Page 65

Kwartalnik Laktacyjny nr 3

„Jedyną potrzebą wszystkich dzieci jest pragnienie bycia kochanym. Wasza miłość będzie odpowiedzią. Odpowiedzią, która uszczęśliwi wszystkich. Bez kosztów.” Giorgia Cozza, „Dziecko bez kosztów”, Wyd. Mamania, 2014

Dziecko, jak każdy, generuje koszty, ale

dała gruntownej refleksji. Jednocześnie

w tej książce coś dla siebie. Autorka zwróci-

wierzę, że robiąc sensowne, przemy-

Cozza uchroniła się przed dyrektywnym

ła również uwagę – co uznaję za szczególnie

ślane zakupy, można sporo oszczędzić.

przekazem, który sugerowałby w co nale-

cenne w tej pozycji, no to, że maluch na po-

Z pewnych rzeczy można zrezygnować

ży się wyposażyć, a co jest zupełnie nie-

czątku potrzebuje przede wszystkim ciepła,

bez szkody dla malucha. Rynek artyku-

potrzebne. Nie, ona w sposób neutralny

bliskości, bezpieczeństwa – czyli rodziców,

łów dziecięcych stara się przekonać przy-

i bardzo wyważony przedstawiła różne alter-

którzy przy nim będą i którzy otoczą je miło-

szłych i młodych rodziców, że muszą się

natywy, opisując ich wady i zalety, ostatecz-

ścią, zamiast otaczać go wieloma gadżetami.

wyposażyć

ną decyzję pozostawiając nam, czytelnikom.

w

mnóstwo

przedmiotów,

Dodatkowy plus autorce należy się za

bez których mogliby się obejść i że łatwo w tym wszystkim się pogubić. Jak się odna-

Cozza, stając z boku, spojrzała na współcze-

przekonanie, że mleko mamy jest najlep-

leźć i nie zwariować, jednocześnie zachowu-

sne rodzicielstwo, zrozumiała mechanizm

sze i że nie trzeba na zapas kupować ani

jąc sporo pieniędzy w portfelu? W tym może

reklamy i marketingu całej branży artykułów

butelek, ani smoczków ani laktatorów.

być bardzo przydatna książka „Dziecko bez

dziecięcych i – bazując na swoich doświad-

kosztów” Giorgii Cozzy.

czeniach – postanowiła podzielić się z innymi rodzicami sposobami na odnalezienie

Autorce udała się rzecz niebywała. Na prawie

równowagi w tym konsumpcyjnym świecie.

300 stronach skwapliwie, punkt po punkcie,

Stworzyła przy tym przejrzysty, uporząd-

opisała wszystkie możliwości zaoszczędzenia

kowany poradnik, który podzieliła na roz-

pieniędzy, dzięki zmniejszeniu konsumpcji z

działy: W oczekiwaniu na dziecko, Urodziło

okazji narodzin kolejnego członka rodziny.

się, Karmienie: od narodzin do 6 miesięcy, Sześć miesięcy: siadamy do stołu!, Higiena

Książka ta to niemal rozmowa z inną mamą,

malucha, Pieluszki, Ubranka, Sen, Dziecko

która sama przeżyła szał kupowania mnó-

w domu, Na spacer z dzieckiem, Zabawa

stwa mniej lub bardziej potrzebnych rze-

i zabawki, Książki, bajki i opowiadania.

czy dla noworodka, i która te zakupy pod-

Jestem przekonana, że każdy rodzic znajdzie

Zgadzamy się z tym i dziękujemy! Zuzanna Kołacz-Kordzińska

65

Kwartalnik laktacyjny 3/2014  

Trzeci numer Kwartalnika Laktacyjnego

Kwartalnik laktacyjny 3/2014  

Trzeci numer Kwartalnika Laktacyjnego

Advertisement