Page 31

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

Teorię przywiązania stworzył brytyjski lekarz

Osoby

i psychoanalityk John Bowlby. Koncentruje

oparty na poczuciu bezpieczeństwa budują

osobowościowe,

się ona na wpływie, jaki ma więź z tak

trwałe, satysfakcjonujące związki. Potrafią

własnej wartości, które jest najwyższe

zwanym obiektem znaczącym, czyli ważną

rozmawiać o problemach, zwracać się

i najstabilniejsze wśród osób o stylu

dla dziecka osobą, na dalsze życie i rozwój.

o pomoc. Cechuje ich otwartość i szczerość

przywiązania

Główne obszary zainteresowania osób

w relacjach, pozytywne emocje, swobodne

bezpieczeństwa - a to są jedynie przykłady.

badających zastosowanie tej teorii to związki

okazywanie

Z pewnością styl przywiązania ma szeroki

z ludźmi, w szczególności partnerskie,

pozostawianiem partnerowi przestrzeni na

w życiu dorosłym w zależności od stylu

niezależność. Nie odczuwają natrętnych

przywiązania,

lęków związanych z tym, że ktoś ich opuści

Tak więc - przytulajmy, nośmy, karmmy

lub przeciwnie, za bardzo się zbliży.

piersią, śpijmy z dziećmi, reagujmy na

jaki

wykształca

dziecko.

Ogólnie rozróżnia się trzy style przywiązania:

wykazujące

styl

uczuć

z

przywiązania

jednoczesnym

unikający, lękowo-ambiwalentny i oparty na poczuciu bezpieczeństwa.

styl

-

badacze

lękowo

-

dodali

czwarty

przypadki stylu przywiązania.

zdezorganizowany.

Styl przywiązania, który wykształci dziecko

Odpowiedź na pytanie: na jakich ludzi

zależy w znacznej mierze od ilości oraz

chcielibyśmy wychować dzieci? nasuwa

jakości czasu i uwagi, jakie otrzymuje

się sama - oczywiście, chcielibyśmy, żeby

ono

nasze dzieci wykazywały styl przywiązania

od

swoich

opiekunów

(zwykle

największe znaczenie ma więź z matką).

oparty

Styl przywiązania w związku partnerskim

Na

jest zwykle taki sam, jak w dzieciństwie

oparli swój pogląd na opiekę nad dziećmi.

w związku z głównym opiekunem.

Proponują, abyśmy zaspokajali dziecięce

tym

na

poczuciu

właśnie

bezpieczeństwa!

państwo

Searsowie

potrzeby szybko i bez wahania, a wśród Osoby

wykazujące

styl

tych potrzeb najważniejsza jest potrzeba

przywiązania zachowują się, jakby inni

bliskości - wszystkie inne potrzeby dają

ludzie nie byli im potrzebni do życia.

się zaspokoić przy pomocy i niejako

W związkach są zdystansowane, uważają się

w towarzystwie bliskości. Na przykład, głód

za samowystarczalne, nie znoszą poczucia

i pragnienie są zaspokajane przez karmienie

zależności. Są zwykle zamknięte w sobie.

piersią, a spokojny sen i szybka reakcja na

Z problemami próbują radzić sobie za

niepokój, płacz - przez wspólne spanie. Zaś

pomocą jeszcze większej izolacji. Sprawiają

nosząc dziecko stale na sobie w chuście

wrażenie

lub nosidle, włączamy je we wszystkie

zimnych

unikający

emocjonalnie.

Jako

partnerzy czują się skrępowane bliskością.

aspekty swojego życia, błyskawicznie ucząc się bezbłędnego odczytywania sygnałów

Partnerzy charakteryzujący się lękowo-

dziecka i zapewniając mu takie ilości uwagi

ambiwalentnym

i troski, jakich potrzebuje.

stylem

przywiązania

przypominają bluszcz ciasno oplatający drugą osobę. Bardzo boją się utracić

Na koniec warto nadmienić, że dotychczas

partnera,

odstępować

wykonane badania wskazują wyraźnie

na

nie

zazdrosne

na związek między stylem przywiązania a wieloma zaburzeniami psychicznymi

sygnały niezależności partnera przyjmowane

lub przeciwnie - zdrowiem psychicznym.

są ze złością, gniewem i jeszcze większym

Osoby o stylach przywiązania nie opartych

lękiem. Te osoby są przekonane, że inni nie

na

chcą się do nich zbliżyć tak blisko, jak one

statystycznie wyższe prawdopodobieństwo

same by chciały; ciągle martwią się, czy

zapadnięcia na depresję, także depresję

są naprawdę kochane, boją się o trwałość

ciążową i poporodową. Osoby te są także

swojego związku.

bardziej

narażone

zaburzeń

lękowych.

zaborcze.

bywają

go

jakiekolwiek

i

krok,

chcą

bardzo

Jednocześnie

takie

opartym

jak

na

poczucie

poczuciu

wpływ na wiele dziedzin naszego życia.

płacz - na zdrowie! Wychowajmy pokolenie Styl lękowo-zdezorganizowany obejmuje inne, nie dające się tak łatwo sklasyfikować

Współcześni

ma także znaczący wpływ na zmienne

poczuciu

bezpieczeństwa

na Styl

mają

występowanie przywiązania

szczęśliwych ludzi!

31

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement