Page 55

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

Kwartalnik Laktacyjny: Czym zajmuje się

KL: Dlaczego w Europie tak mało kobiet

Pani na co dzień? Skąd zainteresowanie

karmi

rodzicielstwem w ujęciu kulturowym?

regres karmienia piersią? Czy to kwestia

piersią,

dlaczego

nastąpił

taki

kulturowa? Kaja w

Kojder-Demska: wydawnictwie,

etnograficzne

dla

Pracuję

prowadzę dzieci

i

warsztaty

KKD: Moim zdaniem jest to związane

dorosłych,

z

agresywną

polityką

koncernów

a także przygotowuję rozprawę doktorską

produkujących mleko modyfikowane, które

w Instytucie Kultury Polskiej UW. Jestem

– próbując zdobyć coraz większy segment

mamą

Rodzicielstwem,

rynku – przez lata usiłowały wytworzyć

rodziną, dziećmi interesowałam się od

przekonanie, że mleko modyfikowane jest

czterolatka.

początku studiów psychologicznych. Kiedy rozpoczęłam i

kolejne

antropologię

studia,

kulturową,

etnologię siłą

rzeczy

bardziej wartościowe niż pokarm kobiecy. Kaja Kojder-Demska - psycholożka, etnolożka Interesuje się kwestiami związanymi z rodzicielstwem

zaczęły mnie interesować te kwestie także

Takie

stanowisko

lansowały

niestety

również podręczniki wydawane przez PZWL, nadal często lekarze przy najmniejszych

w ujęciu kulturowym. Po urodzeniu dziecka,

problemach zalecają odstawienie dziecka

kiedy sama stałam się matką, zaczęłam się

czasem wiązały się oczywiście z medycyną

od piersi. Winny więc będzie także brak

interesować także społecznym i kulturowym

ludową. To na przykład wiara w moc

wiedzy środowiska medycznego, a – jak

wizerunkiem niemowlęcia, rolą matki i ojca,

czerwonej wstążeczki mającej odpędzać

wspomniałam wyżej – matki mają duże

poglądami na metody karmienia itp.

złe siły, wiara w zakazy dotyczące ciężarnej,

zaufanie do autorytetu lekarza, jeśli więc

takie jak np. zakaz przechodzenia przez

ten twierdzi, że zbilansowana dieta to mleko

KL: Jakie są charakterystyczne cechy dla

sznur czy ścinania włosów. Inne wierzenia

modyfikowane i jedzenie ze słoiczków,

rodzicielstwa w Polsce?

są związane z, jak bym to określiła,

matka właśnie tak będzie karmić dziecko.

współczesną medycyną naiwną. Będą to

Kolejna kwestia to brak dobrych wzorców.

KKD: Trudno odpowiedzieć na to pytanie

wierzenia

piersi

Widoczną w przestrzeni publicznej karmiącą

w

kilku

zdaniach.

Przede

dotyczące

przewiania

wszystkim

i przeziębienia mleka, utraty jego wartości

kobietą jest jedynie Matka Boska Karmiąca.

rodzicielstwo w Polsce to nadal w głównej

po skończeniu przez dziecko pierwszego

Młode matki czasami nigdy wcześniej nie

mierze macierzyństwo. Niewielu ojców

roku życia, przekonanie o tym, że dziecko

widziały z bliska innej karmiącej, karmienie

zajmuje się dziećmi w pełnym wymiarze

powinno mieć zawsze zakryte uszy i inne.

nie jest uznawane za coś normalnego,

czasu. Wielu młodych rodziców mieszka

powszechnego, właściwego.

z daleka od swoich rodzin pochodzenia,

Bywa

co

przerwany

uznawane przez etnografów za magiczne

dotyczący

mają

sprawia,

przekaz

że

został

międzypokoleniowy

jednak swoje

i

tak,

że

uzasadnienie

wierzenia medyczne.

rodzicielstwa. Z tego powodu rodziców, a tak naprawdę głównie matki, cechuje

W niedawno wydanym tomie Komentarzy

brak pewności siebie, brak wiary we własne

do

możliwości. Z tym związane jest też duże

(2013),

zaufanie do autorytetów medycznych,

i wierzenia urodzinowe, autorzy analizy do

wiara w ich nieomylność. To lekarz czy

zachowań „mniej lub bardziej magicznych”

pielęgniarka wie lepiej, co jest dobre dla

zaliczają „sadzanie położnicy na kolanach

dziecka. Jednocześnie matki bardzo dążą do

męża”,

samodzielności, nie proszą o pomoc, starają

rodzącej

się same sobie ze wszystkim poradzić, co

kręgosłupa lędźwiowego, „trzymanie męża

bywa niezwykle frustrujące.

za głowę przez położnicę”, „dmuchanie

Polskiego

Atlasu

opisującym

Etnograficznego

Zwyczaje,

podtrzymywanie kobiety

w

przez

dolnym

obrzędy

męża odcinku

z całej siły w butelkę”, „rozkraczanie się”, KL: Jakie są najbardziej znane wierzenia ludowe

związane

z

rozbieranie rodzącej do naga (tamże,

rodzicielstwem

i karmieniem piersią w Polsce?

s. 74–75). We współczesnym położnictwie takie zachowania są uznawane za celowe i

KKD: Część wierzeń to wierzenia dawniejsze, można je określić mianem magicznych,

wskazane,

i ułatwiają poród.

ponieważ

przyspieszają

55

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement