Page 57

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

wyrosły na moim własnym mleku, oraz bliskość daje mi poczucie spełnienia.

karmienia naturalnego, edukację personelu medycznego,

wyposażenie

szpitali

i promocję wśród kobiet ciężarnych i matek Oczywiście jak każdy normalny człowiek,

nie wydano w Polsce prawie nic w ciągu

mam chwile gorsze, w naszej rodzinie

ostatnich kilkunastu lat. Natomiast co roku

też są spięcia, nerwówki, ale to wszystko

kilkadziesiąt milionów złotych przeznaczane

jest częścią życia, po prostu.

jest z pieniędzy podatników na refundację

Podejście

RB pozwala pokonywać kryzysy i cieszyć

sztucznych mieszanek.

się więzią, również małżeńską. W mojej

Potrzebujemy

rodzinie tak jest od pokoleń, takie są moje

który poprzez wielopoziomowe systemowe

wspomnienia z dzieciństwa.

wsparcie

narodowego

laktacji

tendencję

odwróci

spadkową,

programu, negatywną

jeśli

chodzi

Dla mnie to naturalne, że dzieci karmi

o karmienie piersią w Polsce. Potrzebujemy

się piersią, przytula, długo wspólnie się

zdrowego społeczeństwa, a bez podstawy,

śpi, nie potrafię sobie wyobrazić innego

jaką jest naturalne karmienie, to się nie uda.

stylu rodzicielstwa, cieszę się, że jesteśmy w tym z mężem zgodni. Uważam, że świat

KL: Co konkretnie ma na celu ta petycja ?

można zmienić na lepsze tylko wtedy gdy od początku uczy się dziecko żyć w miłości

HK: Petycja ma na celu zwrócenie uwagi

i poszanowaniu drugiego człowieka.

Ministerstwa Zdrowia na problem braku systemu

opieki

laktacyjnej

w

Polsce

KL: Ostatnio głośno o petycji do Ministerstwa

i

Zdrowia.

wsparcia dla matek, które chcą karmić

http://www.petycje.pl/petycja/10964/

piersią. Karmienie naturalne jest jedyną

narodowy_program_karmienia_

optymalną metodą żywienia noworodków,

naturalnego_.html

niemowląt i małych dzieci. Powinno być

Skąd taka inicjatywa i nazwa Narodowy

wzorcem i punktem odniesienia i do niego

Program Karmienia Piersią ?

powinny odnosić się wszelkie publikacje na

znikomych

możliwościach

uzyskania

temat zdrowia dzieci, schematy żywieniowe. HK: Gdy dowiedziałam się o najnowszym

Każdy lekarz powinien umieć poprowadzić

schemacie żywienia Polskiego Towarzystwa

leczenie tak, aby chronić laktację i mieć

Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia

wiedzę, że większość leków można stosować

Dzieci, gdzie przedstawione w schemacie

przy karmieniu piersią. Rodzice na każdym

ilości posiłków dla dzieci karmionych piersią

etapie, od planowania ciąży, przez ciążę,

są całkowicie niezgodne z aktualną wiedzą

poród, niezależnie od jego przebiegu, połóg

medyczną w zakresie karmienia naturalnego

i cały okres karmienia piersią powinni mieć

i wręcz stanowią zagrożenie zdrowia

dostęp do rzetelnej informacji na temat

i życia dzieci, bardzo się zbulwersowałam.

zalet karmienia piersią i ryzyka związanego

Podzieliłam się tą informacją na grupie

z zaniechaniem lub wczesnym odstawieniem

Karmiące Cyce na Ulice, mamy były równie

dziecka, oraz możliwość uzyskania wsparcia

oburzone.

laktacyjnego na wysokim poziomie, zarówno

Postanowiłam

natychmiast

napisać petycję do Ministerstwa Zdrowia,

w zakresie fizjologii

a przyjaciele oraz mamy z grupy Karmiące

opiekę medyczną, wyposażenie w sprzęt

Cyce, pomogli.

wspomagający

laktacji, poprzez

laktację, oraz

wsparcie

emocjonalne i psychologiczne. Nikogo do Nazwa petycji wzięła się stąd, że w Polsce

karmienia piersią nie chcemy zmuszać, ale

rodzice pozostawieni są przez nasze państwo

pragniemy umożliwić świadomy wybór.

samym sobie, jeśli chodzi o wsparcie w laktacji. Brak wielopoziomowego systemu

http://www.petycje.pl/petycja/10964/

promującego i wspierającego laktację.

narodowy_program_karmienia_

Na budowę takiego systemu wsparcia

naturalnego_.html

57

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  
Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement