Page 1

စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

Friday Sermon (18 Oct 2013): Delivered by Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) Head of the Ahmadiyya Muslim Community

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ

ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕

အဟ္မဒီယာ

ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္

‘ဗိုင္တြလ္ဟူဒါ’တြင္ ေဟာၾကားေသာ မိန႔ခ ္ ြန္း။

‘ငါ၏ အေစေတာ္မ်ားအား အေကာင္းဆံုးေသာ စကားကိုသာ ေျပာဆိုၾကရန္ ေျပာၾကားပါေလ။’ (၁၇း၅၄) - အက်ယ္ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုခ်က္။

မိ႔အ ု ္မင္န္

ယံုၾကည္သူတစ္ဦးသည္

ေျပာဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး

အေကာင္းဆံုးေသာ

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ေရွ႕ေတာ္တြင္

စကားကိုသာ အေကာင္းဆံုးဟု

သတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာ စကားျဖစ္ရမည္။ 

အသင္တ႔သ ုိ ည္ မျပဳလုပ္ၾကသည္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ေျပာဆိုၾကေပသနည္း။

‘အဟ္ဆန္’(အေကာင္းဆံုး)

စကားကို

ေျပာဆိုျခင္း၊

ေျပာဆိုသည့္အတိုင္း

ထပ္တူထပ္မွ် က်င့္မူျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားကိုပါ ထိုစကားဘက္သ႔ို ဖိတ္ေခၚျခင္း။

အလႅာဟ့္ဘက္သ႔ဖ ို ိတ္ေခၚသူ၏

စကားထက္

ပိုမ၍ ို

ေကာင္းျမတ္ေသာ

စကားသည္ အဘယ္မွာ ရွိမည္နည္း။ 

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ တဗၺလီဂ(္ သာသနာျပဳ)လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္။

ဂ်နာဇာ(စ်ာပနဆုေတာင္း) - ဒုတိယခလီဖတြလ္မဆီဟ္သခင္၏ သမီးေတာ္ Sahibzadi Amatul Mateen Sahiba ၏ ဂ်နာဇာဃာအိဗ္နမာဇ္။

1


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

တရွာဟြဒ၊္ တအာ၀ိုဇ္ႏွင့္ စူရာဟ္ ဖာတီဟာတိ႔က ု ို ရြတ္ဖတ္ၿပီးေနာက္ …

ထိ႔ျု ပင္ အသင္သည္ ငါ၏ အေစေတာ္မ်ားအား အေကာင္းဆံုးေသာ စကားကိုသာ ေျပာဆိုၾကရန္

ေျပာၾကားပါေလ။

ဧကန္ပင္

႐ိႈင္တာန္သည္

၎တိ႔၏ ု အၾကားတြင္

ျပႆနာကို ထည့္သြင္း၏။ အမွန္ပင္ ႐ိႈင္တာန္သည္ လူသား၏ ပြင့္လင္းထင္ရွားေသာ ရန္သူျဖစ္ေပသည္။

(၁၇း၅၄)

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က

မိမိရ႕ဲ ဘႏၵာအေစေတာ္မ်ားကို

အေကာင္းဆံုးေသာ

စကားကိုသာေျပာဆိုရန္

မိန္႔ၾကားထားေတာ္္မပ ူ ါတယ္။

အေကာင္းဆံုးေသာ

စကားဆိုရာတြငလ ္ ည္း

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္

ေရွ႕ေတာ္မွာ

ေကာင္းျမတ္ေသာ

စကားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရတဲ့ စကားကိုသာ ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ‘အီဘာဒီ’ (ငါ၏ အေစေတာ္) ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို သံုးစြဲထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဤသိ႔ု

မိန႔ၾ္ ကားေတာ္မူလ်က္

ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔စပ္လ်ဥ္းလိ႔ု

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က

ကၽြန္ေတာ္တ႔အ ို ား

လိုက္နာသူေတြျဖစ္ေအာင္

ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းပဲ

ျဖစ္ပါတယ္။ ငါအရွင္ျမတ္၏ အေစေတာ္လူသားႏွင့္ ငါအရွင္ျမတ္၏ အေစေတာ္ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစားရွာေဖြေနသူတစ္ဦးထံမွာ

သူ႔ရ႕ဲ

ကိုယ္ပိုငဆ ္ ႏၵဆိုတာ

အလ်ဥ္းမရွေ ိ စရဘူး။

သူဟာ မိမိရ႕ဲ ဆႏၵကစ ို ြန႔ပ ္ ယ္လ်က္ ငါအရွင္ျမတ္ရဲ႕ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈကိုသာ ရွာေဖြသူ ျဖစ္ရမယ္။ ဒါ့အျပင္ သူဟာ ငါအရွင္ျမတ္ ႏွစ္သက္ေတာ္မတ ူ ဲ့ ေကာင္းျမတ္ေသာ ကိစၥေတြကို ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္သင့္တယ္။ ဒါကို ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုလ်က္ ဆူရာဟ္ဘကၠရာမွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က အခုလို မိန္႔ၾကားထားျပန္ပါတယ္။

2


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

(အိ-ု တမန္ေတာ္) ငါ၏ အေစေတာ္မ်ားက အသင့္ထံတြင္ ငါအရွင္ျမတ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းၾကေသာအခါ (အသင္ေျဖၾကားပါေလ)၊ စင္စစ္ ငါသည္ အနီး၌ပင္ ရွိေတာ္မူ၏။ အၾကင္အခါ

‘ဒိုအာ’(ဆုေတာင္းမႈ)ျပဳသူက

ငါအရွင္ျမတ္အား

တမ္းတေသာအခါ

ငါအရွင္ျမတ္သည္ သူ၏ ‘ဒိုအာ’(ဆုေတာင္း)ကို အေျဖေပးေတာ္မူ၏။ သိ႔ျု ဖစ္ေပရာ သူတ႔သ ို ည္လည္း

ငါအရွင္ျမတ္၏

စကားကို

လက္ခံနာယူ၍

ငါအရွင္ျမတ္အား

သက္၀င္ယံုၾကည္ၾကရေပမည္၊ သိ႔ျု ဖင့္ သူတ႔ုိ လမ္းညႊန္မႈကို ရရွိၾကစိမ့္ေသာငွာ ျဖစ္၏။ (၂း၁၈၇) မဆီဟ္ေမာ္အုဒ္(အ)

ဟာဇရတ္

သခင္ႀကီးက

‘အီဘာဒီ’(ငါ၏အေစေတာ္)ဆိုတဲ့

စကားလံုးကို ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုလ်က္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ- ‘ထိုသူတ႔မ ို ွာ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္တ႔အ ို ေပၚ သက္၀င္ယံုၾကည္သူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ထိုသူတ႔ပ ို င္ ‘အီဘာဒီ’အုပ္စုတြင္ ေၾကာင့္

ပါ၀င္သူမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။

ထိုသူတ႔သ ို ည္

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္

‘အီဘာဒီ’အုပ္စုတြင္

ပါ၀င္ေသာ

နီးစပ္သူမ်ားျဖစ္ၾက၏။

ယံုၾကည္

သက္၀င္မႈ မရွိသူမ်ားမွာကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ေ၀းကြာသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။’ ဒါေၾကာင့္ စစ္မွန္တဲ့ ‘အီဘာဒီ’ေတြျဖစ္ဖ႔အ ို တြက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မိန႔ၾ္ ကားေတာ္ မူတာက

-

သူဟာ

ငါအရွင္ျမတ္ရဲ႕အမိန႔ဟ ္ ူသမွ်ကို

လိုက္နာရမယ္။

အီမာန္

ယံုၾကည္ခ်က္ကို ခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ရမယ္။ ဒီလို အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္လာၿပီဆမ ို ွပဲ အလံုးစံုေသာ

ေကာင္းျမတ္ျခင္းအျဖာျဖာကို

ခံယူရရွိသူ

ျဖစ္သြားမယ္။

ဒိုအာ

(ဆုေတာင္း)ေတြ လက္ခံျခင္းခံရမယ္။ ဒါေၾကာင့္

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္

အေစေတာ္ဟာ

မိန္႔ၾကားေတာ္မူတာက

ေျပာဆိုတဲ့အခါမွာေရာ၊

ငါအရွင္ျမတ္ရဲ႕

ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာပါ

‘ဘႏၵာ’

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္

3


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

ႏွစ္သက္ေတာ္မူတဲ့

အရာကိုသာ

က်င့္သံုးရမယ္။

ဒါေၾကာင့္

မိမိတ႔ရ ို ႕ဲ အီမာန္ကို

ျမင့္မားေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကရမယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရ႕ဲ အမိန႔ေ ္ တာ္ေတြကို ရွာေဖြဖ႔ို လုိအပ္တယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရ႕ဲ ေရွ႕ေတာ္မွာ အေကာင္းျမတ္္ဆံုး၊ အလွပဆံုး အျဖစ္

သတ္မွတ္ျခင္းခံရတဲ့

ဟူသမွ်ကို

ပံုသြင္းၾကရမယ္။

လုပ္ေဆာင္မႈေတြျဖစ္ေအာင္ ဒါေပမယ့္

ကၽြန္ေတာ္တို႔

မိမိတ႔ရ ိ္ု ႕ဲ လုပ္ေဆာင္မႈ လုပ္ေနတာကတစ္မ်ိဳး၊

ေျပာေနတာက တစ္မ်ိဳးေတာ့ ျဖစ္ဖို႔မသင့္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ျပဳက်င့္မႈေတြက အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕

အမိန႔ေ ္ တြနဲ႔

ဆန္႔က်င္ေနပါလ်က္

အျခားသူေတြကိုေတာ့

အလႅာဟ္ႏွင့္ အရွင့္တမန္ေတာ္ရ႕ဲ အမိန႔မ ္ ်ားအတိုင္း လိုက္နာဖိ႔ု သြန္သင္တာမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ အခုလို အေျပာနဲ႔ အလုပ္မွာ ဆန္႔က်င္မႈကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က အျပစ္ငရဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေတာ္မူပါတယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ -

အိ-ု သက္၀င္ယံုၾကည္သူအေပါင္းတိ႔၊ု

အသင္တ႔သ ုိ ည္

အဘယ္ေၾကာင့္ ေျပာဆိုၾကေပသနည္း။

အလႅာဟ္၏အထံေတာ္၀ယ္ ႀကီးေလးေသာ အျပစ္ျဖစ္၏။

မျပဳလုပ္ၾကသည္ကို

(၆၁း၃)

အသင္တ႔မ ို ျပဳလုပ္သည္ကို

ေျပာဆိုျခင္းမွာ

အလြန္

(၆၁း၄)

ဒီလို အေျပာနဲ႔အလုပ္မညီျခင္းကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က အလြန္မွ မႏွစ္သက္ပါဘူး။ ဒါဟာ

အျပစ္ျဖစ္ပါတယ္။

ေၾကြးေၾကာ္လ်က္

တစ္ဖက္မွာ

အျခားတစ္ဖက္မွာက

အီမာန္

သက္၀င္ယံုၾကည္ေၾကာင္း

အေရာင္ႏွစ္မ်ိဳးရွိမယ္ဆိုရင္ ဒီအေျခအေန

ႏွစ္ရပ္ဟာ တစ္ေနရာတည္းမွာ အတူရွိေနလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။

4


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

ဟာဇရတ္ မဆီဟ္ေမာ္အုဒ္(အ) သခင္ႀကီး မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ ‘အသင္တ႔သ ို ည္ ကၽြႏု္ပ္၏စကားကို နားဆင္ၾကလ်က္ ေသေသခ်ာခ်ာ မွတ္သားထား ၾကကုန္။ လူသား၏ ေျပာစကားမ်ားသည္ စိတ္ရင္းအမွန္ျဖင့္ မဟုတ္ပါက၊ ထိ႔ျု ပင္ သူ႔ထံ၌ လက္ေတြ႔ပိုင္းဆိုင္ရာ(ျပသရန္)

အင္အားမရွိပါက

ယင္း(စကား)သည္

ထိေရာက္မႈ

မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။’ (ဆိုလိုတာက စိတ္ရင္းအမွန္န႔ဲ ေျပာဆိုမႈလည္း ျဖစ္ရမယ္၊ ဒါတင္မက ေျပာဆိုတင္ျပမႈတိုင္းနဲ႔ေလ်ာ္ညီတဲ့

ျပဳက်င့္မႈကလည္း

ရွိဖို႔လိုအပ္တယ္။

အကယ္၍

မရွိဘူးဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီစကားက အက်ိဳးရွိေစမွာ မဟုတ္ဘူး။) ဒါေၾကာင့္

(အေကာင္းဆံုးေသာ စကားကိုသာ ေျပာဆိုၾကရန္။

၁၇း၅၄) ဆိုရာမွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က အေကာင္းဆံုးလိ႔ု သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုထားတဲ့ စကားကို

ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။

အေကာင္းဆံုး

စကားသာလွ်င္

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ျဖစ္ရပါမယ္။

သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုထားတဲ့

ေကာင္းမႈေတြကို

ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစၿပီး

မေကာင္းမႈမ်ားမွ အဟန္႔အတားျပဳေပးတဲ့ စကားမ်ိဳး ျဖစ္ရပါမယ္။ လူပုဂၢိဳလ္တိုင္းက မိမိတ႔အ ို လိုက် အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုလ်က္ သူတ႔ရ ို ႕ဲ အေျပာနဲ႔ အလုပ္မွာ ဆန္႔က်င္မႈမရွိတာေၾကာင့္ သူလည္းပဲ မို႔အ္မင္န္ ပါပဲလ႔ို ေျပာလိ႔မ ု ရႏိုင္ပါဘူး။ ဥပမာအရက္သမားတစ္ေယာက္က

‘ကၽြန္ေတာ္

အရက္ေသာက္တယ္၊

ခင္ဗ်ားတို႔လည္း

ေသာက္ပါ၊ ကၽြန္ေတာ္ဟာ မိမလ ိ ုပ္တဲ့အတိုင္း ေျပာတဲ့သူျဖစ္တယ္’လိ႔ု ဆိုလာခဲ့ရင္ ဒါဟာ ေကာင္းမႈမဟုတ္ပါဘူး။ ေကာင္းျမတ္ေသာ စကားလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ အျပစ္သာလွ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု

ဒီပတ္၀န္းက်င္မွာ

အမည္ခံၿပီး

ကၽြန္ေတာ္တ႔ုိ

ဘယ္ေလာက္ေတာင္

ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္

အရွက္ကင္းမဲ့မႈေတြ

လြတလ ္ ပ္ခြင့္ကို

ျပဳလုပ္ေနၾကပါသလဲ။

ထင္ထင္ေပၚေပၚ ျပဳလုပ္လာေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္ေတြ၊ အင္တာနက္ေတြန႔ဲ

သတင္းစာေတြကေနတစ္ဆင့္

လံ႕ႈ ေဆာ္ေပးေနပါတယ္။

ဖက္ရွင္ျပပြဲ၊

ယခုလို

အရွက္ကင္းမဲ့မႈေတြကို

၀တ္စားဆင္ယင္မႈျပပြဆ ဲ ိုတဲ့

အမည္ခံၿပီး

အရွက္ကင္းမဲ့တဲ့ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈကို သင္ေပးေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ သူတ႔ရ ို ဲ႕ အေျပာနဲ႔ အလုပ္ေတြကေတာ့

ထပ္တူပါပဲ။

ဒါေပမယ့္

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ေရွ႕ေတာ္မွာက

5


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

ဒီလုပ္ရပ္မွာ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ရာႏွင့္ အျပစ္ငရဲေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ အမိန႔ေ ္ တာ္ေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့လုပ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္

အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္ေတြန႔ဲ

ႀကံဳရတဲ့အခါ

ဒီလူေတြဟာ

လူငယ္ေတြဟာ

ဒီလိုေျပာဆိုတတ္တလ ဲ့ ူေတြနဲ႔

အလြန္ပြင့္လင္း႐ိုးသားမႈရွိေၾကာင္း၊

အျပင္မွာတစ္မ်ိဳးရွိသူေတြမဟုတ္ေၾကာင္း၊

အတြင္းမွာတစ္မ်ိဳး

အေရာင္ႏွစ္မ်ိဳးမရွိေၾကာင္း

စသျဖင့္

သေဘာက်သြားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တ႔ို မွတ္ထားရမွာက ဒီလို လူေတြရ႕ဲ အေရာင္ႏွစ္မ်ိဳး မရွိျခင္း၊ အေျပာနဲ႔အလုပ္ညီျခင္းဟာ ေကာင္းမႈမဟုတ္ပါဘူး။ အရွက္ကင္းမဲ့မႈကို ႏိႈးဆြျဖန္႔ခ်ိျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္နဲ႔ ေ၀းလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ လူငယ္ေတြ၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အခုလို ပတ္၀န္းက်င္ကေန ေရွာင္ၾကဥ္ဖ႔ို အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ

ျဖစ္ပါတယ္။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္

ေရွ႕ေတာ္မွာ

အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ

ဦးညြတ္လ်က္

ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ

လမ္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းခြင့္ရဖိ႔ု (၁း၆) ဒိုအာဆုေတာင္း သင့္ပါတယ္။ ႐ိႈင္တာန္ရ႕ဲ လက္မွ လြတ္ေျမာက္မႈရဖိ႔ု ဒိုအာျပဳလုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိ႔အ ု ္မင္န္(ယံုၾကည္သ)ူ တစ္ဦးထံမွ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္မ်ားႏွင့္ မိ႔အ ု ္မင္န္တစ္ဦးအား အရွင္ျမတ္ မိန္႔ၾကားထားေတာ္မူတဲ့ အမိန႔ေ ္ တြကို ရွာေဖြေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က

မိမိ၏

ဘႏၵာ

အေစေတာ္အား

သနားၾကင္နာေတာ္မူလ်က္ မိမိႏွင့္ နီးစပ္မည့္လမ္းကို ျပသေတာ္မူထားေသာ၊ မိမိ၏ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မက ႈ ိုရရွိေရးအတြက္

နည္းလမ္းမ်ားကို

သင္ၾကားျပသထားေသာ

ထုိသည့္ အေကာင္းျမတ္ဆံုးအရာမ်ားကို ရွာေဖြဖ႔ို ၀ိရိယစိုက္ ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေစေတာ္လူသားရဲ႕ ျပဳက်င့္မႈမ်ားကို ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေတာ္မူလ်က္၊ သူ႔ရ႕ဲ အေျပာနဲ႔ အလုပ္မွာ ထပ္တူညီမႈရွိတာေၾကာင့္ အေစေတာ္လူသားကို ဆ၀ါးဗ္ (ကုသိုလ္ထူး) မ်ားအတြက္

ထိုက္တန္သူအျဖစ္

ျပဳေတာ္မူပါတယ္။

ဒါေတြကို

ရရွိဖ႔အ ို တြက္

မိ႔အ ု ္မင္န္တစ္ဦးဟာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရ႕ဲ အမိန႔ေ ္ တာ္ေတြကို ရွာေဖြေနရမွာပါတယ္။ ဒီလိုအားျဖင့္

‘အဟ္ဆန္’(အေကာင္းဆံုး)ႏွင့္

‘ဂိုင္းရ္အဟ္ဆန္’

(အေကာင္းဆံုး

မဟုတ္ေသာအရာမ်ား) အၾကားမွ ကြာျခားခ်က္ကို သိရွိေစဖိ႔ု ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအရာ

6


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

ေတြရ႕ဲ သေဘာတရားအမွန္ကို သိရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံမွ ဒိုအာဆုေတာင္းမ်ားကို

ၾကားနာလက္ခံေတာ္မူျခင္း

ခံရေၾကာင္း

သတင္းေကာင္း

ေပးျခင္းခံရၿပီး အရွင္ျမတ္က ‘အီဘာဒီ’(ငါ၏အေစေတာ္)ဟူ၍ ေခၚဆိုျခင္းခံရတဲ့အုပ္စု၌ ပါ၀င္သူေတြ ျဖစ္ၾကရမယ္။ ဒီေခတ္ကာလမွာ

ကၽြန္ေတာ္တ႔ို

အဟ္မဒီေတြအတြက္

ဒါဟာ

အလြန္ႀကီးမားတဲ့

တာ၀န္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေခတ္ကာလ ေအမာမ္ကို လက္ခံယံုၾကည္ထားတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မိမိတ႔ဟ ုိ ာ အေျပာနဲ႔ အလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ထပ္တည္းက်ေအာင္ ဒါ့အျပင္

အလုပ္မ်ားကိုသာ

ေနပါမယ္လ႔ို

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါး၌

လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

ကတိျပဳထားသူေတြလည္း အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာ

ယင္းအတြက္

ဘက္ေပါင္းစံုမွ

ႀကိဳးစားသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တ႔ရ ို ႕ဲ အေျပာနဲ႔ အလုပ္မွာ တစ္သားတည္း ျဖစ္ေစၾကရပါမယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူတဲ့ အေကာင္းဆံုးကိစၥမ်ားကို သိရွိဖ႔အ ို တြက္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ဘက္သ႔ို ဦးလွည့္ၾကရ ပါမယ္။ ဒီက်မ္းေတာ္မွာ မ်ားစြာေသာ အမိန္႔ေတြကို ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေကာင္းမႈႏွင့္ မေကာင္းမႈကို ခြဲျခားျပသထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ နီးစပ္မႈကရ ို ရွိေစမယ့္အလုပ္ေတြနဲ႔

အရွင္ျမတ္ရ႕ဲ အမ်က္ေဒါသကို

ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့

အလုပ္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ခြဲျခားျပသထားပါတယ္။ ယခု ဒီေနရာမွာ အခ်ိဳ႕ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အထူးျပဳလ်က္ တင္ျပလိုပါတယ္။ ဥပမာ- အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က မြတ္စလင္ေတြကို ရည္ညႊန္းလ်က္ မိန္႔ၾကားေတာ္ မူတာက -

အသင္တ႔သ ုိ ည္ လူသားအားလံုးအက်ိဳးအတြက္ ထြက္ေပၚေစခဲ့သည့္ အေကာင္းျမတ္ ဆံုးေသာ

‘အြမၼတ’္ (အုပ္စု၀င္)မ်ား

ျဖစ္ၾက၏။

အသင္တ႔သ ို ည္

ေကာင္းမႈကို

7


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

ညႊန္ၾကားၾကၿပီး

မေကာင္းမႈကတ ို ားျမစ္ၾက၏။

သက္၀င္ယံုၾကည္ၾက၏။

ထိ႔ျု ပင္

အလႅာဟ့္အား

(၃း၁၁၁)

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က မိမိရ႕ဲ အေစေတာ္လူသားနဲ႔ ‘ေအဘာဒြရ္ ရာဟ္မာန္း’ အဆင့္ကို ရရွိသူတ႔ရ ို ႕ဲ ဂ်မာအတ္အုပ္စုကို လူသားအားလံုးအနက္ အေကာင္းဆံုးအုပ္စအ ု ျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း

မိန႔ၾ္ ကားထားေတာ္မူပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္

အေကာင္းဆံုး

ျဖစ္ရတာပါလဲ။ အေၾကာင္းကေတာ့ သူတ႔ဟ ို ာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မိန႔ၾ္ ကားျပသ ထားေတာ္မူတဲ့ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း အေကာင္းဆံုးလုပ္ရပ္ေတြကို မိမိတ႔ရ ို ဲ႕ အေျပာနဲ႔ အလုပ္ေတြမွာ တည္တံ့ေစခဲ့လ႔ပ ို ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းမႈကို ညႊန္ၾကားျပသခဲလ ့ ႔ပ ုိ ါပဲ။ စိတ္အလိုဆႏၵမ်ားေနာက္သ႔ို မလုိက္ေစဘဲ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က မိမိအပါးေတာ္၌ နီးစပ္ခြင့္ရေစဖိ႔အ ု တြက္ ခ်ေပးထားတဲ့ လမ္းညႊန္မႈအတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့တာေၾကာင့္ ပါပဲ။

အရွင္ျမတ္

မိန္႔ၾကားေတာ္မူတာက

တားျမစ္မႈျပဳတာေၾကာင့္ အလံုးစံုေသာ

‘အသင္တ႔ဟ ုိ ာ

အေကာင္းဆံုးအြမၼတ္အုပ္စု

မေကာင္းမႈဟူသမွ်မွ

ကိုယ္တိုင္လည္း

မေကာင္းမႈေတြကေန

ျဖစ္ေနရျခင္း

ျဖစ္တယ္။

ေရွာင္ၾကဥ္ၾကသည့္နည္းတူ

အျခားသူေတြကိုလည္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရ႕ဲ အမ်က္ေတာ္ရွျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ သြားေစဖိ႔ု မေကာင္းမႈမ်ားမွ တားျမစ္ေျပာဆိုတာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္တယ္။ တစ္ဖန္

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အေပၚ

အသင္တ႔ဟ ုိ ာ

အေကာင္းဆံုး

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က

အသင္တ႔ရ ုိ ႕ဲ ယံုၾကည္မႈက

အြမၼတ္အုပ္စ၀ ု င္ေတြ

အေျပာႏွင့္

အလုပ္တိုင္းကို

ခိုင္မာတာေၾကာင့္

ျဖစ္ေနၾကျခင္း

ျဖစ္တယ္။

႐ႈစားလ်က္ရွိေတာ္မူေၾကာင္း

အသင္တ႔ုိ ယံုၾကည္ထားသူေတြျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ေလာကရဲ႕ ယာယီအရွင္သခင္ ေတြဟာ မိမိရ႕ဲ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ‘ရဘ္ဘြလ္အာလမီးန္’ (စၾက၀ဠာအေပါင္းကို ဖန္ဆင္းျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေတာ္မူေသာအရွင)္ ကသာလွ်င္ မိမိရ႕ဲ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးေတာ္မူေၾကာင္း၊ မိမိရ႕ဲ ဆုေတာင္း ဒိုအာမ်ားကို ၾကားနာလက္ခံေတာ္မူေၾကာင္းတု႔က ိ ို

အသင္တ႔ုိ

စြဲၿမဲစြာ

ယံုၾကည္ထားၾကသူေတြ

ျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီစကားဟာ ကမၻာေလာကကိုလည္း ေျပာျပရမယ့္ စကားျဖစ္တယ္။ အသင္တ႔ရ ုိ ႕ဲ ထားရွိျခင္း၊

အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈဟာ

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္

အရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားအတိုင္း

ဆက္သြယ္မႈ

က်င့္သံုးတည္ေဆာက္ျခင္း၊

8


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းတိ႔အ ု ားျဖင့္သာလွ်င္ ရွိလိမ့္မယ္။ ေလာကီသာယာမႈ၊ ဇိမ္ခံေပ်ာ္ပါးမႈ ေတြမွာမရွိႏိုင္ဘူး။ တစ္ဖန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္မွာ အခုလို အေကာင္းျမတ္ဆံုး စကား၊ ေကာင္းမႈႏွင့္ မေကာင္းမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ထပ္ဆင့္ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုထား ျပန္ပါတယ္။ ပမာအားျဖင့္ အရွင္ျမတ္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ-

ထိုသူတ႔သ ို ည္

မုသားသက္ေသ

အခ်ည္းႏွီးေသာ

အမႈကိစၥမ်ားအပါးမွ

ျဖတ္သန္းသြားၾကေပသည္။ ဒီမုကၡပါဌ္ေတာ္မွာ

ထြက္ဆိုျခင္းမျပဳၾကေခ်။

ထု႔ျိ ပင္

ျဖတ္သန္းသြားသည့္အခါ

ယင္းတိ႔သ ု ည္ အိေျႏၵရွိစြာျဖင့္

(၂၅း၇၃)

အေၾကာင္းအရာႏွစ္မ်ိဳးကို

တားျမစ္ထားပါတယ္။

တစ္ခုက

မုသားေျပာဆိုျခင္း၊ ဒုတိယတစ္ခုက အခ်ည္းႏွီးကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက မုသား သက္ေသထြက္ဆိုျခင္း

မျပဳရပါဘူး။

ဘယ္လုိအေျခအေနမ်ိဳးမွာပဲျဖစ္ေစ

မုသားသက္ေသ ထြက္ဆိုမႈမျပဳရပါဘူး။ ဒါတင္မက အျခားတစ္ေနရာ၌ မိန္႔ၾကားေတာ္ မူသည္မွာ

‘မိမိကိုယ္တိုင္န႔ဆ ဲ န္႔က်င္၍ျဖစ္ေစ၊

ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း

မိဘနဲ႔ဆန္႔က်င္၍ျဖစ္ေစ၊

တစ္ဦးဦးနဲ႔ဆန္႔က်င္၍ျဖစ္ေစ

ဒါမွမဟုတ္

အမွနသ ္ က္ေသခံႏိုင္တဲ့အထိ

အသင္တ႔ရ ုိ ႕ဲ သက္ေသထြက္ဆိုမႈအဆင့္က ရွိၾကရမယ္။’ ဒါဟာ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈ အဆင့္အတန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ အဆင့္အတန္းကို တည္ေဆာက္ေတာ့မွသာလွ်င္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က အေကာင္းဆံုးလိ႔သ ု တ္မွတ္ထားတဲ့ အုပ္စုထဲမွာ ပါ၀င္သူအျဖစ္ ေရတြက္ျခင္းခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါရဲ႕ရလဒ္အားျဖင့္ လူသားဟာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္န႔ဲ နီးစပ္မႈကို ရရွိသြားႏိုင္ပါတယ္။ ေကာင္းမႈေတြမွာ ထပ္မံတိုးပြားလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရ႕ဲ စစ္မွန္တဲ့ ဘႏၵာအေစခံေတြထဲမွာ ပါ၀င္သအ ူ ျဖစ္ ေရတြက္ျခင္းခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

9


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

တစ္ဖန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး ထပ္ဆင့္မိန္႔ၾကား ေတာ္မူသည္မွာ-

အိ-ု သက္၀င္ယံုၾကည္သူအေပါင္းတု႔၊ိ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း)တရားကို

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏

တကၠ၀ါ

က်င့္သံုးေဆာက္တည္ၾကကုန္။

(ျဖဴစင္

(ပရိယာယ္မပါဘဲ)

ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုၾကကုန္။ (၃၃း၇၁) ယခုလို

အေကာင္းဆံုးအဆင့္အတန္းမွာရွိတဲ့

မွန္ကန္မႈကို

တည္ေဆာက္ျပသဖိ႔န ု ဲ႔

ျဖန္႔ခ်ိဖ႔ရ ို ာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က အမိန္႔ေပးထားေတာ္မပ ူ ါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္တ႔ဟ ို ာ

မိမိတ႔က ို ုိယ္ကို

ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္တဲ့အခါ

မွန္ကန္မႈန႔ဲ

ပတ္သက္လ႔ို ယခုလို အဆင့္အတန္းမ်ိဳးကို မေတြ႔ရပါဘူး။ ေျခလွမ္းတိုင္းမွာ စိတ္အလို ဆႏၵေတြက တံတိုင္းတစ္ခုလို ကာဆီးထားပါတယ္။ အကယ္၍ လိုအပ္လာတဲ့အခါမွာ မိမိကိုယတ ္ ိုငန ္ ဲ႔ဆန္႔က်င္ၿပီးေတာ့ေတာင္

သက္ေသခံ၀ံ့သူ

ဘယ္ႏွစ္ဦးေလာက္

ကၽြန္ေတာ္တ႔ထ ို ဲမွာ ရွိပါသလဲ။ မိမိရ႕ဲ မိဘေတြန႔ဆ ဲ န္႔က်င္ၿပီး သက္ေသခံမယ့္သူ၊ မိမိ ခ်စ္ခင္ရသူေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး သက္ေသခံမယ့္သူ ဘယ္ႏွစ္ဦး ရွိပါသလဲ။ ဒါတင္မက မိမိတ႔ရ ုိ ႕ဲ နိစၥဓူ၀

ေျပာဆိုမႈေတြ၊

ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈေတြမွာ

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ

ပရိယာယ္မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္သူ ဘယ္ႏွစ္ဦးေလာက္ ရွိပါသလဲ။ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းနဲ႔

မိမိအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း

ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ေတြရဲ႕

ငဲ့ကြက္ရတာမ်ိဳးေတြ

ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဒါမွမဟုတ္ အတၱမာနေတြ ၾကားခံလာတတ္္ၿပီး မိမိအမွားကိ၀ ု န္ခံဖ႔ို အသင့္မရွိတတ္ ပါဘူး။

မိမိလြတ္ေျမာက္ဖ႔အ ို တြက၊္

မိမိ

အက်ိဳးစီးပြား

ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္

အမႈကိစၥကို ႐ႈပ္ေထြးသြားေအာင္ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတတ္ပါတယ္။ ‘ေကာင္ေလဆဒီးဒ္’(ေျဖာင့္မွန္တည္ၾကည္ေသာစကား)ဟာ ‘အဟ္ဆန္’(အေကာင္းဆံုး)

အမိန႔ေ ္ တြထဲက

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရ႕ဲ

တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ေျဖာင့္မွန္မႈကို

က်င့္သံုးရာမွာ မည္သ႔ေ ို သာ ခ်စ္ခင္တြယ္တာမႈမွ မပါရွိျခင္းကသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္

10


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

အတြက္ ‘အဟ္ဆန္’ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ဒီအတိုင္းသာ လိုက္နာက်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တ႔ရ ို ႕ဲ အိမ္တြင္းျပႆနာေတြကစလိ႔ု ပတ္၀န္းက်င္မွာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိတဲ့ ျပႆနာေတြအားလံုးဟာ

ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားမွာ

ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိစၥေတြအတြက္

ကၽြန္ေတာ္တ႔ဟ ို ာ တရား႐ံုးေတြကိုလည္း သြားဖိ႔မ ု လိုအပ္သလို၊ ‘ကဇြာ’တရားေရးဌာန ကိုလည္း သြားေရာက္ဖ႔ို မလိုေတာ့ပါဘူး။ သင့္တင့္ေျပၿငိမ္းမႈဟာ အဘက္ဘက္မွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားမွာ

ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုအားျဖင့္

ေနာင္လာမယ့္

မ်ိဳးဆက္သစ္မွာလည္းပဲ

ေျဖာင့္မွန္မႈ အဆင့္အတန္းက ျမင့္မားလာပါလိမ့္မယ္။ တစ္ဖန္ ေျဖာင့္မွန္မႈ၏ အဆင့္အတန္းကို ရွာေဖြရယူရန္ သြန္သင္မိန႔ၾ္ ကားျခင္းႏွင့္အတူ ထပ္မံႏိႈးေဆာ္ထားသည္မွာ အၾကင္စကား၀ိုင္းေတြမွာ မွန္ကန္ေသာစကားမ်ား ေျပာဆိုမႈ မရွိဘဲ

အခ်ည္းႏွီး

အလဟႆစကားမ်ားသာျဖစ္ပါမူ

ထိုစကား၀ိုင္းမွ

အျမန္ဆံုး

ထသြားၾက။ အၾကင္ေနရာမွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ေျပာဆို ေနတယ္ဆိုရင္ ထိုစကား၀ုိင္းမ်ိဳးကို မသြားေလနဲ႔။ ယေန႔မွာေတာ့

အဲဒီလို

အခ်ည္းႏွီး

အလဟႆ

စကားေတြဟာ

တစ္ခါတစ္ရံ

ေနအိမ္ေတြထဲက စကား၀ိုင္းေတြမွာ မသိလိုက္ မသိဘာသာ ျဖစ္လာတာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။

ဂ်မာအတ္ရဲ႕ေနဇာမ္နဲ႔ဆန္႔က်င္တဲ့စကားေတြကို

(အိမ္ေတြမွာ)

ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ တာ၀န္ခံပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔စပ္လ်ဥ္းလိ႔ု ေျပာဆိုတင္ျပၿပီးပါလ်က္နဲ႔ ေအာက္ေျခ အဆင္မ ့ ွာ

ေျပာင္းလဲမႈ

ျဖစ္မလာဘူးဆိုရင္

ကၽြန္ေတာ့္ထံကို

တင္ျပႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလိုမလုပ္ဘဲ စကား၀ိုင္းေတြမွာ ေျပာဆိုေနမယ္ဆိုရင္ အဲဒါဟာ အခ်ည္းႏွီး အလဟႆ စကားပဲ ျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။ ဒီလိုနည္းလမ္းနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီလိုအားျဖင့္ ျပႆနာနဲ႔ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈတ႔သ ို ာ တိုးပြားလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖန္ ယေန႔ေခတ္ကာလမွာ တီဗီအစီအစဥ္ေတြကေန မဖြယ္မရာ ႐ုပ္ရွင္ေတြလည္း (အခ်ည္းႏွီးကိစၥထဲမွာ)အပါအ၀င္

ျဖစ္ပါတယ္။

အင္တာနက္ေပၚမွာလည္း

အလြန္

ဆိုး၀ါးတဲ့ ညစ္ညမ္း႐ုပ္ရွင္ေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိပါတယ္။ အကေတြ၊ သီခ်င္းေတြကလည္း (အခ်ည္းႏွီးကိစၥထဲမွာ) အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ အိႏိၵယ႐ုပ္ရွင္သီခ်င္းေတြထဲမွာ ေဒ၀ီေတြ၊

ေဒ၀တာေတြ

နာမည္ကိုတၿပီး

ဆုေတာင္းမႈပံုစံမ်ိဳးသက္ေရာက္တဲ့

11


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

စာသားေတြလည္း စာသားေတြ

ပါလာပါတယ္။

တန္ခိုးေတာ္ရွင္

ၿပီးေတာ့

ဆက္သြယ္ေပးတဲ့

ေဒ၀ီ

သူတ႔ရ ုိ ဲ႕ႀကီးက်ယ္မႈကို

ဒီလိုအားျဖင့္

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို

သိ႔တ ု ည္းမဟုတ္ အခ်ည္းႏီီွးကိစၥ၊

ပါပါတယ္။

တစ္ပါးတည္းေသာအရွင္၊

ျငင္းပယ္

ေဒ၀တာေတြ၊

ဖြင့္ဆိုထားတဲ့

ကန္႔ကြက္ရာေရာက္ပါတယ္။

႐ုပ္ဆင္းတုေတြဟာ

အေၾကာင္းခံေတြျဖစ္ေၾကာင္း ရွရီက(္ ယွဥ္တြဲကိုးကြယ္မႈ)လုပ္ရပ္

အနႏၱ

ဘုရားသခင္န႔ဲ

ေဖာ္က်ဴးေနတာဟာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို

သီခ်င္းေတြကိုလည္း နားမေထာင္သင့္ပါဘူး။ တစ္ဖန္

ကြန္ပ်ဴတာမွတစ္ဆင့္ Facebook,

Twitter,

Chatting အစရွိတာေတြ

ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာလည္း စကား၀ိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အခ်ိဳ႕အခါေတြမွာ မဖြယ္မရာ စကားေတြနဲ႔ အရွက္ကင္းမဲ့တဲ့ စကားေတြ ေျပာဆိုတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အုပ္စုတစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အခ်င္းမ်ားၾကတဲ့အခါမွာ အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုမႈေတြကို အခ်ိဳ႕လူငယ္ေတြက ကၽြန္ေတာ့္ထံကို ေပးပိ႔လ ု ်က္ အသိေပးတာေၾကာင့္ သိရပါတယ္။ ဂုဏ္သေရရွိသူတစ္ဦးအဖိ႔ု

အဲဒီစကားေတြကို

ဖတ္ၾကည့္ဖို႔၊

နားေထာင္ဖ႔ေ ို တာင္

ႏွစ္သက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ စကား၀ိုင္းေတြထဲမွာ မိသားစုႀကီးေတြထဲက မိန္းကေလးေတြ၊ ေယာက်္ားေလးေတြ ပါေနပါတယ္။ ဒီလိုန႔ဲ သူတ႔ဟ ို ာ မိမိတ႔ရ ို ဲ႕ အရွကက ္ င္းမဲ့မက ႈ ို ေဖာ္ျပေနၾကသလိုပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အဟ္မဒီတစ္ဦးအတြက္က အဲဒီလို ကိစၥေတြကေန ေရွာင္ၾကဥ္ဖ႔ို အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ အဟ္မဒီ မြတ္စလင္တစ္ဦးကို အေကာင္းျမတ္ဆံုး စကားရပ္ကုိ ရွာေဖြၾကဖိ႔ု အမိန္႔ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းမႈေတြမွာ တိုးပြားေစမယ့္ ‘အဟ္ဆန္’ ကုိ ရွာေဖြရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအားျဖင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရ႕ဲ အထူးေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံရတဲ့ ဘႏၵာအေစေတာ္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့အျပင္ အရွင္ျမတ္ထံမွ လာအ္နတ္ (က႐ုဏာေတာ္မွကင္းေ၀းျခင္း)ခံရမယ့္ လူအုပ္စုမွ လြတ္ေျမာက္သြားေစဖိ႔ု ျဖစ္ပါတယ္။ မည္သ႔ဆ ို ိုေစ

မ်ားစြာေသာ

‘အဟ္ဆန္’(အေကာင္းဆံုး)

စကားေတြကို

အလႅာဟ္

အရွင္ျမတ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို သင္ေပးထားပါတယ္။ ေကာင္းမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို က်င့္သံုးျခင္း၊ ေျပာဆိုတင္ျပျခင္းကလည္း ‘အဟ္ဆန္’ ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းမႈမ်ားမွ တားျမစ္ျခင္း၊ ကိုယ္တိုင္လည္း ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းတု႔ဟ ိ ာလည္း ‘အဟ္ဆန္’ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

12


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က မို႔အ္မင္န္တစ္ဦးထံမွ၊ ထု႔ျိ ပင္ စစ္မွန္တဲ့ အေစေတာ္လူသားအား အသင္တ႔ရ ို ႕ဲ

စကားက

အေကာင္းျမတ္ဆံုးေသာ

စကားသာလွ်င္

ျဖစ္ရမယ္လို႔

မိန္႔ၾကားထားေတာ္မူပါတယ္။ တစ္ေနရာ၌ အရွင္ျမတ္မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ(လူတိုင္းတြင္

ဦးတည္ရာ

ရည္မွန္းခ်က္ကိုယ္စီ ရွိၾက၏။ ယင္းဘက္သ႔ို သူတ႔သ ုိ ည္ မ်က္ႏွာမူၾကကုန္၏။ သိ႔ျု ဖစ္ရာ (အသင္တ႔မ ို ွာကား)

ေကာင္းမႈမ်ား၌

တစ္ဦးထက္တစ္ဦး

သာလြန္ေအာင္

ႀကိဳးပမ္းၾကေလာ့။ ၂း၁၄၉) ဒါေၾကာင့္ အၾကင္အခါ ေကာင္းမႈေတြမွာ ေရွ႕သိ႔တ ု ိုးလွမ္းလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈျပဳတဲ့အခါ သူ႔ရဲ႕ အေျပာနဲ႔ အလုပႏ ္ ွစ္ခုလံုးဟာ ‘အဟ္ဆန္’ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အလိုရွိေတာ္မူတဲ့အတိုင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အကယ္၍ ေကာင္းမႈေတြမွာ ေရွ႕သိ႔တ ု ိုးလွမ္းဖိ႔ု ႀကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ မုခ်ဧကန္ ႐ိႈင္တာန္ႏွင့္ ႐ိႈင္တာန္ရ႕ဲ တိုက္ခိုက္မႈေတြကေနလည္းပဲ လြတ္ေျမာက္ေစဖိ႔ု ႀကိဳးစားလိမ့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဦးအစမွာ

ရြတ္ဖတ္ခဲ့တဲ့

အာယတ္ေတာ္မွာ

မိန္႔ၾကားေတာ္မူတာက

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္

(ဧကန္ပင္

႐ိႈင္တာန္သည္

လူသားတိ႔၏ ု အၾကားတြင္ ျပႆနာကို ထည့္သြင္းေပး၏။ ၁၇း၅၄) ‘႐ိႈင္တာန္’ဆိုတာကလည္း အဓိပၸာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ အဓိပၸာယ္တစ္ခုက ‘ရာဟ္မာန္’ (မဟာက႐ုဏာေတာ္ရွင)္

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရ႕ဲ

အမိန႔ေ ္ တာ္န႔ဆ ဲ န္႔က်င္ၿပီး

စကားေျပာဆိတ ု တ္သူျဖစ္တယ္။

မာန္မာနေထာင္လႊားသူ၊

ထိခိုက္နစ္နာေစသူ

ဒါ့အျပင္

ျဖစ္ပါတယ္။

ထိသ ု ည့္

ပုန္ကန္ျခားနားသူ၊ အေရးကိစၥမ်ားဘက္သို႔

အာ႐ံုျပဳေစသူ ျဖစ္ပါတယ္။ မနာလို၀န္တိုျခင္း မီးေတာက္ထဲမွာ ေလာင္ကၽြမ္းေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြရ႕ဲ ႏွလံုးသားမွာ သံသယေတြ သြတ္သြင္းေပးသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့

ကၽြန္ေတာ္

အထက္မွာတင္ျပခဲ့သလိုပဲ

လူသားကို

ဟကူကြလႅာဟ္

(အလႅာဟ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ တာ၀န္)နဲ႔ ဟကူကြလ္အီဘာဒ္ (လူသားခ်င္းျပဳရမည့္တာ၀န္)

13


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

တာ၀န္ႏွစ္ရပ္ကို ေက်ပြန္ေစဖိ႔အ ု တြက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အမိန႔ေ ္ ပးဆင့္ဆိုထားတဲ့ ‘အဟ္ဆန္’

အေကာင္းဆံုး

အေရးကိစၥေတြနဲ႔

ဆန္႔က်င္တအ ဲ့ မိန႔က ္ ို

႐ိႈင္တာန္က

ေပးပါတယ္။ ‘အန္နဇ္ဂါ’ ဆိတ ု ာက ႐ိႈင္တာန္ သိ႔မ ု ဟုတ္ ႐ိႈင္တာန္လုပ္ရပ္မ်ားလိ႔ု အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။

သု႔တ ိ ည္းမဟုတ္

လူေတြၾကားမွာ

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး

ရန္လိုမႈျဖစ္ေစၿပီး ျပႆနာဖန္တီးသည့္အေနျဖင့္ တင္ျပေသာ အႀကံျပဳခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူတာက ႐ိႈင္တာန္ဟာ လူသားအတြက္ ပြင့္လင္းထင္ရွားတဲ့ ရန္သူပဲျဖစ္တယ္။ အကယ္၍ အသင္တ႔ဟ ုိ ာ ငါအရွင္ျမတ္ရဲ႕ ဘႏၵာ အေစေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကလ်က္

ထိုသည့္

‘အဟ္ဆန္’

အေကာင္းဆံုးကိစၥရပ္မ်ားကို

မျပဳလုပ္ပါက ‘ရာဟ္မာန္’အရွင္သခင္ရ႕ဲ ေက်းကၽြန္အေစေတာ္ဘ၀မွ လြတ္ထြက္သြားၿပီး ႐ိႈင္တာန္ရ႕ဲ ရင္ခြင္ထဲကို ေရာက္သြားလိမ့္မယ္။ အဲဒီေနာက္ ႐ိႈင္တာန္က အသင္တ႔ုိ အတြင္းမွာ မုသားစကားကို ေမြးဖြားေပးလိမ့္မယ္၊ မာန္မာနကို ေမြးဖြားေပးလိမ့္မယ္။ ပုန္ကန္ျခားနားမႈကို ေမြးဖြားေပးလိမ့္မယ္။ ဒါ့အျပင္ သူတစ္ပါးကို ဆံုး႐ံႈးနစ္နာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းဘက္သို႔လည္း

ေသြးေဆာင္လိမ့္မယ္။

ႏွလံုးသားေတြမွာ

သံသယေတြ

သြတ္သြင္းေပးလိမ့္မယ္။ မနာလိုမႈဆိုတဲ့ မီးထဲမွာ ေလာင္ၿမိဳက္ေစလိမ့္မယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) အိပ္စက္တဲ့အခါ

မိန႔ၾ္ ကားေတာ္မူတာက-

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ရ႕ဲ

ေနာက္ဆံုး

အသင္တ႔ဟ ို ာ

ညဥ႔္အခ်ိန္

ဆူရာဟ္ႏွစ္ပုဒ္ကို

သံုးႀကိမ္

ရြတ္ဖတ္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္မွာ မန္းမႈတ္ပါ။ ဒီလိုအားျဖင့္ ႐ိႈင္တာန္ အေတြးအေခၚေတြ၊ သံသယေတြန႔ဲ မေကာင္းမႈေတြမွ လံုျခံဳမႈရွိေစဖိ႔ပ ု ါပဲ။ ဒါကို အသင္တ႔ုိ အာ႐ံုျပဳ သတိမူ ေနၾကရမယ္။ ဤအရာမ်ားမွ ကာကြယ္မႈေပးဖိ႔အ ု တြက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ထံေတာ္မွာ ဒိုအာဆုေတာင္းမႈ ျပဳရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရ႕ဲ ကူညီေဆာင္မေတာ္ မူျခင္းက တစ္ပါတည္းရွိေတာ့မွသာ ‘အဟ္ဆန္’ အေကာင္းဆံုး ကိစၥေတြ၊ ဒါ့အျပင္ ေကာင္းမႈမ်ား၌ ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

တိုးလွမ္းျခင္းနဲ႔

႐ိႈင္တာန္ရ႕ဲ ရန္မွ

အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွာ

လမ္းညႊန္မႈကိုေတာင္းခံလ်က္

အရွင္ျမတ္ရဲ႕

လြတ္ေျမာက္မႈရျခင္းတု႔ဟ ိ ာ

ဒိုအာဆုေတာင္းရင္း အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို

အရွင့္ထံေတာ္မွ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္

႐ိႈင္တာန္ရ႕ဲ လက္မွလြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဟာဇရတ္ မဆီဟ္ေမာ္အုဒ္(အ) သခင္ႀကီး မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ-

14


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

‘႐ိႈင္တာန္သည္ လူသားကို လမ္းလြဲသြားေစရန္ႏွင့္ သူ(လူသား)၏ ျပဳက်င့္မႈမ်ားကို ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေစရန္အလို႔ငွာ အၿမဲတမ္း အသင့္ရွိေနေပသည္။ အဘယ္မွ်ထိဆိုလွ်င္ သူသည္ ေကာင္းမႈကိစၥမ်ား၌လည္း လူသားအား လမ္းမွားသြားေစရန္ လိုလားေပ၏။ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္းျဖင့္

ျပႆနာဖန္တီးရန္အတြက္

ႀကံစည္အားထုတ္လ်က္

ရွိေပသည္။ နမာဇ္၀တ္ျပဳသည့္အခါတြင္လည္း ယင္း(၀တ္ျပဳမႈ)၌ ျပစားမႈ အစရွိေသာ ေဖာက္ျပန္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခု ေရာေႏွာသြားေအာင္ ျပဳလုပ္လို၏။ ထိ႔ျု ပင္မက ဦးေဆာင္၀တ္ျပဳေနသူတစ္ဦးကိုလည္း

ဤစမ္းသပ္မ၀ ႈ ဲၾသဂ၌

ထည့္သြင္းလို၏။

သု႔ျိ ဖစ္ေပရာ ယင္း(႐ိႈင္တာန္)၏ တိုက္ခိုက္မႈမွ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမရွိဘဲ ထိုင္ေနျခင္းမ်ိဳး အလ်ဥ္းမျဖစ္သင့္ေပ။ ေဖာက္ျပန္သူမ်ားထံသ႔ို

အေၾကာင္းမူ

သူ၏

ပြင့္လင္းထင္ရွားစြာ

တိုက္ခိုက္မႈသည္ ၀င္ေရာက္ၿပီး

ပုန္ကန္သူမ်ား၊ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္

၎တိ႔သ ု ည္ သူ၏ သားေကာင္းမ်ားပမာ ျဖစ္ၾက၏။ သိ႔ရ ု ာတြင္ ‘ဇာဟစ္ဒ’္ (သူေတာ္စင္) မ်ားကိုလည္း

တိုက္ခိုက္ရန္

သူသည္

တြန္႔ဆုတ္မႈ

မရွိေခ်။

တစ္နည္းနည္းျဖင့္

အခြင့္အေရး အရယူလ်က္ သူတ႔က ို ို တိုက္ခိုက္တတ္ေပသည္။ အၾကင္သူမ်ားသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ဖဇလ္ေက်းဇူးေတာ္ သိမ္ေမြ႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ၎တိ႔သ ု ည္

အရိပ္ေအာက္တြငရ ္ ွိၾကၿပီး

ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားကို

လြတ္ေျမာက္မႈရရန္အတြက္

႐ိႈင္တာန္၏

သိရွိထားၾကသည္ျဖစ္၍

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံတြင္

ဒိုအာ

ဆုေတာင္းမႈ ျပဳၾက၏။ သိ႔ေ ု သာ္ အေတြ႔အႀကံဳမရွိသူမ်ားႏွင့္ အားနည္းသူမ်ား မွာမူကား တစ္ခါတစ္ရံ

နစ္မြန္းသြားတတ္ၾကေပသည္။

ဟန္ေဆာင္ျပစားမႈမွ

အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုရွိၿပီး

လြတ္ေျမာက္မႈရရန္အတြက္

ဖံုးကြယ္ထားၾကၿပီး မေကာင္းမႈမ်ားကို

မိမိတ႔၏ ုိ

၎တိ႔သ ု ည္

ေကာင္းမႈမ်ားကို

ထုတ္ေဖာ္ျပသၾက၏။ ဤသိ႔ျု ဖင့္

၎တိ႔က ု

မိမိတ႔သ ုိ ည္ ႐ိႈင္တာန္၏ တိုက္ခိုက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္သြားၾကၿပီဟု ယူဆၾက၏။ သိ႔ေ ု သာ္ ကၽြႏု္ပ္၏ယူဆခ်က္အရ ၎တိ႔သ ု ည္လည္း မျပည့္၀ေသးေခ်။ ၎တိ႔၏ ု ႏွလံုးသား၌ သူစိမ္းသူရံမ်ားရွိေသး၏။ အကယ္၍ သူစိမ္းသူရံမ်ားမရွိပါမူ ၎တိ႔ု ဤသိ႔ု ျပဳလုပ္ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။ လူသား၏ ႏွလံုးသား၌ အျခားတစ္စံုတစ္ရာ၏ အေသြးအေရာင္သည္ မကၽြင္းက်န္ေတာ့မွသာ (ဥာဏ္လမ္းေပၚေလွ်ာက္ျခင္း)တိ႔၌ ု

မာအ္ရီဖတ္(ဥာဏ္စဥ္)ႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ

အဆင့္သ႔ေ ို ရာက္၏။

ဆူလူးက္ ထိ႔ျု ပင္

ဤအသင္းအဖြ႔သ ဲ ည္ကား တမန္ေတာ္မ်ား၏ အသင္းအဖြ႔ဲ ျဖစ္ေပသည္။ ၎တိ႔သ ု ည္

15


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

ဤမွ်ၿပီးျပည့္စံုျခင္းသိ႔ု

ေရာက္လ်က္ရွိၾကၿပီး

၎တိ႔၏ ု

ႏွလံုးသား၌

သူစိမ္းသူရံ

ဟူသည္မွာ လံုး၀ဥႆံု ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။’ ဒီအဆင့္အတန္းဟာ

တမန္ေတာ္ေတြပဲရရွိႏို္င္တာေၾကာင့္

ႀကိဳးစားဖို႔မလိုအပ္ဘူးလိ႔ု

မယူဆသင့္ပါဘူး။

ဒီအဆင့္ကို

ေနရာမ်ားစြာမွာ

ရယူရန္ ဟာဇရတ္

မဆီဟ္ေမာ္အုဒ္(အ) သခင္ႀကီး ကိုယ္တိုင္က မိန္႔ၾကားထားေတာ္မူပါတယ္။ အသင္တ႔ဟ ို ာ မိမိတ႔ရ ို ႕ဲ အဆင့္အတန္းကို ျမင့္မားသထက္ ျမင့္မားလာေအာင္ ႀကိဳးစားမျပတ္ရိွၾက။ ဒါတင္မက

သခင္ႀကီးက

၀လီ(သူေတာ္စင္)ေတြ

ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားၾက၊

၀လီ

ကိုးကြယ္သူေတြ မျဖစ္ၾကနဲ႔လ႔ို မိန႔ၾ္ ကားေတာ္မူပါတယ္။ တစ္ဖန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကလည္း

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ရဲ႕

စံနမူနာကို

တင္ဆက္ျပသလ်က္

ဒါဟာ

အသင္တ႔အ ို တြက္ အေကာင္းဆံုး စံနမူနာပဲ၊ ဒီအတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းဖိ႔ု ႀကိဳးစားၾကလိ႔ု မိန္႔ၾကားထားေတာ္မူပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႐ိႈင္တာန္ရ႕ဲ တိုက္ခိုက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒိအတြက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မိန႔ၾ္ ကားေတာ္မူသကဲ့သ႔ပ ို င္ ‘အဟ္ဆန္’ အေကာင္းဆံုးစကားကို လိုအပ္ပါတယ္။ အေရးကိစၥတိုင္းမွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရ႕ဲ အမိန႔ေ ္ တာ္မ်ားကို ဒိုအာကိုလည္း

မ်က္ေမွာက္ျပဳထားဖို႔ သင္ၾကားေပးထားပါတယ္။

လိုအပ္ပါတယ္။

တစ္ဖန္

ဒီအတြက္

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ရ႕ဲ

ေနာက္ဆံုး

ဆူရာဟ္ႏွစ္ပုဒ္မွာ ႐ိႈင္တာန္ရ႕ဲ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈ အလံုးစံုမွ လြတ္ေျမာက္မႈရဖိ႔အ ု တြက္ သင္ၾကားေပးထားပါတယ္။ တစ္ဖန္ အျခားတစ္ေနရာ၌ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ-

ထိ႔ျု ပင္

အကယ္၍

အသင့္ထံ

႐ိႈင္တာန္ထံမွ

သံသယပြားဖြယ္

တစ္စံုတစ္ရာ

ေရာက္ရွိလာပါက အလႅာဟ့္ထံေတာ္တြင္ ခိုလံႈခြင့္ကို ေတာင္းခံပါေလ။ ဧကန္မုခ်

16


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

အရွင္ျမတ္သည္

လြန္စြာၾကားေတာ္မူေသာအရွင္၊

ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

(၇း၂၀၁)

ထာ၀ရ

သိရွိေတာ္မူေသာအရွင္

ဒါေၾကာင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္မွာ ေရာက္ေစဖိ႔ု အတြက္

ဒိုအာျပဳလုပ္ရမယ္။

(ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံရေသာ ရြတ္ဆိုၾကရမယ္။

‘အာအူးဇုဗီလႅာဟိ

႐ိႈင္တာန္မွ

ၿပီးေတာ့

အလႅာဟ့္ထံ

‘လာေဟာင္းလာ

(အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားျဖင့္မွတစ္ပါး ေသာ္လည္းေကာင္း

ေမနတ္႐ိႈင္တြားနိရ္ရဂ်ီးမ္’

ခိုလံႈခြင့္ေတာင္းခံပါ၏)ဆိုတာကို ၀လာကူး၀သာ

အိလႅာဗိလႅာဟ္’

ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးထံတြင္

မေကာင္းမႈမ်ားမွ

ေကာင္းမႈျပဳရန္

ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း

စြမ္းအားတစ္စံုတစ္ရာ မရွိပါ) ဆိုတာကို ရြတ္ဆိုေနၾကရမယ္။ ဒီအခါမွာ

ထိအ ု သံေတြကို

တစ္ပါးရွိေတာ္မူတယ္။

ၾကားနာေတာ္မူေသာအရွင္၊

အကယ္၍

မွန္ကန္တဲ့

ျမင္ေတြ႔ေတာ္မူေသာအရွင္

ရည္စူးခ်က္နဲ႔

ဒိုအာဆုေတာင္း

ျပဳတယ္ဆိုရင္ အဲဒီဒိုအာကို ထိုအရွင္ျမတ္က မုခ်ဧကန္ ၾကားနာေတာ္မူပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္း ဒီအေၾကာင္းအရာကိုလည္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ႐ိႈင္တာန္ရ႕ဲ

မနာလို၀န္တိုမႈ

ေစခဲ့သလို

သူဟာ

မီးေတာက္ဟာ

အာဒမ္အား

သူကိုယ္တိုင္ကိုလည္း

နာခံျခင္းျပဳရမွာကို

ေလာင္ကၽြမ္း

ျငင္းပယ္လိုက္တာေၾကာင့္

ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး တစ္ဖန္ လူသားေတြကို သူဟာ ဒီမီးေတာက္ထဲမွာ ေလာင္ကၽြမ္း သြားေစရမယ္လ႔ို အဓိဌာန္ဆိုထားသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အလြန္ အႏၱရာယ္ႀကီးၿပီး ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္

ကိစၥပါပဲ။

မၿငိမ္းခ်မ္းမႈရဲ႕

အဟ္မဒီတိုင္းဟာ

ဒီလို

မနာလို၀န္တိုမႈ

အဓိကအေၾကာင္းခံ

မနာလို၀န္တိုမႈမွ

မီးေတာက္ကသာ

ျဖစ္ပါတယ္။

ေ၀းစြာေရွာင္ရွားဖိ႔သ ု င့္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္

ဒီကိစၥမွ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ အတြက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ေရွ႕ေတာ္မွာ မ်ားစြာ ငိုေကၽြးလ်က္ ဒိုအာဆုေတာင္း ျပဳသင့္ပါတယ္။ ႐ိႈင္တာန္ရ႕ဲ

တိုက္ခိုက္မက ႈ

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္နဲ႔

နည္းလမ္းႏွစ္ခုရွိပါတယ္။

ဆက္ႏြယ္မႈကို

တစ္ခုက

ျဖတ္ေတာက္ဖို႔ျဖစ္ၿပီး

သူဟာ

ေနာက္တစ္ခုက

လူသားခ်င္းဆက္ႏြယ္မႈကို ျဖတ္ေတာက္ဖ႔ို ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုး စကားတစ္ခြန္း

17


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

ဟာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရ႕ဲ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ခံယူရရွိေစသလို၊ အရွင္ျမတ္အလုိ႔ငွာ လူသားခ်င္း

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုလည္း

ခံယူရရွိေစပါတယ္။

ဆိုလိုတာက

ဟကူကြလႅာဟ္န႔ဲ ဟကူကြလ္အီဘာဒ္ တိ႔ဟ ု ာ အေကာင္းဆံုး စကားေတြ အားျဖင့္ပဲ အျပည့္အ၀ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တ႔ရ ုိ ဲ႕ Love for All Hatred for None. (အားလံုးအေပၚ ေမတၱာပြား၊ မည္သ႔က ူ ိုမွ အမုန္းမထား)ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ဟာ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားကပင္ စိတ္၀င္တစား ျဖစ္ၾကရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စကား၀ုိင္းေတြကို

ေရာက္လာတဲ့အခါ

မေနႏိုင္ၾကပါဘူး။

ဒါေပမယ့္

သူတ႔ဟ ို ာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ

ဒီအေၾကာင္းကို အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ

ဖြင့္မေျပာဘဲ ဒီအခ်က္ကို

ေဖာ္က်ဴးျပသမႈမျပဳႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ဒီေၾကြးေၾကာ္ခ်က္ ေဆာင္ပုဒ္ဟာ အက်ိဳးမရွိပါဘူး။ ဂ်မာအတ္အဖြ႔၀ ဲ င္ေတြေရွ႕မွာ

မၾကာခဏ

တင္ျပေလ့ရွိတဲ့

အမိန႔ေ ္ တာ္လည္းရွိပါတယ္။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕

(အခ်င္းခ်င္းတြင္ အလြန္သနားၾကင္နာ

တတ္သူမ်ား။ ၄၈း၃၀) ျဖစ္ၾကကုန္။ လြန္စြာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္။ ထိုသူတ႔သ ို ာလွ်င္ စစ္မွန္တဲ့ မို႔အ္မင္န္မ်ားျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ မိ႔အ ု ္မင္န္ရ႕ဲ မွန္ကန္တဲ့ အမွတ္လကၡဏာျဖစ္တယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ Love for All Hatred for None ဆိုတာက ကၽြန္ေတာ္တ႔ရ ုိ ႕ဲ ေဆာင္ပုဒ္ပဲဆိုၿပီး ဘယ္ေလာက္ပင္ အားမာန္အျပည့္န႔ဲ မိန္႔ခြန္းေတြ ေျပာေနပါေစ၊ ၿပီးေတာ့ စုစည္းညီညြတ္မႈန႔ပ ဲ တ္သက္လာရင္ အဟ္မဒီယာ ဂ်မာအတ္ဟာ စံျပျဖစ္တယ္ ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တ႔ဟ ို ာ ဘယ္ေလာက္ပင္ ႀကိဳးစားၿပီး ေျပာေနပါေစ ကၽြန္ေတာ္တ႔ရ ို ႕ဲ အိမ္ေတြမွာ၊ ကၽြန္ေတာ္တ႔ရ ို ႕ဲ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ဒီအေျခအေနမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာေအာင္ မျပဳႏိုငေ ္ သးသေရြ႕ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး

ေျပာဆိုတင္ျပမႈက

ထိေရာက္မွာ

သနားၾကင္နာမႈရွိရမယ္။

မဟုတ္ပါဘူး။

တစ္ဦးကိုတစ္ဦး

ဒါေၾကာင့္

ခြင့္လႊတ္ၾကရမယ္။

ဒါဟာလည္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ အထူးျပဳ မိန္႔ၾကားေတာ္မူတဲ့ အမိန႔ေ ္ တာ္ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အရွင္ျမတ္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ- ‘၀လ္ယားအ္ဖူး၊ ၀လ္ယဆ္ဖဟူး’ (ခြင့္လႊတ္ၾကကုန္၊ ထု႔ျိ ပင္

လစ္လ်ဴျပဳၾကကုန္)

ဒါနဲ႔ပတ္သက္လ႔ို

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ

ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အမိန္႔ေတာ္ေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီအမိန႔ေ ္ တာ္ေတြကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္

18


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္နဲ႔

နီးစပ္မႈကို

ရရွိေစပါတယ္။

ဒါေပမယ့္

ဒီေလာကကိုက

ေျခလွမ္းတိုင္းမွာ ႐ိႈင္တာန္က ေရွ႕မွ ကာဆီးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ(႐ိႈင္တာန္)ဟာ ေနရာမ်ားစြာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေျပာနဲ႔ အလုပ္မွာ ကြာျခားမႈကို ျဖစ္ေစလ်က္ စစ္မွန္တဲ့

မို႔အ္မင္န္တစ္ဦး၊

‘အဗ္ေဒရာဟ္မာန္’တစ္ဦးကို

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က

ျပဳလုပ္ဖို႔ရာ ဆင့္ဆိုထားတဲ့ အမိန႔ေ ္ တာ္မ်ားမွ ေ၀းရာသိ႔ု ေခၚေဆာင္သြားလိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္

႐ိႈင္တာန္ဟာ

သူ႔အလုပ္

သူလုပ္သြားမွာပဲဆိုတာကို

ကၽြန္ေတာ္တ႔ို

မွတ္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အာဒမ္ေမြးဖြားစဥ္ကာလကတည္းက အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ

ဒီအခြင့္အေရးကို

အခြင့္အေရးေပးဖိ႔န ု ႔ဲ

အရွင္ျမတ္က

ေတာင္းယူထားျခင္း ကၽြႏု္ပ္ကို

ျဖစ္ပါတယ္။

စဂ်္ဒါဦးခ်ခိုင္းတဲ့

မိမိကို

လူသားကို

ေျဖာင့္မွန္တဲ့လမ္းကေန ခၽြတ္ေခ်ာ္ေအာင္ ႀကံစည္မယ္။ တစ္ဆက္တည္းေျပာတာက အမ်ားစုကို ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ေနာက္ကို လိုက္ေစႏိုင္ေလာက္တဲ့ အသြင္နဲ႔ စည္း႐ံုးသြားမယ္။

ရာဟ္မာန္

က႐ုဏာေတာ္ရွင္ရ႕ဲ

ေက်းကၽြန္အေစေတာ္က

အနည္းငယ္သာ ရွိမွာျဖစ္ၿပီး ႐ိႈင္တာန္ရ႕ဲ ေက်းကၽြန္က အမ်ားအျပား ျဖစ္လိမ့္မယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကလည္း အသင့္ ေနာက္သ႔လ ို ိုက္သူတိုင္းကို ဂ်ဟႏၷမ္ အတြင္းကို ထည့္သြင္းမယ္လ႔ို မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါတယ္။ ဒီေခတ္ကာလမွာ ကၽြန္ေတာ္အထက္မွာ တင္ျပခဲ့တဲ့ ဥပမာမ်ားအတိုင္းပဲ မ်ားစြာေသာ ကိစၥေတြက အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရ႕ဲ အမ်က္ေတာ္ရွျခင္းဘက္ကို ေခၚေဆာင္သြားလ်က္ ရွိပါတယ္။ ထိ၀ ု တၳဳပစၥည္းေတြကို မွန္ကန္စြာ သံုးစြဲျခင္းဟာ အျပစ္မျဖစ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါေတြကို လြဲမွားစြာ အသံုးခ်ျခင္းဟာ မေကာင္းမႈမ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊

အျပစ္ငရဲမ်ားကို

ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒါေပမယ့္

ျဖန္႔ခ်ိျခင္းတိ႔ရ ု ဲ႕

အႀကီးမားဆံုး

ဒီပစၥည္းေတြကပဲ

အေၾကာင္းခံတစ္ခု

ေကာင္းမႈေတြကို

ျဖန္႔ခ်ိတဲ့

အေၾကာင္းခံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ တီဗီမွာ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဗဟုသုတပိုင္း ဆိုင္ရာ

ထုတ္လႊင့္မႈေတြလည္းရွိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္

ဒီ

တီဗီကေနတစ္ဆင့္ပဲ

အရွက္ကင္းမဲ့မႈေတြကလည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိျပန္ပါတယ္။ ဒီေခတ္ကာလမွာ ကၽြန္ေတာ္တ႔ို အဟ္မဒီေတြသာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ဟာ

တီဗီကို

(ၾသစေၾတးလ်)

အေကာင္းဆံုး

အသံုးခ်ေနသူေတြ

ဂ်လ္ဆာေန႔ရက္ေတြမွာလည္း

ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိႈးေဆာ္ခဲ့ပါတယ္။

19


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

တစ္ခ်ိဳ႕လည္း

ဒီႏိႈးေဆာ္မႈေၾကာင့္

ႏိုးၾကားတက္ၾကြလာခဲ့ပါတယ္။

သူတ႔က ို

ကၽြန္ေတာ့္ကို မိမိတ႔ဟ ို ာ ယခင္က MTA ႐ုပ္သံလိုင္းကို ၾကည့္႐ေ ႈ လ့မရွိေၾကာင္း၊ ယခု သခင္ႀကီး၏ ႏိႈးေဆာ္မိန္႔ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ MTA ကို ၾကည့္႐ႈေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္က မၾကည့္႐ႈခဲ့မိသည့္အတြက္

စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေၾကာင္း

ေျပာျပၾကပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ကလည္း MTA ကို ၾကည့္႐ႈရင္း တစ္ပတ္ ဆယ္ရက္ေလာက္အတြင္းမွာပဲ မိမိတ႔ရ ို ႕ဲ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာနဲ႔

အသိပညာပိုင္းဆိုင္ရာ

အေျခအေနဟာ

တိုးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊

ဂ်မာအတ္နဲ႔

မွန္ကန္စြာ

စပ္လ်ဥ္းလိ႔ု

မ်ားစြာ

သိလာရေၾကာင္း

ေျပာျပၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအစီအစဥ္ ၾကည့႐ ္ ႈမႈဘက္ကို မ်ားစြာ အာ႐ံုျပဳၾကဖို႔ ကၽြန္ေတာ့္ဘက္က ထပ္မံ ႏိႈးေဆာ္လိုပါတယ္။ မိမိတ႔ရ ို ႕ဲ အိမ္ေတြမွာ ဒီေကာင္းခ်ီး ဆုလာဘ္ေတြကို

အက်ိဳးရယူခံစားေစၾကပါ။

သြန္သင္ပဲ့ျပင္ေရးအတြက္၊

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕

တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ ယင္းအားျဖင့္

ဒါဟာ

အရွင္ျမတ္ဘက္က

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕

မ်ိဳးဆက္ေတြဟာ

ကၽြန္ေတာ္တ႔ရ ို ဲ႕

အသိပညာပိုင္း၊

တရ္ဗီယတ္ ၀ိညာဏပိုင္း

ခ်ီးျမႇင့္ထားမႈ

ျဖစ္ပါတယ္။

အဟ္မဒီယတ္ေပၚမွာ

ၿမဲျမံစြာ

ရပ္တည္ၾကသူေတြ ျဖစ္လာၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တ႔ဟ ို ာ MTA နဲ႔ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေစဖိ႔အ ု တြက္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခြတၱဘာ

မိန္႔ခြန္းမ်ားအျပင္

အျခား

တိုက႐ ္ ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ

အစီအစဥ္ေတြလည္္း ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါေတြက သာသနာေရးနဲ႔ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ တိုးတက္ေရးအတြက္ အေၾကာင္းခံေတြ ျဖစ္သလို အသိပညာပိုင္းကို တိုးတက္ေစတဲ့ အေၾကာင္းခံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္အတြက္ ဂ်မာအတ္က ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံလ်က္ ရွိပါတယ္။ ဂ်မာအတ္သားေတြရဲ႕ တရ္ဗီယတ္ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ဂ်မာအတ္သားေတြက ဒီအစီအစဥ္ကေန အျပည့္အ၀ အက်ိဳးရယူခံစားမႈမျပဳဘူးဆိုရင္

မိမိတ႔က ို ိုယ္တိုင္ကို

ဆံုး႐ံႈးေအာင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းပဲ

ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားသူေတြကေတာ့ ဒီအစီအစဥ္ကေန အျပည့္အ၀ အက်ိဳးခံစားလ်က္ ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့

ဂ်မာအတ္ရ႕ဲ

မွန္ကန္မႈဟာ သူတ႔အ ို ေပၚ

ထင္ရွားလာေနၿပီ

ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေတာင္ဟီးဒ္ သတင္းစကားႏွင့္ အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္၏ မွန္ကန္မႈေတြကို သူတ႔ို သိရွိၾကရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လ႔ို စစ္မွန္တဲ့

20


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

အသိေတြကို ရရွိေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေဒသမွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့ အဟ္မဒီေတြေရာ၊ ကမၻာ့ေနရာ အသီးသီးမွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့ အဟ္မဒီေတြကပါ MTA မွ အျပည့္အ၀ အက်ိဳးရယူခံစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ MTA အားျဖင့္ အျခား ဘရ္ကတ္တစ္ခုလည္း ရွိျပန္ပါေသးတယ္။ အဲဒါက MTA မွာ ဂ်မာအတ္တစ္ခုလံုးကို အေၾကာင္းခံတစ္ခု

ေခလာဖတ္နဲ႔

ဆက္သြယ္ေပးျခင္းအတြက္

ျဖစ္တာေၾကာင့္ပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္

အႀကီးမားဆံုး

ဒီအစီအစဥ္မွ

အျပည့္အ၀

အက်ိဳးရယူခံစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က လူသားအား အသိဥာဏ္ ဦးေႏွာက္ကို

ေပးေတာ္မူလ်က္

သူဟာ

ဒီဦးေႏွာက္ကို

အသံုးျပဳၿပီး

မိမိရ႕ဲ

လြယ္ကူမႈအတြက္ အေၾကာင္းခံေတြကို စီစဥ္ႏိုင္ပါတယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ-

ဧကန္မုခ်၊

ငါတို႔သည္

လွပတင့္တယ္ေအာင္

ကမၻာေျမေပၚတြင္

ျပဳလုပ္ထားေတာ္မူ၏။

ရွိရွိသမွ်တိ႔က ု ို သိ႔ျု ဖင့္

ယင္းအတြက္

သူတ႔အ ို နက္

မည္သူသည္

အေကာင္းဆံုးေသာ အက်င့္သီလကို က်င့္ႀကံေဆာက္တည္သူျဖစ္ေၾကာင္းကို ငါတုိ႔ စမ္းသပ္စစ္ေဆးေတာ္မူရန္ ျဖစ္၏။ ဒီေနရာမွာ

ကမၻာေျမက

(၁၈း၈)

အရာ၀တၳဳတိုင္းကို

လွပတင့္တယ္ေသာအရာအျဖစ္

သတ္မွတ္ေတာ္မူလ်က္ ယင္းတိ႔ရ ု ဲ႕ အေရးပါမႈကို ေဖာ္က်ဴးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တ႔ဘ ုိ က္က တီထြင္ဆန္းသစ္မႈတိုင္းဟာလည္း လွပတင့္တယ္မႈပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူလ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္စီကိုယ္စီ

အဲဒါေတြရ႕ဲ

ဒါေပမယ့္

အရွင္ျမတ္

အေရးပါမႈေတြ

အေရးပါမႈကိုလည္း

မိန႔ၾ္ ကားထားေတာ္မူျခင္း

မိန္႔ၾကားေတာ္မူတာက

ရွိၾကတယ္။

ဒီအရာေတြကို

အရာ၀တၳဳတိုင္းမွာ အေကာင္းဆံုးေသာ

အက်င့္သီလေတြနဲ႔ဆက္ႏြယ္ေတာ့မွသာလွ်င္ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်မႈျဖစ္ေပလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တ႔က ို ို သြန္သင္ထားတာက ယခုလို တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြကို အက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်ဖိ႔ျု ဖစ္ၿပီး

အဓိကအားျဖင့္

အေကာင္းဆံုးေသာ

အက်င့္သီလကို

21


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

မ်က္ေမွာက္ျပဳထားဖို႔ေတာ့ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ သူတ႔ရ ို ဲ႕

လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီတီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြကို

ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေတာ္မူသည့္အတိုင္း

လွပတင့္တယ္မႈက

ေပၚလြင္လာပါလိမ့္မယ္။

အသံုးခ်တဲ့အခါမွသာ

ျပႆနာဖန္တီးဖို႔အတြက္

မျဖစ္ရပါဘူး။ အကယ္၍ အေကာင္းဆံုး အက်င့္သီလမရွိဘူးဆိုရင္ ဒီအရာ၀တၳဳေတြက စမ္းသပ္စစ္ေဆးတဲ့ အေၾကာင္းခံေတြ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လ႔ို အထက္မွာ ဥပမာ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ တီဗီဟာ အက်ိဳးေက်းဇူးလည္းရွိသလို စမ္းသပ္မႈလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

မ်ားစြာေသာ

မိသားစုေတြဟာ

ေတြအားျဖင့္ ပ်က္စီးသြားလ်က္

အင္တာနက္ေတြ၊

Chatting

ရွိေနပါတယ္။ ကေလးေတြပ်က္စီးလ်က္ရွိပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ လြတ္လပ္ခြင့္အမည္ခံၿပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ စီစဥ္ေပးထားတဲ့ ၀တၳဳပစၥည္းေတြကို

မမွန္မကန္

အသံုးခ်ေနတာေၾကာင့္ပဲ

ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္မွန္တဲ့

အေစေတာ္လူသားအတြက္ အမိန႔ေ ္ တာ္ရွိတာက သူဟာ အစဥ္အၿမဲ အေကာင္းဆံုး စကားနဲ႔

အေကာင္းဆံုး

လုပ္ေဆာင္မႈတိုင္းရဲ႕

အက်င့္သီလကို

ရည္ရြယ္ခ်က္က

မ်က္ေမွာက္ျပဳထားရမယ္။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရ႕ဲ

မိမိတ႔ို

ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈ

အတြက္ပဲ ျဖစ္ရမယ္။ မည္သ႔ဆ ို ိုေစ

ဒါနဲ႔စပ္လ်ဥ္းလိ႔ု

အမိန႔ေ ္ တြရွိပါတယ္။ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္မွာ

ဒီေနရာမွာ

ေနာက္ထပ္

အမိန႔တ ္ စ္ခုခ်င္းကို

ကၽြန္ေတာ္

ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုဖ႔ေ ို တာ့

ႏိႈးေဆာ္လိုတဲ့အေၾကာင္းအရာတစ္ခက ု ၊

ဒါနဲ႔ပတ္သက္လ႔ို အစပိုင္းမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ အနည္းငယ္တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ-

ထိ႔ျု ပင္

စကားေျပာဆိုရာတြင္

ေကာင္းျမတ္ပါမည္နည္း။

ထုိသူထက္

ယင္းသူသည္

အဘယ္သူသည္

အလႅာဟ့္ဘက္သ႔ို

ဖိတ္ေခၚ၏။

ပိုမို၍ ထု႔ျိ ပင္

22


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလမ်ားကို ေဆာက္တည္၏။ ၎ျပင္ ေျပာဆိုသည္မွာ ဧကန္စင္စစ္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ က်ိဳးႏြံနာခံသူမ်ားအနက္မွ ျဖစ္၏။ (၄၁း၃၄) ဒါဟာ ေကာင္းျမတ္လွပတဲ့ သြန္သင္ခ်က္နဲ႔ စကားရပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဒီအခ်က္ေတြကို စစ္မွန္တဲ့ အေစေတာ္လူသားထံကပဲ ေမွ်ာ္လင့္လ႔ရ ို ႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အစပိုင္းမွာ ရြတ္ဖတ္ခဲ့တဲ့

အာယတ္ေတာ္မွာလည္းပဲ

မိန္႔ၾကားေတာ္မူတာက

(အေကာင္းဆံုးေသာ စကားကိုသာ ေျပာဆိုၾက။ ၁၇း၅၄) ၿပီးေတာ့ အေကာင္းဆံုးစကားဆိုတာကလည္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ေပးေတာ္မူတဲ့ စကားေတြပဲ

ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္

ဒီအာယတ္ေတာ္မွာက

ေကာင္းျမတ္ေသာ

စကားရပ္ဟူသမွ်ဟာ အႏွစ္ခ်ဳပ္သေဘာနဲ႔ ပါ၀င္လာခဲ့ပါတယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ဘက္ေတာ္သ႔ို

ဖိတ္ေခၚျခင္းဟာ

အေကာင္းဆံုးေသာ

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဘက္သ႔ို

ဖိတ္ေခၚသူတစ္ဦးဟာ

သံုးသပ္ရမွာ

သူဟာ

ျဖစ္ပါတယ္။

စကားပဲျဖစ္ပါတယ္။

မိမိကုိယ္မိမိလည္း

မိမိဖိတ္ေခၚမႈျပဳေနတဲ့

ယခု

ျပန္လည္

စကားေတြအေပၚမွာ

ဘယ္အတိုင္းအတာထိ လိုက္နာက်င့္သံုးေနပါသလဲ။ ကၽြန္ေတာ္ အစပိုင္းမွာလည္း တင္ျပခဲ့ၿပီး

ျဖစ္ပါတယ္။

မေျပာဆိုၾကနဲ႔’လိ႔ု

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က

‘အသင္တ႔ုိ

မိန္႔ၾကားထားေတာ္မူပါတယ္။

မျပဳလုပ္သည္ကို

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့

ဒီလိုလုပ္ျခင္းဟာ အျပစ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ အက်ယ္တ၀င့္ တင္ျပလာခဲ့တဲ့အတိုင္းပဲ

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဘက္ေတာ္သ႔ို

ဖိတ္ေခၚသူတစ္ဦးဟာ

မိမိရ႕ဲ အေျပာနဲ႔အလုပ္ကို ထပ္တူျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရပါလိမ့္မယ္။ သူဟာ မိမိကိုယ္မိမိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ အလိုေတာ္အတိုင္း အျပည့္အ၀ ေနာက္လိုက္နာခံသူျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရမွာ

ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ

အစၥလာမ့္သြန္သင္ခ်က္ရ႕ဲ

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဘက္သ႔ဖ ို ိတ္ေခၚဖိ႔ု

အျမင့္မားဆံုး

ထုိစကားထက္

ပိုမို

ေကာင္းျမတ္ေသာ စကားဟူသည္ မရွိေတာ့ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားထားေတာ္မူပါတယ္။ ဒါကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က

လြန္စြာမွ

ႏွစ္သက္ေတာ္မပ ူ ါတယ္။

ဒါေပမယ့္

ယခုလို

ဖိတ္ေခၚဖိ႔အ ု တြက္ ဖိတ္ေခၚသူကိုယ္တိုင္ကလည္း ေကာင္းျမတ္တဲ့ အက်င့္သီလကို တည္ေဆာက္ျပသရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းျမတ္တဲ့ အက်င့္သီလဆိုတာကလည္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈမ်ားနဲ႔ ထပ္တူညီတဲ့ ျပဳက်င့္မႈ၊ ေကာင္းမႈမ်ားကို

23


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစေသာ၊

အခ်ိန္အခါႏွင့္

ျပဳက်င့္မႈေတြကို

ကိုက္ညီေသာ၊

ဆိုလိုပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေကာင္းျမတ္ေသာ

ျဖစ္ေစေသာ အက်င့္သီလနဲ႔

ပတ္သက္လ႔ို ဥပမာတစ္ခု တင္ျပပါမယ္။ တိုက႐ ္ ိုက္ဆက္ႏြယ္မႈေတာ့ မရွိေပမယ့္ အထင္အရွား

သိေစဖိ႔အ ု တြက္

တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ-

ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊

လစ္လ်ဴျပဳျခင္းတိ႔ဟ ု ာ အလြန္ေကာင္းျမတ္တဲ့ အလုပ္ေတြပါပဲ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကလည္း ခြင့္လႊတ္တတ္ေသာ စိတ္ကို ေမြးျမဴဖို႔ သြန္သင္ထားေတာ္မူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခိုး၀ွက္မႈန႔ဲ အသက္ေမြးေနတဲ့ သူခိုးတစ္ေယာက္၊ ေၾကးစားလူသတ္သမားတစ္ဦးကို ခြင့္လႊတ္လိုက္ျခင္းဟာ ဆြာေလဟ္’

ေကာင္းျမတ္တဲ့

အလုပ္မဟုတ္ပါဘူး။

(ေကာင္းျမတ္ေသာအက်င့္သီလ)လည္း

‘အာအ္မာေလ

မဟုတ္ပါဘူး။

ဒီေနရာမွာ

ေကာင္းျမတ္တဲ့ အက်င့္သီလဆိုတာက ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးမႈမွ ကာကြယ္ဖ႔ို အတြက၊္ မေကာင္းမႈမ်ားမွ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစဖိ႔အ ု တြက္ အခုလို အႀကိမ္ႀကိမ္ က်ဴးလြန္ေနသူ၊ ျဖစ္ပါတယ္။

သိလ်က္ႏွင့္တမင္တကာ ဒီလိုပဲ

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္

မ်ားစြာေသာ

ဥပမာေတြ

မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ

ပိုမိုေကာင္းျမတ္သူရယ္လ႔ုိ

မရွိဘူး။

အလြန္ႏွစ္သက္တအ ဲ့ လုပ္ျဖစ္တယ္။ မွတ္ထားရမွာက

က်ဴးလြန္ေနသူကို

သူဟာ

ရွိပါတယ္။

သာသနာျပဳ

ဒီအလုပဟ ္ ာ

ဒါေပမယ့္

သာသနာျပဳ

အျပစ္ေပးရမွာ မည္သ႔ဆ ို ိုေစ ဖိတ္ေခၚသူထက္

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္

သာသနာျပဳဖိတ္ေခၚသူတစ္ဦးအဖိ႔ု

ဖိတ္ေခၚ႐ံုမွ်နဲ႔

မၿပီးေသးပါဘူး၊

သူ႔ရ႕ဲ

ျပဳက်င့္မႈတိုင္းက အာမာေလဆြာေလဟ္ ျဖစ္ဖုိ႔အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ တစ္ဖက္မွာ လူသားက မိမိဟာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ အထူးေရြးခ်ယ္ျခင္းခံထားရတဲ့ လူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီသတင္းစကားကို ပို႔ေဆာင္ရမယ့္ တာ၀န္က မိမိရ႕ဲ တာ၀န္ပဲလ႔ေ ို ျပာဆိုၿပီး အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ မိမိရ႕ဲ ဇနီးသားသမီးေတြရ႕ဲ ရပိုင္ခြင့္ကို မျဖည့္ဆည္းျပန္ဘူးဆိုရင္၊

ဒါမွမဟုတ္

အမ်ိဳးသမီးက

မိမိရ႕ဲ

အိမ္မႈကိစၥနဲ႔

သားသမီးေတြရ႕ဲ သြန္သင္ပဲ့ျပင္ေရးအတြက္ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈမျပဳဘူးဆိုရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ အစၥလာမ့္သြန္သင္ခ်က္တစ္ခုခုအေပၚ

လိုက္နာက်င့္သံုးမႈမျပဳဘူးဆိုရင္၊

ၿပီးေတာ့

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ အရွက္ကို ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ အရွင္ျမတ္ျပ႒ာန္း ေတာ္မူတဲ့

၀တ္စားဆင္ယင္မႈကိုေတာ့

အားသန္ေနမယ္ဆိုရင္

ဒီလိုလူေတြရ႕ဲ

အေရးမစိုက္ဘဲ

တဗၺလီဂ္

သာသနာျပဳမႈေၾကာင့္

လုပ္ဖ႔အ ို တြက္ တစ္စံုတစ္ဦးဟာ

24


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

အစၥလာမ္ကို သက္၀င္ယံုၾကည္လာလ်က္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို ဖတ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ အခုလိုေျပာပါလိမ့္မယ္။ အသင္ဟာ ကၽြႏု္ပ္ကိုေတာ့ သာသနာျပဳ ဖိတ္ေခၚခဲ့တယ္။ စင္စစ္ ကုရ္အာန္က အရွက္သိကၡာနဲ႔ ပရ္ဒါကိုထိန္းသိမ္းဖို႔ အမိန႔ေ ္ ပးေတာ္မူထားတယ္။ ဒါကို

အသင္က

လိုက္နာမႈမျပဳပါလား(ဆိုၿပီး

ေျပာပါလိမ့္မယ္)။

ထုိနည္းတူ

အျခားမ်ားစြာေသာ မေကာင္းမႈေတြရွိပါေသးတယ္။ မုသားေျပာဆိုျခင္း၊ အတင္းအဖ်င္း ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ မမွန္ကန္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ဦးဟာ တဗၺလီဂ္ကို ေကာင္းစြာျပဳလုပ္သူျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ဒီမေကာင္းမႈေတြ အတြက္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရမယ္လ႔ုိ မထင္လုိက္ပါနဲ႔။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မိန႔ၾ္ ကားေတာ္ မူတာက အေကာင္းဆံုးစကားကို ေျပာဆိုတဲ့သူဟာ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလကို တည္ေဆာက္သူလည္း ျဖစ္ရမယ္။ ၿပီးေတာ့ သူက မိမိဟာ က်ိဳးႏြံနာခံသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျပည့္အ၀ နာခံသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမိန္႔တိုင္း၌ ကၽြန္ေတာ္တ႔ၾို ကားၾကပါၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိက ု ္နာၾကပါၿပီလ႔ုိ

ေၾကြးေၾကာ္သူေတြ

ျဖစ္ရမယ္။

ဒါသာလွ်င္

စစ္မွန္တဲ့

မြတ္စလင္တစ္ဦးရဲ႕ အမွတ္လကၡဏာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္

ဒီအခ်က္ေတြကို

ဂ်မာအတ္ကိုလည္း

အေျခခံၿပီး

တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုပါတယ္။

(အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဘက္သ႔ို အလြန္ႏွစ္သက္ေတာ္မူေၾကာင္း ထမ္းရြက္ဖ႔အ ို တြက္ အမိန႔ေ ္ တာ္ေတြအတိုင္း

ကၽြန္ေတာ္အ ့ ေနနဲ႔

ဖိတ္ေခၚျခင္း)ကို မွတ္သားထားၾကပါ။

မိမိတ႔ရ ုိ ဲ႕

ျပဳက်င့္မႈေတြကို

ပံုသြင္းဖိ႔ု

လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။

ၾသစေၾတးလ်

ဒါအ္၀သ္အီလလႅာဟ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ဒါေပမယ့္

အဲဒီတာ၀န္ကို

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ ၿပီးေတာ့

ျပည့၀ ္ ေသာ

က်ိဳးႏြံနာခံမႈကို ျပသဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံရ႕ဲ

လူဦးေရဟာ

၂၃

သန္းနီးပါးရွိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္

ႏိုင္ငံကေတာ့

အလြန္ႀကီးမားပါတယ္။ တိုက္ႀကီးတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူဦးေရကေတာ့ ဤမွ် မ်ားျပားမႈမရွိပါဘူး။

တစ္ခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕ေတြေလာက္မွာပဲ

ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕ေတြကလည္း အေတာ္ကို က်ယ္၀န္းပါလိမ့္မယ္။ မည္သ႔ဆ ုိ ိုေစ ကၽြန္ေတာ္ ဂ်လ္ဆာ အခါသမယမွာလည္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လဂ်္နာ၊ ခြဒၵါမ္နဲ႔ အန္ဆာရ္၊ ဒါ့အျပင္ ဂ်မာအတ္ ေနဇာမ္စနစ္ႀကီးတစ္ခုလံုးက တဗၺလီဂ္လုပ္ငန္းဘက္ကို အျပည့္အ၀

25


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

အာ႐ံုစူးစိုက္မႈျပဳသင့္ပါတယ္။ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕

ရလဒ္ထုတ္ေပးျခင္းက ကၽြန္ေတာ္တ႔ဟ ို ာ

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွာ

တာ၀န္က

သတင္းေပးပိ႔ေ ု ဆာင္ဖ႔ုိ

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ မိမိတ႔အ ို လုပ္ကို

အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳးစားရင္းနဲ႕အတူ

ဒိအ ု ာျပဳလုပ္မယ္ဆိုရင္

(အင္ရွာအလႅာဟ္)

ရလဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မည္သူကမွ မိမိတ႔ဟ ို ာ အဟ္မဒီယာ ဂ်မာအတ္ဆိုတာကို မၾကားဖူးဘူး၊ မသိပါဘူးလို႔ ေျပာတာမ်ိဳးမရွိေစရပါဘူး။ တိုက္ဆိုင္စြာပဲ

ကၽြန္ေတာ္ဟာ

အီဒ္ေန႔မွာ

MTA

အစီအစဥ္ကို

ၾကည့္တဲ့အခါမွာ

ၾသစေၾတးလ် ဂ်မာအတ္ရဲ႕ ဒုတိယအမီရ္ျဖစ္တဲ့ Khalid Saifullah Sahib က ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ စတုတၳခလီဖာသခင္ႀကီးဟာ အီးဒ္နဲ႔ ဂၽြမၼာကို ဒီႏုိင္ငံမွာ ၀တ္ျပဳသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုစဥ္က

ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းဟာ

အလြန္က်ယ္လၿွ ပီလ႔ို

ထင္ခဲ့ရေၾကာင္း၊

ထိုစဥ္က

အမ်ားဆံုး လူဦးေရ ၂၅၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ပဲ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုေတာ့ ဒီမွာ ၂၅၀၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆိုပါတယ္။ ဒီလို ေျပာဆိုတင္ဆက္ ေနစဥ္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကို္ယ္တုိင္ရ႕ဲ တြက္ခ်က္မႈကလည္း (အလ္ဟမ္ဒုလိလႅာဟ္) ဂ်မာအတ္ရဲ႕ အေရအတြက္ တိုးပြားလာတယ္လ႔ုိ ယူဆခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားၾကည့္မိတဲ့အခါမွာေတာ့

ေသာကလည္းျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

အနည္းဆံုး

၂၄

ႏွစ္ခန္႔ၾကာၿပီးေနာက္မွာ ဒီႏိုင္ငံမွာ တိုးပြားလာတဲ့ ဂ်မာအတ္သားေတြဟာ ပါကစၥတန္န႔ဲ ဖီဂ်ီႏိုင္ငံေတြကေန

ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူေတြသာ

ျဖစ္ေနပါတယ္။

တဗၺလီဂ္အားျဖင့္

အဟ္မဒီ ႏွစ္ေယာက္ သံုးေယာက္ေလာက္ေတာ့ ျဖစ္လာခဲ့ေပမယ့္လည္း အဲဒါကို ေသေသခ်ာခ်ာ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈမရွခ ိ ဲ့ပါဘူး။ ဒီႏိုင္ငံမွာ ၂၄ ႏွစ္အတြင္းမွာ လူ ၂၄ ေယာက္ကိုေတာင္ အဟ္မဒီ မျဖစ္ေစခဲ့ပါဘူး။ ပ်မ္းမွ် တစ္ႏွစ္မွာ တစ္ေယာက္ေတာင္ အဟ္မဒီ

မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။

ယခုလို

ဒီႏိုင္ငံမွာ

အဟ္မဒီဦးေရတိုးပြားလာရျခင္းဟာ

ပါကစၥတန္န႔ဲ ဖီဂ်ီႏိုင္ငံတ႔မ ို ွာ ေလ်ာ့နည္းသြားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ် ဂ်မာအတ္ရဲ႕

ႀကိဳးပမ္းမႈနဲ႔

အျဖစ္မွန္ကိုလည္း

ျဖစ္လာတာမဟုတ္ပါဘူး။

မ်က္ကြယ္ျပဳထားလုိ႔

ဒါေၾကာင့္

မျဖစ္ပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တ႔ဟ ုိ ာ ဒါကို

အၿမဲတမ္း

မ်က္ေမွာက္ျပဳထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေသာကျဖစ္စရာ ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္

ဒါဟာ

ပိုၿပီး

ေသာကျဖစ္စရာပါပဲ။

ထိုနည္းတူစြာပဲ

ဒီမွာ

26


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

နဂိုမူလကရွိၾကတဲ့ ေဒသခံမ်ားအျပင္ ဒီႏုိင္ငံမွာ အာရဗ္ေတြန႔ဲ အျခားလူမ်ိဳးစုေတြလည္း အေျခခ်

ေနထိုင္လာေနၿပီ

ျဖစ္ပါတယ္။

သူတ႔က ို ိုလည္း

တဗ္လီဂ္ျပဳလုပ္ဖို႔

လိုအပ္ပါတယ္။ ပံုမွန္ စနစ္တက် အစီအစဥ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲၿပီး တဗ္လီဂ္လုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမွာ တစ္ဖက္လူရ႕ဲ စကားကို

ျဖစ္ပါတယ္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားေတြထံမွာ

နားေထာင္ေပးတတ္တဲ့

စိတ္ဓာတ္ရွိပါတယ္။

အကယ္၍

အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ၿပီး သူတ႔ထ ုိ ံကို အေရာက္သြားမယ္ဆိုရင္ သူတ႔ထ ို ဲကမွ စစ္မွန္တဲ့ သာသနာကို လက္ခံႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ျဖဴစင္႐ိုးသားသူ တစ္ဦးဦးေတာ့ မုခ်ထြက္ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္စုအလႊာအသီးသီးက လူပုဂၢိဳလ္တိုင္းထံကို အစၥလာမ္ရ႕ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္

ညီအစ္ကို

ဖြ႔ျဲ ခင္းဆိုင္ရာ

သတင္းစကားကို

ပို႔ေဆာင္ရမွာက

ကၽြန္ေတာ္တ႔အ ို လုပ္ပါပဲ။ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕မွာလည္း အခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္ေတြ ကၽြန္ေတာ္န႔ဲ ေတြ႔ဆံု ခဲ့ပါတယ္။

သူတ႔ဟ ို ာ

အဟ္မဒီေတြကိုေတာ့

သိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္

သူတ႔ထ ို ဲက

အမ်ားစုဟာ စစ္မွန္တဲ့ အစၥလာမ့္သတင္းစကားကို မသိရွိၾကေသးသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတ႔က ုိ

အဟ္မဒီေတြကိုေတာ့

ေကာင္းျမတ္သူေတြအျဖစ္ အေျခခံက်တဲ့

ႏိုင္ငံသားေကာင္းေတြ၊

အသိအမွတ္ျပဳၾကပါတယ္။

သတင္းစကားက

သူတ႔ထ ို ံကို

ကိုယ္က်င့္တရား

ဒါေပမယ့္

မေရာက္ေသးဘူး

အစၥလာမ္ရ႕ဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီအေၾကာင္းအရာဘက္ကို အာ႐ံုျပဳဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဂ်လ္ဆာမွာတုန္းက အစၥလာမ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔

မိတ္ေဆြတစ္ဦးကို ပတ္သက္လ႔ို

ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါတယ္။ ထုတ္ေ၀ထားတဲ့

သူဟာ

လက္ကမ္းစာေစာင္

အေရအတြက္ ၂၀၀၀၀ ကို ျဖန္႔ေ၀ေပးႏိင ု ္ခဲ့ပါတယ္။ ယခု ဒီႏိုင္ငံမွာ အဟ္မဒီ ၄၀၀၀ ေလာက္

ရွိတယ္လ႔ို

ဒီထက္ပိုပါလိမ့္မယ္။

ခင္ဗ်ားတို႔ အကယ္၍

ေျပာၾကပါတယ္။ အဟ္မဒီဦးေရ

၅၀၀၀

ကၽြန္ေတာ့္အထင္ေတာ့ ရွိမယ္ဆိုရင္ေတာင္

တစ္ဦးခ်င္းစီက အခုလို လက္ကမ္းစာေစာင္ ၂၀၀၀၀ စီျဖန္႔ေ၀မယ္ဆိုရင္ စာေစာင္ေပါင္း ၁၀ သန္းေလာက္ ျဖန္႔ေ၀ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပန္ၾကည့္ရင္ ဒီအေရအတြက္အရ

ၾသစေၾတးလ်ရဲ႕

လူဦးေရထက္၀က္အထိ

အစၥလာမ့္

သတင္းစကားက ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ တဗ္လီဂ္အတြက္ သီးျခား လက္ကမ္းစာေစာင္ တစ္ခု ထပ္မံစီစဥ္ႏုိင္ပါတယ္။ အကယ္၍ ေလးပံုတစ္ပံုေလာက္ပဲ

27


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တ႔ုိ

ျဖန္႔ေ၀မယ္ဆိုရင္ေတာင္၊

ဒါမွမဟုတ္

၁၀

ပံုတစ္ပံုေလာက္

ျဖန္႔ေ၀မယ္ဆိုရင္လည္းပဲ ေနာက္ဆံုး မီဒီယာသမားေတြ အာ႐ံုစိုက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့

သတင္းစာေတြက

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျဖစ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းအရာကို

ဒါမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီမွာ

ဒါေပမယ့္

မီဒီယာနဲ႔ အဲဒါကို

ေဖာ္ျပလာပါလိမ့္မယ္။

အေမရိကန္မွာေတာင္

ႏိုင္ငံ ဒါမ်ိဳး

ဆက္ႏြယ္မႈေကာင္းေကာင္းရွိတာေတာ့

အစၥလာမ္ရ႕ဲ

စစ္မွန္တဲ့

သတင္းစကားကို

ပိ႔ေ ု ဆာင္ဖ႔အ ုိ တြက္ အသံုးခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံကို ေျပာင္းေရႊ႕လာသူေတြထဲမွာ သက္ႀကီးပိုင္းေတြလည္း ပါပါတယ္။ သူတ႔က ုိ ိုယ္တိုင္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သလို

ဒီေနရာကေနလည္း

ေနာက္တစ္ႀကိမ္

ထပ္မံေျပာၾကားလိုက္ပါမယ္။

သူတ႔ထ ို ံမွာ ထူးထူးျခားျခား အလုပ္လည္း မရွိပါဘူး။ အိမ္မွာ အားလပ္ေနသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတ႔ဟ ို ာ မိမိတ႔ပ ို ိုင္တဲ့ အခ်ိန္ေတြကို ‘၀ကားဖ္’လွဴဒါန္းလိုက္ပါ။ အဲဒီအခ်ိန္ေတြမွာ

လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ

ေ၀ငွေပးပါ။

ဂ်မာအတ္က

စာအုပ္စာေပေတြကို ယူေဆာင္သြားလ်က္ တဗ္လီဂ္ျပဳလုပ္ပါ။ အထက္မွာ ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပခဲ့တဲ့

အေရအတြက္

တြက္ခ်က္မႈေတြက

ခင္ဗ်ားတို႔အတြင္းမွာ

႐ုပ္လံုးေပၚလာေအာင္ တင္ျပခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သိရွိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုႏွိပ္ကုန္က်စရိတအ ္ တြက္ ၾသစေၾတးလ်ဂ်မာအတ္က လတ္တေလာမွာ အခက္အခဲ ရွႏ ိ ိုင္ပါတယ္။

စင့္၊

၁၀

စင့္

ေလာက္တန္တဲ့

လက္ကမ္းစာေစာင္

႐ိုက္ႏွိပ္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ၁၀ သန္းအတြက္ အနည္းဆံုး ၾသစေၾတးလ် ေဒၚလာ ၅ သိန္း ေလာက္လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။

မည္သ႔ဆ ို ိုေစ

အေရအတြက္

သိန္းဂဏန္းမွ်ပင္ျဖစ္ေစ

႐ိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိမယ္ဆိုရင္ေတာင္မွပဲ မ်ားစြာ လုပ္ငန္းထိေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္ရွိတဲ့ အပိုင္းကေတာ့ ပါတယ္။

သတင္းဌာနေတြန႔ဆ ဲ က္သြယ္ျခင္းအားျဖင္လ ့ ည္း

Blood

Donation

(ေသြးလွဴျခင္း)ကိစၥကိုလည္း

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ခင္ဗ်ားတို႔

ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယခုေတာ့ ဒီအစီအစဥ္ကို အစၥလာမ့္အမည္တပ္ၿပီး ျပဳလုပ္ပါ။ ဒီလိုအားျဖင့္ အစၥလာမ္ရ႕ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသတင္းစကားကို ကမၻာကိုသိေစရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(အင္ရွာအလႅာဟ္)

ဒီလိုအားျဖင့္

ေနာက္ထပ္မ်ားစြာေသာလမ္းေတြ ပြင့္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

သူတ႔အ ုိ ာ႐ံုစိုက္လာမွာျဖစ္ၿပီး

28


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

ဒီလုပ္ငန္းအတြက္

အႀကီးမားဆံုးအရင္းခံအေၾကာင္းက

မိ္န္႔ၾကားေတာ္မူသကဲ့သ႔ပ ုိ ဲ

အသင္တ႔ရ ို ႕ဲ

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္

ျပဳမူက်င့္ႀကံမႈေတြက

ေကာင္းျမတ္တဲ့

အက်င့္သီလ ျဖစ္ရမယ္။ ေကာင္းမႈေတြမွာ တိုးလွမ္းေနသူေတြ ျဖစ္ၾကရမယ္။ ဒါ့အျပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အေပၚ ျပည့္၀တဲယ ့ ံုၾကည္ခ်က္လည္း ရွိၾကရမယ္။ ဒိုအာဆုေတာင္း မ်ားဘက္သ႔ို အာ႐ံုစူးစိုက္မႈရွိရမယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တ႔အ ို ားလံုးကို ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလ မ်ားကို က်င့္သံုးေဆာက္တည္သူမ်ား၊ ေကာင္းမႈႏွင့္ က်ိဳးႏြံနာခံမႈတြင္ တိုးလွမ္းေနသူမ်ား အုပ္စုတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအျဖစ္ ျပဳေပးသနားေတာ္မူပါေစ။ အရွင္ျမတ္၏ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ မႈအတိုင္း

ျပဳမူေဆာင္ရြက္သူမ်ား

ရလဒ္မ်ားကို

အရွင္ျမတ္

ျဖစ္ႏိုင္ပါေစ။

ဒီလိုအားျဖင့္

ေပးသနားေတာ္မူပါေစ။

ေကာင္းျမတ္ေသာ

ဒီႏိုင္ငံသားမ်ားအားျဖင့္လည္း

ကၽြန္ေတာ္တ႔ရ ို ႕ဲ အေရအတြက္ကိုတိုးပြားမႈျဖစ္ေအာင္ ျပဳေပးေတာ္မူပါေစ။ - အာမီးန္ နမာဇ္၀တ္ျပဳမႈမ်ားၿပီးတဲ့အခါ

ဂ်နာဇာဃာအိဗ္

၀တ္ျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဟာဇရတ္

မြတ္စ္ေလဟ္ေမာ္အုဒ(ရဒီ ္ )သခင္၏ သမီးေတာ္၊ စိုင္ယဒ္ မီးရ္မာဟ္မူဒအ ္ ဟ္မဒ္ နာဆိရ္ ဆာဟိဘ၏ ္ ဇနီး Sahibzadi Amatul Mateen Sahiba ရဲ႕ ဂ်နာဇာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ ည ၁၂ နာရီခန္႔မွာ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၊ ရဗ္၀ါၿမိဳ႕မွာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါတယ္။

မေန႔က

အီဒ္ေန႔မွာပဲ

ဒဖ္နာျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ သူမဟာ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္၌ ကာဒီယာန္ရွိ ဒါရြလ္မဆီဟ္ (မဆီဟ္သခင္၏အိမ္ေတာ္)မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဟာဇရတ္ အမာဂ်န္ႏွင့္ ဒုတိယခလီဖာဟ္သခင္တ႔က ို သူမအတြက္ မ်ားစြာ ဒိုအာျပဳခဲ့ပါတယ္။ သူမဟာ ဟာဇရတ္ စိုင္ေယဒါ မရ္ယမ္ဆဒီကာ ဆာဟီဘာရဲ႕ တစ္ဦးတည္းေသာ သမီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဟာဇရတ္ ေဒါက္တာ မီရ္မိုဟမၼဒ္ အစၥမာအီလ္ဆာဟိဘ္က သူမရဲ႕ မိခင္ဘက္မွ အဖိုးျဖစ္ပါတယ္။ ဟာဇရတ္ အခ်ိဳ႕လည္း

မြတ္စ္ေလဟ္ေမာ္အုဒ္သခင္ႀကီးဟာ ေရးစပ္ခဲ့ပါတယ္။

သမီးေတာ္အတြက္

နဇမ္လကၤာ

မြတ္စ္ေလဟ္ေမာ္အုဒ္သခင္ႀကီးရဲ႕

သမီးေတာ္

အားလံုးထဲမွာ သူမဟာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္န႔ဲ ဆက္သြယ္မႈမွာ ထူးျခားမႈရွိသူျဖစ္ၿပီး နမာဇ္မ်ားကို ပံုမွန္ မပ်က္မကြက္ ၀တ္ျပဳသူ၊ အလြန္စ်ာန္၀င္စားလ်က္ ၀တ္ျပဳသူ

29


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

ျဖစ္ပါတယ္။ နမာဇ္ကို ရွည္ၾကာစြာ ၀တ္ျပဳသူ ျဖစ္ပါတယ္။ စပိန္နဲ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတ႔မ ို ွာ မိုဘာလိဂ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ မီရ္မာဟ္မူဒအ ္ ဟ္မဒ္ နာဆိရ္ ဆာဘ္န႔ဲ

သူမဟာ

အတူလိုက္လံေနထိုင္ခဲ့ရပါတယ္။

မိုဘာလိဂ္တစ္ဦးရဲ႕

ဇနီးမွာ

ရွိအပ္တဲ့ တာ၀န္ေတြကို သူမဟာ ျဖည့္ဆည္းခဲ့ပါတယ္။ စပိန္ႏိုင္ငံမွာ ဗရွာရတ္ ဗလီတည္ေဆာက္ခ်ိန္ကလည္း

သူတ႔ဟ ို ာ

အဲဒီမွာ

ေနထိုင္ခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါတယ္။

ထိုစဥ္ကလည္း ခ်က္ျပဳတ္ေရးတာ၀န္၊ စီစဥ္ေရးတာ၀န္ေတြမွာ မ်ားစြာလုပ္အားေပးခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ စတုတၳခလီဖာသခင္ကလည္း တစ္ခါကေျပာျပဖူးပါတယ္။ တစ္ရက္မွာ ည ၃

နာရီေလာက္မွာ

အလုပ္ၿပီးတာေၾကာင့္

သူတ႔ုိ

အိပ္ရာ၀င္တဲ့အခါ

ယေန႔

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဟာ မိမိတ႔က ို ို အိပ္စက္ဖို႔ အခ်ိန္ေပးပါလားဆိုၿပီး ၀မ္းေျမာက္မိ ပါတယ္။ သူတ႔ဟ ို ာ အလြန္ညဥ့္နက္တဲ့အခ်ိန္ထိ အလုပ္လုပ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕

ဖဇလ္ေက်းဇူးေတာ္နဲ႔

ဗရွာရတ္

ဗလီဖြင့္ပြဲဟာလည္း

အလြန္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိစဥ္တုန္းက ဧည့္သည္ေတြန႔ဲ စတုတၳခလီဖာသခင္ႀကီးရဲ႕ အစားအေသာက္အတြက္

သူတ႔က ို ိုယတ ္ ိုင္က

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။

ထိုစဥ္က

အဲဒီမွာ ပံုမွနလ ္ ည္ပတ္ေနတဲ့ စားဖိုေဆာင္လည္း မရွိခဲ့ေသးပါဘူး။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကယ္လီဖိုးနီးယားမွာလည္း ကာလတစ္ခၾု ကာ ေနခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာလည္း ထိုစဥ္က ဂ်မာအတ္ရဲ႕ အေျခအေနက အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ေတြ ဘာေတြ မထားႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒီလိုေၾကာင့္ အျခားအိမ္တစ္ခုခုက ကူညီဖ႔၊ို အ၀တ္ေလွ်ာ္ေပးဖုိ႔ ေျပာတဲ့အခါ သူမက လက္မခံပါဘူး။

အိမ္အလုပ္ကို

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံရ႕ဲ

ကိုယ္တိုင္လုပ္ကိုင္တတ္သူ

လဂ်္နာအမ်ိဳးသမီးမ်ား

ဗဟို႐ံုးမွာလည္း

ျဖစ္ပါတယ္။ ဌာနအသီးသီးမွာ

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခပ ဲ့ ါတယ္။ ေခလာဖတ္နဲ႔ အလြန္သစၥာရွိစြာ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသူျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရ႕ဲ အေဒၚလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ (ကၽြန္ေတာ္) ခလီဖာဟ္ အ႐ိုက္အရာကို ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္မွာ သူမထံမွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ႐ိုေသေလးစားမႈ၊ ခ်စ္ခင္မတ ႈ ႔ဟ ို ာ မ်ားစြာ တိုးပြားလာခဲ့ပါတယ္။ သား

ေယာက္န႔ဲ

သမီး

ေယာက္

ရွိပါတယ္။

သားေတြထဲမွာ

ႏွစ္ဦးက

၀ါက္ေဖဇင္ဒဂီေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ Dr Ghulam Ahmad Farrukh Sahib က အေမရိကန္မွာ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘာသာရပ္၌ Ph.D ယူခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ယခု ရဗ္၀ါက

30


စစ္မွန္ေသာ အေစေတာ္လူသား၏ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား

ဆဒရ္အန္ဂ်ဴမန္အဟ္မဒီယာ

႐ံုးေတာ္မွာ

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္

ရွိပါတယ္။

ေနာက္တစ္ဦးက အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ မိမိရ႕ဲ အလုပ္အကိုင္ကို စြန႔ၿ္ ပီး ၀ကာဖ္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့

Muhammad Ahmad Sahib ျဖစ္ပါတယ္။ ညီအစ္ကို ႏွစ္ဦးစလံုးဟာ အလြန္သစၥာ ေစာင့္သိစြာျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သူတ႔ိက ု ို

ဤအတိုင္းေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္

ကြယ္လြန္သူရ႕ဲ

အဆင့္အတန္းကို

စြမ္းအားေပးေတာ္မူပါေစ။

ျမႇင့္တင္ေပးေတာ္မူပါေစ။

သမီးတစ္ဦးက

ေဟာ္လန္မွာ ေနပါတယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သူတ႔အ ို ားလံုးကို ဂ်မာအတ္အေပၚ၊ ေခလာဖတ္အေပၚ သစၥာရွိစြာျဖင့္ ဆက္ႏြယ္မႈထားရွိႏိုင္ရန္ စြမ္းအားေပးသနားေတာ္ မူပါေစ။ - အာမီးန္ -

31

18 oct 2013  
18 oct 2013