Page 20

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

20

PSYCHOLOGIA LAKTACJI, karmienie zaczyna się w głowie Pamela Kucińska

Jednym z najczęściej przytaczanych powodów, dla których mama zakończyła karmienie piersią (lub nawet nie rozpoczęła na dobre) jest słynne “miałam za mało mleka”. Słyszy się też, że mleko nie pojawiło się w piersiach po porodzie (na przykład po cesarskim cięciu) lub że kobieta ma za małe piersi, żeby produkować wystarczającą ilość mleka. Mało tego, często położne w pierwszej czy drugiej dobie po porodzie sprawdzają laktację za pomocą uciśnięcia sutka i oceniają jej poziom po tym, co wypłynie, a lekarze zalecają dokarmianie mieszanką, bo “dziecko się nie najada”. Czy jednak którekolwiek z tych twierdzeń ma poparcie w rzeczywistości? Jakie mechanizmy tak naprawdę rządzą karmieniem piersią, szczególnie w nierzadko trudnych pierwszych tygodniach?

W

ciąży,

podczas

bezpośrednio wiele

nim

prawidłowe, głębokie uchwycenie brodawki

również może już od pierwszych chwil

przez dziecko i wygodną pozycję przy

dać mu swoje mleko, jeśli tylko stan

karmieniu. Nie należy jednak spodziewać

dziecka pozwala na ssanie lub podawanie

się strumieni mleka, odczucia wypływu

pokarmu w sposób inny niż dożylnie.

pokarmu, czy nawet oznak najedzenia

Właściwy

u dziecka - w pierwszych dwóch-trzech

początek

laktacji

poprzedza

wiele sygnałów, które otrzymuje mózg:

dobach

rozpoczynający

wyrzuty

z zasobów zdobytych jeszcze w brzuchu

oksytocyny stymulujące skurcze macicy,

mamy, a ssie intensywnie, długo i prawie

urodzenie dziecka, odklejenie się łożyska

przez cały czas, żeby zapewnić sobie

od ściany macicy, pierwszy kontakt skóra

odpowiednią ilość właściwego mleka, kiedy

do skóry, wreszcie noworodek liżący

już ono napłynie. Mechanizmy wymienione

sutek i chwytający pierś. Pod postacią

powyżej wynikają z czystej fizjologii naszego

tych sygnałów natura oferuje nam niemal

organizmu. Jak wynika z badań naukowych,

pewność, że w naszych piersiach pojawi się

mniej niż 1% kobiet nie może karmić piersią

mleko potrzebne do wykarmienia naszego

z

dziecka, gdyż zupełnie niemożliwe jest

fizycznym. Co w takim razie dzieje się

pozbawienie organizmu WSZYSTKICH tych

w naszym społeczeństwie, że najlepszy na

znaków. Nawet jeśli kobieta miała cesarskie

świecie, ściśle dostosowany do potrzeb,

cięcie bez akcji skurczowej, po którym nie

na bieżąco zmieniający swoje właściwości,

się

poród,

noworodek

powodu

korzysta

problemów

na

głównie

poziomie

miała możliwości zaznania kontaktu skóra

wykazujący

także

do skóry ze swoim noworodkiem, od jej

zdrowotne, a do tego darmowy i zawsze

ma

miejsce

macicy z pewnością odkleiło się łożysko -

gotowy do podania pokarm otrzymuje

z

punktu

a już samo to jest wystarczającym znakiem

w sposób wyłączny jedynie około 50%

porodu,

po

ważnych

która urodzi nawet skrajnego wcześniaka,

wydarzeń

a

długoterminowe

korzyści

Laktacja

dla ciała, że dziecko jest “na zewnątrz”

kilkudniowych noworodków? W czwartym

jest skomplikowanym procesem, ściśle

i z pewnością potrzebuje pożywienia

miesiącu życia dziecka wskaźnik ten plasuje

sprzężonym

płynącego z piersi.

się na poziomie około 30%, a potem dalej

widzenia

karmienia z

macierzyństwa

piersią.

pozostałymi na

aspektami

poziomie

spada. Dzieci otrzymujące jakiekolwiek

czysto

fizjologicznym. Siara, czyli pierwszy pokarm

W

dla noworodka, zaczyna wytwarzać się

podstawowym warunkiem udanego startu

pierwszego roku życia to na skalę krajową

w

dwudziestego

karmienia jest... często ssący noworodek,

właściwie

tygodnia ciąży. Oznacza to, że mama,

i tyle. Ważne jest zwrócenie uwagi na

w głowach mam, które mimo że w ogromnej

piersiach

już

około

pierwszych

dobach

po

porodzie

ilości

mleka

mamy

ewenement.

po Co

ukończeniu dzieje

się

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement