Page 1

ZMIANY SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z WIEKIEM O STARZENIU SIĘ SPOŁECZEŃSTWA I ZWIĄZANYCH Z TYM WYZWAŃ

1


Problem demograficzny  Szybki proces starzenia się społeczeństwa jest efektem zmniejszającej się liczby narodzin, dłuższego życia i większego udziału osób starszych w życiu społecznym.  Kilkadziesiąt lat temu wnuki rzadko znały swoich dziadków, a dzisiaj czworo aktywnych dziadków i coraz częściej kilkoro pradziadków przypada na jednego wnuka.  Wydłużył się czas życia kobiet do 81 lat, mężczyzn do 72 lat i jest dłuższy w porównaniu do lat 50 XX w. o ok. 18 lat u kobiet i 15 lat u mężczyzn.

2


W efekcie tych zmian szacuje się, że na 100 osób w wieku produkcyjnym liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrośnie w 2035r. do 46 osób z 26 w roku 2010.

W wyniku starzenia się społeczeństw w Unii Europejskiej odsetek ludzi w wieku poprodukcyjnym wzrośnie z 17,4% w 2010r. do 29,5% w 2060r. W Polsce liczba ludności powyżej 65 roku życia wzrośnie z 13,5% w 2010 r. do 34,5% w 2060r. i jest wyższy o 5% od szacowanej w UE.

3


na Dolnym Śląsku w 2030 roku 57,8 % ludności w wieku produkcyjnym 42,2% w wieku nieprodukcyjnym w tym: 13,6 %w wieku przedprodukcyjnym (dzieci i młodzież) 28,6% w wieku poprodukcyjnym Szacuje się, że na obszarze województwa dolnośląskiego w 2030 roku stosunek osób w wieku produkcyjnych do grup niepracujących będzie przedstawiał się w poniższy sposób:

4


Jakie trudności musi pokonać społeczeństwo  Zadbać o odpowiednie placówki zdrowia  Zapewnić odpowiednie warunki materialne  Zwiększyć liczbę i różnorodność form spędzania czasu wolnego  Zadbać o miejsca pracy dla ludzi, którzy chcą podjąć pracę  Zwiększyć rodzaj i zakres pomocy społecznej

 Przygotować domy opieki  Przygotować kadrę do pracy z osobami starszymi

5


SUBKULTURA OSÓB STARSZYCH? * * GERONTOLODZY SYGNALIZUJĄ ZJAWISKO POWSTAWANIA SUBKULTURY OSÓB STARSZYCH. CECHUJE JĄ KRYTYCYZM DO

MŁODZIEŻY, WYCOFYWANIE SIĘ Z POMOCY W RODZINIE, BRAK ZAINTERESOWANIA WSPÓŁCZESNYMI WYDARZENIAMI.

POWSTAJE ZŁUDNE POCZUCIE , ŻE GRUPA ZNAJOMYCH WYSTARCZA DO CIEKAWEGO ŻYCIA.

6


INTEGRACJA POKOLEŃ CZY JESTEŚMY SOBIE POTRZEBNI?

7


Kontakty międzypokoleniowe - zagrożenia..spostrzeżenia.. - dawniej * kontakty w dużych międzypokoleniowych rodzinach były zjawiskiem naturalnym * dzieci codziennie uczestniczyły w życiu osób starszych, a oni troszczyli się o ich bezpieczeństwo i powodzenie w życiu, * cała rodzina troszczyła się o los najstarszych, - dzisiaj * w rodzinach jest mniej dzieci i słabsze są więzi z dalszymi krewnymi, * młodzież częściej przebywa w grupie rówieśniczej i trudniej utrzymać kontakty międzypokoleniowe, * nasila się zjawisko gerontofobii (chorobliwego lęku przed starością) * nadmierny krytycyzm starszych w stosunku do młodych

8


Wartości jakie wnoszą starsi ludzie w życie społeczne:  doświadczenie i mądrość życiową, nabytą przez obserwacje wielu osób i wydarzeń,

 szacunek dla tradycji, kultury własnego środowiska i narodu,  wiedzę o historii przeżytej osobiście, wzbogaconej w emocje, która umożliwia żywy przekaz zapamiętanych sytuacji i może ocalić od zapomnienia celowo czasem przeinaczane fakty,  twórczość ludową powoli odchodzącą wraz ze starym pokoleniem,  aktywność społeczną, dzięki której rozwija się wiele organizacji lokalnych

9


10


Dane zaczerpnięto z dokumentów i publikacji: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Rządowy Program na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-1013 Projekt europejski – zmiany demograficzne Dane statystyczne GUS Analiza rozwoju społecznego …Dolny Śląsk –wrzesień 2010 Z.Zaorska „Dodać życia do lat”- PSPiA Klanza Lublin 2012

11


DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ BOŻENA PEŁDIAK prezes Stowarzyszenia „Granica” Lubawka, ul. Dworcowa 33 tel. 75 610 66 35 www.stowarzyszenie-granica.org

12

AktywizacjaOsobStarszych  

Debata Osoby Starsze

AktywizacjaOsobStarszych  

Debata Osoby Starsze

Advertisement