Page 66

a przyszła mama może

zachorowania na cukrzycę

noworodka, karmienie

samodzielnie kontrolować

typu 2 na późniejszym

piersią jak najwcześniej po

chorobę, konsultując się

etapie życia. Podobnie,

narodzinach oraz częste

regularnie z lekarzem.

niektóre badania wykazują,

przystawianie do piersi

że dzieci kobiet chorujących

ze względu na ryzyko

na cukrzycę ciążową

spadku poziomu cukru we

są obarczone większym

krwi dziecka. Nie powinno

ryzykiem zachorowania na

się sztucznie dokarmiać

cukrzycę w późniejszym

noworodków – dzieci matek

życiu. Jednak karmienie

z cukrzycą, ponieważ może

piersią jest jednym z

to niekorzystnie wpłynąć

czynników obniżających

na dalsze karmienie, które

ryzyko zachorowania

jest szczególnie ważne

(zarówno dla matki, jak i dla

dla obojga. Podawanie

karmionego dziecka).

wody z glukozą powoduje

Dziecko kobiety chorującej na cukrzycę ciążową narażone jest między innymi na makrosomię płodu, czyli może zbyt dużo przybierać na wadze, dochodząc do wartości ponad 4000 g. Niekiedy jest to wskazaniem do cesarskiego cięcia, jednak cukrzyca ciążowa nie oznacza definitywnie, że kobieta nie może rodzić

Kobiety chorujące na

naturalnie. W czasie porodu

cukrzycę insulinozależną

regularnie badany jest

mogą mieć niższy poziom

poziom glukozy we krwi

prolaktyny, dlatego powinna

i w razie konieczności

być zwrócona szczególna

podawana jest insulina.

uwaga na to, jak często

W ciągu pierwszy 48 godzin po porodzie u noworodka może wystąpić hipoglikemia, czyli spadek poziomu cukru we krwi. U kobiet leczonych insuliną po porodzie podejmuje się kontrolowane próby jej

przystawiają noworodka

szybkie podniesienie się poziomu glukozy we krwi dziecka, czego efektem jest potem szybki jego spadek. Mleko matczyne wpływa stabilizująco na poziom glukozy we krwi.

do piersi, czy pozycja

Podsumowując, kobieta

jest prawidłowa i czy nie

chorująca na cukrzycę

występują żadne problemy

w ciąży powinna zwrócić

ze strony dziecka (obniżenie

szczególną uwagę

napięcia, krótkie wędzidełko

na swoją dietę oraz

itd.) mogące wpłynąć na

aktywność fizyczną.

jakość ssania.

Warto też przygotować

odstawienia, stopniowo

W okresie poporodowym

zmniejszając dawki. Po

poziom cukru kobiety

zakończeniu połogu

chorującej na cukrzycę

wykonuje się test obciążenia

ciążową oraz cukrzycę typu 1

75 g glukozy. Niestety

powinien być monitorowany

cukrzyca ciążowa, chociaż

z dużą uwagą. Konieczna

mija, może zwiększyć ryzyko

jest również obserwacja

się do karmienia piersią, pamiętając o tym, że zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę i mamy, i dziecka. Po porodzie należy zadbać o wczesną inicjację karmienia.

Kwartalnik laktacyjny 7 (3) 2015 wrzesień grudzień  

Siódmy numer Kwartalnika Laktacyjnego

Kwartalnik laktacyjny 7 (3) 2015 wrzesień grudzień  

Siódmy numer Kwartalnika Laktacyjnego

Advertisement