Page 1

KARTET ER IKKE TERRENGET Kwestan Jamal Bawan


INTRODUKSJON

Kartet er ikke terrenget Øystein Hauge

Vi lever i en verden i bevegelse. Geografiske avstander betyr mindre og mindre, informasjonshastigheten øker. ”Verden krymper” sier vi gjerne, fordi det velkjente forholdet mellom rom og tid har endret seg. I dag er det vel helst slik at vi, stort sett, forholder oss passivt og avventende til den ytre, symbolbærende virkeligheten som naturen er en del av. Mens synsmaskiner som ”Google Earth” styres av vårt umettelige behov for å se så mye som mulig så tett på som det overhode går an så diskuterer Kwestan Jamal selve avstanden. Billedkunstneren Kwestan Jamal kom fra Kurdistan til Norge i 1998. Den første tiden bodde hun i Øystese, omgitt av en natur som like siden romantikken har vært forbundet med ”Det norske nasjonallandskapet”. Det har ikke alltid vært slik. Om lag 30 år før Tidemand og Gude malte ”Brudefærden i Hardanger” (1865) visiterte biskop Claus Pavels de samme stedene. I dagboken fra oppholdet på prestegården i Lofthus skrev han: ”Jeg har under denne Reise seet lidet af Naturskionhed - Landskabet er raadt og udyrket”. Pavel var ikke den eneste som mente dette. Den norske naturen ble sett på som vill, øde og ugjestmild av både utlendinger og nordmenn til langt ut på 1800-tallet. Denne påfallende forvandlingen i synet på naturlandskapet er et sentralt tema for mye kunst- og kulturhistorie. Hva er det som limer sammen en nasjon? Er det felles historie, eller geografi og klima? Svarene varierer alt etter politiske og sosiale forhold. I dag er forklaringen gjerne relativ og relasjonell: ”Vi ser ikkje berre med auga - det er omgrepa, normane og haldningane våre som avgjer kva auga skal legge merke til og finne verdifullt”, skriver Gunnar Danbolt i siste utgave av verket ”Norsk kunsthistorie” (2009). Kwestan Jamal har sine røtter i et fjellområde nord i dagens Irak, omgivelser forbundet med krigshandlinger og flukt. Få kurdere finner noe verdifullt i disse øde og minelagte områdene. I den grad man snakker om følelser og sanseopplevelser overfor naturen her handler det for det meste om utrygghet, avstand og frykt. I Hardanger opplevde kunstneren det stikk motsatte. Landskapet ble omtalt som harmonisk. Fritt, men samtidig oversiktlig og disiplinert. Stier og merkede turløyper oppfordret folk til å gå inn i det. Landskapet inviterte til å ta i bruk hele sanseapparatet. Kort sagt: I Norge kunne man ”gå på tur”! Det er utvilsomt mye å hente i Kwestan Jamals erfaringer, ikke minst fordi hun får til å oversette sine svært personlige reisefortellinger til et kunstnerisk uttrykk som treffer bredt. Ved å ta i bruk flere kunnskapskilder som ord og bilde, østlige og vestlige skrifttegn, snapshots og kunst beveger hun seg elegant mellom flere posisjoner på samtidens kunstscene. Det handler utvilsomt om identitet og kulturelle verdier, men i en form som best tolkes mot den vante leseretningen og med vrangsiden ut. Det er forskjellene som reiser de interessante spørsmålene, ikke det enhetlige. ”Stedet” er ikke noe som eksisterer i seg selv, i ”essensialistisk” forstand, en gang for alle. Stedet er alltid samfunnsskapt, alltid konstruert som del av en sosial prosess. Det er de mentale forestillingene rundt stedet som gir oss de sterkeste opplevelsene. Slik sett blir Kwestan Jamals kunst et meningsfullt sted i seg selv.


INTRODUction

The Map is not The Surroundings Øystein Hauge

We live in a world in motion. Distance means less, bit rates are increasing. “It’s a small world” we say since the relationship between time and space has changed.We are now passive spectators to the symbolic reality that nature represents. While Google Earth allows us to explore every nook and cranny of our world in the comfort of our homes, Kwestan Jamal seeks to explore the distances involved. Kwestan Jamal is an artist from Kurdistan who came to Norway in 1998. Her first stop was in Øystese in Hardanger. This area is rich in natural beauty and has since the Romantic period been seen as representing the Norwegain national landscape. This however has not always been the case. Thirty years before Tidemand and Gude painted “Brudefærden i Hardanger” (Hardanger Wedding), this same area was visited by the bishop Claus Pavels. In his diary he writes while visiting a church in Lofthus, In my travels I have seen little of natural beauty- The landscape is raw and untilled. Pavel was not the only one of this opinion. Norwegian nature was regarded as wild, deserted and inhospitable until late into the 19th century, by Norwegians and foreigners alike. This profound change in our preception of nature has been a central theme in both art world and in our view of history. What is it that holds a nation state together? Is it shared history, geography, or climate? The answers to these questions vary with underlying political and social sentiment at any given time. Today we would offer a rational, relativistic response. We see not only with our eyes – the concepts, norms and attitudes with which we view the world determines where we focus our attention, and what we find of value writes Gunnar Danbolt in the last edition of Norsk kunsthistorie (Norwegian Art History). Kwestan Jamal hails from a mountainous region in present day Iraq. Association’s arrise of an area plaqued by wars and emmigration. Very few Kurds see any value in this deserted and mine-ridden area.To the degree that one actually speaks of the emotive and sensory effects of this area, one usually ends up with a discourse on danger, alienation, and fear. In Hardanger we experience the oppisite. Naure is recarded as harmonic. Free, yet contained and well disiplined. Paths and walking trails invite us to enjoy nature. The landscape invites us to use all of our sensory faculties. In a nutshell: In Norway we take a hike! We can learn alot from Kwestan Jamal’s contribution, primarily because she translates her personal travelogue into an artistic expression that has braod appeal.Using different forms of expression such as words, pictures, eastern and western alphabets, snapshots and art she moves elegantly between different forms of contemporary expression. While her work undoubtedly deals with identity and cultural values, it is from the inside out and as such should be viewed as contrary to the norm. Differences give rise to the interesting questions, not similarities. “This Place” does not exist by itself, existentially once and for all. Places are always created by the surrounding culture, and are a social construct. It is the mental image of a place that gives us the most deeply felt experiences. As such Kwestan Jamal’s art is a meaningful place in it’s own right.


This book is a presentation of a wall installation that is part of the project Landscape-Artscape-Mindscape. It was exhibited at Bergen Kunsthall during the Masters Exhibition in april 2009 and a solo exhibition at Project Alvøen, Kunst i Badet. The project is based on various media: photo documentation, drawing and writing directly on the wall. Kwestan Jamal Bawana has her art education from Kurdistan and Norway, with a diplomadegree from Sulaymania Institute of Fine Arts, and a Bachelor,- and Mastersdegree in Fine Arts from the National Academy of the Arts in Bergen. She has participated in several exhibitions in Norway, Northern Iraq, the United States, Japan, Germany, Canada and the Netherlands.

Thanks to: Øystein Hauge, Rita Marhaug, Anne Ree, Omar Aziz, Jon Arne Mogstad, Kamaran Omar and John Brottemsmo Introduction text: Øystein Hauge, Assistant Professor at the Art Academy of the Arts and art critic in Bergens Tidende. Photo documentation: Kwestan Jamal Bawana and photographer Thor Brødreskift Layout: Jubajet Print: Bergen grafisk © Kwestan Jamal Bawan 2010 www.kwestan-jamal.com


Denne boken er en presentasjon av en vegginstallasjon som er en del av prosjektet Landscape-ArtscapeMindscape. Vegginstallasjonen ble stilt ut på Bergen Kunsthall under Masterutstillingen våren 2009 og soloutstilling på Prosjekt Alvøen, Kunst i Badet. Prosjektet er basert på forskjellige medier: fotodokumentasjon, tegning og skrift direkte på veggen. Kwestan Jamal Bawan har sin kunstutdannelse fra Kurdistan og Bergen, med diplom fra Sulaymania Institute of the Fine Art og master i spesialisert kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har deltatt på en rekke utstillinger i Norge, Nord-Irak, USA, Japan, Tyskland, Canada og Nederland.

Takk til: Øystein Hauge, Rita Marhaug, Anne Ree, Omar Aziz, Jon Arne Mogstad, Kamaran Omar og John Brottemsmo Introduksjonstekst: Øystein Hauge, Høgskolelektor ved Kunsthøgskolen i Bergen og kunstanmelder i Bergens Tidende. Fotodokumentasjon: Kwestan Jamal Bawan og fotograf Thor Brødreskift Layout: Jubajet Print: Bergen grafisk © Kwestan Jamal Bawan 2010 www.kwestan-jamal.com


Prosjektet er støttet av:

Billedkunstnernes Vederlagsfond

KARTET ER IKKE TERRENGES  

This book is a presentation of a wall installation that is part of the project Lanscape-Mindscape-Artscape. It was exhibitet at Bergen Kuns...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you