Page 1

RADA PROGRAMOWA RUCHU ŻAGANIAN ZAPRASZA DO DEBATY O KIERUNKACH ZMIAN W NASZYM MIE ŚCIE! W lutowym referendum razem udało nam się odwołać burmistrza Sławomira Kowala. Wierzymy, że da to początek zmian w naszym mieście. Lepszy Żagań jest możliwy a nasz los zależy tylko od nas samych. Dlatego też zaraz po wygranym referendum, przystąpiliśmy do tworzenia pierwszego prawdziwego programu dla Żagania. Do Rady Programowej zaprosiliśmy zespół mądrych i kompetentnych żaganian z różnych środowisk. W jej skład weszli więc przedsiębiorca Ryszard Chodorowski, ikona żagańskiego wojska generał Bortnowski, przedstawiciele sportu Bartłomiej Woś, prezes UKS SPARTAK oraz Józef Poprawski - dyrektor WKS Sobieski Żagań, wybitny samorządowiec i dyrektor szkoły podstawowej nr 4 Andrzej Chodań, a także wieloletni dyrektor Żagańskiej Szkoły Muzycznej i krzewiciel kultury Stanisław Piniuta. W tym zacnym składzie opracowany został projekt "PROGRAMU MAXIMUM" - pakietu całościowych rozwiązań, zmieniających Żagań w tak kluczowych dziedzinach jak rynek pracy, gospodarka, polityka inwestycyjna, edukacja, mieszkalnictwo czy kultura. Teraz do pracy nad ideą „Programu Maximum” chcemy zaprosić wszystkich żaganian. Każdy mieszkaniec może stać się współtwórcą zmian w swoim mieście. Na stronie ruchzaganian.manifo.com zamieściliśmy przygotowane przez Radę propozycje programowe w następujących działach: MAXIMUM PRACY, MAXIMUM INWESTYCJI, MAXIMUM PRZEJRZYSTOŚCI, MAXIMUM OTWARTOŚCI, MAXIMUM MIESZKAŃ, MAXIMUM KULTURY, MAXIMUM ZDROWIA I MAXIMUM EDUKACJI. Nie są one jednak ostatecznym programem a jedynie wstępem do dyskusji. Finalny dokument zostanie natomiast zmodyfikowany, rozszerzony i poprawiony o propozycje mieszkańców. W tym celu pod każdym działem znajduje się specjalny formularz, przez który każdy może ustosunkować się do propozycji Rady Programowej: wnieść swoje uwagi i sugestie. Dzięki modułowi facebooka zamieszczonemu po prawej stronie poszczególnych działów można je także komentować i tą drogą współuczestniczyć w tworzeniu programu „Ruchu Żaganian”. Poza internetem, pomóc w tworzeniu programu można także wypełniając przygotowane przez nas broszury programowe. Znajdują się w nich wszystkie propozycje Rady Programowej wraz z pustymi polami. Każdy mieszkaniec może w ten sposób wszystkie nasze pomysły ocenić, wnieść swoje uwagi a także przedstawić inne rozwiązania. Wierzymy, że siłą miasta jest siła jego mieszkańców. Dlatego chcemy, by PROGRAM MAXIMUM był rzeczywistym programem samych żaganian.

Zaczynając od 8 kwietnia przez cały miesiąc będziemy nagradzać najlepsze propozycje mieszkańców specjalnymi kubkami "Ruchu Żaganian” oraz naszymi gadżetami. Codziennie rozlosujemy 1 taki zestaw.


www.ruchzaganian.manifo.com MAXIMUM MIESZKAŃ Podejmiemy następujące działania w celu ożywienia w naszym mieście budownictwa mieszkaniowego, szczególnie dla młodych żaganian: 1. stworzenie systemu kredytowania i pomocy w uzyskaniu i utrzymaniu mieszkania dla osób o niskim i średnim statusie materialnym. System ten powinien być jednolity niezależnie czy mieszkanie jest komunalne, prywatne czy spółdzielcze. Będzie to uzupełnieniem dodatków mieszkaniowych. 2. uporządkowanie finansów związanych z utrzymaniem lokali komunalnych (powinny być dofinansowywane jedynie w ramach jednolitego systemu, o którym mowa wyżej) 3. aktywne wsparcie władz miejskich w organizację i tworzenie społecznych zarządów wspólnot mieszkaniowych jako reprezentacji właścicieli wobec zarządcy 4. zweryfikowanie zasad przydziału mieszkań komunalnych. Należy określić jasne i czytelne procedury postępowania przy doborze osób z listy, eliminujące uznaniowość urzędników. Osobom

znajdującym się na listach mieszkaniowych należy również proponować objęcie jednolitym systemem pomocy. 5. „PUSTOSTANY NA MIESZKANIA” wykorzystanie pustostanów powojskowych na mieszkania – stworzenie systemu adaptowania ich na nowoczesne i tanie mieszkania (sprzedaż takich lokali na mieszkania po preferencyjnych cenach, przygotowanie przez miasto ogólnego projektu architektonicznego udostępnianego nabywcom, którzy remontowaliby je we własnym zakresie) 6. zmienimy uchwałę o mieszkaniach komunalnych – umożliwimy młodym otrzymanie mieszkania komunalnego do remontu w zamian za wykonanie w lokalu niezbędnych prac remontowych. Obecna uchwała uniemożliwia takie działania. 7. MIEJSKA KASA -POŻYCZKOWA

KTÓRE PROPOZYCJE Z WYMIENIONYCH POWYŻEJ SĄ TWOIM ZDANIEM NAJLEPSZE? (wpisz numery trzech najlepszych propozycji) …........................................................................................ PONIŻEJ WPISZ SWOJE UWAGI DO PROGRAMU: …...................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... PONIŻEJ WPISZ SWÓJ POMYSŁW TEJ DZIEDZINIE: …...................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... ..........................................................................................................


MAXIMUM PRACY Stworzymy warunki sprzyjające aktywności zawodowej oraz zintensyfikujemy działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości poprzez: 1. wprowadzenie systemu ulg i zwolnień podatkowych w

2.

związku z tworzeniem miejsc pracy dla mieszkańców Żagania i promowanie stabilności zatrudnienia. Ulga przysługiwałaby za każdy rok zatrudnienia pracownika przez 5 kolejnych lat, pod warunkiem nie zmniejszania w tym czasie zatrudnienia przez pracodawcę. podjęcie działań podnoszących atrakcyjność naszego miasta i powiatu dla potencjalnych inwestorów tworzących nowe miejsca pracy

3. Powołanie „MIEJSKIEGO CENTRUM

4.

PRZEDSIĘBIORCY” - instytucji kompleksowo wspierającej lokalny biznes, w jej ramach działać będą m. in.: - „Pogotowie Biznesowe” - instytucja reagująca na bieżące potrzeby przedsiębiorców, profesjonalne doradztwo z udziałem ekspertów gospodarczych, dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej, - „Asystenci Inwestora” – urzędnik będący do stałej dyspozycji inwestora chcącego zainwestować w Żaganiu (Odpowiadanie na pytania, wypełnianie dokumentów, adaptacja na lokalnym rynku) - „Rada Przedsiębiorców” – ciało będące platformą współpracy burmistrza i naczelników z miejskimi przedsiębiorcami, ZASADA „DUMPINGU PODATKOWEGO” – wysokość podatków i opłat lokalnych, szczególnie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, powinna być konkurencyjna w stosunku do innych gmin naszego regionu. - określanie podatków na poziomie poniżej średniej z innych miast regionu. - nie podwyższanie podatków i opłat związanych z działalnością gospodarczą przez co najmniej 2 lata; - zwolnienie podmiotów prowadzących działalność

gospodarczą z opłat za odprowadzanie ścieków deszczowych.

5. stworzenie 'MIEJSKICH STREF PODATKOWYCH”. Zróżnicowanie opłat dla przedsiębiorców w zależności od miejsca ich działalności. Podzielenie Żagania na 3 strefy – Centrum (z podatkami na normalnym poziomie), Śródmieście (z podatkami obniżonymi) i Przedmieście (z podatkami najmniejszymi).

6. wprowadzenie systemu "ULGA ZA PRACĘ", czyli zwolnień podatkowych i ulg w związku z tworzeniem miejsc pracy dla mieszkańców Żagania przy jednoczesnym promowaniu stabilności zatrudnienia. Ulga przysługiwałaby za każdy rok zatrudnienia pracownika przez 5 kolejnych lat, pod warunkiem nie zmniejszania w tym czasie zatrudnienia przez pracodawcę.

7. powołanie “Żagańskiej Agencji Rynku Pracy”, która byłaby uzupełnieniem działań urzędu pracy - wykorzystanie na ten cel funduszy unijnych, - program szkoleń na maszynach specjalistycznych, przygotowany wspólnie z inwestorami, - stworzenie oferty „Miejskich Programów Stażowych” dla absolwentów szukających pracy, - dostosowanie profili kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnej gospodarki.

8. stworzenie programu "POTRZEBNY BEZROBOTNY" - prac interwencyjnych dla osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem. W zamian za zwiększony zasiłek, wykonywaliby oni prace na rzecz miasta (sprzątanie, porządkowanie parku czy drobne prace fizyczne).

9. zacieśnienie współpracy z Wojskiem jako największym pracodawcą

KTÓRE PROPOZYCJE Z WYMIENIONYCH POWYŻEJ SĄ TWOIM ZDANIEM NAJLEPSZE? (wpisz numery trzech najlepszych propozycji)

…........................................................................................ PONIŻEJ WPISZ SWOJE UWAGI DO PROGRAMU:

…...................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... PONIŻEJ WPISZ SWÓJ POMYSŁW TEJ DZIEDZINIE:

…...................................................................................................... ..........................................................................................................


MAXIMUM INWESTYCJI Będziemy rozbudowywać infrastrukturę techniczną zapewniając: 1. modernizację oraz rozbudowę miejskiej infrastruktury drogowej, 2. stworzenie sprawnego systemu komunikacji zbiorowej na obszarze miasta, powiatu oraz między Żaganiem a Żarami 3. przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz inwestycje stwarzające nowe miejsca pracy 4. wytyczenie tras rowerowych łączących miasto z otaczającymi je lasami 5. tworzenie stref uspokojonego ruchu w obszarze zamieszkania,

6. budowę ekranów i wykorzystywanie żywopłotowych barier chroniących mieszkańców przed hałasem. 7. ochronę krajobrazu, dbanie o estetyczną zabudowę i kolorystykę miasta 8. rewitalizację terenów zielonych, w sposób nawiązujący do przedwojennego charakteru naszego miasta i okolicy. 9. rzetelne skontrolowanie prawidłowości prac w ramach rewitalizacji miasta 10. doprowadzenie do zakończenia remontu Pałacu

KTÓRE PROPOZYCJE Z WYMIENIONYCH POWYŻEJ SĄ TWOIM ZDANIEM NAJLEPSZE? (wpisz numery trzech najlepszych propozycji)

…........................................................................................ PONIŻEJ WPISZ SWOJE UWAGI DO PROGRAMU:

…...................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... PONIŻEJ WPISZ SWÓJ POMYSŁW TEJ DZIEDZINIE:

…...................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... ..........................................................................................................


MAXIMUM PRZEJRZYSTOŚCI Zapewnimy aktywny udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji w sprawach istotnych dla rozwoju miasta poprzez: 1. stałe informowanie mieszkańców o postępie prac związanych z realizacją strategii rozwoju miasta, 2. stworzenie „ŻAGAŃSKIEGO KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK”: - Konkursy na wszystkie stanowiska w Urzędzie Miasta, jednostkach podległych i miejskich spółkach – nawet tam gdzie nie jest to prawnie wymagane; - Zakaz zlecania bez postępowania konkursowego przez Urząd Miasta, jednostki podległe i miejskie spółki zadań płatnych dla członków ugrupowania, z którego startował burmistrz, kandydatów na radnych z tego ugrupowania, najbliższej rodziny burmistrza oraz w/w i osób wpłacających pieniądze na kampanię wyborczą burmistrza - Niezależna Komisja Konkursowo-Przetargowa składająca się z 2 członków burmistrza i 2 Rady Miasta. 3. otwartą politykę informacyjną w procesie lokalizacji inwestycji, która umożliwi zapobieganie konfliktom środowiskowym, 4. PRZEJRZYSTE FINANSE – KONIEC Z „PARA-KSIĘGOWOŚCIĄ” - Jawność przepływów pieniędzy między miastem a spółkami z udziałem miasta - Określanie deficytu miasta ze wskazaniem długów i kredytów miejskich spółek - Bezpłatne korzystanie przez miasto i miejskie jednostki z usług spółek miejskich (Pałac, Arena). 5. SZTYWNA DIETA RADNYCH I BURMISTRZA – ”Władza Bliżej Ludzi” - Powiązanie zarobków burmistrza i radnych z

poziomem życia przeciętych mieszkańców. (Uchwała wiążąca corocznie wynagrodzenie burmistrza z poziomem średniej płacy w Żaganiu w danym okresie.) - Kategoryczny brak zgody na podwyżki diet dla radnych – praca w Radzie to służba a nie zarobek. 6. Sport Dla Wszystkich – „ZASADA 40%” - Uchwała określająca, że na jeden klub sportowy nie może przypadać więcej niż 40% wszystkich środków przewidzianych w budżecie na ogół klubów sportowych w danym roku. 7. stworzenie stałej platformy komunikacji urzędu z mieszkańcami „iMiasto”, wykorzystującej sieć internet, social media i sms. Informowanie obywatela o jego problemach jeszcze nigdy nie było tak proste. 8. umożliwienie załatwiania większości spraw w Urzędzie drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu (podgląd w Internecie na jakim etapie jest dana sprawa, z zachowaniem poufności w ramach ochrony danych osobowych). 9. stworzenie płaszczyzn współpracy władz miejskich z władzami gmin ościennych, starostwa i sejmiku wojewódzkiego, 10. wydłużenie pracy Urzędu Miasta do godz. 18.00 11. wspieranie inicjatyw mieszkańców oraz inspirowanie organizacji pozarządowych w realizacji koncepcji przyjaznego miasta, 12. zadbanie o robocze spotkania przedstawicieli służb porządkowych z mieszkańcami, 13. przywrócimy funkcję „Rzecznika Praw Mieszkańców”.

KTÓRE PROPOZYCJE Z WYMIENIONYCH POWYŻEJ SĄ TWOIM ZDANIEM NAJLEPSZE? (wpisz numery trzech najlepszych propozycji)

…....................................................................................................................... PONIŻEJ WPISZ SWOJE UWAGI DO PROGRAMU:

…...................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... PONIŻEJ WPISZ SWÓJ POMYSŁW TEJ DZIEDZINIE:

…...................................................................................................... .......................................................................................................... ..........................................................................................................


MAXIMUM EDUKACJI Opracujemy i wdrożymy lokalną politykę oświatową ukierunkowaną na zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, która obejmować będzie: 1. naukę języka obcego w przedszkolach oraz zapewnienie ciągłości na wyższych poziomach kształcenia, 2. opracowanie systemu pomocy dla nauczycieli przygotowujących się do uzyskania kwalifikacji wymaganych do nauczania języków obcych, 3. utworzenie funkcji pedagoga rodzinnego, 4. zapewnienie uczniom bezpiecznej drogi do szkoły 5. dopasowanie kierunków kształcenia i ilości kształconych uczniów do przewidywanych potrzeb – nawiązać ścisłą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, OPZL, Łużycką Wyższą Szkołą Humanistyczną i Uniwersytetem Zielonogórskim w celu stworzenia platformy porozumienia i monitorowania potrzeb rynku pracy. Kierunki kształcenia na poziomie szkolnictwa zawodowego powinny zostać dostosowane do zapotrzebowań zgłaszanych przez przedsiębiorców w zakresie zatrudnienia.

6. powołamy społeczne rady oświatowe, spełniające role rad nadzorczych, które uchwalają statut, opiniują arkusz organizacji szkoły, wewnętrzne regulaminy i zasady, kontrolują realizację budżetu, oceniają pracę dyrektora. 7. zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem informatyki, nauki języków obcych oraz godzin sportoworekreacyjnych. 8. całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat za przedszkole rodziców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Planujemy likwidację urzędniczych barier związanych z warunkami prowadzenia domowych (prywatnych lub społecznych) przedszkoli, które mogą kontraktować od gmin usługi na wychowanie przedszkolne dzieci. 9. zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym. 10. zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach

KTÓRE PROPOZYCJE Z WYMIENIONYCH POWYŻEJ SĄ TWOIM ZDANIEM NAJLEPSZE? (wpisz numery trzech najlepszych propozycji)

…........................................................................................ PONIŻEJ WPISZ SWOJE UWAGI DO PROGRAMU:

…...................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... PONIŻEJ WPISZ SWÓJ POMYSŁW TEJ DZIEDZINIE:

…...................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... ..........................................................................................................


MAXIMUM KULTURY Rozwijajmy lokalne talenty, inwestujmy w NASZYCH artystów, Pomagajmy i stwórzmy warunki dla rozwoju dla nich: 1. '”WARSZTAT ŻAGAŃSKICH TALENTÓW' udostępnienie sal i pomieszczeń, którymi zarządza Miasto oraz Spółka Pałac Książęcy dla młodych artystów z Żagania, umożliwienie im przeprowadzanie prób, spotkania oraz samodzielne doskonalenie warsztatu , 2. stworzenie stanowiska ANIMATORA KULTURY (na wzór animatorów sportu, którzy „opiekują się” Orlikami). Osoby powołane na takie stanowisko będą odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz pomoc podczas prób artystów ( także tych, którzy nie osiągnęli pełnoletności )np: treningów tancerzy, prób muzycznych amatorskich zespołów młodzieżowych, przygotowań kabaretów Żagańskich, które powoli kształtują się u nas w mieście itp. 3. utworzenie stypendium artystycznych na rozwój, które będą przyznawane osobom, których wkład w rozwój kultury został zauważony

4. wsparcie i zaangażowanie lokalnych artystów podczas imprez i wydarzeń organizowanych przez Miasto – stop dla opłacania „gwiazdek” za wielkie sumy podczas gdy w Żaganiu mamy zdolnych ludzi, którymi nikt się nie zajmuje, 5. budowa kompleksu siłowni zewnętrznych, które zaangażują starszą młodzież – aktywizacja poprzez rozwój kultury fizycznej, 6. angażowanie mieszkańców Żagania w wydarzenia kulturalne, przeprowadzanie ankiet i sondaży, które ocenią dotychczasowe działania oraz dadzą sposobność przekazania własnych pomysłów na rozwój miasta 7. zaangażowanie Centrum Kultury we wsparcie wydarzeń organizowanych przez zwykłych mieszkańców. 8. Stworzymy w Żaganiu „Festiwalu Filmów Wojennych”

KTÓRE PROPOZYCJE Z WYMIENIONYCH POWYŻEJ SĄ TWOIM ZDANIEM NAJLEPSZE? (wpisz numery trzech najlepszych propozycji)

…....................................................................................................................... PONIŻEJ WPISZ SWOJE UWAGI DO PROGRAMU:

…...................................................................................................... .......................................................................................................... PONIŻEJ WPISZ SWÓJ POMYSŁW TEJ DZIEDZINIE:

…...................................................................................................... ..........................................................................................................


MAXIMUM Z D R O W I A Będziemy dążyć do poprawy stanu zdrowotnego mieszkańców, rozwijając profilaktykę oraz jakość świadczeń medycznych poprzez: 1. budowę Powiatowego Centrum Rehabilitacji dla dzieci i dorosłych, 2. stworzenie Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w zakresie prewencji chorób nowotworowych, 3. wprowadzenie nowych programów profilaktycznych,

4. upowszechnianie zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców miasta i powiatu, 5. będziemy przeciwdziałać wyobcowaniu i nieprzystosowaniu ludzi starszych, 6.

podejmiemy kroki zmierzające do powstania Domu Spokojnej Starości,

KTÓRE PROPOZYCJE Z WYMIENIONYCH POWYŻEJ SĄ TWOIM ZDANIEM NAJLEPSZE? (wpisz numery trzech najlepszych propozycji)

…....................................................................................................................... PONIŻEJ WPISZ SWOJE UWAGI DO PROGRAMU:

…...................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... PONIŻEJ WPISZ SWÓJ POMYSŁW TEJ DZIEDZINIE:

…...................................................................................................... .......................................................................................................... W „RUCH ŻAGANIAN” zaangażowani są mieszkańcy, których łączy wspólna idea: wszechstronny rozwój naszej urokliwej miejscowości – bez względu na wiek, poglądy polityczne, pochodzenie czy status materialny. Absolutnie każdy może przecież działać dla dobra Żagania. Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, którym leży na sercu dobro miasta. Jesteśmy ludźmi kilku generacji i wielu poglądów, mamy za sobą dobre i złe doświadczenia społeczne i samorządowe. One to właśnie skłoniły nas do utworzenia partnerskiego forum dla działań mających na celu rozwój naszej małej Ojczyzny, Żagania. Można rzec, iż przyszliśmy z różnych stron Żagania, ale łączy nas jedno: chęć twórczego, nieskrępowanego schematami działania i pasja uczenia się nowych rozwiązań, które powinny być zastosowane w praktyce samorządowej. Słuchamy wybitnych specjalistów, obserwujemy działania samorządowe w innych ośrodkach, dyskutujemy i konfrontujemy pomysły. Nie jesteśmy sportowcami jednych zawodów, nie stworzyliśmy RUCHU dla najbliższych wyborów. Zdajemy sobie sprawę, że przyszłość Żagania należy do nas, bo niesiemy, nieagresywnie choć stanowczo, nowe spojrzenie to co się w naszym mieście dzieje. W swoim działaniu stawiamy na dialog, poszanowanie przeciwnika oraz na wyzwolenie sił twórczych w społeczności lokalnej. Pracujemy w różnych zawodach i czytamy różne książki, ale przyświeca Nam przekonanie, że Żagań zasługuje na zmiany, które są niezbędnym warunkiem rozwoju naszego pięknego miasta. Żagań zasługuje po prostu na więcej.

www.ruchzaganian.manifo.com

PROGRAM MAXIMUM  
PROGRAM MAXIMUM  

Stań się współtwórcą zmian w swoim mieście!

Advertisement