Page 1

၂၀၁၃ ၾသစေၾတးလ်ဂ်လ္ဆာ

Friday Sermon (04 Oct 2013): Delivered by Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba)

Head of the Ahmadiyya Muslim Community

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂၃ ႏွစ္က အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္ ကာဒီယာန္မည္ေသာ ေက်းရြာငယ္ေလး၌ ပထမဆံုးက်င္းပခဲ့သည့္ ဂ်လ္ဆာအခမ္းအနား။

ယေန႔ ထိဂ ု ်လ္ဆာကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံအႏွ႔ံအျပားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေနျခင္း။

မဆီဟ္ေမာ္အုဒ(အ) ္ သခင္ႀကီး မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည့္ ဂ်လ္ဆာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ “ဤဂ်လ္ဆာကို ဤသည္

သာမန္အခမ္းအနားမ်ားသဖြယ္

သစၥာတရားကိုေထာက္ခံျခင္းႏွင့္

ထင္မွတ္ျခင္းမျပဳၾကလင့္၊ အစၥလာမ့္ဂုဏ္သတင္းကို

ေက်ာ္ေဇာ ေစရန္အလို႔ငွာ ရည္ရြယ္ခ်က္သီးသန္႔ျဖင့္ အုတ္ျမတ္ခ်ထားျခင္း ျဖစ္၏။

ဤလမ္းစဥ္အား

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္

မိမိ၏

လက္ေတာ္ျဖင့္ အုတ္ျမစ္ခ်ထားျခင္းျဖစ္သည္။” 

အဟ္မဒီမ်ားထံ၌ ဟာဇရတ္ မဆီဟ္ေမာ္အုဒ(အ) ္ သခင္ႀကီး ျမင္ေတြ႔လိုခဲ့ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား။

တကၠ၀ါတရား၏ နက္နဲေသာ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား။

စိတ္သံုးမ်ိဳး (၁) အမၼာရာ(မေကာင္းမႈကိုလံႈ႕ေဆာ္ေသာစိတ)္ ၊ (၂) ေလာင္၀ါမာ (မိမိကိုယ္မိမိျပစ္တင္ေ၀ဖန္ေသာစိတ)္ ၊ (၃) မြတ္မာအင္ႏၷာ (တည္ၿငိမ္ျခင္း၌ ရွိေသာ စိတ)္ ။

ဂ်နာဇာ(စ်ာပနဆုေတာင္း) (ရဒီ)

ဒုတိယခလီဖတြလ္မဆီဟ္

-

မဆီဟ္ေမာ္အုဒ(အ) ္ သခင္ႀကီး၏

ေျမးေတာ္၊

သခင္၏ သမီးေတာ္၊ ဆာဟိဘ္ဇာဒီ အမတြလ္

ရရွီးဒ္ေဘဂမ္ဆာဟိဘာအတြက္ ဂ်နာဇာဃာအိဗ္။

1


၂၀၁၃ ၾသစေၾတးလ်ဂ်လ္ဆာ

တရွာဟြဒ၊္ တအာ၀ိုဇ္ႏွင့္ စူရာဟ္ ဖာတီဟာတို႔ကို ရြတ္ဖတ္ၿပီးေနာက္ … အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ ဖဇလ္ေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္ … ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရဲ႕ ဂ်လ္ဆာ အခမ္းအနားကို ယေန႔ စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၇ ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္မွာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီဂ်လ္ဆာအခမ္းအနားမွာ ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔မွ ၁၂၃ ႏွစ္အရင္က ဟာဇရတ္ မဆီဟ္ေမာ္အုဒ္(အ) သခင္ႀကီး အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့တဲ့ ဂ်လ္ဆာအခမ္းအနား၊ ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္ရဲ႕

သုိ႔တည္းမဟုတ္ ကာဒီယာန္ဆိုတဲ့

လြန္ခဲ့တဲ့

၁၂၃

ႏွစ္က

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊

ေက်းရြာငယ္ေလးတစ္ခုမွာ

ပထမဦးဆံုး

က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္က လူ ၇၅ ဦးမွ်သာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ အခမ္းအနားဟာ ယေန႔မွာ ေတာ့ ကမၻာရဲ႕ ႀကီးမားတဲအ ့ စိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ ႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာလည္း က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိသလို၊ ႏိုင္ငံငယ္ေလးေတြမွာလည္း က်င္းပလ်က္ရပ ွိ ါတယ္။ ခ်မ္းသာတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း က်င္းပေနသလို၊ ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံ ေတြမွာလည္း

က်င္းပေနပါတယ္။

ဂ်လ္ဆာအခမ္းအနား

က်င္းပျခင္းမျပဳတဲ့

ကမၻာတ ့ ိုက္ရယ္လို႔ မရွိပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ဒီဂ်လ္ဆာအခမ္းအနားဟာ ကမၻာႏ ့ ိုင္ငံ အႏွအ ံ႔ ျပားမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ ရမွာပဲ

ျဖစ္ပါတယ္။ (အ)

မဆီဟ္ေမာ္အုဒ္

အေၾကာင္းမူ

ဒီဂ်လ္ဆာနဲ႔စပ္လ်ဥ္းလို႔

ဟာဇရတ္

သခင္ႀကီးရဲ႕ မိန္႔ၾကားခ်က္ရွိတာေၾကာင့္ပါပဲ။ သခင္ႀကီး မိန္႔ၾကား

ေတာ္မူသည္မွာ“ဤဂ်လ္ဆာကို သာမန္အခမ္းအနားမ်ားသဖြယ္ ထင္မွတ္ျခင္းမျပဳၾကလင့္၊ ဤသည္ သစၥာတရားကိုေထာက္ခံျခင္းႏွင့္ အစၥလာမ့္ဂုဏ္သတင္းကို ေက်ာ္ေဇာေစရန္အလို႔ငွာ ရည္ရြယ္ခ်က္သီးသန္႔ျဖင့္

အုတ္ျမစ္ခ်ထားျခင္းျဖစ္၏။

ဤလမ္းစဥ္အား

အလႅာဟ္

အရွင္ျမတ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ မိမိ၏လက္ေတာ္ျဖင့္ အုတ္ျမစ္ခ်ထားျခင္းျဖစ္သည္။” ဒါေၾကာင့္ ကမၻာေပၚမွာ ဂ်လ္ဆာအခမ္းအနားေတြ က်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္းဟာ လူေတြ စု႐ံုးပြဲ သက္သက္မွ်မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ဟာဇရတ္ မဆီဟ္ေမာ္အုဒ္(အ) သခင္ႀကီး၏ မွန္ကန္မႏ ႈ ွင့္

အဟ္မဒီယာဂ်မာအတ္၏

မွန္ကန္မႈအတြက္

ထင္ရွားတဲသ ့ က္ေသ

ျဖစ္ပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ႀကိဳတင္ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္စြာ

2


၂၀၁၃ ၾသစေၾတးလ်ဂ်လ္ဆာ

ျပည့္စံုျခင္းရဲ႕

လက္ေတြသ ႔ က္ေသျဖစ္ပါတယ္။

(ယင္းတို႔ႏွင့္ယခုတိုင္

လာေရာက္ေပါင္းစည္းျခင္း

မရွိေသးေသာ

ေနာက္ဆံုးအုပ္စု။

၆၂း၄) ဆိုသည့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ဟာ ထင္ရွားေသာ နိမိတ္လကၡဏာ မ်ားျဖင့္ ၿပီးျပည့္စလ ံု ာျခင္းအတြက္ သက္ေသျဖစ္ပါတယ္။ ဤလမ္းစဥ္ေတာ္အား

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္

မဆီဟ္ေမာ္အုဒ္(အ)သခင္ႀကီးရဲ႕မိန္႔ၾကားခ်က္ဟာ

အုတ္ျမစ္ခ်ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း

စကားလံုးမ်ားသက္သက္မဟုတ္ပါဘူး။

ယေန႔

ဒီစကားလံုးေတြကပဲ

(အ)

မဆီဟ္ေမာ္အုဒ္

သခင္ႀကီးရဲ႕မွန္ကန္မႈအတြက္

ေထာက္ခံအားေပးမႈေတြကို

ေန႔သစ္တိုင္းမွာ

မဆီဟ္ေမာ္အုဒ္(အ)သခင္ႀကီးရဲ႕ အကယ္၍

မိမိ၏လက္ေတာ္ျဖင့္ ဟာဇရတ္

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ ျပသလ်က္ရွိေနပါတယ္။

မွန္ကန္မႈအတြက္

မ်က္စိမ်ားပိတ္ဖံုးေနျခင္းမရွိဘူးဆိုရင္၊

လူေတြဟာ

သက္ေသေတာင္းခံၾကပါတယ္။ ႏွလံုးသားႏွင့္

(အ)

အဖံုးအကာေတြမရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ မဆီဟ္ေမာ္အုဒ္

ဦးေႏွာက္တို႔မွာ

သခင္ႀကီးရဲ႕ မွန္ကန္မႈအတြက္

ယခုလို ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႔မွာ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိတဲ့ ဂ်လ္ဆာအခမ္းအနားေတြကပဲ လံုေလာက္တဲ့ သက္ေသျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့

၁၂၃

က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့

ႏွစ္အရင္က

ကာဒီယာန္ဆိုတဲ့

ဂ်လ္ဆာအခမ္းအနားဟာ

ေက်းရြာငယ္ေလးတစ္ခုမွာ

ယေန႔

ကမၻာ့တိုက္ႀကီးအသီးသီးမွာ

က်င္းပေနပါၿပီ။ ထိုေနရာေဒသ(ကာဒီယာန္)မွ မိုင္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ ေ၀းကြာတဲ့ ယခုလို ကမၻာ့တိုက္ႀကီးတစ္ခ(ု ၾသစေၾတးလ်)၊ ဒီအခမ္းအနားမွာ

အမ်ိဳးသား၊

ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသမီး၊

က်င္းပလ်က္ရွိေနပါၿပီ။

ကေလး၊

လူႀကီး

စတဲ့

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူေတြ တက္ေရာက္ေနၾကပါၿပီ။ တစ္ခ်ိန္က အိႏိၵယႏိုင္ငံကို ရွည္ၾကာေသာ ကာလတစ္ခုတိုင္ေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူတို႔ရဲ႕ ႐ံုးစိုက္ရာတိုင္းႏုိင္ငံမွာ ဒီဂ်လ္ဆာအခမ္းအနားကို တစ္လအရင္ကပဲ အလြန္ခမ္းနား ႀကီးက်ယ္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္က ၎တို႔အနက္မွ အစိုးရအရာရွိ အခ်ိဳ႕နဲ႔ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳအခ်ိဳ႕ဟာ ဟာဇရတ္မဆီဟ္ေမာ္အုဒ(အ) ္ သခင္ႀကီးကို ဆန္႔က်င္လ်က္အမႈဆြဲဆိုခၾဲ့ ကပါတယ္။ သခင္ႀကီးကို တရားခြင္သို႔ ဆြဲေခၚခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယေန႔မွာေတာ့ ထိႏ ု ိုင္ငရ ံ ဲ႕အစိုးရအရာရွိေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ဒါတင္မက

3


၂၀၁၃ ၾသစေၾတးလ်ဂ်လ္ဆာ

ထိုႏိုင္ငံမွ

ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳမ်ားကပင္

သတင္းစကားဟာ

ကမၻာ့လူမ်ိဳးစုမ်ား၊

သတင္းစကားျဖစ္ေၾကာင္း၊

ခ်စ္ခင္မႈ၊

သတင္းစကားျဖစ္ေၾကာင္း၊

ထို႔ျပင္

အဟ္မဒီယာဂ်မာအတ္ရဲ႕

ကမၻာ့လူသားမ်ားကို ေမတၱာတရား၊

စုစည္းႏိုင္မယ့္ ညီအစ္ကိုဖြဲ႔မႈတို႔၏

ဒီသတင္းစကားကို

ကမၻာေလာကမွာ

ျဖန္႔ခ်ိသင့္ေၾကာင္းတို႔ကို ဖြင့္မေျပာဘဲ မေနႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုနည္းတူစြာပဲ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အစိုးရအရာရွိ ေတြကလည္း ဒါမွမဟုတ္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕

ဂ်လ္ဆာအခမ္းအနားသို႔

သ၀ဏ္လႊာမ်ားေပးပို႔လ်က္

မိမိတို႔ဟာ

တက္ေရာက္လာတဲ့အခါ အစၥလာမ္ရဲ႕

စစ္မွန္တဲ့

သတင္းစကားကို အဟ္မဒီယာဂ်မာအတ္အားျဖင့္ သိခြင့္ရခဲ့ေၾကာင္း မလြဲမေရွာင္သာ ဖြင့္ေျပာခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခု က်င္းပလ်က္ရွိတဲ့ ဂ်လ္ဆာဟာ တစ္ဖက္မွာ အဟ္မဒီေတြအတြက္ အသိပညာႏွင့္

၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

တိုးတက္ေရးအတြက္

အေၾကာင္းခံျဖစ္သလို

အျခားတစ္ဖက္မွာ ျပင္ပမွပုဂၢိဳလ္ေတြကိုလည္း အစၥလာမ္ရဲ႕လွပမႈေတြကို ၀န္ခံေျပာဆို ေစလ်က္ `ဤ(ဂ်လ္ဆာ)သည္ သစၥာတရားကို ေထာက္ခံအားေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ သီးသန္႔ျဖင့္ အုတ္ျမတ္ခ်ထားျခင္းျဖစ္တယ္၊ အစၥလာမ္၏ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာေရး အတြက္ အုတ္ျမစ္ခ်ထားျခင္းျဖစ္တယ္´ဆိုတဲ့ ဟာဇရတ္ မဆီဟ္ေမာ္အုဒ္(အ)သခင္ႀကီး ရဲ႕

မိန္႔ၾကားခ်က္ကို

ျဖစ္ပါတယ္။

အလြန္ခမ္းနားထည္၀ါစြာ

အစၥလာမ္အ ့ မည္နာမကို

အစၥလာမ္သာသနာဟာ

ျပည့္စံုေစတဲ့

အေၾကာင္းခံလည္း

ျမင့္စြင့္ေစတဲ့အေၾကာင္းခံ

ႀကီးက်ယ္ထြတ္ျမတ္ဆံုးေသာ

ျဖစ္ပါတယ္။

သာသနာျဖစ္ေၾကာင္း

ကမၻာေလာကကို သက္ေသျပဖို႔ရာ အေၾကာင္းခံတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္

ဒီေခတ္ကာလမွာ

ျပင္ပမွပုဂၢိဳလ္ေတြကပင္

အဟ္မဒီယာဂ်မာအတ္က

တင္ျပတဲ့ စစ္မွန္တအ ဲ့ စၥလာမ္၊ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားႏွင့္ ထပ္တူညီတဲ့ အစၥလာမ္ရဲ႕လွပမႈေတြကို ဖြင့္ဟေျပာဆိုၾကရပါတယ္။ ဒီေတာ့ အဟ္မဒီတစ္ဦးအဖို႔ မိမိတုိ႔ရဲ႕

တာ၀န္မ်ားနဲ႔စပ္လ်ဥ္းလို႔

တကယ္ေတာ့ အဆေပါင္းမ်ားစြာ

သူတို႔ထက္ပိုမိုၿပီး

အဟ္မဒီတစ္ဦးရဲ႕တာ၀န္ေတြဟာ တိုးပြားလာပါေတာ့တယ္။

ဒါေၾကာင့္

မသိရွိသင့္ေပဘူးလား။ ဒီစကားရပ္ေတြေၾကာင့္ ဒီဂ်လ္ဆာအခမ္းအနားသို႔

4


၂၀၁၃ ၾသစေၾတးလ်ဂ်လ္ဆာ

တက္ေရာက္ၾကလ်က္

မိမိတုိ႔ရဲ႕အသိပညာပိုင္း၊

ယံုၾကည္မပ ႈ ိုင္းႏွင့္

လက္ေတြ႔ျပဳက်င့္မႈပိုင္း၊

၀ိညာဏပိုင္းအရည္အခ်င္းေတြကို

အဆေပါင္းမ်ားစြာ

တိုးပြားလာေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကပါ။ ဟာဇရတ္ မဆီဟ္ေမာ္အုဒ္(အ) သခင္ႀကီးက ဂ်လ္ဆာအခမ္းအနားရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မိန္႔ၾကားေတာ္မူရာ၌

“ဤအခမ္းအနားသို႔

ပါ၀င္တက္ေရာက္ၾကလ်က္

တကၠ၀ါ

(ျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း)တရားႏွင့္ ဘုရားရွင္အားကိုးကြယဆ ္ ည္းကပ္ျခင္းတို႔၌ စံနမူနာ တစ္ခုသဖြယ္

ျဖစ္ၾကကုန္။

ဤဂ်လ္ဆာအခမ္းအနားသည္

အသင္တုိ႔အတြင္း၌

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ကို ထည့္သြင္းေပးေသာ အေၾကာင္းခံ ျဖစ္ေစ ၾကကုန္။

စိတ္ႏွလံုးႏူးညံ့ျခင္း၊

အျခားသူမ်ားအတြက္

အခ်င္းခ်င္းေမတၱာထားျခင္းႏွင့္

စံနမူနာျဖစ္ၾကကုန္။

ညီအစ္ကိုဖြဲ႔ျခင္းတို႔၌

က်ိဳးႏြံႏွိမ့္ခ်ျခင္းကို

ေမြးျမဴၾကကုန္။

သာသနာ့အလုပ္အေကၽြးျပဳရန္ မိမိတို႔အတြင္း၌ စိတ္အားတစ္ရပ္ကို ေမြးျမဴၾကကုန္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ရွင္သန္ေသာဆက္ႏြယ္မႈတစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ၾကကုန္။” ဒီဂ်လ္ဆာေန႔ရက္ေတြမွာ ေလ့လာၾကပါ။

တဖန္

မိမိတို႔ျပဳထားတဲ့

ဘိုင္အတ္ကတိသစၥာမ်ားကို

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏တာ၀န္ကို

စမ္းစစ္

ျဖည့္ဆည္းျခင္းႏွင့္အတူ

လူသားခ်င္းျပဳရမယ့္ တာ၀န္ေတြကိုလည္းျဖည့္ဆည္းဖို႔ရာ အာ႐ံုျပဳၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ႀကီး

မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ-

“အၾကင္သူတို႔သည္

စိတ္ျဖဴစင္စြာျဖင့္

သာသနာ့တာ၀န္ကို ထမ္းရြက္ျခင္းမျပဳပါက ထိသ ု ူတို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ မည္သို႔ အသံုး၀င္ပါမည္နည္း။” ဒါဟာ အဟ္မဒီတစ္ဦးအတြက္ အလြန္ႀကီးေလးတဲ့

အလုပ္တာ၀န္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မဆီဟ္ေမာ္အုဒ္(အ)သခင္ႀကီးဟာ အလြန္ႀကီးက်ယ္တဲ့ မစ္ရွင္(သာသနာျပဳလမ္းစဥ္)ကို ယူေဆာင္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ

သခင္ႀကီးထံမွာ

ျပဳထားတဲ့ ဘိုင္အတ္ကတိသစၥာကို ျဖည့္ဆည္းလိုတယ္ဆိုရင္၊ ၿပီးေတာ့ သခင္ႀကီး ယူေဆာင္လာတဲ့ မစ္ရွင္ကို ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ျပဳလုပ္လိုၾကတယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တဟ ို႔ ာ သခင္ႀကီး ထားရစ္ခဲ့တဲ့ သြန္သင္ခ်က္ေတြအေပၚ စဥ္းစားေတြးေခၚဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ သခင္ႀကီး ကၽြန္ေတာ္တထ ို႔ ံမွာ ျမင္ေတြ႔လိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဟူသမွ်ကို ျဖည့္ဆည္းဖို႔ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အဟ္မဒီျဖစ္သြားၾကၿပီ၊

5


၂၀၁၃ ၾသစေၾတးလ်ဂ်လ္ဆာ

ရည္ရြယ္ခ်က္

ျပည့္ေျမာက္သြားၾကၿပီလို႔

ျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့တဲ့

ဟာဇရတ္

မထင္မွတ္လိုက္ပါနဲ႔။

ယခုလို

မဆီဟ္ေမာ္အုဒ္(အ)သခင္ႀကီး

အေၾကာင္းအရာေတြ၊

အဟ္မဒီ

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထံမွ

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို

ရွာေဖြၾကဖိလ ု႔ ည္း

လိုအပ္ပါတယ္။ ယခု

ဂ်လ္ဆာအခမ္းအနား

ရက္တာကာလဟာ

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ

ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးထားတဲ့ ေန႔ရက္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ဒီေန႔ရက္ေတြမွာ

ရွာေဖြဆည္းပူးၾကလ်က္၊

အက်ိဳးရယူၾကလ်က္

စစ္မွန္တဲ့

ဒီမွာက်င္းပတဲ့

အစီအစဥ္မ်ားမွ

အဟ္မဒီတစ္ဦးျဖစ္လာေအာင္

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ႀကိဳးစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ေလ့လာစမ္းစစ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဟာဇရတ္

မဆီဟ္ေမာ္အုဒ္(အ)သခင္ႀကီး

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထံမွ

ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့တဲ့

အရည္အခ်င္းမ်ားအနက္မွ အခ်ိဳ႕ကို ယခု တင္ျပပါမယ္။ ဂ်လ္ဆာက်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုက တက္ေရာက္လာသူ ေတြထမ ံ ွာ တကၠ၀ါတရား ေပါက္ဖြားေစဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ တကၠ၀ါဆိုတာ ဘာပါလဲ။ ဒါနဲ႔စပ္လ်ဥ္းလို႔ မဆီဟ္ေမာ္အုဒ(အ) ္ သခင္ႀကီး မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ“တကၠ၀ါတရားသည္ကား

သာမန္အေသးအဖြဲကိစၥတစ္ခုမဟုတ္ေပ။

လူသား၏

အတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာစြမ္းအားမ်ားအေပၚ စိုးမိုးထားသည့္ အလံုးစံုေသာ “႐ိႈင္တာန္”(မိစၧာ) ဟူသမွ်ကို ယင္း(တကၠ၀ါ)အားျဖင့္သာ ရင္ဆိုင္၍ရႏိုင္၏။ ထိစ ု ြမ္းအား ဟူသမွ်တို႔သည္ လူသား၏အတြင္း၌

`နဖ္စိအမၼာရာ´(မေကာင္းမႈကိုလံႈ႕ေဆာ္ေသာစိတ)္ အသြင္ျဖင့္

ရွိေနေသာ ႐ိႈင္တာန္ပင္ျဖစ္ေပသည္။” ‘နဖ္စိအမၼာရာ’ဆိုတာက လူသားကို မေကာင္းမႈဘက္သို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆြဲေခၚသြားတဲ့ စိတ္အေျခအေနကိုေခၚပါတယ္။ အမိန္႔ေတာ္ေတြကို

ယင္းေၾကာင့္

လိုက္နာရမယ့္အစား

မေကာင္းမႈမ်ားဘက္ကို

လူသားဟာ

ေလာကမွာ

အာ႐ံုေရာက္တတ္ပါတယ္။

လွပတင့္တယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္လ်က္ ျပသတတ္ပါတယ္။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ ႐ိႈင္တာန္ကျဖန္႔ခ်ိထားတဲ့

ယင္းက

မေကာင္းမႈေတြကို

6


၂၀၁၃ ၾသစေၾတးလ်ဂ်လ္ဆာ

တဖန္ သခင္ႀကီး မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ- “လူသားအား အႀကိမ္ႀကိမ္လႈပ္ခါလ်က္ ရွိေသာ

အတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာစြမ္းအားမ်ားကို

ျပဳျပင္တည့္မတ္မမ ႈ ျပဳႏိုင္ပါက

ယင္းက

လူသားအား ေက်းကၽြန္အျဖစ္ျပဳေပလိမ့္မည္။ ထို႔ျပင္ အသိပညာႏွင့္ ဉာဏ္အေျမာ္ အျမင္တို႔ကို တလြဲသံုးပါကလည္း ႐ိႈင္တာန္ျဖစ္သြားေပ၏။” လူအခ်ိဳ႕ဟာ ပါတယ္။

မိမိတုိ႔ရဲ႕

ဒီလို

ပညာႏွင့္

ဦးေႏွာက္ဉာဏ္အေပၚ

အလြန္ဂုဏ္ယူတတ္ၾက

ဂုဏ္ယူတတ္ျခင္းကပဲ

သူတို႔ကို

ဤသည့္

ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္တို႔ကပင္

သို႔တည္းမဟုတ္

ပညာႏွင့္

႐ိႈင္တာန္

ျဖစ္သြားေစပါတယ္။ `႐ိႈင္တာန္´

ျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။ သခင္ႀကီး

မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။

“သုိ႔ျဖစ္ရာ

ဤသည့္စြမ္းအားဟူသမွ်တို႔ကို

ျပဳျပင္တည့္မတ္ျခင္းမွာ မြတၱကီ၏ တာ၀န္ျဖစ္ေပသည္။” ဆိုလိုတာက အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ ရရွိထားတဲ့ မိမိမွာရွိတဲ့ စြမ္းအားေတြကို တည့္မတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိစြမ္းအားေတြကို မွန္ကန္သင့္ျမတ္တဲ့ေနရာမွာ မွ်မွ်တတ အသံုးခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါသာလွ်င္ တကၠ၀ါတရား ျဖစ္ပါတယ္။ တဖန္

သခင္ႀကီး

အထူးသျဖင့္

မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ-

“ကၽြႏု္ပ္၏

ဂ်မာအတ္သားမ်ားအဖို႔

တကၠ၀ါတရားသည္ လိုအပ္လွေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔သည္

ဤသုိ႔ေသာ အေတြးစိတ္ကူးျဖင့္ တည္ေဆာက္ၾကရမည္။ မိမိတို႔သည္ ေခတ္ကာလ၏ အလင္းျပပုဂၢိဳလ္အျဖစ္

ေစလႊတ္ျခင္းခံရသူျဖစ္ေၾကာင္း

ဆက္ႏြယမ ္ တ ႈ ည္ေဆာက္ၾကလ်က္ သူမ်ားျဖစ္ၾက၏။

သို႔ျဖင့္

ယွဥ္တြဲကိုးကြယ္မႈမ်ား၌ ေလာကီကိုမည္မွ်ပင္

သူ႔ထံတြင္

အၾကင္သူတို႔သည္

ဘိုင္အတ္ကတိသစၥာခံယူထားၾက အလံုးစံုေသာ

မည္မွ်ပင္နစ္ျမဳပ္ေနေစကာမူ၊ ခင္တြယ္ေနေစကာမူ

ေၾကြးေၾကာ္ထားသူႏွင့္

သူတို႔သည္

ရန္လိုမုန္းတီးမႈမ်ား၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ထိုသည့္အလံုးစံုေသာ

ကပ္ေဘးဟူသမွ်မွ လြတ္ေျမာက္ၾကရန္ျဖစ္သည္။ ” ဒါေၾကာင့္ ဘိုင္အတ္သစၥာခံယူၿပီးေနာက္မွာလည္းပဲ အကယ္၍ စင္ၾကယ္တဲ့ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသးဘူးဆိုရင္ ဘိုင္အတ္သစၥာခံျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္ေျမာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

7


၂၀၁၃ ၾသစေၾတးလ်ဂ်လ္ဆာ

တဖန္ အျခားတစ္ေနရာ၌ တကၠ၀ါတရားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အက်ယ္ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုလ်က္ သခင္ႀကီး မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ “တကၠ၀ါတရား၏လမ္းေပၚတြင္ တကၠ၀ါတရားသာလွ်င္ ဆိုႏိုင္ေပသည္။

ေလွ်ာက္လွမ္းသင့္ေပသည္။

အေၾကာင္းမူ

ရွရီအတ္(တရားေဒသနာေတာ္)တစ္ခုလံုး၏

အကယ္၍

ရွရီအတ္(တရားေဒသနာေတာ္)ကို

အႏွစ္ခ်ဳပ္ဟု

အက်ဥ္းခ်ံဳးလ်က္

ရွင္းလင္းတင္ျပရမည္ဆိုပါမူ ရွရီအတ္၏ အသက္၀ိညာဥ္မွာ တကၠ၀ါတရားသာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။ တကၠ၀ါတရား၏ အဆင့္အတန္းမ်ားစြာ ရွိေပသည္။ သို႔ေသာ္ သစၥာတရား ရွာေဖြသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ပထမအဆင့္အတန္းမ်ားကို ျပည့၀ ္ ေသာ ျဖဴစင္စိတ္ထားႏွင့္ ခိုင္ခန္႔ၿမဲျမံမတ ႈ ို႔ျဖင့္ ျဖတ္သန္းရေပမည္။ သို႔ျဖင့္ သူသည္ ဤကဲသ ့ ို႔ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ အမွန္တရားကို

ရွာေဖြလိုျခင္းတို႔ေၾကာင့္

ျမင့္မားေသာအဆင့္အတန္းမ်ားကို

ရရွိသြားေပလိမ့္မည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္ကား(အမွန္ပင္

အလႅာဟ္သည္

မြတၱကမ ီ ်ား(၏ဒိုအာဆုေတာင္းမ်ား)ကိသ ု ာလွ်င္

လက္ခံေတာ္မူေပသည္။ ၅း၂၈) ဤသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အရွင္ျမတ္၏ကတိေတာ္ ျဖစ္သည္။ အရွင္ျမတ္သည္ မိမိ၏ကတိေတာ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိေခ်။ ပမာအားျဖင့္ အရွင္ျမတ္မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ

(အမွန္ပင္

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ကတိေတာ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းျပဳေတာ္မမူေခ်။ ၃း၁၀) သုိ႔ျဖစ္ရာ ဒိုအာဆုေတာင္းမ်ားျပည့္၀ေရးအတြက္ တကၠ၀ါတရားသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။ လူတစ္ဦးသည္ ေပါ့တန္စြာေနထိုငလ ္ ်က္၊ ထို႔ျပင္

လမ္းမွန္မွလြဲေခ်ာ္ေနပါလ်က္ႏွင့္

သူသည္

မိမိ၏

ဒိုအာဆုေတာင္းမ်ားကို

ျပည့္၀ေစရန္လိုလားပါက အသို႔နည္း၊ ထိသ ု ူသည္ အသိတရားမရွိသူ၊ မိုက္မဲသူပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ကၽြႏု္ပ္၏ ဂ်မာအတ္အဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း သည္ တကၠ၀ါတရားလမ္းမ်ားေပၚ၌ အစြမ္းရွိသမွ် ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရန္ မျဖစ္မေန ႀကိဳးစားၾကရမည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဒိုအာဆုေတာင္းမ်ားျပည့္၀ျခင္း၏ ၾကည္ႏူးမႈအရသာကို ခံစားၾကရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အီမာန္(ယံုၾကည္မ)ႈ ၌ တိုးပြားမႈကို ရရွိၾကရန္ျဖစ္သည္။”

8


၂၀၁၃ ၾသစေၾတးလ်ဂ်လ္ဆာ

တဖန္ သခင္ႀကီး မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ- “သို႔ျဖစ္ရာ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ လူသားထံ ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ စြမ္းအားဟူသမွ်ကို (ေတာ္တည့္မွန္ကန္စြာ) အသံုးခ်မည္ဆိုပါက လူသားသည္

မုခ်ဧကန္

ကၽြႏု္ပ္အမွန္ဆိုသည္ကား၊

`၀လီ´(အလႅာဟ္၏မိတ္ေဆြ) ဤအြမၼတ္အတြင္း၌

ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

အလင္းေရာင္၊

ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္

စင္ၾကယ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ျပည့္လ်က္ရွိေသာ အလြန္စြမ္းအားႀကီးသူမ်ား ေပၚထြန္းခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္

မည္သူမွ်

မထင္မွတၾ္ ကေလႏွင့္။

မိမိကိုယမ ္ ိမိ

ထုိသည့္စြမ္းအားမ်ားမွ

အသင္တုိ႔သည္

မိမတ ိ ို႔ကိုယ္ကို

ဆံုး႐ံႈးေနသည္ဟူ၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏

ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားမွ ေ၀စုမရရွိႏိုင္ေတာ့ၿပီဟု ထင္မွတ္အားငယ္ရေအာင္ အသို႔နည္း အရွင္ျမတ္က (ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ေ၀စုရရွိသူမ်ား၏) စာရင္းဇယားကို ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္ပါ၍ေလာ။

အရွင္ျမတ္သည္

လြန္စြာ

ေကာင္းခ်ီးေပးေတာ္မူေသာအရွင္

ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထုအ ိ ရွင္ျမတ္၏ ေကာင္းခ်ီးဆုလာဘ္ေပးသနားျခင္း ဂုဏ္ေတာ္သည္ အလြန္နက္႐ိႈင္းလွၿပီး

မည္သည့္အခါတြင္မွ်

ကုန္ခမ္းသြားမည္မဟုတ္ေခ်။

ရွာေဖြေတာင္းခံသူတို႔သည္ ယင္းမွ မည္သည့္အခါတြင္မွ် ဆံုး႐ံႈးၾကရမည္ မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ အသင္တုိ႔သည္ ညဥ့္အခါမ်ားတြင္ ႏိုးထလ်က္ ဒိုအာဆုေတာင္းၾကကုန္။ ထိုအရွင္ျမတ္၏

ဖဇလ္ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို

ေတာင္းခံၾကကုန္။

နမာဇ္တိုင္းတြင္

ဒိုအာဆုေတာင္းရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိေပသည္။ ႐ုကူ၊ ကယာမ္၊ ကာအ္ဒါ၊ စဂ်္ဒါ စသျဖင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အခ်ိန္ကာလ ၈ ပိုင္းတြင္ ၅ ႀကိမ္ ၀တ္ျပဳၾကရ၏။ ဖဂ်ရ္၊

ဇိုဟိုရ္၊

အဆရ္၊

မဂ္ရီဘ္၊

ေအရွာ

နမာဇ္မ်ား

ျဖစ္ၾက၏။

ယင္းတို႔မွ

ေရွ႕သို႔တိုးလွမ္းပါက အိရွ္ရာက္ႏွင့္ တာဟ္ဂၽြတ္နမာဇ္မ်ားရွ၏ ိ ။ ယင္းတို႔အားလံုးသည္ ဒိုအာဆုေတာင္းျပဳရသည့္ ေနရာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။” တဖန္

နမာဇ္၏

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္

အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ

ဒိုအာဆုေတာင္းျခင္းပင္

ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းလ်က္ သခင္ႀကီး မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ“နမာဇ္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အႏွစ္သာရမွာ ဒိုအာပင္ျဖစ္၏။ ဒိုအာဆုေတာင္းျခင္း သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ခ်မွတ္ထားေသာ နိယာမႏွင့္ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္သည္။ ဥပမာကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ သည္းထန္စြာငိုေၾကြးသည့္အခါ မိခင္မွာ ေဆာက္တည္ရာမရ ျဖစ္လ်က္ သူ႔အား အဘယ္ကဲ့သို႔ ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးသည္ကို ျမင္ၾကသည္မဟုတ္ေလာ။

9


၂၀၁၃ ၾသစေၾတးလ်ဂ်လ္ဆာ

ထို႔ေၾကာင့္

“အူလူဟီယတ္”(ဖန္ဆင္းရွင္)ႏွင့္

“အဘူဒီယတ္”(ဖန္ဆင္းခံ)တို႔တြင္

ဤကဲ့သပ ို႔ င္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေပသည္။ ယင္းကို လူတိုင္း နားလည္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ အၾကင္အခါ လူသားသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ တံခါး၀တြင္ ဦးညြတ၀ ္ ပ္ဆင္းသြားၿပီး အလြန္တရာ

က်ိဳးႏြံႏွိမ့္ခ်လ်က္

အရွင္ျမတ္၏ေရွ႕ေတာ္တြင္ အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ

ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊

မိမိ၏အေျခအေနကို

မိမိ၏လိုအပ္ခ်က္ကို

ငိုေၾကြးျမည္တမ္းျခင္းတို႔ျဖင့္ တင္ဆက္သည့္အခါ၊

ေတာင္းခံသည့္အခါ

ထို႔ျပင္

“အူလူဟီယတ္”

(ဖန္ဆင္းရွင္)၏ က႐ုဏာေတာ္သည္ လႈပ္ရွားလာ၏။ ထုိသုိ႔ေသာ လူသားအေပၚ က႐ုဏာျပဳျခင္း ခံရေပသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ေက်းဇူးျပဳျခင္း ႏို႔ရည္သည္လည္း ငိုေၾကြးျမည္တမ္းျခင္းကို အလိုရွိေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရွင္ျမတ္၏ေရွ႕ေတာ္တြင္

မ်က္ရည္ယိုစီးလ်က္ရွိေသာ

မ်က္၀န္းအစံုကို

တင္ဆက္သင့္ေပသည္။” အခ်ိဳ႕က ငိုေၾကြးျမည္တမ္းမႈ၊ ဒိုအာဆုေတာင္းမႈေတြအားျဖင့္ ဘာမွျဖစ္မလာႏိုငဘ ္ ူးလို႔ ယူဆသူေတြလည္း ႀကီးစိုးလာတာေၾကာင့္

ရွိပါတယ္။

ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့

လူငယ္ေတြနဲ႔

ဘာသာတရားကင္းမဲမ ့ ႈ

အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္ေတြထံမွာ

ဒီအေတြးအေခၚဟာ

ေပါက္ဖြားလ်က္ရွိပါတယ္။ သခင္ႀကီး

မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ-

“အခ်ိဳ႕ကလည္း

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏

ေရွ႕ေတာ္တြင္ ငိုယိုျမည္တမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘာမွ်ျဖစ္မလာႏိုင္ဟ၍ ူ ေတြးထင္ၾက၏။ ဤသည္

လံုး၀ဥႆံုမွားယြင္းေပသည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ

သူမ်ားသည္

အလႅာဟ္

အရွင္ျမတ္တည္ရွိေတာ္မူျခင္းႏွင့္ အရွင္ျမတ္၏ဂုဏ္ေတာ္၊ တန္ခိုးစြမ္းအားေတာ္မ်ား၏ စူးေရာက္မႈ၊ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈတို႔ကို ယံုၾကည္မႈမရွိသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾက၏။ အကယ္၍ သူတို႔ထံတြင္ စစ္မွန္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းသာရွိပါလွ်င္ သူတို႔သည္ ဤသို႔ေျပာဆိုရန္ အတင့္ရဲၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။ အၾကင္အခါ တစ္စုံတစ္ဦးသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေရွ႕ေတာ္သုိ႔လာေရာက္လ်က္ စစ္မွန္ေသာ “ေတာင္ဘာ” (အျပစ္မွ၀န္ခ် ေတာင္းပန္ ျခင္း)ျဖင့္ ဦးညြတ္သည့္အခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သူ႔အေပၚတြင္ အစဥ္အၿမဲ ေကာင္းခ်ီးေပးေတာ္မူမည္ျဖစ္၏။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက အဘယ္မွ်မွန္ေသာ လကၤာကို ဖြဲ႔ဆခ ို ဲ့ပါသနည္း။

10


၂၀၁၃ ၾသစေၾတးလ်ဂ်လ္ဆာ

“ခ်စ္သက္လ်ာသည္

သူ႕အား

လွည့္၍ပင္မၾကည့္ရာ

သူသည္

အဘယ္သုိ႔ေသာ

ခ်စ္သူပါနည္း။ အိ-ု မိတ္ေဆြ၊ အသင္၌ နာၾကင္ေၾကကြဲမႈမွ မရွိေလဘဲ။ အသင္၌ နာၾကင္စြာခံစားမႈ အဘယ္ေၾကာင့္မရွိရေလသလဲ။ ထိုေ၀ဒနာကို ကုစားရန္ သမားေတာ္က အသင့္ပါပဲ။” (ဆိုလိုသည္မွာ

ထိုသူ၏အတြင္း၌

ျပင္းျပေသာခံစားခ်က္မရွိ၍သာ

သူသည္

အေရးတယူျပဳ မခံရျခင္းျဖစ္၏။ ျပင္းျပေသာ ခံစားခ်က္ရွိခဲ့ပါမူ ယင္းကို ကုသရန္ သမားေတာ္က အနီးအပါး၌ပင္ရွိေနေပသည္။) သခင္ႀကီး

မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။

“အသင္တို႔သည္

အရွင္ျမတ္၏

ေရွ႕ေတာ္သို႔

သန္႔ရွင္းေသာ ႏွလံုးသားမ်ားကို ယူေဆာင္၍လာၾကရန္ အရွင္ျမတ္အလိုရွိေတာ္မူ၏။ ကန္႔သတ္ခ်က္က ဤမွ်သာျဖစ္၏။ ယင္းႏွင့္ေလွ်ာ္ညီစြာ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ပံုသြင္းၾက ေလာ့။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေရွ႕ေတာ္သုိ႔သြားေရာက္ရန္ အရည္အခ်င္းရွိသူအျဖစ္ ျပဳေပးႏိုင္ေသာ

စစ္မွန္သည့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို

မိမိတို႔အတြင္း၌

ေဖာ္က်ဴးျပသၾကကုန္။ ထိုသို႔ျဖစ္ၾကပါမူ ကၽြႏု္ပ္အမွန္ဆိုသည္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ထံေတာ္တြင္

အလြန္အံ့ၾသဖြယ္ျဖစ္ေသာ

တန္ခိုးစြမ္းအားမ်ားရွိေပသည္။

ထို႔ျပင္

အရွင္ျမတ္ထံေတာ္တြင္ အဆံုးမဲ့ေသာ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေတာ္မ်ားသည္ရွိ၏။ ယင္းအား ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ရန္၊ ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ ခ်စ္ျခင္းမ်က္စိကို ေမြးဖြားၾကကုန္။ အကယ္၍ စစ္မွန္ေသာခ်စ္ျခင္းျဖစ္ပါမူ

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္

ဒိအ ု ာဆုေတာင္းမ်ားကို

ၾကားနာေတာ္မလ ူ ်က္ ေထာက္ပံ့ကူညီေတာ္မူေပလိမ့္မည္။” တဖန္ က်ိဳးႏြံႏွိမ့္ခ်မႈျပဳျခင္းဘက္သို႔ အာ႐ံုျပဳေစလ်က္ မဆီဟ္ေမာ္အုဒ္(အ)သခင္ႀကီး မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ“တကၠ၀ါတရားရွင္မ်ားအတြက္

သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုမွာ

႐ိုးစင္းေသာအေျခအေနျဖင့္

ကုန္လြန္ေစၾကရမည္။

အကိုင္းအခက္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ယင္းအားျဖင့္

အမ်က္ေဒါသတို႔ကို

ရင္ဆိုင္ၾကရမည္

အာရီဖ(္ ဉာဏ္အလင္းရသူမ်ား)ႏွင့္

သူတုိ႔သည္ ဤသည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျဖစ္သည္။

ဘ၀ကို တကၠ၀ါ၏

မေလ်ာ္ကန္ေသာ

အလြန္ႀကီးျမတ္ေသာ

ဆီဒီက(္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္သူမ်ား)အတြက္

11


၂၀၁၃ ၾသစေၾတးလ်ဂ်လ္ဆာ

ေနာက္ဆံုးႏွင့္ ျဖစ္သည္။

အခက္ခဲဆံုးအဆင့္သည္ကား

ေမာက္မာျခင္းႏွင့္

အမ်က္ေဒါသမွ

မာန္မာနတို႔သည္

လြန္ေျမာက္ျခင္း

အမ်က္ေဒါသေၾကာင့္

ေပါက္ဖြား

လာရ၏။ ထိုနည္းတူစြာပင္ အမ်က္ေဒါသကလည္း ေမာက္မာျခင္းႏွင့္ မာန္မာနတို႔၏ ရလဒ္ျဖစ္ေပသည္။ … အေၾကာင္းမူ လူသားသည္ မိမိကိုယ္မိမိ အျခားသူထက္ သာလြန္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆသည္အ ့ ခါတြင္ မာန္မာန ေပါက္ဖြားလာေပေတာ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏

ဂ်မာအတ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္

အခ်င္းခ်င္း

တစ္ဦးကိုတစ္ဦး

သုိ႔တည္းမဟုတ္

အခ်င္းခ်င္း

ႀကီးျမတ္သူဟူ၍

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊

ဆက္ဆံျခင္း၊

အထင္အျမင္ေသးျခင္းတို႔

ျပဳၾကမည္ကို

နိမ့္က်သူ

ေမာက္မာစြာ

ကၽြႏ္ုပ္အလိုမရွိေခ်။

မည္သူကႀကီးျမတ္သည္၊ မည္သူကနိမ့္က်သည္ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သိေတာ္မူ၏။ သို႔ျဖစ္ရာ အတြင္းစိတ္၌ အထင္အျမင္ေသးတတ္ေသာ သေဘာသဘာ၀ရွိသူသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို

အထင္အျမင္ေသးျခင္းက

မေထမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းသာ

မ်ိဳးေစ့အလားဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားလ်က္

ျဖစ္၏။

သူ၏

သူ၏

ပ်က္စီးရာ

ပ်က္စီးေၾကာင္းျဖစ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ရေပသည္။” သခင္ႀကီး

မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။

အလြန္႐ိုေသေလးစားမႈျဖင့္

“လူအခ်ိဳ႕သည္

ဆက္ဆံၾက၏။

လူကုံထတ ံ ို႔ႏွင့္ေတြ႔ဆံုသည့္အခါ

သို႔ေသာ္

အမွန္တကယ္

ႀကီးျမတ္သူ

မည္သည္ကား ႏြမ္းပါးသူ၏စကားကို က်ိဳးငဲ့စြာျဖင့္ နားဆင္သူျဖစ္၏။ သူ၏ စိတ္ႏလ ွ ံုးကို ၾကည္ႏူးခ်မ္းေျမ့ေစသူ

ျဖစ္၏။

သူ၏စကားကို

ဂုဏ္သိကၡာေပးသူျဖစ္၏။

သူ႔အား

စိတ္ထိခိုက္ေစမည့္ မည္သို႔ေသာထိပါးေျပာဆိုမႈကိုမွ် မျပဳသူျဖစ္၏။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္ကား -

(အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အမည္ပ်က္ျဖင့္ မေခၚၾကလင့္။ “အီမာန္”ယံုၾကည္ျခင္း ရွိၿပီးေနာက္

ဆိုးယုတ္ျခင္း၏

အစြန္းအထင္းက်န္ရွိျခင္းသည္

အလြန္ဆိုးရြားလွ၏။

12


၂၀၁၃ ၾသစေၾတးလ်ဂ်လ္ဆာ

သို႔စဥ္လ်က္

အၾကင္သူသည္

“ေတာင္ဘာ”

၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းကို

မျပဳေသာ္

ဤသို႔ေသာ သူတုိ႔သည္သာ မတရားက်ဴးလြန္သူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ၄၉း၁၂) အၾကင္သူသည္ တစ္စံုတစ္ဦးကို အမည္ပ်က္ျဖင့္ေခၚပါက သူသည္ ယင္းႏွင့္ထိုက္သင့္ ေသာ အေျခအေနကို မႀကံဳႀကိဳက္ရသမွ် ေသဆံုးသြားရမည္ မဟုတ္ေခ်။ မိမိတို႔၏ ညီေနာင္မ်ားကို အထင္မေသးၾကကုန္လင့္။ အားလံုးသည္ စမ္းေခ်ာင္းတစ္ခုတည္းမွ အတူေသာက္သံုးေနၾကရပါလ်က္ႏွင့္ မည္သူသည္ မည္မွ်ေသာက္သံုးခြင့္ရလိမ့္မည္ကို မည္သို႔သိႏိုင္ပါအံန ့ ည္း။

ဂုဏ္သေရရွိသူ၊

ႀကီးျမတ္သူဟူသည္ကား

ေလာကီေရး

သတ္မွတခ ္ ်က္မ်ားျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္တြင္ ႀကီးျမတ္သူ ဟူသည္ကား မြတၱကီသာလွ်င္ ျဖစ္၏။

(စင္စစ္

အလႅာဟ္၏အထံေတာ္တြင္ အသင္တို႔အနက္ ဂုဏ္အရွိဆံုးသူသည္ကား အားလံုးထက္ ပို၍ ျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္သူ မြတၱကသ ီ ာျဖစ္၏။ ၄၉း၁၄) ” တဖန္ အျခားတစ္ေနရာ၌ ဂ်မာအတ္အဖြဲ႔၀င္တို႔အား သြန္သင္ဆံုးမလ်က္ သခင္ႀကီး မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ“အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္

ဆြာေလဟ္(သူေတာ္မြန)္ မ်ားမွလြဲ၍

မည္သူ႔ကိုမွ်

အေရးစိုက္ေတာ္မမူေခ်။ အခ်င္းခ်င္းညီအစ္ကိုဖြဲ႔မႈ၊ ခ်စ္ခင္မႈတို႔ကို တည္ေဆာက္ၾက ကုန္။ ႐ိုင္းစိုင္းၾကမ္းၾကဳတ္မႈႏွင့္ ကြဲလြဲမႈတို႔ကို စြန္႔လႊတ္ၾကကုန္။ ေလွာင္ေျပာင္ပ်က္ရယ္ ျပဳမႈဟူသမွ်မွ လံုး၀ဥႆံု ေရွာင္ၾကဥ္ၾကကုန္။ အေၾကာင္းမူ ေလွာင္ေျပာင္ပ်က္ရယ္ ျပဳျခင္းသည္ လူသား၏စိတ္ကို အမွန္တရားမွ ဖယ္ခြာသြားေစၿပီး အလြန္ေ၀းလံေသာ ေနရာသို႔တိုင္ ေရာက္ရွိသြားေစ၏။ အခ်င္းခ်င္း ႐ိုေသေလးစားမႈျဖင့္ ဆက္ဆံၾကကုန္။ တစ္ဦးခ်င္းစီက မိမိ၏ ေအးခ်မ္းသာယာမႈထက္ မိမိညီေနာင္၏ ေအးခ်မ္းသာယာမႈကို ဦးစားေပးၾကကုန္။ ဤသည္ အလြန္ႀကီးျမတ္ေသာ ကိစၥျဖစ္၏။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာေျပၿငိမ္းမႈတစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ၾကကုန္။ ” (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္နဲ႔

ရန္ျဖစ္ထားသူရယ္လို႔မရွိပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္

အရွင္ျမတ္ႏွင့္

စစ္မွန္ေသာ ေျပၿငိမ္းမႈကိုျပဳလုပ္ျခင္းဆိုတဲ့သေဘာက အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ား အတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးလ်က္ အရွင္ျမတ္၏ ေအဘာဒတ္(၀တ္ျပဳျခင္း)တာ၀န္ကို

13


၂၀၁၃ ၾသစေၾတးလ်ဂ်လ္ဆာ

ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ရင္း

အရွင့္ဖန္ဆင္းခံမ်ားႏွင့္သက္ဆိုငတ ္ ဲ့

တာ၀န္ကိုပါ

ေက်ပြန္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။) “ထို႔ျပင္ အရွင္ျမတ္အားနာခံမႈေအာက္သို႔ ျပန္လွည့္လာၾကကုန္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမ်က္ေတာ္သည္ ကမၻာေျမသို႔ က်ေရာက္လ်က္ရွိေနေပၿပီ။ ယင္းမွလြတ္ေျမာက္သူတို႔ သည္ကား

မိမိတုိ႔၏

အျပစ္ဟူသမွ်မွ

အရွင္ျမတ္၏ေရွ႕ေတာ္သို႔ ၾကကုန္။

အကယ္၍

လံုးလံုးလ်ားလ်ား

ခစား၀င္ေရာက္သူတို႔သာလွ်င္

အသင္တို႔သည္

၀န္ခ်ေတာင္းပန္လ်က္ ျဖစ္ၾက၏။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏

သိမွတ္ထား

အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို

ရင္၀ယ္ပိုက္ၾကလ်က္ အရွင္ျမတ္၏သာသနာေတာ္အား ကူညီေစာင္မျခင္း၌ လံု႔လစိုက္ ၾကမည္ဆိုလွ်င္

အရွင္ျမတ္သည္

အတားအဆီးဟူသမွ်ကို

ဖယ္ရွားေပးေတာ္

မူလိမ့္မည္။ ထို႔ျပင္ အသင္တို႔သည္ ေအာင္ျမင္မႈကရ ို ၾကလိမ့္မည္။ အသို႔နည္း၊ အသင္တုိ႔ မေတြ႔ မျမင္ၾကေပသေလာ။ လယ္သမားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပ်ိဳးပင္မ်ားအတြက္ လယ္ေျမထဲမွ ေပါင္းပင္မ်ားႏွင့္ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားကို ရွင္းလင္း သုတ္သင္ပစ္၏။ ထိ႔ျု ပင္ သူသည္ မိမိ၏လယ္ယာကို စိမ္းလန္းစိုေျပေသာ စိုက္ခင္းမ်ား၊ သီးပြင့္ေ၀ဆာေသာ ပ်ိဳးပင္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ေစ၏။ ယင္းကို အေသအခ်ာ ေစာင့္ၾကပ္ ထိန္းသိမ္းထား၏။ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈဟူသမွ်မွ အကာအကြယ္ေပးထား၏။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသို႔

စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ

သစ္ပင္၊

ပ်ိဳးပင္မ်ားမွ

အသီးမသီးပါက၊

သို႔မဟုတ္

ညွိဳးႏြမ္းေျခာက္ေသြ႔သြားပါက ပိုင္ရွင္သည္ ယင္းကို အလ်ဥ္းဂ႐ုစိုက္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ပိုးမႊားတစ္စံုတစ္ရာသည္ ထိုအပင္အား ကိုက္ျဖတ္လွ်င္ကိုက္ျဖတ္မည္ သို႔တည္းမဟုတ္ ေျခာက္ေသြ႔ေနေသာ သစ္ကိုင္းသည္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းခံရလ်က္ မီးလင္းဖိုအတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းျခင္းခံရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ အသင္တုိ႔သည္လည္း သိထားၾကကုန္။ အကယ္၍ အသင္တ႔သ ို ည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ေရွ႕ေတာ္တြင္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါမူ မည္သို႔ေသာ ဆန္႔က်င္မႈကမွ် အသင္တို႔သည္

အသင္တုိ႔အား

ဒုကၡေရာက္ေစမည္

မိမိတို႔၏အေျခအေနကို

မဟုတ္ေခ်။

တည့္မတ္ျခင္းမျပဳပါလွ်င္၊

သို႔ေသာ္ ထုိ႔ျပင္

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား အျပည့္အ၀နာခံပါမည္ဟူ၍ စစ္မွန္ေသာ ကတိက၀တ္ကို ျပဳျခင္းမရွိပါလွ်င္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မည္သူ႔ကိုမွ် အေရးစိုက္မည္မဟုတ္ေခ်။

14


၂၀၁၃ ၾသစေၾတးလ်ဂ်လ္ဆာ

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ သိုးမ်ား၊ ဆိတ္မ်ားကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လွီးျဖတ္ေနၾက၏။ ယင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သူမွ် ၀မ္းမနည္းၾကေခ်။ သို႔ေသာ္ အကယ္၍ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္

အသတ္ခံရပါလွ်င္

အဘယ္မွ်

စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း

ခံရပါသနည္း။

သုိ႔ျဖစ္ရာ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို တိရစၧာန္မ်ားကဲ့သို႔ အသံုးမ၀င္၊ အေလးထား ဖြယမ ္ ဟုတ္ေသာအရာအျဖစ္ျပဳလုပ္ပါလွ်င္

အသင္တုိ႔၏

အေျခအေနသည္လည္း

ဤကဲ့သို႔ပင္ရွိလိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အသင္တုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္သူတို႔အုပ္စုတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ၾကကုန္။ အသင္တို႔ကို

ဤသို႔ျဖင့္

ကပ္ေဘးတစ္စံုတစ္ရာ၊

ထိပါး၀ံ့မည္မဟုတ္ေခ်။

အေၾကာင္းမူ

ဒုကၡတစ္စံုတစ္ရာသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏

ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲႏွင့္ ကမၻာေျမတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းကိစၥမွ ျဖစ္မလာႏိုင္ေခ်။ အခ်င္းခ်င္း၌ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ရန္လိုမုန္းတီးမႈမ်ားကို အသင္တုိ႔သည္

ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား၊

ဖယ္ရွားၾကကုန္။

ေသးႏုတ္ေသာကိစၥမ်ားမွ

စိတ္မာန္ထၾကြမႈမ်ား၊

ထိုအခ်ိန္အခါသို႔

ေရာက္ေလၿပီ။

မ်က္ႏွာလႊဲဖယ္လ်က္

အေရးပါ၍

ခမ္းနားထည္၀ါေသာ အလုပ္ကိစၥမ်ားတြင္ စ်ာန္၀င္စားၾကကုန္။ ဤသည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဆႏၵျဖစ္ၿပီး ယင္းကို ကၽြႏု္ပ္၏ေသတမ္းစာအျဖစ္ သိမွတ္ထားၾကကုန္။ အသင္တုိ႔သည္ မည္သည့္အခါတြင္မွ်

ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းမႈ

မျပဳၾကကုန္လင့္။

ႏူးညံ့စြာ၊

သိမ္ေမြ႔

ညင္သာစြာ၊ စိတ္သေဘာထားျမင့္ျမတ္စြာျဖင့္ လူတိုင္းကို ေျပာဆိုရွင္းျပၾကကုန္။ ” တဖန္

ဂ်မာအတ္အဖြဲ႔၀င္တို႔အား

ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ

ျမင့္မားမႈဘက္သို႔

အာ႐ံုျပဳေစလ်က္ သခင္ႀကီး မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ“ထုိ႔ေၾကာင့္

ကၽြႏု္ပ္၏ဂ်မာအတ္အဖြ၀ ဲ႔ င္မ်ားအေနျဖင့္

ကိုယ္က်င္သ ့ ီလပိုင္းကို

ျမွင့္တင္ၾကရေပမည္။ အေၾကာင္းမူ “အလ္အီစ္ေတကားမတု၊ ေဖာင္းကြလ္ကရားမာဟ္” (သီလၿမဲျမံမႈသည္ တန္ခိုးဣဒၶိပတ္ ျပသသည္ထက္ သာ၍ျမတ္၏) ဆုိသည့္ စကားမွာ ထင္ရွားေပသည္။ အကယ္၍ မည္သူမဆို ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆက္ဆံျခင္းခံရပါက အတတ္ႏိုင္ဆံုးႀကိဳးစားကာ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔စြာျဖင့္ အေျဖေပးရမည္။ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္းတို႔ကို လက္စားေခ်ျခင္းသေဘာျဖင့္လည္း မသံုးအပ္ေခ်။”

15


၂၀၁၃ ၾသစေၾတးလ်ဂ်လ္ဆာ

ဒါဟာ

ကမၻာေလာကၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္

စံတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘက္မွ

ကမၻာေလာကကလည္း

တင္ဆက္ျပသတဲ့

ဒီသြန္သင္ခ်က္အတိုင္း

က်င့္သံုးဖို႔

လိုအပ္သလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ဒီအတိုင္းလက္ေတြ႔ျပသၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တဖန္ သခင္ႀကီးမိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။ “လူသားထံတြင္ အတၱစိတဟ ္ ူသည္လည္းရွိ၏။ ယင္းစိတ္၌ သံုးမ်ိဳးသံုးစားရွိေပသည္။ (၁) အမၼာရာ(မေကာင္းမႈကိုလံႈ႕ေဆာ္ေသာစိတ္)၊ (၂)

ေလာင္၀ါမာ(မိမိကိုယ္မိမိ

(တည္ၿငိမ္ျခင္း၌ရွိေသာစိတ)္ စိတ္မာန္ထၾကြမႈႏွင့္

ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ေသာစိတ)္ ႏွင့္ တို႔ျဖစ္သည္။

(၃)

မြတမ ္ ာအင္ႏၷာ

အမၼာရာ၏အဆင့္၌

လူသားသည္

စိတ္ဆိုးအမ်က္ထြက္မႈတို႔ကို

စည္းေဘာင္အျပင္သို႔

ေရာက္သြားတတ္ၿပီး

ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေခ်။

ကိုယ္က်င့္တရားရွိေသာ

ထို႔ျပင္ အဆင့္မွ

က်ဆင္းသြားရ၏။ သို႔ရာတြင္ ေလာင္၀ါမာ အဆင့္၌ကား ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္၏။ ယင္းက သူ၏ စိတ၀ ္ ိညာဥ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ အျပစ္ဆို၏။ ကၽြႏု္ပ္သည္ “ဘြတ္စ္တားန္”(၁၂၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ေရးသားၿပီးစီးေသာ ႐ိႈက္ခ္ဆာအ္ဒ၏ ီ ပါရွင္းကဗ်ာက်မ္း)မွ ေခြးကိုက္လိုက္၏။

အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို သူသည္

အဘိုးအိုေခြးကိုက္ခရ ံ သည္ကုိ

သတိရမိသည္။

အိမ္သို႔ေရာက္သည့္အခါ သိၾကရ၏။

အဘိုးအိတ ု စ္ဦးကို

အိမ္သူအိမ္သားမ်ားက

ဤတြင္

စကားေျပာတတ္စအရြယ္

သမီးငယ္ေလးတစ္ဦးက ‘အဘိုးကေရာ အဲဒီေခြးကို ဘာေၾကာင့္ မကိုက္ခရ ဲ့ တာလဲ’ဟု ေျပာေလ၏။ ဤတြင္ သူက အေျဖေပးသည္မွာ ‘သမီး၊ လူမွာ ေခြးစ႐ိုက္မရွဘ ိ ူးေလ။’ ထုိနည္းတူစြာပင္ မည္သည့္အခါမဆို လူဆိုးလူသြမ္းတစ္ဦးက ဆဲေရးတိုင္းထြာလာပါက မို႔အ္မင္န(္ ယံုၾကည္သ)ူ အေနျဖင့္

ယင္းအား

ဥေပကၡာျပဳလုိက္ရေပမည္။

ထိုသုိ႔မဟုတ္ပါက ထုိသည့္ ေခြးစ႐ိုက္ေပၚျခင္း ဥပမာသည္ သူ႔အတြက္ ျဖစ္သြားေပ လိမ့္မည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္နီးစပ္သူတို႔သည္ မ်ားစြာေသာ ဆဲေရးတိုင္းထြာမႈ မ်ားကို

ျပဳျခင္းခံခဲ့ၾကရ၏။

အလြန္ဆိုး၀ါးစြာ

ဒုကၡေပးခံခဲ့ၾကရ၏။

ယင္းတို႔အားလံုးအတြက္ ေရွာင္ခြာလ်က္ေနပါေလ။

သို႔ေသာ္

(အသိပညာကင္းမဲ့သူမ်ားမွ ၇း၂၀၀)ဟူ၍သာ

ရည္ညႊန္းမိန္႔ၾကားျခင္းခံရ၏။

ထုိ႔ျပင္

(ဆြ)

ၿပီးျပည့္စံုေသာလူသား၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဒုကၡေပးခဲ့ၾက၏။

ဆဲေရးတိုင္းထြာမႈမ်ား၊

ကိုလည္း အလြန္ဆိုး၀ါးစြာ

ညစ္ညမ္းစြာေျပာဆိုမႈမ်ား၊

ေမာက္မာစြာ

16


၂၀၁၃ ၾသစေၾတးလ်ဂ်လ္ဆာ

ဆက္ဆံမႈမ်ား

ျပဳခဲ့ၾက၏။

သို႔ရာတြင္

ကိုယ္ေတာ္သခင္သည္

ပကတိစိတထ ္ ားျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာ

သူတို႔အားတုန္႔ျပန္လ်က္

မည္သို႔ျပဳခဲ့ပါသနည္း။

ထိုသူတို႔အတြက္ ဒိုအာဆုေတာင္းေပးခဲ့၏။ အေၾကာင္းမူ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ကတိေတာ္ေပးထားၿပီး မသိမိုက္မဲသူမ်ားကို အသက္ကို

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

အကယ္၍

ဥေပကၡာျပဳလုိက္မည္ဆိုပါက

ငါတို႔သည္

လံုျခံဳစြာထားေတာ္မူမည္။

အသင္၏ ထုိ႔ျပင္

အသင္သည္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္

ဤေပါ့တန္သူတို႔သည္

အသင္၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အသက္ကို တိုက္ခိုက္ႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။ ဤသုိ႔သာလွ်င္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အား

ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။

ဆန္႔က်င္သူတို႔သည္

ကိုယ္ေတာ္၏

ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ၾကေခ်။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ ဂုဏ္သိမ္နိမ့္က်လ်က္ ကိုယ္ေတာ္၏ ေျခရင္းတြင္ ၀ပ္ဆင္းခဲ့ၾကရေပသည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ကိုယ္ေတာ္၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ပ်က္စီးခဲ့ၾကရ၏။ သို႔ျဖစ္ရာ ဤသည္ ေလာင္၀ါမာ အဆင့္၌ရွိေသာ စိတ၀ ္ ိညာဥ္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအားျဖင့္ လူသားသည္ ျဖစ္သည္။

တည့္မတ္မႈကို အကယ္၍

ျပဳႏိုင္ေပသည္။

ေန႔စဥ္

ႀကံဳႀကိဳက္ေနရေသာကိစၥ

အသိတရားနည္းသူတစ္ဦး၊

လူဆိုးလူသြမ္းတစ္ဦးက

ဆဲေရးတိုင္းထြာသည့္အခါ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဒုကၡေပးသည့္အခါ ယင္းတို႔မွ ဥေပကၡာျပဳႏိင ု ္သည္ႏွင့္အမွ် မိမိ၏ဂုဏ္သိကၡာသည္လည္း လြတ္ေျမာက္ လိမ့္မည္။ သူႏွင့္ ဖက္ၿပိဳင္သည္ႏွင့္အမွ် ပ်က္စီးရမည္သာျဖစ္၏။ ထုိ႔ျပင္ ဂုဏ္သေရ ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းကိုသာ ရရွိလိမ့္မည္။ “နဖ္ေစ့မြတ္မာအင္ႏၷာ”၏အဆင့္တြင္ လူသား၏အရည္အခ်င္းတို႔သည္ လွပတင့္တယ္ ျခင္းႏွင့္

ေကာင္းျမတ္ျခင္းအတိ

ကမၻာေလာကႏွင့္ သူသည္

ျဖစ္သြားေပေတာ့သည္။

အလႅာဟ္မဟုတ္ေသာအရာတိ႔မ ု ွ

ကမၻာေလာက၌

ေရာေႏွာလ်က္သာရွိ၏။

သူသည္

လံုး၀ဥေပကၡာျပဳလိုက္ေပသည္။

သြားလာလႈပ္ရွားလ်က္၊

သို႔ေသာ္

ထို႔ျပင္

အမွန္အားျဖင့္

ေလာကီသားမ်ားႏွင့္ သူသည္

ဤေနရာ၌

ရွိသည္မဟုတ္ေခ်။ သူရွိသည့္ေနရာ၊ သူ႔ေလာကသည္ သီးျခားတစ္ခု ျဖစ္၍ေန၏။ ထိုေလာက၏ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးတို႔မွာလည္း သီးျခားျဖစ္ေပသည္။”

17


၂၀၁၃ ၾသစေၾတးလ်ဂ်လ္ဆာ

ယခုလို ဟာဇရတ္

မိုးေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္

ကမၻာေျမသစ္ကို

မဆီဟ္ေမာ္အုဒ္(အ)သခင္ႀကီး

ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္

ၾကြျမန္းေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္း

ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြင္းမွ တစ္ဦးခ်င္းစီဟာ မိမိတို႔စိတ၀ ္ ိညာဥ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာရွိေစၾကမယ္ဆိုရင္ ခ်စ္ခင္မႈ၊

ေမတၱာတရားတို႔

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ

တိုးပြားလာမွာျဖစ္သလို

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈမွာ အျခားတစ္ဖက္ကလည္း

တဘ္လီဂ္လမ္းေၾကာင္းေတြ မ်ားစြာပြင့္လင္းလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၀မ္းနည္းစြာပဲ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ အေသးအဖြဲကိစၥေလးေတြနဲ႔ စကားမ်ား၊ ရန္ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။

ဂ်လ္ဆာအခမ္းအနားေတြမွာလည္း

ဒါမ်ိဳးျဖစ္ပ်က္တာေတြ

တစ္ခါတစ္ရံရွိပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြအားလံုးဟာ ဂ်လ္ဆာအခမ္းအနားရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။ ေရာက္ပါတယ္။

ဒီႏိုင္ငံကေနလည္း အခမ္းအနားၿပီးလို႔

တိုင္ၾကားခ်က္ေတြ

အျပင္ကိုထြက္တဲ့အခါ၊

ကၽြန္ေတာ့္ထံကို ယာဥ္ရပ္နားစခန္းကို

ေရာက္တာနဲ႔ပဲ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ မိသားစုျပႆနာေဟာင္းေတြ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ငန္းနဲ႔ဆက္ႏြယ္တဲ့ ျပႆနာေဟာင္းေတြကို အစေဖာ္ၾကလ်က္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြား ၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒါဟာ ဂ်လ္ဆာအခမ္းအနားရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ သူတို႔ဟာ အခမ္းအနားၿပီးစီးလို႔ ထြက္ခြာသြားတာနဲ႔ပဲ မိမိတို႔ ဒီကို ဘာအတြက္ လာခဲ့ရတယ္ဆိုတာ၊ အခု ဘာေတြယူေဆာင္ၿပီး ျပန္သြားၾကၿပီဆိုတာကို ေမ့သြားၾကပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္

အၿမဲတမ္း

မွတ္ထားရမွာက

အျပင္လူေတြေရွ႕မွာပဲ

သည္းခံျခင္းတရား

တည္ေဆာက္ျပသဖို႔ရာ သြန္သင္ႏိႈးေဆာ္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ မွာ မိန္႔ၾကားေတာ္မတ ူ ာက ေတြကို

တည္ေဆာက္ၾက။

(အခ်င္းခ်င္း၌ သနားၾကင္နာမႈ၊ ခ်စ္ခင္မႈ ၄၈း၃၀)

ဒီလိုခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈကို

နဂိုကထက္ပိုၿပီး၊

အျခားသူေတြထက္ပိုၿပီး တည္ေဆာက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မ်ားစြာ သြန္သင္ထားပါတယ္။

ဒီအခ်က္ကိုလည္း

စမ္းစစ္ေလ့လာေနၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြင္းမွ

တစ္ဦးခ်င္းဟာ

18


၂၀၁၃ ၾသစေၾတးလ်ဂ်လ္ဆာ

တဖန္

မဆီဟ္ေမာ္အုဒ္(အ)သခင္ႀကီး၏

ဂ်မာအတ္အတြင္းသို႔

၀င္ေရာက္ၾကလ်က္

သခင္ႀကီးရဲ႕သြန္သင္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လုိက္နာက်င့္သံုးဖို႔ရာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကသူ ေတြကို သတင္းေကာင္းေပးလ်က္ သခင္ႀကီး မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ “အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။

(အသင့္အား

ေနာက္လိုက္နာခံသူတို႔ကို

အသင့္အား

မယံုၾကည္ျငင္းပယ္သူတို႔

အေပၚ၀ယ္ ေကယာမတ္ေန႔တိုင္ သာလြန္ေစေတာ္မူမည္။ ၃း၅၆) ဤ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ ကတိေတာ္သည္ နာဇရက္ၿမိဳ႕သား အိဗ္ေနမရ္ယမ္(ဟာဇရတ္ အီဆာ)အတြက္ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္သည္ အသင္တုိ႔အား သတင္းေကာင္းေပး ေျပာၾကားလိုက္မည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏အမည္ျဖင့္ ပြင့္ေပၚလာေသာ အိဗ္ေန႔မရ္ယမ္ (မဆီဟ္ေမာ္အုဒ္)ကိုလည္း

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္

ဤစကားလံုးမ်ားျဖင့္ပင္

ရည္ညႊန္းလ်က္ သတင္းေကာင္းေပးေတာ္မူ၏။ ယခု

အသင္တို႔

စဥ္းစားၾကည့္ၾကကုန္။

အၾကင္သူသည္

ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈ

ထားလ်က္ ဤသည့္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္လွေသာ ကတိေတာ္၊ ခမ္းနားထည္၀ါလွေသာ သတင္းေကာင္းတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ရန္ လိုလားပါလွ်င္ အသို႔နည္း “အမၼာရာ” အဆင့္၌ က်ေရာက္ေနသူမ်ား၊ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးျခင္း၏ လမ္းေပၚ၌ မလႈပ္မယွက္ရပ္ေနသူမ်ား သည္ ယင္းအုပ္စု၀င္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။ လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ကတိေတာ္မ်ားကို အမွန္တကယ္ တန္ဖိုးထားၿပီး ကၽြႏု္ပ္၏စကားမ်ားကို ပံုျပင္ဒ႑ာရီ သဖြယ္

သေဘာမထားသူတို႔၊

မွတ္သားၾကကုန္။

ႏွလံုးသားျဖင့္

နားဆင္ၾကကုန္။

ကၽြႏု္ပ္သည္ မိမိႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈထားရွိသူမ်ားကို တဖန္ထပ္၍ ေျပာမည္။ ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အလြန္ႀကီးက်ယ္ေသာ

ဆက္ႏြယ္မႈသည္ ဆက္ႏြယ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္၏။

သာမန္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ိဳးမဟုတ္။ ထို႔ျပင္

ယင္းဆက္ႏြယ္မႈ၏

သက္ေရာက္မႈသည္ ကၽြႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္တြင္မက ကၽြႏု္ပ္အား အရွင္ျမတ္ခန္႔အပ္ေစလႊတ္ ေတာ္မူခဲ့သည့္

ၿပီးျပည့္စံုသည့္လူသား၊

ကမၻာေလာကတြင္

ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္

သစၥာတရားတို႔၏ အသက္ကို ယူေဆာင္လာခဲ့သူ ပုဂၢိဳလ္မြန္သို႔တိုင္ ေရာက္ရွိေစခဲ့သည့္

19


၂၀၁၃ ၾသစေၾတးလ်ဂ်လ္ဆာ

ထုအ ိ ရွင္ျမတ္ထံေတာ္သုိ႔တိုင္ ယင္းသည္

ေရာက္ရွိေပသည္။

ကၽြႏု္ပ္တစ္ဦးတည္းထံသို႔သာ

ကၽြႏု္ပ္ေျပာျပမည္။

အကယ္၍

သက္ေရာက္မႈရွိမည္ဆိုပါက

ကၽြႏ္ုပ္အဖို႔

မည္သို႔ေသာ စိုးရိမ္ေသာကမွ် ရွိမည္မဟုတ္ေခ်။ အေရးစိုက္မည္လည္း မဟုတ္ေခ်။ သုိ႔ေသာ္ ယခုမူ ဤမွ်ႏွင့္ ရပ္တန္႔ေနသည္မဟုတ္။ ယင္း၏ သက္ေရာက္မႈသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ဇာတိေတာ္အထိ

ခန္႔အပ္ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ

ေရာက္ရွိေနေသာေၾကာင့္

ျဖစ္ေပသည္။

သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အသင္တို႔သည္ ေကာင္းစြာ စူးစိုက္လ်က္ နားဆင္ၾကကုန္။ အကယ္၍ ဤသတင္းေကာင္းမွ ေ၀စုရရွိလိုပါလွ်င္၊ ထို႔ျပင္ ယင္းကတိေတာ္၏ ေပၚလြင္ထင္ရွားရာျဖစ္ရန္ ဆႏၵထားရွိၾကပါလွ်င္၊ ထုိ႔ျပင္ ေကယာမတ္ေန႔တိုင္ေအာင္ မယံုၾကည္ျငင္းပယ္သူတို႔အေပၚ ေအာင္ႏိုင္လႊမ္းမိုးေစမည္ ဆိုသည့္ အလြန္ႀကီးက်ယ္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈကိုရယူလိုေသာ ဆႏၵသည္ အသင္တုိ႔ထံ၌ အမွန္တကယ္ ျပင္းျပစြာရွိေနပါလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္အသင္တုိ႔အား ဤမွ်သာ ေျပာလိုက္မည္။ အသင္တုိ႔သည္ “ေလာင္၀ါမာ” အဆင့္ကို ေက်ာ္လြန္လ်က္ “မြတမ ္ ာအင္ႏၷာ”ဆိုသည့္ ေမွ်ာ္စင္သုိ႔တုိင္မေရာက္ေလသမွ် ဤသည္ထက္ပို၍

ကၽြႏု္ပ္

ထိုေအာင္ျမင္မႈကိုရၾကဦးမည္

အသင္တုိ႔အား

မေျပာလိုေတာ့ၿပီ။

မဟုတ္ေခ်။ အသင္တုိ႔သည္

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ ေစလႊတ္ျခင္းခံရေသာပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ထားသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။

သုိ႔ျဖစ္ရာ

သူ၏စကားမ်ားကို

ႏွလံုးသား၏နားျဖင့္

နာယူၾကကုန္။

ထုိစကားမ်ားအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးရန္အတြက္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား အသင့္ျဖစ္သြား ၾကကုန္။

ဤသုိ႔အားျဖင့္

အညစ္အေၾကး၌က်လ်က္

ကတိသစၥာဆိုၿပီးေနာက္

ျငင္းပယ္ျခင္းတည္းဟူေသာ

အဆံုးမဲ့ေသာျပစ္ဒဏ္ကို

၀ယ္ယူသြားၾကသူမ်ားကဲ့သို႔

မျဖစ္ၾကေစရန္ ျဖစ္သည္။ ” တဖန္

သခင္ႀကီး

မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ-

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုေတာင္းခံျခင္း၊ အီမာန္(ယံုၾကည္မ)ႈ ၏

“အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ

မိမိတို႔၏ စြမ္းအားမ်ားကို

နည္းလမ္းျဖစ္ေပသည္။

သံုးစြဲျခင္းတို႔သည္ပင္

ဟဒီးစ္ၾသ၀ါဒေတာ္၌လာရွိ၏။

အၾကင္သူသည္ ျပည့္၀ေသာ ယံုၾကည္မႈျဖင့္ ဒိုအာဆုေတာင္းရန္အတြက္ မိမိ၏လက္ကို ေျမွာက္လိုက္ပါက အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သူ၏ ဒိုအာဆုေတာင္းကို ပစ္ပယ္ေတာ္

20


၂၀၁၃ ၾသစေၾတးလ်ဂ်လ္ဆာ

မမူေခ်။

ထုိ႔ေၾကာင့္

အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ

ေတာင္းခံၾကကုန္။

ယံၾု ကည္မႈႏွင့္

ေျဖာင့္မွန္ေသာ ရည္စူးခ်က္တို႔ျဖင့္ ေတာင္းခံၾကကုန္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေနာက္တစ္ခုေသာ သြန္သင္ခ်က္ကား ေကာင္းျမတ္ေသာ ကိုယ္က်င့္သီလကို ျပသျခင္းသည္သာလွ်င္ မိမိ၏“ကရာမတ္”(တန္ခိုးဣဒၶိပတ္)ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမည္၏။ အကယ္၍

တစ္စံုတစ္ဦးက

(သူေတာ္စင္ျဖစ္ရန္ ႐ိႈင္တာန္သည္

မိမိသည္

ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိ)ပါဟု

သူ႔အား

လွည့္စားမႈ၌

(တန္ခိုးဣဒၶိပတ္)ဆိုသည္မွာ

တန္ခိုးဣဒၶိပတ္

ျပသလိုျခင္းမရွိ

ေျပာမည္ဆိုလွ်င္

မွတ္သားေလာ့၊

ထည့္သြင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္၏။

ဘ၀င္ျမင့္ျခင္းႏွင့္

အတၱဆန္ျခင္းတိက ု႔ ို

“ကရာမတ္” ဆိုလိုသည္

မဟုတ္ေခ်။ စင္စစ္ ကရာမတ္အားျဖင့္ လူသားတို႔အတြင္း၌ အစၥလာမ္၏ မွန္ကန္မႈႏွင့္ အႏွစ္သာရကို

သိခြင့္ရၾက၏။

ထို႔ျပင္

တရားလမ္းမွန္ကို

ရၾက၏။

ကၽြႏု္ပ္သည္

အသင္တုိ႔အား တဖန္ထပ္၍ ေျပာမည္။ ထုိသည့္ ဘ၀င္ျမင့္ျခင္းႏွင့္ အတၱဆန္ျခင္းတို႔မွာ ကိုယ္က်င့္သီလဆိုင္ရာ

ကရာမတ္အတြင္း၌

အလ်ဥ္းပါ၀င္မႈမရွိေခ်။

ထို႔ေၾကာင့္

ဤသည္ ႐ိႈင္တာန္ဘက္မွ သံသယစိတ္ျဖစ္၏။ ၾကည့္ၾကေလာ့။ မ်ားစြာရွိသည့္

ကမၻာေျမ၏

ေနရာအသီးသီး၌

မြတ္စလင္တို႔မွာ

က်င့္သံုးမႈအားျဖင့္လည္းေကာင္း

ျမင္ေတြ႔ေနရေသာ

ဓားလက္နက္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မြတ္စလင္ျဖစ္လာၾကသည္ေလာ။

ကုေဋေပါင္း အဓမၼစနစ္ မဟုတ္ေခ်။

ဤစကားသည္ လံုး၀မွားယြင္းေပသည္။ စင္စစ္ အစၥလာမ္သာသနာ၏ တန္ခိုးစြမ္းအား မ်ားကသာ

သူတို႔ကိုဆြဲငင္ခဲ့ျခင္း

ယင္းတို႔အတြင္း၌

ျဖစ္သည္။

ကိုယ္က်င့္သီလဆိုင္ရာ

ကရာမတ္

အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာရွိ၏။

ကရာမတ္လည္း

အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး

ယင္းသည္ ေျမျပင္ဟူသမွ်၌ ေအာင္ျမင္မႈကရ ို ရွိေစ၏။ ထိုသူတို႔ မြတ္စလင္ျဖစ္လာရ ျခင္းမွာ သူတ႔သ ို ည္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္သူတို႔၏ ကရာမတ္မ်ားကိုသာ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရၿပီး ယင္းက သူတုိ႔အေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔သည္ အစၥလာမ္ သာသနာ၏ ဂုဏ္ရွိန္ႀကီးျမတ္မႈကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္ၿပီး ဓားလြတ္ကို ျမင္ခဲ့ရသည္ မဟုတ္ေခ်။

21


၂၀၁၃ ၾသစေၾတးလ်ဂ်လ္ဆာ

အလြန္ထင္ရွားေသာ အဂၤလိပ္ သုေတသီမ်ားကပင္ ဤအခ်က္ကို လက္ခံၾကရ၏။ အစၥလာမ္သာသနာ၏

မွန္ကန္မႈအင္အားကပင္

လူမ်ိဳးျခား၊

ဘာသာျခားမ်ားကို

သာသနာအတြင္းသို႔ မျဖစ္မေန၀င္ေရာက္လာေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။” ဒါေၾကာင့္

ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕

က်င့္ၾကံတည္ေဆာက္မႈဟာ

သြန္သင္ခ်က္အတိုင္း

ျဖစ္မယ္ဆိုရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေျပာစကားတိုင္း၊ ျပဳမူက်င့္ၾကံမႈတိုင္းဟာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္ေတြအတိုင္းျဖစ္မယ္ဆိုရင္၊ ဒါ့အျပင္ ဟာဇရတ္ မဆီဟ္ေမာ္အုဒ္(အ)သခင္ႀကီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံမွ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့တဲ့အတိုင္း ရွိေစမယ္ ဆိုရင္ ဒါဟာ တဘ္လီဂ္သာသနာျပဳျခင္းအတြက္ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ အေၾကာင္းခံတစ္ခု ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ပါကစၥတန္က ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူေတြ ဒီမွာ လာေရာက္အေျခခ် ေနထိုင္မႈေၾကာင့္ အဟ္မဒီယတ္ ျပန္႔ႏွံ႔႐ံုသက္သက္မွ် မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေဒသတြင္းက လူေတြကို သာသနာျပဳဖို႔အတြက္လည္း မိမိတို႔ရဲ႕က်င့္ၾကံမႈေတြကို လူေတြအာ႐ံုစူးစိုက္ လာရေလာက္တဲ့အေျခအေနထိ ျပဳျပင္တည့္မတ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ဂ်လ္ဆာက်င္းပရျခင္းရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခုလို တကၠ၀ါတရား၌ တိုးတက္ျခင္း၊ ျမင့္မားေသာ ကိုယ္က်င့္သီလကို ေစာင့္ထိန္းျခင္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ဒိုအာႏွင့္ နမာဇ္မ်ားဘက္သို႔ အာ႐ံုျပဳျခင္း စတာေတြကသာ အဟ္မဒီေတြကို တစ္ဦးခ်င္းအရလည္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ေစမွာ ျဖစ္သလို ဂ်မာအတ္တစ္ခုလံုးအရလည္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆင့္အတန္းေတြကို

ရရွိေအာင္ႀကိဳးပမ္းေနသူေတြဟာ

ဂ်မာအတ္

ေအာင္ျမင္

တိုးတက္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားသူမ်ားစာရင္းထဲမွာ အပါအ၀င္ျဖစ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ယခုလို ဂ်လ္ဆာအခါသမယမွာ၊ ဒီေန႔ရက္ေတြမွာ မိမိတို႔ကိုယ္ကို စမ္းစစ္ေလ့လာ ၾကပါ။ အဟ္မဒီတိုင္းဟာ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ျပန္လည္စမ္းစစ္ၾကည့္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ

ဟာဇရတ္မဆီဟ္ေမာ္အုဒ္(အ)သခင္ႀကီး

သြန္သင္ခ်က္ေတြ၊

သခင္ႀကီးရဲ႕

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြမွာ

မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့ ဘယ္အတိုင္းအတာထိ

ျပည့္၀ေအာင္ျဖည့္ဆည္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကပါသလဲ။ ၿပီးေတာ့ ဒီလို ႀကိဳးပမ္းမႈဟာလည္း အဟ္မဒီတစ္ဦးခ်င္းစီက ျပဳလုပ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဒီအေၾကာင္း အရာမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာက်င့္သံုးၾကလ်က္ ဟာဇရတ္ မဆီဟ္ေမာ္အုဒ္(အ)သခင္ႀကီး

22


၂၀၁၃ ၾသစေၾတးလ်ဂ်လ္ဆာ

မိမိဂ်မာအတ္အတြက္ ေတာင္းခံခဲ့တဲ့ ဒိုအာဆုေတာင္းမ်ားကို အေမြခံသူေတြ ျဖစ္ႏိုင္ၾက ပါလိမ့္မယ္။

ဒီေန႔ရက္ေတြမွာ

ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို

မ်ားစြာ

ဒိုအာျပဳလုပ္ၾကပါ။

သတိရေအာက္ေမ့ၾကပါ။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕

အရွင္ျမတ္ဟာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို

ဂ်လ္ဆာသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ေပးေတာ္မူလ်က္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ဖို႔အတြက္

အခြင့္အေရး

ဒိုအာျပဳလုပ္ၾကပါ။

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕

ေ၀စုရရွိေအာင္မျပဳသူေတြထဲမွာ အရွင္ျမတ္ရဲ႕

ေပးသနားေတာ္မူျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဖဇလ္ေက်းဇူးေတာ္မ်ားမွ

ကၽြန္ေတာ္တို႔အပါအ၀င္မျဖစ္ပါေစနဲ႔။

ဖဇလ္ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို

အလႅာဟ္

ရွာေဖြရရွိသူမ်ားအတြင္းမွာ

အပါအ၀င္

ျဖစ္ႏိုင္ပါေစ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးကို စြမ္းအားေပးသနားေတာ္ မူပါေစ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ

ဒီေန႔ရက္မ်ားမွ

အျပည့္အ၀

ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား

ရယူႏုိင္သူေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါေစ။ ဒါ့အျပင္ ဟာဇရတ္ မဆီဟ္ေမာ္အုဒ္(အ)သခင္ႀကီး၏ ဒိုအာဆုေတာင္းမ်ားကို အေမြခံသူမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါေစ။ - အာမီးန္ နမာဇ္မ်ား

၀တ္ျပဳၿပီးေနာက္မွာ

ဆာဟိဘ္ဇာဒီ

`ဂ်နာဇာဃာအိဗ´ ္ တစ္ခု

အမတြလ္ရရွီးဒ္ေဘဂမ္ဆာဟိဘာရဲ႕

၀တ္ျပဳမွာ

ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်နာဇာျဖစ္ပါတယ္။

သူမဟာ

ဟာဇရတ္ မြတ္စ္ေလဟ္ေမာ္အုဒ(ရဒီ ္ )ႏွင့္ ဟာဇရတ္ စိုင္ေယဒါဟ္ အမတြလ္ဟိုင္းယ္ ေဘဂမ္ဆာဟိဘာတို႔ရဲ႕

သမီးေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။

မီယာန္အဗ္ဒြရ္ရဟီးမ္အဟ္မဒ္

ဆာဟိဘ(္ ကြယ္လြန)္ ရဲ႕ ဇနီးျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀၊ အသက္ ၉၅ ႏွစ္အရြယ္၌ ေမရီလန္းမွာ ကြယ္လြန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ

ဟာဇရတ္

မဆီဟ္ေမာ္အုဒ(အ) ္ သခင္ႀကီးရဲ႕

မြတ္စ္ေလဟ္ေမာ္အုဒ(ရဒီ ္ )ရဲ႕သမီးေတာ္၊ ခလီဖတြလ္မဆီဟ္သခင္တို႔ရဲ႕

ေျမးေတာ္၊

တတိယခလီဖတြလ္မဆီဟ္ႏွင့္

ႏွမေတာ္၊

စတုတၳ

ကၽြန္ေတာ္(့ ပဥၥမခလီဖာသခင္)ရဲ႕

အေဒၚျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပထမခလီဖာသခင္ႀကီးမွသည္ ယခုထက္တိုင္ ခလီဖာအဆက္ဆက္ဟာ သူမနဲ႔ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ကပင္

သူမဟာ

ကၽြန္ေတာ့္ကိုအလြန္ပဲခ်စ္ခင္ပါတယ္။

စတုတၳခလီဖာ

သခင္ႀကီးက ကၽြန္ေတာ့္ကို အမီရ္ႏွင့္ နာဇိရ္အာလာအျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူမထံမွာ

ခ်စ္ခင္မႈႏွင့္အတူ

႐ိုေသေလးစားမႈပါ

ပါ၀င္လာခဲ့ပါတယ္။

ေခလာဖတ္

23


၂၀၁၃ ၾသစေၾတးလ်ဂ်လ္ဆာ

အ႐ိုက္အရာကို

ေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွာေတာ့

သူမရဲ႕ခ်စ္ခင္မႈ၊

႐ိုေသေလးစားမႈတို႔မွာ

အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေလာက္တဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ အလြန္ေဖာ္ေရြသူ၊ စိတ္သေဘာထားျမင့္ျမတ္သူ အမ်ိဳးသမီးႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သူမရဲ႕ အဆင့္အတန္းကို ျမွင့္တင္ေပးသနားေတာ္မူပါေစ။ နာေစရာတ္(အဟ္မဒီမိန္းကေလးငယ္မ်ား)

အေပၚမွာ

သူမထံမွ

ေက်းဇူးတစ္ခု

ရွိပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို တာရီခ္အဟ္မဒီယတ္မွာလည္း မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ ၁၉၃၉

ခုႏွစ္မွာ

အစည္းအ႐ံုးကို

အဟ္မဒီမိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။

ဒီအစည္းအ႐ံုးရဲ႕

မဂ်္လီစ္နာေစရာတ္

ပထမဦးဆံုး

ဥကၠ႒ႏွင့္

ႀကီးၾကပ္သူဟာ အြတ္စ္တာနီမိုင္မူနာဆာဟိဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းေရးမွဴးက ယခု အမတြလ္ရရွီးဒ္ဆာဟိဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစည္းအ႐ံုးအတြက္ သူမကပဲ ႏိႈးေဆာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူမေျပာျပခဲ့တာက

“ကၽြန္မ

ဘာသာေရးသင္တန္းမွာ

တက္ေရာက္ေနစဥ္

စိတ္ကူးတစ္ခု ရခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ပညာေရး၊ သြန္သင္ပဲ့ျပင္ေရးအတြက္ လဂ်္နာအမာအီလာ

အစည္းအ႐ံုးရွိသလိုပဲ

မိန္းကေလးငယ္ေတြအတြက္လည္း

အစည္းအ႐ံုးတစ္ခုရွိသင့္တယ္လုိ႔ စိတ္ကူးမိပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ မလိက္စိုက္ဖြရ္ရာဟ္မားန္ ဆာဟိဘ္ရဲ႕ ဇနီး၊ ဟာဖိဇ္ ဘရွီးရြတ္ဒီးန္ အုဘိုင္ဒြလႅာဟ္ဆာဟိဘ္ရဲ႕ဇနီးႏွင့္ ကၽြန္မရဲ႕ အျခားအတန္းေဖာ္ေတြထံမွာ

ဒီစိတ္ကူးကို

ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔

ကၽြန္မတုိ႔

အားလံုးစုေပါင္းလ်က္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား အစည္းအ႐ံုးတစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾက ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္

ဒုတိယခလီဖတြလ္မဆီဟ္သခင္ႀကီးက

ဒီအစည္းအ႐ံုးကို

“နာေစရတြလ္ အဟ္မဒီယာ” ဆိၿု ပီး အမည္ေပးခဲ့ပါတယ္။” သူမနဲ႔ပတ္သက္လို႔ လူပုဂၢိဳလ္တိုင္းက အခုလို မွတ္ခ်က္ျပဳၾကပါတယ္။ သူမဟာ အလြန္ ႐ိုးစင္းသူ၊ ႏြမ္းပါးသူတုိ႔အေပၚသနားၾကင္နာတတ္သူျဖစ္ပါတယ္။ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္ျခင္း ကိစၥမွာ

အလြန္ထူးျခားလွပါတယ္။

အထူးသျဖင့္

ဂ်လ္ဆာေန႔ရက္ေတြမွာ

သူမရဲ႕

ေနအိမ္တစ္ခုလံုးကို ဧည့္သည္ေတြအတြက္ ေနရာေပးေလ့ရွိၿပီး သူတ႔မ ို ိသားစုကေတာ့ စတိုခန္းတစ္ခုမွာ ေနတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ စတိုခန္းမွာေတာင္မဟုတ္ပါဘူး။ ဧည့္သည္ေတြအတြက္ အိမ္တစ္ေဆာင္လံုးကို ေနရာေပးလိုက္ၿပီး သူတို႔မိသားစုက

24


၂၀၁၃ ၾသစေၾတးလ်ဂ်လ္ဆာ

အိမ္ျပင္မွာ ရြက္ဖ်င္ထိုးၿပီး ေနၾကတာကို ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဧည့္သည္ေတြကို အလြန္ဂ႐ုစိုက္သူျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ

သူမရဲ႕

အလြန္ထူးျခားတဲ့

ဂုဏ္ပုဒ္တစ္ခု

ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသားမေရြး အားလံုးကို တစ္ေျပးညီဧည္၀ ့ တ္ျပဳသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏြမ္းပါးသူေတြကို ဂ႐ုစိုက္သူ၊ သူတုိ႔ကို ၿပံဳးရႊင္ပ်ဴငွာစြာျဖင့္ ဆက္ဆံသူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားခဲ့တဲ့ ကေလးငယ္တိုင္းက သူမဟာ မိမိတုိ႔ကို သားသမီး အရင္းအခ်ာကဲ့သို႔ သေဘာထားေၾကာင္း၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ေက်ာင္းေတြမွာ ပညာသင္ယူ ေစခဲ့ေၾကာင္း၊ အိမ္မွာ ေကာင္းမြန္စြာထားေၾကာင္း၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အ၀တ္အစားေတြကို ဆင္ယင္ေပးေၾကာင္း၊

အစားအေသာက္ကို

အလြန္ဂ႐ုတစိုက္

ေကၽြးေမြးေၾကာင္း

ေျပာျပၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူမဟာ မိဘမဲ့ မိန္းကေလးငယ္မ်ားရဲ႕ ထိမ္းျမားမဂၤလာပြဲ မ်ားစြာကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြအေပၚ သူမလိုမ်ိဳး ဂ႐ုတစိုက္ ေစာင့္ေရွာက္သူရယ္လို႔ အနည္းငယ္မွ်သာ ေတြ႔ခဲ့ဖူးပါတယ္။ သူမဟာ မိမိအိမ္မွာ မိဘမဲ့ကေလးငယ္တစ္ဦး၊ ႏြမ္းပါးခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ကေလးငယ္တစ္ဦးကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ တာ၀န္ယူလိုက္တဲ့အခါ

သူတို႔ကို

မိမိရဲ႕သားသမီးအရင္းလို

သေဘာထားသူ

ျဖစ္ပါတယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္

သူမရဲ႕

အဆင့္အတန္းကို

ျမွင့္တင္ေပးေတာ္မူပါေစ။

သူမအေပၚ သနားခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ က႐ုဏာေတာ္မ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံေတာ္မူပါေစ။ သူမရဲ႕ သမီး ၃ ဦး၊ သား ၁ ဦး ရွိပါတယ္။ သူတို႔အားလံုး အေမရိကန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သည္ သူမရဲ႕ သားသမီးေတြကိုလည္း မိမိတို႔ရဲ႕ မိခင္၊ ဖခင္ေတြရဲ႕ ေျခလွမ္းမ်ားအတိုင္း

ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္

စြမ္းအားေပးေတာ္မူပါေစ။ - အာမီးန္ -

ေကာင္းမႈမ်ားကို

ျပဳက်င့္ႏိုင္ရန္

25

04 oct 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you