Page 1

Learn the Kyrgyz Language Connecting with People and Culture by Bakytbek Tokubek uulu

Кыргыз тилин =йр\н=ъ=з Эл жана маданият менен байланышта болуъуз Бакытбек Токубек уулу

o

u l c n i

des

i a ud CD УГ У

h

wit

У

lo dia

gs

Bo Phra nuses s Full e book c Cultu olor Phot ral guides o Gram graphs mar c harts


Recommended by the National Commission on State Language at the President of the Kyrgyz Republic Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы тарабынан сунушталды

By Bakytbek Tokubek uulu

Learn the Kyrgyz Language Connecting with People and Culture

Кыргыз тилин үйрөнүңүз Эл жана маданият менен байланышта болуңуз

Bishkek 2009


УДК 811.51 ББК 81.2 Ки Т51 By Tokubek uulu Bakytbek T51 Learn the Kyrgyz Language: Connecting with People and Culture Кыргыз тилин үйрөнүңүз. Эл жана маданият менен байланышта болуңуз B.: 2009. -334 р. ISBN 978-9967-25-674-3

Learn the Kyrgyz Language: Connecting with People and Culture is intended for anyone at an absolute beginner or elementary level. It is designed to be enjoyable and practical in a classroom or for self study. This book will help you learn the essential elements of the Kyrgyz language, understand grammar and usage, and grasp the words and phrases used in everyday life. Each of the book’s 13 units has 3 lessons. The texts, dialogues and exercises are complemented by audio versions on a CD. Typical conversations, photographs and illustrations will connect you to the Kyrgyz way of life. Кыргыз тилин үйрөнүңүз. Эл жана маданият менен байланышта болуңуз окуу куралы кыргыз тилин үйрөнүүнү каалаган баштапкы жана экинчи деңгээлдеги үйрөнүүчүлөр үчүн арналат. Бул окуу куралы класс ичинде же өз алдынча иштеп үйрөнүүгө ылайыкталып, кыргыз тилинин грамматикасын түшүндүрүп, күнүмдүк колдонуучу сөздөрдү жана кыргыз маданияты жөнүндө айрым маалыматтарды камтыйт. Окуу куралы 13 бөлүмдөн турат жана ар бир бөлүм 3 сабакка ылайыкталган. Тексттер, маектер жана көнүгүүлөр угуу менен коштолот. Күнүмдүк маектер жана сүрөттөр сиздерди кыргыз жашоосу менен байланыштырат.

All rights are reserved. No part of this book may be reproduced or photocopied in any form or by any means, electronic or mechanical, without the written permission of the author. Бардык автордук укуктар сакталган. Бул китептин јзүн же эч бир бјлүгүн автордун жазуу түрүндјгү уруксаатысыз эч кандай каражат менен кјбјйтүүгј жана кјчүрүүгјтыйуу салынат. Т 4602020400-09 ISBN 978-9967-25-674-3

УДК 811.51 ББК 81.2 Ки Бакытбек Токубек уулу, 2009


Tashboo Jumagulov

Reviewers Head of National Commission on State Language at the President of the Kyrgyz Republic

Uulkan Kambaralieva

PhD on Philology, Associate Professor, Head of the Kyrgyz Language Program, American University of Central Asia

Tynarkul Ryskulova

PhD on Philology, Associate Professor of Kyrgyz Language Program, American University of Central Asia

Tynarkul Ryskulova

Consultants PhD on Philology, Associate Professor of Kyrgyz Language Program, American University of Central Asia

Everett Peachy

Country Director of American Councils for International Educations Kyrgyz Republic (2007)

Philipp Schroeder

Ph.D. candidate at the Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle Saale, Germany

John Couper

Editor Ph.D., Professor of Journalism and Mass Communication, Kazakhstan Institute of Management, Economics, and Strategic Research, Almaty, Kazakhstan

Ташбоо Жумагулов

Рецензиялагандар: Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы

Уулкан Камбаралиева

Борбордук Азиядагы Америка Университетинин «Кыргыз тили» программасынын жетекчиси, филология илимдеринин кандидаты, доцент

Тынаркүл Рыскулова

Борбордук Азиядагы Америка Университетинин «Кыргыз тили» программасынын доценти, филология илимдеринин кандидаты

Тынаркүл Рыскулова

Кеңешчилер: Борбордук Азиядагы Америка Университетинин «Кыргыз тили» программасынын доценти, филология илимдеринин кандидаты

Эверет Пичи

АКСЕЛС уюмунун Кыргызстандагы директору (2007)

Филипп Шродер

Германиянын Макс Планк институтунун изилдөөчүсү

Джон Купер

Редактор: Казакстан менеджмент, экономика жана изилдөө институтунун журналистика бөлүмүнүн профессору


Content-Мазмуну Tips that Encourage Your Mind to Learn Kyrgyz.......................................................................................8 A guide to the manual ................................................................................................................................9 Unit Topics Бөлүмдүн аталышы

GRAMMAR – ГРАММАТИКА

PRE-LESSON pp.3-20

Alphabets - Ариптер............................................................................................9 Vowels -Үндүүлөр............................................................................................14 Consonants -Үнсүздөр......................................................................................19 Law of Harmony -Үндөштүк мыйзамы .........................................................22 Nouns -Зат атоочтор .......................................................................................25 Singular nouns - Жекелик зат атоочтор ..........................................................25 Plural nouns - Көптүк зат атоочтор ................................................................26

UNIT 1-БӨЛҮМ When you meet Жолукканда pp.21-35

Lesson 1: Greetings - Саламдашуу .................................................................31 Lesson 2: Getting Acquainted - Таанышуу .....................................................35 Lesson 2: Parting - Коштошуу .......................................................................36 Lesson 3: Asking someone’s situation - Ал-ахыбалды суроо .........................39

UNIT 2-БӨЛҮМ Me and Others Мен жана башкалар pp.36-52

Lesson 4: Personal Pronouns - Ат атоочтор ..................................................45 Lesson 4: Personal Endings - Жак мүчөлөр ..................................................45 Lesson 5: Marriage Status and Age - Үй-бүлө жана жаш абалы .................50 Lesson 5: Numerals - Сандар ..........................................................................53 Lesson 6: The Nominative Case - Атооч жөндөмө ........................................56 Lesson 6: The Demonstrative Pronouns - Шилтеме ат атоочтор ..................56

UNIT 3-БӨЛҮМ My Family Менин үй-бүлөм pp.53-71

Lesson 7: Possessive Pronouns - Таандык ат атоочтор .................................64 Lesson 7: Possessive Endings - Таандык мүчөлөр ........................................65 Lesson 8: The Genitive Case - Илик жөндөмө ..............................................69 Lesson 9: The Possessive Ending -н■к■ -н■к■ таандык мүчөсү .................75 Lesson 9: Verbs бар / жок (I have… I do not have) Бар / жок этиштери .......................................................................76

UNIT 4-БӨЛҮМ Occupations Кесиптер pp.72-89

Lesson 10: Ways to say occupations – Кесиптерди айтуу .............................81 Lesson 11: Simple Present Tense - Жөнөкөй учур чак ..................................86 Lesson 12: The Locative Case - Жатыш жөндөмө .........................................92

UNIT 5-БӨЛҮМ Countries and Nationalities Өлкөлөр жана улуттар pp.90-113

Lesson 13: The Ablative Case -Чыгыш жөндөмө ..........................................99 Lesson 13: The ending -л■кP.E. -л■к мүчөсү ..............................................102 Lesson 13: The languages - Тилдер ..............................................................105 Lesson 14: Simple Future Tense - Жөнөкөй келер чак ................................108 Lesson 15: Asking and Saying the time Убакытты суроо жана билдирүү ...............................................113 Lesson 15: Helping verb башта жардамчы этиши ......................................118

UNIT 6-БӨЛҮМ Transportation Унаалар pp.114-134

Lesson 16: The Dative Case - Барыш жөндөмө ...........................................124 Lesson 16: Helping verbs кел / кет жардамчы этиштери ............................130 Lesson 17: Ending to the Proper Names Энчилүү аттар жана таандык мүчө ..........................................133 Lesson 17: Ordinal Numerals - Ирээтик сандар ..........................................134 Lesson 17: Helping verb түш жардамчы этиши ..........................................135 Lesson 18: Modal Construction -с● болот (English equivalent – modal verbs: can, may) -с● болот модалдык курамы ...............138


Unit Topics Бөлүмдүн аталышы

GRAMMAR – ГРАММАТИКА

Lesson 19: Dative Case Pronouns - Барыш жөндөмөдөгү ат атоочтор .....145 Lesson 19: Requests - Сураныч, өтүнүчтөр ................................................145 UNIT 7-БӨЛҮМ Lesson 20:The Adjectives (экен and бекен with adjectives) Shopping Сын атоочтор ..............................................................................153 Соода кылуу Lesson 21: The Accusative Case - Табыш жөндөмө ....................................161 pp.135-159 Lesson 21: Like / dislike something. Жакшы көр, жаман көр / жагат, жакпайт .................................164 UNIT 8-БӨЛҮМ Lesson 22: Past Definite Tense - Айкын өткөн чак .....................................170 Lesson 23: Passive Voice - Туюк мамиле .....................................................178 Meals Тамак-аш Lesson 23: Direct and Reported Speeches - Төл жана бөтөн сөздөр ..........182 pp.160-180 Lesson 24: Helping verb көр жардамчы этиши ...........................................185 Lesson 25: Past Indefinite Tense – Белгисиз өткөн чак ...............................190 UNIT 9-БӨЛҮМ Lesson 26: Modal Construction - г■(к■)P.P.E. келет (English equivalent: At work want to do…)- г■(к■)P.P.E. келет модалдык курамы ..............200 Жумушта Lesson 27: Unexpected Past Tense - Капыскы өткөн чак............................205 pp.181-202 Lesson 27: Helping verb кал жардамчы этиши............................................208 Lesson 28: Present Compound Tense – Татаал учур чак..............................212 UNIT 10-БӨЛҮМ Lesson 29: Modal construction - (■)шP.P.E. керек (English equivalent: Body parts and must, have to, should to do…) -(■)шP.P.E. керек feelings модалдык курамы .....................................................................222 Дене мүчөлөр жана Lesson 29: Helping verb тур жардамчы этиши............................................226 сезимдер pp.203-227 Lesson 30: Idioms with body parts - Фразеологизмдер................................231 Lesson 31: Construction with meaning if -с●P.P.E. мүчөсү ..........................239 UNIT 11-БӨЛҮМ Lesson 31: Helping verb бер жардамчы этиши ...........................................246 The seasons and the Lesson 32: Construction with meaning instead of weather -г(к)●нд●н көрө курамы ...........................................................248 Жыл мезгилдери Lesson 32: Helping verbs: жибер, ий, ташта жардамчы этиштери ...........252 жана аба ырайы Lesson 33: Construction with meaning in order to… pp.228-252 -г(к)●н■ … курамы ...................................................................254 Lesson 34: Like /dislike to do something -г(к)●н д■ жакшы көр, UNIT 12-БӨЛҮМ жаман көр; -г(к)●н жагат, жакпайт ..........................................262 Spending free time Lesson 35: Past Habitual Tense - Адат өткөн чак .......................................270 Бош убакытты Lesson 35: Helping verb чык жардамчы этиши ..........................................274 өткөрүү Lesson 36: Helping verb ал (English equivalent: can… expressing pp.253-275 ability to do something)-ал жардамчы этиши ...........................277 Lesson 37: Sentences with: when-after-before UNIT 13-БӨЛҮМ -г (к) ●н д●; -г (к) ●н -д●н кийин; -г (к) ●н г● чейин .............286 At home Lesson 37: Helping verb кой жардамчы этиши ...........................................290 Үйдө Lesson 38: Sentences with: as soon as -●р (P.E.) менен; -●р замат ............292 pp.276-289 Lesson 39: Helping verb сал жардамчы этиши ..........................................294 Extra Grammar explanations .................................................................................................................295 Answer keys ...........................................................................................................................................299 Transcripts of unwritten dialogues .........................................................................................................310 English-Kyrgyz Vocabulary ...................................................................................................................312 Kyrgyz-English Vocabulary ...................................................................................................................318 English-Kyrgyz Essential Phrases .........................................................................................................327 Bibliography ..........................................................................................................................................331 About the author and opinions ...............................................................................................................332


P R E L E S S O N

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Alphabet Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Ңң Оо Өө Пп Рр Сс Тт Уу Үү Фф Хх Цц Чч Шш Щщ ь ъ Ыы Ээ Юю Яя

Sound [a] [b] [v] [g] [d] [e] [ yo ] [j] [z] [ i: ] [ (o) i ] [k] [l] [m] [n] [ ng ] [o] [ö] [p] [r] [s] [t] [ u: ] [ü] [f] [h] [ ts ] [ ch ] [ sh ] [ shch ] no sound no sound [ iy ] [e] [ yu ] [ ya ]

Examples in words Like a in English – far Like b in English – bed Like v in English – very Like g in English – good* Like d in English – door Like e in English – end Like yo in English – your Like – journal and pleasure* Like z in English – zone Like ee in English – machine, tree Like oy in English – boy Like – kick and card (2nd is hard)* Like l in English – ill Like m in English – mother Like n in English – net Like ng in English – cooking, singer Like o in English – port Like German ö Umlaut Like p in English – pet Like r in English – rose Like s in English – summer Like t in English – table Like oo in English – foot Like German ü Umlaut Like f or ph in English – father, phone Like h in English – hat Like ts in English – sits Like ch in English – church Like sh in English – ship Like – fresh chops together “soft’ sign, softens the consonant before it “hard” sign, hardens the consonant before it Like iy in English – till Like e in English – pet Like yu in English – you, unity Like ya in English – yard


11

Handwriting Forms Аа-Аа

Бб-Бб

Вв-Вв

Гг-Гг

Дд-Дд

Ее-Ее

Ёё-Ёё

Жж-Жж

Зз-Зз

Ии-Ии

Йй-Йй

Кк-Кк

Лл-Лл

Мм-Мм

Нн-Нн

Ңң-іґ

Оо-Оо

Өө-Ї°

Пп-Пп

Рр-Рр

Сс-Сс

Тт-Тт

Уу-Уу

Үү-±І

Фф-Фф

Хх-Хх

Цц-Цц

Чч-Чч

Шш-Шш

Щщ-Щщ

ь-ь

ъ-ъ

Ыы- ы

Ээ-Ээ

Юю-Юю

Яя-Яя

Көнүгүү 1 - Exercise 1 A) Listen and repeat the vowels. Practice the pronunciation.

2

1

2

3

4

5

6

7

8

а

э

о

ө

у

ү

ы

и

For a detailed explanation of vowels and consonants, see pages 7 and 12.

Б) Let’s read consonants with vowels. Listen, read, repeat and practice!

1

Бб

ба-бе-бо-бө-бу-бү-бы-би

10

Нн

на-не-но-нө-ну-нү-ны-ни

2

Гг

га-ге-го-гө-гу-гү-гы-ги

11*

Ңң

аң-эң-оң-өң-уң-үң-ың-иң

3

Дд

да-де-до-дө-ду-дү-ды-ди

12

Пп

па-пе-по-пө-пу-пү-пы-пи

4

Жж

жа-же-жо-жө-жу-жү-жы-жи

13

Рр

ра-ре-ро-рө-ру-рү-ры-ри

5

Зз

за-зе-зо-зө-зу-зү-зы-зи

14

Сс

са-се-со-сө-су-сү-сы-си

6*

Йй

йа-йе-йо-йө-йу-йү-йы-йи ай-эй-ой-өй-уй-үй-ый-ий

15

Тт

та-те-то-тө-ту-тү-ты-ти

16

Чч

ча-че-чо-чө-чу-чү-чы-чи

7

Кк

ка-ке-ко-кө-ку-кү-кы-ки

8

Лл

ла-ле-ло-лө-лу-лү-лы-ли

9

Мм

ма-ме-мо-мө-му-мү-мы-ми

17 Ш ш

ша-ше-шо-шө-шу-шү-шы-ши

Note: 6)*- the letter й never comes at the beginning of a word. Because it can come in the middle or at the end of a word, two examples are provided. 11)* - the letter ң never comes in the beginning of a word. It always comes after vowels.

P R E L E S S O N


P R E L E S S O N

12

В) The following consonants are used in words borrowed from other languages. Listen and practice.

1

Вв

ва-ве-во-ву-вы-ви

4

Цц

ца-це-цо-цу-цы-ци

2

Фф

фа-фе-фо-фу-фы-фи

5

Щщ

ща-ще-що-щу-щы-щи

3

Хх

ха-хе-хо-ху-хы-хи

1

Юю

йу

Г) Listen and practice the following diphthongs.

1

Ее

йе

1

Ёё

йо

1

Яя

йа

Көнүгүү 2 - Exercise 2 А) Read the following words stressed for vowels. Б) Listen and practice the pronunciation.

1) Аа (2 syllables) (1 syllable) ак - ak кала - kala ат - at папа - papa сана - sana ай - ai ал - al жаса - jasa ач - ach кала - kala аш - ash мама - mama

2) Ээ (2 syllables) (1 syllable) эс – es тебе - tebe эк – ek келе - kele жеңе - jenge эл – el эт – et неме - neme эр – er десе - dese эм – em чеке - cheкe

3) Оо (2 syllables) (1 syllable) от - ot торо - toro ок - ok чоро - choro бопо - bopo ор - or ош - osh коло - kolo он - on жобо - jobo ой - oi тобо - tobo

4) Өө (1 syllable) (2 syllables) өт - öt бөлө - bölö өр - ör көчө - köchö жөнө - jönö өс - ös өл - öl төлө - tölö өп - öp мөмө - mömö өч - öch көлмө - kölmö

5) Уу (2 syllables) (1 syllable) ут - ut чуку - chuku ук - uk буру - buru муну - munu уч - uch уз - uz жулу - julu ун - un куру - kuru ур - ur урук - uruk

6) Үү (1 syllable) (2 syllables) үн - ün күнү - künü үр - ür гүлү - gülü үл - ül бүрү - bürü түкү - tükü үч - üch үз - üz жүрү - jürü үй - üi үкү - ükü

7) Ыы (1 syllable) (2 syllables) ык –yk кыры - kyry ыт –yt быкы - byky ыр –yr кычы - kychy жыкы - jyky ыс –ys ыш –ysh сыны - syny ый –yi чыны - chyny

8) Ии (1 syllable) (2 syllables) ит –it кичи - kichi ил –il бири - biri им –im жилик - jilik ирик - irik ис –is из –iz тили - tili ич –ich ийик - iyik

3


13

Көнүгүү 3 - Exercise 3

4

А) Read the following words. Б) Listen and check the pronunciation.

1) Аа 1. ата 2. алма 3. арак 4. асан 5. жаса 6. тара 7. бала 8. сана

2) Ээ 1. эне 2. элек 3. белек 4. керемет 5. желек 6. тегерек 7. эмерек 8. эрмек

3) Оо 1. торо 2. оймо 3. оңдо 4. болот 5. торпок 6. жомок 7. чоро 8. бозо

4) Өө 1. өрдөк 2. өлчө 3. көлөкө 4. көл 5. көпөлөк 6. көлмө 7. чөп 8. чөлкөм

5) Уу 1. улук 2. урук 3. укурук 4. буйрук 5. турмуш 6. кудук 7. курулуш 8. жумуш

6) Үү 1. күмүш 2. бүркүт 3. күлкү 4. үлүл 5. түлкү 6. күн 7. бүтүн 8. үкү

7) Ыы 1. ысык 2. ыйык 3. шырык 4. ырыс 5. жылкы 6. бышыр 7. кыйкыр 8. бышык

8) Ии 1. ирик 2. ичик 3. кийин 4. билим 5. илим 6. бийлик 7. ийик 8. чирик

9) Вв 1. вилка 2. вино 3. ваза 4. врач 5. ванна 6. визит 7. валик 8. велосипед

10) Фф 1. ферма 2. фирма 3. фермер 4. фото 5. фонарь 6. кофта 7. форель 8. фраза

11) Хх 1. хирург 2. тарых 3. хлор 4. шахмат 5. шахта 6. хан 7. рахмат 8. халва

12) Цц 1. цемент 2. циркуль 3. центр 4. концерт 5. цирк 6. рецепт

13) Щщ 1. щётка 2. борщ 3. щука 4. щи 5. ящик 6. щит

14) Ее 1. киет 2. ниет 3. таене 4. таеже 5. тиет 6. клиент 7. чиет 8. чие

15) Ёё 1. боёк 2. коён 3. боён 4. шофёр 5. актёр 6. коёт 7. самолёт 8. шахтёр

16) Юю 1. аую 2. уюм 3. суюк 4. коюу 5. меню 6. оюу 7. юбка 8. моюн

17) Яя 1. ящик 2. аяз 3. уя 4. аяк 5. таяк 6. даяр 7. пияз 8. аял

Көнүгүү 4 - Exercise 4

5

А) Listen to the words and write the missing letters.

1. м

н

6.

2. се 3. г

л

4. жар 5.

елек

Б) Listen and write the pronounced words.

к

й

1.

6.

7. же

2.

7.

8.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

из

9. а 10. ж

к

P R E L E S S O N


P R E L E S S O N

14

Hard and Soft Vowels - Жоон жана ичке үндүүлөр

There are 14 vowel pronunciations in the Kyrgyz language. They are: а, э, о, ө, у, ү, ы, и, аа, ээ, оо, өө, уу, үү. The vowels are divided into two categories. They are: жоон үндүүлөр - hard vowels and ичке үндүүлөр - soft vowels.

6

А) Listen to the Hard Vowels. Б) Repeat after the examples.

7

А) Listen to the Soft Vowels. Б) Repeat after the examples.

1 - А; 2 - Ы; 3 - О; 4 - У

1 - Э; 2 - И; 3 - Ө; 4 - Ү

Hard vowels - Жоон үндүүлөр

Soft vowels - Ичке үндүүлөр

а

• ата (a-ta) father

э

• эне (e-ne) mother

ы

• жыт (jyt) smell

и

• ит (it) dog

ө

• өт (öt) pass

ү

• үй (üi) house

э-и-ө-ү

а-ы-о-у

• апа (a-pa) mother • ак (ak) white

• ысык (y-syk) hot • ыйык (yi-yk) sacred

о

• от (ot) fire

у

• уй (ui) cow

• оку (o-ku) read, study • жомок (jo-mok) fairytale

• улут (u-lut) nation • ушак (u-shak) gossip

• желек (je-lek) flag • кел (kel) come

• кир (kir) come in, dirty • бийик (bi-yik) high

• өрүк (ö-rük) apricot • өлкө (öl-kö) country

• үмүт (ü-müt) hope • күчүк (kü-chük) puppy

Көнүгүү 1 - Exercise 1

8

A) Listen to the tape and write the missing vowels.

Hard Vowels 1. т 2. п 3. т 4. р 5. к 6. т 7. р 8. к 9. к 10. й

Б) Listen to the tape and check your answers.

Soft Vowels 1. т 2. т 3. к 4. т 5. к 6. м т 7. р 8. л 9. л 10. р

Hard and Soft Vowels 1. т р 2. к 3. б л к 4. ч 5. б р 6. к м 7. б р 8. К р м 9. ж р 10. р к


15

Көнүгүү 2 - Exercise 2

Practice handwriting hard and soft vowels.

Hard Vowels - Жоон үндүүлөр

Аа ы Оо Уу

9

Ээ Ии Ї° ±І А) Read the following words written in English letters. Write them in the Kyrgyz letters (You may consult the alphabet list on page 3 for spelling of consonants.)

A) Hard Vowels 1. ajal ажал 2. aiyl 3. ylai 4. kata 5. arak 6. barak 7. tarak 8. ai 9. yras 10. akyl

Б) Hard Vowels 1. otur 2. uchur 3. kurut 4. Murat 5. jumush 6. butak 7. ochok 8. oku 9. otun 10. ukta

Көнүгүү 4 - Exercise 4

10

Listen to the CD and put the numbers 1 or 2 to each word in the column that is pronounced first or second.

1

Б) Check your answers. В) Listen, read and practice the pronunciation.

В) Soft Vowels 1. kerek 2. tilek 3. kitep 4. jilik 5. tezek 6. ichik 7. etek 8. ker 9. bereke 10. iyne

Г) Soft Vowels 1. ötük 2. örük 3. kürök 4. bülö 5. bölük 6. tör 7. jöjö 8. kör 9. küz 10. ütük

Көнүгүү 5 - Exercise 5

А эт билек улук ок үн бир үз эл уй ынак орок

Soft Vowels - Ичке үндүүлөр

ит белек улак ук ун бер уз ил үй анык урук

B 2

11 1)

Listen and check the pronunciations.

Х

бер

бир

2)

кер

кир

3)

ак

ык

4)

ич

эч

5)

жат

жыт

6)

көл

күл

7)

тор

түр

8)

ит

эт

9)

бет

бит

10)

уй

үй

P R E L E S S O N


P R E L E S S O N

16

Short and Long Vowels - Кыска жана созулма үндүүлөр Vowels are divided according to their pronunciation: short and long vowels. There are eight (8) short vowels: а, э, о, ө, у, ү, ы, и and six (6) long vowels: аа, ээ, оо, өө, уу, үү

12

13

A) Listen to the short vowels. Б) Repeat after the examples.

а

• ач (ach) open • кат (kat) letter • бала (ba-la) 1) child; 2) boy

э

• эл (el) people • бер (ber) give • керек (ke-rek) need

о

• ок (ok) bullet • жок (jok) no, there is not • тоголок (to-go-lok) round

ө

• өл (öl) die • көр (kör) see • көлөкө (kö-lö-kö) shadow

A) Listen to the long vowels. Б) Repeat after the examples.

Short vowels - Кыска үндүүлөр (8)

а-э-о-ө-у-ү-ы-и

у

• ук (uk) listen, hear • тур (tur) stand • бузук (bu-zuk) broken

і

• үр (ür) bark • күл (kül) laugh • үмүт (ü-müt) hope

ы

• ыр (yr) song • сыр (syr) cheese • былтыр (byl-tyr) last year

и

• ич (ich) drink • бил (bil) know • тигил (ti-gil) that

Long vowels - Созулма індіілөр (6)

аа-ээ-оо-өө-уу-іі

аа

• араа (a-raa) saw • аары (aary) bee

өө

• төө (töö) camel • мөөр (möör) stamp

ээ

• ээр (eer) saddle • жээк (jeek) shore

уу

• уул (uul) son • уруу (u-ruu) tribe

оо

• оор (oor) difficult, heavy • тоо (too) mountain

іі

• күү (küü) melody • тирүү (ti-rüü) alive

In the Kyrgyz language, э and е have the same sound, but each has its own place in written language. Therefore, if a word starts with э, it is written with э. If э comes in the middle, at the end of a word or after consonants, it is written e. They are pronunced the same. Examples: эки – (e-ki) two, элик – (e-lik) deer, элүү - (e-lüü) fifty, эне – (e-ne) mother, эмгек – work (em-gek), терек – (te-rek) tree etc. The long ээ is written as ээ whether it is at the beginning, the middle or the end of a word. Examples: ээр – (eer) saddle, ээн – (een) empty, жээрде – (jeerde) brown (used only for a horse’s color), Мээрим (Mee-rim) (girl’s name), мээ – (mee) brain etc. In some Kyrgyz words, е is used if it comes after vowels, regardless of й and э. Example: киет instead of кийэт - (kiy-et) wears, таене instead of тайэне (tai-ene) – grandmother. If a word is borrowed from the Russian language, е and э is written in the same way it is used in Russian. There is no change. Example: аэропорт – (aieroport) airport, поема – (po-ema) poem, пионер – (pi-o-ner) pioneer etc.


17

Көнүгүү 6 - Exercise 6

A: Short Vowels Кыска үндүүлөр сат – (sat) v. sell жан – (jan) n. soul тан – (tan) v. deny

Б: Long Vowels Созулма үндүүлөр саат – (saat) n. o’clock жаан – (jaan) n. rain таан – (taan) n. bird (type of a bird (jackdaw) эр – (er) n. husband, hero ээр – (eer) n. saddle ток* – (tok) a. full тоок – (took) n. chicken ор – (or) n. hole, v. cut оор – (oor) a. heavy cур – (sur) a. gray суур – (suur) n. marmot, v. pull out ме – (me) here it is! (impolite) мээ – (mee) n. brain куш – (kush) n. bird кууш – (kuush) a. narrow шар – (shar) n. balloon, round шаар – (shaar) n. city ук – (uk) v. listen уук** - (uuk) boz yi’s (yurt’s) uuk

14 Listen to the words and repeat them.

If you use short and long vowels incorrectly, the meaning will be completely different.

Note:

* to mean ‚I’m full‛ (no longer hungry) ** wooden rod used to support a yurt’s frame (see lesson 37)

Көнүгүү 7 - Exercise 7

15

Көнүгүү 9 - Exercise 9

A) Read the following words. Б) Listen and practice the pronunciation.

А

17

1. тоо

(too)

Б 1. торо (toro)

В 1. короо (koroo)

2. бээ

(bee)

2. белек (belek)

2. талаа (talaa)

3. коо

(koo)

3. оро

(oro)

3. кичүү (kichüü)

4. суу

(suu)

4. отур

(otur)

4. улуу

(uluu)

5. жаа

(jaa)

5. жөжө (jöjö)

5. араа

(araa)

6. төө

(töö)

6. түлү

(tölö)

6. тирүү (tirüü)

7. күү

(küü)

7. куру

(kuru)

7. туура (tuura)

8. буу

(buu)

8. булут (bulut)

8. санаа (sanaa)

9. мээ

(mee)

9. жебе

(jebe)

9. музоо (muzoo)

10. жоо

(joo)

10. ата

(ata)

10. бүлөө (bülöö)

1. т 2. ж 3. к 4. ж 5. б 6. 7. к 8. с 9. б 10. к 11. ж 12. м 13. к 14. 15. с 16. ж

Listen to the CD and write double or single vowels.

к (о - оо) к (о – оо) р (у – уу) н (а – аа) к (а – аа) к (у – уу) (ү - үү) р (у – уу) р (о – оо) р (а – аа) н (е – ээ) н (е – ээ) (ө – өө) р (е – ээ) к (ө – өө) к (а – аа)

Көнүгүү 8 - Exercise 8 Listen and mark the pronounced words.

16

1. 2. 3. 4. 5. 6.

жаак саан таан жээк жаан оор

Х

жак сан тан жек жан ор

7. 8. 9. 10. 11. 12.

мээ жоолук санаа талаа ууз боор

ме жолук сана тала уз бор

P R E L E S S O N


P R E L E S S O N

18

Көнүгүү 10 - Exercise 10

18

А) Read and listen to the CD. Б) Find a word that does not match the category in each line.

Examples: жүн, күн, күз, түз, туз, жүз 1. суу, буу, бул, туу, куу, жуу 2. коон, жоон, боо, бор, коо, кооз 3. көр, көл, көөр, төр, бөл, төл 4. төө, төлө, бөлө, жөлө, төрө, жөжө 5. жээк, жээн, желе, Мээрим, тээк, ээк 6. жер, кер, тер, бер, зер, кир 7. саат, жаан, таан, аары, саан, жан 8. белек, терек, керек, желек, элек, билек 9. жилик, кет, бийик, кийик, тилик, билик 10. барак, тарак, жарак, дарак, калак, талаа 11. атыр, такыр, бакыр, жакыр, чакыр, батыр 12. борук, корук, жорук, жоолук, сокур, доктур

Odd Words туз


19

Consonants - Үнсіздөр There are 25 consonants (22 letters, 3 alphabets give two sounds each). Consonants in the Kyrgyz language are divided into three categories according to their sounds. They are: 1. Жумшак үнсүздөр – Voiced-1 consonants. 2. Уяң үнсүздөр – Voiced-2 consonants. 3. Каткалаң үнсүздөр – Unvoiced consonants. During the explanations of grammar rules in this book, there is no difference between voiced–1 and voiced–2, hence there are always big differences between voiced and unvoiced consonants. That is why, from now on, all voiced–1 and voiced–2 consonants are used simply as voiced consonants.

19

Бб

Listen to the pronunciation of voiced-1 consonants.

Вв

Гг

20

Лл

Listen to the pronunciation of voiced-2 consonants.

Мм

Нн

Пп

21

Тт

Listen to the pronunciation of unvoiced consonants.

Сс

Шш

Чч

22 Listen and practice reading the following words.

Voiced-1 - Жумшак інсіздөр (6) баш (bash) head дос (dos) friend ● балык (balyk) fish дүкөн (dükon) shop ваза (vaza) vase жаңы (jangy) new ● виза (viza) visa жаш (jash) young гезит (gezit) newspaper зарыл (zaryl) necessary ● гөш (gösh) meat азыр (azyr) now

Дд

Жж Зз

Voiced-2 - Уяң інсіздөр (6) арал (aral) island деңиз (dengiz) sea ● алда (alda) lie чоң (chong) big мен (men) I роза (roza) rose ● эмне (emne) what кар (kar) snow менин (menin) my ай (ay) moon ● нан (nan) bread кий (kiy) put on

Ңң Рр

Йй

Unvoiced - Каткалаң інсіздөр (10) парда (parda) curtains укук (ukuk) law; right ● апа (apa) mother көк (kök) blue таттуу (tattuu) sweet химия (himia) chemistry ● ата (ata) father тарых (taryh) history салат (salat) salad кофе (kofe) coffee ● ысык (ysyk) hot фермер (fermer) farmer шым (shym) pants цемент (tsement) cement ● аш (ash) meal центр (tsentr) center чач (chach) hair щётка (shchyotka) brush ● чаң (chang) dust щит (shchit) shield

Кк

Хх

Фф Цц

Щщ

1. барак - paper

5. алсыз - weak

2. кайык - boat

6. шахмат - chess

3. рахмат - thanks

7. ой - thought

4. жакшы - good

8. мекен - motherland

P R E L E S S O N


P R E L E S S O N

20

Some letters have two sounds

23

Letter Б has two sounds:

1) 2) 3) If the letter б comes between If the letter б is at the begin- No word ends with the letter б two vowels, it sounds like the ning of a word, it sounds like in the Kyrgyz language; howEnglish “w”. the English “b”. ever, some words that end with б came from other languages. Examples: Examples: In this case, it is pronounced бака – (baka) frog ооба – (oowa) yes like the English “p”. бак – (bak) tree араба – (arawa) cart обон – (owon) melody аба – (awa) weather табак – (tawak) plate абак – (awak) prison

баатыр – (baatyr) hero бала – (bala) child; boy байпак – (baipak) sock барак – (barak) paper

24

Examples: Араб – (arap) Arab Куршаб - (Kurshap) Kurshab клуб – (klup) club

Letters Г and К have two sounds:

1) 2) If the letters г and к come If the letters г and к come bebefore or after hard vowels fore or after soft vowels (э, и, (а, ы, о, у), they have a hard ө, ү), they have a soft sound. sound. Examples: га, гы, го, гу, ка, кы, ко, ку ак – (ak) white арак – (arak) vodka кулун – (kulun) foal кагаз – (kagaz) paper кыргыз – (kyrgyz) kyrgyz тогуз – (toguz) nine

Examples: ге, ги, гө, гү, ке, ки, кө, кү гезит – (gezit) newspaper гимн – (gimn) anthem кеме – (keme) ship бийик – (biyik) high көргөз – (körgöz) show үтүк – (ütük) iron

3) The word карта has two meanings, and the pronunciation is different for each meaning. First, карта – in Kyrgyz, this is a horse’s intestines and, since the word has a Kyrgyz origin, it is pronounced with a hard к. The second meaning of карта is a map. This word comes from Rus-sian, and it is pronounced with a soft к as it is used in Russian.

In colloquial speech, people from the northern parts of Kyrgyzstan use different sounds for the letter к. When this letter comes at the beginning of a word and soft vowels come after it (э, и, ө, ү), it is pronounced like г.

Note:

25 Listen to and repeat the example words.

Written and formal The sound of colloquial speech speech in the north 1. кел [ гел ] 2. кеме [ геме ] 3. кир [ гир ] 4. кийим [ гийим ] 5. көр [ гөр ] 6. көч [ гөч ] 7. күч [ гүч ] 8. күрүч [ гүрүч ]

English come a ship come in clothes watch move (outin) strength rice


21

26 Listen to the CD and repeat the example words.

The letter Ж has two sounds. It does not matter whether hard or soft vowels come after or before the letter ж, except in the two following cases: 1) 2) If it is a native Kyrgyz word, it If a word is borrowed from other lansounds like the English j. guages, especially from Russian, it is pronounced like the Russian ж. Examples: жа, же, жо, жө, жы, жи, жу, жү жомок – (jomok) fairy tale жут – (jut) greedy жип – (jip) cord эже – (eje) sister ажал – (ajal) death жел – (jel) air

Көнүгүү 11 - Exercise 11

27

4.

а би жа бө бо

кыз (girl, daughter) каз (goose) жаза (punishment) зор (great) 3. 1) 2) 3) 4)

Д or Т ?

5. тарак (comb) атыр (perfume) тос (catch) тил (language)

Көнүгүү 12 - Exercise 12

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Х

апа (mother) пил (elephant) пир (feast) пул (money)

дарак (tree) адыр (hilly field) дос (friend) дил (heart)

28

З or С ?

Б or П ? аба (air) бил (know) бир (one) бул (this)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

Listen and check pronounced words.

2. 1) 2) 3) 4)

1.

8. 9. шы 10. 11. 12. 13. 14. ка

1) 2) 3) 4)

кыс (grip) кас (enemy) жаса (make) сор (suck) Ж or Ш ?

жаш (young) жок (no) жаман (bad) жаан (rain)

шаш (hurry) шок (naughty) шаман (shaman) шаан (cheer) Г or К ?

газ (gas) гүл (flower) сүлгү (towel) агым (flow)

Көнүгүү 13 - Exercise 13

Listen to the CD and write the missing consonants.

ман арык им ой ма өк о

Examples: жа, же, жо, жы, жи, жу журнал – (jurnal) magazine лыжа – (lyja) ski кружок – (krujok) club кружка – (krujka) mug

абан ыр үкөн еңе ары им

29 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Listen and write the pronounced words.

каз (goose) күл (ash) күлкү (laughter) акыл (mind)

P R E L E S S O N


P R E L E S S O N

22

Law of Harmony

Үндіштөк мыйзамы

The law of harmony is: the vowels and consonants in a word influence each other and have the same phonetic characteristics. The vowel in the first syllable determines the remaining vowels. The consonant in the first syllable determines the remaining consonants in a word. If the first syllable has hard vowel (а, ы, о, у), the rest of the vowels remain hard vowels and, if first syllable has a soft vowel (э/е, и, ө, і), then other vowels are soft as well. In the Kyrgyz language, vowels follow each other in the following order:

30

Listen to and read example words.

The vowel in the first syllable:

а

ы

э/е

и

о

у

ө

і

The vowel in the second (next) syllable:

or

or

а

салам – hello, арбак – ghost, тарак – comb

ы

айыл – village, салкын – cool, тарых – history

ы

кызыл – red, ыйык – sacred, жыйын – meeting

а

чырак – lamp, ынак – pure, intimate, бычак – knife

э/е or

or

or

or

or

or

эже – sister, келечек – future, терезе – window

и

эшик – door, элик – deer, тешик – hole

и

кийиз – felt, бийлик – power, билим – knowledge

э/е

ийне – needle, иймек – earrings, китеп – book

о

жомок – story, орок – sickle, тоголок – round

у

отур - sit, жорук – behavior, орун – seat

у

кулун – foal (colt), урук – seed, булут – cloud

а

улак – baby goat, ушак – gossip, кулак – ear

ө

көчө – street, бөлө – cousin, өлкө – country

і

өмүр – life, көмүр – coal, көчүр – copy

і

күрүч – rice, күмүш – silver, үтүк – iron

ө

күрөк – shovel, күрөң – brown, жүрөк – heart


23

Loan words do not obey the law of harmony. Kyrgyz uses loan words in an particular way. Examples: Arabic words: мугалим – teacher, мамиле – relationship, Iranian words: албетте – of course (for sure), наристе – infant (baby), Russian words: кино – movie, машина – car. Some foreign endings (e.g., Arabic, Iranian) also do not obey the law of harmony. Мисалы: ашпоз – cook, маданий – cultural, саясий – political, дүйнөкор – a person who collects too many things (greedy for stuff). As you can see, -поз, -ий, -кор are endings, and do not follow vowel harmony. The Kyrgyz language is an agglutinative language, which means that its endings (suffixes) are added to the root (stem) of the word. For example, киши-лер-дин – people’s (киши - stem word, meaning man, singular form. -лер is plural ending, and -дин is the Genitive Case ending lesson 8) When endings are added, they also follow the law of harmony. If the word includes a hard vowel, vowels in the endings are hard. If soft vowels are part of the word, there are soft vowels in the endings as well. In the Kyrgyz language, endings follow the vowel in the last syllable of a word. Each ending in the Kyrgyz language has one of four vowels: а, о, э/е, ө or ы, у, и, ү. At the same time, the last consonant of a word determines which kind of consonant should be in the ending. If a last consonant is unvoiced, then the ending starts with the unvoiced consonant. For example, in order to make the noun plural, we add plural ending: -лар (-дар, -тар see page 26 for plural ending). According to the law of harmony, the vowel a in plural ending -лар changes to: о, е or ө. In this case, the plural ending has four options:-лар, -лер, -лор and -лөр. For example: китеп - тер – books. In this example, stem word китеп ends with unvoiced consonant (letter -п), and last vowel is soft vowel, then the law of harmony dictates that a plural ending -тер (-тар, -тор, -төр) should be added (see page 26 for a detailed explanation of plural ending). To make this easier, let’s divide vowels into two categories: Category - 1

А, О, Э/Е, Ө

Category - 2

Ы, У, И, Ү

For the rest of the book, we will use the round symbol ● vowels in category - 1 called "Round" Vowels, and use a square symbol: ■ vowels in category - 2, called "Square" Vowels. Learn the round and square vowels from the chart below: Round Vowels:

Square Vowels:

А О

Ы

У

Э/Е Ө

И

Ү

For this book’s explanations of grammar rules and endings, we will use these two symbols (●or ■) instead of writing all vowels; you should choose the correct vowel according to the law of harmony. For example, during the explanation of plural nouns, we will use the plural ending -л●р, which means it is one of the vowels from Round Vowels according to the law of harmony. To practice Round and Square Vowels, see the next page.

P R E L E S S O N


P R E L E S S O N

24

Let’s practice using these signs. Since we have not yet studied grammar structures, we will practice the round and square vowels with just words (without endings). For example, ат● means that you have to use one of the round vowels. As you remember, a vowel in the last syllable determines the vowel in the ending. According to the law of harmony (see chart on page 22) the letter a can follow another a or ы. In this case, the round sign ● requests a vowel from the round vowels, so the only available vowel is a. The complete word is ата – father. Another example is ат■. since there is a square sign, we need to use a vowel from the square vowels. According to the law of harmony, only ы can follow a. In this context, the complete word is аты – his/her name. These signs play a crucial role in endings. You will study the first ending (plural ending of nouns on page 26). For now, let’s practice the signs of the law of harmony with just Round vowels

Square vowels

бал● - бала (boy)

бал■к - балык (fish)

ар●б● - араба (cart)

ач■к - ачык (open)

эн● - эне (mother)

эш■к - эшик (door)

өт●, өтө (very)

өт■к - өтүк (boot)

чыр●к - чырак (lamp)

күм■ш - күмүш (silver)

кор●● - короо (yard)

ишт■■ - иштүү (hard worker)

Көнүгүү 14 - Exercise 14

31

A) Use vowels for the following words that correctly follow the law of harmony (round or square vowel). Б) Listen to the pronunciation and check your answers.

1. бар●к

барак

6. кар●

11. күн●●

2. кит●п

7. ин■

12. ул■т

3. эк■

8. ул●к

13. эж●

4. аар■

9. жом●к

14. шырд●к

5. жиб●к

10. күчт■■

15. ар■к

Exception: When you add an ending to borrowed words (from Russian or any other lan-

guages) pay attention the vowel in the last syllable in the word. For example: кино (movie) is a Russian word widely used in Kyrgyz; the vowel in the first syllable is soft and the vowel in a second syllable is hard. In this case, when you add any ending to the word кино, look at the second (last) vowel, which is o, so the ending should also be a hard vowel. For example: кино-ну (the movie), кино-го (to the movie).


25

Noun

Зат атооч

A noun identifies objects (a person, a place, a thing or an idea). Like other languages, the Kyrgyz language has proper, common, concrete and abstract nouns. Common noun refers to a class of persons, places, things and ideas. A proper noun refers to specific names of persons, places, things and ideas. Concrete nouns are objects that can be touched, tasted, smelled, heard and seen. Abstract nouns refer to what cannot be perceived. Singular and plural nouns play a crucial role in the Kyrgyz language.

I. Singular Noun - Жекелик зат атооч In the Kyrgyz language, a singular noun stands by itself, without any plural endings. If a noun is a person, it answers the question: ким? - who? If a noun is an object, animal (nonhuman being) then it answers to the question: эмне? - what?

32

Read and listen.

3

2

1

Бул ким? - Who is this? Бул бала. - This is a boy. 5

Бул ким? - Who is this? Бул кыз. - This is a girl. 4

Бул эм не Бул гү ? - What is th л. - Th is is a fl is? ower. o is this? Бул ким? - Wh . This is a docter Бул доктур. -

is? s th i t ha - W is tea. ? е эмн This Бул чай. Бул

Бул ким? - Wh o is this? Бул Элиза. - T his is Eliza.

6 Бул эмне? - What is th is? Бул аары. This is a be e.

7

8

What is this? Бул эмне? at. . - This is a c Бул мышык

P R E L E S S O N


P R E L E S S O N

26

II. Plural Noun - Көптүк зат атооч To form a plural noun, add the plural ending -лaр (-дар, -тар). The plural ending -лар is added to the noun, and the first two letters change according to the law of harmony (-л●р, -д●р, -т●р), and are subordinate to the last letter of a noun (see the table below). The questions for a plural noun are кимдер? - who? for people, and эмнелер? - what? for objects and animals.

33

Read, listen and practice example words.

NOUN

Examples:

1) If a noun ends with vowels “й”, or “р” -л●р -лар -лор -лер -лөр апа-лар --- апалар эне-лер --- энелер төө-лөр --- төөлөр үй-лөр --- үйлөр тор-лор --- торлор

2) If a noun ends with voiced consonant: -д●р -дар -дор -дер -дөр кыз-дар --- кыздар калем-дер --- калемдер стол-дор --- столдор гүл-дөр --- гүлдөр дөкөн-дөр --- дүкөндөр

3) If a noun ends with an unvoiced consonant: -т●р -тар -тор -тер -төр бак-тар --- бактар китеп-тер --- китептер тоок-тор --- тооктор бүркүт-төр --- бүркүттөр дос-тор --- достор

Exception: 1. An exception is the word бала - boy/son when adding the plural ending -лар.

Kyrgyz people say балдар, not балалар. 2. The Kyrgyz do not add the plural ending -лар with numbers or plural meaning words such as many, much, a few etc. For example: two cows - эки уй, not эки уйлар, many boys – көп бала not көп балдар. 3. The word эл - people is already in plural, therefore, no need to add plural ending. For example: бир киши (one person), көп эл (many people) not элдер.

34

Read and listen.

1

3

2

Булар кимдер? - Who are they? Булар студенттер. - They are students. Булар кимдер? - Who are they? Булар достор. - They are friends.

Булар эмнелер? What are these? Булар маймылдар. These are monkeys.

4

se? e the ks. r a t o a - Wh se are bo ? р е e h ел эмн тер. - T р а л п те Бу р ки а л у Б


27

Көнүгүү 16 - Exercise 16

Көнүгүү 15 - Exercise 15

35

A) Write the singular or plural form of the following pictures. Б) Listen and check your answers.

36

A) Add plural endings to the following words. Б) Listen and practice.

1. мугалим (teacher)

1)

ручка

2. окуучу

(pupil)

3. китеп

(book)

4. сумка

(bag)

5. сөздүк

(teacher)

мугалимдер

6. карандаш (pencil) 7. үчөргөч (eraser)

2)

8. дептер

(copybook)

9. парта

(desk)

10. сызгыч (ruler) сумкалар

Көнүгүү 17 - Exercise 17

37 3)

А) Choose the correct plural endings. Б) Listen and check your answers.

1. студент (student) а) -лер б) -тер в) -дер 2. сабак а) -тар

уй

(lesson) б) -дар в) -лар

3. университет а) -дер б) -тер 4. жазуу а) -лор

4)

үй

(university) в) -лер

(writing) б) -лер в) -лар

5. үй-тапшырма а) -лер б) -дар

(homework) в) -лар

6. группалаш а) -тар б) -дар

(group mate) в) -лар

7. экзамен (exam) а) -лер б) -тер в) -дер 8. лекция (lecture) а) -лер б) -дар в) -лар 9. жыйналыш а) -лар б) -тар 10. бор а) -лор

(meeting) в) -дар

(chalk) б) -дор в) -тор

P R E L E S S O N


28

UNIT - 1

1 - БӨЛҮМ

U N I T 1Б Ө Л Ү М

When you meet - Жолукканда In this unit you will learn: Бул бөлүмдө сиз төмөнкүнү үйрөнөсүз: • GREETINGS • GETTING ACQUAINTED • DEPARTING • ASKING ABOUT SOMEONE

- УЧУРАШУУ - ТААНЫШУУ - КОШТОШУУ - АЛ-АХЫБАЛДЫ СУРОО


29

From Kyrgyz culture

Кыргыз маданиятынан

1. Greetings in Kyrgyzstan can differ among various ethnic groups, among men and women, and among old and young people. In Kyrgyz culture, men greet women first, using a formal or informal greeting. If it is formal, the man uses the greeting: саламатсызбы? (salamatsyzby) and the response is: саламатчылык! (salamatchylyk). Usually, the younger person greets first. In a case when an older person greets first, then the younger person should say: cаламатсызбы? (salamatsyzby) even if he/she should respond with cаламатчылык! (salamatchylyk). This is culturally acceptable. The informal greeting word used by men to women, or among women (especially in villages) is: жаксыңар? (jaksyngar). This is a short way to say: жакшысыѕарбы? (jakshysyngarby) оr жакшысызбы? (jakshysyzby), meaning are you good /okay? and the response is: жакшы (jakshy) (Good /okay!) жакшысыңарбы? (jakshysyngarby) is usually asked of a group of people (sometimes used as a singular, polite form and for older person) and жакшысызбы? (jakshysyzby) is the singular and polite form. After words of greeting, you could add polite words, such as: эже (eje) (sister), апа (apa) (mother) and ата (ata) (father), even if they are not your biological sister, mother or father. You should say: жакшысыңарбы (jakshysyngarby) (жакшысызбы) (jakshysyzby) апа? If she is an older woman and жакшысызбы эже? (jakshysyzby eje) if she is older than you, but not elderly. To this, older women usu-ally respond: жакшы кызым! (jakshy kyzym) (I’m good my daughter!) if you are a female, and жакшы балам/уулум! (jakshy balam/uulum) (I’m good my son!) if you are а male. They could also respond жакшы айланайын! (I’m good my darling!) to both female and male. Younger women usually respond with жакшы! (jakshy) (Good!) 2. Men usually shake each other’s hands while greeting: асcалом алейкум! (assalom aleikum) and responding: алейкум ассалом! (aleikum assalom). If they are not nearby, they greet each other orally. In the Kyrgyz culture, the youngest man greets first. He adds the word: аксакал (aksakal) to an elderly man. In northern Kyrgyz villages, men use a shortened version of асcалом алейкум – салам алейкум! (salam aleikum) and respond word is: алек салам! (alek salam). 3. When first meeting, a man (and sometimes a woman) would say to a woman of a similar or younger age: чоң кыз (chong kyz) literal translation is "big girl", but meaning is Ms. or Madam), to a boy: чоң жигит (chong jigit) (literal meaning is "big boy", but meaning is Mr. or Sir). A man addresses a younger girl with карындаш (karyndash) (literally "younger sister", but meaning Miss or Madam), and young people to an older man: байке (baike) (literal meaning is brother but for general use Mr. or Sir). For example: A: Чоң кыз, атың ким? (chong kyz, atyng kim?) (Ms., what’s your name?) B: Айзада. (Aizada.) In southern Kyrgyzstan, men and women shake each other’s hands. However, in northern Kyrgyzstan, men and woman shake hands only in very formal greetings, though usually only men shake hands. When they shake hands, they offer their right hands, and if they are wearing gloves or mittens, they should take them off. If they are holding something, they should free their right hand. If they shake with gloves, or while holding something, this might be considered rude. Only when a person’s right hand is very busy or dirty (for example, while the person is working) should someone offer their wrist as a substitute for their hand.

Note:

U N I T 1Б Ө Л Ү М


30

LESSON - 1 U N I T 1Б Ө Л Ү М

айланайын апа ата жооп кызым көнүгүү маек

– – – – – – –

1 - САБАК

Vocabulary for this lesson - Бул сабактын сөздүгү (ailanaiyn) (apa) (ata) (joop) (kyzym) (könügüü) (maek)

darling, dear mother father answer my daughter exercise conversation

суроо – (suroo) question угуу – (uguu) listening уулум – (uulum) son (my son) чоң жигит – (chong jigit) Mr. / Sir. чоң кыз – (chong kyz) Ms. / Madam эже – (eje) older sister

The greeting questions - Учурашуунун суроолору

Саламатсызбы? – (salamatsyzby) Саламатсыздарбы? – (salamatsyzdarby) Саламатсыңарбы? – (salamatsyngarby) Саламатсыңбы? – (salamatsyngby) Жакшысызбы? – (jakshysyzby) Жакшысыңарбы? – (jakshysyngarby)

How do you do? (singular and polite) How do you do? (plural and polite) How do you do? (plural and informal) How do you do? (singular and informal) Are you good/okay? (singular and polite) Are you good/okay? (plural and informal)

The greeting responses - Учурашуунун жооптору

Асcалом алейкум! – (assalom aleikum) Салам алейкум! – (salam aleikum) Алейкум ассалом – (aleikum assalom) Алек салам! – (alek salam) Саламатчылык! – (salamatchylyk) Жакшы – (jakshy) Саламат – (salamat) Жаман эмес – (jaman emes) Ойдогудай – (oidogudai) Түзүк – (tüzük) Кудайга шүгүр – (kudaiga shügür)

Arabic greeting between men: "Peace be upon you". short form of "Ассалом алейкум". Response to "Ассалом алейкум". short form of "Аллейкум ассалом". full reply to "How do you do?" (I’m fine!) good short reply to "How do you do?" not bad no complaints fine God willing

Everyday phrases - Күнүмдүк колдонуучу сөздөр Кечирип койуңуз! Кечиресиз. Мен кыргызча түшүнбөйм. Мен орусча билбейм. Мен орусча сүйлөбөйм. Сиз англисче сүйлөйсүзбү? Мен французча сүйлөйм. Мен түшүнбөй жатам. Жардам берип койуңузчу. Которуп бериңизчи. Рахмат. Чоң рахмат. Эч нерсе эмес. Жакшы жатыңыз. Жок. Ооба.

– (kechirip koiunguz) I am sorry! – (kechiresiz) Excuse me – (men kyrgyzcha tüshünböim) I don’t understand Kyrgyz. – (men oruscha bilbeim) I don’t know Russian. – (men oruscha süilöböim) I don’t speak Russian. – (siz anglische süilöisüzbü) Do you speak English? – (men fransuzcha süilöim). I speak French. – (men tüshünböi jatam) I don’t understand. – (jardam berip koiunguzchu) Please help me. – (kotorup beringizchi) Please translate. – (rahmat) Thank you. – (chong rahmat) Thank you very much. – (ech nerse emes) No problem. – (jakshy jatyngyz) Sleep well. (Good night). – (jok) No – (ooba) Yes


Lesson 1-сабак

31

Greetings - Учурашуу (саламдашуу) 1/1

Read and listen to the following conversations.

1-маек / Conversation 1 (Greeting in a formal situation) А: Саламатсызбы? (salamatsyzby) Б: Саламатчылык! (salamatchylyk)

2-маек / Conversation 2 (Greeting between a young girl and older woman) А: Жакшысызбы апа? (jakshysyzby apa) Б: Жакшы айланайын! (jakshy ailanaiyn)

4-маек / Conversation 4 (Greeting between a young man and little older woman) А: Жакшысызбы эже? (jakshysyzby eje) Б: Жакшы! (jakshy)

5-маек / Conversation 5 (Greeting between a younger and an older man) (full form) А: Ассалом алейкум! (assalom aleikum) Б: Алейкум ассалом ! (aleikum assalom) 6-маек / Conversation 6 (Greeting between a younger and an older man) (short form) А: Салам алейкум! (salam aleikum) Б: Алек салам ! (alek salаm)

3-маек / Conversation 3 (Greeting between a young girl and an older man) А: Жакшысыңарбы ата? (jakshysyngarby ata) Б: Жакшы кызым! (jakshy kyzym) 7-маек / Conversation 7 (Greeting between an older man and a girl) А: Саламатсызбы чоң кыз? (salamatsyzby chong kyz) Б: Саламатчылык! (salamatchylyk)

U N I T 1Б Ө Л Ү М


Lesson 1-сабак

32

Exercise 1 - Көнүгүү 1 A) Complete the following dialogues, choosing one of the responses in the box.

Жакшы, уулум! Аллейкум ассалом, уулум! Жакшы, кызым! Саламатчылык! Example - Үлгү

2-маек / Conversation 2

U N I T

Айжан: Саламатсызбы? (salamatsyzby) Болот: Саламатчылык! (salamatchylyk)

Гүлзат: Жакшысыңарбы апа? Апа:

1-

1-маек / Conversation 1

3-маек / Conversation 3

Бекжан: Ассалом алейкум, ата! Ата:

Азамат: Жакшысызбы апа? Апа:

Б Ө Л Ү М

1/2

!

!

!

Б) Listen and check your answers. В) Have a similar conversation with your partner.

The following greetings can be used between men and women, old and young people. • Greeting at a first meeting or in formal situations: Stem word:

Саламат-

Personal Endings:*

a) - сың? б) - сыз? в) - сыңар? г) - сыздар?

• Greeting with known people (informal):

Жакшы-

a) - сыңбы? б) - сызбы? в) - сыңарбы? г) - сыздарбы?

Note: see lesson 4 detailed Personal Endings

Read, listen and repeat. English meaning

a) - сыңбы? (singular & informal) б) - сызбы? (singular & polite) в) - сыңарбы? (plural and informal) г) - сыздарбы? (plural & polite)

• Greeting with known people (informal):

Кандай-

1/3

1/4

Саламатчылык! (I’m fine.) How do you Саламат. (How do you do.) do? Жакшы. (Good.)

Read, listen and repeat.

How are you?

1/5

Possible responses:

Жакшы, рахмат! (Good, thanks) Жаман эмес. (Not bad.) Ойдогудай. (No complaints.) Түзүк. (Fine.) Кудайга шүгүр. (Thanks to God.)

Read, listen and repeat.

Are you ok (good)?

Жакшы, рахмат! (Good, thanks) Жаман эмес. (Not bad.) Ойдогудай. (No complaints.) Түзүк. (Fine.) Кудайга шүгүр. (Thanks to God.)


Lesson 1-сабак

Exercise 2 - Көнүгүү 2

33

А) Write greetings to fit the person you are meeting.

Example - Үлгү If you meet a person who is younger then you: 1. If you meet a group of young people for the first time: 2. If you meet a group of older people (you know them): 3. If you meet your teacher: 4. If you meet little boy (your neighbor):

Саламатсыңбы

? ? ? ? ?

Б) Decide which people each conversation is taking place.

Example - Үлгү Саламатсызбы эже? Younger person (male or female) with older woman 1. Ассалом алейкум ата! 2. Жакшысызбы апа? 3. Саламатсызбы чоѕ кыз? 4. Саламатсыздарбы? 5. Саламатсыңбы?

1/6

Б Ө Л Ү М

А) Listen to the conversations below and write the missing words.

Айзат: Саламатсызбы (1) Гүлай: Саламат. (2) Айзат: Жакшы (3)

? ? .

2-маек / Conversation 2 Белек: Чоң кыз (1) Асыл: (2)

? , рахмат.

Б) Listen and check your answers.

1/7

1-

Exercise 3 - Көнүгүү 3

1-маек / Conversation 1

Read, listen and practice these phrases.

3-маек / Conversation 3 Мугалим: (1) Окуучулар: (2) Мугалим: (3) Окуучулар: (4)

балдар? . ? .

4-маек / Conversation 4 Бек: (1) Апа: Ойдогудай (2) Note:

U N I T

апа? .

Learn and use everyday phrases!

Everyday phrases - Күнүмдүк колдонуучу сөздөр 1. Кечирип койуңуз! – (kechirip koiunguz) I am sorry! 2. Кечиресиз. – (kechiresiz) Excuse me 3. Мен кыргызча түшүнбөйм. – (men kyrgyzcha tüshünböim) I don’t understand Kyrgyz. 4. Мен орусча билбейм. – (men oruscha bilbeim) I don’t know Russian. 5. Мен орусча сүйлөбөйм. – (men oruscha suiloboim) I don’t speak Russian. 6. Сиз англисче сүйлөйсүзбү? – (siz anglische süilöisuzbu) Do you speak English? 7. Мен французча сүйлөйм. – (men fransuzcha suiloim). I speak French. 8. Мен түшүнбөй жатам. – (men tüshünböi jatam) I don’t understand. 9. Жардам берип койуңузчу. – (jardam berip koiunguzchu) Please help me . 10. Которуп бериңизчи. – (kotorup beringizchi) Please translate. 11. Рахмат. – (rahmat) Thank you. 12. Чоң рахмат. – (chong rahmat) Thank you very much. 13. Эч нерсе эмес. – (ech nerse emes) No problem. 14. Жакшы жатыңыз. – (jakshy jatyngyz) Sleep well. (Good night). 15. Жок. – (jok) No. 16. Ооба. – (ooba) Yes.


34

LESSON - 2

2 - САБАК

Vocabulary for this lesson - Бул сабактын сөздүгү U N I T 1Б Ө Л Ү М

ат дагы кандай (P.E.)? келиңиз… ким? менин рахмат сенин сиздин

– (at) – (dagy) – (kandai) – (kelingiz) – (kim) – (menin) – (rahmat) – (senin) – (sizdin)

name too how are (you)? let’s… who? my thanks your (singular and informal) your (singular and formal)

Words when parting - Коштошуу сөздөрү жакшы бар (P.E.) – (jakshy bar) жакшы кал (P.E.) – (jakshy kal) саламатта бар (P.E.) – (salamatta bar) саламатта кал (P.E.) – (salamatta kal) кат жазып тур – (kat jazyp tur) келип тур – (kelip tur) телефон чалып тур – (telefon chalyp tur) Ат атоочтор – Personal Pronouns мен – (men) I сен – (sen) you (singular, informal) сиз – (siz) you (singular, formal) ал – (al) he /she /it биз – (biz) we силер – (siler) you (plural, informal) сиздер – (sizder) you (plural, formal) алар – (alar) they

go well stay well go well stay well keep writing keep coming keep calling

Reflexive Pronouns: өзүм – (özüm) myself өзүң – (özüng) yourself (singular, i-l) өзүңүз – (özüngüz) yourself (singular, f-l) өзү – (özü) himself /herself /itself өзүбүз – (özübüz) ourselves өзүңөр – (özüngör) yourself (plural, i-l) өзүңүздөр – (özüngüzdör) yourself (plural, f-l) өздөрү – (özdörü) themselves

Everyday phrases - Күнүмдүк колдонуучу сөздөр Сенин атың ким? -(senin atyng kim) What’s your name? (informal) Сиздин атыңыз ким? -(sizdin atyngyz kim) What’s your name? (formal ) Менин атым… -(menin atym) My name is… Таанышып алалы -(taanyshyp alaly) Let’s get acquainted Келиңиз, таанышып алалы -(kelingiz, taanyshyp alaly) Let’s get acquainted (formal) Таанышканыма -(taanyshkanyma Pleased to meet you! кубанычтамын! kubanychtamyn) Мен дагы таанышканыма -(men dagy taanyshkanyma Pleased to meet you, too! кубанычтамын! kubanychtamyn) Мен дагы! -(men dagy) Me, too! Өзүң кандайсың ? -(özüng kandaisyng) How about you? (singular and informal) Өзүңүз кандайсыз? -(özüngüz kandaisyz) How about you? (singular and formal) Кайталап койуңузчу. -(kaitalap koiunguzchu) Could you repeat, please? Шашпай сүйлөңүзчү. -(shashpai süilöngüzchü) Please speak slowly


Lesson 2-сабак

Getting acquainted

35

Таанышуу

А) Read the following phrases.

Everyday phrases - Күнүмдүк колдонуучу сөздөр 1. Сенин атың ким? – What’s your name? (informal) 2. Сиздин атыңыз ким? – What’s your name? (formal or to older people) 3. Менин атым… – My name is… 4. Менин атым Бектурсун. – My name is Bektursun. 5. Таанышып алалы – Let’s get acquainted 6. Келиңиз, таанышып алалы – Let’s get acquainted (formal) 7. Таанышканыма кубанычтамын! – Pleased to meet you! 8. Мен дагы таанышканыма кубанычтамын! – Pleased to meet you, too! 9. Мен дагы! – Me, too! 10. Кайталап койуңузчу – Could you repeat, please? 11. Шашпай сүйлөңүзчү – Please, speak slowly

1/8

Б) Listen and repeat the phrases.

Exercise 1 - Көнүгүү 1

1/9

А) Read and listen to the following conversation.

Таалай: Сенин атың ким? Жанара: Менин атым Жанара. Сиздин атыңыз ким? Таалай: Менин атым Таалай. Жанара: Кайталап койуңузчу?! Таалай: Менин атым Таалай. Жанара: Рахмат! Таанышканыма кубанычтамын! Таалай: Мен дагы! Б) Complete the following dialogues with appropriate words in the box.

1-маек / Conversation 1 атым, саламатчылык, таанышканыма, менин Aзамат: Саламатсызбы чоң кыз? Гүлжан: (1) ! Aзамат: Келиңиз таанышып алалы. Менин (2) Азамат. Гүлжан: (3) атым Гүлжан. Aзамат: Кайталап койуңузчу! Гүлжан: Менин атым Гүлжан. Азамат: Таанышканыма кубанычтамын. Гүлжан: (4) мен дагы кубанычтамын.

1/10

В) Listen and check your answers.

2-маек / Conversation 2 менин, атыңыз, шашпай Рахат: Майкл: Рахат: Майкл: Рахат: Майкл: Рахат: Майкл: Рахат:

Саламатсызбы чоң жигит? Саламатчылык. Сиздин (1) ким? Түшүнбөй жатам! (2) сүйлөңүзчү! Сиздин атыңыз ким? (3) атым Майкл. Менин атым Рахат. Таанышканыма кубанычтамын! Мен дагы!

U N I T 1Б Ө Л Ү М


Lesson 2-сабак

36

Exercise 2 - Көнүгүү 2

U N I T 1Б Ө Л Ү М

А) Fill in the gaps with the appropriate words.

В) Write your name in Kyrgyz.

1-маек / Conversation 1

Суроо: Сиздин атыңыз ким? Жооп: Менин

Суроо (question): Жооп (answer): Менин

атың ким? Айбек.

2-маек / Conversation 2 Суроо (question): Сенин Жооп (answer):

1/11

Г) Get acquainted with another person. Take the conversation above as example.

ким? атым Айбек.

Б) Listen and check your answers.

Parting

Коштошуу

• Parting in formal and informal situations:

1/12

Read, listen and repeat following words.

Personal Endings of Imperative Mood*: 1) Саламатта (formal) a) - (singular & informal) No ending! бар2) Жакшы (informal) б) - ыңыз! (singular & formal) 3) Саламатта (formal) в) - гыла! (plural and informal) кал4) Жакшы (informal) г) - ыңыздар! (plural & formal) Stem word:

English Meaning: Go well! (if a person leaving) Stay well! (if a person staying)

Exercise 3 - Көнүгүү 3 А) How would you greet and say goodbye in the following situations? Add appropriate endings to the following stem words.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

If you are leaving your friends: If you just met your close friend: If your friend is leaving you: If you met your teacher: If your teacher is leaving you: If you are leaving your colleagues: If you met your brothers and sisters: If your classmates are leaving you:

1/13

Жакшы кал Кандай Жакшы бар Жакшы Саламатта бар Саламатта кал Кандай Жакшы бар

Б) Listen and check your answers. В) With other students, practice greeting and parting phrases.

* see lesson 19 for detailed explanation of Imperative mood

! ? ! ? ! ! ? !


Lesson 2-сабак

37

• Phrases in parting (with a person who is familiar with you):

1/14

Read, listen and repeat after the phrases.

Stem word: Келип турТелефон чалып турКат жазып тур-

1/15

Personal Endings: а) - (singular & informal) б) - уңуз! (singular & formal) в) - гула! (plural & informal) г) - уңуздар! (plural & formal)

English meaning: Keep coming (visiting)! Keep calling! Keep writing!

Read, listen and learn Pronouns and Reflexive Pronouns.

Pronouns 1) мен – 2) сен – 3) сиз – 4) ал – 5) биз – 6) силер – 7) сиздер – 8) алар –

Reflexive Pronouns 1) өзүм – myself 2) өзүң – yourself (singular, informal) 3) өзүңүз – yourself (singular, formal) 4) өзү – himself /herself /itself 5) өзүбүз – ourselves 6) өзүңөр – yourself (plural, informal) 7) өзүңүздөр – yourself (plural, formal) 8) өздөрү – themselves

I you (singular, informal) you (singular, formal) he /she / it we you (plural, informal) you (plural, formal) they

Exercise 4 - Көнүгүү 4

1-маек / Conversation 1

1/16

А) Read and listen to the following dialogues.

Гүлжан: Саламатсызбы Азамат? Азамат: Саламатчылык Гүлжан. Кандайсыз? Гүлжан: Жакшы, рахмат. Өзүңүз* кандайсыз? Азамат: Ойдогудай, рахмат. Жакшы калыңыз. Гүлжан: Жакшы барыңыз. Телефон чалып туруңуз!

2-маек / Conversation 2 Эрлан: Салам Айбек, кандайсың? Айбек: Салам Эрлан, ойдогудай. Өзүң* кандайсың? Эрлан: Жакшы, рахмат. * How are yourself? (How about you?) see the chart above.

U N I T 1Б Ө Л Ү М


Lesson 2-сабак

38

Б) Compare two dialogues in A. Explain what is different between formal and informal conversations. Note:

U N I T 1Б Ө Л Ү М

Кандайсың? (кандайсыз?) Өзүң (өзүңүз) кандайсыѕ? ( кандайсыз?) Жакшысыңбы? (жакшысызбы?) Өзүң (өзүңүз) жакшысыңбы? (жакшысызбы?)

Exercise 6 - Көнүгүү 6

Exercise 5 - Көнүгүү 5

1/17

А) Read the conversation then insert the appropriate word from the box.

жакшы, бар, тур, жаман эмес Айгүл: Кандайсың Назира? Назира: (1) , рахмат. Өзүң жакшысыңбы? Айгүл: Ойдогудай, рахмат. Назира: (2) кал, Айгүл. Айгүл: Жакшы (3) , Назира. Келип (4) ! Б) Listen and check your answers.

How are you? How about yourself (you)? Are you good (ok)? Are you good (ok) yourself?

1/18

А) Listen to the conversation then write the missing words.

Асан: (1) эже? Эже: Саламатчылык. Кандайсың Асан? Асан: Жакшы, рахмат. (2) кандайсыз? Эже: Жаман эмес, рахмат. Асан: Жакшы (3) эже. Эже: Жакшы кал Асан.

1/18

Б) Listen and check your answers.

Exercise 7 - Көнүгүү 7 А) How would you say

to your friends: keep coming! to your parents: keep calling! to your group mate: keep writing! to your nieces and nephews: keep writing! to your friend: keep calling! to your neighbor (older): keep visiting! Б) Match the Kyrgyz phrases with the English translations.

1. Жакшы туруңуз.

a. Keep calling. (singular & formal)

2. Өзүңүз жакшысызбы?

b. How about yourself? (singular & informal)

3. Кандайсың?

c. Stay well. (singular & formal)

4. Саламатта баргыла.

d. How are you? (singular & informal)

5. Ойдогудай, айланайын.

e. Stay well. (plural & informal)

6. Келиңиз, таанышып алалы.

f. Go well. (plural & informal)

7. Өзүң кандайсың?

g. Are you good (ok) yourself? (singular & formal)

8. Жакшы калгыла.

h. No complaints, darling.

9. Тааншыканыма кубанычтамын.

i. Pleased to meet you.

10. Телефон чалып туруңуз.

j. Let’s get acquainted.


39

LESSON - 3

3 - САБАК

Asking someone’s situation - Ал-ахыбалды суроо Vocabulary for this lesson - Бул сабактын сөздүгү анда ата-эне бала бала-бакыра балдар бир-туугандар туугандар ден-соолук иш кыз макул мейли окуу сенин сиздердин сиздин силердин үй-бүлө

– (anda) – (ata-ene) – (bala) – (bala-bakyra) – (baldar) – (bir-tuugandar) – (tuugandar) – (den-sooluk) – (ish) – (kyz) – (makul) – (meili) – (okuu) – (senin) – (sizderdin) – (sizdin) – (silerdin) – (üi-bülö)

then parents 1) child 2) boy children (in colloquial speech) 1) children 2) boys siblings relatives health work 1) girl 2) daughter okay (agreement) okay study your (singular, informal) your (plural, formal) your (singular, formal) your (plural, informal) family

Everyday phrases - Күнүмдүк колдонуучу сөздөр (Сиздин) денсоолугуңуз кандай? (Сенин) окууларың кандай? Балдарыңыз (балабакыраңыз) жакшыбы? Иштериң жакшыбы? Мейлиңиз анда… Мейли анда… Жакшы жатыңыз! Жакшы эс алыңыз! Жакшы уктадыңызбы? Жакшы эс алдыңызбы?

-(sizdin)den-soolugunguz kandai) -(senin) okuularyng kandai) -(baldaryngyz (balabakyrangyz) jakshyby) -(ishteringiz jakshyby) -(meilingiz anda) -(meili anda) -(jakshy jatyngyz) -(jakshy es alyngyz) -(jakshy uktadyngyzby) -(jakshy es aldyngyzby)

Бул кыргызча кандай айтылат? Бул кыргызча эмне? Бул сөз кыргызча кандай которулат?

-(bul kyrgyzcha kandai aitylat) -(bul kyrgyzcha emne) -(bul söz kyrgyzcha kandai kotorulat)

– How is your health? (singular, formal) – How are your studies? (singular, informal) – Are your children good / okay? – Is your work good /okay? – okay then…(singular, formal) – okay then…(singular, informal) – Sleep well! (good night) – Have a good rest! (good night) – Did you sleep well? – Did you have a good rest? (did you sleep well?) – How do you say this in Kyrgyz ? – What is this in Kyrgyz ? – How is this word translated into Kyrgyz ?

U N I T 1Б Ө Л Ү М


Lesson 3-сабак

40

From Kyrgyz Culture

U N I T 1Б Ө Л Ү М

Кыргыз маданиятынан

In Kyrgyzstan, people greeting each other consider it cultural necessary to ask about someone’s situation. They ask about health, work, study, family, parents, children and relatives. When you ask about someone’s health or other parts of their lives, people don’t answer "bad", even if they have serious problems; they usually respond that "everything is fine". There are two ways to ask about someone: you can ask: Ден-соолугуң кандай? How is your health? or ask Ден-соолугуң жакшыбы? Is your health good (okay)? It is constructed in a following way:

1/19

Read, listen and repeat the words.

Possessive Pronouns: а) (Сенин) б) (Сиздин) в) (Силердин) г) (Сиздердин) Note:

1/20

иш-

Question Word: кандай? How’s your work? жакшыбы? Is your work good?

Read, listen and repeat the words.

Ден-соолу*-

Possessive Pronoun Ending: а) -гуң (singular, informal) б) -гуңуз (singular, formal) в) -гуңар (plural, informal) г) -гуңуздар (plural, formal)

Question Word: кандай? How’s your health? жакшыбы? Is your health good?

the stem word for health is: ден-соолук, when the Possessive Pronoun Endings are added the letter к changes to г.

You can also ask:

Note:

Possessive Pronoun Endings: -иң (singular, informal) -иңиз (singular, formal) -иңер (plural, informal) -иңиздер (plural, formal)

1) You can drop Possessive Pronouns. 2) For more detailed information of Possessive Pronouns and Possessive Endings, see lesson 7.

Stem Word:

Note:

Stem Word:

ден-соолук* – health, иш* – work, окуу* – study, үй-бүлө – family, ата-эне – parents, балдар – children, бала-бакыра – children (in colloquial speech), бала – child, кыз – daughter, бир-туугандар – relatives /siblings

in colloquial Kyrgyz , you can also ask about health, work and study in plural forms: ден-соолуктар, иштер, окуулар.

Exercise 1 - Көнүгүү 1

How would you ask:

1. Ask about your friend’s health: 2. Ask about your teacher’s work:

Ден-соолугуң жакшыбы?

кандай?


43

UNIT - 2

2 - БӨЛҮМ

Myself and others - Мен жана башкалар In this unit you will learn: Бул бөлүмдө сиз төмөнкүнү үйрөнөсүз: • PERSONAL PRONOUNS • PERSONAL ENDINGS • MARRIAGE STATUS and AGE • NUMERALS • THE NOMINATIVE CASE • DEMONSTRATIVE PRONOUNS

- АТ АТООЧТОР - ЖАК МҮЧӨЛӨР - ҮЙ-БҮЛӨ жана ЖАШ АБАЛЫ - САНДАР - АТООЧ ЖӨНДӨМӨ - ШИЛТЕМЕ АТ АТООЧТОР

U N I T 2Б Ө Л Ү М


44

LESSON - 4

4 - САБАК

Vocabulary for this lesson - Бул сабактын сөздүгү

U N I T 2Б Ө Л Ү М

айдоочу бийчи бир-тууган волонтёр дарыгер (доктур) депутат доктур (дарыгер) дос кечиресиз кечиресиң классташ конок (мейман) кошуна маек мейман (конок) мисалы мугалим окуучу саякатчы студент угуу чоң жигит чоң кыз ырчы

-(aidoochu) -(biychi) -(bir-tuugan) -(volontior) -(daryger (doktur) -(deputat) -(doktur (daryger) -(dos) -(kechiresiz) -(kechiresing) -(klasstash) -(konok (meiman) -(koshuna) -(maek) -(meiman (konok) -(misaly) -(mugalim) -(okuuchu) -(saiakatchy) -(student) -(uguu) -(chong jigit) -(chong kyz) -(yrchy)

– driver – dancer – sibling – volunteer – doctor – deputy – doctor – friend – excuse me (formal) – excuse me (informal) – classmate – guest – neighbor – conversation – guest – example – teacher – schoolboy /schoolgirl – tourist – university student – listening – Mr / Sir – Ms. / Madam – singer

Ат атоочтор – Personal Pronouns мен сен сиз ал биз силер сиздер алар

– (men) – (sen) – (siz) – (al) – (biz) – (siler) – (sizder) – (alar)

I you (singular, informal) you (singular, formal) he /she /it we you (plural, informal) you (plural, formal) they

Ат атоочтор – Personal Pronouns Кечирип койуңуз Эч нерсе эмес Сиз студентсизби? Сиз саякатчысызбы? Мен саякатчы эмесмин. Мен саякатчымын.

-(kechirip koiunguz) -(ech nerse emes) -(siz studentsizbi) -(siz saiakatchysyzby) -(men saiakatchy emesmin) -(men saiakatchymyn)

I am sorry No problem (it’s nothing) Are you a student? Are you a tourist? I am not a tourist. I am a tourist.


Lesson 4-сабак

45

Personal Pronouns Ат атоочтор You have used personal pronouns since the beginning of the book. The Kyrgyz has eight personal pronouns. Each personal pronoun has an ending (suffix), which we will call "Personal Endings" (P.E). Personal endings are added to the noun, adjective and verb. Since the Kyrgyz language has different endings for personal pronouns, possessive pronouns, different tenses, and modal verbs, we use a color coded system to make your language study easier. Color coded system – there are eight personal pronouns in the box, each of which are colored differently. For the rest of the book, any endings that relate to that pronoun will be printed in the appropriate color.

2/1

Read and listen to the personal pronouns.

1) Мен --- I 2) Сен ---You (singular, informal) 3) Сиз ---You (singular, formal) 4) Ал --- He /she /it Note:

Personal Pronouns 5) Биз --- We 6) Силер --- You (plural, informal) 7) Сиздер ---You (plural, formal) 8) Алар --- They

Personal endings are added to nouns, verbs, and adjectives. First say the pronoun and then the noun, verb, or adjective with the personal ending. Personal Endings Мен - … м■н Биз - … б■з* Силер - …c■ң●р Сен - …c■ң Сиз - … с■з Сиздер - …с■зд●р Ал - …* Алар - …**

2/2

Read, listen and repeat after the examples.

1) Мен окуучумун --- I am a schoolboy. 2) Сен доссуң --- You are a friend 3) Сиз атасыз --- You are a father 4) Ал бала* --- He is a boy/child

5) Биз окуучубуз* оr: Биз окуучуларбыз* We are schoolchildren 6) Силер доссуңар --- You are friends 7) Сиздер атасыздар --- You are fathers 8) Алар бала** оr: Алар балдар** --They are boys /children.

*there is no ending for a third person pronoun –ал Example: Ал окуучу. **1 sometimes we add the plural ending -лар before the personal ending биз. Both of them are correct. Example: Биз окуучуларбыз. or Биз окуучубуз. *2 if a noun or an adjective ends with an unvoiced consonant, then personal ending of -б■з changes to -п■з. Example: Биз доспуз. **there is no ending for third person plural pronoun алар. In colloquial speech, sometimes Kyrgyz people add a plural ending for Алар. Both are correct. Мисалы: Алар окуучу. or Алар окуучулар. Note:

Usually, it is not necessary to use a Personal Pronoun when you use a Personal Ending. Instead of saying: мен окуучумун (I am a pupil) you can just say: окуучумун. In this sentence, -мун is the ending of first pronoun мен, so you can omit the pronoun мен.

U N I T 2Б Ө Л Ү М


Lesson 4-сабак

46

Exercise 1 - Көнүгүү 1 А) Match the following pronouns with nouns.

U N I T

В) Add an appropriate personal ending or the following nouns.

1. Сиз

а. студентсиң

1. Мен мугалиммин

2. Силер

б. доктурмун

2. Сен окуучу

3. Биз

в. волонтёрлор

3. Ал доктур

4. Сиздер

г. окуучусуңар

4. Алар волонтёр

5. Алар

д. мугалимбиз

5. Сиздер конок

6. Ал

е. коноксуздар

6. Биз дос

7. Сен

ж. кошуна

7. Силер кошуна

8. Мен

з. доссуз

8. Сиз студент

2/3

Б) Listen and check your answers.

2/5

Study chard bellow. Read and listen to the examples.

2/4

Г) Listen and check your answers.

2Б Ө Л Ү М

Personal Endings (P.E.): Positive form

Negative form

Question form

+

- ЭМЕС+ Р.Е.

-P.E. -б■? or -п■*?

The pronoun comes first then a noun or an adjective, then add a personal ending. Pronoun +noun + P.E. Биз + мугалим+биз.

In a negative form, add a personal ending to the negation word эмес. Pronoun + noun + эмес + P.E. Силер + окуучу + эмес+сиңер.

In a question form, add question endings: б■? or п■? to the Personal Ending. Pronoun + noun + P.E. + б■? Сен + айдоочу+суң +бу?

Examples:

Examples:

Examples:

1) Мен волонтёрмун. (I am a volunteer).

4) Биз кыргыз эмеспиз. (We are not Kyrgyz).

7) Силер коноксуңарбы? (Are you guests?)

2) Сен саякатчысың. (You are a tourist).

5) Силер бийчи эмессиңер. (You are not dancers).

8) Сиздер доссуздарбы? (Are you friends?)

3) Ал ырчы*. (He is a singer)

6) Алар саякатчы эмес.* (They are not tourists).

9) Ал ырчыбы? (Is he a singer?)

*Remember, there is no P.E. for third person pronoun.

*Remember, there is no P.E. for third person plural.

Note:

If a noun, a verb or an adjective ends with an unvoiced consonant, the question ending -б■ changes to -п■.


Lesson 4-сабак

47

Exercise 2 - Көнүгүү 2 А) One of the forms is provided; write the two other forms.

Positive form: 1) Мен студентмин. 2) 3) 4) Сиз кошунасыз. 5) 6) Ал конок. 7) 8)

Negative form: . .

Биз саякатчы эмеспиз.

. . .

Силер дос эмессиңер.

Question form: . . . . . .

Алар мугалимби? Сен бир-туугансыңбы?

? ? ?

? ? Сиздер бийчисиздерби?

Б) Add appropriate endings and answer the questions based on the examples.

1. Сиз мугалим ? Сиз мугалимсизби ? 2. Сиздер волонтёр ? Cиздер волонтёрсуздарбы? 3. Силер классташ ? 4. Алар бир-тууган ? 5. Сиз депутат ? 6. Сиздер ырчы ? 7. Биз дос ? 8. Сен айдоочу ?

2/6

ооба, мен мугалим Ооба, мен мугалиммин. жок, биз саякатчы Жок, биз волонтёр эмеспиз, биз саякатчыбыз. ооба, биз классташ жок, алар дос жок, мен мугалим ооба, биз ырчы ооба, биз дос жок, мен

В) Listen and check your answers.

Exercise 3 - Көнүгүү 3

2/7

А) Read and listen to the following dialogues.

1-маек / Conversation 1 Бекжан: Чоң кыз, сиз студентсизби? Мугалим: Жок, мен студент эмесмин. Мен мугалиммин. Бекжан: Кечирип коюңуз.

2-маек / Conversation 2 Турат: Кечиресиң чоң жигит, сен ырчысыңбы? Айбек: Ооба, мен ырчымын.

кечирип койуңуз - I am sorry кечиресиң - excuse me

U N I T 2Б Ө Л Ү М


79

UNIT - 4

4 - БӨЛҮМ

Occupations - Кесиптер In this unit you will learn: Бул бөлүмдө сиз төмөнкүнү үйрөнөсүз:

• WAYS TO NAME OCCUPATIONS • SIMPLE PRESENT TENSE • THE LOCATIVE CASE

- КЕСИПТЕРДИ АЙТУУ - ЖӨНӨКӨЙ УЧУР ЧАК - ЖАТЫШ ЖӨНДӨМӨ

U N I T 4Б Ө Л Ү М


80

LESSON - 10

10 - САБАК

Vocabulary for this lesson - Бул сабактын сөздүгү Кесиптер адвокат айдоочу ашпоз (повар (ru.) библиотекарь (ru.) (китепканачы (к.) бийчи бухгалтер(ru.) дарыгер / доктур директор доктур / дарыгер дыйкан

U N I T 4Б Ө Л Ү М

жазуучу жардамчы жумушчу журналист (ru.) (кабарчы(к.) жыгач уста жылкычы зергер изилдөөчү инженер ишкер кабарчы(к) (журналист (ru.) кароолчу касапчы китепканачы (к.) (библиотекарь (ru.) койчу комузчу котормочу (тилмеч) куруучу малчы (чабан) менеджер милиционер мугалим (окутуучу) наабайчы (нанчы) окутуучу (мугалим) оператор официант (ru.) (тейлөөчү (к.) пенсионер

– Occupations – lawyer, attorney, advocate – driver – cook – librarian – dancer – accountant – doctor – director – doctor – farmer (person who works the land) – writer – assistant – worker – journalist – carpenter – person who guards horses – jeweler, goldsmith – investigator, researcher – engineer –business person – journalist – guard – butcher – librarian – shepherd – person who plays national musical instrument komuz – translator (interpreter) – builder – person who keeps animals – manager – militia, police – teacher – baker – teacher – operator – waiter / waitress – pensioner

президент сатуучу (соодагер) саякатчы сот сүрөтчү тейлөөчү (к.) (официант (ru.) тергөөчү тигүүчү (бычмачы) уйчу уста фермер чабан (малчы) чачтарач ырчы эсепчи (к.) (бухгалтер(ru.) Этиштер айда дарыла жаз жардам бер изилде иште кабарла кайтар кой кайтар комуз черт котор кур нан бышыр оку окут сат саякатта тейле тик ырда

– president – seller (vendor) – tourist – court – 1) photographer 2) artist – waiter / waitress – prosecutor – tailor – herdsman (person who guards cows in a field) – master, blacksmith (person who works with metal) – farmer (person who has a farm, animals and land) – person who keeps animals – barber – singer – accountant Verbs - drive -treat, cure - write - help -investigate, research -work -inform -guard -guard the sheep -play komuz -translate, interpret -build -bake a bread -study -teach -sell -travel -serve -sew -sing


Lesson 10-сабак

81

In the Kyrgyz language, someone’s occupation or position are made in the following way: the ending (for the rest of the book, "Occupational Ending") -ч■ is added to a noun. The occupational ending -ч■ makes a noun from a noun. Мисалы: ыр means a song, so if you add the ending -ч■ it means ырчы, a singer or a person who sings a song. Мисалы: айдоочу – driver; бийчи – dancer; ырчы – singer In Soviet times, collective farms played a big role in society, with occupations such as: кой (sheep) + чу – shepherd (a person who keeps or guards the sheep on the field) уй (cow) + чу- person who keeps the cows or guards them on the field жылкы (horse) + чы – person who keeps horses or guards them on the field мал (animals) +чы - чабан – person who keeps various animals Some occupational words are used interchangeably, in both Kyrgyz and Russian: ашпоз (к.) / повар (ru.) – cook кабарчы (к.) / журналист (ru.) – journalist китепканачы (к.) / библиотекарь (ru.) – librarian тейлөөчү (к.) официант (ru.) – waiter /waitress эсепчи (к.) бухгалтер(ru.) – accountant The following occupational words are adopted from other languages and are used widely. адвокат – lawyer, attorney, advocate директор – director доктур (доктор-Russian word) - дарыгер / врач – doctor дыйкан – farmer (person who works with the land) жыгач уста - carpenter зергер – jeweler, goldsmith инженер – engineer менеджер – manager

милиционер – policeman оператор – operator пенсионер – pensioner президент – president сот – court (judge) уста – master, blacksmith (person who works with metal) фермер – farmer (person who has a farm, animals and a land)

Three ways to describe someone’s occupation: (a) Мен доктурмун. I am a doctor. (б) Менин кесибим ырчы. My occupation is a singer. (в) Мен айдоочу болуп иштеймин. I work as a driver. (г) Менин кесибим китепканачы, бирок мугалим болуп иштеймин. My occupation is a librarian, but I work as a teacher.

Just saying who someone is. First say the pronoun, the occupation and a personal ending as in (a). In (б) add the word кесип (occupation) in a possessive pronoun sentence. You can say this sentence when you know someone is qualified in this occupation, whether or not the person works in that specialization. In (в) use болуп иштей+Personal Ending (work as a…) after the occupation word. In this case, you may have a degree in a specific occupation, but work in a different field. In (г), to clarify your occupation and work, then first say your specified occupation and what you do now.

U N I T 4Б Ө Л Ү М


Lesson 10-сабак

82

4/1

Read and listen to the following dialogues.

1

2-маек А: Сиз ким болуп иштейсиз? What do you work as? Б: Мен сатуучу болуп иштейм. I work as a seller.

2

1-маек А: Сиздин кесибиңиз эмне? What is your occupation? Б: Менин кесибим мугалим. My occupation is a teacher.

3-маек А: Сиздин атаңыз эмне иш* кылат? What does your father do? (literally: What kind of work does he do?) Б: Менин атам доктур. My father is a doctor.

3

Көнүгүү 1 А) Complete the sentences with occupation words based on the pictures.

2. Биздин апабыздын кесиби .

U N I T

1. Нурбектин байкеси болуп иштейт.

4. Айзада болуп иштейт. 3. Аселдин апасы мугалим, бирок болуп иштейт.

4Б Ө Л Ү М

6. Кенжебектин кесиби тергөөчү, бирок болуп иштейт. 5. Айжан

.

8. Менин эжемдин кесиби . 7. Биздин эжебиз .


Lesson 10-сабак

4/2

83

Б) Listen and check your answers.

Көнүгүү 2

4/3

А) Listen to the dialogue and answer the questions.

1. Асан ким болуп иштейт? Айбек

2. Асандын кесиби эмне? 3. Айбектин кесиби эмне? 4. Айбек ким болуп иштейт? 5. Айбектин атасынын кесиби эмне?

Асан

4/4

Б) Listen to Aida and about her friends. Write their jobs and ages.

Аида жашта

Айбек жашта

Асел

Аселина жашта

жашта

U N I T 4Б Ө Л Ү М

Элина Гүлжан жашта

Элдияр жашта

жашта


Lesson 10-сабак

84

Көнүгүү 3 А) Match the following nouns with verbs.

Nouns 1. жазуучу 2. сатуучу 3. котормочу 4. ырчы 5. айдоочу 6. кароолчу 7. куруучу 8. саякатчы 9. окутуучу/мугалим 10. жардамчы

Б) Write the nouns for the verbs.

Verbs а. жардам бер б. ырда в. жаз г. окут д. кур е. саякатта ж. кайтар з. сат и. айда к. котор

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nouns кабарчы

Көнүгүү 4 А) Correct the personal endings of the sentences.

1. Сен студенминби? 2. Биз мугалисиңер. 3. Алардын атасы айдоочулар. 4. Менин эжемдин кесибиңер кабарчы. 5. Сиздер жазуучусуңар. 6. Силер ырчыбызбы? 7. Биз саякатчы эмеспиз. Биз ишкермин. 8. Алардын кесибиңер тилмеч. 9. Мен дарыгерсиз. 10. Сен комузчу эмессиз. U N I T 4Б Ө Л Ү М

4/5

Сен студентсиңби?

Б) Listen and check your answers.

Көнүгүү 5 А) Answer the following questions.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Сиздин кесибиңиз эмне? Сиз ким болуп иштейсиз? Сиздин апаңыз ким болуп иштейт? Сиздин атаңыздын кесиби эмне? Сиздин байкеңиздин (иниңиздин) кесиби эмне? Сиздин эжеңиз (карындашыңыз) (сиңдиңиз) ким болуп иштейт?

Б) Ask your classmates (friends) the questions in A.

Verbs а. кабарла б. изилде в. дарыла г. иште д. тейле е. кой кайтар ж. комуз черт з. тик и. нан бышыр к. оку


85

LESSON - 11

11 - САБАК

Vocabulary for this lesson - Бул сабактын сөздүгү англисче бирок газета гезит дарыкана жакшы жана кар кат көп көчө кечинде кино китеп классташ кофе кошуна кымыз кыргызча кышында менен орусча сабак тамак телевизор телефон тоо тоого топ чай шырдак Этиштер бар бас башкар бийле бол жаа жап жаса

– in English – but – newspaper – newspaper – pharmacy (drugstore) – good – and – snow – letter – many – street – in the evening – movie – book – classmate – coffee – neighbor – Kyrgyz national drink made of horse’s milk – in Kyrgyz – in winter – and / with / by – in Russian – lesson – meal / food – television – telephone – mountain – to the mountain – ball / group, team – tea – Kyrgyz national carpet made of felt Verbs – go , have (there is) – walk – manage – dance – be – fall – close – make / cook

жаша же жок кел көр кет ойлон ойно отур сабак бер сок сугар сура сүйлө сүрөт тарт сүрөткө тарт тамак жаса тамак бышыр тап телефон чал тур ук укта уч чал (телефон чал) үйрөн шаш

– live – eat – have not (there is not) – come – watch /see – leave – consider – play – sit – conduct a lesson, teach – hit – water – ask – speak – draw – take a photo – cook food – cook food – find – make a phone call – stand , live – listen – sleep – fly – call – learn – hurry

Adverbs of frequency ай сайын анда-санда ар дайым (дайыма) жума сайын жыл сайын кечинде күн алыс күн сайын күндө (күнүгө) кээде такай түштө эртең менен эч качан

– every month – sometimes – always – every week – every year – in the evening – every other day – everyday – everyday – rarely – always – in the afternoon – in the morning – never

U N I T 4Б Ө Л Ү М


Lesson 11-сабак

86

Simple Present Tense 4/6

Жөнөкөй учур чак

Read and listen to the sentences.

(а): (Repeated action) Биз күндө кечинде карта ойнойбуз. Every evening we play cards.

(б): (General action) Азамат мектепте окуйт. Azamat studies at school.

(в): (Fact) Кышында кар жаайт. It snows in winter.

Simple Present Tense is used in a conversation to describe one activity or someone’s action at the period of speaking - not at the moment, but in general. It includes an activity happening in repeated action, as in (a), in general action as in (б), and in facts as in (в).

4/7

Listen to the examples in the chart.

The Positive Form of Simple Present Tense Pronoun: If verb ends with:

U N I T

1. Мен 2. Сен 3. Сиз 4. Ал 5. Биз 6. Силер 7. Сиздер

4Б Ө Л Ү М

8. Алар*

You add:

vowel:

Й+

voiced or unvoiced consonant:

●+

vowel: voiced or unvoiced consonant:

■+

Personal Endings: - м(■н) - c■ң - с■з -т - б■з - c■ң●р - с■зд●р

- ш●т

Examples ойно+й+м(ун) - I play бар+а+сың - You go сүйлө+й+ сүз - You speak жаз+а +т - He/she/it writes ырда+й +быз - We sing кет+е +сиңер - You leave укта+й+сыздар - You sleep сура+шат /сура+й+т -They ask бар+ы+шат / бар+а+т -They go

* In colloquial speech, third person plural may be same as third person singular. Мисалы: Алар сурашат. or Алар сурайт. Note:

In the simple present tense, to add a personal ending in the positive form or question form (not negative form), if the verb ends with к or п, then к changes to г, and п changes to б. Мисалы: сок - Мен согомун. (I hit). ук - Сиз угасыз. (You listen/hear). жап - Сен жабасың. (You close). тап - Биз табабыз. (We find).


Lesson 11-сабак

4/8

87

Listen to the examples in the chart.

The Negative Form of Simple Present Tense Pronouns: If verb ends with: 1. Мен 2. Сен 3. Сиз 4. Ал 5. Биз 6. Силер 7. Сиздер

8. Алар*

Negation Ending:

Personal Endings (P.E.)

vowel and voiced consonant:

-б●

unvoiced consonant:

-п●

-п●

voiced or unvoiced consonant

-■ш

vowel

Examples:

- м(■н) - c■ң - с■з -т - б■з - c■ң●р - с■зд●р

баc + паймын жаз + байсың көр +бөйсүз ойно + бойт сүйлө + бөйбүз шаш + пайсыңар оку + байсыздар

бас + ышпайт ырда + шпайт

*In colloquial speech, third person plural may be same as third person singular. Мисалы: Алар басышпайт or алар баспайт. Алар ырдашпайт or алар ырдабайт.

4/9

Listen to the examples in the chart .

The Question Form of Simple Present Tense Pronoun: 1. Мен 2. Сен 3. Сиз 4. Ал 5. Биз 6. Силер 7. Сиздер

8. Алар*

If verb ends with: vowel:

You add: Й+

voiced or unvoiced consonant:

●+

vowel:

-

voiced or unvoiced consonant:

■+

Personal Endings:

Personal Endings:

- м(■н) - c■ң - с■з - б■з - c■ң●р - с■зд●р

-б■?

- ш●

-б■?

Examples ойно+й+м(ун)+бу? бар+а+сың+бы? сүйлө+й+ сүз+бү? жаз+а+бы? ырда+й+быз+бы? кет+е+сиңер+би? укта+й+сыздар+бы? оку+ша+бы? бар+ыша+бы?

*In colloquial speech, third person plural may be same as third person singular. Мисалы: Алар барышабы or алар барабы? Алар окушабы or алар окуйбу?

U N I T 4Б Ө Л Ү М


Lesson 11-сабак

88

Көнүгүү 1

А) Add Personal Endings (positive forms) of the Simple Present Tense.

1

2

телевизор көр Мен телевизор көрөм Сен телевизор көр Сиз Ал Биз Силер Сиздер Алар

жаз . . . . . . . .

4

Мен Сен Сиз Ал Биз Силер Сиздер Алар

U N I T 4Б Ө Л Ү М

ойно . . . . . . . .

5

ич Мен Сен Сиз Ал Биз Силер Сиздер Алар

3

Мен Сен Сиз Ал Биз Силер Сиздер Алар 6

үй жыйна

тамак жаса* . . . . . . . .

. . . . . . . .

Мен Сен Сиз Ал Биз Силер Сиздер Алар * тамак бышыр (synonym)

. . . . . . . .

Мен Сен Сиз Ал Биз Силер Сиздер Алар

. . . . . . . .

Б) Write appropriate verbs, with correct personal endings, in the following sentences. The first sentence determines the verb in a second sentence.

Мен ырчымын. Мен Азамат бийчи. Азамат Биз сүрөтчүбүз. Биз Айсулуу жана Бекжан жардамчы. Алар 5. Силер окуучусуңар. Силер 1. 2. 3. 4.

. 6. Том саякатчы. Ал . 7. Менин апам мугалим. Ал . 8. Сиз айдоочусуз. Сиз машина . 9. Сен котормочусуң. Сен . 10. Алар кароолчулар. Алар

. . . . .


Lesson 11-сабак

4/10

89

В) Listen and check your answers.

Adverbs of frequency 100% 50% 0% күндө (күнүгө) – everyday кээде – rarely эч качан – never* ар дайым (дайыма) – always анда-санда – sometimes такыр – never* такай – usually күн сайын – everyday эртең менен – in the morning жума сайын – every week түштө – in the afternoon ай сайын – every month кечинде – in the evening жыл сайын – every year түн ичинде – at night күн алыс- every other day Note:

1. Adverbs in the Simple Present Tense may come before or after pronouns. Мисалы: Мен анда-санда машина айдайм. Анда-санда мен машина айдайм. 2. When you use эч качан and такыр in Simple Present Tense, the verb is used in negative form. Мисалы: Мен эч качан тамеки чекпеймин.

Көнүгүү 2

А) Add personal endings of Simple Present Tense for the following sentences +positive, - negative, ?question sentences.

1. + Мен кечинде тамак же . 2. - Менин атам кымыз ич . 3. - Биздин жээнибиз Бишкекте жаша . 4. ? Сиздин балдарыңыз англисче жакшы сүйлө ? 5. + Сиздер күндө кел .

4/11

6. + Биз ар дайым кат жаз . 7. ? Күн сайын сен китеп оку 8. + Рахат жана Нурлан анда-санда топ ойно . 9. ? Сенин ата-энең кээде кино көр 10. - Азаматтын карындашы эч качан телевизор көр .

?

?

Б) Listen and check your answers.

Көнүгүү 3

А) Change these sentences into the negative form of the Simple Present Tense.

Үлгү: Менин байкем күндө эртең менен чуркайт. Менин байкем күндө эртең менен чуркабайт. 1. Гүлмира жакшы окуйт. 2. Силер испанча жакшы сүйлөйсүңөр. 3. Жаан көп жаайт. 4. Айбектин чоң атасы кээде ырдайт. 5. Биз күндө кечинде кино көрөбүз.

6. Сиздер машина айдайсыздар. 7. Менин кошуналарым кофе ичишет. 8. Мен ар дайым комуз чертем. 9. Сиз анда-санда тамак жасайсыз. 10. Алар жыл сайын тоого барышат.

4/12

Б) Listen and check your answers.

U N I T 4Б Ө Л Ү М


Lesson 11-сабак

90

Көнүгүү 4 А) Fill in the gaps with appropriate verbs with Personal Endings of Simple Present Tense.

оку

ич айда ыйла жаз көр бар ойно жаса тазала

чал

Үлгү: +Менин иним жана карындашым ар дайым топ Менин иним жана карындашым ар дайым топ ойношот. 1. + Менин күйөөм күндө гезит . 2. + Менин чоң атам жана чоң энем дайыма кечинде чай 3. ? Сен күн сайын ? 4. - Менин эжем жана жездем эч качан кино 5. + Менин таекем анда-санда тоого . 6. ? Сиздин кызыңыз күндө кечинде тамак 7. + Мен жана карындашым такай үй . 8. - Сен машина . 9. ? Роза жана Жаңыл жума сайын телефон 10. - Биз эч качан кат .

. . . ? ?

Б) Change the following sentences into question form of the Simple Present Tense.

1. Сиз кыргызча сүйлөйсүз. Сиз кыргызча сүйлөйсүзбү? 2. Сен кофе ичесиң. 3. Биздин апабыз шырдак жасайт. 4. Максаттын иниси түштө уктайт. 5. Сенин карындашың Кытайда жашайт. 6. Кышында кар жаайт. 7. Биз сабак окуйбуз. 8. Силер орусча үйрөнөсүңөр.

4/13 U N I T 4Б Ө Л Ү М

В) Listen and check your answers in A and Б.

Көнүгүү 5 А) Write what you do in the following time.

Б) Write about your family's activities.

Мен … күндө күндө кечинде күн-алыс жума сайын кээде ай сайын жыл сайын

Менин ата-энем Менин атам Менин апам Менин эжем Менин карындашым Менин байкем Менин иним Менин … Менин … Биздин …

. . . . . . .

. . . . . . . . . .


91

LESSON - 12

12 - САБАК

Vocabulary for this lesson - Бул сабактын сөздүгү 3 – курс автобекет агентство азыр айыл ак чардак базар башкарма даамдуу дарыкана жемиш Жогорку Кеңеш көчө классташ ойчул оорукана сабак бер свет сугатчы талаа тур улуу укта учкуч кичүү университет фабрика чет элдик агентство чечен чоң шаар эс ал

– 3rd year course (at the university) – bus station – agency – now – village – seagull – bazaar – manager – tasty /delicious – pharmacy (drugstore) – fruit – Jogorku Kengesh (Parliament of Kyrgyz Republic) – street – classmate – philosopher – hospital – conduct a lesson – power (electricity) – a person who waters the field – field – 1) stand 2) live – older – sleep – pilot – younger – university – factory – foreign agency – orator – big – city – have a rest, relax

U N I T 4Б Ө Л Ү М


Lesson 12-сабак

92

The Locative Case

Жатыш жөндөмө

In (a), the Locative Case answers where the object/person is located; it is identified with the endings -д●, -т●, and -нд●. The English equivalent is prepositions such as: in, on, at, above, in the middle, under etc. In (б), the Locative Case mainly answers to the question кайда? where? You can also use the alternative question words such as: кайсы жакта? (каякта? shortened form), кайсы жерде? (каерде? shortened form) and all of them mean where? in English.

(а): Менин апам үйдө. My mother is in the house. (б): Сенин апаң кайда? Where is your mother?

*In colloquial speech, sometimes the question word кана is used instead of кайда, кайсы жакта, каякта, кайсы жерде and каерде. Мисалы: Айнура кана? Where is Ainura? Айнура үйдө. Ainura is at home.

4/14

Listen and repeat after the examples in the chart.

The Question Form of Simple Present Tense If a noun ends with:

Noun

Locative Case Ending: +д ●

vowel and voiced consonant: unvoiced consonant: +т ●

3rd Person Possessive + нд ● Ending: +д● Other Possessive Endings: U N I T

Көнүгүү 1

4/15

4Б Ө Л Ү М

Examples and English Meanings: 1. тоо+до on the mountain 2. айыл+да in the village 3. Ош+то in Osh 4. Сузак+та in Suzak 5. Асылдын үйү+ндө at Asyl’s house 6. Алардын шаары+нда in their city 7. Сиздин үйүңүз+дө in your house 8. Биздин көчөбүз+дө in our street

Listen and write the Locative Case Endings.

Аида Бишкек жашайт. Ал банк иштейт.

1

3

Медина Каракол жашайт. Ал мектеп окуйт.

2 4

Айбек айыл Ал мектеп

жашайт. мугалим.

Элина Коста Рика жашайт. Ал университет

окуйт.


Lesson 12-сабак

93

Using the Locative Case: 1. The Locative Case Ending is used to express where the event, thing, or person is. The English equivalent is the prepositions at, on, in. Мисалы: 1) Мен мектепте окуймун. I study at school. 2) Менин апам үйдө. My mother is in the house. 2. The Locative Case Ending is used to express time meanings in the following order: ● for the week days when it means on Monday. Officially Unofficially Дүйшөмбүдө (1-күнү) on Monday Шейшембиде (2-күнү) on Tuesday Шаршембиде (3-күнү) on Wednesday Бейшембиде (4-күнү) on Thursday Жумада (5-күнү) on Friday Ишембиде (6-күнү) on Saturday Жекшембиде (дем алыш күнү*) on Sunday ● for hours, like the English preposition at, when telling the time (see lesson 15). Мисалы: Саат ондо (10до) – at ten o’clock, Мен тогузда уктайм. I sleep at nine o’clock. ● for the time expression, as in English subordinating conjunction when (see lesson 37) Мисалы: Сен ырдаганда мен абдан таң калдым. I was surprised when you sang. 3. The Locative Case Ending is used to express someone’s age. Мисалы: Сен канча жаштасың? How old are you? Мен жыйырма жаштамын. I am twenty years old. Мен жыйырмадамын. I am in twenty. 4. The Locative Case Ending is used with Pronouns (Pronouns with Locative Case) with the usage of: бар and жок. (see lesson 9) Мисалы: Сизде китеп барбы? Do you have a book? Менде китеп жок. I do not have a book. Менде бар – I have Бизде бар – we have Сенде жок – you don’t have Силерде жок – you don’t have Сизде бар – you have Сиздерде бар – you have Анда бар – he/she/it has Аларда жок – they don’t have *In some parts of Kyrgyzstan, people use дем алышта or базар күнү. Базар күн is used widely because, in some places, animal bazaars are open only on Sundays. In this case, it means the day to go to bazaar. Көнүгүү 2

1. Караколдо

7. Ош

А) Add Locative Case Endings to the following places.

2. Нарын

8. Баткен

3. Бишкек

9. Токмок

4. Кант

10. Балыкчы

5. Талас

11. Ысык-Көл

6. Жалал-Абад

12. Чүй

U N I T 4Б Ө Л Ү М


Lesson 12-сабак

94

Б) Change the following sentences into question and negative form of the Simple Present Tense

1. Мен университетте окубаймын. 6. Менин таежем дарыканада иштейт. Мен университетте окуймунбу ? 2. Менин атам автобекетте машина айдайт. ? 7. Керез базарда алма сатат. ? 3. Сенин жеңең ар дайым даамдуу тамак ? жасайт. 8. Биз агенстводо оператор болуп иштейбиз. 4. Биздин жээндерибиз күндө кечинде көчөдө топ ойношот. 5. Азамат менен Айдар орусча жакшы сүйлөшөт.

?

?

9. Таалайдын байкеси университетте сабак берет. 10. Сиз автобекетте автобус айдайсыз.

?

? ?

? В) Complete these sentences with Locative Case Endings.

1. Биз Кыргызстанда жашайбыз. 2. Менин досум Девид Нью-Йорк окуйт. 3. Асылдын байкеси жана жеңеси Токмок турушат. 4. Кенже апанын баласы Кум-Төр иштейт. 5. Мен улуу байкемдин үйү турам.

U N I T 4Б Ө Л Ү М

4/16

Г) Listen and check your answers.

Көнүгүү 3

4/17

6. Менин классташтарым талаа топ ойношот. 7. Биздин үйүбүз азыр свет жок. 8. Ысык-Көл ак чардак көп. 9. Рахат жана Алтынай фабрика иштейт. 10. Сиздин кызыңыз агенство котормочу болуп иштейби?

А) Listen to the dialogues and complete the sentences.

1-маек (Conversation between a teacher and a student) Мугалим: Жазгүл, сенин апаң кайда иштейт? Жазгүл: Менин апам (1) иштейт. Мугалим: Ким болуп иштейт?* Жазгүл: Доктур болуп иштейт.

Эскертүү

2-маек (A conversation between older and younger women) Келин: Апа, сиздин уулуңуз кайсы жерде? Апа: Уулум (1) , айланайын. Келин: Ал (2) эмне кылат? Апа: Университетте окуйт.

*You don’t need to repeat сенин апаң, менин апам in each sentence, because it is already clear from the personal endings about whom you are speaking.


Lesson 12-сабак

Көнүгүү 4

95

А) Using the vocabulary list, match the following nouns with appropriate verbs in the box.

Ким эмне кылат? Who does what? изилдейт, сугарат, окутат, учат, жардам берет, бийлейт, дарылайт, сүйлөйт, айдайт, талаада иштейт, башкарат, иштейт, иштейт, ойлонот, жазат, сүрөт тартат, окуйт, саякаттайт, кайтарат, сатат, которот, ырдайт 1. Сугатчы cугарат 2. Окуучу_ _ _ _ 3. Мугалим / окутуучу_ _ _ 4. Бийчи _ _ _ 5. Ырчы _ _ _ 6. Сатуучу _ _ _ 7. Дарыгер / доктур _ _ _ 8. Котормочу / тилмеч _ _ _

9. Башкарма _ _ _ 10. Ишкер _ _ _ 11. Жумушчу _ _ _ 12. Жазуучу _ _ _ 13. Сүрөтчү _ _ _ 14. Саякатчы _ _ _ 15. Кароолчу _ _ _

16. Айдоочу _ _ _ 17. Дыйкан _ _ _ 18. Жардамчы _ _ _ 19. Изилдөөчү _ _ _ 20. Чечен _ _ _ 21. Учкуч / пилот _ _ _ 22. Ойчул _ _ _

Ким кайда иштейт? Who works where? Б) Try to find as many answers as possible to the following questions:

1. Сатуучу каерде иштейт? 2. Дыйкан кайда эмне кылат? 3. Окутуучу кайсы жерде окутат?

4. Ишкер каякта иштейт? 5. Дарыгер кайда иштейт? 6. Котормочу кайсы жерде которот?

television - телевидение meeting - жолугушуу concert - концерт radio - радиодо hospital - оорукана organization - уюм apple garden - алма-бак travel agency -саякат агенство

bank - банк field - талаа editorial office - редакция garden - огород feast - той party - кече wedding - үйлөнүү той presentation - презентация

Б) Try to find as many answers as possible to the following questions:

U N I T

талаада

1

4-

3

сугатчы

эсепчи 5 2 кабарчы

4 ырчы

котормочу

Б Ө Л Ү М


Lesson 12-сабак

96

Көнүгүү 5 А) Read the text bellow and underline the words in the Locative Case.

Алтынай Бул Алтынай. Алтынай 35 жашта. Алтынай турмушка чыга элек. Ал Улуттук ооруканада дарыгер болуп иштейт. Алтынайдын үй-бүлөсү чоң. Алтынайдын апасы, атасы, эки эжеси жана бир иниси бар. Алтынайдын апасынын аты Ажар. Ажар мектепте мугалим болуп иштейт. Атасынын аты Турус. Турус Жогорку Кеңеште иштейт. Алтынайдын эжелери турмушка чыккан. Алардын аттары Жаркынай жана Күмүшай. Жаркынай базарда жемиш сатат. Күмүшай котормочу. Ал чет элдик агентстводо иштейт. Алтынайдын инисинин аты Дамир. Дамир университетте 3-курста окуйт. Жогорку Кеңеш – Jogorku Kengesh (parliament of Kyrgyz Republic) базар – bazaar жемиш – fruits чет элдик агентство – foreign agency 3-курс – 3rd year course (at university) Б) Answer the following questions.

U N I T 4Б Ө Л Ү М

1. Алтынай канча жашта? 2. Алтынай кайда иштейт? 3. Алтынай ким болуп иштейт? 4. Алтынайдын апасынын, атасынын, эжелеринин жана инисинин аттары ким? 5. Мектепте ким иштейт? 6. Алтынайдын атасы кайсы жерде иштейт? 7. Базарда ким жемиш сатат? 8. Күмүшай кайсы жерде котормочу болуп иштейт? 9. Дамир эмне кылат?


97

UNIT - 5

5 - БӨЛҮМ

Countries and nationalities Өлкөлөр жана улуттар In this unit you will learn: Бул бөлүмдө сиз төмөнкүнү үйрөнөсүз:

• THE ABLATIVE CASE • THE ENDING -л■кP.E. • THE LANGUAGES • SIMPLE FUTURE TENSE • ASKING AND SAYING TIME • HELPING VERB БАШТА

- ЧЫГЫШ ЖӨНДӨМӨ - -л■кP.E. МҮЧӨСҮ - ТИЛДЕР - ЖӨНӨКӨЙ КЕЛЕР ЧАК - УБАКЫТТЫ СУРОО ЖАНА БИЛДИРҮҮ - БАШТА ЖАРДАМЧЫ ЭТИШИ

U N I T 5Б Ө Л Ү М

Kyrgyz Language  
Kyrgyz Language  

“Learn the Kyrgyz Language: Connecting with People and Culture” helps student groups, or self-study individuals, to quickly speak correct co...

Advertisement