Page 15

Kwartalnik Laktacyjny nr 3

łeczek porodowy. Dziewczyny często mają

się różnice rzędu 0,1%, czyli bardzo nie-

urodzeniu łożyska. Przedtem sprawdzamy,

w domu piłkę do ćwiczeń, która bardzo po-

znaczne wahania. Natomiast przy kolejnych

czy łożysko urodziło się całe oraz czy błony

maga w czasie porodu. Do przygotowania

porodach w podobnej sytuacji bezpieczniej-

są całe. Bardzo rzadko mamy co do tego

w domu są zupełnie podstawowe rzeczy -

szy jest poród w domu. Tak wynika z badań

wątpliwości. Sprawdzamy krwawienie i to,

stare prześcieradło, o poplamienie którego

robionych w Skandynawii. Nasze statystyki,

jak się obkurcza macica. Oczywiście bada-

nie trzeba się martwić, podkłady medyczne,

które robimy od dobrych paru lat to pierw-

my podstawowe parametry u mamy: ciśnie-

worki na śmieci. Ważna jest możliwość szyb-

sze solidne badania planowanego porodu

nie, tętno, temperaturę. Oglądamy dziecko,

kiego dogrzania mieszkania. Dbamy też o to,

domowego. Przygotowuje je położna, która

które w pierwszej minucie oceniane jest

żeby było co jeść, smakołyki, lekkie przeką-

jest doktorantką i wykładowcą na uniwersy-

w skali Apgar. Szczegółowo rozpisujemy to

ski. Gdy poród trwa dłużej, to wiadomo, że

tecie. Z badań, które przeprowadziła do swo-

gdy uzupełniamy dokumentację. Najczęściej

rodząca będzie głodna.

jej pracy doktoranckiej wynika, że porody

niczego nie trzeba z dziećmi robić. Po poro-

domowe są bezpieczne. Nie miałyśmy przez

dzie domowym nie odśluzowujemy nowo-

KL: Jaka temperatura powinna być w po-

ostatnich kilkanaście lat stanu zagrożenia ży-

rodka, chyba że jest jakiś szczególny powód,

mieszczeniu?

cia matki i dziecka. Dzieci po porodzie domo-

żeby to zrobić. Dziecko albo zostawia się ma-

wym mają bardzo wysoką punktację Apgar.

mie na brzuchu, by dopełzło do piersi i samo

KO: Niektórym rodzącym bywa bardzo go-

złapało pierś, albo je mamie podajemy, by

rąco, chcą, żeby otwierać okno, a wszystkim

KL: Jak przebiega kwalifikacja do porodu

mogła je przytulić. W tym czasie rodzi się ło-

jest zimno i siedzą ciepło ubrani. To ona de-

domowego? Jakie są bezwzględne prze-

żysko. Gdy maluch przestaje ssać, oglądamy

cyduje o warunkach podczas porodu. Kiedy

ciwwskazania do rodzenia w domu?

go i dokładnie badamy. Zazwyczaj tylko wy-

wiemy, że za chwilę urodzi się dziecko, dba-

cieramy go pieluszką tam, gdzie jest pobru-

my, by w domu było jedno pomieszczenie,

KO: Wyróżniamy przeciwwskazania bez-

dzony, ubieramy i maluch wraca do mamy.

w którym będzie 22-24 stopnie, czyli tempe-

względne, które nie podlegają dyskusji oraz

Podajemy też doustnie witaminę K. Potem

ratura, w której dobrze się czujemy i która

względne. Gdy występują te drugie, położna

przyjeżdżamy na wizyty poporodowe.

będzie najodpowiedniejsza dla noworodka.

indywidualnie decyduje, czy w danym przypadku można rodzić w domu. To wcale nie

KL: Jakie są koszty porodu domowego? Co

KL: Czy poród domowy przyjmuje jakaś

oznacza, że każda położna podejmie taką

się składa na tę kwotę?

szczególnie wykwalifikowana położna, czy

samą decyzję. Ja zazwyczaj decyduję się na

może to zrobić każda?

poród domowy w przypadku jednego prze-

KO: Około 2500 złotych. Wizyty przed poro-

ciwwskazania względnego, jednak raczej

dem są płatne osobno, natomiast wizyty po

KO: Według prawa może to zrobić każda

wycofuję się, gdy takich przeciwwskazań

porodzie już są wliczone w koszt porodu. Do-

położna, która ma prawo wykonywania za-

jest więcej. Bardzo zwracamy uwagę na psy-

datkowym kosztem może być dojazd. Jeżeli

wodu. Tak naprawdę osoby, które się na to

chiczną gotowość kobiety. Zwracamy rów-

mamy więcej niż 15 km w jedną stronę, to

decydują, są bardzo doświadczone i bardzo

nież uwagę na doświadczenia z poprzednich

liczymy 1 zł za kilometr.

wysoko wykwalifikowane. Młode położne

porodów, na sposób, w jaki dziewczyna opo-

i studentki często chodzą z nami do porodów

wiada o poprzednim porodzie, czy w przy-

KL: Jest Pani współzałożycielką i prezeską

domowych, żeby się uczyć. Przygotowują

padku złego doświadczenia wini kogoś, czy

stowarzyszenia Niezależna Inicjatywa Ro-

się, ale zanim zaczną same asystować przy

raczej siebie.

dziców i Położnych “Dobrze Urodzeni”.

porodach domowych, muszą nabrać pewno-

Proszę opowiedzieć, czym zajmuje się stoKL: W jakich wypadkach konieczny jest

warzyszenie? Co było impulsem do założe-

transfer do szpitala?

nia tego typu organizacji?

w domu, słyszy głosy krytyki. Najczęściej

KO: Najbardziej oczywisty wypadek to stan

KO: Stowarzyszenie zajmuje się zapewnie-

pada pytanie „a jak się coś stanie?”. Czy

zagrożenia życia, ale takich transferów pra-

niem możliwości wyboru, jeśli chodzi o po-

poród w domu rzeczywiście jest niebez-

wie nie miewamy. Są to pojedyncze wypadki

ród, o sposób sprawowania opieki nad dziec-

pieczny? Z jakim ryzykiem się wiąże?

w ciągu roku.

kiem i o sposób przeżywania ciąży. Jesteśmy

KO: Statystycznie pierwszy poród w domu, fi-

KL: Jakie są procedury po porodzie? Kiedy

ponieważ na tym się skupiłyśmy. Ale już

zjologiczny, po fizjologicznej ciąży w porów-

dziecko się urodzi, co Panie robią, jak długo

teraz widać, że nie tylko tym będziemy się

naniu z fizjologicznym porodem po fizjolo-

zostają?

zajmowały. Chcemy zająć się mamami po

ści siebie, z czego same zdają sobie sprawę. KL: Często kobieta, która chce urodzić

kojarzone głównie z porodami domowymi,

gicznej ciąży w szpitalu jest porównywalnie bezpieczny. W różnych badaniach pojawiają

cięciu cesarskim i przygotowaniem do taKO: Zostajemy co najmniej dwie godziny po

kiego cięcia cesarskiego, które jest najlepsze

15

Kwartalnik laktacyjny 3/2014  

Trzeci numer Kwartalnika Laktacyjnego

Kwartalnik laktacyjny 3/2014  

Trzeci numer Kwartalnika Laktacyjnego

Advertisement