ενέργειες για τη διάσωση του χώρου.

Η αξιοποίηση του Κτήµατος Φιξ και η απόδοσή του στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής Τα 27 στρέµµατα του «Κτήµατος Φιξ» είναι ένας από τους τελευταίους ελεύθερους χώρους για τους πολίτες του Ν. Ηρακλείου, της Πεύκης, της Λυκόβρυσης και της Μεταµόρφωσης. Η ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας έπαυλη που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο µνηµείο καθώς και ο περιβάλλων χώρος της, αποτελούν µια ανεπανάληπτη ευκαιρία για την αναβάθµιση του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Σε µια εποχή που ειδικά οι πυκνοκατοικηµένες περιοχές της πρωτεύουσας έχουν µεγάλη ανάγκη από την αξιοποίηση των διαθέσιµων ελεύθερων χώρων, µε ερωτήσεις µου στη Βουλή, αλλά και παρεµβάσεις µου, ζήτησα από τους Υπουργούς Πολιτισµού και Οικονοµικών το «Κτήµα Φιξ» να αξιοποιηθεί και να αποδοθεί στους πολίτες. Η προστασία και αξιοποίηση του Κτήµατος Συγγρού Το «Κτήµα Συγγρού» µε τα 970 στρέµµατα δάσους, αγροτικών καλλιεργειών και ιστορικών µνηµείων του, αποτελεί έναν από τους τελευταίους εναποµείναντες πνεύµονες πρασίνου εντός του δοµηµένου αστικού ιστού του Αµαρουσίου, της Κηφισιάς και των Μελισσίων. Τα οξυµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα το κληροδότηµα, όπως η ελλιπής προστασία του δάσους και ο κίνδυνος πυρκαγιάς, η εγκατάλειψη των γεωργικών εκτάσεων και των ιστορικών µνηµείων, η ανεπαρκής φύλαξη και η ανεξέλεγκτη χρήση των χώρων του, στέκονται εµπόδιο στην αξιοποίησή του, προς όφελος των πολιτών που κατοικούν στους γειτονικούς ∆ήµους. Μετά από επίσκεψή µου στο χώρο, κατέθεσα ερώτηση προς τον Υπουργό Γεωργίας, µε την οποία ζήτησα την αποτελεσµατικότερη προστασία του Κτήµατος και την ανάγκη αξιοποίησης του χώρου προς όφελος των πολιτών. Η προστασία και αξιοποίηση του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντ. Τρίτσης Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο βρίσκεται µεταξύ των ∆ήµων Ιλίου, Καµατερού και Αγίων Αναργύρων, είναι 6 φορές µεγαλύτερο από τον Εθνικό Κήπο και αποτελεί ένα από τα 8 µεγαλύτερα θεµατικά πάρκα της Ευρώπης. Ο χώρος αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς πνεύµονες πρασίνου, µε σηµαντική χλωρίδα και πανίδα, εντός του δοµηµένου αστικού περιβάλλοντος της ∆υτικής Αθήνας. Η συντήρηση του Πάρκου είναι ανεπαρκής, ενώ µεγάλο πρόβληµα αποτελεί η ελλιπής προστασία και συντήρησή του. Συνέπεια όλων αυτών είναι η µείωση της οικολογικής του αξίας και η αδυναµία ουσιαστικής συνεισφοράς του στην αναψυχή, την άθληση και την περιβαλλοντική επιµόρφωση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Μετά από επίσκεψή µου στο χώρο και ενηµέρωση από τους αρµόδιους φορείς, ζήτησα µε ερωτήσεις µου και µε διακοµµατική συναίνεση από το ΥΠΕΧΩ∆Ε την προστασία και αξιοποίηση του Πάρκου, ώστε πραγµατικά να ανταποκριθεί στο σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε. Η αξιοποίηση της έκτασης του ΝΙΕΝ στα Μελίσσια Η έκταση του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος Εµπορικού Ναυτικού, ιδιοκτησίας «Οίκου Ναύτου», που βρίσκεται στα Μελίσσια, αποτελεί µια χαρακτηριστική περίπτωση δηµόσιας περιουσίας που έχει µείνει για πολλά χρόνια αναξιοποίητη. Με ερώτησή µου προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, πρότεινα την αξιοποίηση των 25 στρεµµάτων του χώρου, µε γνώµονα την ικανοποίηση των µακροπρόθεσµων αναγκών των πολιτών της περιοχής για ελεύθερους χώρους και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της έκτασης.

2. Προστασία των περιαστικών δασών και των ορεινών όγκων του λεκανοπεδίου Προτάσεις για τη συνολική προστασία και ανάδειξη των ορεινών όγκων του λεκανοπεδίου Το ζήτηµα της βιώσιµης διαχείρισης του δασικού πλούτου των ορεινών όγκων του λεκανοπεδίου της Πάρνηθας, της Πεντέλης, του Υµηττού και του Ποικίλου, ήρθε στην επικαιρότητα µε τρόπο βίαιο και απότοµο, ως αποτέλεσµα των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007 και του 2009. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι ορεινοί όγκοι και τα εναποµείναντα δάση αποτελούν τους τελευταίους πνεύµονες πρασίνου για το λεκανοπέδιο και πρέπει να αξιοποιηθούν και να προστατευθούν ως κόρη οφθαλµού. Γι’ αυτό πρότεινα αφενός την απαλλοτρίωση των περιαστικών δασών από το Κράτος και αφετέρου την κήρυξή τους σε εθνικούς δρυµούς. Με αυτόν τον τρόπο ξεκαθαρίζονται µε τρόπο δραστικό οι χρήσεις γης και αντιµετωπίζονται οι ιδιοκτησιακές διεκδικήσεις σε βάρος τους. Εκτός από την ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου είναι ανάγκη να ιδρυθούν τοπικά δασαρχεία όπου δεν υπάρχουν και να δοθεί έµφαση στον τοµέα της αναδάσωσης και της πρόληψης των πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο. Η διαφύλαξη των περιαστικών δασών και των ορεινών όγκων της Αττικής έχει τεράστια αξία για το λεκανοπέδιο, διότι από αυτά εµπλουτίζεται το οξυγόνο και διαµορφώνεται το µικροκλίµα της πολυπληθούς και περιβαλλοντικά επιβαρηµένης µεγαλούπολης.

Η πυροπροστασία του Υµηττού Ο Υµηττός είναι ένας από τους ορεινούς όγκους της Αττικής που αποτελεί ζωτικής σηµασίας πνεύµονα για τους πολίτες δεκάδων περιοχών όπως ο Βύρωνας, ο Υµηττός, ο Ζωγράφος, η Ηλιούπολη, η Αργυρούπολη και η Γλυφάδα. Ο Υµηττός πρέπει µε κάθε τρόπο να προστατευθεί, µε στρατηγικό σχέδιο και µε τη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων, ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Επισκέφθηκα τµήµατα του βουνού και πυροφυλάκια και συζήτησα το θέµα τόσο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος όσο και σε εκδηλώσεις του ΣΠΑΥ. Με σχετική ερώτησή µου στη Βουλή ζήτησα επίσης να εντείνονται τα µέτρα φύλαξης και ετοιµότητας στον Υµηττό, ειδικά στις αντιπυρικές περιόδους, και τόνισα την ανάγκη επίσπευσης της τοποθέτησης επιπλέον υδατοδεξαµενών στο δάσος ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου. Η προστασία, αναδάσωση και ανάδειξη των Τουρκοβουνίων Τα Τουρκοβούνια που βρίσκονται στην καρδιά της πρωτεύουσας είναι ένας από τους «ξεχασµένους» ελεύθερους χώρους, στον οποίο έχουν µέτωπο πολυπληθείς δήµοι όπως του Γαλατσίου, της Ν. Ιωνίας, της Φιλοθέης και του Ψυχικού. Με ερώτησή µου στη Βουλή, ζήτησα την εφαρµογή των πράξεων αναδάσωσης των Τουρκοβουνίων του 1994, την αποκατάσταση του ανάγλυφου του βουνού όπου αυτό είναι δυνατόν, τη διαφύλαξη του δηµόσιου χαρακτήρα της έκτασης και την ανάδειξή της ως χώρου πρασίνου και αναψυχής για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

3. ∆ιαχείριση και Ανακύκλωση των στερεών απορριµµάτων Η πρόοδος της ανακύκλωσης στους δήµους της Β΄ Αθηνών Η ανακύκλωση αποτελεί και σε τοπικό επίπεδο τον κεντρικό πυλώνα µιας ορθολογικής πολιτικής διαχείρισης απορριµµάτων. Σηµαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην επιτυχία των προγραµµάτων ανακύκλωσης µπορούν και πρέπει να παίξουν οι τοπικές κοινωνίες. Ειδικά σε µια µεγάλη περιφέρεια 47 δήµων και περίπου 2 εκατοµµυρίων κατοίκων, όπως είναι η Β΄ Αθηνών, είναι ανάγκη να δοθούν περισσότερα κίνητρα και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, ώστε να ενισχυθεί η συµµετοχή των ΟΤΑ στην υλοποίηση προγραµµάτων ανακύκλωσης. Με ερώτησή µου στη Βουλή έθεσα το ζήτηµα της συνολικής διαχείρισης των αστικών απορριµµάτων, µε έµφαση στην προώθηση της ανακύκλωσης και την ανάγκη µετρήσιµων αποτελεσµάτων σε αυτόν τον τοµέα. Η ανακύκλωση, άλλωστε, είναι µία από τις πιο αποτελεσµατικές µεθόδους διαχείρισης απορριµµάτων, που εφόσον εφαρµοστεί σωστά µπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη και για το περιβάλλον και για την ποιότητα ζωής των πολιτών. Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων Γλυφάδας Τα τελευταία χρόνια, στην περιοχή του Γκολφ της Γλυφάδας, λειτουργεί Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων και χωρίς έγκριση χωροθέτησης. Η λειτουργία του ΣΜΑ χωρίς τις απαιτούµενες άδειες γίνεται κατά παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται σοβαρές οχλήσεις στο περιβάλλον και να επιβαρύνεται η καθηµερινότητα των περίοικων. Με ερώτησή µου προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε τόνισα την ανάγκη να βρεθεί βιώσιµη λύση σε αυτό το πρόβληµα και να υπάρξει ένας συνολικός σχεδιασµός για τη διαχείριση των αστικών απορριµµάτων, τουλάχιστον κατά το στάδιο της µεταφόρτωσής τους σε Σταθµούς, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τους περιβαλλοντικούς όρους που προβλέπονται από τη νοµοθεσία.

Γ. Επισκέψεις σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές της Ελλάδας

1. Επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές του νοµού Ηλείας

4. Ανάπλαση ποταµών και ρεµάτων Η προστασία του Κηφισού και των παραχειµάρων του Ο Κηφισός είναι το τελευταίο «ζωντανό» ποτάµι του Λεκανοπεδίου. Όµως η καταστροφή του ποταµού και των παραχειµάρρων του, ειδικά στις βόρειες περιοχές από τις οποίες διέρχεται, είναι ένα από τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα του λεκανοπεδίου της Αττικής. Τα σκουπίδια, οι εκχερσώσεις, οι καταπατήσεις, οι πολεοδοµικές αυθαιρεσίες και η µόλυνση των υδάτων του µε βιοµηχανικά απόβλητα, συνθέτουν την εικόνα ενός φυσικού τοπίου που αργοπεθαίνει. Μετά από επιτόπιες επισκέψεις και ενηµέρωσή µου από τοπικούς περιβαλλοντικούς συλλόγους, ζήτησα µε ερωτήσεις µου τη λήψη άµεσων µέτρων για την προστασία του φυσικού τοπίου, την επαρκή χρηµατοδότηση του αρµόδιου Φορέα ∆ιαχείρισης και την ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου που διέπει την προστασία του. Η προστασία και ανάπλαση του ρέµατος της Πικροδάφνης Τα ρέµατα της Αττικής αποτελούν σηµαντική περιβαλλοντική κληρονοµιά και αναπόσπαστα στοιχεία του οικοσυστήµατος του λεκανοπεδίου. Το ρέµα της Πικροδάφνης, που διέρχεται από την Ηλιούπολη, τον Άγιο ∆ηµήτριο, το Π. Φάληρο και τον Άλιµο, είναι ένα από τα µεγαλύτερα του λεκανοπεδίου. Όµως αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα υποβάθµισης του φυσικού περιβάλλοντος µέσα στον αστικό ιστό της Αττικής. Παρά το γεγονός ότι έχει χαρακτηριστεί από το 1993 ως «χώρος ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος», η κατάσταση που επικρατεί σήµερα, ειδικά στο τµήµα που περνά από τον Άγιο ∆ηµήτριο, είναι απογοητευτική. Μετά από επίσκεψη στο ρέµα και ενηµέρωση από τοπικούς φορείς, ζήτησα µε σχετική ερώτηση στη Βουλή να ολοκληρωθεί η οριοθέτηση του ρέµατος και, σε συνεργασία µε τους ∆ήµους, τη Νοµαρχία και την ΕΥ∆ΑΠ, να µπει σε εφαρµογή ένα συνολικό σχέδιο προστασίας και ήπιας ανάπλασης του ρέµατος. Η προστασία και ανάπλαση του ρέµατος του Ποδονίφτη Το ρέµα του Ποδονίφτη εντάσσεται στα ρέµατα της Αττικής που εκτός από αξιόλογοι βιότοποι και χώροι σηµαντικής βιοποικιλότητας, συµβάλλουν µε φυσικό τρόπο στην αντιπληµµυρική θωράκιση, επηρεάζουν το µικροκλίµα των περιοχών από τις οποίες διέρχονται, ενώ λειτουργούν και ως φυσικοί «αεραγωγοί» που απορρυπαίνουν τον αέρα των αστικών και πυκνοδοµηµένων περιοχών. Παρά το γεγονός ότι ο Ποδονίφτης θεωρείται προστατευόµενη περιοχή, η κατάσταση τα τελευταία χρόνια είναι ανεξέλεγκτη. Αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό περιβαλλοντικό πρόβληµα για τους κατοίκους της Ν. Χαλκηδόνας και της Ν. Φιλαδέλφειας, καθώς σκουπίδια, µπάζα και βιοµηχανικά απόβλητα συσσωρεύονται στην κοίτη του. Γι’ αυτό, µε ερώτησή µου στη Βουλή, ζήτησα την αντιµετώπιση του προβλήµατος και την υλοποίηση άµεσων παρεµβάσεων για την προστασία και την ήπια ανάπλασή του, προς όφελος των κατοίκων της περιοχής.

Με την ανάληψη των καθηκόντων µου στην προεδρεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, η πρώτη επίσκεψη που πραγµατοποιήσαµε ήταν στις περιοχές του νοµού Ηλείας που είχαν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007. Από τις επισκέψεις µας στην Αρχαία Ολυµπία, την Πλατιάνα, την Καλλιθέα, την Ανδρίτσαινα, τη Φιγαλεία, τη Ζαχάρω και τη λίµνη Καϊάφα, και τις συναντήσεις µε πολίτες και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, καταλήξαµε σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα και προτάσεις, µε στόχο να συνεισφέρουµε στην προσπάθεια αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχώων του νοµού. Ανάµεσα σε άλλα, προτείναµε τη δηµιουργία ενός ενιαίου φορέα που θα συντονίζει όλες τις δηµόσιες και ιδιωτικές δράσεις αποκατάστασης στον οικονοµικό και περιβαλλοντικό τοµέα, την επίσπευση των απαραίτητων έργων υποδοµής που θα τόνωναν την οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα στην περιοχή, καθώς και την ανάγκη για ένα νέο συνολικό αναπτυξιακό όραµα που θα δώσει ελπίδα και προοπτική στην τοπική κοινωνία.

2. Επίσκεψη στο ενεργειακό κέντρο του νοµού Κοζάνης Σκοπός της επίσκεψης στην Κοζάνη ήταν η επιτόπια διαπίστωση των περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο νοµός, εξαιτίας κυρίως των δραστηριοτήτων εξόρυξης λιγνίτη και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή. Η Επιτροπή ενηµερώθηκε από στελέχη της ∆ΕΗ, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιβαλλοντικών οργανώσεων και οµάδων πολιτών για τα προβλήµατα και προχώρησε στη σύνταξη συµπερασµάτων και προτάσεων για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της καθηµερινότητας των πολιτών, καθώς και για την προστασία της δηµόσιας υγείας. Ορισµένα από τα βασικότερα προβλήµατα τα οποία χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης είναι η προβληµατική εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, οι υψηλές εκποµπές ατµοσφαιρικών ρύπων και αερίων του θερµοκηπίου από τις ενεργειακές µονάδες, η δέσµευση µεγάλων εκτάσεων και η µη επαναπόδοσή τους στην τοπική κοινωνία µετά την αποκατάστασή τους και η ανάγκη µετεγκατάστασης οικισµών που βρίσκονται κοντά σε λιγνιτικές εγκαταστάσεις.

3. Επίσκεψη στους βιοτόπους του νοµού Έβρου Σκοπός της επίσκεψης στον Έβρο ήταν η επιτόπια διαπίστωση των περιβαλλοντικών προκλήσεων του νοµού, µε κύριο βάρος την αποτελεσµατική προστασία και ανάδειξη των οικοσυστηµάτων του ∆έλτα του Έβρου και του ∆άσους της ∆αδιάς. Από τις επαφές και τις συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν, εξάγεται αβίαστα το συµπέρασµα ότι ο νοµός Έβρου αντιµετωπίζει εξαιρετικά σηµαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις, οι οποίες εάν αντιµετωπιστούν συντεταγµένα και µε στοχευµένες πολιτικές, θα διατηρηθεί η οικολογική φυσιογνωµία του και θα δηµιουργηθεί µια παρακαταθήκη για το µέλλον της περιοχής, καθώς τα σπάνιας αξίας και µοναδικής οµορφιάς οικοσυστήµατα αποτελούν και το συγκριτικό πλεονέκτηµά της. Ο Έβρος αποτελεί µια από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις στον Ελλαδικό χώρο όπου το αναπτυξιακό µέλλον της ευρύτερης περιοχής συνδέεται άµεσα µε την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. Το κρίσιµο στοίχηµα για τον Έβρο είναι να συνδυαστεί, από τη µία πλευρά, η προστασία των ευαίσθητων οικοσυστηµάτων όπως του ∆έλτα του Έβρου και του ∆άσους της ∆αδιάς, και από την άλλη, να πραγµατοποιηθούν επενδύσεις όπως ο αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης, που θα αλλάξουν το αναπτυξιακό προφίλ ολόκληρου του νοµού χωρίς όµως να πλήξουν τον οικολογικό του πλούτο. Η επίτευξη αυτής της ισορροπίας αποτελεί κρίσιµο ζητούµενο, τόσο για την Πολιτεία όσο και για την τοπική κοινωνία.

4. Επίσκεψη στους βιοτόπους του νοµού Αιτωλοακαρνανίας Η επίσκεψη της Επιτροπής στην Αιτωλοακαρνανία είχε ως αντικείµενο σηµαντικούς βιοτόπους και περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως το Εθνικό Πάρκο της Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού, το Βελανιδόδασος Ξηροµέρου, το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αµβρακικού, η λίµνη Τριχωνίδα και άλλες οικολογικά ευαίσθητες περιοχές του νοµού. Η Αιτωλοακαρνανία αποτελεί έναν από τους πλέον ευαίσθητους οικολογικά νοµούς της χώρας. Το αποφασιστικής σηµασίας στοιχείο που καθορίζει σε πολύ µεγάλο βαθµό την περιβαλλοντική φυσιογνωµία του νοµού είναι οι υδάτινοι πόροι, καθώς η Αιτωλοακαρνανία συγκαταλέγεται µεταξύ των περιοχών της χώρας µε το, µέχρι σήµερα, πλουσιότερο υδατικό δυναµικό. Ο νοµός Αιτωλοακαρνανίας αποτελεί µία από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις στον ελλαδικό χώρο όπου η ορθολογική διαχείριση του φυσικού πλούτου, και κυρίως η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων του, µπορεί να καθορίσει αποφασιστικά το περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό του µέλλον. Παρά τα θετικά βήµατα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, η Αιτωλοακαρνανία αντιµετωπίζει σηµαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις, κυρίως όσον αφορά τη διατηρισιµότητα της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων και την αποτελεσµατική προστασία των οικοσυστηµάτων της.

6.Επίσκεψη στον Όλυµπο Στηρίζοντας την µοναδική ελληνική υποψηφιότητα του µυθικού βουνού του Ολύµπου ως ενός από τα 7 νέα θαύµατα του κόσµου, επισκέφθηκα τον Όλυµπο. Επισκέφθηκα τµήµατα του βουνού, το καταφύγιο Σταυρού, το Παλιό Μοναστήρι του Αγίου ∆ιονυσίου και τον αρχαιολογικό χώρο στο ∆ίον. Η ευρύτερη περιοχή του Ολύµπου αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα µνηµεία περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου µας και είναι ανάγκη να προστατευθεί και να αναδειχθεί, καθώς µπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης µιας ήπιας και φιλικής προς το περιβάλλον ανάπτυξης.

5. Επίσκεψη στην περιοχή του ποταµού Ασωπού

7. Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριµµάτων της Αττικής

Η ρύπανση του Ασωπού αποτελεί ένα από τα κρισιµότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα δεκαετιών που αντιµετωπίζει η ευρύτερη περιοχή της Αττικοβοιοτίας. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να αξιολογηθεί από κοντά η κατάσταση η οποία επικρατεί και να διαπιστωθεί η αποτελεσµατικότητα των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί µέχρι στιγµής. Ο Ασωπός αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα αλλοίωσης της ποιότητας των υδάτων, που επηρεάζει όχι µόνο το φυσικό περιβάλλον αλλά και παραγωγικές δραστηριότητες στην περιοχή. Η ανεξέλεγκτη µακροχρόνια βιοµηχανική ρύπανση της περιοχής κατέληξε να ρυπαίνει τόσο τα επιφανειακά ύδατα όσο και τα υπόγεια νερά των περιοχών της κοιλάδας του Ασωπού. Είναι γεγονός ότι το ΥΠΕΧΩ∆Ε έχει λάβει µέτρα για την προστασία του ποταµού και πολλά από αυτά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το πρόβληµα όµως της ρύπανσης στην περιοχή δεν αφορά µόνο τον Ασωπό αλλά συνολικά τον υδροφόρο ορίζοντα και εκεί είναι που πρέπει να ρίξει το βάρος της η Πολιτεία. Οι ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας είναι δικαιολογηµένες, είναι όµως προφανές ότι η ρύπανση του Ασωπού είναι ένα πρόβληµα δεκαετιών που δεν µπορεί να λυθεί από τη µία µέρα στην άλλη. Χρειάζεται εποµένως ένταση των µέτρων, και συνεχής παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητάς τους, για να οδηγηθούµε στη βελτίωση και τελικώς στη λύση του προβλήµατος, το µέγεθος του οποίου δεν επιτρέπει την αντιµετώπισή του µόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά επιβάλλει κεντρικές πολιτικές πρωτοβουλίες.

Στο πλαίσιο του κύκλου συζητήσεων για τη διαχείριση των στερεών απορριµµάτων στην Αττική, πήρα την πρωτοβουλία να επισκεφθεί η Επιτροπή Περιβάλλοντος τις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριµµάτων του λεκανοπεδίου. Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης (ΕΜΑΚ), το κύτταρο του ΧΥΤΑ Φυλής, το αποκατεστηµένο τµήµα του ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων, το εργοστάσιο συµπαραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας και ο αποτεφρωτήρας νοσοκοµειακών αποβλήτων, αποτέλεσαν αντικείµενο της επίσκεψης. Είναι αξιοσηµείωτο ότι ο συνολικός όγκος των παραγόµενων απορριµµάτων στην Αττική διοχετεύεται σε αυτόν το µοναδικό µέχρι στιγµής υπάρχοντα χώρο επεξεργασίας και υγειονοµικής ταφής του λεκανοπεδίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΕΣ∆ΚΝΑ, το τµήµα του ΧΥΤΑ που λειτουργεί σήµερα στον ΟΕ∆Α ∆. Αττικής εκτιµάται ότι θα έχει διάρκεια ζωής για περίπου 2,5 ακόµα χρόνια, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά επείγουσα την ανάγκη κατασκευής και των υπόλοιπων χώρων ολοκληρωµένης διαχείρισης που προβλέπονται στην Αττική. Προβλήµατα τα οποία άπτονται αυτής καθεαυτής της λειτουργίας της υπάρχουσας εγκατάστασης, και είναι ανάγκη να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά, είναι το µικρό ποσοστό επεξεργασίας απορριµµάτων που εναποτίθενται στο ΕΜΑΚ, η µη αξιοποίηση του παραγόµενου προϊόντος –RDF και Compost– και ο εξαιρετικά ταχύς ρυθµός κορεσµού του νέου κυττάρου που λειτουργεί σήµερα.

∆. ∆ιεθνής ∆ραστηριότητα

1. ∆ιάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιµατική Αλλαγή στο Μπαλί Με την ιδιότητά µου ως Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος συµµετείχα στην διεθνή διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιµατική αλλαγή που πραγµατοποιήθηκε στο Μπαλί. Παρακολούθησα τις συνεδριάσεις της ολοµέλειας του UNFCCC όπου συζητήθηκαν οι πολιτικές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν για την αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών ενώ στο περιθώριο της διάσκεψης συναντήθηκα µε µέλη αντιπροσωπειών άλλων χωρών καθώς και µε τον Επίτροπο Περιβάλλοντος της Ε.Ε. κ. Σταύρο ∆ήµα. Η διάσκεψη του Μπαλί ήταν ίσως η σηµαντικότερη µετά το Κιότο διεθνής διάσκεψη για το περιβάλλον και το κλίµα. Η αναγνώριση του προβλήµατος της κλιµατικής αλλαγής από τις χώρες που συµµετείχαν είναι από µόνο του ένα σηµαντικό γεγονός, ανεξάρτητα από τις επιµέρους διαφορετικές οπτικές όσον αφορά τις πολιτικές αντιµετώπισής του. Η κοινή συµφωνία που τελικά επετεύχθη µε την συµµετοχή και των ΗΠΑ και της Κίνας είναι ένα σηµαντικό βήµα προς τα εµπρός. Ήταν όµως η αρχή και όχι το τέλος του δρόµου που πρέπει να καταλήξει στην ανάληψη συντονισµένων πρωτοβουλιών σε παγκόσµια κλίµακα για την αντιµετώπιση του φαινοµένου.

2. ∆ιάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιµατική Αλλαγή στο Πόζναν

8. Επίσκεψη στην πυρόπληκτη Πάρνηθα, το Τατόι και το Ποικίλο Όρος Στα πλαίσια της συζήτησης για τη δασική πολιτική και ειδικότερα για τα περιαστικά δάση της Αττικής, ανέλαβα την πρωτοβουλία να επισκεφθούµε µε την Επιτροπή Περιβάλλοντος την Πάρνηθα, το Τατόι και το Ποικίλο Όρος. Οι πολίτες του λεκανοπεδίου δεν έχουν την πολυτέλεια να χαθούν άλλοι πνεύµονες πρασίνου, ούτε να παραµένουν αναξιοποίητοι οι ορεινοί όγκοι της Αττικής, που πρέπει να ξαναγίνουν δάσος. Η Πάρνηθα και το Τατόι είναι τα τελευταία εναποµείναντα πραγµατικά δάση της Αττικής και είναι ανάγκη να διαφυλαχθούν ως κόρη οφθαλµού, ειδικά µετά τις πρόσφατες πυρκαγιές στη βορειοανατολική Αττική. Η αποτελεσµατικότητα της αναδάσωσης, των αντιπληµµυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων που έχουν πραγµατοποιηθεί στο καµένο τµήµα του βουνού, πρέπει να παρακολουθείται και ειδικά κατά τη διάρκεια των αντιπυρικών περιόδων να φυλάσσεται εντατικά. Όσον αφορά την προστασία του Ποικίλου Όρους και άλλων ορεινών όγκων του λεκανοπεδίου είναι ανάγκη να κηρυχθούν άµεσα Εθνικοί ∆ρυµοί και να ξεκαθαριστούν οι χρήσεις γης, ώστε να αποκρουστούν πιθανές διεκδικήσεις και επιβουλές των επίδοξων καταπατητών και να ξαναφυτευτούν προς όφελος των κατοίκων του λεκανοπεδίου.

9. Επίσκεψη στις µοίρες πυροσβεστικών αεροσκαφών στην 112 ΠΜ Ελευσίνας Αποδείχθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές της βορειοανατολικής Αττικής ότι τα στελέχη των πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων της πολεµικής µας αεροπορίας αποτελούν τις πολυτιµότερες µονάδες της κρατικής µηχανής στην αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Γι’ αυτό και επισκέφθηκα την 112 ΠΜ, όπου είχα την ευκαιρία να συναντήσω τους πιλότους και το τεχνικό προσωπικό, να συζητήσω µαζί τους και να τους ευχαριστήσω για το εξαιρετικά σηµαντικό έργο που επιτελούν σε αυτόν τον τοµέα. Ο βαθµός δυσκολίας των αποστολών τους είναι πολύ µεγάλος και η προσφορά τους στην προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών είναι πραγµατικά ανεκτίµητη.

Η παγκόσµια διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιµατική αλλαγή που πραγµατοποιήθηκε στο Πόζναν και στην οποία επίσης συµµετείχα ήταν ένα εξαιρετικά σηµαντικό γεγονός για δύο λόγους. Πρώτον διότι επαναβεβαιώθηκε η ανάγκη να προχωρήσουν τα αναγκαία µέτρα για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής ακόµα και εν µέσω οικονοµικής κρίσης και δεύτερον διότι προετοιµάστηκε το έδαφος για την επόµενη διάσκεψη της Κοπεγχάγης η οποία ουσιαστικά αποτελεί το τελικό στάδιο για µια δεσµευτική συµφωνία για το παγκόσµιο κλίµα η οποία θα διαµορφώσει και την µετά Κιότο εποχή.

3. ∆ιάσκεψη του ΕΛΚ για την Κλιµατική Αλλαγή στη Μαδρίτη Η διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος για την Κλιµατική Αλλαγή πραγµατοποιήθηκε στη Μαδρίτη και είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω από κοντά τις εργασίες της ως εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας. Η ψήφιση της ∆ιακήρυξης του ΕΛΚ για την Κλιµατική Αλλαγή υπήρξε ένα πολύ σηµαντικό γεγονός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεισέφερα µε προτάσεις και παρατηρήσεις στη διαµόρφωση του τελικού κειµένου το οποίο περιγράφει το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής και τις συνέπειές της σε διάφορους τοµείς όπως η οικονοµία, η γεωργία, τα αποθέµατα νερού και το οικοσύστηµα, προτείνει τρόπους για την αντιµετώπιση του προβλήµατος στην Ευρώπη καθώς και την ανάγκη εξεύρεσης λύσης σε παγκόσµιο επίπεδο.

4. Ο Sir Nicholas Stern στην Αθήνα και την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής Η επίσκεψη του διάσηµου οικονοµολόγου Sir Nicholas Stern στην Αθήνα αποτέλεσε εξαιρετικής σηµασίας γεγονός και περιελάµβανε, µεταξύ άλλων, οµιλία του σε µία ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ο διάσηµος βρετανός οικονοµολόγος και συντάκτης της Έκθεσης για τα Οικονοµικά της Κλιµατικής Αλλαγής, ποσοτικοποίησε επιστηµονικά τις συνέπειες της ενδεχόµενης αδράνειάς µας στην αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις του φαινοµένου ειδικά στις χώρες της Μεσογείου. Ανέλυσε τις οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών και παρουσίασε µέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες του φαινοµένου ενώ τόνισε, µεταξύ άλλων, την ανάγκη στροφής σε τεχνολογίες καθαρής ενέργειας, το σηµαντικό ρόλο της εξοικονόµησης ενέργειας και την ανάγκη αντιµετώπισης της αποδάσωσης, προκειµένου να µειωθούν δραστικά οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου µέχρι το 2050. Η επίσκεψη του Sir Nicholas Stern στην Ελλάδα ήταν µία ευκαιρία να συζητηθούν τόσο οι δυνατότητες που µπορεί να προσφέρει η πράσινη ανάπτυξη ειδικά σε περίοδο οικονοµικής κρίσης όπως η σηµερινή όσο και οι πολιτικές αντιµετώπισης των κλιµατικών αλλαγών στη χώρα µας.

Πράσινος Απολογισμός  

Περιβάλλον 2004 - 2009