Page 62

62

Kwartalnik Laktacyjny 4 (8) / 2015

właśnie. A więc spokojnie i

czyna zbyt małej ilości mle-

maluch jest dokarmiany in-

bez paniki, należy:

ka tkwi gdzieś na początku

nym pokarmem. Pamiętaj –

karmienia i jest związana z

w naprawdę wielu przypad-

błędem ludzkim. Z taką sy-

kach udaje się przywrócić

tuacją mamy do czynienia,

odpowiedni poziom lakta-

gdy np. dziecko było dokar-

cji, jednak pomoc musi być

miane sztuczną mieszanką

skrojona

w szpitalu bez konkretnych

twoich potrzeb! To, co za-

wskazań, brak jest karmień

działało na inną mamę, nie-

nocnych, dziecko jest dopa-

koniecznie zadziała u cie-

jane, mama dostawia mal-

bie. Dlatego zawsze w takim

ca do piersi nieprawidłowo i

przypadku konsultuj się ze

dziecko nie ssie efektywnie,

specjalistą.

przystawiać malucha tak często, jak sobie tego życzy,

dbać o efektywne karmienie, karmić z obu piersi na jeden posiłek,

zrobić sobie wolne, czyli zapraszamy na imprezę pt.: mama i maluch spędzają cały dzień w łóżku! Uwierz, przytulanie się i kontakt „„skóra do skóry”

dziecko ssie smoczek. Czasem, gdy dziecko jest słabe lub chore i nie jest w stanie

działają cuda!

ściągać odpowiedniej ilości

uzbroić się w cierpliwość

chodzi do niedoboru – jeśli

– kryzys może potrwać

mama nie ściąga regularnie

kilka dni, ale mija, ważne

mleka w zastępstwie nowo-

jednak, by w tym czasie

rodka. To sytuacja poważna i

nie

zazwyczaj wiąże się z niepra-

zastąpić

pokarmu z piersi, również do-

stymulacji

piersi butelką.

Pamiętaj: kryzys wcale nie musi się pojawić! Nie warto bać się go zawczasu.

widłowym przyrostem masy ciała

oraz

nieprawidłowy-

mi wskaźnikami skutecznego

karmienia,

wymienione

wcześniej.

Rzeczywisty niedobór pokarmu

Co może zmienić tę sytuację?

Jego przyczyny mogą być

Przede

różne,

np.

pozostawiony

fragment łożyska, zaburzenia hormonalne mamy, anemia, zespół policystycznych jajników, inne choroby matki. Jednak doświadczenie pokazuje, że najczęściej przy-

wszystkim

pomoc

specjalisty. To on jest w stanie ułożyć taki plan działania, by powoli doprowadzić do sytuacji, gdzie mleka będzie

wystarczająco

dużo.

Jego wsparcie jest niezbędne, zwłaszcza wówczas, gdy

indywidualnie

do

Kwartalnik Laktacyjny 4 (8) 2015 grudzien marzec  

Ósmy numer Kwartalnika Laktacyjnego 2015. Pismo dla rodziców o karmieniu naturalnym, rodzicielstwie bliskości, ciąży i porodzie.

Kwartalnik Laktacyjny 4 (8) 2015 grudzien marzec  

Ósmy numer Kwartalnika Laktacyjnego 2015. Pismo dla rodziców o karmieniu naturalnym, rodzicielstwie bliskości, ciąży i porodzie.

Advertisement