Page 52

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

52

Kwartalnik Laktacyjny: Czy był pan

wyjątkowo

wcześniej w Polsce?

przedłużonego

silne

skutki kontaktu

fizycznego. Henrik Norholt: Tak, kilkakrotnie odwiedziłem Gdańsk i Warszawę,

KL: Czy noszenie dzieci w chustach

zarówno

pomaga w laktacji? Jak wpływa na

i

w

jako

turysta,

sprawach

jak

zawodowych.

karmienie piersią?

Wasz kraj jest piękny, bardzo porusza mnie wasza historia, silne

HN: Przeprowadzono dwa badania

pragnienie wolności i pokoju.

na temat wpływu chustonoszenia

Uważam

jednych

na karmienie piersią. Fizjologiczne

z najcieplejszych i najbardziej

i psychologiczne związki pomiędzy

wielkodusznych ludzi na świecie.

noszeniem

Słowian

za

dzieci

w

chuście

a karmieniem piersią nie zostały KL: Dlaczego postanowił pan wziąć

na razie precyzyjnie określone,

udział w II Konferencji Bliskości?

ale

najprawdopodobniej

na

działanie oksytocyny i prolaktyny HN: Od pięciu lat jestem członkiem

w organizmie matki wpływa bliski

europejskiej

kontakt z niemowlęciem i liczne

społeczności

propagującej

dzieci

doznania sensoryczne, jakie taki

w chustach i wiem, jak ważną rolę

noszenie

kontakt dostarcza matce. Dziecko

takie konferencje odgrywają we wprowadzaniu zmian do rozumienia rodzicielstwa

i

stosowania

Henrik Norholt - dyrektor naukowy Ergobaby Inc., doktor Uniwersytetu w Kopenhadze, na zdj. z Marią Ryll, wiceprezeską Stowarzyszenia Doula w Polsce

odpowiednich praktyk rodzicielskich. Koniecznie

jest,

aby

przedstawiciele

natomiast

jest

spokojniejsze

i bardziej „harmonijne”, a tym samym łatwiej mu uczestniczyć w udanym karmieniu piersią.

badań prezentujących wpływ utrzymywania

zawodów medycznych (lekarze, położne,

bliskiego

kontaktu

fizycznego

przez

psycholodzy, doradcy laktacyjni) poznawali

niemowlę i rodzica w ciągu kilku miesięcy

bogate dowody naukowe przemawiające

po porodzie.

za rodzicielstwem bliskości, które przynosi

KL: Jak możemy promować chustonoszenie wśród młodych rodziców? HN:

Piszcie

o

korzyściach

długotrwałe korzyści zarówno dla dzieci, jak

KL: Jak noszenie dzieci wpływa na ich

i rozpowszechniajcie o nich informacje! Ale

i rodziców.

rozwój? Co mówią najnowsze badania nad

organizujcie też spotkania chustowe, gdzie

chustonoszeniem i rozwojem noworodków?

młodzi rodzice będą mogli raz w tygodniu

KL: O czym będzie pan mówił podczas II Konferencji Bliskości?

przyjść do kawiarni i pożyczyć różnorodne HN: Chustonoszenie ma wpływ na szereg

chusty, spotkać innych aktywnie noszących

aspektów rozwojowych. Jedne z nowszych

rodziców i wypróbować chustonoszenie

HN: Krótko opiszę, jak przez ostatnie 100 lat

badań skupiały się na wcześniakach (którym

swojego dziecka. Takie spotkania są bardzo

zawody medyczne postrzegały niemowlę

w

popularne

i dziecko, co do dziś pokutuje wieloma jakże

kontakt skóra do skóry) i w ciągu 10

Uważam, że to wspaniała i bardzo inspirująca

szkodliwymi

rodzicielskimi.

lat

udokumentowały

niesamowitych

w

funkcjach

okresie

wcześniaczym

umożliwiono

innych

krajach

Europy.

różnice

inicjatywa, dzięki której każdy młody

radzeniu

rodzic, będący entuzjastą chustonoszenia,

naukowych przełomach w badaniach nad

sobie ze stresem i organizacji snu, a więc

może pomóc w tworzeniu społeczeństwa,

zwierzętami, które umożliwiły powstanie

fundamentalnych

w którym jego dziecko będzie wzrastało

teorii przywiązania. Opiszę tę teorię,

dziecka.

a także różne style przywiązania między

i

niemowlętami a rodzicami oraz ich wpływ

obserwacji

na życie we wspólnocie. Krótko przedstawię

przez większość ich dzieciństwa) badania,

hormonalne i neurologiczne podstawy

jakie kiedykolwiek przeprowadzono na

wystarczająco

rodzicielstwa,

temat następstw kontaktu fizycznego we

które odkryto w ciągu ostatnich 10-15 lat.

wczesnym niemowlęctwie. Potwierdzają

Na koniec przeanalizuję kilka kluczowych

one wiele innych badań odnotowujących

Następnie

praktykami opowiem

o

dobrego

To

obejmujące

znaczne

w

kognitywnych, aspektach najbardziej bardzo

(przyglądano

rozwoju gruntowne

długi się

okres dzieciom

w prosty i praktyczny sposób.

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  
Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement