Page 75

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

KL: Kto cię wspierał?

mam więc lekarkę rodzinną specjalizującą się w holistycznym podejściu do pacjenta, medycynie chińskiej i rozmaitych terapiach

E: Bardzo dużą pomoc otrzymywałam od męża. Od początku

naturalnych. Jest położna z porodówki, doradczyni laktacyjna,

wspierał wszelkie moje działania okołoporodowe, także pod kątem

położna środowiskowa, doradczyni chustonoszenia oraz pielęgniarka

graficznym (tworzy strony internetowe). Dodawał mi sił, gdy ich

pediatryczna, której pasją jest terapia krzyżowo-czaszkowa i inne

brakowało, odciążał w obowiązkach domowych, jeśli zachodziła

terapie manualne. O każdej z tych kobiet rodzice mówią z wielkim

taka potrzeba. Gdy córka była mniejsza, wspólnie wyjeżdżaliśmy na

uznaniem, a często też z miłością. Wszystkie cieszą się olbrzymią

kilkudniowe szkolenia i on się nią w ich trakcie zajmował. Rozumiał

sympatią i znane są z ciepłego usposobienia, a zarazem to świetne

moją potrzebę podnoszenia kwalifikacji, ciągłych szkoleń, co wiązało

specjalistki w swoich dziedzinach (na 7 prowadzących zajęcia 5 osób

się oczywiście z nakładem czasu i pieniędzy. Bardzo go kocham, bo

należy do personelu medycznego).

jest wciąż moim wielkim doradcą, coachem i motywuje mnie do

Mam wrażenie, że lepszego składu nie mogłam dobrać!

działania! A że sam przeszedł drogę przekwalifikowania zawodowego

Co najważniejsze wszystkie mamy podobną wizję rodzicielstwa,

w kierunku tego, co jest jego pasją i działa jako freelancer, korzystam

podejścia do człowieka, a nawet filozofię życia. Mówimy jednym

też z jego doświadczenia. Taka z nas dobrana para.

głosem, a to oznacza, że dajemy spójny przekaz. „Rozkwit” nazywa się jednak Centrum Naturalnego Rodzicielstwa,

W aspekcie praktycznym, gdy „Rozkwit” już ruszył, nieocenionym

a to oznacza, że skupia całe to zagadnienie. Oprócz oferty szkoły

wsparciem stali się też rodzice i teściowa. Zawsze gotowi do opieki

rodzenia jest też miejsce na warsztaty o rozmaitej tematyce - od

nad córką, z ciepłym obiadem, gdy brakuje czasu na samodzielne

bliskości w łonie, poprzez przygotowanie partnera do porodu,

przygotowanie. Tato jest stale chętny do pomocy w zakupach,

masaż i akupresurę przy porodzie, odstawienie od piersi, warsztaty

transporcie, remoncie czy pracach wykończeniowych lokalu. Bez ich

psychologiczne, naturalne kosmetyki dla dzieci, czy pieluchowanie

wsparcia przedsięwzięcie też by się nie udało. Bardzo ich kocham!

wielorazowe.

Tak naprawdę czuję się wciąż otoczona wsparciem. Wokół mnie

Tematów jest mnóstwo i oferta warsztatowa wciąż się rozwija.

jest tyle osób, które mi kibicują, które ślą masę pozytywnej energii,

Dodatkowo odbywają się regularne spotkania grup wsparcia:

ciepłych myśli i miłości, wierzą w powodzenie tego projektu. Zupełnie

Laktacyjnej Grupy Wsparcia Mleczna Droga, Pozytywnie o Porodzie,

bezinteresownie proponują też pomoc praktyczną. Tym wszystkim

Odtworzyć poród – otworzyć serce – grupy dla kobiet po porodzie,

moim znajomym, lokalnym i z całej Polski, kochanym doulom, które

który nie spełnił ich oczekiwań.

bardzo mnie wspierają i Wam, którzy ze mną jesteście – dziękuję

Mamy pokazy filmów, wykłady specjalistów i kobiece kręgi.

z serca! Ja naprawdę to czuję!

Odrębną ofertą jest masaż - także dla kobiet w ciąży i po porodzie. Masaż stał się moim odkryciem i kolejną pasją, z zapałem

KL: Co było najtrudniejsze do zorganizowana, gdzie pojawiły się

dokształcam się w tym kierunku, a masowanie sprawia mi wiele

przeszkody?

radości. Oczywiście są też warsztaty masażu dziecięcego, którego mam przyjemność uczyć rodziców.

E: Prawdę mówiąc, gdy straciłam pracę, wszystko już stało się łatwe

Od grudnia „Rozkwit” poszerza się o ofertę rozwoju osobistego. I tego

i oczywiste.

dotyczcego pogłębiania świadomości – naszym pierwszym gościem

Czasem się śmieję, że skoro sama przez te dwa lata od ziarna pomysłu

jest Natalia Miłuńska, która zaprosi kobiety do pracy z cyklem

aż do realizacji nie potrafiłam tak zorganizować sobie życia, żeby

miesięcznym w ramach Czerwonego Namiotu. I tego praktycznego

otworzyć „Rozkwit”, to życie mi w tym bardzo pomogło i pozostawiło

– zaczynamy cykl warsztatów kosmetyki naturalnej: na pierwszy

w sumie bez wyboru.

ogień idzie samodzielna produkcja mydełek oraz musujących kul do

A tak na serio, ufam, że wszystko dzieje się w najwłaściwszym czasie,

kąpieli.

że przychodzi do nas w najodpowiedniejszym momencie naszego

Na 2015 rok w planach jest sporo takich spotkań, np.

życia. Wystarczy być cierpliwym i działać z pełnym zaufaniem.

z Moniką Lipowską-Hajduk poruszymy temat odkodowania

Poddałam się więc nurtowi życia i popłynęłam.

odcisku limbicznego metodą Birth Into Being, a z Sonyą Bednarek

Teraz jest najlepszy okres i kontekst na otwarcie „Rozkwitu”! Warto

będziemy uzdrawiać relacje z mamą. To wszystko zahacza

było czekać. Pod każdym względem.

o temat rodzicielstwa, bowiem akceptacja cielesności, kobiecości, seksualności, sposób postrzegania świata i życia ma odbicie

KL: Czym jest „Rozkwit”? Czym się zajmujecie, jakie prowadzicie

w naszym stylu wychowywania i podejścia do dzieci. Zaufanie do

zajęcia i dla kogo?

siebie to pierwszy krok do odkrywania własnej ścieżki rodzicielstwa. A wzmacnianie wiary rodziców w ich intuicyjną mądrość oraz

E: W zamyśle pierwotnym „Rozkwit” miał być szkołą rodzenia.

utwierdzanie w kompetencjach wychowawczych jest jednym

Tematyka i zespół prowadzących ewoluował, dojrzewał i zmieniał

z założeń istnienia Centrum.

się, aby osiągnąć w moim odczuciu pełnię. Wśród prowadzących

75

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement