Page 49

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

wykład Agnieszki Stein. Taka też będzie na

miało pozytywny charakter dla promocji

pewno dyskusja podczas panelu „Bliskość

idei.

z przeszkodami”. Zapraszamy uczestników, w większości przecież rodziców zdrowych

KL: Jakie są plany wydawnicze Mamanii na

dzieci, do posłuchania o tym, jak buduje się

najbliższe miesiące? Czym nas zaskoczycie?

więź z dzieckiem z wyzwaniami. Wierzymy, że takie spotkania zbliżają i otwierają nas

AZŻ: W ciągu najbliższych miesięcy ukażą

wszystkich. Bardzo na nie czekam. Mam

się u nas książki, na które nasi czytelnicy

też nadzieję, że ostatni panel zostawi

na pewno czekają - nowa książka Cohena

nas za to z dużą dozą energii na kolejny

o lękach dziecięcych, kolejne pozycje

rok działań. Jestem przekonana, że dziś

Searsów w ramach Biblioteki Rodzica,

jesteśmy w miejscu, w którym rodzicielstwo

pracujemy też nad książką kucharską

bliskości jest już rozpoznawalne. Chcemy

z

rozmawiać o tym, co i jak możemy zrobić

BLW. Rodzicielski plan wydawniczy nie

lepiej. Już szykuję się do tego panelu, tym

zaskoczy

bardziej, że sama go poprowadzę. Jest też

raczej dostarczy im dużo świetnej, nowej

oczywiście fantastyczny gość z zagranicy

lektury. To nie znaczy jednak, że jako

dr Henrik Norholt. Przyjedzie do nas dzięki

wydawnictwo nie będziemy zaskakiwać.

rekomendacji

Konsekwentnie

Marii

Ryll,

wiceprezeski

polskimi

przepisami

naszych

stałych

rozwijamy

przyjaznymi czytelników,

siostrzane

Stowarzyszenia Doula w Polsce, która miała

wydawnictwo Relacja - to projekt, w którym

okazję słuchać jego wystąpienia podczas

mają się pojawiać tytuły wspierające

zagranicznej konferencji chustowej.

bardziej

świadome,

zrównoważone,

empatyczne życie. Te idee mają moim KL: Jaki jest plan na następne lata? Kiedy

zdaniem dużo wspólnego z rodzicielstwem

odbędzie się III Konferencja? Czy macie już

bliskości. Najbliższa, listopadowa premiera

plany na tematykę następnej edycji?

w Relacji to „Mniej” Marty Sapały - zapis rocznego minimalistycznego eksperymentu

AZŻ:

Już

wiemy,

że

przyszłoroczna

Konferencja będzie dwudniowa - w tym roku w niedzielę mamy dodatkowy dzień warsztatowy, ale z wielu ciekawych tematów musiałyśmy zrezygnować ze względu na brak czasu na kolejny panel czy wystąpienie. Tematyki

jeszcze

nie

mamy,

choć

samymi tematami, na które w tym roku byłoby

nie

wystarczyło wypełnić

czasu,

program.

można Jednak

zostawiamy sobie czas na ostateczne decyzje, żeby Konferencja odpowiadała też na potrzeby i problemy, którymi aktualnie żyje bliskościowe środowisko. W pokonferencyjny poniedziałek zabieramy się za organizację kolejnej edycji. KL: Laur Rodzicielstwa Bliskości – czy taka inicjatywa jest potrzebna? AZŻ: Mamy nadzieję, że zostanie ciepło przyjęta. Chociaż w rodzicielstwie bliskości najmniej chodzi o nagrody, to jesteśmy przekonane, że takie wyróżnienie będzie

w polskich warunkach. A w samej Mamanii pojawiły się książki dla dzieci.

49

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement