Page 60

60

Kwartalnik Laktacyjny nr 3

których nie tylko nikt wcześniej nie zadał,

ba dotyku nie rodzi się w rozumie, nie jest

co oznacza, że masowanie malucha ma po-

ale też które większości lekarzy nawet nie

przekalkulowana i przemyślana. To głęboka,

zytywny wpływ na całą konstelację rodzinną.

pojawiły się w głowie. To on właśnie pytał,

pierwotna potrzeba, zupełnie jak zaspokoje-

dlaczego z ciszy i mroku maluch musi wydo-

nie głodu. To potrzeba poczucia bezpieczeń-

„Masaż niemowląt jest sztuką równie daw-

bywać się w światło i hałas. To on wątpił, czy

stwa. Malec musi być blisko mamy. Mama

ną, co głęboką. Prostą, lecz trudną. Trudną,

noworodek zaraz po wyjściu z brzucha musi

musi być blisko dziecka.

ponieważ prostą.”

skoro był z nią połączony przez 9 miesięcy.

Masaż Shantala to zorganizowany, przemy-

Masaż Shantala to bardzo konkretny dotyk:

To on zwrócił uwagę, że im spokojniejszy

ślany, posiadający swój algorytm,dotyk ciała

klatki piersiowej, rąk, brzucha, nóg, pleców

i piękniejszy będzie moment przyjścia na

małego dziecka. Wykonywany w taki spo-

oraz twarzy malucha. Wydaje się proste, ale

świat, tym spokojniejsze będzie dziecko.

sób, by przynieść określone korzyści. Dlate-

na początku wymaga pokierowania i nauki,

zostać natychmiast oddzielony od mamy,

go warto wykonywać go w taki sposób, jak

by dotykiem powodować określone zmiany

Ten sam Leboyer, wielki humanista i odkryw-

opisywał to Leboyer lub jak nauczyli tego na-

(mało kto wie, ale ten sam dotyk, wykona-

ca, odbył podróż do Indii, gdzie na swojej

uczyciele masażu. A o jakie korzyści chodzi?

ny jednak np. zbyt szybko, zamiast wyci-

drodze spotkał Shantalę, prostą kobietę, która siedząc na ziemi, masowała swoje – już

szyć, może pobudzić!). Ale to nie wszystko. Dla masowanego dziecka:

Masaż należy wykonywać w ściśle określo-

niemałe – dziecko. Codziennie. W skupieniu i ciszy, jakby świat zewnętrzny nie istniał.

nych warunkach, które pomogą w nawiąza•

Powtarzając te same ruchy. Z uśmiechem

wyciszenie po całym dniu, uspokojenie

niu więzi i osiągnięciu założonych efektów.

układ nerwowego, odpoczynek,

Jeśli decydujemy się masować, warto te wa-

na ustach. Maluch poddawał się dotykowi, czerpiąc z niego przyjemność, leżąc spokoj-

runki stworzyć. •

nie i cierpliwie. Istnieli w tej chwili razem,

pomoc w lepszym, spokojniejszym zasypianiu i śnie,

Po pierwsze, przygotuj miejsce: możesz

stworzeni dla siebie, rozmawiający dotykiem, ciepłem, oczami. Chwila mistyczna,

włączyć relaksującą muzykę (lub odgłosy stymulacja wszystkich układów: nerwo-

natury), zrezygnuj za to z jakichkolwiek zapa-

a jednocześnie taka zwykła, codzienna, oczy-

wego, trawiennego, krążenia, hormo-

chowych kominków. Masuj najlepiej siedząc

wista. Czy Leboyer wiedział wtedy, że dotyka

nalnego,

na podłodze, z maluchem na ręczniku po-

czegoś wielkiego? Na pewno, ponieważ zapoznał się z Shantalą i towarzyszył jej przez

łożonym między Twoimi nogami. Pamiętaj, •

kolejne dni, robiąc notatki, obserwując,

stabilizacja w zakresie problemów

że dziecko będzie nagie – w pomieszczeniu

„brzuszkowych”,

musi panować miła, ciepła atmosfera.

nawiązanie lub umocnienie więzi z ro-

Po drugie: przygotuj olejek do masowania.

dzicem.

Niech będzie to olej naturalny (np. oliwa

pstrykając zdjęcia. W ten sposób tradycyjny masaż wykonywany w Indiach, w notatkach

i fotografiach, ale przede wszystkim w głowie, sercu i duszy, przybył do Europy wraz z powracającym z Indii Leboyerem.

z oliwek, olejek kokosowy, olejek ze słodkich Dla rodziców:

migdałów). Zrezygnuj z olejków rafinowanych, ponieważ nie są one dobre dla skóry

„Trzeba karmić dzieci. Nie ma co do tego naj-

mniejszych wątpliwości. Lecz tak samo, jak

wyciszenie, uspokojenie, odpoczynek

brzuszek, trzeba karmić ich skórę. [...] Tak, niemowlęta potrzebują mleka. Ale jeszcze

Po trzecie: zdecyduj o jakiej porze dnia naj•

bardziej tego, by być kochane, głaskane.”

wzmocnienie poczucia bycia dobrą

lepiej masować – kiedy macie zazwyczaj

mamą/dobrym tatą, poprawa pewno-

najwięcej czasu, a jednocześnie maluch jest

ści siebie,

gotowy do bycia masowanym? Nie masuj od

Wraz z dzieckiem rodzi się miłość i czułość, a zaraz za nimi – potrzeba przytulania, gła-

razu po jedzeniu, ani w czasie, gdy dziecko •

skania, tulenia, kołysania w ramionach. No-

nawiązanie

lub

umocnienie

więzi

z dzieckiem,

worodek, jeśli nie jest noszony przez mamę i tatę (lub inną osobę), płaczem, marudzeniem i krzykiem domaga się uwagi i bliskości.

dziecka.

z dzieckiem,

jest już zmęczone lub rozdrażnione. Masuj codziennie o tej samej godzinie, lub np. co drugi dzień.

nauka komunikacji z dzieckiem – odczytywania sygnałów, jakie przekazuje.

Nie dlatego, że jest rozkapryszonym dziec-

Po czwarte: bądź cierpliwa/cierpliwy. Tak jak Ty, tak i dziecko musi nauczyć się masażu

kiem, nie dlatego, że chce sobie rodziców

Warto zwrócić uwagę, że spokojniejszy i zre-

i bycia masowanym. Jeśli zaczyna się nie-

podporządkować, że wypróbowuje swoją

laksowany rodzic wykonujący masaż, to rów-

pokoić, możesz skrócić czas masowania,

siłę przeciwstawiając sile opiekunów. Potrze-

nież spokojniejszy i zrelaksowany małżonek,

np. poprzez zredukowanie liczby powtórzeń.

Kwartalnik laktacyjny 3/2014  

Trzeci numer Kwartalnika Laktacyjnego

Kwartalnik laktacyjny 3/2014  

Trzeci numer Kwartalnika Laktacyjnego

Advertisement