Page 69

69

Kwartalnik Laktacyjny 4 (8) / 2015

tętniczych.

nie przeżyć, ale szansa na to,

wsparcie. To lekarz kardio-

Oznacza to, że aorta i tętni-

że będzie zdrowy była także

chirurg powiedział Romie, co

ca wykształciły się odwrotnie.

bardzo duża. Odszukali sta-

powinna zrobić, żeby pomóc

Nie wiadomo, jaki był powód

tystyki, okazało się iż dla le-

Felkowi. Zalecenia słyszał też

powstania tej wady, nikt w

karzy kardiologów takie przy-

Bartek, bo na wizycie byli ra-

rodzinie nie cierpi na choro-

padki jak choroba Felka są

zem, więc i dla niego punk-

by układu krążenia, Bartek i

dobrze znane, a kardiochirur-

tem honoru stało się pomóc

Roma są młodzi, zdrowi, za-

dzy kilka razy w tygodniu pro-

Romie w tym, żeby Felek uro-

szli w ciążę szybko i bez kło-

wadzą zabiegi podobne jak

dził się o czasie, naturalnie i

potów. Skąd więc nagle taka

ten, który miał być potrzeb-

dostawał mleko mamy. Na

wada u dziecka? Zaczął się

ny Felkowi po narodzinach.

oddziale kardiochirurgii pie-

czas trudnych emocji i go-

Psychicznie było ciężko, ale

lęgniarki pokazały rodzicom,

rączkowe szukanie informa-

opiekę lekarzy wspominają

jak wygląda pobyt z dziec-

cji. Roma mówi, że szukając

bardzo dobrze i tutaj Roma

kiem, gdzie można mrozić,

informacji, poznała wszyst-

znowu mówi o ogromnym

przechowywać i odgrzewać

kie możliwe choroby serca i

szczęściu. Zostali skierowani

mleko dla malucha. Widać

układu krążenia. Oboje wie-

do Centrum Zdrowia Dziecka

było, że warunki są wspiera-

dzieli, że wada jest na tyle

na konsultację kardiochirur-

jące dla karmienia natural-

poważna, iż Felek mógłby

giczną, gdzie otrzymali bar-

nego, ale operacja zamiany

dzo fachowe i kompleksowe

tętnicy i aorty miała się od-

przełożenie

pni

być w dziesiątej dobie życia dziecka, więc zanim Felek trafił na oddział kardiochirurgii, najpierw miał znaleźć się na oddziale Intensywnej Terapii, a następnie na oddziale kardiologii, które nie były tak przyjazne karmieniu mlekiem mamy. Mimo że znajdują się w tym samym szpitalu. Ciąża trwała dalej właściwie

normalnie,

poza

tym,

że w głowie rodziców ciągle obecna była świadomość, że dziecko jest chore i po narodzinach będzie wymagało operacji. Roma i Bartek umówili się na spotkanie z doradczynią laktacyjną z poradni w

Kwartalnik Laktacyjny 4 (8) 2015 grudzien marzec  

Ósmy numer Kwartalnika Laktacyjnego 2015. Pismo dla rodziców o karmieniu naturalnym, rodzicielstwie bliskości, ciąży i porodzie.

Kwartalnik Laktacyjny 4 (8) 2015 grudzien marzec  

Ósmy numer Kwartalnika Laktacyjnego 2015. Pismo dla rodziców o karmieniu naturalnym, rodzicielstwie bliskości, ciąży i porodzie.

Advertisement