Page 40

40

Kwartalnik Laktacyjny nr 3

Kasia to nowoczesna kobieta - głęboko wierzy w moc mleka mamy

wienia. Przerażona tą sytuacją, przystawiłam ponownie do piesi syna i karmiłam go później jeszcze przez 2 lata. Jak wspominałam wcześniej, Maciej sam jako ponad dwulatek zrozumiał, że już nie chce korzystać z piersi. Na odstawienie od piersi Klaudii na razie nie mam sposobu. Próbowałam jej tłumaczyć, rozmawiać z nią, że powinnyśmy już to zakończyć, ale na razie nie dała się przekonać. Z maślanymi oczkami wtula się popołudniami, wieczorami i rankiem w pierś. KL: Mimo że karmiłaś, to po narodzinach Dusi wróciłaś do pracy - czy było ciężko to pogodzić? A jak to było z pierwszym dziec-

KL: Kto Cię wspierał, kto radził, a kto prze-

kiem?

szkadzał? KP: Z pierwszym dzieckiem miałam zdecyKP: Ludzi – kobiet, matek patrzących z poli-

dowanie więcej pokarmu. Po całym dniu

towaniem na mnie, kiedy mówiłam o długim

w pracy, mimo że Maciej miał już półtora

karmieniu piersią nie brakowało. Ale to mnie

roku, ja nadal miałam bardzo nabrzmiałe

mocno nie tyle bawi, co zdumiewa i zupeł-

piersi i zaraz po odebraniu syna ze żłobka

nie się tym nie przejmuję. Takich osób jest

i moim wyjściu z pracy karmiłam go piersią

bardzo dużo, ale co z tego? Ja nikogo nie

już w aucie. Z Klaudią tego pokarmu było jak-

pouczam jak ma postępować i nie oczekuję,

by mniej. Nie dokuczały mi bóle nabrzmia-

że ktoś będzie pouczał mnie. A karmienie

łych piersi, ale około godziny 15:30 Klaudia

piersią to jeden z tych naturalnych instynk-

już była przy piersi.

tów macierzyństwa, który nie poddaje się tak łatwo ramom cywilizacji.

KL: Co byś poradziła dojrzałym kobietom, które decydują się na macierzyństwo koło

KL: A Twój mąż - jak on widzi Twoje kar-

40 roku życia? Jakiego wsparcia w karmie-

mienie?

niu potrzebują według ciebie?

KP: Mąż z jednej strony pochwala karmienie

KP: Mogę powiedzieć z własnego doświad-

piersią samo w sobie, ale tak długie karmie-

czenia, że chyba jest coś w tym, że z wie-

nie piersią jak w przypadku Klaudii poddaje

kiem spada ilość wytwarzanego w piersiach

w wątpliwość, jednak ostatecznie decyzję

mleka, ale o tym i tak, według mnie, prze-

pozostawia mnie, jak długo to z Klaudią bę-

konamy się same po urodzeniu dziecka.

dziemy chciały kontynuować.

Zachęcam do wiary we własną naturę i zachowanie optymizmu, że wszystko musi się udać.

KL: Jak uważasz, że powinno przebiegać

Na ewentualne problemy z karmieniem pier-

odstawienie od piersi? Jakie masz własne

sią rada powinna przyjść później – w szpita-

doświadczenia w odstawieniu?

lu od dobrej położnej, która w razie czego pomoże w kwestiach technicznych przysta-

KP: Kiedy Maciej miał 7 miesięcy, próbowa-

wienia dziecka do piersi, zaleci odpowiednią

łam odstawić go od piersi z dnia na dzień.

dietę lub wesprze psychicznie. A tak napraw-

To był mój błąd, za który potem zapłaciłam

dę dużo zależy od samych mam, od ich prze-

wysoką gorączką i dreszczami na przemian.

konania, czy naprawdę chcą karmić piersią,

Dostałam zapalenia piersi, bo nie skonsulto-

czy kierują się sugestiami innych. Moja rada

wałam się z lekarzem, aby dobrać środki far-

brzmi – posłuchajcie swojej intuicji, a reszta

makologiczne wspomagające proces odsta-

się przy odpowiednim wsparciu ułoży!

Kwartalnik laktacyjny 3/2014  

Trzeci numer Kwartalnika Laktacyjnego

Kwartalnik laktacyjny 3/2014  

Trzeci numer Kwartalnika Laktacyjnego

Advertisement