Kyiv Diplomatic#2

Page 1

№2

APRIL-MAY 2018

Філарет: Настає час, коли Україна буде мати свою єдину українську православну церкву

Filaret: The time has come for Ukraine to have its own unified Ukrainian Orthodox ChurchМИ ОБРАЛИ ВІРНИЙ ШЛЯХ Після виходу першого номера часопису, відверто кажучи, колектив редакції відчув, що ми обрали вірний шлях, а наше бачення видання дипломатичного журналу має право на само­ стійне життя. Реакція наших читачів, майже однозначно – пози­ тивна, надихає на подальшу роботу. Схвальних відгуків – біль­ шість, а якщо говорити про недоліки, то ми їх добре знаємо і будемо прагнути зробити часопис більш інформаційним та на­ сиченим. На мою думку, другий номер підтверджує це.

Серед безлічі подій, що відбуваються в Україні, на мій погляд, дуже важливим є майбутнє отримання автокефалії Українською Православною Церквою. Для цього було докладено багато ди­ пломатичних зусиль, як церковною спільнотою, так і громадсь­ кими інституціями. Коментуючи свою зустріч з константинопольським Патріар­ хом Варфоломієм, Президент України Петро Порошенко під­ креслив: «Я сподіваюся, що моє звернення до Варфоломія, кон­ стантинопольського Патріарха, принесе позитивний результат і надасть нам право на власну автокефальну церкву. Українську церкву було утворено 1000 років тому у Константинополі. Ми просто повертаємось до витоків». Розуміючи важливість цього моменту, «Київ дипломатичний» надав сторінки часопису для інтерв’ю зі Святійшім Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом, інтерв’ю, в якому він дає відповіді на багато питань – релігійних та світських. Розмір­ ковує про сенс перебування на цій землі і про створення єдиної помісної української церкви, яке означатиме об’єднання Украї­ ни. Інтерв’ю вийшло настільки насиченим, що ми вирішили роз­ ділити його на дві частини, і другу частину ви зможете прочитати вже в наступному номері. Олександр Кондратенко, шеф-редактор

WE CHOSE THE RIGHT PATH After the release of the first issue of the magazine, frankly, the editorial team felt that we chose the right path, and our vision of the publication of the diplomatic journal has the right to an independent life. The reaction of our readers is, almost uniquely – positive, in­ spires further work. Appropriate reviews are the majority, but if we talk about deficiencies, then we know them well and we will strive to make the magazine more informative and rich. In my opinion, the second issue of our magazine confirms this. Among the many events taking place in Ukraine, in my mind, the future of obtaining autocephaly by the Ukrainian Orthodox Church is very important. For this purpose, many diplomatic efforts were made, both by the church community and by public institutions. The President of Ukraine, Petro Poroshenko, commenting on his meeting with Constantinople Patriarch Bartholomew, emphasized:

KYIV DIPLOMATIC

«I hope that my appeal to Bartholomew, the Patriarch of Constanti­ nople, will bring a positive result and give us the right to own an au­ tocephalous church. The Ukrainian church was founded 1000 years ago in Constantinople. We just come back to the origins.» Understanding the importance of this moment, «Kyiv diplomatic» provided a newspaper page for an interview with Holiness Patriarch of Kyiv and All Rus’-Ukraine Filaret, an interview in which he answers many questions – religious and secular. He reflects on the meaning of being on this land and on the creation of a single local Ukrainian church, which would mean the unification of Ukraine. The interview turned out so saturated that we decided to divide it into two parts, and the second part you can read in the next issue. Oleksander Kondratenko, editor-in-chief


2

ПЕРСОНА

ХОЧЕШ БУТИ ЩАСЛИВИМ – ЛЮБИ! Зі Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України ФІЛАРЕТОМ (в миру Михайло Антонович Денисенко) говоримо про сенс перебування на цій землі, особливо, якщо воно затьмарюється якимись негараздами, випробуваннями, стражданнями. Шукаємо відповіді на питання. Частина 1.

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY

DO YOU WANT TO BE HAPPY? LOVE SOMEBODY! We are talking with the Patriarch of Kiev and All Rus’ - Ukraine Filaret (known in the world as Mykhailo Antonovych Denysenko) about the reason to live on the Earth, especially when the life is overshadowed by some troubles, ordeals, suffering. We are looking for the answers to questions. The first part. – Ваше святосте, розмову важливо розпочати з того, що Україна, як ніколи, близька до появи власної автокефальної помісної церкви. Таку гучну заяву зробив 17 квітня Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з лідерами парламентських фракцій. Знаю, що і Ви всі зусилля спрямовуєте на створення єдиної помісної церкви в Україні. – Створення єдиної помісної української церкви означатиме об’єднання України. Сьогодні вона роз’єднана. І суспільство наше роз’єднане. А коли буде одна Українська православна церква, то будуть існувати різні політичні партії, але всі вони будуть служити інтересам України. І в цьому буде заслуга помісної незалежної Української церкви. Нічого нового ми не вносимо. Цим шляхом ішли всі церкви – і грецька, і румунська, і болгарська, і сербська. Усі без винятку. Коли утворювалась держава, утворювалась і незалежна церква. Ми терпіли довго, але ті церкви теж терпіли довго. І сама російська церква нехай згадає свою історію. Вона ж теж об’явила автокефалію в 1448 році. Без згоди Київського митрополита, хоч належала до Київської митрополії. Без згоди Вселенського патріарха Константинопольського. І 141 рік не визнавалась. Але ж потім її визнали. То нехай вона згадає свою історію і не шкодить нам. Московський патріархат буде існувати в Росії, а в нас буде український екзархат Російської церкви. Об’єднання буде мирним.

– Your Holiness, it is important to start the conversation with the fact that Ukraine, more than ever before, is close to have its own autocephalous local church. Such a loud statement was made on April 17 by the President of Ukraine Petro Poroshenko during a meeting with leaders of parliamentary factions. I know that you are also striving to create a single local church in Ukraine. – Creation of a single local Ukrainian church will mean the unification of Ukraine. Nowdays it is divided. And our society is divided. And when there will be one Ukrainian Orthodox Church, there will be different political parties, but all of them will serve the interests of Ukraine. And this will be the merit of the independent Ukrainian church. We do not bring anything new. All churches such as Greek, Romanian, Bulgarian, and Serbian went through this path. All churches without any exception went through it. When the state was forming, an independent church was forming too. We have suffered for a long time, but those churches also have suffered a long while. And the Russian Church itself should remember its history. The Church declared autocephaly in 1448. Without the consent of the Kiev Metropolitan bishop, though it belonged to the Kiev’s Metropolitanate. They declared autocephaly without the consent of the Ecumenical Patriarch of Constantinople. And it had not been recognized for 141 years. But then it was recognized. Let it recall its history and do not harm us. The Moscow Patriarchate will exist in Russia, and we will have the Ukrainian exarchate of the Russian Church. The union will be peaceful.

– С кільки часу потрібно, щоб мати єдину помісну українсь­ку церкву? – Можна і зразу це зробити, а можна в довгій боротьбі. Саме зараз і йде боротьба за єдину помісну православну церкву. Чому ми хочемо мати незалежну православну церкву? Це бажання кожного народу – мати свою незалежну церкву. Росія має свою незалежну церкву? Має. Греки мають? Мають. Болгари мають? Мають. Грузини мають? Араби мають? Серби мають? Поляки мають? Всі народи мають свої незалежні церкви. Чому ж український народ не має права? А тому, що російська церква грішить. Грішить гордістю. І хоче

– How long does it take to have a single local Ukrainian church? – You can do it at once, or you can do it through a long struggle. Right now the struggle for a single local Orthodox Church is unfolding. Why do we want to have an independent Orthodox church? It is the desire of every nation to have its own independent church. Does Russia Have Its Independent Church? Yes, they do. Do Greeks have? Yes, they do. Do Bulgarians have? Yes, they do. Do Georgians have? Do Arabs have? Do Serbs have? Do Poles have? All nations have their own independent churches. Why are the Ukrainian people not entitled? It is all because of the Russian church sinning. They are sinning

KYIV DIPLOMATIC

3


4

ПЕРСОНА

панувати на цій землі. Хоче мати «руській мір» над народами. І тому бореться за те, щоб Україна не мала своєї незалежної церкви. І тому йде боротьба. Але зараз уже ми бачимо, що настає час, коли Україна буде мати свою єдину українську православну церкву. Але на цій території може існувати і російська церква, тільки не називатися українською. Свобода буде для всіх, як свобідно існують римо-католики, протестанти, греко-католики, мусульмани… Українська буде одна. Визнана. І ми до цього йдемо.

by their pride. And they want to rule on this territory. They want to have a “Russian world” over the peoples. And this is why they are fighting to not allow Ukraine to have its independent church. And this is the reason to wage a fight. But now we can see that the moment when Ukraine will have its Ukrainian Orthodox Church is coming. But on this territory there may be a Russian church, but it won’t be called Ukrainian. Freedom will be for all, as there are freely existing Roman Catholics, Protestants, Greek Catholics, Muslims... Ukrainian church will be one. It will be recognized. And we are going to have it.

– Ваше святосте, зараз в Україні складна ситуація: АТО, війна… Що треба зробити, щоб мир настав на українсь­кій землі, не гинули люди? – Для того, щоб не було війни, треба жити в мирі. Тоді війни не буде. А для того, щоб жити в мирі, треба чинити посправедливості, по законах, які приймають самі ж люди і народи. Для того, щоб не було ворожнечі між народами і війни, треба жити по законах міжнародних. Якщо люди і народи будуть жити по міжнародних законах, не порушуватимуть їх, тоді буде мир. Наприклад, зараз іде війна на Сході. Чому вона іде? Тому що порушений міжнародний закон. Україна віддала свою ядерну зброю. Росія, США та Велика Британія стали гарантами недоторканості української території. Гарант – Росія порушила цю домовленість, в результаті напала на Україну. І це війна. Яка причина? Порушення міжнародного закону. Порушення справедливості. Справедливість полягає в тому, що кожний народ має свою державу і живе на своїй території. А сусідня держава втручається у внутрішнє життя сусідньої держави, забирає територію. Тому йде війна. Всі все розуміють, а жити по правді не всі хочуть. Навіть ті, що хочуть, не можуть. Чому не можуть? Бо не мають сили. Ось, наприклад, заздрити не треба. Але людина не може не заздрити. Засуджувати не треба. А ми засуджуємо. Нема у нас сили. Потрібна божественна допомога. А коли Господь допомагає, то тоді людина і не засуджує, і не заздрить і не навидить. Тому й стає святою. Бо святі не заздрять і не засуджують.

– Your holiness, there is a complicated situation in Ukraine now: The War in Donbass… What needs to be done in order to bring peace to Ukraine and to stop people dying? – In order that there is no war, we must live in peace. Then there will be no war. And in order to live in peace, one must act in right way, according to the laws adopted by people and nations themselves. In order to avoid feud between the nations and war, one must live according to the international laws. If people and nations will live according to international laws, they will not violate them, and then there will be peace. For example, now the war is taking place in the East. Why is this happening? Because the international law was violated. Ukraine has given up its nuclear weapons. Russia, the United States and the United Kingdom have become the guarantors of the territorial integrity of Ukraine. The guarantor – Russia has violated this agreement, as a result, attacked Ukraine. And this is a war. What is the reason? It is a violation of international law. It is a defection of justice. The justice is that every nation has its own state and lives on its own territory. And a neighboring state interferes with the internal life of a neighboring state, seize territory. Therefore, the war continues. Everyone understands everything, but not everyone wants to live in truth. Even those who want cannot. Why cannot they? Because they have not strength. For example, you do not need to envy. But a man cannot but envy. No need to condemn. And we condemn. We have no strength. Divine help is needed. And when the Gog helps, then the man does not condemn, and does not envy or wander. Therefore, it becomes holy. For the saints do not envy or condemn.

– Шоста заповідь Божа така коротка «Не вбивай». Але у цій війні по обидва боки своя правда і кожен узяв до рук зброю… – Правда-істина одна. Не може бути так: у вас правда одна, а в мене правда інша. Правда одна – та, яку відкрив Бог. Що робити з цим? Боротися з гріхом. Боротися з усіма недоліками. Ось, наприклад, святі: чому вони святі? Тому, що вони боролися з цим і побороли. У святих нема цього: моє – твоє. У святих: моє – це твоє,а твоє – це моє.

– The sixth commandment of God is so short: “Do not kill”. But in this war there is own truth on both sides and everyone took up arms... – The true truth is only one. It cannot be like this: you have your truth, and I have my own. The truth is only one that revealed by God. What to do with it? Fight against sin. Fight with all the shortcomings. For example, saints: why are they holy? Because they fought against it and overcome it. The saints do not have this: mine or yours. The saints have a belief: mine is yours, and yours is mine.

– Ви неодноразово зауважували, що церква молиться за те, щоб Господь дав мудрості нашим правителям, мудрості керування народом, державою… – Молиться, щоб влада виконувала свої обов’язки. В чому полягають обов’язки влади? Захищати добро та карати зло. А якщо влада не захищає добро і не карає зло, то вона не

– You have repeatedly noticed that the church prays for the God to give wisdom to our rulers, the wisdom to rule the people, the state... – Praying for the authorities to carry out their duties. What are the responsibilities of the authorities? Protecting goodness and punishing evil. And if the authorities do not protect the good and do not punish

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY

Патріарх Філарет з Президентом України Петром Порошенком та Мариною Порошенко під час Великоднього Богослужіння Patriarch Filaret with the President of Ukraine Petr Poroshenko and Marina Poroshenko during Easter Divine Liturgy

виконує своїх обов’язків. Бо апостол Павло сказав: «Влада не даремно носить меч. Хочеш не боятися влади – роби добро і не будеш боятися, що вона носить меч». Але дуже часто влада меч цей не використовує на захист добра і на покарання зла. Ще одне. Дуже часто у владу ідуть не для того, щоб служити людям, а для того, щоб використовувати її для свого збагачення. І тому така влада буває злочинною. На превеликий жаль, багато таких.

evil, then it does not fulfill its duties. The Apostle Paul said: “There is a reason why the authorities wear a sword. Do not want to be afraid of them – do good things and you will not be afraid that it will wear a sword”. But very often this power does not use this sword to protect the good and to punish evil. There is another thing. Very often people become an authority not because they want to serve people, but to use the power for its own enrichment. And that’s why such a government could be criminal. Unfortunately, there are a lot of these kind.

– Ваше святосте, в чому ж воно – щастя людське? Не всі люди вважають себе щасливими? – По-перше – людина створена для блаженства. Щастя ще не є блаженство. Щастя – це земне поняття, обмежене. А людина створена для більшого. Для блаженства не тимчасового, а вічного. Але людина згрішила і втратила це блаженство, а Син Божий визволив людину від гріха і від смерті й повернув їй те блаженство. І люди блаженствують. Ті, хто єднається з Богом, ті й блаженствують. Єднаються з Богом святі, а грішні ведуть боротьбу з гріхом і в тій боротьбі страждають. Через страждання досягають того блаженства, яке досягли святі.

– Your Holiness, what is people’s happiness? Not all people consider themselves to be happy? – First of all – a person is created for bliss. Happiness is not bliss yet. Happiness is an earthly notion, limited. And a man is created for the greater things. Not for temporary bliss, but for eternal. But man sinned and lost this bliss, and the Son of God has granted man a relief of sin and of death and has returned to him the bliss. And people are blissful. Those who joins God, are enjoying bliss. The saints join God, and the sinners are fighting the sin and are suffering in that struggle. Through the suffering they reach the bliss that the saints have achieved.

– Тобто, якщо кажуть: життя – це мить – це не правильно? – Життя – це не є мить. То атеїсти вчать, що життя – мить. Бог створив людину для того, щоб вона існувала вічно. А вічність людини залежить не від нас. Ми можемо не вірити в це, але людина вічна. Вічна, насамперед, душею. Хочеш чи не хочеш, але з буття вийти не можеш, бо від тебе це не залежить. Але Син Божий спас людину від смерті і тому прийде час, коли всі воскреснуть, і людина, яка вічно існує душею, з’єднається з тілом і буде існувати вічно з тілом воскреслим. Тільки одні будуть з тілом блаженствувати, а інші, хто грішив і не очистився покаянням, страждати.

– Then, if it is said: life is an instant – is it wrong? – Life is not an instant. Atheists are taught that life is a moment. God created a man to exist forever. And the eternity of a person does not depend on us. We may not believe this, but man is eternal. First of all, our soul is eternal. Do you want it or not, but you cannot leave the existence, because it does not depend on you. But the Son of God saved man from death, and therefore there will be the moment when all will be resurrected, and a person who forever exists in the soul, will be united with the body and will exist forever with the body resurrected. Some people will be blessed with the body, and others who have sinned and not purged by confession will suffer.

Матеріал підготувала Людмила Чечель Світлини надані Інформаційним управлінням УПЦ Київської Патріархії

The article was prepared Lyudmila Chechel The photos are provided by the Information Department of the UOC of the Kyiv Patriarchate

KYIV DIPLOMATIC

5


6

ДИПЛОМАТИЧНІ ПОДІЇ

СВЯТО БОЛГАРСЬКОГО НАРОДУ З нагоди 140-річчя Визволення Болгарії від османського ярма відбувся святковий прийом, яке посольство Республіки Болгарії в Україні проводило в Premier Hotel Rus. На свято прийшли друзі – дипломати, акредитовані в Україні, урядовці, представники болгарської діаспори, бізнесмени та політики. Вітав гостей Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Болгарія в Україні Й.В. Пан Красімір Мінчев з дружиною Пані Румяною Тодоровою Мінчевою.

HOLIDAY OF THE BULGARIAN PEOPLE On the occasion of the 140th anniversary of the Bulgaria’s liberation from the Ottoman yoke a festive reception took place, which the embassy of the Republic of Bulgaria in Ukraine held at Premier Hotel Rus. Friends had come on holiday – there were diplomats accredited in Ukraine, government officials, representatives of the Bulgarian diaspora, businessmen and politicians. Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Bulgaria in Ukraine Mr. Krasimir Nedel­chev Minchev and his wife Mrs. Rumyana Todorova Mincheva welcomed guests. During the official part, Mr. Krasimir Minchev noted that on March 03, for several generations, all Bulgarians pay tribute to memory and bowed their heads to the feat of hundreds of thousands of victims – Bulgarian militias, Ukrainian, Russian, Belarussian, Finnish and Romanian soldiers who gave their lives for freedom of Bulgaria. 140 years after liberation, Bulgaria had been a full member of NATO (since 2004) and a full member of the European Union since 2007. Bulgaria has chosen its national motto “Unity makes force” as the motto of its first European presidency (01.01 – 30.06.2018.)

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


DIPLOMATIC EVENTS

Під час офіційної частини пан Красімір Мінчев зазначив, що 03 березня, впродовж кількох поколінь, усі болгари віддають данину пам’яті та схиляють голови перед подвигом сотень тисяч жертв – болгарських ополченців, українських, російських, білоруських, фінських та румунських воїнів, які віддали своє життя за свободу Болгарії. Через 140 років після визволення Болгарія є повноправним членом НАТО (від 2004 р.) та повноправним членом Європейського союзу від 2007 р. Болгарія обрала свій національний девіз «Єдність робить силу» у якості гасла свого першого європейського головування (01.01–30.06.2018 р.). Єдність робить силу – це слова першого болгарського хана Кубрата, чиї останки спочивають в українській землі. «Цього року, – наголосив Пан Посол,- ми святкуємо і ще один важливий ювілей – 100 років від дня встановлення дипломатичних відносин між Болгарією та Україною. Сьогодні, в складні для України часи Болгарія виражає свою політичну і матеріальну підтримку у якості провідної країни, яка відповідає за управління Цільовим фондом НАТО. Більше 500 українських дітей з сімей поранених або загиблих у конфлікті українських громадян перебували на відпочинку в Болгарії. Від 2015 р. Болгарія надала матеріальну та технічну допомогу українським навчальним закладам. Наразі надано безоплатну фінансову допомогу 12 навчальним закладам загальною вартістю понад 220 000 євро». «Болгарія твердо стоїть на позиції підтримки європейського майбутнього України, її єдності, суверенітету та територіальної цілісності. В основі цієї підтримки лежать міцні історичні зв’язки між Болгарією та Україною, які датуються ще 7 століттям. Цей зв’язок базується на наших спільній абетці, духовності, культурі, релігії, на історії давніх часів, яка переплітає долі двох братських народів», – зазначив Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Болгарії в Україні Е.П. Пан Красімір Мінчев. Із вітальним словом до присутніх звернулась Міністр освіти і науки України пані Лілія Гриневич. Після офіційної частини, у банкетному залі «Русь» лунали прекрасні болгарські мелодії у виконанні народного ансамблю українських болгар «ХОРО» із села Зоря Одеської області.

KYIV DIPLOMATIC

Unity makes force – these are the words of the first Bulgarian Khan Kubrat, whose remains are resting on Ukrainian soil. “This year,” Mr. Ambassador stressed, “we celebrate one more important anniversary – 100 years since the establishment of diplomatic relations between Bulgaria and Ukraine. Today, for the hard times for Ukraine, Bulgaria expresses its political and material support as a leading country, which is responsible for the management of the NATO Trust Fund. More than 500 Ukrainian children from families of the wounded or dead in conflict of Ukrainian citizens were resting in Bulgaria. Since 2015, Bulgaria provided material and technical assistance to Ukrainian educational institutions. At present, free financial assistance is provided to 12 educational institutions with a total value of more than 220,000 euros”. “Bulgaria stands firmly in the position of supporting the European future of Ukraine, its unity, sovereignty and territorial integrity. This support is based on strong historical ties between Bulgaria and Ukraine that date back to the 7th century. This connection is based on our common alphabet, spirituality, culture, religion, in the history of ancient times, which intertwines the fate of two fraternal peoples”, said the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Bulgaria to Ukraine H. E. Mr. Krasimir Nedelchev Minchev. The greetings to the audience were addressed by the Minister of Education and Science of Ukraine Mrs. Lilia Grinevich. After the official part, in the banquet room “Rus” there were beautiful Bulgarian tunes performed by the Ukrainian ensemble of Ukrainian Bulgarians “­KhORO” from the village of Zorya of the Odessa region.

7


8

ПЕРСОНА

ТУТ ДУЖЕ ДОБРЕ ПРИЙМАЮТЬ ІЗРАЇЛЬТЯН Надзвичайний та Повноважний посол Держави Ізраїль в Україні пан Еліав Бєлоцерковські – про економічну співпрацю, обмін досвідом та розвиток туристичних потоків між Україною та Ізраїлем.

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY

– Україна та Ізраїль завершили переговори щодо підписання Договору про зону вільної торгівлі. До яких результатів призведе імплементація цього Договору? – Ця угода має дуже великі перспективи. Тут є декілька компонентів. Перший – чисто економічний: скасовується багато мит та підвищується прибутковість. Торгувати ізраїльським компаніям з Україною і навпаки стає більш вигідним. По-друге, це сигнал для ізраїльських бізнесменів, які ще не відкрили для себе Україну. Така угода – це для них немов запрошення. Це значить, що варто приїхати і подивитися, які можливості є в Україні. Це ж стосується і українських бізнесменів. І третій, самий широкий – це політичний компонент. Це надзвичайно важлива річ, яка говорить про високий рівень довіри між двома країнами. – Наскільки привабливим є інвестиційний клімат України для ізраїльського капіталу? Що, на думку ізраїльських інвесторів, можна було би покращити? – В Ізраїлі дуже багато компаній, які займаються розробкою програм та програмного забезпечення. Це частина нашого хай-тек розвитку. Вони давно вже для себе відкрили Україну, і тут є представництва багатьох компаній, які працюють разом із українськими компаніями, українськими інженерами. Відбувається спільна розробка нових програм. Найбільший потенціал розвитку інвестицій – у сфері високих технологій. В Ізраїлі значна частина експорту – високотехнологічна продукція. Я думаю, що в Україні є гігантський потенціал для розвитку цього напрямку, тому що тут дуже високоосвічена робоча сила. В принципі, немає причин, які б завадили вам використати наш досвід створення нової близькосхідної «Кремнієвої долини». Адже багато з тих, хто працює у цій сфері в Ізраїлі – вихідці з України. Гадаю, що цьому треба приділити увагу і, можливо, створити тут умови для розвитку високих технологій, а також індустрії, пов’язаної з високими технологіями, як це було зроблено в Ізраїлі. Там існує система заохочення державою компаній – те, що називається стартап. Це початкова фаза будь-якої компанії, коли є підприємець з якоюсь ідеєю, він створює свою компанію і починає працювати над практичним втіленням цієї ідеї. – Як це працює в Ізраїлі? – Перший етап – це створення якогось прототипу, який би можна було демонструвати потенційному інвестору і показати, що ідея в принципі працює. В Ізраїлі є окрема структура, яка допомагає це робити – офіс Головного вченого при Міністерстві економіки. Скажімо, є підприємець, інженер або вчений, у якого є ідея, яку він хоче реалізувати. Він проходить за невеликі гроші дві експертизи. Перша експертиза – технічна: люди з відповідної галузі перевіряють його ідею, чи можна її реалізувати. Інші експерти перевіряють, чи буде попит на цей продукт. Тоді,

KYIV DIPLOMATIC

якщо ця ідея проходить дві експертизи, підприємцю допомагають створити компанію і дають бюджет. Але не 100% – йому дають приблизно 80%. Тому що в Ізраїлі вважають: якщо підприємець не шукає самостійно і не знаходить кошти, то вони йому не потрібні. Якщо ж це в тому числі і власні кошти, його зацікавленість у прибутковості компанії значно сильніша, тобто, збільшується відповідальність. Цікаво, що гроші йому даються як позику з відсотками. Коли в нього є вже прототип, тоді він може зустрічатися з приватним інвестором. Відсотки він повинен буде сплачувати від продажу товару. Тобто, коли в кращому випадку стартапер отримає інвестицію, налагодить виробництво, то від продажу продукції він має сплачувати відсотки. Якщо ж (а це буває у більшості випадків) компанія провалюється, то ці гроші перетворюються на грант, тобто він їх не зобов’язаний повертати. І що цікаво: головна частина бюджету офісу Головного вченого при Міністерстві економіки Ізраїлю – це гроші, які надходять як відсотки за проданий товар. Тобто всі затрати держави відшкодовуються. Так це працює в Ізраїлі. Думаю, в Україні є дуже великий потенціал для схожої схеми. Від початку створення Держава Ізраїль не мала майже ніяких ресурсів. Тільки недавно було відкрито поклади газу в Середземному морі. Але видобуток дуже складно реалізувати. Єдиний наш ресурс – це люди. Тому всі засновники Держави Ізраїль розуміли, що потрібно вкладати в людей. Одним із головних результатів цієї політики є те, що зараз більша частина економіки – це наукомісткі технології. На сьогодніш-

9


10

ПЕРСОНА

Посол Ізраїлю в Україні Еліав Бєлоцерковські (Eliav Belotsercovsky) з дружиною Еленою Естебан Олеага (Elena Esteban Oleaga).

ній день майже немає великих компаній у світі, які б не мали науково-дослідного центру в Ізраїлі. І це в країні, яка має вороже оточення, знаходиться під загрозою, в пустелі. – Який відсоток успішних людей у таких структурах? – За статистикою 1/12 чи 1/14. Але якщо підприємець «провалився», це ще не значить, що на нього ставлять якесь клеймо. Навпаки, це вважається частиною процесу самоосвіти. Якщо він проаналізував причини невдачі, можливо, в нього буде більше шансів наступного разу. Ті, хто «провалюються», йдуть працювати до близьких за напрямком компанії. А потім можуть знову отримати гроші та розпочати самостійну діяльність. – Нещодавно відбулася робоча зустріч керівництва Державної служби зайнятості України з представниками Держави Ізраїль та некомерційних організацій. Яких нових домовленостей щодо тимчасового працевлаштування українців у будівельній галузі Ізраїлю досягнуто? – Ми підписали угоду про працевлаштування, яка дозволяє і громадянам Ізраїлю працювати в Україні, і громадянам України легально працювати в Ізраїлі. Ми були першою західною країною, яка ще 2011 року відмінила вимогу про туристичні візи для

українських громадян. Минулого року більше 170 тисяч українців приїхали до Ізраїлю, і 250 тисяч ізраїльтян – в Україну. Це дуже великі цифри. Якби не було безвізового режиму, ми б не досягнули й одної десятої від цієї кількості. З іншого боку, є чимала кількість людей, які приїхали в Ізраїль не з метою туризму, а з метою нелегального працевлаштування. Це велика проблема. Одна із цілей угоди – боротися з цим явищем і знайти рішення для людей, які хочуть працювати в Ізраїлі. Угода розповсюджується найперше на будівельні спеціальності. Нелегальне працевлаштування – це експлуатація в чистому вигляді. А угода проводить працевлаштування через державні структури. Людина перед поїздкою вже знатиме, де буде працювати, з нею підписують контракт українською мовою, в Україні. Буде чітке уявлення про зарплату, місце роботи, відпустку. І все це – на базі ізраїльського законодавства. Це означає, якщо ізраїльтянин та українець працюють на будівництві, то вони мають абсолютно рівні права. Люди приходять, записуються у службі зайнятості й проходять тестування. Тоді їм надається робоча віза. І тут одна невелика деталь: ми не беремо усіх, хто проходить тести, а лише 75%. Кого саме – обирає комп’ютер. Це повністю видаляє всіх посередників, які могли брати за це гроші. Зараз ми працюємо з першою групою, буде приблизно 150 осіб. Ми дуже зацікавлені набрати 1000 таких працівників

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY

за перший рік. По закінченню терміну контракту будівельні робітники повертаються в Україну, до своїх сімей. Наступний крок у цій сфері – це додатковий імплементаційний протокол, який буде стосуватися й інших спеціальностей. Інша сфера – це питання молодих учених, аспірантів. У нас є програма, за якою ці люди приїжджають в Ізраїль, працюють в університеті, отримують стипендії. Рік-два, максимум три – і вони повертаються в Україну. – Ізраїль має досить великий досвід боротьби з тероризмом. Як розвивається співпраця між Ізраїлем та Україною у цій сфері? – Одне з головних завдань – це підготовка громадянського суспільства до таких ситуацій. В Ізраїлі починаючи із садочка діти вже проходять спеціальну психологічно-виховальну підготовку. З одного боку, це проводиться так, щоб не залякувати дітей чи дорослих. Але тим не менше, щоб вони були готові до будь-яких ситуацій. В Ізраїлі є кілька десятків тисяч людей, які живуть поруч із сектором Газа, у прилягаючих населених пунктах, які постійно знаходяться під загрозою обстрілу. Для того, щоб підсилити їх психологічний захист перед цими загрозами, з людьми постійно працюють психологи та різні структури. В Україні у 2015-2016 роках ми провели 16 семінарів з експертами з Ізраїлю. У більшості це були російськомовні психологи, які приїжджали сюди та працювали з українськими спеціалістами. Дуже багато громадянських осіб та військо-

вих, потрапляючи до зони військових дій, отримують психологічної травми, які можуть призвести до антисоціальних проявів. Для суспільства це реальна проблема. З цим можна працювати, і в нас є дуже великий досвід. Ми провели такі семінари для українських експертів, для психологів, соціальних працівників, вчителів. Була навіть програма для священиків. – Ізраїль має неабиякий туристичний потенціал… – Дуже важливо, щоб у Ізраїль їхали з туристичною метою, а не для нелегальної роботи. Чим менше буде таких нелегалів, тим простішою стане процедура в’їзду до Ізраїлю. Є ще одна актуальна тема, пов’язана з нецільовим використанням туристичної поїздки. Багато людей в’їжджали в Ізраїль з України й подавали прохання про політичний притулок. В Ізраїлі це тривалий процес, який тривав від двох до трьох років, і протягом цього періоду люди отримували право жити і працювати в Ізраїлі. Була така тенденція: люди сходили з трапу, проходили паспортний контроль і відразу йшли в офіс, який займався клопотаннями про політичний притулок. Таких людей було дуже багато. Тепер ми змінили законодавство, тому що ми знаємо, що немає ніякої причини надавати політичний притулок громадянам України. Тут немає ніяких переслідувань. Я думаю, що це значно зменшить кількість українців, які хочуть нелегально потрапити до Ізраїлю. Це негативна сторона туризму. Якщо ми говоримо про позитив, то переважна більшість – це люди, які приїжджають в Ізраїль з метою туризму. Те ж саме стосується ізраїльтян, які приїздять до України. Останнім часом ми просуваємо так званий тур на вікенд. Це називається «Подорож у два міста – Тель-Авів та Єрусалим». Тель-Авів – це дуже динамічне сучасне місто. Море, прекрасні пляжі, насичене культурне та активне нічне життя. Єрусалим – це історія, релігія, традиції. Це своєрідні два полюси Ізраїлю, хоча між ними лише 75 км. Також приїздить багато паломників. Це Свята земля і для християн, і для мусульман, і для нас. Паралельно розвиваються туристичні потоки ізраїльтян до України. Я думаю, що Умань – це найяскравіший приклад. Але не тільки. В Україні була одна з найбільших єврейських общин у світі. Тут жили і були поховані дуже багато єврейських рабинів, духовних лідерів. Тому є певний елемент релігійного туризму. Це теж паломництво, хоча й у іншій формі. Тут теж дуже великий потенціал. Я думаю, що можна ще розвити тему рекреаційного туризму: люди приїжджали б сюди на курорти, отримували б якесь невелике лікування та велике задоволення від неймовірної природи. Дуже багато людей відвідують Київ, Одесу. Я живу тут уже чотири роки і можу їх прекрасно зрозуміти. В Україні дуже привітно і гарно приймають ізраїльтян. Це позитив, який мої співвітчизники везуть із собою, повертаючись додому до Ізраїлю! Матеріал підготував Дмитро Бєляєв, світлини Олександра Кондратенка

KYIV DIPLOMATIC

11


12

ДИПЛОМАТИЧНІ ПОДІЇ

ПОСОЛЬСТВО УГОРЩИНИ В УКРАЇНІ ПРИЙМАЛО ГОСТЕЙ З нагоди національного свята – 170-ї річниці угорської революції та боротьби за свободу 1848-49 років у посольстві Угорщини відбувся урочистий прийом.

EMBASSY OF HUNGARY IN UKRAINE HOSTED GUESTS On the occasion of the national holiday – the 170th anniversary of the Hungarian Revolution and the struggle for freedom in 1848-49 took place the solemn reception of the Hungarian Embassy.

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


DIPLOMATIC EVENTS

Світлини Бориса Корпусенка / Photos by Borys Korpusenko

До присутніх з привітанням звернувся Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні Й. В. пан Д-р Ерно Кешкень, якій розповів про події 170-річної давнини та про ту важливу роль, яку відіграла угорська революція 184849 років у становленні сучасної Угорщини. – 170 років тому угорський народ знову засвідчив свою легендарну любов до свободи, коли взяв до рук зброю заради боротьби за незалежність. Сьогодні ми згадуємо тих героїв, які віддали найдорожче – своє життя – за угорську свобод. Хоча боротьбу за свободу зрештою перемогла чисельна перевага двох націй, але шляхетні наміри, закладені під час революції – хоча і згодом – були здійснені. Наразі угорський народ живе у вільній та незалежній країні, державі-члені Європейського Союзу, що представляє наші спільні інтереси, – підкреслив Посол пан Ерно ­Кешкень. Під час офіційної частини Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні Й. В. пан Д-р Ерно Кешкень від імені Керівника Міністерства людських ресурсів Угорщини Й. В. пана міністра Золтана Балоґи вручив пану Послу Дмитру Ткачу угорську нагороду Pro Cultura Hungarica за розвиток угорсько-українських мистецьких та культурних зв’язків, промоцію та популяризацію культури Угорщини в Україні.

KYIV DIPLOMATIC

The Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of Hungary addressed the guests with greetings in Ukraine H.E. Mr. ErnőKeskeny, Ph.D, who told about the events of 170 years prescription and the important role played by the Hungarian revolution of 1848-49 in the formation of modern Hungary. 170 years ago Hungarian people testified their legendary love of freedom again, when they took arms in the struggle for independence. Today we recall the heroes who gave the most expensive – their lives – for Hungarian freedom. Although the struggle for freedom ultimately won the numerical superiority of the two nations, but the noble intentions laid down during the revolution – although later they were realized. The Hungarian people are currently living in a free and independent country, a member state of the European Union, representing our common interests, “Ambassador Ernő Keskeny ­emphasized. During the official part, the Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of Hungary to Ukraine, H.E. Mr. ErnőKeskeny, Ph.D. on behalf of the Head of the Ministry of Human Resources of Hungary, Y.V., Minister Mr. Zoltan Balogov, gave Mr. Ambassador Dmitry Tkach a Hungarian ProCulturaHungarica award for the development of Hungarian-Ukrainian artistic and cultural relations, promotion and popularization of Hungarian culture in Ukraine.

13


14

ПЕРСОНА

Я МРІЮ ПОСАДИТИ ГОРІХОВИЙ САД Про бізнес і про життя, про захоплення і про мрії... Почесний консул Республіки Молдова в місті Бориспіль Олег Циганенко – для часопису «Київ дипломатичний».

I DREAM OF PLANTING A WALNUT GARDEN About business and life, about capture and about dreams ... Honorary Consul of the Republic of Moldova Oleg Tsiganenko – for the newspaper “Kiev diplomatic”.

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY

– Мене завжди цікавило, чому люди прагнуть стати ­Почесними консулами? Адже це досить великий обсяг зобов’язань, збільшене навантаження… – Так, це дійсно великий обсяг обов’язків та обмежений – повноважень. Мій шлях був абсолютно природнім. З Молдовою вже багато років мене пов’язують ділові стосунки, у мене там багато друзів. До того ж, ми товаришували з попереднім Послом Молдови, що закінчив свою каденцію три роки тому. Звичайно ж, часто виникає потреба у вирішенні якихось питань, налагодженні контактів. Я цим займався, підтримував заходи Посольства Молдови в України. І в певний момент отримав пропозицію від Молдови як то кажуть узаконити наші взаємовідносини. І вже з нинішнім Послом Русланом Болбочаном ми підготували усі документи, пройшли всі перевірки та відкрили у місті Бориспіль Почесне консульство. Фактично, я продовжую займатись тим самим: налагоджувати контакти між українськими та молдовськими бізнесменами, надаю допомогу громадянам Молдови, коли виникає така потреба.

– I was always interested in why people become Honorary Consuls? Because it is a fairly large amount of commit­ ment, increased load ... – Yes, it really has a lot of responsibilities and limited powers. My way was absolutely natural. With Moldova, for many years, I have been linked with business relations, I have many friends there. In addition, we were friends with the previous Ambassador of Moldova, who finished his term three years ago. Of course, there is often a need for solving some issues, establishing contacts. I was engaged in this, supported the events of the Embassy of Moldova in Ukraine. And at some point I received a proposal from Moldova as they say to legitimize our relationship. And with the current Ambassador Ruslan Bolbochan we prepared all the documents, passed all inspections and opened the Honorary Consulate in the city of Boryspil. In fact, I continue to do the same: to establish contacts between Ukrainian and Moldovan businessmen, and provide assistance to Moldovan citizens when such a need arises.

– Аби стати Почесним консулом, потрібно мати значний досвід ведення бізнесу. Розкажіть про свою діяльність. – Я ніколи не перебував на державній службі. Завжди сам намагався заробляти гроші, починаючи від моменту закінчення Київського інженерно-будівельного інституту. Будівництво в ті роки не розвивалось, і ми створили компанію, що займалася імпортом продуктів харчування тощо. Вона росла, розвивалась і наразі перетворилась на логістичну компанію. Ми надаємо послуги зберігання, доставки та будь-які інші логістичні послуги для наших клієнтів. Тому і з Молдовою виникало безліч питань, які потребували вирішення на міждержавному рівні.

– To become an Honorary Consul, you need to have a great deal of experience in doing business. Tell us about your activity. – I have never been to the public service. I always tried to make money myself from the moment of graduating of the Kiev Engineering and Construction Institute. Construction in those years did not develop, and we created a company engaged in import of food products, etc. She grew, developed and has now become a logistics company. We provide storage services, delivery and any other logistics services to our customers. Therefore, with Moldova there were many issues that needed to be resolved at the interstate level.

– Також ви є Президентом Асоціації логістів України. Чим вона займається? Які завдання ставить перед ­собою? – Я є Головою правління Асоціації, що об’єднує власників митних терміналів України. Ми відстоюємо інтереси цих компаній. Держава постійно намагається «вдосконалити» взаємостосунки між нею та цим бізнесом. Ми, від імені усіх наших членів-логістів, захищаємо інтереси цього бізнесу. Я дуже добре знаю цей бізнес, я цим живу, і в цій сфері у нас немає агресивної конкуренції. Завдання одне – збалансувати інтереси бізнесу та держави. Тому як Асоціація ми є присутніми в громадських радах і Міністерства фінансів, і Міністерства транспорту, і в Державній фіскальній службі.

– You are also the President of the Association of Logists of Ukraine. What is it doing? What tasks does it face? – I am the Chairman of the Board of the Association, which unites the owners of customs terminals of Ukraine. We defend the interests of these companies. The state constantly tries to “improve” the interactions between it and this business. We, on behalf of all of our logistics members, protect the interests of this business. I know this business very well, I live it, and in this area we have no aggressive competition. The only task is to balance the interests of business and the state. Therefore, as an Association we are present at public councils and the Ministry of Finance, the Ministry of Transport, and the State Fiscal Service.

– В Україні досить багато представників міжнародних логістичних компаній. У зв’язку з цим, чи є майбутнє в українських логістичних компаній? В яких саме? – Звичайно, майбутнє в української логістики є. Найяскравіший приклад тому – феномен Нової пошти. Майбутнє за ­on-line торгівлею, за доставкою «до оселі», «останньою милею». І Нова пошта – тільки перша ластівка. Звичайно ж, і

– Ukraine has quite a lot of representatives of international logistics companies. In connection with this, is there a fu­ ture for Ukrainian logistics companies? In which exactly? – Of course, there is a future in Ukrainian logistics. The most striking example of this is the phenomenon of New Mail (Nova Poshta.in Ukrainian). Future will consist of online trade, for delivery “to the home”, “last mile”. And the New Post is just the

KYIV DIPLOMATIC

15


16

ПЕРСОНА

класична логістика залишиться. Переміщувати великі вантажі теж потрібно. Але майбутнє, повторюсь, за обслуговуванням on-line торгівлі. Думаю, з часом, якісно зміняться і великі торгові центри. Вони перетворяться на торгові склади. Це будуть склади нового типу, мультибрендові, з автоматичною комплектацією та автоматизацією майже усіх процесів. У світі вже існують такі термінали. У нас, в нашої компанії також є бачення та плани побудови таких комплексів. А поки ми ще вчимося, вчимося у наших партнерів, у лідерів ринку.

first swallow of this. Of course, the classical logistics will remain. Moving large loads is also required. But the future, I repeat,it is online trading.. I think, over time, the major shopping centers will change qualitatively. They will turn into trading warehouses. These will be new-type warehouses, multi-branded, automated assembly and automation of almost all processes. There are already such terminals in the world. Our company also has vision and plans for building such complexes. While we are still learning, we learn from our partners, market leaders.

– У вашому тандемі хто є лідером: Почесний консул чи бізнесмен? – Відверто кажучи, бізнесмен. Це те, чим я займаюсь усе своє життя, і без чого я себе вже не уявляю. І, звичайно, ставши Почесним консулом, я планую розширювати співпрацю з Молдовою. Там дозволений продаж землі сільгосппризначення. Відповідно, можна будувати довгострокові плани. Приміром, я мрію посадити великий горіховий сад. Але це інвестиції в майбутнє, бізнес для дітей. А для цього потрібна власність на землю, аби не втратити вкладені інвестиції. В Молдові в цьому плані все прозоро і зрозуміло. В Україні поки що такі можливості обмежені.

– Who is the leader in your tandem: Honorary Consul or businessman? – Frankly, businessman. This is what I am doing my whole life, and without it I can no longer imagine myself. And, of course, becoming an Honorary Consul, I plan to expand cooperation with Moldova. There is permitted sale of agricultural land destination. Accordingly, it is possible to build long-term plans. For example, I dream of planting a large walnut garden. But it’s investment in the future, business for children. And this requires land ownership in order not to lose investment. In Moldova, in this regard, everything is transparent and understandable. In Ukraine, however, such opportunities are limited. – There are three Honorary Consuls of Moldova in Ukraine. Do you coordinate your work? – We communicate and interact quite often. We are three beginners, but all from business, so it’s very easy to find a common language, share experiences. There is such an initiative from the new Foreign Minister of Moldova – to gather all honorary consuls in Moldova this year in Kishinev. And to demonstrate to us possibilities, the potential of the country, to provide an opportunity to exchange information and ideas – this is a new impetus in the development of relations, the presentation of Moldova to people who represent it abroad. As in my opinion – very good, useful timely initiative!

Відкриття Почесного консульства Республіки Молдова в м. Бориспіль. Мер Борисполя пан Анатолій Федорчук, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Молдова в Україні пан Руслан Болбочан, Почесний консул Республіки Молдова в Україні пан Олег Циганенко Opening of the Honorary Consulate of the Republic of Moldova in Boryspil. Boryspil Mayor Mr. Anatoli Fedorchuk, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Moldova to Ukraine Mr. Ruslan Bolbocan, Honorary Consul of the Republic of Moldova in Ukraine Mr. Oleg Tsiganenko

– What are the plans for the Honorary Consulate in the near future? – We plan to conclude an Agreement on the twin cities between Boryspil and one of the cities of the Republic of Moldova. Since the opening of the Honorary Consulate in Boryspil, we have very good relations with the mayor of this city, Anatoly Solovievich Fedorchuk, we have the full support of our proposals. For our part, we also support all events taking place in the city. For example, there are ideas for inviting artists from Moldova to city events. – Instead of business and consular activities, what are you interested in? – Every person has his own inspirational captures. My delights are the ability to switch to other activities and keep myself in shape. I am an active person and I have several hobbies. In the 2000s, my friends and I created a paintball team; we traveled with our team all over Europe. In Poland, we

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY

– В Україні є три Почесних консули Молдови. Чи коорди­ нуєте ви свою роботу? – Ми досить часто спілкуємось, співпрацюємо. Ми усі втрьох – новачки, але всі з бізнесу, тому дуже легко знаходимо спільну мову, обмінюємось досвідом. Є така ініціатива від нового Міністра закордонних справ Молдови – зібрати восени цього року у Кишиневі усіх Почесних консулів Молдови. І продемонструвати нам можливості, потенціал країни, надати можливість обмінятись інформацією, ідеями – це новий поштовх у розвитку відносин, презентація Молдови людям, які представляють її за кордоном. Як на мій погляд – дуже добра, корисна та своєчасна ініциатива! – Які плани у Почесного консульства у найближчій перс­пективі? – Ми плануємо укласти Угоду про міста-побратими між Борисполем та одним із міст Республіки Молдова. Від моменту відкриття Почесного консульства в м. Бориспіль у нас дуже гарні стосунки з мером цього міста Анатолієм Соловійовичем Федорчуком, ми маємо всебічну підтримку наших пропозицій. Зі свого боку, ми також підтримуємо усі заходи, що відбуваються у місті. Приміром, є ідеї щодо запрошення артистів з Молдови на міські заходи. – Окрім бізнесу та консульської діяльності, чим ціка­ витесь? – У кожної людини є свої захоплення, які надихають. Мої захоплення – це можливість переключитись на іншу діяльність та тримати себе у формі. Я – активна людина і маю декілька хоббі. У 2000-х роках ми з друзями створили пейнтбольну команду, об’їздили з нею всю Європу. У Польщі навіть виграли Чемпіонат Європи та отримали звання майстрів спорту міжнародного класу з цього виду спорту першими в Україні. Рибальство в моєму житті з дитинства. Тому з часом дитяче захоплення на річці перейшло у трофейну риболовлю. Окрему сторінку моїх захоплень займає авіація. Неймовірне відчуття польоту надихає. Спочатку це були симулятори і вже згодом закінчив школу керування вертольотом та літаком. Кожний політ унікален, небо заряджає та надає відчуття свободи.

even won the European Championship and became the first in Ukraine to receive the title of international class masters of this sport. Fishing is in my life since childhood. As a result, children’s enthusiasm on the river over time became trophy fishing. A separate page of my hobbies is aviation. An incredible sense of flight inspires. At first they were simulators and had graduated from the helicopter and airplane management school. Each flight is unique; the sky loads and gives a sense of freedom.

– Розкажіть про свою родину. – Я маю трьох дітей. Старша донька мешкає в Італії, їй вже зовсім скоро буде 18, молодші – син 5 років та донька 3 років живуть зі мною. З дітьми хотів би проводити більше часу. Це наше безсмертя, наше майбутнє. Дружина зараз займається вихованням дітей та забезпечує мені надійний тил, що для кожного чоловіка дуже важливо. Сподіваюсь, що і надалі мої захоплення та свій досвід я зможу розділити з ними.

– Tell about your family. – I have three children. The eldest daughter lives in Italy, she will soon be 18, younger – a son of 5 years and a daughter of 3 years living with me. I would like to spend more time with children. This is our immortality, our future. My wife is now biting our children and provides me with a solid rear that is very important for each man. I hope that in the future, I can share my passion and my experience with them.

Матеріал підготувала Антоніна Ломачук, світлини з архіву Олега Циганенка

The article was prepared Antonina Lomachuk, photos from archive of Oleg Tsiganenko

KYIV DIPLOMATIC

Золотий кубок Чемпіонату Європи з пейнтболу Gold Cup of European Paintball Championship

17


18

ДИПЛОМАТИЧНІ ПОДІЇ

НАЦІОНАЛЬНЕ СВЯТО ПАКИСТАНСЬКОГО НАРОДУ У Великому залі для святкових подій Hotel Inter Continental Kiev відбувся дипломатичний прийом, присвячений одному з найважливіших свят Ісламської Республіки Пакистан – Дню Пакистану. На прийомі були присутні глави дипломатичних місій, представники громадськості, духовенства, іноземних діаспор, бізнесмени, журналісти. В урочистій промові, торкаючись питань відносин з Україною, Тимчасовий повірений у справах Ісламської Республіки Пакистан Вакар Ахмад наголосив: • Пакистан і Україна підтримують тісні та дружні відносини. Ми цінуємо ці відносини і маємо велике бажання та наміри розвивати тіснішу співпрацю з Україною в різних сферах діяльності. • Наші дві країни готові і надалі продовжувати працювати над вдосконаленням взаємозв’язків після встановлення основних рамок у вигляді спільної Пакистано-Української міжурядової комісії. • Я переконаний, що це відкриє нові можливості для розширення взаємодії в різних секторах, зокрема в сфері енергетики, розвитку інфраструктури, освіти, науки і технологій, а також в сфері оборони. Керівництво обох країн зацікавлено у подальшому зміцненні двосторонніх взаємин. Від українського уряду з вітальною промовою виступив заступник Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції Микола Мовчан. Під час прийому гості мали змогу ознайомитись з предметами національного побуту, костюмами та продегустувати ряд національних страв.

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


DIPLOMATIC EVENTS

УЗБЕКИСТАН: ЗАПРОШЕННЯ ДО СХІДНОЇ КАЗКИ Узбекистан – скарбниця архітектурних пам’яток, осередок найдавніших міст, один із центрів легендарного Шовкового шляху. Тут можна побачити справжній древній Схід – блакитні мечеті Самарканду, караван-сараї Бухари, древню Хіву та сучасну столицю Ташкент. Можна скуштувати справжній узбецький плов, приготовлений за рецептом, якому більше тисячі років. Ціни на готелі тут не захмарні, вечеря в ресторані не спустошить гаманця навіть самого зголоднілого туриста, а віднутність мовних перешкод зробить подорож максимально комфортною. Посольство Республіки Узбекистан в Україні та туроператор Asia Tour Group запросили гостей зануритися до східної казки і ближче познайомитися із загадковим Узбекистаном та його колосальними туристичними можливостями!

Цього вечора у гостей була унікальна можливість дізнатися багато корисної інформації про країну, познайомитися з основними туристичними маршрутами та просто провести приємний вечір у колі колег! Також на гостей чекало частування від Асоціації Кухарів ­Узбекистану!

KYIV DIPLOMATIC

19


20

ПЕРСОНА

ВІДКРИТТЯ ПОСОЛЬСТВА США СПРОВОКУВАЛО ПАЛЕСТИНЦІВ Надзвичайний і Повноважний Посол Палестини в Україні Мохаммед Касем Аль-Асаад коментує недавні криваві події на кордоні між Ізраїлем і Сектором Газа.

THE OPENING OF THE US EMBASSY PROVOKED THE PALESTINIANS Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Palestine in Ukraine Mohammed Qasem Alasaad commented on the recent ferocious events on the border between Israel and the Gaza Strip.

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY

– Пане Мохаммед, чому відкриття посольства США в Єрусалимі викликало таке обурення в палестинців? – Це дуже важливе для нас, палестинців, питання. Ви пам’ятаєте заяву Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про те, що Єрусалим є столицею Ізраїлю? Цікаво: країна віком 240 років передає місто віком 5 тисяч років країні, якій всього лише 70 років! Сьогодні ми маємо керуватися міжнародним правом. Східний Єрусалим насправді є окупованою в 1967 року. територією, як і Західний берег ріки Йордані Сектор Гази. Але ми працювали над тим, щоб на Близькому Сході був мир на основі Резолюцій Ради Безпеки ООН 242 і 338. Вони полягали в тому, що майбутня палестинська держава буде створена на окупованій у 1967 року. території. Ми працювали з усіма американськими адміністраціями, починаючи з Джорджа Буша-старшого. Після обрання Дональда Трампа Президент Палестинської держави Махмуд Аббас зустрічався з ним тричі. Тоді не було жодних натяків на те, що американці збираються перевести їхнє посольство або визнати Єрусалим столицею Ізраїлю, не дивлячись на те, що він це обіцяв у передвиборній кампанії. Цей проект було прийнято конгресом Сполучених Штатів Америки у 1995 році, але кожен президент мав право відтермінувати це. Цього разу замість того, щоб нормалізувати стосунки між Палестиною та Ізраїлем, таке рішення загострило їх. Ми вважаємо, що сьогодні США не є прозорим та єдиним гарантом врегулювання проблем Палестини. Не дивлячись на це, керівництво Палестини завжди готове сісти за стіл перемовин. Президент Махмуд Аббас говорить, що проблеми треба вирішувати тільки мирним шляхом! – А що пропонує Президент Палестини? – ЗатягуватиТягнути це питання наще довгі роки немає сенсу. У лютому Президент виступив на Раді Безпеки ООН з ініціативою мирного вирішення проблеми. Він закликав увесь світ до того, щоб у 2018 році. під егідою міжнародної спільноти та ООН було розпочато мирний процес. Треба, щоб держава Палестина отримала постійне членство в ООН, потрібно досягти визнання між двома державами – Палестиною та Ізраїлем. І ми завжди готові вислухати якісь ініціативи з боку держав-членів ООН для вирішення цього питання. – Але у травні цього року сталися трагічні події… – 14 травня для нас став дуже сумним днем. Тому що відкриття посольства США на окупованій території Єрусалима спровокувало палестинців. 70 років палестинський народ переживає таі страждає – а це п’ять чи навіть шість мільйонів ув різних країнах світу. Так, люди вийшли на вулицю, показавши своє невдоволення і протест, але ж не можна ставити знак рівності між людьми, які вийшли тисячами без зброї в руках, та ізраїльськими солдатами, які стріляли з великої відстані по той бік кордону! В один день загинуло 52 людини. Більше трьох тисяч людей поранено. Це були молоді дівчата й хлопці, які тільки по-

KYIV DIPLOMATIC

– Mr. Ambassador, why did the opening of the US Embassy in Jerusalem cause such an outrage among the Palestinians? – This is a very important issue for us, Palestinians. Do you remember the statement of US President, Donald Trump, that proclaimed Jerusalem to be the capital of Israel? Curiously enough, a 240 year old country gives out a 5000 year old city to a country that is only 70 years old. Today, we must exclusively be guided by International Law. East Jerusalem is currently occupied within the 1967 borders, comprised of the West Bank as well as the Gaza Strip. But we worked towards ensuring peace in the Middle East on the basis of UN Security Council resolutions 242 and 338, according to which the future State of Palestine would be established on the territories occupied in 1967. We worked with all of the American administrations, starting with President George Bush Sr.. After Donald Trump was elected, the President of the State of Palestine, Mahmoud Abbas, had a meeting with him three times. At that point, there wasn’t a slightest hint of the fact that the Americans are about to transfer their embassy or to recognize Jerusalem as the capital of Israel – despite the fact that they promised it during the election campaign. This project was adopted by the United States Congress in 1995, but each president had the right to postpone it. This time, instead of stabilizing the relations between Palestine and Israel, this decision exacerbated them. We believe that today the United States is not a transparent and sole guarantor of the Palestinian Issue. Despite this, the leadership of Palestine is always ready to sit at the negotiating table. As President Mahmoud Abbas always states that our problems must be solved only through peaceful means. –W hat does the President of Palestine propose to do? – Lagging behind with this issue for many years makes no sense. In February, the President addressed the United Nations Security Council with an initiative to resolve the issue peacefully. He called on the whole world to launch a Peace Process in 2018, under the aegis of the international community and the UN. It is imperative that the State of Palestine obtains permanent membership in the United Nations, recognition is needed between both sides, Palestine and Israel, and we are always ready to listen to any initiatives of the UN Member States directed on solving this problem. – But in May of this ongoing year tragic events took place… – May 14th became a very sad day for us, because the opening of the US embassy on the occupied territory of Jerusalem provoked the Palestinians. For 70 years, the Palestinian people are suffering and suffering – and we are talking about five to even six million Palestinians around different countries of the world. Yes, people went out into the streets, manifesting their dissatisfaction and protest, but you cannot put up a sign of equality between people who came out in thousands without weapons in their hands and Israeli soldiers who shot at the people from a great distance; from the other side of the border!

21


22

ПЕРСОНА

бачили життя… Як і кращі сини та доньки інших народів, вони віддали життя за свободу й незалежність. А ті, хто вижив, у майбутньому потребуватимуть допомоги. Ми б не хотіли бачити майбутнє покоління хворим, з інвалідністю! – Буде складно загоїти цю рану, однак має ж бути вирішення цього конфлікту? – Ми завжди покладаємо надію на міжнародну спільноту. Сьогодні не діє закон джунглів: перемагає сильніший! Є держави, які дотримуються міжнародного права. Це Євросоюз, Україна. У цьому контексті я хочу висловити подяку керівництву України за принципову позицію і ставлення до палестинців. Ми дуже вдячні за те, що посол України не був присутнім на церемонії відкриття посольства Сполучених Штатів Америки. Це значить, що Україна не грає за подвійними стандартами. Хоча я знаю і розумію, що в неї добрі стосунки з Ізраїлем і Сполученими Штатами Америки. Але є речі вище за це – принциповість! Нам також допомагає висвітлення цієї проблеми вашими ЗМІ. Тому сьогодні у нас прекрасні стосунки з Україною. У Європейському Союзі також прийняли принципове рішення: ніхто з країн ЄС не переведе своє посольство до Єрусалиму. Таку ж позицію займають Великобританія, Канада, країни Латинської Америки таі Африки. Я вже не говорю про Близький Схід або країни колишнього Радянського Союзу. Весь світ знає, що таке окуповані території. Сьогодні мають перемагати совість, законність та право. – Тоді чому лідери двох країн не можуть знайти правове вирішення проблеми? – На жаль, пан Нетаньяху не зважає на мораль, на кров палестинського народу й міжнародне право. Уявіть собі: 720 резолюцій Генеральної Асамблеї ООН та 45 резолюцій Ради Безпеки – на користь Палестини. Але жодної резолюції Ізраїль не виконав – протягом 70 років окупації Палестини. Стоїть питання: як бути далі? Окупація має бути відшкодована! Окупанти повинні відповідати за економіку й безпеку,

52 people were killed on 1 single day. More than three thousand people have been injured. These were young girls and boys who only began to see life. As the worthiest sons and daughters of other nations, they gave up their lives for the sake of freedom and independence. And those who survived will need help in the future. We would not like to see a future generation of disabled people. – It will be difficult to heal this wound, but surely there must be a solution to this conflict? – We always rely on the international community. The law of the jungle, where the strongest thrives, holds no validity today. There are States that respect international law. The European Union, Ukraine… In this context, I want to express my gratitude to the Leadership of Ukraine for their principled position and attitude towards the Palestinians. We are very grateful to the ambassador of Ukraine for not being present at the opening ceremony of the United States Embassy. This means that Ukraine does not have double standards. Although, I know and understand that Ukraine has a good relationship with Israel and with the United States of America. But there are things above this – principles. We are also helping to highlight this issue in your media. Therefore, today we have excellent relations with Ukraine. The European Union has also made a fundamental decision: none of the EU countries will transfer their embassies to Jerusalem. The same position has been taken by the United Kingdom, Canada, the countries of Latin America and Africa. I’m not even mentioning the Middle Eastern countries or the countries of the former Soviet Union. The whole world knows what the Occupied Territories are. Today, conscience, legitimacy and Law must prevail. – Then why do the leaders of two countries are not able to find a lawful solution to this problem? – Unfortunately, Mr Netanyahu does not respect morality, the blood of the Palestinian people and International Law. Just imagine: There are 720 resolutions of the UN General Assembly and 45 Security Council resolutions – in favor of Palestine. Despite all this, Israel has not fulfilled a single one of them during the 70 years of the occupation of Palestine. The question is: what do we do next? The Occupation has to be reimbursed; Occupants should be held responsible for the economy and security in the area; any demographic and geographical changes should be prohibited. So far, Israel has been doing the exact opposite. Palestinian economy is being deliberately destroyed, and the accustomed way of life is being changed. Our country is divided by a wall – after the entire world celebrated the fall of Berlin Wall! The wall captured two percent of the Palestinian territories, and now people have to walk around the wall, overcoming 30 to 40 km. Despite all this, we worked with former Israeli Prime Ministers – with Yitzhak Rabin, Shimon Peres, Ehud Olmert. We have been working with Netanyahu’s office, but he does not want peace, and this is very clear. If you look away, he is ready to do absolutely anything in order to keep his position as Prime Minis-

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY

заборонити демографічні та географічні зміни. НаразіПокищо Ізраїль робить якраз навпаки! Палестинську економіку намагаються знищити, міняють життєвий устрійуклад. Розділили наші країни стіною – після того, як увесь світ святкував падіння берлінської! Захопивши при цьому ще й два відсотки палестинської території. Тепер людям доводиться об’їжджати стіну, долаючи 30-40 км. Не зважаючидивлячись на це, ми працювали з попередніми прем’єр-міністрами Ізраїлю – з Іцхаком Рабином, Шимоном Пересом, ЄЕхуд Ольмерт. Працюємо і з кабінетом Нетаньяху, але він не хоче миру, і це видно. Якщо подивитися відсторонено, він готовий робити все, що завгодно для того, щоб зберегти за собою крісло прем’єра. Будь-які внутрішні проблеми Ізраїлю відображаються на палестинській ситуації. А треба просто виконати рішення 1967 року: Східний Єрусалим – це столиця Палестини! – Пане Посол, як Ви бачите нинішню ситуацію в ­Палестині? – А що в нас залишилось із 27 тис. кв. км колишньої території Палестини? Майже нічого – 6 тис. кв. км. На 21 тис. кв. км, на історичній території Палестини створили державу Ізраїль. А тепер не дають нам створити свою. Палестинці ж, не дивлячись на це все, займаються будівництвом, наукою, індустрією, розвивають туристичну галузь. Ми не будемо сидіти склавши руки, а будемо піднімати дух нашого народу, спираючись на міжнародне право. Ми сподіваємося, що інші країни підтримають наш народ. Ми сподіваємось на те, що в кінці цього тунелю ми побачимо світло майбутнього держави Палестина! І дві держави, які будуть жити мирно і будувати своє суспільство – заради наших дітей і заради їхніх дітей.

ter. Any internal problems of Israel are reflected onto the situation in Palestine. All you have to do is adopt the 1967 resolution which states that East Jerusalem is the capital of Palestine. – Mr. Ambassador, how do you evaluate the current situation in Palestine? – What have we got left from those 27 thousand square km. of the Historical Palestinian territories? – Almost nothing; only 6 thousand square km. The State of Israel was created upon 21 thousand square km of the historical territory of Palestine, and now they do not allow us to create our own State. The Palestinians, in spite of this, are all involved in construction, science, industry, and in the development of the tourism industry. We will not sit by idly, but we will raise the spirit of our people, based on International Law. We hope other countries will support our people. We hope that at the end of this tunnel we will see the light of the future State of Palestine; Two states that will live peacefully alongside one another and build their society – for the sake of our children and for the sake of their children.

– Можливо, якби палестинцям запропонували відмовитися від Єрусалиму і вони погодились, конфлікт було б вичерпано? – По-перше, палестинський народ ніколи не відмовиться від Єрусалиму, так як Єрусалим – це духовне місто для мусульман та християн, не кажучи про історичні пам’ятки та вулиці, пов’язані з історією Палестини таі Єрусалиму. ЙПо його вулицямих ходив Ісус Христос, несучи свій хрест по вулицях страждання. І не будемо забувати про те, що Ісус Христос народився ув Віфлеємі. А якщо говорити про міжнародне право, то Єрусалим є окупованою територією Палестини Ізраїлем від з 1967 року. Не будемо заглядати дов глибину історії, дев якій всі імперії протягом багатьох століть розглядалидивились на Єрусалим як на місто Палестини. Як можна створити майбутню державу Палестину без столиці Єрусалима? Отже, питання Єрусалиму та навіть біженців, якщо зняти їх з порядку денного переговорів між Палестиною та Ізраїлем, то це лише поглибить проблему, а не вирішить її.

– Perhaps if the Palestinians abandon Jerusalem, the conflict would meet its end? – First of all, the Palestinian people cannot abandon Jerusalem, since Jerusalem is a spiritual city for Muslims and Christians, not to mention all the historical monuments and streets that are tied to the history of Palestine and Jerusalem. Jesus Christ walked on these streets; he carried his cross on Via Dolorosa. Let us not forget that Jesus Christ was born in Bethlehem. If we talk about International Law, it clearly states that Jerusalem has been taken from Palestine and occupied by Israel since 1967. Let us not look into the depths of history in which all the empires, for many centuries, looked at Jerusalem as the city of Palestine. How can a future Palestinian State be created without the capital of Jerusalem? Therefore, if we remove the issue of Jerusalem and even that of the refugees from the Palestinian-Israeli negotiations agenda, then these two issues will only deepen all the problems without solving any of them.

Матеріал підготував Дмитро Бєляєв

The article was prepared Dmytro Beliayev

KYIV DIPLOMATIC

23


24

ДИПЛОМАТИЧНІ ПОДІЇ

В КИЄВІ СВЯТКУВАЛИ NOWRUZ 2018

В урочистостях, які проходили в Колонній залі Київської міської ради, взяли участь вісім посольств, акредитованих в Україні – Азербайджанської Республіки, Ісламської Республіки Афганістан, Киргизької Республіки, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан, Республіки Узбекистан, Турецької Республіки, Туркменістану. Відкриваючи урочисту частину, Надзвичайний і Повноважний Посол Ісламської Республіки Афганістан в Україні Сардар Мохаммад Рахман Огли (Sardar Mohammad Rahman Oghli) привітав присутніх, серед яких глави дипломатичних місій і міжнародних організацій, урядовці, народні депутати, представники громадських організацій, ЗМІ: – Від імені всього дипломатичного корпусу та особливо від імені Ісламської Республіки Афганістан вітаю Вас на святкуванні Навруз та приходу Нового року за сонячним календарем. ­Ласкаво просимо! – Навруз – початок нового року, який дарує нове життя природі, корінням пов’язаний з давньою історією людства.

– Навруз не тільки оживляє природу і надихає людей, але й є культурною спадщиною давньої цивілізації різних країн, таких як Афганістан, Іран, Азербайджан, країн середньої Азії, Індійського субконтиненту і так далі. – Навруз з давніх пір є найчудовішим весняним святом у світі. – В Афганістані, Туркменістані та інших країнах свято почали відзначати після створення календаря Джалалі, який був розроблений за указом Султана Малик Шах, правителя Сельджукскої держави. Сьогодні цей день офіційно святкується як початок Нового року і Нової весни. – Тож, вітаю всіх зі святом Навруз та Новим роком. Під час концерту, в якому брали участь представники культур різних країн, гості мали можливість оглянути виставки предметів народної творчості та про дегустувати страви національних кухонь. Захід проходив за підтримки Департаменту культури Київської міської державної адміністрації і при участі проекту OUTLOOK, якій виступав організаційним партнером свята.

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


DIPLOMATIC EVENTS

KYIV DIPLOMATIC

25


26

ПЕРСОНА

WATER – ONE OF THE MOST VALUABLE RESOURCES OF MANKIND Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Tajikistan to Ukraine and Republic of Moldova Faizullo Kholboboev – about the purpose of announcing the new International Decade of Action “Water for Sustainable Development” 2018-2028”, the results of previous initiatives of Tajikistan related to water problems… – Mr. Ambassador, please tell us about the water initiatives of Tajikistan and what is your country’s role in solving global water problems? – First of all, I want to note, that the water plays a crucial role in the development of mankind and it is a main sources of life and well-being. Humanity has praised and glorified it as a sacred resource for thousands of years. Due to rapid population growth, economic development and other challenges that impact the natural resources, the value of water has increased dramatically. It is gratifying that Tajikistan is one of the main initiators of the solution of water problems. From 2000 to 2016, by the initiative of the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon, the United Nations General Assembly adopted seven resolutions on water. Among them are International Year of Freshwater (2003), International Decade for Action, “Water for Life”, 2005-2015, International Year of Water Cooperation, 2013 and International Decade for Action, “Water for Sustainable Development”, 2018-2028, which deserve special attention. All these initiatives are aimed at creating a broad and flexible platform for discussion and searching for optimal and rational ways of solving problems and tasks related to water resources. It is on the formation of a constructive water dialogue that all our efforts and undertakings are aimed, since any water issue can be resolved only through cooperation and establishment of partnership, trust and mutually beneficial relations. Back in 2007, giving a statement at the First Asia-Pacific Water Summit in 2007, the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon noted that “...the world development trends

suggest that the cost of water might exceed the cost of oil, gas, coal and other natural resources essential for the sustainable future of each country and region”. Numerous studies conducted over the past 10 years proved, with facts and figures, the accuracy of that statement and encouraged the international community to focus on addressing water issues. Indeed, today in some countries, including European, the costs of drinking water is already more than gasoline, not to mention the regions of the world where this valuable resource is lacking, where, in fact, the value of water is higher than gold. Thus, as an essential resource for sustainable development, water has been included in numerous documents and strategies for development at the regional, national and global levels. As a result, various aspects of water issues were incorporated into the Sustainable Development Goals (SDGs). Such an accomplishment was made possible thanks to the hard work and tireless efforts of various stakeholders. – What activities were carried out by Tajikistan in the framework of the previous International Decade of Action 2005 - 2015 «Water for Life»? – It should be noted that we successfully completed the previous International Decade of Action 2005-2015 «Water for Life». A lot has been done in this decade. In accordance with the resolutions of the UN General Assembly, three interactive dialogues of the General Assembly were held in 2010, 2013 and 2015. In addition, the Government of the country, in cooperation with the UN, prepared and conducted the following important events in Dushanbe:

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY

• Medium-term comprehensive review of the implementation of the International Decade for Action “Water for Life” in June 2010; • International High-Level Conference on Water Cooperation in August 2013; • International high-level conference on the results of the implementation of the International Decade for Action “Water for Life” in June 2015. In July 2016, the UN Secretary-General published a report on the implementation of the International Decade for Action “Water for Life”, 2005-2015 (A / 71/260). In accordance with this report, “the Decade was marked by many achievements. No other ten-year period in the history of the United Nations can compare with it by the number of events and results related to water resources”.

KYIV DIPLOMATIC

Along with this, the Decade, as noted in the report, “has exposed shortcomings and problem points, slowing progress towards the achievement of goals and targets for water resources. There are numerous restrictions in terms of human, institutional and financial resources”. – What is the role of Tajikistan in solving this problem in the Central Asian region? – Tajikistan has also been an important player in solving water problems at the regional level. About 60 per cent of water resources of the rivers in Central Asia (the Aral Sea basin) are formed in Tajikistan. We generously shares this vital resource with our neighbours. Over the last 20-25 years, the joint coordination as for the management of efficient resources usage has been failed in the

27


28

ПЕРСОНА

region. It is known that the Aral Sea has almost dried up, the shores of the sea have moved away for hundreds of kilometers. This has resulted from the fact that under independence, each country of the region was profligate in using water resources. They began to cultivate new lands, independently change the riverbed, irrigate new lands, build various types of water facilities,

etc. As a result, new problems and new threats have arisen in the regions: some regions suffer from acute shortage of drinking water, including that for irrigation, because of the abundance of water, other regions face erosion of soils, rising groundwater levels, which has led the irrigated land to waste. In our opinion, this problem is observed not only in our Central Asian region, but also in other regions and across the world. Proceeding from this, the idea of rational water use within the framework of the International Decade of Action «Water for Sustainable Development» program is now considered one of the most topical issues supported by all countries. Our country is a co-founder of the International Fund for Saving the Aral Sea and its two commissions, the Interstate Commission for Water Coordination (ICWC) and the Interstate Commission on Sustainable Development (ICSD), which provide platforms for discussing urgent transboundary water issues in the region. In Central Asia, where the water source mainly originates from within the territories of the two upstream countries and the lion’s share of this water is used by the downstream countries, intergovernmental water cooperation is the key not only for addressing water problems and issues of social and economic development, but also for ensuring peace, stability and security. Water cooperation acquires even more significance today against the backdrop of the ever-increasing impact on the region of challenges such as climate change and population growth. For instance, in Central Asia in the 1960s per capita water supply was equal to 8.4 thousand m3 per year, while today it has experienced a fourfold decrease, accounting for up to 2.1 thousand m3 per year.

This amount exceeds the global indicators by almost eight times. Meanwhile, the population growth rate in the region, at more than 2 per cent per year, is among the highest in the world, and freshwater resources are steadily depleting. According to experts, the Central Asian glaciers, which are the main source of water for the rivers in the region, have been diminishing year after year in terms of glacial area, and by 0.1 per cent per year in terms of ice volume. The current situation demands that urgent measures be undertaken to adapt to the dramatic effects of climate change and to promote the sustainable management of water resources in the region. This can be achieved only through the coordinated actions of all countries involved in constructive regional cooperation, with due consideration to their respective interests, the improvement of the institutional and legal framework, and a significant increase in investment in infrastructure. The introduction of integrated water resources management (IWRM) at both the regional and national levels is an essential component of this process. Tajikistan has already begun reforming its water sector, taking into account the basic principles of IWRM, including the introduction of basin water resources management. To this end, in 2015, the Government of the Republic of Tajikistan adopted the Water Sector Reform Programme for the period of 2016-2025. It is aimed at improving the legal framework and institutional mechanisms, developing infrastructure and creating a relevant base of implementation tools, including database and information systems, scientific and research works, capacity development and other water management tools. In Tajikistan, where over 95 per cent of electricity is generated by hydroelectric power stations, water and energy are closely interrelated. Development of agriculture is also primarily based on the use of water resources, since more than 80 per cent of agricultural products are produced through irrigation. At the time, providing the population with access to safe drinking water and basic sanitation remains the top priority for the water sector. This issue is especially urgent in rural areas, where over 70 per cent of the country’s population lives. It is also important to note the negative impact of climate change that causes water-related disasters such as floods and mudflows. Every year Tajikistan faces numerous natural disasters, mudflows, floods, landslides, which cause great damage to the country’s economy. Accordingly, water, among other key issues, is given priority in the National Development Strategy of the Republic of Tajikistan for the Period up to 2030. To systematize all water-related goals and objectives of sustainable development, the country is currently drafting its 2030 National Water Strategy. A new draft of the Water Code of the Republic of Tajikistan that accounts for current trends and requirements has been introduced and is currently under consideration. The human right

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY

to safe drinking water and sanitation is given priority in these documents. – In your opinion, to which extent the water issue may affect Ukraine? – I think that in addressing water issues, no country can stand aside, because in the face of rapid population growth, economic development and the impact of other challenges and threats that create an additional burden on natural resources, the value of water increases from year to year repeatedly, therefore the resolving of water issues becomes a cornerstone. It is just a matter of time that Ukraine today doesn’t have a water problem. It is clear that Ukraine is a water-sufficient country and water scarcity does not threaten the country in the near future, however, issues of ecology, environmental protection and access to clean drinking water can’t leave aside any reasonable person. According to experts’ assessment, Ukraine is considered one of the least prosperous countries in Europe in terms of local water resources − 1 thousand cubic meters per 1 inhabitant. By comparison, in Sweden and Germany − 2,5 thousand, France − 3,5 thousand, Great Britain − 5 thousand cubic meters. The economy of Ukraine is characterized by a high proportion of water-containing and energy-intensive technologies. And their implementation and expansion were carried out in the most “cheap” way − without the construction of appropriate treatment facilities. Today Ukraine is taking the consequences of structural deformations of the national economy of the previous years. The plain truth is that today in the context of dynamic economic and industrial development, the ultimate goal of everyone, whether is an individual or a legal entity, is a personal benefit, whereas very few pay attention to the efficient usage of water as well as the ecology and environmental protection. If to take the Dnipro river as an example, one will notice that its waters are very muddy, clogged and unusable for drinking or even some basic technical needs. This already indicates our attitude to water, non-observance of sanitary and epidemiological norms regarding the preservation of water ecology. I think the main problem with the water complex of Ukraine is the lack of proper control over the condition of water bodies. In my opinion, today Ukraine is in dire need of reforms in this area. These reforms should include a financial component that guarantees a direct link between the payment for water use and financing of priority water protection activities creating a management mechanism that would gradually reduce pollution of surface and groundwaters, diminish the risks of emergencies, preserve and recreate ecosystems and improve health of the population. But this is not a one-year problem, it requires constant actions. – What are the main goals and objectives of the new International Decade for Action «Water for Sustainable Development, 2018-2028?

KYIV DIPLOMATIC

– The new decade is a logical continuation of the previous one, since many programs and activities have not yet been completed and are not brought to the logical end. During this period, it is planned to complete programs and develop new strategies for the rational use of water resources in the medium and long term.

We hope, that the new Decade will provide an important platform for political dialogue and the exchange of information and experience, becoming an important instrument for promoting the achievement of internationally agreed goals and targets related to water resources, including those contained in the 2030 Agenda. It is for discussion of these and other topical issues of water cooperation, 20-22 June 2018 in Dushanbe the Government of the Republic of Tajikistan, in cooperation with the UN and other partners, is planning to hold the International High-Level Conference on the International Decade for Action “Water for Sustainable Development” 2018-2028. At the conference, we also intend to continue and expand the framework of the dialogue, which can give new impetus to the intensification of efforts in the implementation of the coming Decade. Taking this opportunity, I would like to take this opportunity to invite all interested countries, international organizations and stakeholders to actively take part in the forthcoming High-level International Conference on the International Decade for Action “Water for Sustainable Development, 2018-2028”, which will be held on 20-22 June of this year in Dushanbe and join to the global initiative to solve water issues in the new decade for the benefit of the development of all mankind. The material was prepared by Antonina Lomachuk, photos by Oleksandr Kondratenko and from the archives of the Embassy of the Republic of Tajikistan in Ukraine

29


30

СПІВПРАЦЯ

ВЕЛИКИЙ ОПЕРАТОР МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ ТУРЕЧЧИНИ ATA VIZYON HEALTH ВИХОДИТЬ НА УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК Одна з лідируючих турецьких компаній у сфері лікувально-оздоровчого туризму Ata Vizyon Health має намір активно розвивати цей нішевий напрямок серед українців. За заявою компанії, в її планах – завоювання 25% ринку виїзного медичного туризму України протягом наступних п’яти років. Протягом цього періоду Ata Vizyon Health вкладе понад 1,5 млн USD в просування та розвиток напрямку в Україні. «Туреччина для українців давно є популярним місцем курортного туризму. Наша мета – відкрити і показати всі можливості окремих напрямків – лікувально-оздоровчого та термального», – запевняє Яшар Тюрксой, директор зі зв’язків з міжнародною громадськістю та корпоративних комунікацій компанії Ata Vizyon Health. Туреччина посідає третє місце в світі за кількістю іноземних пацієнтів згідно зі звітом Глобального альянсу з трудових ресурсів охорони здоров’я. На частку країни припадає 12,2% від усіх медичних туристів в світі, а це – близько півмільйона людей щорічно. У країні функціонує понад 30 тис. медичних установ та близько 1500 термальних джерел. За допомогою програм Ata Vizyon Health українці зможуть пройти лікування або реабілітацію в будь-якому з них. За словами представників туроператора, середній чек двотижневого оздоровлення в Туреччині становить близько $ 1400, що на 35-40% нижче конкурентних пропозицій традиційних європейських напрямків медичного туризму. При цьому пакетні пропозиції на турецький напрямок сформовані за принципом «все включено», завдяки чому українці можуть заощадити значні кошти. «Ata Vizyon Health має угоди з провідними готелями Туреччини, завдяки чому у пацієн­та з України з’являється можливість заощадити тільки на проживанні ­25-30%», – підкреслює Яшар Тюрксой. «У Туреччині налічується 60 медичних факультетів, дипломи яких визнаються в усьому світі, а рівень надаваних тут медичних послуг відповідає кращим європейським стандартам. Медичні установи Туреччини оснащені найсучаснішим високотехнологічним обладнанням. Наша країна також займає перше місце в Європі з точки зору ресурсного потенціалу і третє місце в світі за кількістю курортних зон», – коментує генеральний директор Асоціації термального і медичного туризму «Тестудо» Явиз Йилик. Турецьке агентство медичного туризму Ata Vizyon Health спеціалізується на термальному лікуванні. Ata Vizyon Health

співпрацює з кращими лікарями і лікарнями в Турецькій республіці і є членом асоціації турецьких туристичних агентств (TÜRSAB). Ключовими напрямки роботи Ata Vizyon Health є: • Лікувально-оздоровчий туризм в Туреччині – організація лікування в провідних клініках країни, що надають кваліфіковану допомогу в усіх напрямках сучасної медицини, включаючи лікування з використанням технології CyberKnife та роботичних технологій. • Термальний туризм в Туреччині – відвідування термальних курортів з метою якнайшвидшого відновлення після лікування або оздоровлення організму. На сьогоднішній день Туреччина входить до ТОП-7 країн за кількістю та різноманітністю термальних джерел. За лікувальними властивостями місцеві джерела знаходяться на першому місці в світі. Вони оздоровлюють при таких захворюваннях як артрит, ревматизм, захворювання м’язових тканин, проблеми в області ортопедії та неврології, ускладнення після переломів і операцій, спортивні травми, шкірні та гінекологічні захворювання. Ata Vizyon Health співпрацює з кращими клініками та термальними курортами Туреччини. Додатково компанія надає своїм клієнтам послуги з бронювання авіаквитків, резервування готелю або гостьового будинку, трансфер, послуги перекладача та особистого помічника, допомогу в організації дозвілля. Ксенія Свиридова, Trembita PR

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


DIPLOMATIC EVENTS

100 РОКІВ ЛИТОВСЬКІЙ ДЕРЖАВІ Посольство Литовської Республіки в Україні і Київське товариство литовців, з нагоди 100-ї річниці відновлення Литовської Республіки, запросило друзів на концерт Вільнюського струнного квартету, якій відбувся у Національній філармонії України. Перед початком концерту, під час офіційної частини, Надзвичайний і Повноважний посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс (Marius Janukonis) та Голова Верховної Ради України Андрій Парубій (Andriy Parubiy) обмінялися привітальними промовами. Світлини Олександра Кондратенка

KYIV DIPLOMATIC

31


32

ПЕРСОНА

ЯКЩО НАМ ВДАСТЬСЯ ЗРОБИТИ ПИРІГ БІЛЬШИМ, У БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ У ВИГРАШІ БУДУТЬ ОБИДВІ СТОРОНИ Надзвичайний і Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Й. В. пан Йонет Джан Тезель про перспективи співпраці між Туреччиною та Україною поділився з читачами часопису «Київ дипломатичний».

ІF WE CAN MAKE THE PIE BIGGER, BOTH SIDES WILL WIN IN ANY CASE. Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Turkey to Ukraine, H. E. Mr. Yönet C. Tezel – about the prospects of cooperation between Turkey and Ukraine for the readers of the magazine «Kyiv diplomatic».

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY

Продовження. Початок інтерв’ю – у попередньому числі часопису «Київ дипломатичний»

The continuation. The beginning in the previous issue of magazine «Kyiv diplomatic»

– Нещодавно наші країни домовилися посилити співпрацю у військовій сфері. Чи можете Ви розповісти про деталі планів такої співпраці? – Співпраця в оборонній промисловості протягом багатьох років була на порядку денному обох країн. Зараз, у «новій Україні», перспективи співпраці та партнерства зросли. Є сфери, в яких Україна сильніша, а в інших перевагу має Туреччина. Таким чином, ми можемо не лише торгувати у цій сфері, але й бути партнерами, створювати спільні підприємства тощо. Будучи членом НАТО, Туреччина дотримується стандартів НАТО в оборонній сфері, а саме цього Україна також прагне досягти. Ми підтримуємо євроатлантичну інтеграцію України, тому що вона піде на користь нашому регіону та на користь українцям.

– Our countries recently agreed on enhancing cooperation in military sphere. Can you tell us about the detailed plans of this cooperation? – Cooperation in the defence industry has been on the agenda of both countries since many years. Now in the “new Ukraine”, prospects of cooperation and partnership have grown. There are areas where Ukraine is stronger, in others Turkey has advantages. So, not only can we trade in this field, but we can also have partnerships, joint ventures etc. Turkey as a NATO member observes NATO standards in the defence area, which is something Ukraine is also seeking to achieve. We support Ukraine’s Euro-Atlantic integration because it is good for our region and it is good for Ukrainians.

– Продовжуючи військову тему, чи планує Туреччина здійснювати навчання або реабілітацію українських військовослужбовців? – Збройні сили Туреччини та їх українські колеги мають дуже добрі контакти. Після візитів Командувачів ВМС та Армії, що відбулися протягом останніх двох років, цієї весни Україну відвідає наш вищій військовий посадовець – Начальник Генерального штабу Туреччини. Як елемент цих контактів на високому рівні, включаючи Жандармерію, створюються різноманітні механізми співпраці. Фінансова допомога у військовій сфері, обміни військовим персоналом є частиною таких механізмів співпраці. Крім допомоги на двосторонньому рівні, Туреччина також робить значні внески до добровільних фондів НАТО заради допомоги Україні у процесі реформ у військовій сфері. Протягом останніх трьох років Туреччина також приймала в Анталії членів сімей українських військовослужбовців, які постраждали під час військових дій, де вони відпочивали та проходили реабілітацію. – Підтримка з боку Туреччини у кримському питанні дуже важлива для України. Ми вдячні Вашій країні за допомогу у звільненні керівників Меджлісу кримськотатарського народу! Не можу не запитати: які плани Туреччини у сфері гуманітарної підтримки кримських татар? – Дійсно, Туреччина надає велику підтримку кримськотатарському народу. Ми не лише не визнаємо анексію Криму, але також підтримуємо кримчан, і особливо кримських татар, які відчули негативні наслідки подій, що сталися у 2014 році. Кримські татари заслуговують на мирне та вільне життя на своїй історичній батьківщині, якою є Крим. На жаль, кримськотатарське керівництво, більшість з якого зараз знаходиться у Києві, навіть не можуть відвідати Крим. У цей

KYIV DIPLOMATIC

– Further to the military theme, does Turkey plan to undertake certain actions in training or rehabilitation of Ukrainian military servicemen? – Turkish Armed Forces and their Ukrainian counterparts have very good contacts. Following visits by the Navy and Army Commanders within the last two years, the Turkish Chief of Staff, our top military official, will visit Ukraine this spring. As part of these high level contacts, including the Gendarmerie, various cooperation mechanisms are being established. Military financial assistance,

Пані Аве Брігадер-Тезел на 25-му Благодійному Ярмарку, організованому Міжнародним Жіночим Клубом Києва (IWCK). Mrs. Ave Brigader-Tezel at the 25th Charity Fair, was organized by the International Women’s Club of Kyiv (IWCK).

33


34

ПЕРСОНА

Надзвичайний і Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Й. В. пан Йонет Джан Тезель з дружиною пані Аве Брігадер-Тезел, Військовий Аташе, капітан першого рангу пан Хакан Селім ДЖАНДЖА, пані Айшем ДЖАНДЖА з Головою Представництва НАТО в Україні, Директором Офісу зв’язку НАТО паном Александером Вінніковим. Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Turkey to Ukraine H.E. Mr. Yönet C. Tezel with wife Mrs. Ave Brigader-Tezel, Captain (N) Hakan Selim CANCA, Military Attaché, Mrs. Ayşem CANCA, Mr. Аlexander Vinnikov, Head of the NATO Representation to Ukraine, Director of the NATO Liaison Office.

виключно складний час, на прохання України, ми постійно допомагаємо кримським татарам, які потребують підтримки у гуманітарній сфері та у сфері охорони здоров’я, а також надаємо логістичну підтримку кримськотатарському керівництву. Жодна країна не надає такої значної прямої допомоги, як Туреччина. Що стосується кримських татар і самого Криму: через правові та політичні складнощі, надавати їм прямо допомогу важче. Наш доступ до Криму значно звузився. Ми намагаємося допомагати, не визнаючи анексію; це важко, але ми намагаємося. Дозвольте також сказати про ТІКА, Турецьке агентство співробітництва і координації, яке активно працює у багатьох частинах України. На жаль, після анексії вони не працюють у Криму. Офіс ТІКА, розташований у Києві, протягом років підтримав близько 400 проектів по всій ­Україні: від гуманітарної допомоги до охорони здоров’я, розвитку інфраструктури, санітарії, освіти тощо. – Освіта у Туреччині – новий і цікавий напрямок для українських студентів. Чи планує Уряд Туреччини розширити можливості дня навчання українців у ­Туреччині? – Дійсно, існують дієві механізми, завдяки яким українським студентам, які хочуть отримувати у Туреччині неповну та повну вищу освіту, включаючи докторський рівень, надаються стипендії. Наше Посольство щорічно оголошує процедури подання заяв, і співбесіди проходять у Посольстві. Українські установи проінформовані належним чином. Офіс Радника з питань освіти може надати інформацію зацікавленим студентам. Крім цього, українські студенти, які вивчають турецьку мову в українських університетах, мають можливість брати участь у програмах у Туреччині. Інститут

exchange of military personnel are part of these cooperative mechanisms. In addition to bilateral assistance, Turkey also contributes significantly to NATO’s voluntary funds for helping Ukraine’s reform process in the military field. For the last three years Turkey has also been taking family members of Ukrainian military personnel affected by the fighting to Antalya for recreation/morale purposes. – Turkey’s support in the Crimean issue is very important for Ukraine. We are grateful to your country for assistance in liberation of the leaders of the Meclis of the Crimean Tatar People! We cannot avoid the question: what are Turkey’s plans in the sphere of humanitarian support to Crimean Tatars? – Indeed Turkey is a strong supporter of the Crimean Tatar people. Not only do we not accept the annexation of Crimea, we also stand by Crimeans and especially Crimean Tatars who are negatively affected by what has happened since 2014. The Crimean Tatars deserve to live in peace and freedom in their historic homeland, that is Crimea. Unfortunately the Crimean Tatar leadership who are now mostly in Kyiv cannot even travel to Crimea. In this exceptional and difficult times, in line with the request of Ukraine, we have been helping the Crimean Tatars in need of humanitarian, healthcare assistance, as well as logistical support to the Crimean Tatar leadership. No other country helps directly as much as Turkey. As for the Crimean Tatars in Crimea itself; because of the legal/political complications, helping them directly is more difficult. Our access to Crimea has been severed significantly. We try to help without recognizing the annexation; it is difficult, but we are trying. Let me also tell you about TİKA, the Turkish Cooperation and Coordination Agency, which has been active in many parts of Ukraine. Unfortunately, they are not active in Crimea since the

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY

annexation. The TİKA office situated in Kyiv has supported some 400 projects across Ukraine over the years, ranging from humanitarian assistance to healthcare, infrastructure development, sanitation, education etc.

Юнуса Емре організовує та створює сприятливі умови для деяких з таких програм. Говорячи ще ширше, туризм – ще один зростаючий канал, через який українці та турки можуть краще дізнатися один про одного. Протягом останніх двох років ми побили рекорди кількості українців, які відвідують Туреччину. Українці почувають себе у Туреччині бажаними гостями та високо цінують якість послуг і конкурентні ціни. Водночас, ми хочемо зробити більш відомою в Україні нашу спільну історичну спадщину, включаючи замки, артефакти, тощо, що відносяться до періоду Османської Туреччини. Це також сприятиме розвитку культурного туризму в Україні та привабленню турецьких туристів.

– Education in Turkey is a new and interesting direction for Ukrainian students. Are there plans from the side of Turkey’s Government to increase the scope of opportunities for Ukrainians’ education in Turkey? – Indeed, there are ongoing mechanisms through which scholarships are provided to Ukrainian students willing to study in Turkey at the undergraduate and graduate level, including PhDs. Yearly application procedures are announced by our Embassy and interviews are conducted at the Embassy. Ukrainian institutions are duly informed. The Education Counsellor’s office in the Embassy can share information with interested students. Also, Ukrainian students studying Turkish language in Ukrainian universities have the possibility for attending programs in Turkey. The Yunus Emre Institute organizes and facilitates some of these programs. At a more general level, tourism is another growing channel for Ukrainians and Turks to get to know each other. For the past two years we have been breaking records in the number of Ukrainian tourists visiting Turkey. Ukrainians feel welcome in Turkey and they appreciate the quality of services and competitive prices. Meanwhile, we want to bring more to the surface our common historical heritage in Ukraine, including castles, artifacts etc. dating back to the Ottoman-Turkish period. This will also serve to develop cultural tourism tours in Ukraine to attract Turkish visitors.

Публікацію підготував Олександр Кондратенко, світлини автора

The publication was prepared by Оleksander Kondratenko, photos by author

Надзвичайний і Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Й. В. пан Йонет Джан Тезель та Віцепрем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Turkey to Ukraine H.E. Mr. Yönet C. Tezel and Vice Prime Minister – Minister of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine Gennady Zubko.

KYIV DIPLOMATIC

35


36

СПІВПРАЦЯ

25-ТА РІЧНИЦЯ ПОЛЬОТІВ TURKISH AIRLINES ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ «БОРИСПІЛЬ» У будівлі аеропорту Київ-Бориспіль відбулася пресконференція, присвячена цій події. Серед учасників пресконференції пан Йонет Джан Тезель, Надзвичайний і Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні, пан Емре Меневше, Віце-президент Turkish Airlines з продажу у Східній Європі та Балканському регіоні, пан Дінчер Саїджи, Генеральний директор Представництва Turkish Airlines у м. Києві, пан Дихне Євгеній, Перший заступник генерального директора ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», пані Сердюк Оксана, Директор департаменту туризму та курортів, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Turkish Airlines здійснили свій перший рейс до України у 1993 році. Рейси виконувались двічі на тиждень. Сьогодні Turkish Airlines виконує більше 60 рейсів на тиждень із шести українських міст – Києва, Одеси, Харкова, Львова, Запоріжжя та Херсона, а також три вантажних рейса на тиждень. Всі 16 пасажирських рейсів до Києва виконуються на широко­ фюзеляжних літаках типу Airbus A330. Turkish Airlines – надійний партнер Міжнародного аерпорту «Бориспіль». За останні 5 років Turkish Airlines перевезли більше 1 мільйона пасажирів та виконали більше 4 000 пасажирських рейсів з/до аеропорту Київ-Бориспіль. Протягом останніх років найбільш популярними напрямками з Києва стали Стамбул, Анталья, Маямі, Мале, Занзібар, Тель-Авів, Ашхабад, Гуанчжоу, Пекін, Шанхай, Каїр, Барселона, Делі, Сеул та Бангкок. У якості одного з найдовших діючих іноземних перевізників на українському ринку Turkish Airlines і надалі планують покращувати якість обслуговування і будуть продовжувати пропонувати українським пасажирам унікальний досвід подорожей у наступні роки. Turkish Airlines, Inc., Зв’язки з громадськістю

TURKISH AIRLINES IS CELEBRATING 25TH ANNIVERSARY OF ITS FLIGHTS TO KYIV А press-conference was held in the building of the Boryspil International Airport. H.E. Mr. Yonet Can Tezel, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of The Republic of Turkey to Ukraine, Mr. Emre Menevse, Turkish Airlines Vice-President for Sales in Eastern Europe and The Balkans regions, Mr. Dincer Sayici, General Manager of Turkish Airlines Representative Office in Kyiv, Mr. Yevhenii Dykhne, First Deputy Director General of Boryspil International Airport, Mrs. Oksana Serdiuk, Head of Tourism and Resorts Department of Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine participated to Celebration of 25th Anniversary of Kyiv Flights. Turkish Airlines launched its first flight to Kyiv in 1993. Flights were operated twice a week. Today, Turkish Airlines operates 16 flights to Kyiv by wide-body aircraft, Airbus A330. In addition to; the flag carrier operates more than 60 flights a week to 6 Ukrainian cities: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia and Kherson, and 3 freighter flights a week. Turkish Airlines is a reliable partner of Boryspil International Airport. For the last 5 years, Turkish Airlines carried more than 1 million passengers and made more than 4 000 of passenger flights from/to Boryspil International Airport. During the last years the most popular destinations from Kyiv were Istanbul, Antalya, Miami, New York, Chicago, Mauritius, Male, Zanzibar, Tel Aviv, Ashgabat, Guangzhou, Beijing, Shanghai, Cairo, Barcelona, Delhi, Seoul and Bangkok. As one of the long-established foreign airlines in Ukrainian aviation market, Turkish Airlines will continue to increase ­ the quality of service and will keep striving to offer its Ukrainian ­passengers a unique travel experience in forthcoming years. Turkish Airlines, Inc., Media Relations

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


ROBINSON’S WAYS

КАЗКОВА МАГІЯ КАППАДОКІЇ

Кажуть, що люди там живуть у печерах, літають на повітряних кулях, підіймаються на високі скелі, аби насолодитися найкрасивішим заходом сонця, пити каппадокійське вино та рахувати надзвичайно яскраві зірки, до яких, здається, можна дістати рукою. Мова йде про казкове, надзвичайне місце – Каппадокію. На просторах всесвітньої павутини відзначають, що є 10 речей, які треба зробити в Каппадокії. 1. Взяти в оренду скутер та досліджувати тутешні долини: химерність ландшафтів та їх різноманітність вражають і додаткових коментарів, взагалі-то, не потребують. 2. Записатися на екскурсію у міні-групу за маршрутом Гьореме – каньйон Іхлара – підземне місто Дерінкую. Ці місця відстоять один від одного на пристойній відстані, та й докладна розповідь гіда буде вельми доречною. 3. Не пошкодувати грошей і на світанку піднятися в небо на повітряній кулі, оглянути навколишні краєвиди з висоти пташиного польоту та зробити унікальні фотознімки. 4. Пройтися вуличками Гьореме, зазирнути до сувенірних крамничок і, можливо, навіть зважитися на великогабаритну покупку – килим ручної роботи та нереальної краси.

KYIV DIPLOMATIC

5. Уважно роздивитись древні фрески, що збереглися на ­стінах виритих в скелях храмів, – найщільніша їх к­ онцентрація на території, що зветься Музеєм під відкритим н­ ебом. 6. Відвідати підземне місто, що складається з розгалуженої мережі переходів та кімнат, аби побачити, як жили та ховалися тут від сарацинів ранні християни кілька століть тому. 7. Ближче до вечора знайти затишний ресторанчик та скоштувати місцевий делікатес: запечене у глиняному горщику м’ясо з овочами – Testi Kebabi. 8. Переночувати в одному з готелів, номери яких влаштовані безпосередньо в печерах, проте обладнані всіма благами цивілізації. 9. З’їздити на декілька годин до сусіднього Аваносу – міста гончарів, подивитися на керамічні вироби ручної роботи. 10. У другій половині дня встигнути до Учхисару, піднятися у тамтешню фортецю на горі та помилуватися, як сонце на заході розцвічує навколишні скелі у найрізноманітніші ­відтінки. «Про загадкову, неймовірну та неосяжну Каппадокію можна розповідати нескінченно. Щоб повною мірою охопити всю космічну красу та відчути приголомшливу енергетику цього місця, створеного спільними зусиллями природи та людини, треба хоча б раз побачити його на власні очі», – відзначив пан Ібрагім Унсал, генеральний директор компанії Welcome Tour&Mahzen Hotels Cappadocia під час нашої зустрічі. Тож, не зволікаючи ані хвилини, часопис «Київ дипломатичний» відправляється до цього казкового куточка Туреччини, аби зробити 10 (чи більше) обов’язкових речей та відчути магію Каппадокії на собі. Особисті враження та інформація «з ­перших рук» – у наступному числі часопису «Київ ­дипломатичний».

37


38

СТОРІНКА МЕРА

ЛЮДИНА – ГОЛОВНА ЦІННІСТЬ Анатолій Соловйович Федорчук – міський голова Борисполя від 2006 року – про місто Бориспіль, позитивні зміни та плани на майбутнє.

А PERSON IS THE MAIN VALUE Мг. Anatoly Fedorchuk – Mayor of Boryspil from 2006 – about Boryspil city, positive changes and plans for the future.

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PAGE OF THE MAYOR

– Пане Анатолію, Ви вже не вперше обираєтесь мером міста Бориспіль. Мабуть, та програма та її реалізація, з якою Ви йдете на вибори, до душі мешканцям міста. Як змінилось місто від моменту Вашого першого ­обрання? – Перемагати дуже просто. На першому місті завжди має стояти людина. Саме це є головною європейською цінністю. Я нещодавно повернувся зі Швеції і там почув у поліцейському відділку: «Для нас головне, аби людина почувала себе комфортно». Вони не говорять про поліцейського, про заробітну платню, про проблеми. Перше речення почали з того, що все треба створити для людини. Загалом про себе говорити – це не скромно. Я можу тільки одне сказати. Коли в 2006 році проводили анонімне опитування, то на питання «Перебуваючи за кордоном і кажучи, що ви з міста Бориспіль, які емоції ви відчуваєте?» тільки 10% гордились своїм містом. Натомість сьогодні цей відсоток значно вищий. Сталось багато змін у нашому місті. Приміром, у 2006 році у нас в місті не було Будинку культури, жодного дитячого майданчика, не освітлювались вулиці, не було лавочок, не було тротуарів. Тобто складалось таке враження, наче ми живемо десь дуже-дуже далеко від столиці. Від того часу багато що змінилось. І є ряд реалізованих проектів, які у мене викликають гордість, і заради яких варто було ставати міським головою Борисполя. – Розкажіть хоча би про деякі з них. – Приміром, реконструкція старого кладовища, перепоховання за усіма церковними канонами 1600 могил та створення на території 4,5 га меморіально-паркового комплексу. Цей проект потребував, у першу чергу, значних моральних зусиль, але його вдалося реалізувати. Також нам вдалось реалізувати декілька інвестиційних проектів, які дали нашому місту позитивні результати. У 2011 році за кошти Світового банку ми повністю модернізували наш бориспільський водоканал, який дозволив сьогодні людям отримувати якісну воду. В нас зменшилась кількість технічних поривів, зросла якість води. Це і є реалізація програми «Чиста питна вода», де люди мають можливість отримувати чисту джерельну воду. А витрати на утримання таких бюветів ми покладаємо на міський бюджет, а це біля 1 млн грн. Також ряд інших проектів. Приміром, наше місто невеличке, але нам вдалось залучити такого інвестора як McDonald`s. Ви знаєте, що далеко не всі обласні центри мають такі структури. Це показник того, що наше місто інвестиційно привабливе, прогнозоване і головне – політично стабільне. На жаль, головна проблема України – ми не є стабільними для інвестора, у нас немає чітких правил гри. І на інвестиційній мапі світу України фактично немає. І мені соромно і за нашу державу, і за себе. Якщо повернутись знову до Борисполя, то в нас реалізовані інвестиційні проекти по енерго­збереженню. Ми знаходимося практично на завершальному етапі по утепленню шкіл, залишилось лише

KYIV DIPLOMATIC

– Mr. Anatoly, you are not the first time elected mayor of Boryspil. Apparently, the program and its implementation, with which you go to the elections, are liked by the inhabitants of the city. How has the city changed since your first election? – To win is very simple. On the foreground there should always be a person. That is the main European value. Recently I returned from Sweden, and heard from the police station there: “For us, the main thing is to make a person feel comfortable. “They do not talk about a policeman, about wages, about problems. The first sentence began with the fact that everything should be created for a person. In general, talking about yourself is not modest. I can say only one thing. When in 2006 an anonymous survey was conducted, then on the question: ”What emotions do you feel being abroad and saying that you are from the city of Boryspil?” – just 10% was proud of their city. On the contrary, today this percentage is much higher. There have been many changes in our city. For example, in 2006 we did not have a Culture House, no children’s playground, no street lighting, no bench, no sidewalks. It was an impression that we live somewhere very very far from the capital. Since then, much has changed. And there are a number of implemented projects that I am proud of. And for the sake of which it was worth becoming the City Head of Boryspil. – Tell about at least some of them. – For example, the reconstruction of the old cemetery, the rebuilding of all the church canons of 1600 graves and the creation of a 4.5-hectare memorial-park complex were carried out. First of all, this project required considerable moral effort, but it managed to realize it. We also managed to implement several investment projects that gave our city a positive result. In 2011, at the expense of the World Bank, we completely modernized our Boryspil water supply channel, which allowed people to receive high-quality water today. We have reduced the number of technical impulses, increased water quality. This is the implementation of the Clean Potable Water program, where people have the op-

39


40

СТОРІНКА МЕРА

декілька шкіл та садочків. Усі решта вже зроблені. Ми замінили повністю в усіх бюджетних закладах вікна. І маємо значну економію на втратах на утримання цих будівель. Приміром, школа №1. Ми використали кошти компанії Nef Co, поставили індивідуальний тепловий пункт, утеплили школу, замінили дах – і отримуємо більше 50% економії теплової енергії. Але саме головне, що діти почувають себе комфортно, тепло та затишно. Ще у 2006 році декілька шкіл Борисполя мали туалети на вулиці. Це просто неприпустимо! Це ж діти! Ми це питання вирішили повністю. Є такий проект, яким не варто, здавалось би, хизуватись, але це реалії нашого життя. В нас людина приходить

portunity to get clean source water. We rely on the city budget for maintenance of such pump-rooms, which is about 1 million UAH. For example, our city is small, but we managed to attract an investor such as McDonald’s. You know that not all regional centers have such structures. This is an indicator that our city is investment attractive, predictable and, most importantly – politically stable. Unfortunately, the main problem of Ukraine – we are not stable for the investor, we do not have clear rules of the game. And on the investment map of the world – Ukraine actually does not exist. And I am ashamed for our state and for ourselves. If we come back to Boryspil, we have implemented investment projects for energy conservation. We are practically at the final stage in the warming up of schools, leaving only a few schools and kindergartens. All the rest are already made. We have completely replaced the windows in all budgetary institutions. And we have considerable savings on the costs of maintaining these buildings. For example, school number 1. We used the funds of Nef Co, installed an individual heat point, insulated the school, replaced the roof – and we get more than 50% energy savings. But the most important thing is that children feel comfortable, warm and cosily. In 2006, several Boryspil schools had toilets on the street. This is simply not acceptable. These are the children! We solved this issue completely. There is such a project that it would not seem worth it to show off, but it is the realities of our lives. We have a man coming to this world in a good environment: the office, flowers, purity. And in the last resort they go to terrible conditions, at least in the Kyiv region. The so-called morgues (pathologic-anatomical cases) are more likely to resemble cramps. We had a worse situation in

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PAGE OF THE MAYOR

у цей світ у гарній обстановці: пологове відділення, квіти, чистота. А в останню путь відправляються у жахливих умовах, принаймні, у Київській області. Так звані морги (паталого-анатомічні корпуси) швидше нагадують хліви. У нас в 2006 році була ще гірша ситуація. Перше, що стали робити, це туалети та паталого-анатомічне відділення. Багато хто не сприймав цього, чинив спротив. Лікарі просили в першу чергу корпуси відремонтувати, будувати нові відділення. Але ми почали саме з моргу. Там взагалі не було ніяких умов. Коли на вулиці +30, сморід навкруги стояв нестерпний. І правдами, і неправдами нам вдалось реалізувати проект, долаючи спротив деяких депутатів, звинувачення у відмиванні коштів тощо. Але ми збудували сучасний паталого-анатомічний корпус. Він обійшовся міському бюджету у 13, 9 млн грн, а на сьогодні, враховуючи інфляцію, це коштувало би більше 70 млн. І я пишаюсь тим, що сьогодні мешканці Борисполя мають можливість достойно провести в останню путь людину. І в Україні закладів такого рівня, на жаль, дуже мало. Звичайно, коли починаєш порівнювати нас з Європою, то розумієш, що нам ще треба багато чого зробити, аби люди змінювались на ментальному рівні, змінили своє ставлення в першу чергу до самих себе, почали любити себе, почали з позитиву. На жаль, сьогодні цього у нас немає. – Як це зробити? – Це питання не однієї години розмови. Але це можна зробити. Нам не вистачає лідерів у країні. Їх треба вирощувати. Коли сьогодні в нас знищується система управляння, коли чиновника у нас асоціюють з корупціонером, без суду та слідства, то в нас і не буде нормальної системи управління. Ну не можна розглядати людину, яка працює в держорганах, як безумовного корупціонера. Або, якщо людина працює в фіскальній службі, то це хабарник. На жаль, сьогодні правоохоронні органи свою роботу проводять саме через таку призму. От цим і відрізняються цивілізовані країни. В першу чергу допомогти людині. А якщо людина не виконує правила гри, тоді вже з нею розбираються. Потрібні зміни на ментальному рівні. Це стосується і прибирання за собою після відпочинку на природі, і поваги до себе та оточуючих, і елементарних правил поведінки на вулиці. – Коли говорять про Бориспіль, то в першу чергу згадують про аеропорт. Як ви співпрацюєте? – Це якраз приклад нецивілізованих підходів. Коли 1975 року робили Бориспіль містом обласного значення, то аеропорту присвоїли поштову адресу Бориспіль 7. А минулого року, у нецивілізований спосіб десь у владному кабінеті просто перереєстрували аеропорт Бориспіль до району. Оскільки хтось вирішив, що у Борисполя дуже багато грошей. І тільки завдяки Асоціації міст України та заступнику голови Київської ОДА Письменному О.М. нам вдалося в останній момент хоча би зменшити вилучення з нашого бю-

KYIV DIPLOMATIC

Міський голова Борисполя, Анатолій Федорчук здобув перемогу у номінації «Міський голова року»! Урочиста церемонія нагородження переможців та лауреатів загальнонаціональної програми «ЛЮДИНА РОКУ-2017» відбулася 24 березня в Національній опері України ім. Т.Г. Шевченка. Mayor of Boryspil, Anatoly Fedorchuk won in the nomination “City Mayor of the Year”! The solemn ceremony of awarding winners and laureates of the nationwide program “MAN OF YEAR-2017” was held on March 24 at the National Opera of Ukraine. T.G. Shevchenko

2006. The first things that they began to do are the toilets and the pathologic-anatomical department. Many did not perceive this, opposed it. In the first place doctors asked to repair the cases and to build new offices. But we started with the morgue. There were no conditions at all. When on the street +30, the stench was unbearable around. Truth and falsehood, we managed to implement the project, overcoming some deputies, allegations of money laundering, and so on. But we built a modern dental-anatomical building. He cost the city budget 13, 9 million USD, and today, taking into account inflation, it would cost more than 70 million. And I am proud that today residents of Boryspil have the opportunity to duly lead the last man. And in Ukraine, institutions of this level, alas, very little. Of course, when you begin to compare us with Europe, you realize that we still have a lot to do, so that people change at

41


42

СТОРІНКА МЕРА

the mental level, change their attitude in the first place to themselves, began to love themselves, began with a positive. Unfortunately, today we do not have this one. – How we can do that? – This is not an issue of one hour of talk. But this can be done. We do not have enough leaders in the country. They must be grown. When today the system of governance is destroyed when an official is associated with a corruptor, without trial and investigation, then we will not have a normal control system. Well, one can not consider a person who works in state organs as an unconditional corruptor. Or, if a person works in a fiscal service, then it is a bribe taker. Unfortunately, today law enforcement bodies carry out their work precisely because of such a prism. This is the difference between civilized countries. First of all help a person. And if a person does not comply with the rules of the game, then they are already dealing with her. We need changes at the mental level. This also applies to cleaning up after a rest in nature, and respect yourself and others, and elementary rules of conduct on the street.

джету на 50 млн. Інакше би в цьому році ми мали би проблеми навіть з виплатою заробітної плати. В європейській країні такого апріорі не могло би бути. Все має вирішуватись за столом переговорів таким чином, аби і район, і місто вигравали. Адже 70% наших містян працюють в аеропорті Бориспіль. Вони користуються послугами та інфраструктурою міста, їх діти відвідують школи, дитячі садочки. І це неправильно, що сьогодні аеропорт повністю забрали з відання міста. Звичайно, зараз ми проводимо відповідну роботу. Є начебто підтримка з боку адміністрації аеропорту, аби видатки до місцевих бюджетів розділялись 50 на 50. Але для цього потрібен час. – З іншого боку, Бориспіль – єдине місто в Київській області, де відкрили дипломатичну установу. – Як на мене, це дуже почесно. Це говорить і про політичний імідж нашого міста. Дякуємо Посольству Молдови, що воно зробило правильний вибір. Ми сподіваємося, що цей приклад буде підхоплений і іншими дипломатичними представництвами. І я бачу широкі можливості для подальшого розвитку як економічних, так і культурних стосунків із Республікою Молдова. Це наш добрий сусід. Країна, що демонструє багато чого нового в тій ж самій житлово-комунальній сфері. Навіть з «євробляхами», з якими наш парламент ніяк не може справитись, Молдова питання вирішила. У них є чому повчитись. І взагалі, у будь-якого міста, у будь-якої країни є чому повчитись, як позитивному досвіду, так і не-

– When talking about Boryspil, the first thing to remember about is the airport. How do you cooperate? – This is just an example of non-civilized approaches. When Boryspil was made a city of oblast significance in 1975, the airport was assigned a mailing address to Boryspil 7. Last year, in an uncivilized manner, Boryspil airport just re-registered the district of Boryspil somewhere in the area. Since somebody has decided that Boryspil has a lot of money. And only thanks to the Association of Ukrainian Cities and the Deputy Chairman of the Kyiv Oblast State Administration O.Pysmenny we managed at the last moment at least to reduce the withdrawal from our budget by 50 million. Otherwise this year, we would have problems even with payment of wages. In a European country this a priori could not have been. Everything should be solved at the negotiating table in such a way that both the district and the city will win. After all, 70% of our cities operate at Boryspil airport. They use the services and infrastructure of the city, their children attends schools, kindergartens. And it is not correct that today the airport was completely taken away from the city administration. Of course, we are doing the right thing right now. There is supposedly support from the airport administration, so that expenditures to local budgets are 50 to 50 divided. But this takes time. – On the other hand, Boryspil is the only city in the Kiev region where a diplomatic establishment was opened. – As for me, this is very honorable. It also speaks about the political image of our city. We thank the Embassy of Moldova that it has made the right choice. We hope that this example will be intercepted by other diplomatic missions. And I see wide opportunities for further development of both economic and cultural relations with the Republic of Moldova. This is our good neighbor. It is a country that shows a lot of new things in the same housing and communal sphere. Even with “Eurobrowsers”, which our

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PAGE OF THE MAYOR

гативному. Тому я покладаю великі надії на Руслана Болбочана, на Олега Циганенка, які мають своє бачення розвитку наших взаємовідносин. Я хотів би лише, аби відкриття Почесного консульства в Борисполі послужило зближенню двох народів. – Наскільки нам відомо, розглядається можливість підписання Угоди між Борисполем та одним із міст Молдови щодо міст-побратимів. – Так, такі переговори ведуться. Підбирається нам у побратими місто поблизу Кишинева. У третю неділю вересня у нас День міста, і ми сподіваємось, що до того часу підпишемо таку Угоду. І це буде значним проривом у наших відносинах з Молдовою. – Який місту Бориспіль від того зиск? – У першу чергу, це обмін досвідом у соціальній, культурній, економічній, промисловій сферах. На території нашого міста є низка цікавих виробництв, продукція яких, можливо, була би цікава Молдові. Так само, думаю, і в Молдові є багато чого, що могло би зацікавити нас. Принаймні, відкриття фірмового магазину якісних молдавських вин чи коняків було би позитивом для міста. Було би цікавим, аби наші діти відвідали молдовські школи. Побачили їх систему освіти, порівняли би з нашої та обмінялись би позитивним досвідом. Також було би гарно, аби діти з Молдови приїхали до нас, пожили нашим шкільним життям. Корисно було би почути їх думку. Як то кажуть, вустами дитини глаголить істина. – Як на Вашу думку, чому вигідно відкривати в місті Бориспіль дипломатичні місії? По-перше, в нас знаходиться ДП Міжнародний аеропорт Бориспіль. Також є такий задум, аби збудувати поблизу аеропорту великий комплекс з готелем, бізнес- та розважальним комплексом. Для проведення офіційних зустрічей, переговорів абсолютно не потрібно їхати до Києва, стоячи у заторах. Наше місто є інвестиційно привабливим. Ті ж американці 2008 року за півтора роки вклали в наше місто $95 млн і побудували виробничо-промисловий комплекс – фармакологічну фірму. Тоді вона називалась Maxwell, сьогодні – Pharmex Group. Причому в Америці такий проект реалізовувався 36 місяців, а в нас – 18. Тобто сказати, що в нас все погано, я би теж не хотів. У нас прекрасні традиції, прекрасні люди. Просто нам часто-густо організаційних моментів не вистачає, відповідальності. А так в цілому, я думаю, для іноземних представництв це було би цікавим. Німеччина відкрила найбільше в світі почесних консульств, і саме через них вона вирішує свої питання торгівлі, економіки, просуває свої товари. Це є правильним. Матеріал підготувала Антоніна Ломачук, світлини – з архіву Міської Ради м. Бориспіль

KYIV DIPLOMATIC

Parliament cannot cope with, Moldova has decided the issue. We have something to learn in them. And in general, in the woe of any city, in the trouble of a country there is something to learn, both positive experience and negative. Therefore, I put great hopes on Ruslan Bolbochan, Oleg Tsiganenko, who have a vision of developing our relationship. I would just like to see the opening of the Honorary Consulate in Boryspil as a rapprochement between the two nations. –A s far as we know, it is possible to sign a contract between Boryspil and one of the cities of Moldova regarding the twin cities. – Yes, such negotiations are underway. We are picking up a brotherhood city near Kisheniv. On the third week of September, we have the City Day, and we hope that by that time we will sign such an Agreement. And this will be a significant breakthrough in our relations with Moldova. – What is the benefit to Boryspil from this? – First of all, this is an exchange of experience in the social, cultural, economic, industrial spheres. In our city there are a number of interesting productions, the products of which, perhaps, would be interesting to Moldova. So, I think, and in Moldova there are many things that might interest us. At least, opening a branded store of high-quality Moldovan wines or cognacs would be positive for the city. It would be interesting for our children to visit Moldovan schools. They saw their education system, compared with ours and exchanged positive experiences. It would also be nice if children from Moldova came to us, lived our school life. It would be useful to hear their opinion. As they say, the child’s mouth tells the truth. – I n your opinion, why it is profitable to open diplomatic missions in Boryspil? – Firstly, we have the State Enterprise Boryspil International Airport. There is also a plan to build a large complex with a hotel, business and entertainment complex near the airport. To conduct official meetings, negotiations absolutely do not have to go to Kiev, standing in the troughs. Our city is an investment attractive. The same Americans in 2008, in a year and a half, have invested $ 95 million in our city and built a production-industrial complex – a pharmacological firm. Then she was called Maxwell, today – the Pharmex Group. And in America, such a project was implemented for 36 months, and in our country – 18. I would not like to say that everything in our country is so bad . It’s just that we often have a lack of organization moments and responsibility. And in general, I think it would be interesting for foreign missions. Germany has opened the world’s largest honorary consulates, and it is through them that it solves its issues of trade, the economy, promotes its goods. This is correct. The article was prepared Antonina Lomachuk, photos from the archive of Boryspil City Council

43


44

СПІВПРАЦЯ

ПРО УКРАЇНУ – АРАБСЬКОЮ ВЖЕ ПРОТЯГОМ ШЕСТИ РОКІВ

Наприкінці 2017 року інформаційному порталу «Україна поарабськи» виповнилося шість років, протягом яких ми працювали над іміджем України в арабському світі та досягли серйозних успіхів. З перших днів існування ІП і по сьогоднішній день наша мета незмінна – формування позитивної думки про Україну в арабському світі. ІП «Україна по-арабськи» на своїй основній версії подає новини про Україну арабською мовою. Новини ж арабських і мусульманських країн – на другорядній версії російською мовою, виступаючи, таким чином, своєрідним мостом між Україною та арабським світом. Читачі з 22 арабських країн, які цікавляться Україною, щоденно отримують інформацію про різні аспекти життя нашої країни: політика, культура, економіка, дипломатія, спорт, тощо. Очолюють список відвідувачів читачі з таких країн: Саудівська Аравія, Єгипет, Об’єднані Арабські Емірати, Йорданія, Ірак, Марокко, Ліван, Палестина (Ізраїль), Алжир, Кувейт, Катар, Судан та ін. Успіхом я вважаю той факт, що представники дипломатичних місій арабських та мусульманських держав в Україні, а також арабські експерти, представники арабських МЗС та медіа, постійно моніторять новини ІП «Україна по-арабськи», черпаючи при цьому потрібну їм інформацію. Це, в свою чергу, має відображення в інформації про ситуацію в Україні, яку дипмісії передають до своїх МЗС. Таким чином, у зовнішньополітичних відомствах країн формується певна думка і позиція щодо України.

Наприкінці 2017 року ми запустили безпрецедентний щоденний проект «дипломатичного дайджесту», що виходить арабською мовою у робочі дні, його отримують вже близько 550 організацій. У їх числі дипмісії арабських країн в Україні, Євросоюзі та СНД, українські дипмісії в арабських країнах, МЗС і державні інформаційні агентства арабських країн та інші важливі центри, які приймають рішення або аналізують українське питання та міжнародну ситуацію в цілому. Крім того, 2017 року ми запровадили розділ, у якому щодня публікується унікальний історичний матеріал, що знайомить читачів з подіями, що сталися в Україні цього дня. Цей розділ створено з метою ознайомлення арабської аудиторії з багатою історією України. Усвідомлюючи глибину культурного та туристичного потенціалу нашої країни, ми щоденно публікуємо фоторепортажі на нашій сторінці у Facebook (218 тис. дописувачів). Це фотоматеріали, що відображають визначні місця України та її туристичний потенціал, мета яких – привабити туристів та інвесторів у туристичний сектор нашої держави. У момент кризи, яку переживає наша країна, починаючи від часів Майдану, Україна стала центром уваги всього світу. Під час цих історичних подій ми захищали Україну, виступаючи джерелом інформації для арабського світі, де є близько 400 млн. читачів у 22 державах, де наша країна може знайти підтримку і, можливо, альтернативні виходи зі складної ситуації. «Україна по-арабськи» стала чи не єдиним об’єктивним і достовірним джерелом щоденної інформації про українську кризу для арабомовних читачів. Протягом останніх чотирьох років близько 15 арабських супутникових телеканалів та близько 20 арабських інформагентств отримували від нас експертну оцінку про російсько-українську кризу. Також за експертною оцінкою зверталися кілька арабських аналітичних центрів. Крім того, ми працювали під час візиту до декількох країн Близького Сходу, де доносили правду про Україну, зустрічаючись з представниками провідних друкованих та електронних ЗМІ, беручи участь у дебатах на телебаченні, даючи інтерв’ю центральним телеканалам. Усвідомлюючи модернізацію світу та перехід медіа до соціальних мереж, ми маємо свої сторінки в Facebook, Twitter, G +, Instagram, Telegram. У березні 2018 року підписано Меморандум про співпрацю між інформаційний порталом «Україна по-арабськи» та часописом «Київ дипломатичний». Головний редактор ІП «Україна по-арабськи» Мохаммад Фараджаллах

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


СOOPERATION

УКРАЇНЦІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ПЕРЕГОНАХ ПЕРШОЇ В ІСТОРІЇ АФРИКИ «МОРСЬКОЇ ФОРМУЛИ-1» В СУДАНІ У Хартумі відбулося офіційне відкриття Клубу водних видів спорту за участі української команди «Чорний фараон», що спеціалізується на перегонах «морської Формули-1». В офіційній церемонії взяли участь помічник президента Судану Абдель Рахман ас-Садік аль-Махді, міністр спорту та молоді в провінції Хартум Аль-Ясаа Садік ат-Тадж, директор Департаменту спорту та молоді Мухаммад Осман аль-Халіфа, президент клубу Салах Абдалла, головний редактор ІП «Україна по-арабськи» Мухаммад Фараджаллах та інші високоповажні гості. У своєму виступі Мухаммад Осман аль-Халіфа відзначив, що відкриття клубу, як і багатьох інших спортивних об’єктів у столиці країни, було приурочено до святкування 62-ї річниці незалежності ­Судану. За його словами, Хартумський клуб планує протягом декількох років організувати цілу серію перегонів у різних класах «морської формули» за участі українських команд. Крім цього, планується проведення теоретичних занять для навчання суданців керуванню гоночними човнами. З іншого боку, Абдель Рахман аль-Махді висловив велике захоплення організацією перших в історії Африки перегонів «морської Формули-1» на території Судану, підкресливши, що держава буде всіляко підтримувати подібні починання, місцем проведення яких будуть береги Нілу в Хартумі. Суданський політик подарував свою тростину переможцю гонки Микиті з команди «Чорний фараон», а також шаль – учасниці змагань Анастасії. На знак вдячності вони провели показові виступи по закінченню перегонів. Заступник президента клубу та виконавчий директор української компанії “GSP” Абдалла Халафалла відзначив, в свою

KYIV DIPLOMATIC

чергу, що Судан став першою країною на африканському континенті, на території якої були проведені подібні змагання. У своєму виступі перед гостями він наголосив, що місце організації гонки – район Аль-Мукрін – було вибрано на основі тривалого дослідження, за результатами якого було встановлено, що місце злиття Білого та Блакитного Нілів є ідеальним для морських перегонів за різними параметрами (глибина річки, щільність води тощо). Також він підкреслив, що Судан є привабливою площадкою для проведення даних змагань завдяки погодним умовам на тлі Європи, де в зимовий період вони стають проблематичними. Пан Абдалла вказав також, що «Чорний фараон» планує тренувати суданську молодь керуванню гоночними човнами та започаткувати їх виробництва на території країни у співпраці з компанією «Джіад». Мохаммад Фараджаллах, світлини автора

45


46

НАРОДНА ДИПЛОМАТІЯ

НАРОДНА ДИПЛОМАТІЯ В ДІЇ В Україні є чимало організацій, які опікуються питаннями збереження миру та розвитку дружніх відносин між народами світу. Та, мабуть, найстарішою й активно діючою залишається Товариство дружби «УкраїнаБолгарія», яке у грудні 2018 року буде відзначати 60-ту річницю свого заснування.

Ю. І. Сєдих з екс-Президентом Болгарії Росеном Плевнелієвим

Біля її витоків стояли видатні державні діячі, науковці, виробничники, представники творчих професій. Серед них заступник голови Ради Міністрів УРСР академік О. Н. Щербань, заступник голови Комітету Ради Міністрів УРСР по радіомовленню і телебаченню письменник О. Д. Кетков, поети П. Воронько, Д. Білоус, композитор П. Майборода, членкореспондент АН УРСР Н. Є. Крутікова, академік Д.К. Зеров. Ми пишаємось тим, що у складі правління протягом десятиріч плідно працював знаний український поет, перекладач М. Ф. Сингаївський. Його творчий доробок відзначений Золотими знаками Спілки письменників та Спілки перекладачів Болгарії. Саме вони та багато інших патріотично налаштованих, високоосвічених особистостей заклали підґрунтя та розпочали активну роботу по розвитку і зміцненню дружніх відносин між Україною та Болгарією. Від самого початку своєї діяльності Товариством були запроваджені різноманітні форми роботи: обмін делегаціями, туристичними групами активістів, інформаційними та фотоматеріалами, виставками, кінофільмами та творчими доробками письменників. З ініціативи правління проводились численні зустрічі з делегаціями братньої країни, збори та вечори дружби, читацькі конференції, фестивалі. Цікаво і

змістовно проходили місячники, декади, тижні та дні болгарської культури в Україні та, відповідно, української культури в Болгарії. Одинадцять областей України та округів Болгарії поріднилися й уклали прямі договори про дружбу та співробітництво. Нового імпульсу набула робота громадської організації після отримання Україною незалежності. Дбайливо зберігаючи славні традиції, Правління Товариства шукає та знаходить нові резерви покращення своєї діяльності. До активної роботи у Правлінні залучились нові члени: Н. Г. Калашник, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, комісар ІІІ рангу юстиції, В. А. Раханський, народний депутат України трьох скликань, почесний член ПАРЕ, академік Академії інженерних наук України, В. Г. Федоренко, доктор економічних наук, професор, член президії Академії будівництва України, член Ради ректорів Європи, головний редактор міжнародного журналу «Економіка і Держава», Ю. Л. Бошицький, відомий юрист, правознавець, к. ю. н., професор, ректор Київського Університету права НАН України, письменник О. Д. Бакуменко, доктор економічних наук В. В. Солдатенко, Заслужена артистка України І. Персанова, письменник, поет-перекладач Г. П. Пилипенко, член-

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PEOPLE`S DIPLOMACY

кореспондент Академії будівництва Б. І. Малашонок, генераллейтенант Б. Д. Парафейніков, колишній начальник Академії оборони ім. В. Черняховського МО України. Свій внесок зробили знані архітектори Ю. І. Пісковський та М. С. Волга, Народний художник України В. Франчук, мовознавець Т. Доценко, ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС полковник В. А. Гудов та багато інших. Ми відкриті до прийому у Товариство всіх, хто за велінням серця має бажання залучитися до благородної діяльності. У колективні члени Товариства прийняті Київське Товариство болгарської культури, Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій, Київська гімназія №315, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, Бердянське болгарське Товариство імені Мішо Хаджийського, Київська дитяча Академія мистецтв. Підписана Угода про творчу співдружність з Київським Університетом права Національної академії наук України та Меморандум про співробітництво з ВГО «Кадетська співдружність». Товариство плідно співпрацює з Федерацією Всесвітнього миру в Україні та Міжнародною громадською організацією «Федерація жінок за мир у всьому світі». Вагомою складовою у діяльності Товариства стала орієнтація на практичний напрямок роботи, на збереження історичної пам’яті дружніх відносин між народами України та Болгарії. З ініціативи Товариства у Києві у листопаді 2010 року (автор академік Ю. І. Сєдих) встановлено новий пам’ятник воїнам, які визволили Болгарію від п’ятивікового османського поневолення під час переможної війни 1877-1878 років. Відомо, що у складі військових частин було багато українців, чимало полків мали назву українсь­ких міст – Київський, Сумський, Охтирський, Ніжинський, Одеський, Маріупольський, Чернігівський. Їхній внесок у перемогу важко переоцінити. Понад 200 тисяч воїнів загинуло у тій війні. Сотні поранених померли у Київському військовому шпиталі та знайшли вічний спокій на Звіринецькому цвинтарі у Києві. Кожного року, на початку березня біля пам’ятника відбувається панахида за

Седих Юрій Іванович, Академік, Почесний доктор права, професор, Посол миру

KYIV DIPLOMATIC

участю священнослужителів, дипломатів та широкої громадськості. Новий пам’ятник повернув із небуття сторінки історії, згадку про особистостей, які залишили по собі яскравий слід. Він став знаковою подією у культурному житті міста. Рішенням Київської міської ради у вересні 2017 року земельна ділянка біля пам’ятника у Печерському районі Києва одержала статус скверу і буде далі впорядковуватися. Ще однією важливою подією стало відкриття, за участі Товариства, музею пам’яті Олександра Кеткова у с. Радоловка Запорізької області. До музею передано багато статей, книг та фотоматеріалів з особистого архіву О. Кеткова. Членом Правління, письменником О. Бакуменком видана авторська книга «Родолюбіє» про О. Кеткова та про роботу громадської організації. Діяльність громадської організації не залишилася поза увагою. Товариство прийняте колективним членом до Української Ради Миру за рішенням його голови, першого Президента України Л. М. Кравчука, відзначене багатьма високими нагородами: Почесними грамотами, Подякою та Золотою лавровою гілкою МІДу Болгарії, орденом «Мадарски конник», однією з найвищих державних нагород Болгарії. Високої оцінки та подяки за активну громадську роботу заслуговують, зокрема, ветерани, віце-президенти Товариства, кандидат історичних наук М. Знаменська, Заслужений працівник сфери послуг України Х. Роглєв, а також голова Київського Товариства болгарської культури «Родолюбіє» Весела Залогіна, ректор Київського Університету права Ю. Л. Башицький, члени Правління: В. Гудов, В. Біган, Т. Доценко, Н. Калашник, В. Солдатенко, В. Федоренко, Г. Пилипенко, І. Персанова, Б. Парафейніков, М. Чембержі, Б. Малашонок, О. Бакуменко, Е. Смушков, Г. Батенко. Загальновідомим досягненням, які має Товариство, ми, у значній мірі, завдячуємо співробітникам Посольства Болгарії в Україні та Надзвичайному і Повно­важному Послу Красіміру Мінчеву, який уособлює не тільки друга нашого Товариства, але й друга України. Ми завжди відчуваємо його увагу та постійну допомогу у діяльності нашої громадської о­ рганізації. Напередодні свого ювілею Товариство відчуває відповідальність за подальшій розвиток державних та загальнолюдських відносин між Україною та Болгарією. Дорожньою картою, компасом на цьому шляху є встановлений нами пам’ятник, як заповідь, яку передали нам наші героїчні пращури. Його значення буде зростати з роками. Ми і далі разом з Посольством Болгарії в Україні будемо йти обраним ­шляхом. Народна дипломатія – активна форма діяльності нашої громадської організації, яка не залишається осторонь від громадсько-політичного життя сучасної України. Та існує саме для того, аби Європа та світ змогли серцем відчути Україну, повірити у її світле майбутнє. Президент Товариства дружби «Україна-Болгарія» Юрій Сєдих

47


АНАЛІТИКА

НАТО 69 РОКІВ: ПЕРЕМОГА В «ХОЛОДНІЙ ВІЙНІ» ТА ІСПИТ УКРАЇНОЮ 4 квітня Північно-Атлантичний Альянс – НАТО – відзначив 69-у річницю з дня створення. 4 квітня 1949 року став днем підписання Вашингтонського договору, ця дата поклала початок довгого життєвого шляху НАТО. Світлини прес-служби Президента України

48

Без сумніву, НАТО можна вважати однією з найуспішніших міжнародних організацій другої половини ХХ – початку ХХІ століть. На користь цього говорить і те, що Альянс проіснував найдовше від усіх оборонних союзів кінця ХІХ – початку ХХІ століть, і те, що країнам-членам НАТО спільно вдалося демонтувати радянську імперію – СРСР – та фактично виграти «холодну війну». НАТО виробило унікальну систему прийняття рішень, яка поважає позицію навіть найменшого члена Альянсу – консенсус всіх членів НАТО. Попри складність всіє цієї процедури, структура НАТО продовжує ефективно діяти. НАТО – це клуб найуспішніших держав. Військова міць Альянсу переважає Росію за кількістю особового складу і бойової техніки в 2-5 разів залежно від показників. Номінальний ВВП всіх країн-членів НАТО – близько 36 000 млрд. доларів, що в 3,5 раза більше від Китайської Народної Республіки і майже в 30 разів більше за ВВП Російської Федерації! По закінченні «холодної війни», тобто навіть в умовах миру,

до Альянсу хотіли приєднатися понад десяток країн, дехто це вже успішно зробив протягом 1990-2000-х років. При цьому зі складу НАТО ніхто не вийшов. Як то прогнозували в Росії, а Франція, навпаки, повернулася до військової структури НАТО, участь в якій припинила в 1966 році. Що дасть членство в НАТО Україні? Від початку війни з Росією це питання було практично знято з «порядку денного»: колективна система оборони з найпотужніших країн світу є дуже промовистим аргументом. Що казати, якщо в НАТО безпечно почуває себе навіть країна без армії – Ісландія, а більшість держав на потреби оборони дозволяє собі витрачати менше 2% ВВП. Щодо допомоги по лінії НАТО, то вона є безповоротною, це не макрофінансова допомога у вигляді кредитів, які колись треба повертати. Між іншим: сумарно країни-члени Альянсу на потреби оборони виділили Україні (плюс сам Альянс як структура) допомоги в розмірі понад 1 млрд. доларів.

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


ANALYTICS

Також натівці надають нам серйозну консультаційну допомогу, навчають наших військових. Так, НАТО спрямувало до України 44 радника плюс 6 радників вищого рівня, інструкторів, які станом на 2017 рік навчили 8300 українських військовослужбовців. Альянс надав Україні 130 автомобілів підвищеної прохідності та 40 медичних авто, 24 безпілотних літальні апарати, майже 6000 приладів нічного бачення, майже 30 000 аптечок, понад 4000 одиниць засобів зв’язку, медичне обладнання, військову амуніцію, снайперські гвинтівки та багато іншого. Провідна країна НАТО – США – як відомо, передає Україні протитанкові ракетні комплекси «Джавелін», а також планує передати човни берегової охорони. Сотні учасників АТО та членів їх сімей пройшли реабілітацію та побували на відпочинку в країнах-членах Альянсу. В рамках допомоги від НАТО діють 6 постійних трастових фондів – тобто фондів довіри, через які іде цільова фінансова підтримка на вирішення таких насущних проблем воюючої України як модернізація системи зв’язку та автоматизація управління військами, перенавчання військових, реформування системи логістики, утилізація озброєнь, боєприпасів, протипіхотних мін, розвиток національної системи протимінної діяльності, протидія саморобним вибуховим пристроям, кіберзахист, медична реабілітація військових, перезахоронення радіоактивних відходів тощо. Також не варто забувати, що спільні навчання військових з натівцями, які щороку проводяться на території України та поза її межами, сприяють підвищенню професіоналізму, бойової готовності наших вояків, наближують українське військо до вимог НАТО в плані стандартизації. Звичайно, кожен з нас чув таке визначення як «стандарти НАТО» (всього їх існує близько 1300 в рамках STANAG – Standardization Agreement – Угода про стандартизацію). Саме набуття цих стандартів є ключовою запорукою для майбутнього членства України в Альянсі. Звичайно, далеко не всі мають уявлення, що то є за стандартизація, тож про це варто сказати. Стандартизація – це процес досягнення сумісності наших мілітарних та безпекових структур зі структурами країн Альянсу. Для чого вона потрібна? Тут відповідь логічна: під час спільних операцій підрозділи з різних країн повинні розуміти одне одного, для цього треба знати, принаймні, англійську, повинна бути уніфікована

відлагоджена система звязку, логістики, зброя має підходити під патрони певних калібрів. Адже у випадку, якщо, наприклад, у вояка-албанця закінчилися патрони, вояк-українець має дати свої, і такі, щоб підходили під гвинтівку албанського військового. Так само і з технікою. Щодо структур міністерства оборони, генштабу, СБУ, то вони мають бути політично незаангажованими, відкриті до співпраці з громадськістю, ці структури мають працювати прозоро і бути непіддатливими корупційним ризикам. Саме в цьому напрямку Україні й слід рухатися. Якщо ми хочемо мати конкретний результат нашої євроатлантичної інтеграції, то це – наше головне домашнє завдання. У когось виникає питання: а чи власне Україна потрібна НАТО? Російська пропаганда запевняє, що ані НАТО не потрібне Україні, ані Україна – Північно-Атлантичному Альянсу. Але ж це російська пропаганда. І якщо в Москві кажуть: це вам не добре, то все якраз навпаки. В НАТО розуміють, що формування трансатлантичної безпекової системи без України неможливе. Насправді, Україна для НАТО є також своєрідним випробуванням на міцність, іспитом: адже наша держава є форпостом у збройному протистоянні з країною, яка відкрито прагне реваншу в Заходу за ліквідацію Радянського Союзу, за демонтаж людиноненависницької радянської моделі, боротьба з якою і була головною причиною виникнення Альянсу в далекому 1949 році. Допомога нам – це не просто жест доброї волі, це демонстрація відданості цінностям, які декларує Альянс. І не дарма навіть після невдалого в цілому для нас Бухарестського саміту 2008 року, НАТО все одно заявило, що Україна буде в Альянсі. Цього року ми вже отримали від Брюсселя статус «аспіранта», надалі – наш крок, а саме – звернення з проханням надати Україні план дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). Тож, насправді, все в наших руках. Нині ми вітаємо НАТО з цією важливою датою і бажаємо, щоб якщо не 70-річний, то принаймні 80-річний ювілей Альянс відзначав вже з Україною в своєму складі. Сергій Пархоменко, директор Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАД імені Олександра Никонорова

KYIV DIPLOMATIC

49


50

ДУХОВНІСТЬ

ДУХОВНІСТЬ ЄДНАЄ УКРАЇНУ Десять років поспіль шанувальники музики величне свято Великодня зустрічають з особливим натхненням. На другий день Світлого Воскресіння Христового у Києві розпочинається Міжнародна Пасхальна асамблея – фестиваль академічного мистецтва. Ідея проведення Пасхальної асамблеї належить доктору мистецтвознавства, професору, народному артисту України, академіку Національної академії мистецтв України Володимиру РОЖКУ.

Володимир Іванович ділиться згадками про те, як виникла ідея започаткувати Міжнародну Пасхальну асамблею, про її творчі проекти. – Насамперед, Володимире Івановичу, будь ласка, розкажіть як народився такий чудовий задум: створити Міжнародну Пасхальну академію? – Так, це дійсно мій задум і я є ініціатором. Родом я з Чернігівщини. А це співучий і багатий край на таланти, видатних особистостей. Та й у моїй родині брат і дві сестри співають. Батько й мама співали. Власне, все село співало. Де збираються двоє – там уже співають, а троє-четверо – то вже хор! Якось я повертався зі своєї рідної Чернігівщини і, проїжджаючи знаменитий Козелецький храм – усипальницю сім’ї Розумовських, почув церковний святковий передзвін, який сповіщав про Світле Воскресіння Христове. Одразу спав на

думку музичний образ величного хорового концерту Дмитра Бортнянського «Господи, Господи, силою Твоєю…» Я вже п’ять років очолював консерваторію. Маючи кафедру хорового диригування і блискучих майстрів, подумалося: а чому б не звучати такому урочистому передзвону в храмах Києва наступного дня після світлого Воскресіння, ще й наповнити святковим хоровим співом? Так виникла ідея започаткувати щорічну Міжнародну Пасхальну асамблею, в якій чільне місце належало б хоровому співу. Адже саме хорове мистецтво є історично традиційним для національної культури і надзвичайно важливим для духовного єднання нашого народу. Ми не хотіли нікого копіювати. До речі, така мистецька акція сприяла б порозумінню вірян різних конфесій. Отож, гаслом стали слова Псалтиря «Господи, Господи, силою Твоєю…», яку поклав на музику Бортнянський. А центром творчого проекту, звісно ж, стала Наці-

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


SPIRITUALITY

ональна музична академія ім. П.І. Чайковського. Тим більше, в академії багато років існує блискучий студентський хор, зібрані кращі педагоги – майстри хорового співу України. – І вже наступного року Ви втілили свій задум? Перша Пасхальна хорова асамблея відкрилася… – Перша Пасхальна хорова асамблея відкрилася 27 квітня 2009 року. То був понеділок, другий день Паски. Я саме їхав на гробки в село – це у нас традиційно: я щороку у ті дні їду в село. І раптом тишу порушив телефонний дзвінок з тривожним повідомленням: «Померла Євгенія Мірошниченко». Відкривали ми Пасхальну асамблею зі слізьми на очах. А вже згодом були вечори пам’яті, ми співали Літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври на її пошану. Близько тридцяти хорових колективів зібралися на першу асамблею. Серед них і знамениті – Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки, Національна заслужена академічна капела України «Думка», Академічний камерний хор «Хрещатик», відомі хорові колективи з Харкова, Вінниці. Було виконано п’ять літургій. Перша асамблея задала найвищий професійний тон. Звісно, кожна наступна асамблея відбувалася за участі Хору студентів нашої академії. Щороку додавалися нові колективи – ансамбль солістів «Благовість», камерні хори «Чернівці», «Покров», «Кантус» (Ужгород), Камерний хор імені Дмитра Бортнянського (Чернігів), молодіжний хор «Світич» Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Коли на сцені Другої асамблеї з’явилися діти колективу «Дитячої опери» зі свічками та звернулися зі словами «Помилуй нас, Господи!», на очах заблищали сльози, а в душі трепетно відгукнулися високими нотами дитячі голосочки, які ніби розмовляли з Богом. І вже всі наступні асамблеї відбувалися за участю дитячого співу. – Згодом, Володимире Івановичу, до асамблеї додалися й іноземні хорові колективи? – Так, ми побачили як люди тягнуться до мистецтва, як до нас почали прислухатися представники іноземних держав. Якось до нас прийшов Посол Норвегії, власне, країни, яка не вважається співучо-музичною, але йому сподобався наш задум і він запропонував виступ їхнього хорового колективу, який став переможцем конкурсів у Іспанії. То був прекрасний хор з 50-ти осіб! Чудовий, неперевершений спів! Окрім асамблеї, хористи тоді порадували своїм мистецтвом жителів Житомира й Чернігова. Пізніше до нашої асамблеї доєдналися німці, італійці, білоруси, поляки. У Києві ж понад сто посольств! До П’ятої асамблеї долучилися вже дипломатичні представництва, зокрема Італії, Німеччини, Грузії, Швейцарії, Норвегії, Молдови. Згодом додалися посольства США, Великої Британії, Франції, Угорщини, Польщі, Литви. Асамблея запропонувала нову форму спілкування України зі світом: упродовж кількох років успішно розвиваються «Музичні діалоги» України з різними країнами.

KYIV DIPLOMATIC

– Чотири роки тому, Володимире Івановичу, Ви змінили гасло Пасхальної асамблеї. – Після історичних змін у житті країни 2014 року гасло асамблеї змінилося на – «Духовність єднає Україну», яке точніше передає ідею об’єднання. Адже саме тоді, можливо, як ніколи, Україні потрібно було об’єднання та відчуття національної гідності. Не забуваймо, що наша академія розташована в самому серці Києва й перебуває в епіцентрі всіх важливих подій. Наприклад, до сумної дати 30-річчя Чорно­бильської трагедії під час асамблеї відбулося прем’єрне виконання Симфонічно-хорової поеми «Чорнобильська літургія» арх. Іонафана Єлецьких. Надовго усім присутнім запам’ятався вечір-реквієм «Праведная душе», який пройшов у рамках Дев’ятої асамблеї 28 квітня минулого року і був присвячений пам’яті видатного співака, мужнього сина українського народу Василя Сліпака. Саме відтоді Великий зал академії носить ім’я Героя України Василя Сліпака. – Чим особлива Десята Міжнародна Пасхальна асамблея-2018? – Головною темою завжди лишається духовність. Тому кожна з останніх асамблей містить музичні присвяти корефеям культури. Цього року спектр творчих акцій асамблеї збагатився ще однією можливістю вшанувати пам’ять видатного музиканта, професора академії – Богодара Которовича. Йдеться про Перший всеукраїнський конкурс скрипалів, який названий його іменем. Міжнародна Пасхальна асамблея розширює свої межі й історичними ретроспекціями. Зокрема, великим заходом ювілейного, десятого форуму стало відзначення 80-річчя заснування Оперної студії НМАУ ім. П.І. Чайковського. Особливими сторінками стали дві «Великодні присвяти Сергію Рахманінову» – одному із засновників нашої академії – до 145-річчя від дня його народження. Однією з родзинок асамблеї був виступ чоловічого хору «Святий Єфрем» з Угорщини, що спеціалізується на давньовізантійській монодії і духовних піснеспівах різних країн світу. Беззаперечний інтерес викликала вистава американської балетної трупи «Magnificat» «Блудний син». Міжнародну складову форуму забезпечено 10-ма країнами. Гасла нашого форуму – мир, дружба, єднання… Ми – за духовність, яка єднає Україну. Матеріал підготувала Людмила ЧЕЧЕЛЬ

51


52

ТАЛАНОВИТА УКРАЇНА

ТАМ, ДЕ СПІВАЮТЬ МРІЇ Творчість – це такий собі примарний світ ілюзій, в якому пліч о пліч крокує талант, працездатність та неймовірна відданість. Мені пощастило жити саме в цьому світі. Міла Фонрай

WHERE DREAMS SING Creativity is a kind of ghostly world of illusions in which the talent, workability and incredible devotions are walking side by side. I was lucky to live in this world. Mila Fonray

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


TALENTED UKRAINE

Я на світанку фарби назбираю В долонях мрію обійму І на хмаринках перших вражень У сад ілюзій полечу... У штормі пристрасних фантазій На світ та осуд з’явиться дитя Відбиток спогадів тривалих, Або уривок майбуття!

At dawn I collect the paints, I embrace in my hands a dream And in the first impressions clouds I’ll fly to garden of illusions In a storm of passionate fantasies A child will come to world and censure He’s a long memories reflection May be a passage of the future!

– Пані Людмила! Кожна ваша виставка збиває з пантелику. Постає одне і теж питання: це роботи однієї людини? Різні техніки, напрямки, матеріали. Від одежі до сувенірів, від серій до поодиноких експериментальних робіт. Ви досі у пошуку? Чому так? – За декілька десятиліть творчої діяльності я захоплювалася живописом, графікою та гору взяло декоративно-прикладне мистецтво. Спочатку, таке притаманне дівочим літам, вишивання, народний костюм, авторські речі домашнього вжитку, витинанки, плетіння та ще багато різних ремесл. Це такі собі наполегливі навчання та творчі пошуки. Але завдяки цьому я знайшла нове технічне втілення своїй фантазії. Тож нині використовую безліч матеріалів та технік, більшість з яких вигадала сама.

– Ms. Lyudmila! Each of your exhibitions is baffling. There is one and the same question: is one person’s work? It is s lot of different techniques, directions, materials. From clothes to souvenirs, from series to single experimental works. Are you still in search? Why so? – For several decades of creative activity, I was fond of painting, graphic arts and the mountain of decorative and applied arts. Initially, such is inherent in girly years, embroidery, folk costume, author’s household items, wickerwork, weaving and many other crafts. It is such a persistent learning and a creative quest. But thanks to this, I found a new technical embodiment of my imagination. So, today I use a lot of materials and techniques, most of which have been invented by myself.

Міла Фонрай з послом Палестини Мохаммедом Аль-Асаадом (Mohammed Alasaad)

Міла Фонрай з послом Куби в Україні Ернесто Антоніо Сенті Даріасом (Ernesto Antonio Senti Darias) під час відкриття художньої виставки «Риби Карибського моря»

KYIV DIPLOMATIC

53


54

ТАЛАНОВИТА УКРАЇНА

– А як сталося, що більшість шанувальників вашої творчості пов’язують Вас з рибами? – Два роки тому, за сприяння посольства Республіки Куба в Україні, проводили виставку «Риби Карибського моря». На ній дійсно були представлені тільки риби. Це були фантазійні риби, вони аж ніяк не нагадували ті види риб, що ширяють у водах Карибського моря. Але, мандруючи Кубою, я саме так побачила навколишній світ острова та людей.

– And how did it happen that most fans of your work associate you with fish? – Two years ago, with the assistance of the embassy of the Republic of Cuba in Ukraine, they conducted the exhibition “Fish of the Caribbean Sea”. Only fish were really present on it. These were fantasy fish, they did not resemble those varieties of fish that climb in the waters of the Caribbean Sea. But, traveling to Cuba, I just saw the world around the island and different people.

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


TALENTED UKRAINE

–А чому саме риби? – Мабуть тому, що вони нагадують людей. Кожна з моїх риб має характер, це або риси конкретної особистості, або узагальнений типаж, за поведінкою чи обставинами. Мандруючи світами, занурюючись у глибини, спостерігаючи за рибами, я мимо волі порівнюю їх зі своїми друзями чи попутниками. Вони такі цікаві! Ви бачили, як вони сплять? Позіхають? Бороняться? Воюють? Як об’єднуються в зграї та пливуть косяками? Риби, як більшість моїх робіт, виросли у багатосерійний марафон. Можна сказати, що я разом з ними заплила до Книги рекордів України. Наразі маю надію поплисти до сторінок Книги рекордів Гінеса. Може, нам по дорозі?

KYIV DIPLOMATIC

– And why fish? – Probably because they remind me people. Each of my fish has a character, it or the features of a particular person, or generalized type, by behavior or circumstances. Involuntarily I compare them with my friends or companions, traveling around the world, plunging into the depths, watching the fish. They are so interesting! Have you seen them sleep? Yawning? Keeping safety? Fighting? How do you combine in a pack and swim across the shoals? Fish, like most of my work, have grown into a multi-series marathon. One can say that I swam with them to the Book of Records of Ukraine. Now I have the hope of sailing to the pages of the Guinness Book of Records. Maybe we are on the same road?

55


56

ТАЛАНОВИТА УКРАЇНА

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


TALENTED UKRAINE

– Я чула, що Ви працюєте над великим проектом. ­Можете відкрити завісу? – Може трохи зарано, але маю надію і наснагу зробити низку виставок-презентацій, які будуть присвячені країнам, в яких я була, які вразили. Я хочу поділитися з глядачами незабутніми враженнями від архітектурних пам’яток, від пейзажів та людей, від поглядів та характерів, від нестримного пізнання оточуючого світу! – Це буде живопис? Графіка? – Роботи за технікою будуть різноплановими, але більшість із них – з текстилю. Такий собі текстильний живопис або мозаїка. – А чому саме текстиль? – Для мене це найяскравіша палітра! Вона переповнена кольорами та відтінками, структурами та фактурами. Я полюбляю копирсатися в клаптиках тканин та створювати картини. Це доволі азартні справа, до того ж колективна. – Тобто ви працюєте не одна? – Ні, я працюю сама, але я використовую тканини, які свого часу створив дизайнер та художник, я використовую їх візерунки, кольори, текстури та фактури. Саме тому це ще цікавіше, можна гратися, стилізувати зображення, або досягати реалістичності. – Але ж це дуже копітка робота і потребує не аби якого терпіння? – Саме так. Терпіння, наснаги та зорової пам’яті, аби не загубитися у покладах текстилю. Та знаєте, у мене є одна перевага: ножиці та вірна рука. Для мене вони віддані супутники і найкращі олівці. – Це інтригує, але хотілось би дізнатися мету вашого проекту? – Гадаю, що цей проект стане ланцюжком культурної дипломатії, яку гідно пестують усі посольства та іноземні представництва в Україні. Культура та краса пересуваються без кордонів, стукаючи у кожне небайдуже серце. Зробимо наш спільний світ яскравим! Матеріал підготувала Антоніна Ломачук, світлини Олександра Кондратенка

– I have heard that you are working on a big project. Can you open the veil? – It may be a little too early, but I have the hope and passion to make a series of exhibitions-presentations that will be devoted to the countries in which I was, who were impressed. I want to share the viewers with unforgettable impressions from architectural monuments, from landscapes and people, from views and characters, from unbridled knowledge of the surrounding world! – Will it be a painting? Or will it be a graphics? – The work on the technique will be diverse, but most of it – from textiles. It will be a kind of textile painting or mosaic. – And why are textiles? – As for me, it is a brightest palette! It is full of colors and shades, structures and invoices. I enjoy rummaging in pieces of fabrics and creating paintings. This is a rather casual affair, moreover, a collective one. – So you are not working alone? – No, I work myself, but I use fabrics, which at one time was created by a designer and artist, I use their patterns, colors, textures and invoices. That’s why it’s even more interesting; you can play, stylize the image, or achieve realism. – But it is very hard work and it needs extreme patience? – Exactly. There is patience, an inspiration and a visual memory, in order not to get lost in textiles. But you know I have one advantage: the scissors and the true hand. For me they are devoted companions and the best pencils. – It’s intriguing, but I would like to know the purpose of your project? – I think that this project will become a chain of cultural diplomacy, which all ambassadors and foreign representative offices in Ukraine deserve. Culture and beauty travel without borders, knocking at every indifferent heart. Let’s make our common world bright! The article was prepared Antonina Lomachuk, photos by Oleksandr Kondratenko

KYIV DIPLOMATIC

57


58

З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ!

7 ПРИЧИН ВІДВІДАТИ ТЕРНОПІЛЛЯ Пломеніє багряним листям осінь чи мете зимова хурделиця, розливає сонце перші промені напровесні чи літо заворожує гармонією та красою – Тернопілля неповторно красиве за будь-якої пори року. І щоразу воно, наче перше кохання, прагне по-новому сподобатися, бути ще чарівнішим. Тож запрошуємо до благословенного краю на пошуки НОВИХ ЕМОЦІЙ! І назвемо як мінімум сім причин, чому ви обов’язково повинні відвідати Тернопілля.

7 REASONS TO VISIT TERNOPIL’YA Crimson autumn leaves or winter snowstorm, the sun shines with its first rays in the early spring or in the summer. It is fascinating with its harmony and beauty. Ternopil’ya is uniquely beautiful at any time of the year. And every time it, like the first love, aspires to rejoice in a new way, to be more charming. So, we invite to the blessed land the search for NEW EMOTIONS! And let’s call at least seven reasons why you should definitely visit Ternopil’ya.

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


WITH UKRAINE IN THE HEART!

Причина перша: історико-архітектурна спадщина. Тернопілля – край багатих національних традицій, середовище унікальної культури, яка поєднує в собі найрізноманітніші прояви злету людської думки, починаючи з найдавніших часів і закінчуючи сьогоденням. Більше третини всіх українських замків зосереджені на Тернопіллі. Найкраще зберігся палацово-замковий комплекс у Збаражі. Вражає своєю красою та неприступністю замкова гора Бона в Кременці. Чекають на своїх відвідувачів замки в Бережанах, Бучачі, Золотому Потоці та Язлівці Бучацького району, Скалаті та в Токах Підволочиського району, Теребовлі, Микулинцях Теребовлянського району, Чорткові, мальовничі замкові руїни в Ниркові Заліщицького району, у Висічці, Кудринцях та Скалі-Подільській Борщівського району тощо. Серед архітектурних пам’яток дуже цікавими є центральна частина середньовічних Бережан та Кременця, оригінальні ратуші у Бучачі та Чорткові, чудові палаци в Коропці Монастириського району, Білокриниці Кременецького району, мисливський палац у селі Рай Бережанського району, унікальний палацово-парковий комплекс у Вишнівці Збаразького району. На Тернопіллі діють Національний заповідник «Замки Тернопілля», Кременецько-Почаївський та Бережанський державні історико-архітектурні заповідники, чекають на екскурсантів майже 200 пам’яток історії, археології, архітектури та містобудування національного значення, готові прийняти чисельних туристів майже сотня історичних міст, містечок та сіл нашого краю. Причина друга: духовна спадщина і святині Тернопілля – благословенний край, що знаходиться під омофором Божої Матері. Тільки у Почаєві Кременецького району для всіх й на всі віки зберігся слід Божої Матері – відбиток її стопи. Тепер на цьому місці велична Свято-Успенська Почаївська Лавра – одна з найбільших святинь православ’я. Зарваниця – гордість греко-католиків усього світу, яку нерідко називають українським Люрдом. У дні прощ до Марійського духовного комплексу в Зарваниці прибувають сотні тисяч віруючих з усього світу. Більше 400 років тому Матір Божа явилася дітям села Язловець Бучацького району на Тернопіллі. Згодом на цьому місці заснували монастир сестер згромадження Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії. Увагу привертають Свята гора поблизу села Полупанівка Підволочиського району, печера Гріб Господній у селі Рукомиші Бучацького району та Пуща Відлюдника в Медоборах. Нікого не залишає байдужим і скельний храм у гроті, що в селі Монастирок Борщівського району. На стіні печери ще з ІХ ст. зберігся нерукотворний образ Ісуса Христа. Окраса Тернопілля – дерев’яні церкви. Їх більше сотні. Це справжні шедеври давнього дерев’яного зодчества Волині, Поділля та Прикарпаття.

KYIV DIPLOMATIC

The first reason: historical and architectural heritage Ternopil’ya – is a land of rich national traditions, an environment of unique culture, which combines the most diverse manifestations of the rise of human thought, from ancient times to the present. More than third of all Ukrainian castles are concentrated on Ternopil. The best preserved castle complex is in Zbarazh. The castle mountain of Bona in Kremenets impresses us its beauty and inaccessibility. The castles are waiting for their visitors in Berezhany, Buchach, Zolotiy Potik and Yazlovets of Buchach district, in Skalat and Toky of Pidvolochysk district, Terebovlia, Mikulintsy of Terebovlyansky district, Chortkiv, picturesque castle ruins in the Nurse of Zalishchytsya district, in Vysechka, Kudrinets and Skala-Podolsky of Borshchiv district etc. Among the architectural monuments the most interesting is the central part of the medieval Berezhany and Kremenets, the original townhouses in Buchach and Chortkiv, the magnificent palaces in Koropets of Monastyrskyi district, the Bilokrynytsia of Kremenets district, the hunting palace in the village Ray of Berezhany district, the unique palace and park complex in Vyshnivets of Zbarazhsky district . In Ternopil’ya there is the National Reserve «Castles of Ternopil», Kremenets-Pochayivsky and Berezhansky State Historical and Architectural Reserves, waiting for tourists about 200 historical, archeological, architectural and urban-planning sites of national importance, that are ready to accept numerous tourists of almost a hundred historical cities, towns and cities, villages of our land.

59


60

З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ!

Не дивно, що саме на благословенному Тернопіллі являлися людям чудотворні ікони Матері Божої. Найвідоміші з них – Зарваницька, Почаївська, Теребовлянська (нині є окрасою церкви Святого Юра у Львові) та Тернопільська. Загалом на Тернопіллі перебуває більше 25-и чудотворних ікон. Причина третя: скарби культури та науки Тернопілля – край видатних історичних постатей. Це засновник Запорізької Січі Дмитро Байда Вишневецький, козацький ватажок Северин Наливайко, винахідник Х-променів Іван Пулюй, один з найвідоміших фізиків ХХ століття Олександр Смакула, видатний режисер Лесь Курбас, славетна співачка Соломія Крушельницька, письменники Богдан Лепкий та Улас Самчук, художники Михайло Бойчук і Яків Гніздовський, кардинал Йосиф Сліпий, класики польської та єврейської літератури Юліуш Словацький і Шмуель Йосиф Агнон та багатобагато інших. Культурна спадщина минулого, пам’ять про славних земляків сьогодні зберігається в кількох десятках музейних закладів області. Серед яких Тернопільський обласний краєзнавчий музей, Тернопільський художній музей, Велеснівський етнографічно-меморіальний музей В. Гнатюка, меморіальний музей-садиба Леся Курбаса, меморіальниймузей Богдана Лепкого (Бережани), літературно-меморіальний музей Юліуша Словацького, районні краєзнавчі музеї у Бережанах, Борщеві, Кременці, Теребовлі та інші.

The second reason: spiritual legacy and sanctuary The Ternopil’ya is a Blessed Land, which situated under the Omophor of the Mother of God. Only in Pochayiv, Kremenets district, the trace of the Mother of God is preserved for all and for all ages – a footprint of her foot. Now on this place is the majestic Holy Dormition Pochayiv Lavra – one of the greatest shrines of Orthodoxy. Zarvanytsia is the pride of the Greek Catholics of the whole world, that is often called the Ukrainian Lourdes. In the days of mercy, hundreds of thousands of believers from all over the world come to the Mari spiritual complex in Zarvanytsia. More than 400 years ago, the Mother of God appeared to the children of the village Yazlovets of the Buchach district in Ternopil’ya. Subsequently, on this site were founded the monasteries of the congregation of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Attention is drawn to the Holy Mountain near the village of Polupanivka of the Podvolochysk District, the Crib of the Lord’s Cave in the Rukomysh village, Buchatsky District, and the Hermit Forest in Medobory. Nobody leaves anyone indifferent about the rocky temple in the grotto, which is in the Monastir village of Borshchivskyi district. The ornament of Ternopil’ya — wooden churches. There are more than a hundred of them. These are the true masterpieces of the ancient wooden architecture of Volhynia, Podillya and Prykarpattya. It is not surprising that the miraculous icons of the Mother of God appeared to people on the blessed Ternopil region. The most famous of them are Zarvanitskaya, Pochaevskaya, Terebovlyanskaya (now the decoration of the Church of St. George in Lviv) and Ternopil. In general, there are more than 25 miraculous icons on Ternopil’ya. The third reason: treasures of culture and science Ternopil’ya is the land of outstanding historical figures. This is the founder of the Zaporizhzhya Sich Dmitry Baid Vyshnevetsky, the Cossack leader Severin Nalyvayko, the inventor of the X-rays Ivan Pulyuy, one of the most famous physicists of the twentieth century Alexander Smakula, the outstanding director Les Kurbas, the famous singer Solomiya Krushelnytska, writers Bogdan Lepky and Ulas Samchuk, artists Mikhail Boichuk and Yakov Gnizdovsky, Cardinal Josyf Slipyj, classics of Polish and Jewish literature Juliusz Slowacki and Shmuel Josef Agnon and many others. The cultural heritage of the past, the memory of the glorious fellow countrymen today is preserved in dozens of museum establishments of the region. Among them are the Ternopil Regional Museum of Local Lore, the Ternopil Museum of Art, the Velesnivsky Museum of Ethnography and Memorial V. Hnatyuk, the memorial estate-museum of Les Kurbas, the memorial museum of Bohdan Lepky (Berezhany), the literary-memorial museum of Juliusz Slowacki, the regional ethnographic museums in Berezhany, Borschev, Kremenets, Terebovly and others.

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


WITH UKRAINE IN THE HEART!

Причина четверта: унікальний природно-рекреаційний потенціал Тернопілля – край ландшафтного різноманіття. Дністровський каньйон – це круті скелясті або заліснені береги, дика й неторкана природа, мальовничі острови та унікальний клімат. Стіни каньйону затримують сонячне тепло, через що влітку дощів тут майже не буває, а навесні природа оживає на 2-3 тижні раніше. А можливість сплавитися річкою приваблює сюди тисячі мандрівників. У Національному природному парку «Дністровський каньйон» є відомі на весь світ відслонення зі скам’янілими рештками флори та фауни, яким близько 500 мільйонів років. Кременецькі гори не такі високі як Карпати, але не менш мальовничі. Тут, на найвищій горі в урочищі Гниле озеро, збудована єдина в Україні цілорічна санкарська траса, де організовуються міжнародні змагання. На Соколиній горі відкрито парадром. Національний природній парк «Кременецькі гори» – це численні ботанічні, геологічні та палеонтологічні пам’ятки природи, багаті мисливські та рибальські угіддя. Саме тут народилася Українська повстанська армія, збереглися криївки, штаб визвольної армії, повстанська церква (поблизу села Антонівці Шумського району). На вершині Божої гори, місця паломництва, б’є джерело холодної води з мінеральними солями. Чи бачили ви ще десь гори, що наче виросли посеред безмежних ланів? Це Товтри. Цей чудовий куточок Тернопільщини люди назвали Медоборами через густі ліси, сонячні луки та сповнені медом та росою трави. Товтрове пасмо – це залишок великого бар’єрного рифу Сарматського моря, що існувало 15-20 млн. років тому. Чимало тут різноманітних карстових форм, серед яких вертикальна печера «Перлина», невеликі карстові озера, що не мають дна. У найлютіші морози вони не замерзають і світяться, наче вікна. На горі Бохіт знаходиться святилище, де стояв Збруцький ідол давніх слов’ян Світовид. Поруч – два язичницьких городища: Говда та Звенигород. Чудові ландшафти Надзбруччя славляться не лише природою, але й потужним рекреаційним потенціалом, зокрема бальнеологічним. На Тернопіллі є практично всі види лікувальних вод типу «Моршин», «Нафтуся», «Друскінінкай», які використовуються санаторно-лікувальними закладами області. Причина п’ята: природна спадщина На Тернопіллі налічується понад сотні печер. Їх атмосферу можна порівняти хіба що з космосом: вічна тиша, темрява, спокій і неймовірна, казкова краса. Екскурсійні електрифіковані маршрути вже діють у печерах «Кришталева», що в селі Кривче, а також у печері «Вертеба» Борщівського району. Немає сумнівів, що печера «Вертеба», поблизу села Більче-Золотого, стане відомою всьому світові. Тут створено чи не перший музей у печері – музей археології, трипільської культури, епохи неоліту. За кількістю та багатством знахідок

KYIV DIPLOMATIC

The fourth reason: unique natural-recreational potential Ternopil’ya is the edge of landscape diversity. The Dniester canyon has steep rocky or wooded shores, wild and untouched nature, picturesque islands and a unique climate. The canyon’s walls delay the sunshine, which is why there is almost no rain here in the summer, and in the spring nature comes to life 2-3 weeks earlier. And the opportunity to flood a river attracts thousands of travelers here. The National Nature Park «Dniester Canyon» is a well-known outcrop in the world with fossil remains of flora and fauna, which is about 500 million years old. Kremenets mountains as not as high as Carpathians, but no less picturesque. Here, on the highest mountain in the tract Putrid lake, the only one-year-old Sankaras route, where international competitions are organized, is built in Ukraine. There is an open parade on the Falcon Hill. The Kremenets Mountains National Nature Park is home to numerous botanical, geological and paleontological monuments of nature, rich hunting and fishing grounds. Exactly here the Ukrainian Insurgent Army was born, dungeons “Kryivka” have survived, the headquarters of the liberation army, the rebel church (near the village of Antonivka, Shumsky District). On the top of the holy mountain of God, places of pilgrimage, beats a source of cold water with mineral salts. Have you seen somewhere in the mountains that seemed to grow in the midst of boundless limbs? This is Tovtry. This wonderful corner of the Ternopil’ya people called Medobors through dense forests, sunny meadows and honey and dew grass. Tovtry’s ridge is a remnant of the large Barrier Reef of the Sarmatian Sea, which existed 15-20 million years ago. There are many varieties of karst forms, including the vertical cave «Pearl», small karst lakes, which have no bottom. In the worst colds they do not freeze and shine like a window.

61


62

З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ!

There is a sanctuary on Mount Bohit, where Zbrutsky’s idol of the ancient Slavs, Svitovid, stood. Nearby – two pagan settlements: Govda and Zvenigorod. The wonderful landscapes of the Nadzbruchchy are famous not only for nature, but also for a powerful recreational potential, including balneological. On Ternopil’ya there are practically all kinds of medical waters of the type «Morshyn», «Naftusya», «Druskininkai», used by sanatorium and medical institutions of the region.

предметів матеріальної культури різних епох «Вертеба» не має рівних серед інших печер світу. Археологи називають її Наддністрянською Помпеєю. А печера «Оптимістична» (довжина розвіданих ходів 214 км) занесена до Книги рекордів Гіннеса як найбільша в світі гіпсова та друга в світі серед звичайних печер. Утім, якщо буде знайдено сполучення з печерою «Голубі озера» (120 км), а це цілком імовірно, то Тернопілля матиме найбільший в світі печерний комплекс. Печера «Голубі озера» надзвичайно цінна своїми підводними плесами. Можна також виділити «Млинки» в Чортківському та «Джуринську» в Заліщицькому районах. Тернопілля – край, над яким природа трудилася особливо ретельно й натхненно. Основним її інструментом була вода. Вона й сьогодні невтомно працює, жене свої потоки, дивуючи людей неймовірними фантазіями. Одна з таких водних феєрій – водоспади. Їх більше двадцяти. Джуринський 16-метровий водоспад називають природним джакузі. Русилівський водоспад починається з кількох джерел на околиці села Русилова Бучацького району. На своєму шляху струмок утворює 15 водоспадів. Висота окремих з них сягає висоти 8-13 метрів.

The fifth reason: natural heritage There are more than hundred caves in Ternopil’ya. Their atmosphere can only be compared with outer space: eternal silence, darkness, calm and incredible, fairy-tale beauty. Excursion electrified routes are already operating in the Crystal Caves in the village of Kryvche, as well as the «Verteba» baptistery of the Borshchiv district. There is no doubt that the cave «Verteba», near the village of Bilche-Zolote, will become famous all over the world. There was created the first museum in the cave — the museum of archeology, Trypillya culture, the Neolithic era. According to the quantity and riches of finds of objects of material culture of different eras «Verteba» is not equal among other caves of the world. Archaeologists call it Pompeii in the Dniester region. And the cave «Optimistic» (length of explored passes 214 km) is listed in the Guinness Book of Records as the world’s largest gypsum and the second in the world among ordinary caves. However, if you find a connection with the cave «Blue Lake» (120 km), and this is quite likely, then Ternopil’ya will have the largest cave complex in the world. The Blue Lakes cave is extremely valuable for its underwater pleasures. You can also highlight «Mlynky» in Chortkiv and “Dzhurinsk” in Zalishchytsya districts. Ternopil’ya is a land which nature worked especially carefully and inspired. Its main instrument was water. She also works tirelessly today, drives her streams, surprising people with incredible fantasies. One of such water fairies – waterfalls. They are more than twenty. Dzhurinsky 16-meter waterbed with a natural jacuzzi. Rusylivsky waterfall starts from several sources on the outskirts of the village Rusilova Buchach district. On its way, the creek forms

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


WITH UKRAINE IN THE HEART!

Це найбільш водоспадистий струмок України. Ще одним каскадом водоспадів можна милуватися поблизу села Сокілець того ж району. Окремі з них – 8-9 метрів. Іване-Золотецькі водоспади (Заліщицький район) менш відомі, але не менш мальовничі.

15 waterfalls. This is the biggest waterfall in Ukraine. One more cascade of waterfalls can be admired near the village Sokilets of the same area. Some of them – 8-9 meters. Ivano-Zolotye waterfalls (Zalishchytsya district) less well-known, but no less picturesque he height of some of them reaches a height of 8-13 meters.

Причина шоста: гостинні люди, самобутні звичаї та обряди, смачна кухня Тернопільська область поєднала у собі частини трьох давніх українських етнічних земель: Галичини, Волині, Поділля. Звідси неповторний колорит Тернопільщини Дуже цікавими є етно-фестивалі «Лемківська ватра» на Монастирищинні, «Борщівська вишиванка» у Борщеві, «Братина» на Шумщині, патріотично-меморіальний фестиваль «Дзвони Лисоні» на Бережанщині, фольклорна «Купальська феєрія» на Гусятинщині, кулінарне свято «Галицька дефіляда» у Тернополі, фестивальний автомобільний ретро-тур «Золота підкова», музичний молодіжний фестиваль «Файне місто» та інші. Особливе значення має Горошівський фестиваль Маланки. Маланка – це традиційне фольклорно-обрядове дійство, таке собі маленьке «Ріо-де-Жанейро» з українським різдвяним колоритом, яке щорічно відбувається в ніч з 13 на 14 січня, тобто на «старий» Новий рік. Костюми до дійства мешканці Горошови готують упродовж року й тримають замисел у великій таємниці. На свята розігрується справжнє змагання в сюжетах вистав, оригінальності костюмів та виступів. Тернопілля – край унікальних гастрономічних традицій. Зупи, пляцки, лєґуміни чекають на пошановувачів галицької кухні. Тернопільська оковита, Микулинецьке пиво, медовуха та хреновуха завжди є бажаним сувеніром для гостей нашого краю. А знамениті галицькі кавово-десертні традиції притаманні усім містечкам Тернопілля.

The sixth reason: hospitable people, distinctive customs and ceremonies, delicious cuisine Ternopil region combines parts of three ancient Ukrainian ethnic lands: Galicia, Volhynia, Podillya. From here, the unique color of the Ternopil’ya. Very interesting are ethno-festivals «Lemkivska Vatra» in Monastyryshchyna, «Borshchevskaya vyshyvanka» in Borshchev, «Brother» in Shumshchyna, patriotic-memorial festival «Bells of Lysoniy» in Berezhany region, folk «Kupala fierry» on Gusyatinschyny, culinary holiday «Galitska defilida « in Ternopil, the festival of automobile retro-tour» Golden Horseshoe «, the music youth festival « Fine City « and others. Goroshiv Malanka Festival has a special significance. Malanka is a traditional folk-ritual act, a small Rio de Janeiro with Ukrainian Christmas coloring, which occurs annually from the 13th to the 14th of January, that is the «old» New Year. The costumes for the action of the inhabitants of Goroshova are prepared during the year and keep the design in great secrecy. At the festival there is a real competition in the plots of performances, originality of costumes and performances Ternopil;ya is the edge of unique gastronomic traditions. Stairs, dances, limooms are waiting for the celebrities of Galician cuisine. Ternopil okovita (vodka), Mikulinetsky beer, honey and horseradish are always a desirable souvenir for guests of our region. And the famous Galician coffee-dessert traditions are typical for all the towns of Ternopil’ya.

Причина сьома: враження Відвідавши Тернопілля, ви віднайдете той емоційний оазис, з якого ще дуже довго черпатимете позитивні думки, відчуття, настрої. Приїздіть на Тернопілля знову і знову, адже це завжди нові емоції!

The seventh reason: new emotions. By visiting Ternopil’ya, you will find emotional oasis, from which you will draw some positive thoughts, feelings, and moods for a very long time. Come to Ternopil’ya again and again, because it’s always new emotions!

KYIV DIPLOMATIC

63


ЗМІСТ

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ №2, КВІТЕНЬ-ТРАВЕНЬ 2018

64

№2

APRIL-MAY 2018

Філарет: Настає час, коли Україна буде мати свою єдину українську православну церкву

Зі Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України ФІЛАРЕТОМ – про сенс перебування на цій землі, особливо, якщо воно затьмарюється якимись негараздами, випробуваннями, стражданнями

ПЕРСОНА/PERSONALITY 8 ТУТ ДУЖЕ ДОБРЕ ПРИЙМАЮТЬ ІЗРАЇЛЬТЯН

Надзвичайний та Повноважний посол Держави Ізраїль в Україні пан Еліав Бєлоцерковські

14 Я МРІЮ ПОСАДИТИ ГОРІХОВИЙ САД

Почесний консул Республіки Молдова Олег Циганенко

20 ВІДКРИТТЯ ПОСОЛЬСТВА США СПРОВОКУВАЛО ПАЛЕСТИНЦІВ

Надзвичайний та Повноважний Посол Палестини в Україні Мохаммед Касем Аль-Асаад

26 ВОДА – ОДИН ІЗ НАЙЦІННІШИХ РЕСУРСІВ ЛЮДСТВА

Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Таджикистан в Україні та Республіці Молдова Файзулло Холбобоєв

32 ЯКЩО НАМ ВДАСТЬСЯ ЗРОБИТИ ПИРІГ БІЛЬШИМ, У БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ У ВИГРАШІ БУДУТЬ ОБИДВІ СТОРОНИ Надзвичайний та Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Й. В. пан Йонет Джан Тезель

ДИПЛОМАТИЧНІ ПОДІЇ/DIPLOMATIC EVENTS 6 СВЯТО БОЛГАРСЬКОГО НАРОДУ 12 ПОСОЛЬСТВО УГОРЩИНИ В УКРАЇНІ ПРИЙМАЛО ГОСТЕЙ 18 НАЦІОНАЛЬНЕ СВЯТО ПАКИСТАНСЬКОГО НАРОДУ 19 УЗБЕКИСТАН: ЗАПРОШЕННЯ ДО СХІДНОЇ КАЗКИ 24 В КИЄВІ СВЯТКУВАЛИ NOWRUZ 2018 31 100 РОКІВ ЛИТОВСЬКІЙ ДЕРЖАВІ СПІВПРАЦЯ/СOOPERATION 30 ATA VIZYON HEALTH ВИХОДИТЬ НА УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК 36 25-ТА РІЧНИЦЯ ПОЛЬОТІВ TURKISH AIRLINES ДО «БОРИСПОЛЯ» 44 ПРО УКРАЇНУ – АРАБСЬКОЮ ВЖЕ ПРОТЯГОМ ШЕСТИ РОКІВ 45 УКРАЇНЦІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ПЕРЕГОНАХ «МОРСЬКОЇ ФОРМУЛИ-1» В СУДАНІ СТОРІНКА МЕРА/PAGE OF THE MAYOR 38 ЛЮДИНА – ГОЛОВНА ЦІННІСТЬ

Міський голова Борисполя Анатолій Соловйович Федорчук

НАРОДНА ДИПЛОМАТІЯ/PEOPLE`S DIPLOMACY 46 НАРОДНА ДИПЛОМАТІЯ В ДІЇ АНАЛІТИКА/ANALYTICS 48 НАТО 69 РОКІВ: ПЕРЕМОГА В «ХОЛОДНІЙ ВІЙНІ» ТА ІСПИТ УКРАЇНОЮ ДУХОВНІСТЬ/ SPIRITUALITY 50 ВОЛОДИМИР РОЖОК: ДУХОВНІСТЬ ЄДНАЄ УКРАЇНУ ТАЛАНОВИТА УКРАЇНА/ TALENTED UKRAINE 52 МІЛА ФОНРАЙ. ТАМ, ДЕ СПІВАЮТЬ МРІЇ ШЛЯХИ РОБІНЗОНА/ROBINSON’S WAYS 37 КАЗКОВА МАГІЯ КАППАДОКІЇ З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ!/ WITH UKRAINE IN THE HEART! 56 7 ПРИЧИН ВІДВІДАТИ ТЕРНОПІЛЛЯ

Filaret: The time has come for Ukraine to have its own unified Ukrainian Orthodox Church KYIV DIPLOMATIC #2, APRIL-MAY 2018

ОФІЦІЙНО/OFFICIAL 2 ХОЧЕШ БУТИ ЩАСЛИВИМ – ЛЮБИ!

№ 02 (квітень-травень) 2018 Шеф-редактор: Олександр Кондратенко (+38 050) 441-99-11 wingskam@gmail.com Головний редактор: Антоніна Ломачук (+38 050) 443-17-46 Antonina.lomachuk@gmail.com Дизайн та верстка: Євген Моісеєнко Над номером працювали: Дмитро Бєляєв Борис Корпусенко Юлія Новицька Віктор Пасак Сергій Пархоменко Ксенія Свиридова Юрій Сєдих Мохаммад Фараджаллах Людмила Чечель Переклад: Софія Бєляєва Марія Савчук Обкладинка: Борис Корпусенко Відділ реклами: (+38 068) 966-92-24 wings@i.ua Часопис зареєстровано Міністерством юстиції серія КВ 23323-13163Р від 24.05.2018 року. Засновник та видавець часопису : ФОП Кондратенко О. М. Адреса редакції: 03062, м. Київ-62, вул. Чистяківська, 13А, оф 1. Кольороподіл та друк: ТОВ «Інфопринт» 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 82. (+38 044) 239 13 51. Наклад 5 000 примірників. Періодичність – раз на 2 місяці. Розповсюдження безкоштовно та за передплатою. Назва, концепція, дизайн та надруковані матеріали є власністю часопису «Київ дипломатичний» і захищені міжнародним правом та українським законодавством. Відповідальність за достовірність усіх фактів несуть автори публікацій. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Використання матеріалів часопису «Київ дипломатичний» у будь-кій формі дозволяється тільки з письмової згоди редакції. Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець.


www.sundanceresort.com.tr contact@sundance.com.tr Bahçelievler Mah. Zeyyad Mandalinci Cad. No:123 Bodrum / Muğla / Turkey Tel: +90 252 3828898

Sundance Resort***** is located by the beach front in the heart of Turgutreis one of the most beautiful areas of Bodrum. Located on 30.000 m2 land on a fascinating atmosphere the facility forms of 2 main buildings. Situated by the seafront in Turgutreis – one of the most beautiful places in Bodrum and 51 km to Bodrum international airport. Our hotel is at 20 km distance to Bodrum town center and 1 km to Turgutreis town center. Sundance Resort***** includes 251 rooms spread to 2 buildings. Within the hotel there are 4 restaurants & bars introducing local and international cuisines as well as variety of drinks which appeal to everyone’s taste. 3 outdoor, 1 indoor, 2 kids pools together with a water slide is available within the facility where also outdoor playground & entertainment area especially for kids. Sundance Resort***** has one conference room, 2 meeting rooms and business center within the facility. Impeccable service is also at the disposal of our guests who need to work during their holiday. Water sports activities, 3 tennis courts, mini football pitch, beach volley and outdoor work-out area satisfy all the requirements of sport lover guests not leaving out fun-lovers by providing amphitheater shows, mini movie theatre and billiard hall.

Готель Sundance Resort***** лежить на березі моря в самому центрі Тургутрейс, одного з наймальовничіших районів Бодруму. Дві будівлю готелю, розташовані на 30 000 м2, створюють затишну атмосферу курорту. Готель знаходиться на відстані 51 км до міжнародного аеропорту Бодрум, 20 км від центру міста Бодрум та за 1 км від центру міста Тургутрейс. Sundance Resort***** має 251 номер. У готелі є 4 ресторани та бари, де подають страви місцевої та міжнародної кухні, а також різноманітні напої на будь-який смак. У готелі є 3 відкриті, 1 критий, 2 дитячі басейни та водні гірки, а також відкритий дитячий майданчик та розважальний майданчик. Завдяки конференц-залу, 2 кімнатам для переговорів та бізнес-центру готель забезпечує бездоганний сервіс гостям, яким потрібно працювати під час відпочинку. Водні види спорту, 3 тенісні корти, майданчики для міні-футболу, пляжного волейболу та інших спортивних ігор задовольняють усім вимогам спортсменів. А на бажаючих розважитись чекають шоу в амфітеатрі, міні-кінотеатр та більярдний зал.