Page 36

36

Kwartalnik Laktacyjny nr 3

mleko matki i nie traci ono wartości odżyw-

Karmienie piersią było coraz cięższe, córka

pierwszej, Iwo ma rok i nadal karmię go pier-

czych! Uwierzyłam w siebie, karmię już 11

nauczyła się, że z butelki leci szybciej i ła-

sią.

miesięcy i mimo głosów z otoczenia, że czas

twiej, zaczęła denerwować się przy piersi.

odstawiać (nawet przez lekarzy- również

Karmiąc mieszanie wytrwałyśmy jeszcze

pediatrę) nie mam takiego zamiaru! Żałuję,

2 miesiące. Pod wpływem teściowej i jej

że przy pierwszym dziecku nie zawalczyłam

uwag, że lekarz na pewno wie lepiej, co jest

Było dla mnie oczywiste, że będę karmić

wszelkimi metodami, że nie natrafiłam na

dobre dla dziecka, przestałam w ogóle przy-

pierwszego syna - wspomina Aneta. Dwoje

dobre rady, że ktoś nie uświadomił mnie,

stawiać do piersi. Dziś, gdy cofam się wspo-

najmłodszych, trzyletnią córkę 3 lata i mie-

że karmienie piersią może być łatwe i przy-

mnieniami i trzymam drugą córkę przy piersi

sięcznego synka karmi obecnie w tandemie.

jemne, a przede wszystkim, że nie powinno

jest mi smutno i czuję, że nie stanęłam na

- Być może wynikało to z tego, że uczęszcza-

boleć! Żałuję, że lekarze pediatrzy nie mają

wysokości zadania. Powinnam była zaufać

łam do szkoły rodzenia, mimo że nie znałam

wiedzy o laktacji. Na swojej mlecznej drodze

sobie i dziecku.

nikogo, kto by karmił ani nie widziałam tego

Aneta, mama czwórki dzieci, psycholog.

nigdy na żywo...

natrafiłam tylko na jednego pediatrę, który nie podważał znaczenia moich wysiłków

Agnieszka, mama Emilki (13 lat), Mikołaja

i walki o utrzymanie laktacji. Jak? Zwyczajnie

(10 lat) i rocznego Iwa, dermokonsultant-

W szpitalu zaraz po tym, jak dostałam dziec-

nie proponował wprowadzenia mleka mo-

ka.

ko na trakcie porodowym, poprosiłam położną, by pomogła mi synka przystawić do pier-

dyfikowanego. Z perspektywy czasu wiem, że początki karmienia piersią bywają różne,

Byłam bardzo młoda, gdy urodziłam Emilkę.

si. Była speszona i bardziej nieporadna ode

ale warto próbować i walczyć, bo oprócz po-

Nie miałam pojęcia, jak ważne jest karmie-

mnie, ale starała się, niestety bez skutku. Do-

karmu idealnie dopasowanego do naszego

nie piersią. Owszem, próbowałam ją przy-

piero na oddziale położniczym synek zassał

dziecka - karmienie piersią tworzy niezwykłą

stawiać, ale słabo ssała. Miałam bardzo

mocno. Tak mocno, że miałam poranione,

więź. Stąd też życzę sobie, aby moja obecna

poranione brodawki, więc używałam kaptur-

krwawiące sutki. Nie miałam pojęcia, że to

przygoda laktacyjna trwała jak najdłużej.

ków - gdy słucham historii Agnieszki, od razu

od nieprawidłowego przystawiania. Gdybym

przychodzi mi do głowy, że jej córka łapała

wówczas znała prostą zasadę: „brzuch do

Z. – Mama dwóch dziewczynek, chce pozo-

zbyt płytko brodawkę. Pewnie stąd słabe

brzucha” uniknęłabym uszkodzenia piersi.

stać anonimowa.

ssanie i popękane brodawki.

Nawet nie pomyślałam o rezygnacji, mama przyniosła mi silikonowe kapturki, sutki sma-

Urodziłam córkę mając 16 lat. Pomimo mo-

Po 2 tygodniach mała trafiła do szpitala

rowałam maścią. Poprawa była minimalna.

jego młodego wieku od razu odnalazłam się

z bakterią w pępku i jelitach. Okazało się też,

Nie pamiętam, jak długo wspierałam się

w roli mamy. Zaraz po porodzie próbowałam

że mało przybrała. Dziś wiem, że przybrała

kapturkami, bo to było 12 lat temu. Po kilku

przystawiać swoją córeczkę do piersi z mar-

wystarczająco. Kazano mi ją karmić piersią,

tygodniach karmienia synek wydłużał sean-

nym efektem. Córka nie mogła prawidłowo

ale ważyć przed i po jedzeniu i oczywiście

se i ssał do godziny, a ja tępo oglądałam tv.

złapać moich brodawek, w szpitalu nie mia-

narzekano, że przyrost wagi jest zbyt mały.

Wydawało mi się, że problem z piersiami jest

łam wsparcia od położnych, musiałam sobie

Po 2 dniach w szpitalu dostałam czterdzie-

właśnie od tych długich karmień. Nie miałam

radzić sama - mówi Z.

stostopniowej gorączki. Kazano mi odizo-

pojęcia, że tak rozkręca sobie laktację, by

lować się od małej i przynosić odciągnięty

zaspokoić większe potrzeby. Po pierwszych

Nie mogłam liczyć na wsparcie swojej mamy,

pokarm. Czasem udawało mi się odciągać

szczepieniach w przychodni wyskoczyły syn-

gdyż poważnie zachorowała zaraz po moim

mleko, czasem nie. Córka zaczęła dostawać

kowi na twarzy pryszcze. Pediatra orzekła, że

porodzie. Po miesiącu mojego karmienia

w szpitalu butelkę z mieszanką. Dostałam

synek ma skazę białkową i mam w związku

córka także zachorowała. Dostałam skiero-

bromergon i tak naprawdę byłam szczęśli-

z tym wyeliminować nabiał. Dieta elimi-

wanie do szpitala. W szpitalu lekarka od razu

wa, że to już koniec. Cieszyłam się, że córka

nacyjna doprowadziła do tego, że jadłam

stwierdziła, że jestem za chuda, by karmić

jest najedzona, a mnie nic nie boli. Byłam

tylko buraki, ziemniaki, jabłka i piłam wodę

piersią. Córkę natychmiast zważono. Dziś

głupia, młoda, nieświadoma. Nie walczyłam.

lub zieloną herbatę. Na kontroli w porad-

wiem, że przybierała dobrze na wadze, ale

Przy drugiej ciąży też stwierdziłam, że jak

ni usłyszałam też, że za słabo przybiera na

szpital posługiwał się siatką centylową dla

urodzę, to nie będę karmić, że butelka lepsza

wadze i mam dokarmiać preparatem mle-

dzieci karmionych mieszanką. Lekarka kaza-

i że nie lubię karmienia. Kiedy syn się uro-

kozastępczym na receptę. Była akurat luka

ła mi dokarmiać córkę co drugie karmienie

dził, zaraz się przyssał i ssał bardzo dobrze.

w refundacji i był pełnopłatny. Jako student-

i od razu padła nazwa mleka, jakie miałam

Brodawki nie bolały, a on tył. Myślałam, że

ka na urlopie dziekańskim miałam niskie

zakupić. Jako młoda osoba, zmieszana tym,

pokarmię tydzień, miesiąc, może dwa… i tak

dochody, a o ile pamiętam dobrze, to jed-

że robię krzywdę swojej malutkiej córci za-

leciały dni i miesiące. Karmiłam rok i bardzo

na puszka kosztowała 35 zł i starczała na 3

stosowałam się do porad.

to polubiłam. Trzecia ciąża po 12 latach od

dni. Stopniowo butelka zastępowała pierś.

Kwartalnik laktacyjny 3/2014  

Trzeci numer Kwartalnika Laktacyjnego

Kwartalnik laktacyjny 3/2014  

Trzeci numer Kwartalnika Laktacyjnego

Advertisement