Page 48

48

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

Kwartalnik pyta panelistów

Z Henrikiem Norholtem, Reni Jusis, Kają Kojder-Demską, Hanną Krawsz, Ewą Muszyńską i Anną Zdrojewską-Żywiecką rozmawia Agata Aleksandrowicz

dlatego, że czas wydarzenia ograniczały seanse, a wmontowane na stałe fotele uniemożliwiały zmiany aranżacji przestrzeni. Staramy się też jak najbardziej otwierać na uczestników z dziećmi, stąd wprowadzenie biletów we

rodzinnych współpracy

Babies

kącika

i

stworzenie

z

Musical

dla

dzieci.

Nie zapomniałyśmy też o czasie na integrację uczestników, bo chcemy, żeby konferencja była okazją do spotkań. Taki integrujący charakter ma też przyznanie Lauru Bliskości, który ma wyróżnić osoby szczególnie angażujące się w promocję idei Rodzicielstwa Bliskości. Mamy w planach też specjalne spotkanie dla blogerek Anna Zdrojewska-Żywiecka (po prawej) założycielka wydawnictwa Mamania, które organizowało II Konferencję Bliskości

bliskościowych. KL: Jak powstawał program II Konferencji Bliskości? Dlaczego wybrano takie tematy?

Kwartalnik Laktacyjny: Dlaczego Mamania

do tej pory tylko z internetu, wymienić

AZŻ:

podjęła się organizacji takiego wydarzenia

doświadczeniami. Jestem przekonana, że

w zeszłym roku, poświęcony jest jednemu

jakim jest Konferencja Bliskości?

takie wydarzenia sprzyjają rozwojowi ruchu

z filarów Rodzicielstwa Bliskości. Tym

attachment parenting w Polsce, a my - jako

razem jest to karmienie piersią. Za tym

Anna Zdrojewska-Żywiecka: Od początku

wydawnictwo i jako mamy - bardzo silnie

tematem najbardziej lobbowała Agata

istnienia

Mamania

czujemy się jego częścią. Kiedy dodatkowo

Aleksandrowicz, członkini naszego zespołu,

wydawnictwa

Pierwszy

panel,

podobnie

jak

wieloma

okazało się, że do Polski mogą przyjechać

autorka bloga Hafija.pl, no i oczywiście

mamowymi inicjatywami, organizacjami

Martha i William Sears, autorzy „Księgi

redaktorka

promującymi

Rodzicielstwa Bliskości”, prace ruszyły pełną

Karmienie to szalenie ważny temat, w Polsce

parą.

wiele kobiet zaczyna karmić, ale zbyt wiele

współpracujemy

z

dobry

doulami, poród,

karmienie

piersią, noszenie. Można powiedzieć, że jesteśmy bardzo zakorzenione w środowisku

Kwartalnika

Laktacyjnego.

z nich kończy karmić zbyt wcześnie. Kilka

bliskościowym. W pewnym momencie

KL: Pierwsza Konferencja zakończyła się

lat temu wydałyśmy „Politykę karmienia

poczułyśmy ogromną potrzebę, żeby spotkać

ogromnym głodem następnej edycji – co

piersią” Gabrielle Palmer, która odsłania

się w takim szerokim, bliskościowym gronie.

zaproponujecie uczestnikom w tym roku?

kulisy światowego marketingu produktów

Wtedy narodził się projekt Konferencji

zastępujących mleko kobiece. Podczas

Bliskości - wydarzenia nie tyle promującego

AZŻ: W tym roku czeka nas kilka zmian -

panelu na pewno ten temat będzie również

rodzicielstwo bliskości, co pozwalającego

po pierwsze podjęłyśmy decyzję o zmianie

obecny. Marzy mi się, żeby z tej debaty

„doładować baterie” tym, którzy już coś

miejsca. Kino Iluzjon było wprawdzie bardzo

wynikły jakieś wspólne działania. Chcemy,

na ten temat wiedzą - poszerzyć wiedzę,

ładne, jednak wydarzenie nie mogło się

żeby na Konferencji rodzicielstwo bliskości

spotkać się z osobami znanymi często

w tamtym miejscu rozwijać - chociażby

wychodziło poza schematy. Taki tytuł nosi

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  
Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement